Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak za subvencioniranje domaćega organiziranoga turističkog prometa u 2005. – (“Narodne novine“, br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 11.1.2005 Naputak za subvencioniranje domaćega organiziranoga turističkog prometa u 2005.

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

68

Na temelju članka 18.L122976 stavak 3. i članka 39.L122977 stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 59/01 i 199/03), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

NAPUTAK

ZA SUBVENCIONIRANJE DOMAĆEGA ORGANIZIRANOGA TURISTIČKOG PROMETA U 2005.

I. OPĆI UVJETI

U cilju poticanja domaćega organiziranoga turističkog prometa putničke agencije (u daljem tekstu: Organizator) mogu ostvariti subvenciju dijela troškova za ostvareni organizirani turistički zračni, željeznički, cestovni i pomorski prijevoz u 2005. godini.

Subvenciju mogu ostvariti Organizatori koji za domaće građane organiziraju paket aranžmane (u daljem tekstu: Program) koji uključuju:

A) PROGRAME

• ODMORIŠNE PROGRAME I ŠKOLSKE IZLETE u Hrvatskoj s najmanje 3 polupansiona u svim smještajnim objektima kojima posluje ugostitelj (dalje u tekstu: smještajni objekt). Smještaj kod iznajmljivača soba i apartmana koji nemaju prijavljen obrt ili trgovačko društvo je isključen:

• ORGANIZIRANI ODMOR UMIROVLJENIKA s najmanje 7 polupansiona u smještajnim objektima

B) VRSTE PRIJEVOZA

• organizirani grupni prijevoz posebno zakupljenim autobusima ili zrakoplovima, uključujući i transfere plovilima na otoke, od mjesta polaska grupe do mjesta korištenja usluge u hotelskom i dr. smještaju, te povratak grupe na istoj relaciji (vožnje za vrijeme boravka u destinaciji su isključene);

• organizirani grupni prijevoz na redovnim željezničkim, zračnim, brodskim i trajektnim linijama u dolasku i povratku grupe (najmanje 10 osoba u grupi);

• organizirani grupni prijevoz u kombinaciji dva različita glavna sredstva prijevoza u dolasku i odlasku (avion – brod, avion – autobus, avion – vlak, autobus – brod, vlak – brod), pri čemu se prijevozno sredstvo u dolasku na destinaciju smatra temeljnim i za njega se podnosi zahtjev.

Ako Organizator sakuplja grupe turista istim autobusom na više usputnih mjesta, priznaje mu se kilometraža od mjesta polaska prve grupe, do odredišta posljednje grupe.

Ako se turisti jedne organizirane grupe u dolasku i povratku prevoze istim autobusom na više usputnih destinacija, subvencija se priznaje za krajnju destinaciju.

Ako više Organizatora putovanja koristi isto prijevozno sredstvo zakupljeno na cijelo, zahtjev za subvenciju ima pravo podnijeti onaj Organizator koji je zakupoprimac, s time da podnosi cjelokupnu dokumentaciju od svih organizatora. Iznimno zahtjev za subvenciju može podnijeti svaki Organizator zasebno uz pisanu suglasnost Organizatora koji je zakupio prijevozno sredstvo na cijelo.

Zahtjev za subvenciju podnosi se uz sljedeću dokumentaciju:

OSNOVNA DOKUMENTACIJA ZA SVE VRSTE
PROGRAMA

• kopiju ugovora sa smještajnim objektom o zakupu noćenja s najmanje uslugom polupansiona, a za ad hoc grupe kopiju ponude ili potvrde rezervacije kapaciteta ili računa s najmanje uslugom polupansiona:

• ovjerenu listu putnika i potvrdu o izvršenom plaćanju smještajnom objektu za korištene usluge polupansiona na obrascu SU-4 koji je sastavni dio ovog Naputka. Kod većih programa sa zračnim ili cestovnim prijevozom moguće je dostaviti flight ili rooming listu ovjerenu od strane komercijalnog objekta uz pismenu izjavu smještajnog objekta da su sve obveze podmirene. Ako je usluga izvršena posredovanjem druge putničke agencije, SU-4 ovjerava posrednička agencija, a potrebno je priložiti i potvrdu smještajnog objekta na obrascu C-1, koji je sastavni dio ovog Naputka, da je posrednička agencija izvršila plaćanje smještajnom objektu;

• ako je smještaj za objekte vrste soba i/ili apartman zakupljen od druge domaće putničke agencije potrebno je priložiti i: kopiju ugovora između posredničke putničke agencije i smještajnog objekta, kao i ugovor posredničke putničke agencije s ugostiteljskim objektom u kojem se pruža usluga prehrane (polupansiona), te račune navedenoga ugostiteljskog objekta za izvršene usluge prehrane iz kojeg su vidljivi podaci o datumu, količini i vrsti izvršenih usluga;

• potvrdu da su podmirene sve obveze za poreze i doprinose državi (ne stariju od mjesec dana).

DODATNA DOKUMENTACIJA PO VRSTAMA
PROGRAMA

Dodatno za autobusni prijevoz potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-1, koji je sastavni dio ovog Naputka,

• kopiju putnog naloga za posebnu vožnju autobusom ili račun ili fotokopiju računa prijevoznika ili ugovora s prijevoznikom iz kojeg su vidljivi podaci o: polaznom mjestu i odredištu grupe, broju sjedala u autobusu, datumu izvršene vožnje i ostvarenom broju kilometara,

• kopiju uplate cestarine na autoputu/autoputovima u Hrvatskoj.

Dodatno za zračni prijevoz potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjevu SU-2, koji je sastavni dio ovog Naputka,

• kod zakupa zrakoplova na cijelo kopiju ugovora sa zračnim prijevoznikom iz kojega su vidljivi podaci o: broju sjedala u zrakoplovu, polazna i odredišna zračna luka, razdoblje trajanja zakupa, broj planiranih vožnji (uz prvi zahtjev),

• kopiju dnevnog izvještaja o letu dolazne zračne luke kao potvrdu izvršenog dolaznog charter leta,

• kod redovnih linija kopiju ugovora ili ponude zračnog prijevoznika (uz prvi zahtjev) ili račun ili fotokopiju računa zračnog prijevoznika ili fotokopiju zrakoplovnih karata.

Dodatno za pomorski prijevoz potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-3, koji je sastavni dio ovog Naputka (obavezno ispuniti i za prijevoz u kombinaciji s drugim prijevoznim sredstvima osim kad se posebno traži subvencija na osnovi kombiniranog prijevoza na obrascu SU/7),

• kopiju računa ili fotokopiju računa pomorskog prijevoznika ili fotokopiju karata.

Dodatno za željeznički prijevoz potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-5, koji je sastavni dio ovog Naputka,

• kod zakupa vlaka/vagona na cijelo kopiju ugovora sa željeznicom iz kojega su vidljivi podaci o: broju sjedala u vlaku/vagonu, polazna i odredišna željeznička postaja, razdoblje trajanja zakupa, broj planiranih vožnji (uz prvi zahtjev),

• kopiju računa ili fotokopiju računa željeznice ili fotokopiju karata.

Dodatno za kombinirani prijevoz potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-7 koji je sastavni dio ovog Naputka,

• kompletnu dokumentaciju za sve vrste prijevoza korištene u kombinaciji kako u dolasku tako i u povratku.

Cijeneći kretanja i stvarne prilike na tržištu (izvanredne okolnosti, programi od posebnog interesa za Hrvatsku), Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka može, sukladno općem interesu turizma utvrđivati i drugačije uvjete subvencioniranja na osnovi posebnih programa ili pojedinačnih zahtjeva organizatora.

II. OBUHVAT SUBVENCIONIRANIH PODRUČJA I RAZDOBLJE SUBVENCIONIRANJA

Subvencija se primjenjuje za sve Programe navedene u Općim uvjetima i realizirane polaske u razdoblju:

a) predsezone (1. siječnja – 19. lipnja 2005.) za cijelo područje Hrvatske,

b) posezone (17. rujna – 31. prosinca 2005.) za cijelo područje Hrvatske,

c) cijelo razdoblje izvođenja programa:

za zračne charter programe koji traju najmanje 24 tjedana bez prekida s najmanje jednim dolaskom svakih deset (10) dana u istu zračnu luku;

Pod charter lancem podrazumijeva se jedan zrakoplov/let koji od početka do završetka programa ima istu dinamiku dolazaka na jednu zračnu luku (s najmanje jednim dolaskom svakih 10 dana). Pod charter lancem se ne podrazumijevaju dodatni letovi tijekom realizacije programa u isti ili drugi dan,

• za željezničke charter programe vlakom koji traju najmanje 20 tjedana bez prekida s najmanje jednim dolaskom svakih deset (10) dana u istu željezničku postaju:

Pod charter lancem podrazumijeva se jedan zakupljeni vlak/vagon koji od početka do završetka programa ima ugovorenu i nepromjenjivu dinamiku dolazaka na jednu željezničku postaju (najmanje jedan dolazak svakih 10 dana). Pod charter lancem se ne podrazumijevaju dodatni zakupljeni vlakovi/vagoni tijekom realizacije programa u isti ili drugi dan.

d) za školske izlete za cijelo područje Hrvatske tijekom cijele godine,

e) za organizirani odmor umirovljenika u razdoblju od 1. siječnja do 19. lipnja 2005. i od 17. rujna do 31. prosinca 2005.

III. ŠKOLSKI IZLETI

Subvencija za posebno zakupljeni autobus za školske izlete iznosi:

– za autobus od 25 – 39 sjedala 1,00 kn po km

– za autobus od 40 – 60 sjedala 1,50 kn po km

– za autobus s više od 60 sjedala 2,00 kn po km

Subvencija se ostvaruje u cijelosti ako je popunjenost autobusa najmanje 65%. U slučaju da je popunjenost autobusa manja od propisane, ukupan iznos subvencije umanjuje se onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

Priznaje se najkraća relacija od mjesta polaska do odredišta grupe. Najkraća relacija utvrđuje se prema računalnoj aplikaciji Microsoft AutoRoute 2002 ažurirani sukladno puštanju u rad novih cesta u Hrvatskoj. Dostavne vožnje, prazne vožnje i vožnje za vrijeme boravka u destinaciji su isključene iz kilometraže. Organizatorima putovanja nadoknadit će se ukupno pola iznosa cestarine za povratne vožnje na autoputovima u Hrvatskoj za sve programe izvedene sukladno ovom Naputku. Za svaku grupu putnika (tj. autobus) priznaje se samo jedna povratna vožnja na najkraćoj relaciji.

Za školske izlete subvencija se može ostvariti i za prijevoz vlakom u iznosu od 50% troškova stvarno plaćene povratne karte II. razreda (ili karte u odlasku odnosno povratku) pod uvjetom da se radi o školskoj grupi od najmanje 10 putnika.

Zahtjev za subvenciju za školske izlete podnosi se na obrascima ŠI-1 i ŠI-2 (umjesto SU–4) uz istu dokumentaciju kao i za ostale programe s autobusnim prijevozom. Obrazac ŠI–1 mora biti ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe škole.

Subvencija za školske izlete može se ostvariti i za prijevoz u dolasku i odlasku redovnim zračnim linijama po uvjetima iz točke VII. ovog Naputka, uz predočenje potvrde škole prilikom kupnje karte kod domaćeg prijevoznika, te redovnim brodskim odnosno trajektnim linijama po uvjetima iz točke VI. ovog Naputka.

Ako se školski izlet organizira u jednom smjeru charter zrakoplovom, a u drugom smjeru nekim drugim prijevoznim sredstvom (autobus, brod, vlak) subvencija iznosi

• 100,00 kuna po realiziranom putniku

uz predočenje kompletne dokumentacije za oba prijevozna sredstva.

Zahtjev za subvenciju za zračni promet (redovne linije ili charter) podnosi se na obrascu ŠI-3, koji mora biti ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe škole.

IV. ORGANIZIRANI ODMOR UMIROVLJENIKA

Visina subvencije za autobusni prijevoz iznosi:

– za autobus od 25 – 39 sjedala 2,00 kn po km

– za autobus od 40 – 60 sjedala 3,50 kn po km

– za autobus s više od 60 sjedala 5,00 kn po km.

Subvencija iz ove točke Naputka ostvaruje se u cijelosti ako je popunjenost autobusa najmanje 65%, te ako u grupi ima najmanje 70% umirovljenika. U slučaju da je popunjenost autobusa manja od propisane, ukupni iznos subvencije umanjuje se onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

Priznaje se najkraća relacija od mjesta polaska do odredišta grupe. Najkraća relacija utvrđuje se prema računalnoj aplikaciji Microsoft AutoRoute 2002 ažurirani sukladno puštanju u rad novih cesta u Hrvatskoj. Dostavne vožnje, prazne vožnje i vožnje za vrijeme boravka u destinaciji su isključene iz kilometraže. Organizatorima putovanja nadoknadit će se ukupno pola iznosa cestarine za povratne vožnje na autoputovima u Hrvatskoj za sve programe izvedene sukladno ovom Naputku. Za svaku grupu putnika (tj. autobus) priznaje se samo jedna povratna vožnja na najkraćoj relaciji.

Zahtjev za subvenciju za organizirani odmor umirovljenika podnosi se na obrascima PI-1 i PI-2 (umjesto SU-4) uz istu dokumentaciju, kao i za ostale Programe s autobusnim prijevozom.

Za organizirani odmor umirovljenika subvencija se može ostvariti i za prijevoz vlakom u iznosu od 50% troškova stvarno plaćene povratne karte II. razreda (ili karte u odlasku odnosno povratku) pod uvjetom da se radi o grupi od najmanje 10 putnika.

Za dokaz statusa umirovljenika je potrebno dostaviti fotokopije zadnjeg odreska o mirovini i priložiti ih uz zahtjeve.

V. AUTOBUSNI PRIJEVOZ ZA ODMORIŠNE PROGRAME

Subvencija se može ostvariti samo za posebno zakupljeni autobus za programe prema općim i posebnim uvjetima navedenim u točkama I. i II. ovog Naputka u sljedećim iznosima:

– za autobus od 25 – 39 sjedala 1,50 kn po km

– za autobus od 40 – 60 sjedala 2,50 kn po km

– za autobus s više od 60 sjedala 4,00 kn po km.

Subvencija se ostvaruje u cijelosti ako je popunjenost autobusa najmanje 65%. U slučaju da je popunjenost autobusa manja od propisane, ukupan iznos subvencije umanjuje se onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

Priznaje se najkraća relacija od mjesta polaska do odredišta grupe. Najkraća relacija utvrđuje se prema računalnoj aplikaciji Microsoft AutoRoute 2002 ažurirani sukladno puštanju u rad novih cesta u Hrvatskoj. Dostavne vožnje, prazne vožnje i vožnje za vrijeme boravka u destinaciji su isključene iz kilometraže. Organizatorima putovanja nadoknadit će se ukupno pola iznosa cestarine za povratne vožnje na autoputovima u Hrvatskoj za sve programe izvedene sukladno ovom Naputku. Dostavne vožnje, prazne vožnje i vožnje za vrijeme boravka u destinaciji su isključene iz kilometraže. Za svaku grupu putnika (tj. autobus) priznaje se samo jedna povratna vožnja na najkraćoj relaciji.

Zahtjevi za subvenciju se podnose i označavaju rastućim brojem za svako odredište i svaku izvršenu vožnju.

Subvencija se ne može ostvariti za autobusne transfere od zračnih luka odnosno željezničkih postaja do smještajnih objekata.

Za autobuse koji za dio puta umjesto cestovnog pravca koriste dužobalne brodske, odnosno trajektne linije, umjesto priznavanja dijela troškova trajekta, priznavat će se najkraći cestovni pravac do krajnjeg odredišta. U slučaju da trajekt koriste samo putnici, priznavat će se najkraća kilometraža do luke ukrcaja putnika i 25% cijene karte za putnike, bez doplate za kabine.

VI. POMORSKI PRIJEVOZ

Subvencija u pomorskom organiziranom turističkom prijevozu priznaje se samo za vožnje od mjesta polaska do mjesta u kojem turisti počinju koristiti hotelske usluge, te u povratku grupe na istoj relaciji i to za:

• dužobalne vožnje sa sjevernog Jadrana prema Dalmaciji koje mogu biti jedini ili dio kombiniranog prijevoza,

• vožnje kopno–otoci–kopno ili otok–otok kao dio kombiniranog prijevoza.

Subvencija se ne može ostvariti za vožnje plovilima na krstarenjima Jadranom.

Zahtjev za subvenciju za pomorski prijevoz koji je dio kombiniranog prijevoza (transfera) autobusom ili zrakoplovom podnosi se istovremeno sa zahtjevom za ostale vrste prijevoza.

1. Transfer posebnim plovilima

Subvenciju u pomorskom prometu mogu ostvariti Organizatori za sve transfere ugovorene posebnim plovilima iz 1. stavka točke IV. prema općim i posebnim uvjetima navedenim u točkama I. i II. ovog Naputka u iznosu od:

• 25% od ugovorene cijene karte po putniku ili

• 25% od ugovorene cijene transfera plovilom.

Zahtjev za subvenciju za transfer plovilom podnosi se na obrascu SU-3 istovremeno za zahtjevom za drugu vrstu prijevoza uz cjelokupnu propisanu dokumentaciju.

2. Redovne brodske i trajektne linije za grupni prijevoz

Za prijevoz posebno zakupljenog autobusa ili za grupe od najmanje 10 putnika s organiziranim programom na redovnim brodskim i trajektnim linijama hrvatskih domaćih prijevoznika, na dužobalnim linijama, te na linijama kopno–otoci–kopno odobrava se subvencija u visini 25% od stvarno plaćene cijene karte.

Ako je prijevoz redovnim brodskim i trajektnim linijama dio kombiniranog prijevoza grupe, zahtjev za subvenciju podnosi se istovremeno sa zahtjevom za drugu vrstu prijevoza uz obrazac zahtjeva SU–3 koji je sastavni dio ovog Naputka i kopiju plaćene karte ili kopiju računa za plaćene karte za putnike.

Ako je prijevoz redovnim brodskim i trajektnim linijama jedini prijevoz, Organizator podnosi zahtjev sa cjelokupno propisanom dokumentacijom i obrascima.

VII. ZRAČNI PROMET

Subvencija u zračnom prometu Organizator može ostvariti za zakup zrakoplova na cijelo (charter), dijela zrakoplova na cijelo ili najmanje 10 ostvarenih putnika na redovnim linijama s povratnom kartom.

Visina subvencije po ostvarenom putniku iznosi:

1. Charteri:

Za programe prema općim i posebnim uvjetima navedenim u točkama I i II ovog Naputka:

• 200,00 kn po ostvarenom putniku za sve zračne luke.

Za charter lance se iznimno može odobriti da prijevoz prve grupe u dolasku odnosno zadnje grupe u odlasku agencija može organizirati drugim prijevoznim sredstvom, te se za tu grupu odobrava subvencija u iznosu od 100,00 kuna po realiziranom putniku.

Iznimno subvencija u zračnom charter prometu se ostvaruje i za putnike koji imaju organiziran boravak u smještajnim objektima i bez usluge polupansiona.

Subvenciju za charter programe mogu ostvariti samo Organizatori koji charter postave na vlastiti rizik. Ako više Organizatora koristi isti charter zrakoplov, zahtjev za subvenciju podnosi Organizator zakupoprimac sa cjelokupnom dokumentacijom od svih organizatora.

Iznimno, zahtjev za subvenciju može podnijeti svaki Organizator zasebno uz pismenu suglasnost Organizatora koji je zakupio zrakoplov na cijelo.

Zahtjev za subvenciju podnosi se i označava rastućim brojem zasebno za svaku destinaciju/zračnu i svaki let. U slučaju nemogućnosti slijetanja u ugovorenu zračnu luku iz tehničkih ili drugih opravdanih razloga, priznavat će se slijetanje u najbližu zračnu luku uz dokaz o razlozima promjene zračne luke. Za zadnji prazan let ne može se ostvariti subvencija.

Subvencija za transfere od zračne luke do smještajnih objekata na otocima podnosi se istovremeno sa zahtjevom za subvenciju u zračnom prometu na obrascu SU-3 i odobrava se u iznosu od 25% od ukupne cijene transfera od zračne luke do smještajnog objekta (uključivo autobus i brod/trajekt). U tom slučaju potrebno je dostaviti i kopiju ugovora o transferu i kopije računa iz kojih je vidljiv točan broj prevezenih turista temeljem ugovora.

2. Redovne linije:

Za Programe u predsezoni i posezoni s najmanje 10 putnika u grupi s paket aranžmanom:

• 200,00 kn po putniku za sve zračne luke.

Za grupe manje od deset putnika subvencija se ne ostvaruje.

Subvencija za transfere od zračne luke do smještajnih objekata na otocima podnosi se istovremeno sa zahtjevom za subvenciju u zračnom prometu na obrascu SU-3 i odobrava se u iznosu od 25% od ukupne cijene transfera od zračne luke do smještajnog objekta (uključivo autobus i brod/trajekt). U tom slučaju potrebno je dostaviti i kopiju ugovora o transferu i kopije računa iz kojih je vidljiv točan broj prevezenih turista temeljem ugovora.

VIII. ŽELJEZNIČKI PROMET

Subvenciju u željezničkom prometu po ostvarenom putniku Organizator može ostvariti za zakup vlaka na cijelo, dijela vlaka na cijelo ili pojedinačnog vagona ili za najmanje deset (10) ostvarenih putnika na redovnim linijama.

Visina subvencije po dovedenom putniku iznosi:

1. Zakupljeni vlak/vagon (charter):

100,00 kuna po realiziranom putniku.

2. Redovne linije

50% cijene karte drugog razreda po realiziranom putniku.

Zahtjevi za subvencije se podnose i označavaju rastućim brojem posebno za svako odredište i svaku vožnju.

Subvencija se ne može ostvariti za autobusne transfere od željezničkih postaja do smještajnih objekata.

Subvencija za transfere od željezničke postaje do smještajnih objekata na otocima podnosi se istovremeno sa zahtjevom za subvenciju u željezničkom prometu, na obrascu SU-3 i iznosi 25% od cijene transfera plovilom za redovne linije odnosno 25% od ukupne cijene transfera od željezničke postaje do smještajnog objekta (uključivo autobus i brod/trajekt) za charter vlaka/vagona. U tom slučaju potrebno je dostaviti i kopiju ugovora o transferu i kopije računa iz kojih je vidljiv točan broj prevezenih turista temeljem ugovora.

IX. KOMBINIRANI PRIJEVOZ

Za kombinirani prijevoz kod kojeg je u dolasku na destinaciju korišten zrakoplov, visina subvencije iznosi

• 100,00 kuna po realiziranom putniku.

Za kombinirani prijevoz kod kojeg je u dolasku na destinaciju korišten autobus, priznaje se subvencija za povratnu vožnju autobusom.

Za kombinirani prijevoz kod kojeg su u dolasku korišteni brod i vlak u kombinaciji, priznaje se:

• 25% od ugovorene odnosno stvarno plaćene cijene karte po putniku ili ugovorene cijene transfera plovilom

i

• 50% troškova stvarno plaćene karte II. razreda.

Zahtjev za subvencije podnosi se zasebno za svaki polazak na obrascu SU-7 s kompletnom dokumentacijom za sve vrste prijevoza (tj. u dolasku i povratku s destinacije) prema Općim uvjetima za osnovnu i dodatnu dokumentaciju po vrstama prijevoza.

X. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za subvenciju podnosi se samo na propisanim obrascima i uz priloženu potpunu dokumentaciju na adresu:

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka (za subvenciju) Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je:

• 8. kolovoza 2005. godine za polaske ostvarene u predsezoni 2005.;

• 12. prosinca 2005. godine za polaske ostvarene u rujnu, listopadu i studenom 2005.;

• 16. siječnja 2006. godine za polaske ostvarene u prosincu 2005.;

• za školske izlete rok za podnošenje zahtjeva je 60 dana nakon povratka svake grupe;

• za programe u neprekinutom trajanju (zračni i željeznički charter) rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana po povratku zadnje grupe turista.

Po zahtjevima koji stignu s nepotpunom ili nevjerodostojnom dokumentacijom ili nakon navedenih rokova, subvencija se ne može ostvariti.

U slučaju da se utvrdi da je Organizator putovanja podnio lažnu dokumentaciju, gubi pravo na ostvarenje subvencije, kao i pravo na podnošenje zahtjeva za naredne godine.

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka može po potrebi zatražiti bilo koju dodatnu dokumentaciju od Organizatora putovanja ili bilo kojeg sudionika u realiziranju programa.

Organizator koji do 1. veljače 2005. godine ne podmiri sve svoje obaveze iz prethodnih godina prema svojim partnerima, kao i za sve obaveze iz poslovanja u 2005. godini, nema pravo na podnošenje zahtjeva za subvencije za 2005. godinu.

Zahtjevi i kontrola dokumentacije za subvencije, te izvršene ugostiteljske, hotelske, agencijske i druge usluge podliježu nadzoru Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

Organizatori putovanja koji su u sporu s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka ne mogu podnositi zahtjeve za subvencije do okončanja spora.

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Klasa: 421-03/04-01/306
Urbroj: 530-13-04-4
Zagreb, 22. prosinca 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

  

SU-1

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,

PROMETA I RAZVITKA

 

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME U DOMAĆEM CESTOVNOM TURISTIČKOM PROMETU

 

N°–––––

 1. Naziv, sjedište i ID kod Agencije ––––––––––––––––––––––––––––

2.      Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 3. Mjesto polaska grupe ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 4. Datum a) polaska grupe –––––––––––––––––––––––––––––––––––

b) povratka grupe ––––––––––––––––––––––––––––––––––

 5. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu –––––––––––––––––––

 6. Naziv i sjedište prijevoznika ––––––––––––––––––––––––––––––––

 7. Registarski broj autobusa ––––––––––––––––––––––––––––––––––

 8. Ukupan broj sjedala u autobusu ––––––––––––––––––––––––––––––

 9. Ukupan broj turista u grupi –––––––––––––––––––––––––––––––––

10.    Ostvareni broj kilometara od mjesta polaska do odredišta u odlasku i povratku (najkraća relacija)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11. Iznos ukupno plaćene cestarine u RH ––– x 50% = ––– kn

12. Iznos tražene subvencije:

a) ostvareni broj km ––––– x ––––– kn = –––––– kn

b) ukupno: a) ––––––– + cestarina ––––– = –––––– kn

13. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije –––––––––––––––––––––

     

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis

––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––

    

SU-2

  

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,

PROMETA I RAZVITKA

 

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME U DOMAĆEM ZRAČNOM TURISTIČKOM PROMETU

 

N°–––––

 1. Naziv, sjedište i ID kod Agencije ––––––––––––––––––––––––––––

2.      Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 3. Polazna zračna luka ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 4. Dolazna zračna luka ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 5. Broj leta i datum a) polaska grupe ––––––––––––––––––––––––––

b) povratka grupe ––––––––––––––––––––––––––––

 6. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu ––––––––––––––––––––

 7. Naziv i sjedište zračnog prijevoznika –––––––––––––––––––––––––––

 8. Vrsta zrakoplova i ugovoreni broj sjedala

– na cijelo ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– na redovnoj liniji ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 9. Broj putnika u grupi –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. Iznos tražene subvencije:

a) broj ostvarenih putnika u zrakoplovu na cijelo –––– x 200,00 kn = ––– kn

b) broj ostvarenih putnika na redovnoj liniji ––––– x 200,00 kn = ––––– kn

11. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije –––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis

–––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––

    

SU-3

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,

PROMETA I RAZVITKA

 

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME U DOMAĆEM POMORSKOM TURISTIČKOM PROMETU

 

N°–––––

 1. Naziv, sjedište i ID kod Agencije ––––––––––––––––––––––––––––

 2. Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3. Mjesto polaska grupe –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 4. Polazna luka grupe –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 5. Dolazna luka grupe –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 6. Datum i vrijeme a) polaska grupe ––––––––––––––––––––––––––

b) povratka grupe –––––––––––––––––––––––––––––

 7. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu ––––––––––––––––––––

 8. Naziv i sjedište pomorskog prijevoznika –––––––––––––––––––––––––

 9. Iznos tražene subvencije za pomorski prijevoz:

I. za putnike

a) ostvareni broj putnika ––––––––––––––––––––––––––––––––––

b) cijena karte ili ugovoreni iznos po putniku ––––– x  25% = ––––––– kn

c) ukupni iznos (umnožak a x b) ––––––––– kn

II. za autobus

ukupna cijena prijevoza –––––– x 25% = –––––––– kn

10. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije ––––––––––––––––––––––

     

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis

––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––

    

SU-4

POPIS GOSTIJU

 

1. ____________________ 31. ____________________

2. ____________________ 32. ____________________

3. ____________________ 33. ____________________

4. ____________________ 34. ____________________

5. ____________________ 35. ____________________

6. ____________________ 36. ____________________

7. ____________________ 37. ____________________

8. ____________________ 38. ____________________

9. ____________________ 39. ____________________

10. ____________________ 40. ____________________

11. ____________________ 41. ____________________

12. ____________________ 42. ____________________

13. ____________________ 43. ____________________

14. ____________________ 44. ____________________

15. ____________________ 45. ____________________

16. ____________________ 46. ____________________

17. ____________________ 47. ____________________

18. ____________________ 48. ____________________

19. ____________________ 49. ____________________

20. ____________________ 50. ____________________

21. ____________________ 51. ____________________

22. ____________________ 52. ____________________

23. ____________________ 53. ____________________

24. ____________________ 54. ____________________

25. ____________________ 55. ____________________

26. ____________________ 56. ____________________

27. ____________________ 57. ____________________

28. ____________________ 58. ____________________

29. ____________________ 59. ____________________

30. ____________________ 60. ____________________

POTVRDA

kojom odgovorna osoba smještajnog objekta * potvrđuje

da je putnička agencija _________________________ podmirila obvezu za pružene usluge iz programa na temelju _________ polupansiona za broj _______ gostiju prema gore navedenom popisu, koji su boravili u smještajnom objektu ______________ u razdoblju ___________________ 2005. godine.

 

Datum Pečat Ime i prezime i potpis odgovorne
osobe u smještajnom objektu

 

____________________ ____________________________

 

*Pod smještajnim objektom se smatraju svi smještajni objekti registrirani za komercijalno poslovanje (trgovačka društva i obrti). Ako je zakup kapaciteta, s najmanje uslugom polupansiona, izvršen preko druge putničke agencije ista ovjerava obrazac SU-4.

   

SU-5

  

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,

PROMETA I RAZVITKA

 

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME U DOMAĆEM ŽELJEZNIČKOM TURISTIČKOM PROMETU

 

N°–––––

 1. Naziv, sjedište i ID kod Agencije ––––––––––––––––––––––––––––

 2. Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 3. Mjesto polaska grupe –––––––––––––––––––––––––––––––––––

 4. Datum i vrijeme

a) polaska grupe ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

b) povratka grupe –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 5. Mjesto dolaska grupe –––––––––––––––––––––––––––––––––––

 6. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu –––––––––––––––––

 7. Ukupan broj turista u grupi ––––––––––––––––––––––––––––––

 8. Iznos tražene subvencije za željeznički prijevoz:

I. redovni prijevoz

a) broj ostvarenih putnika –––––––––––––––––––––––––

b) cijena karte drugog razreda po osobi ––– kn x 50%
= ––– kn

c) iznos tražene subvencije (a) ––––– x (b) –––– = ––– kn

II. zakupljeni vlak/vagon:

  broj ostvarenih turista –––––– x 100,00 kn = ––––––– kn

 9. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije –––––––––––––––––––

       

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis

–––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––

   

SU-7

  

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,

PROMETA I RAZVITKA

 

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME U DOMAĆEM TURISTIČKOM PROMETU S KOMBINIRANIM PRIJEVOZOM

 

N°–––––

 1. Naziv, sjedište i ID kod Agencije ––––––––––––––––––––––––––––

 2. Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 3. Mjesto polaska/povratka grupe –––––––––––––––––––––––––––––

 4. Dolazna zračna ili brodska luka odnosno željeznička postaja

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 5. Datum a) polaska grupe –––––––––– b) povratka grupe –––––––––––

 6. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu –––––––––––––––––––

 7. Naziv i sjedište prijevoznika za prijevozno sredstvo u dolasku ––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 8. Vrsta prijevoza korištena u dolasku grupe (za zrakoplove i broj leta):

– na cijelo (zrakoplov, brod, autobus) ––––––––––––––––––––––––––

– na redovnoj liniji (zrakoplov, brod, vlak) –––––––––––––––––––––––

 9. Broj putnika u grupi ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. Iznos tražene subvencije za prijevoz u kombinaciji sa zrakoplovom (redovna linija ili na cijelo):

broj ostvarenih putnika ––––––– x 100,00 kn = ––––––– kn

11. Iznos tražene subvencije za prijevoz u kombinaciji s autobusom:

ostvareni broj km –––– x –––– kn = ––– kn + 50% cestarine –––––– = ––––– kn

12. Iznos tražene subvencije u kombinaciji vlak i brod:

a) cijena karte ili ugovoreni iznos za brod –– x 25% = –– kn

b) plaćena karta II. razreda za vlak ––––– x 50% = –––– kn

c) ukupan iznos (zbroj a i b) ––––––––––––––––––––––– kn

13. Drugo prijevozno sredstvo korišteno u kombinaciji –––––––

14. Naziv i sjedište prijevoznika za prijevozno sredstvo u povratku –––––––––

15. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije ––––––––––––––––––––––

   

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis

–––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––

   

ŠI-1

  

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,

PROMETA I RAZVITKA

 

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU
ZA ŠKOLSKE IZLETE

 

N°–––––

 1. Naziv, sjedište i ID kod Agencije –––––––––––––––––––

 2. Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se upućuju turisti

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 3. Mjesto polaska grupe ––––––––––––––––––––––––––––

 4. Datum

a) polaska grupe –––––––––––––––––––––––––––––––––

b) povratka grupe ––––––––––––––––––––––––––––––––

 5. Turističko odredište grupe ––––––––––––––––––––––––––

 6. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu ––––––––––––

 7. Naziv i sjedište prijevoznika –––––––––––––––––––––––––

 8. Registarski broj autobusa –––––––––––––––––––––––––––

 9. Ukupan broj sjedala u autobusu –––––––––––––––––––––––

10. Ukupan broj turista u grupi __________________________

11. Početna kilometraža autobusa u mjestu polaska grupe ______

12. Završna kilometraža autobusa u mjestu povratka grupe _____

13. Ostvareni broj kilometara od mjesta polaska do odredišta u odlasku i povratku (najkraća relacija)

14. Iznos ukupno plaćene cestarine u RH ____ x 50% = ____ kn

15. Iznos tražene subvencije:

a) ostvareni broj km ______ x ______ kn = __________ kn

b) ukupno: a) ________ + cestarina ________ = ______ kn

16. Iznos tražene subvencije za željeznički prijevoz:

plaćena povratna karta II. razreda na redovnoj željezničkoj liniji za grupu

_____________ x 50% = _________________ kn

17. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije –––––––––––––––

   

Mjesto i datum Pečat škole i Pečat i potpis
podnošenja zahtjeva potpis ravnatelja Agencije

–––––––––––––––––– ––––––––––––

   

ŠI-2

POPIS GOSTIJU

 

1. ____________________ 31. ____________________

2. ____________________ 32. ____________________

3. ____________________ 33. ____________________

4. ____________________ 34. ____________________

5. ____________________ 35. ____________________

6. ____________________ 36. ____________________

7. ____________________ 37. ____________________

8. ____________________ 38. ____________________

9. ____________________ 39. ____________________

10. ____________________ 40. ____________________

11. ____________________ 41. ____________________

12. ____________________ 42. ____________________

13. ____________________ 43. ____________________

14. ____________________ 44. ____________________

15. ____________________ 45. ____________________

16. ____________________ 46. ____________________

17. ____________________ 47. ____________________

18. ____________________ 48. ____________________

19. ____________________ 49. ____________________

20. ____________________ 50. ____________________

21. ____________________ 51. ____________________

22. ____________________ 52. ____________________

23. ____________________ 53. ____________________

24. ____________________ 54. ____________________

25. ____________________ 55. ____________________

26. ____________________ 56. ____________________

27. ____________________ 57. ____________________

28. ____________________ 58. ____________________

29. ____________________ 59. ____________________

30. ____________________ 60. ____________________

 

POTVRDA
kojom odgovorna osoba smještajnog objekta * potvrđuje

da je putnička agencija _________________________ podmirila obvezu za pružene usluge iz programa na temelju _____–___ polupansiona za broj ___––____ gostiju prema gore navedenom popisu, koji su boravili u smještajnom objektu ______________ u razdoblju ___________________ 2005. godine.

  

Datum Pečat Ime i prezime i potpis odgovorne
osobe u smještajnom objektu

 

____________________ ____________________________

 

*Pod smještajnim objektom se smatraju svi smještajni objekti registrirani za komercijalno poslovanje (trgovačka društva i obrti). Ako je zakup kapaciteta, s najmanje uslugom polupansiona, izvršen preko druge putničke agencije ista ovjerava obrazac ŠI-2.

   

ŠI-3

  

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,

PROMETA I RAZVITKA

 

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ŠKOLSKE IZLETE U ZRAČNOM PROMETU I S KOMBINIRANIM PRIJEVOZOM

 

N°–––––

 1. Naziv, sjedište i ID kod Agencije –––––––––––––––––––––––––––––

2.      Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti

_____________________________________________________

 3. Polazna zračna luka ______________________________________

 4. Dolazna zračna luka ______________________________________

 5. Broj leta i datum a) polaska grupe __________________________

b) povratka grupe _________________________

 6. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu ____________________

 7. Naziv i sjedište zračnog prijevoznika ___________________________

 8. Vrsta zrakoplova i ugovoreni broj sjedala

– na cijelo ____________________________________________

– na redovnoj liniji _______________________________________

 9. Broj putnika u grupi _______________________________________

10. Iznos tražene subvencije za isključivo zračni prijevoz (redovna linija ili na cijelo):

broj ostvarenih putnika u zrakoplovu ________ x 200,00 kn = ________ kn

11. Iznos tražene subvencije za kombinirani prijevoz:

broj ostvarenih putnika u zrakoplovu ________ x 100,00 kn = ________ kn

12. Drugo prijevozno sredstvo korišteno u kombinaciji ___________________

13. Naziv i sjedište prijevoznika za drugo prijevozno sredstvo

________________________________________________________

17. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije –––––––––––––––––––––––

   

Mjesto i datum Pečat škole i Pečat i potpis
podnošenja zahtjeva potpis ravnatelja

–––––––––––––––––– ––––––––––––

   

PI-1

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,

PROMETA I RAZVITKA

 

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME U DOMAĆEM CESTOVNOM TURISTIČKOM PROMETU

 

N°–––––

 1. Naziv, sjedište i ID kod Agencije ––––––––––––––––––––––––––––

 2. Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 3. Mjesto polaska grupe ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 4. Datum a) polaska grupe –––––––––––––––––––––––––––––––––––

b) povratka grupe ––––––––––––––––––––––––––––––––––

 5. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu –––––––––––––––––––

 6. Naziv i sjedište prijevoznika ––––––––––––––––––––––––––––––––

 7. Registarski broj autobusa ––––––––––––––––––––––––––––––––––

 8. Ukupan broj sjedala u autobusu/turista u grupi –––––––––––––––––––

 9. Ukupan broj umirovljenika u grupi ––––––––––––––––––––––––––––

10. Ostvareni broj kilometara od mjesta polaska do odredišta u odlasku i povratku (najkraća relacija)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11. Iznos ukupno plaćene cestarine u RH ––––––– x 50% = –––––––– kn

12. Iznos tražene subvencije:

a) ostvareni broj km ––––––––– x ––––––––– kn = ––––––––––– kn

b) ukupno: a) –––––––––– + cestarina –––––––– = ––––––––––– kn

13. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije –––––––––––––––––––

      

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis

–––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––

   

PI-2

POPIS GOSTIJU

1. ____________________ 31. ____________________

2. ____________________ 32. ____________________

3. ____________________ 33. ____________________

4. ____________________ 34. ____________________

5. ____________________ 35. ____________________

6. ____________________ 36. ____________________

7. ____________________ 37. ____________________

8. ____________________ 38. ____________________

9. ____________________ 39. ____________________

10. ____________________ 40. ____________________

11. ____________________ 41. ____________________

12. ____________________ 42. ____________________

13. ____________________ 43. ____________________

14. ____________________ 44. ____________________

15. ____________________ 45. ____________________

16. ____________________ 46. ____________________

17. ____________________ 47. ____________________

18. ____________________ 48. ____________________

19. ____________________ 49. ____________________

20. ____________________ 50. ____________________

21. ____________________ 51. ____________________

22. ____________________ 52. ____________________

23. ____________________ 53. ____________________

24. ____________________ 54. ____________________

25. ____________________ 55. ____________________

26. ____________________ 56. ____________________

27. ____________________ 57. ____________________

28. ____________________ 58. ____________________

29. ____________________ 59. ____________________

30. ____________________ 60. ____________________

POTVRDA
kojom odgovorna osoba smještajnog objekta * potvrđuje

da je putnička agencija _________________________ podmirila obvezu za pružene usluge iz programa na temelju __________ polupansiona za broj _______ gostiju prema gore navedenom popisu, koji su boravili u smještajnom objektu ______________ u razdoblju ___________________ 2005. godine.

 

Datum Pečat Ime i prezime i potpis odgovorne
osobe u smještajnom objektu

 

___________          ____________________________

 

*Pod smještajnim objektom se smatraju svi smještajni objekti registrirani za komercijalno poslovanje (trgovačka društva i obrti). Ako je zakup kapaciteta, s najmanje uslugom polupansiona, izvršen preko druge putničke agencije ista ovjerava obrazac PI-2.

   

C-1

__________________________

Naziv i adresa hotelske i dr. tvrtke

 

P O T V R D A

 

kojom potvrđujemo da je u razdoblju od _______________________

(datum dolaska)

 

2005. godine do _________________________ 2005. godine u hotelu

(datum odlaska)

 

(ili dr. smještajnom objektu) ______________________ u organizaciji

  (naziv i mjesto objekta)

putničke agencije ________________________________________

(naziv, sjedište i ID kod domaće putničke agencije)

 

boravila grupa od __________________ gostiju i s korištenjem

(navesti broj)

usluge noćenja i prehrane na bazi polupansiona.

Također potvrđujemo da su za navedenu grupu plaćene sve naprijed navedene usluge.

 

_______________________________

Ime i prezime odgovorne osobe čitljivo
ispisano tiskanim slovima i pečat tvrtke

             
zatvori
Naputak za subvencioniranje domaćega organiziranoga turističkog prometa u 2005. –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !