Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak za izradu izvješća o stanju rješavanja upravnih stvari u tijelima državne uprave i upravnim tijelima Grada Zagreba i rokovima za dostavljanje tog izvješća ("Narodne novine", br. XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 28.7.2006 Naputak za izradu izvješća o stanju rješavanja upravnih stvari u tijelima državne uprave i upravnim tijelima Grada Zagreba i rokovima za dostavljanje tog izvješća

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU

2048

Na temelju članka 298.L305846 stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91 i 103/96) i članka 17.L305848 Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01. i 199/03), državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu, donosi

NAPUTAK

ZA IZRADU IZVJEŠĆA O STANJU RJEŠAVANJA UPRAVNIH STVARI U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE I UPRAVNIM TIJELIMA GRADA ZAGREBA I ROKOVIMA ZA DOSTAVLJANJE TOG IZVJEŠĆA

OPĆE ODREDBE

I.

Ovim Naputkom propisuje se način rada tijela državne uprave i upravnih tijela Grada Zagreba pri izradi izvješća o stanju rješavanja upravnih stvari, te izdavanju uvjerenja i drugih potvrda, odnosno rokovi za dostavljanje tih izvješća.

II.

Izvješće o stanju rješavanja upravnih stvari (u tekstu koji slijedi: Izvješće) izrađuje se za svaku kalendarsku godinu i dostavlja se Središnjem državnom uredu za upravu najkasnije do konca veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
Središnji državni ured za upravu zbirno izvješće o stanju rješavanja upravnih stvari dostavlja Vladi Republike Hrvatske i svim ministarstvima.
III.
Izvješće sadrži tekstualni i brojčani (numerički) dio.
TEKSTUALNI DIO IZVJEŠĆA
IV.
U tekstualnom dijelu Izvješća navode se značajnije pojave odnosno problemi nastali u rješavanju upravnih stvari, odnosno izdavanju uvjerenja i drugih potvrda, a posebice treba navesti razloge radi kojih određeni predmeti nisu riješeni u zakonskom roku.
Središnja tijela državne uprave, uredi državne uprave u županijama i upravna tijela Grada Zagreba će uz tekstualni dio izvješća navesti i popis zakona odnosno drugih propisa kojima je određena nadležnost tih tijela za rješavanje u određenoj vrsti upravnih stvari, odnosno za izdavanje uvjerenja ili drugih potvrda.
BROJČANI (NUMERIČKI) DIO IZVJEŠĆA
V.
U brojčanom (numeričkom) dijelu Izvješća daje se odgovarajući brojčani (numerički) pregled stanja rješavanja upravnih stvari, postupanju po izvanrednim pravnim lijekovima, te izdavanju uvjerenja ili drugih potvrda, s određenim podacima o odnosu broja predmeta u rješavanju i broja izvršitelja.
VI.
Središnja tijela državne uprave daju podatke o stanju rješavanja upravnih stvari prvog stupnja, upravnih stvari drugog stupnja, postupanju po izvanrednim pravnim lijekovima, te izdavanju uvjerenja odnosno drugih potvrda.
VII.
Uredi državne uprave u županijama i upravna tijela Grada Zagreba daju podatke o stanju rješavanja upravnih stvari prvog stupnja, postupanju po izvanrednim pravnim lijekovima, te izdavanju uvjerenja odnosno drugih potvrda.
VIII.
Tijela državne uprave koja nisu imala u rješavanju određenu vrstu predmeta na koju se odnose pojedini obrasci, te obrasce neće ispuniti, ali će to naznačiti u tekstualnom dijelu izvješća.
IX.
Podaci o stanju rješavanja upravnih stvari odnosno izdavanju uvjerenja ili drugih potvrda mogu se davati isključivo iz odgovarajućih upisnika predmeta upravnog postupka, odnosno urudžbenog zapisnika koji se vodi u tijelu državne uprave, odnosno upravnim tijelima Grada Zagreba.
X.
Podaci za tijela državne uprave odnosno upravna tijela Grada Zagreba prikazuju se po upravnim područjima utvrđenim posebnim zakonima i drugim propisima.
Prilikom prikazivanja predmeta po upravnim područjima, potrebno je posebno naznačiti predmete iz djelokruga pojedinih inspekcija.
XI.
Podaci se prikazuju na odgovarajućem obrascu zbirno (sveukupno) za središnje tijelo državne uprave, ured državne uprave u županiji, odnosno upravna tijela Grada Zagreba.
XII.
Ministarstva prikazuju i podatke po upravnim organizacijama u sastavu ministarstva te drugim samostalnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama.
Državne upravne organizacije i središnji državni uredi podatke prikazuju po službama, odnosno odjelima, ako odjeli nisu u sastavu službe.
U središnjem tijelu državne uprave u kojem su ustrojene područne jedinice toga tijela, podatke treba prikazati i po tim područnim jedinicama odnosno njihovim ispostavama.
XIII.
Uredi državne uprave u županijama podatke prikazuju i po službama, odnosno po ispostavama ureda državne uprave.
XIV.
Upravna tijela Grada Zagreba podatke prikazuju i po pojedinim upravnim tijelima, te po područnim uredima gradske uprave.
XV.
Odnos broja predmeta i broja izvršitelja prikazuje se tako, da se u odgovarajući stupac pojedinog obrasca unese broj izvršitelja koji rade na određenoj vrsti predmeta i usporedi s ukupnim brojem predmeta u rješavanju, u za to predviđenim stupcima.
Ako pojedini izvršitelj radi na dvije ili više vrsta poslova, npr. i na rješavanju upravnih stvari i na izdavanju uvjerenja ili drugih potvrda, ili na rješavanju upravnih stvari i prvog i drugog stupnja, ili u drugim mogućnostima, njegov udio u rješavanju pojedine vrste predmeta prikazat će se u odgovarajućem obrascu postotkom izraženim decimalnim brojem na dvije decimale (decimalno izraženim postotkom), koji mora biti manji od 1,00 (npr. 0,50. 0,33 ili 0,17). Zbir decimalnih brojeva za toga izvršitelja mora iznositi upravo 1,00, računajući sve vrste predmeta na kojima taj izvršitelj radi, a koji se upisuju u odgovarajući stupac pripadajućeg obrasca. Ocjenu o tome na kojim je sve vrstama predmeta izvršitelj radio i u kojem dijelu (postotku koji se izražava decimalnim brojem) daje neposredno nadređeni službenik.
Primjer: Ako je određeni izvršitelj radio npr. na tri vrste predmeta, primjerice na rješavanju upravnih stvari prvog stupnja, rješavanju predmeta po izvanrednim pravnim lijekovima, odnosno izdavanju uvjerenja ili drugih potvrda, a neposredno nadređeni službenik ocijeni da je npr. taj izvršitelj polovicu ukupnog radnog vremena rješavao upravne stvari (50% ili 0,50), a trećinu ukupnog radnog vremena izdavao uvjerenja ili druge potvrde (33% ili 0,33), proizlazi da je na radu po predmetima u vezi izvanrednih pravnih lijekova proveo 17% ili 0,17 dijela ukupnog radnog vremena. Stoga će se za tog izvršitelja u Obrazac 1. u stupac 9. upisati 0,50, u Obrazac 3. u stupac 8. 0,17, a u Obrazac 4. u stupac 8. 0,33.
XVI.
Svi se podaci prikazuju na obrascima od 1. do 4., u onoliko primjeraka koliko je potrebno prema odredbama točki XI. do XIV. ovog Naputka. Sukladno tome, u nazivu tijela u određenom obrascu treba navesti naziv tijela, naziv unutarnje ustrojstvene jedinice, odnosno odgovarajuće područne jedinice, ispostave odnosno područnog ureda.
XVII.
Obrasci se u pravilu izrađuju na papiru, te u odgovarajućem računalnom programu (npr. Excel), te se uz popunjene obrasce otisnute na papiru dostavljaju i zapisi na odgovarajućem elektroničkom mediju (npr. disketa, cd, dvd) s traženim podacima obrađenim u tom računalnom programu, a popunjeni obrasci šalju se i putem e-mail-a, na odgovarajuću e-mail adresu Središnjeg državnog ureda za upravu.
XVIII.
Obrazac 1. odnosi se na rješavanje upravnih stvari u prvom stupnju, Obrazac 2. na rješavanje upravnih stvari u drugom stupnju, Obrazac 3. na postupanje po izvanrednim pravnim lijekovima, a Obrazac 4. na izdavanje uvjerenja i drugih potvrda.
Uz Obrazac 1.
XIX.
U Obrazac 1. u stupac 1. upisuju se podaci o neriješenim predmetima iz prethodnog razdoblja, odnosno prethodne i ranijih godina. U stupac 2. upisuju se podaci o predmetima primljenim na rješavanje u tijeku izvještajne godine, a u stupac 3. upisuje se njihov ukupni zbroj. U stupac 4. upisuju se podaci o tome da li su predmeti riješeni u roku iz odredbe članka 218. Zakona o općem upravnom postupku (u tekstu koji slijedi: ZUP), a u stupac 5. podaci o predmetima koji su riješeni izvan toga roka. U stupac 6. upisuje se ukupan broj riješenih predmeta, a u stupac 7. ukupni broj neriješenih predmeta, koji se dobije tako da se od ukupnog zbroja predmeta u rješavanju (stupac 3.) oduzme broj ukupno riješenih predmeta (stupac 6.). U stupac 8. upisuju se podaci o broju podnijetih žalbi, a u stupac 9. broj izvršitelja sukladno točki XV. ovog Naputka. U stupac 10. upisuje se broj predmeta po izvršitelju, koji se dobije tako da se ukupni broj predmeta u rješavanju (stupac 3.) podijeli s brojem izvršitelja (stupac 9.), te u stupac 11. broj neriješenih predmeta po izvršitelju, koji se dobije tako da se ukupni broj neriješenih predmeta (stupac 7.) podijeli s ukupnim brojem izvršitelja (stupac 9.).
Uz Obrazac 2.
XX.
U Obrazac 2. na stranici 1. u stupac 1. upisuje se broj neriješenih žalbi iz prethodnog razdoblja, odnosno prethodne i ranijih godina, u stupac 2. koliko je novih žalbi primljeno u izvještajnoj godini, a u stupac 3. njihov ukupni zbroj. U stupac 4. upisuje se koliko je žalbi riješeno u roku iz članka 247. ZUP-a, a u stupac 5. koliko je žalbi riješeno izvan toga roka. U stupac 6. upisuje se koliko je žalbi odbačeno primjenom odredbe članka 239. stavka 1. ZUP-a, a u stupac 7. koliko je žalbi odbijeno primjenom odredbe članka 240. ZUP-a. U stupac 8. upisuje se koliko je rješenja proglašeno ništavim temeljem odredbe članka 241. stavka 1. ZUP-a, a u stupac 9. koliko je rješenja poništeno radi nenadležnosti temeljem odredbe članka 241. stavka 2. ZUP-a. U stupac 10. upisuje se koliko je rješenja poništeno povodom žalbe temeljem odredbe članka 242. stavka 1. ZUP-a, a na stranici 2. istog obrasca u stupac 11. upisuje se koliko je rješenja poništeno temeljem odredbe članka 242. stavka 2. ZUP-a. U stupac 12. upisuje se koliko je rješenja poništeno i donijeto novih temeljem odredbe članka 243. stavka 1. ZUP-a, a u stupac 13. koliko je rješenja izmijenjeno temeljem odredbe članka 243. stavka 2. ZUP-a.U stupac 14. upisuje se koliko je rješenja izmijenjeno temeljem odredbe članka 244. ZUP-a, a u stupac 15. koliko je žalbi riješeno u slučaju nedonošenja rješenja temeljem odredbe članka 246. ZUP-a. U stupac 16. upisuje se broj predmeta u kojima je stranka odustala od žalbe temeljem odredbe članka 247. stavka 2. ZUP-a, a u stupac 17. ukupni broj riješenih žalbi, koji se dobije zbrajanjem broj predmeta, od stupca 6. do stupca 16. U stupac 18. upisuje se koliko je ostalo neriješenih žalbi, koji se dobije tako da se od ukupnog broja žalbi (stupac 3.) oduzme broj riješenih žalbi (stupac 17.), a u stupac 19. broj pokrenutih upravnih sporova. U stupac 20. upisuje se broj izvršitelja koji su radili na rješavanju žalbi, sukladno točki XV. ovog Naputka, a u stupac 21. upisuje se broj predmeta po izvršitelju, koji se dobije tako da se ukupni broj žalbi u rješavanju (stupac 3.) podijeli s brojem izvršitelja koji su radili na rješavanju žalbi (stupac 20.). U stupac 22. upisuje se broj neriješenih predmeta po izvršitelju, koji se dobije tako da se broj ukupno neriješenih žalbi (stupac 18.) podijeli s brojem izvršitelja koji su radili na rješavanju žalbi (stupac 20.).
Uz Obrazac 3.
XXI.
U Obrazac 3. u stupac 1. upisuje se broj predmeta obnove postupka, sukladno odredbi članka 249. ZUP-a, a u stupac 2. broj predmeta mijenjanja i poništavanja rješenja u vezi s upravnim sporom (članak 261. ZUP-a). U stupac 3. upisuje se broj predmeta zahtjeva za zaštitu zakonitosti temeljem odredbe članka 262. ZUP-a, a u stupac 4. broj predmeta poništavanja i ukidanja konačnih rješenja po pravu nadzora temeljem odredbe članka 263. ZUP-a. U stupac 5. upisuje se broj predmeta ukidanja i mijenjanja pravomoćnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke temeljem odredbe članka 265. ZUP-a, a u stupac 6. broj predmeta izvanrednog ukidanja izvršnog rješenja temeljem odredbe članka 266. ZUP-a. U stupac 7. upisuje se broj predmeta proglašavanja rješenja ništavim temeljem odredbe članka 267. ZUP-a. U stupac 8. upisuje se ukupan broj izvanrednih pravnih lijekova, a u stupac 9. ukupan broj izvršitelja na predmetima izvanrednih pravnih lijekova, sukladno odredbi točke XV. ovog Naputka. U stupac 10. upisuje se koliko je bilo predmeta po izvršitelju, koji se dobije tako da se ukupan broj predmeta u rješavanju (stupac 8.) podijeli s brojem izvršitelja (stupac 9.).
Uz Obrazac 4.
XXII.
U Obrazac 4. u stupac 1. upisuju se podaci o uvjerenjima i drugim potvrdama koji su izdani temeljem odredbe članka 171. ZUP-a (o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija), a u stupac 2. upisuju se podaci o uvjerenjima odnosno drugim potvrdama koji su izdani temeljem odredbe članka 172. ZUP-a (o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija, ako je to posebnim zakonom izrijekom propisano). U stupac 3. upisuje se njihov ukupan zbroj, u stupac 4. upisuju se podaci o uvjerenjima odnosno drugim potvrdama koji su izdani u roku iz članka 171. stavka 5. ZUP-a, odnosno u roku iz članka 172. stavka 3. ZUP-a, a u stupac 5. uvjerenja odnosno druge potvrde izdani izvan tih rokova. U stupac 6. upisuje se ukupan zbroj izdanih uvjerenja odnosno drugih potvrda, a u stupac 7. ukupan broj neriješenih zahtjeva. U stupac 8. upisuje se broj izvršitelja koji su radili na izdavanju tih uvjerenja odnosno drugih potvrda, sukladno točki XV. ovog Naputka, a u stupac 9. upisuje se broj predmeta po izvršitelju, koji se dobije tako da se ukupni broj izdanih uvjerenja ili drugih potvrda (stupac 3.) podijeli s brojem izvršitelja (stupac 8.). U stupac 10. upisuje se broj neriješenih zahtjeva po izvršitelju, koji se dobije tako da se broj neriješenih zahtjeva (stupac 7.) podijeli s brojem izvršitelja (stupac 8.).
XXIII.
Podatke u obrascima treba prikazati pregledno, te moraju biti točni, potpuni i uredno zbrojeni.
XXIV.
Obrasci od 1. do 4. sastavni su dio ovog Naputka.
XXV.
Obrasci od 1. do 4., obavijest o obvezi izvještavanja o stanju rješavanja upravnih stvari, te e-mail adresa za slanje podataka o stanju rješavanja upravnih stvari, objavljuju se i na web stranici Središnjeg državnog ureda za upravu.
XXVI.
Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 034-06/06-01/0003
Urbroj: 515-09/2-06-15
Zagreb, 20. srpnja 2006.

Državni tajnik
Antun Palarić, v. r.
 zatvori
Naputak za izradu izvješća o stanju rješavanja upravnih stvari u tijelima državne uprave i upravnim tijelima Grada Zagreba i rokovima za dostavljanje tog izvješća
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !