Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naputak za subvencioniranje stranoga organiziranoga turističkog prometa u 2005. – (“Narodne novine“, br. XX/05, XX/05, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
5 11.1.2005 Naputak za subvencioniranje stranoga organiziranoga turističkog prometa u 2005.

ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

69

Na temelju članka 18.L122979 stavak 3. i članka 39.L122980 stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 59/01 i 199/03), Zakona o državnim potporamaL122982 (»Narodne novine« broj 47/03 i 60/04), te mišljenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 9. rujna 2004., ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

NAPUTAK

ZA SUBVENCIONIRANJE STRANOGA ORGANIZIRANOGA TURISTIČKOG PROMETA U 2005.

I. OPĆI UVJETI

U cilju poticanja stranoga organiziranoga turističkog prometa touroperatori, putničke i turističke agencije (u daljem tekstu: Organizator) mogu ostvariti subvenciju dijela troškova za ostvareni organizirani turistički zračni, cestovni, željeznički i pomorski prijevoz u 2005. godini.

Subvenciju mogu ostvariti Organizatori paket aranžmana za strane građane (dalje u tekstu: Program) koji uključuju:

• boravak u Hrvatskoj s najmanje 3 polupansiona u svim smještajnim objektima u kojima se profesionalno pružaju ugostiteljske usluge (dalje u tekstu: smještajni objekt). Smještaj kod iznajmljivača soba i apartmana koji nemaju prijavljen obrt ili trgovačko društvo je isključen;

• organizirani grupni prijevoz posebno zakupljenim autobusima, brodovima, zrakoplovima ili vlakom, uključujući i transfere plovilima na otoke, od mjesta polaska grupe do mjesta korištenja usluge u smještajnom objektu, te povratak grupe na istoj relaciji (vožnje autobusima i plovilima za vrijeme boravka u Hrvatskoj nisu uključene);

• organizirani grupni prijevoz na redovnim zračnim, brodskim i trajektnim linijama u dolasku i povratku grupe (najmanje 10 osoba u grupi);

• organizirani grupni prijevoz u kombinaciji dva prijevozna sredstva kao glavna sredstva prijevoza (avion – brod, avion – autobus, avion – vlak, autobus – brod, vlak – brod), pri čemu se prijevozno sredstvo u dolasku na destinaciju smatra glavnim i za njega se podnosi zahtjev;

• kružna putovanja – ture (najmanje 10 osoba u grupi), s organiziranim prijevozom u dolasku i odlasku zrakoplovom, autobusom ili brodom, pod uvjetom da ostvare najmanje 3 noće-nja s uslugom polupansiona u različitim mjestima u Hrvatskoj.

Ako Organizator istim autobusom sakuplja grupe turista na više usputnih mjesta, priznaje mu se kilometraža od mjesta polaska prve grupe do mjesta odredišta posljednje grupe.

Ako se turisti jedne organizirane grupe u dolasku i povratku prevoze istim autobusom na više usputnih destinacija, subvencija se priznaje za udaljenost do krajnje destinacije.

Ako više Organizatora putovanja koristi isto prijevozno sredstvo zakupljeno na cijelo, zahtjev za subvenciju ima pravo podnijeti onaj Organizator koji je zakupoprimac, s time da podnosi cjelokupnu dokumentaciju od svih organizatora. Iznimno zahtjev za subvenciju može podnijeti svaki Organizator zasebno uz pisanu suglasnost Organizatora koji je zakupio prijevozno sredstvo na cijelo.

Zahtjev za subvenciju podnosi se uz sljedeću dokumentaciju:

OSNOVNA DOKUMENTACIJA ZA SVE VRSTE
PROGRAMA

• kopija ugovora o zakupu kapaciteta s trgovačkim društvom ili obrtom koji posluje kao smještajni objekt, s najmanje uslugom polupansiona ili s hrvatskom putničkom agencijom od koje su zakupljeni smještajni kapaciteti (uz prvi zahtjev). Za ad hoc grupe kopija ponude ili potvrde rezervacije kapaciteta ili računa;

• ako je smještaj za objekte vrste soba i/ili apartman zakupljen od hrvatske putničke agencije potrebno je priložiti i: kopiju ugovora između hrvatske putničke agencije i smještajnog objekta kao i ugovor hrvatske putničke agencije s ugostiteljskim objektom u kojem se pruža usluga prehrane (polupansiona), te račune navedenoga ugostiteljskog objekta za izvršene usluge prehrane iz kojeg su vidljivi podaci o datumu, količini i vrsti izvršenih usluga;

• ovjerena lista putnika i potvrda o izvršenom plaćanju smještajnom objektu ili hrvatskoj putničkoj agenciji, od koje su zakupljeni kapaciteti za korištene usluge na obrascu SU-4 koji je sastavni dio ovog Naputka. Ako u smještaju posreduje hrvatska putnička agencija, ona ovjerava obrazac SU-4, a za svaku grupu potrebno je priložiti i potvrdu smještajnog objekta C-1 (potvrđuje smještajni objekt posredničkoj hrvatskoj agenciji) koja čini sastavni dio ovog Naputka. Za goste za koje je smještaj zakupljen od hrvatske putničke agencije u smještajnim objektima vrste soba i apartman, na obrascu SU-4 ovjeru prijave boravka i plaćene boravišne pristojbe za goste na listi ovjerava i turistička zajednica mjesta u kojem su turisti boravili.

Kod većih programa sa zračnim ili cestovnim prijevozom umjesto popisa putnika na obrascu SU-4, priznaje se flight ili rooming lista ovjerena od strane smještajnog objekta ili hrvatske posredničke agencije, uz pismenu potvrdu, bilo na obrascu SU-4 bilo kao zasebna izjava, smještajnog objekta i domaće putničke agencije da su sve obveze podmirene.

DODATNA DOKUMENTACIJA PO VRSTAMA
PROGRAMA

Dodatno za autobusni prijevoz potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-1, koji je sastavni dio ovog Naputka,

• kopiju putnog naloga za posebnu vožnju autobusom ili račun ili fotokopiju računa prijevoznika iz kojeg su vidljivi podaci o: polaznom mjestu i odredištu grupe, broju sjedala u autobusu, datumu izvršene vožnje i ostvarenom broju kilometara,

• kopiju uplate cestarine na autoputu/autoputovima u Hrvatskoj.

Dodatno za pomorski prijevoz potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-3, koji je sastavni dio ovog Naputka,

• račun ili fotokopiju računa pomorskog prijevoznika ili fotokopiju karata ako se prijevoz realizira na stalnim ili sezonskim redovnim brodskim i/ili trajektnim linijama

• kopiju ugovora i račun za transfer koji se vrši posebnim plovilima.

Dodatno za zračni prijevoz potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-2, koji je sastavni dio ovog Naputka,

• kod zakupa zrakoplova na cijelo kopiju ugovora sa zračnim prijevoznikom iz kojega su vidljivi podaci o: broju sjedala u zrakoplovu, polazna i odredišna zračna luka, broj planiranih vožnji (uz prvi zahtjev)

• kopiju dnevnog izvještaja o letovima domaće zračne luke kao potvrdu izvršenoga dolaznog charter leta;

• kod redovnih linija kopiju ugovora ili ponude zračnog prijevoznika (uz prvi zahtjev) ili račun ili fotokopiju računa zračnog prijevoznika ili fotokopije zrakoplovnih karata.

Dodatno za željeznički prijevoz potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-5 koji je sastavni dio ovog Naputka,

• kopiju ugovora sa Željeznicom o zakupu vlaka;

Dodatno za ture po Hrvatskoj potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-6, koji je sastavni dio ovog Naputka,

• kopiju itinerera za grupu na koju se zahtjev odnosi,

• kopiju ugovora s domaćom agencijom ili potvrdu ture strane agencije domaćoj iz kojih mora biti vidljivo da li domaća agencija radi u ime i za račun strane agencije ili je organizator koji prodaje programe stranoj agenciji;

• kopiju zrakoplovnih karata za svakog putnika ili račun prijevoznika/putničke agencije iz kojeg su vidljivi podaci o: broju osoba, relaciji i datumu putovanja odnosno kopiju računa za autobusni prijevoz ili prijevoz plovilom;

Dodatno za kombinirani prijevoz potrebno je dostaviti:

• obrazac zahtjeva SU-7 koji je sastavni dio ovog Naputka,

• kompletnu dokumentaciju za sve vrste prijevoza korištene u kombinaciji kako u dolasku tako i povratku.

Cijeneći kretanja i stvarne prilike na pojedinim emitivnim tržištima (izvanredne okolnosti, programi od posebnog interesa za Hrvatsku), Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka može, sukladno općem interesu turizma utvrđivati i drugačije uvjete subvencioniranja na osnovi pojedinačnih zahtjeva organizatora.

Subvencija se obračunava u kunama. Po odbitku bankarskih troškova, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka obračunati kunski iznos subvencija uplaćuje Organizatoru na račun u inozemstvu, u nacionalnoj valuti zemlje u kojoj Organizator putovanja ima sjedište, odnosno po nalogu Organizatora.

II. OBUHVAT SUBVENCIONIRANIH PODRUČJA I RAZDOBLJE SUBVENCIONIRANJA

Subvencija se primjenjuje za sve Programe navedene u Općim uvjetima i realizirane polaske u razdoblju:

a) predsezone (1. siječnja do 19. lipnja 2005.) za cijelo područje Hrvatske,

b) posezone (17. rujna do 31. prosinca 2005.) za cijelo područje Hrvatske,

c) cijelo razdoblje izvođenja programa:

za zračne charter lance, tj. programe u istu zračnu luku koji traju najmanje 24 tjedna boravka grupa turista bez prekida s najmanje jednim dolaskom svakih deset (10) dana u istu zrakoplovnu luku;

Pod charter lancem podrazumijeva se jedan zrakoplov/let koji od početka do završetka programa ima ugovorenu i nepromjenjivu dinamiku dolazaka na jednu zračnu luku (najmanje jedan dolazak svakih 10 dana). Pod charter lancem se ne podrazumijevaju dodatni letovi tijekom realizacije programa u isti ili drugi dan.

za željezničke charter programe vlakom koji traju najmanje 20 tjedana bez prekida s najmanje jednim dolaskom svakih deset (10) dana u istu željezničku postaju;

Pod charter lancem podrazumijeva se jedan zakupljeni vlak/vagon koji od početka do završetka programa ima ugovorenu i nepromjenjivu dinamiku dolazaka na jednu željezničku postaju (najmanje jedan dolazak svakih 10 dana). Pod charter lancem se ne podrazumijevaju dodatni zakupljeni vlakovi/vagoni tijekom realizacije programa u isti ili drugi dan.

d) za kružne ture tokom cijele godine.

III. AUTOBUSNI PRIJEVOZ

Subvencija se može ostvariti samo za posebno zakupljeni autobus za programe prema općim i posebnim uvjetima navedenim u točkama I i II ovog Naputka u sljedećim iznosima:

– za autobus od 25 – 39 sjedala 1,50 kn po km 

– za autobus od 40 – 60 sjedala 2,50 kn po km 

– za autobus više od 60 sjedala 4,00 kn po km.

Subvencija se ostvaruje u cijelosti ako je popunjenost autobusa najmanje 65%. U slučaju da je popunjenost autobusa manja od propisane, ukupan iznos subvencije umanjuje se onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

Dostavne vožnje, prazne vožnje do mjesta polaska grupe i vožnje za vrijeme boravka u destinaciji se ne priznaju. Priznaje se najkraća relacija od mjesta polaska do odredišta grupe. Najkraća relacija utvrđuje se prema računalnoj aplikaciji Microsoft AutoRoute 2002 ažurirane sukladno puštanju u rad novih autocesta u Hrvatskoj. Organizatorima putovanja nadoknadit će se ukupno pola iznosa cestarine za povratne vožnje na autoputovima u Hrvatskoj za sve Programe izvedene sukladno ovom Naputku. Za svaku grupu putnika (tj. autobus) priznaje se samo jedna povratna vožnja na najkraćoj relaciji.

Zahtjevi za subvenciju se podnose i označavaju rastućim brojem za svako odredište i svaku izvršenu vožnju.

Subvencija se ne može ostvariti za autobusne transfere od zračnih luka do smještajnog objekta.

Za autobuse koji za dio puta umjesto cestovnog pravca koriste, dužobalne brodske odnosno trajektne linije, umjesto priznavanja dijela troškova trajekta, priznavat će se najkraći cestovni pravac za autobus do krajnjeg odredišta. U slučaju da trajekt koriste samo putnici, priznavat će se najkraća kilometraža do luke ukrcaja putnika i 25% cijene obične karte za putnike, bez doplate za kabine.

IV. POMORSKI PRIJEVOZ

Subvencija u pomorskom organiziranom turističkom prijevozu priznaje se samo za vožnje od mjesta polaska do mjesta u kojem turisti počinju koristiti hotelske usluge, te u povratku grupe na istoj relaciji i to za:

– međunarodne vožnje iz Italije prema Hrvatskoj koje mogu biti jedini ili dio kombiniranog prijevoza,

– vožnje kopno-otoci-kopno ili otok-otok kao dio transfera u kombiniranom prijevozu zrakoplovom, autobusom ili vlakom.

Subvencija se ne može ostvariti za vožnje plovilima na krstarenjima tijekom boravka u Hrvatskoj.

Zahtjev za subvenciju za pomorski prijevoz koji je dio kombiniranog prijevoza autobusom ili zrakoplovom podnosi se istovremeno sa zahtjevom za ostale vrste prijevoza.

1. Transfer posebnim plovilima

Subvenciju u pomorskom prometu mogu ostvariti Organizatori koji ugovore transfer posebnim plovilima za sve vožnje iz 1. stavka točke I ovog Naputka i prema općim i posebnim uvjetima navedenim u točkama I i II ovog Naputka u iznosu od:

• 25% od ugovorene cijene karte po putniku, ili

• 25% od ugovorene cijene transfera plovilom.

Zahtjev za subvenciju za transfer plovilom podnosi se istovremeno sa zahtjevom za drugu vrstu prijevoza uz cjelokupnu propisanu dokumentaciju.

2. Redovne brodske i trajektne linije za grupni prijevoz

Za prijevoz posebno zakupljenog autobusa ili grupe od ostvarenih najmanje 10 putnika na redovnim brodskim i trajektnim linijama hrvatskih domaćih prijevoznika ili stranih nacionalnih prijevoznika na međunarodnim linijama prema Hrvatskoj, te na linijama kopno-otoci-kopno kao dio transfera u kombiniranom prijevozu odobrava se subvencija u visini 25% od stvarno plaćene cijene karte.

Ako je prijevoz redovnim brodskim i trajektnim linijama dio kombiniranog prijevoza grupe (transfer), zahtjev za subvenciju podnosi se istovremeno sa zahtjevom za drugu vrstu prijevoza uz obrazac zahtjeva SU-3 koji je sastavni dio ovog Naputka i kopiju plaćene karte ili kopiju računa za plaćene karte za putnike.

Ako je prijevoz redovnim brodskim i trajektnim linijama jedini prijevoz, Organizator podnosi zahtjev sa cjelokupno propisanom dokumentacijom i obrascima.

V. ZRAČNI PROMET

Subvenciju u zračnom prometu po ostvarenom putniku Organizator može ostvariti za zakup zrakoplova na cijelo, dijela zrakoplova na cijelo ili za najmanje deset (10) ostvarenih putnika na redovnim linijama.

Visina subvencije po dovedenom putniku iznosi:

1. Charteri

Za programe prema općim i posebnim uvjetima navedenim u točkama I. i II. ovog Naputka:

• 200,00 kuna po ostvarenom putniku za sve zračne luke.

Za charter lance se iznimno može odobriti da prijevoz prve grupe u dolasku odnosno zadnje grupe u odlasku agencija može organizirati drugim prijevoznim sredstvom, te se za tu grupu odobrava subvencija u iznosu od 100,00 kuna po realiziranom putniku.

Iznimno subvencija u zračnom charter prometu se ostvaruje i za putnike koji imaju organiziran boravak u smještajnim objektima i bez usluge polupansiona.

Subvenciju za charter programe mogu ostvariti samo organizatori koji charter postave na vlastiti rizik. Ako charter postavi strana zrakoplovna kompanija na vlastiti rizik, a organizatori putovanja zakupe dio chartera, subvenciju ne mogu ostvariti niti organizatori putovanja, niti zrakoplovna kompanija.

Ako više Organizatora koristi isti charter zrakoplov, zahtjev za subvenciju podnosi Organizator zakupoprimac sa cjelokupnom dokumentacijom od svih organizatora.

Iznimno, zahtjev za subvenciju može podnijeti svaki Organizator zasebno uz pismenu suglasnost Organizatora koji je zakupio zrakoplov na cijelo.

Zahtjev za subvenciju podnosi se i označava rastućim brojem zasebno za svaku destinaciju/zračnu luku i svaki let. U slučaju nemogućnosti slijetanja u ugovorenu zračnu luku iz tehničkih ili drugih opravdanih razloga, priznavat će se slijetanje u najbližu zračnu luku uz dokaz o razlozima promjene zračne luke. Za zad-nji prazan let ne može se ostvariti subvencija.

Zahtjev za subvenciju za transfere od zračne luke do smještajnih objekata na otocima podnosi se istovremeno sa zahtjevom za subvenciju u zračnom prometu na obrascu SU-3 i odobrava se u iznosu od 25% od ukupne cijene tranfera od zračne luke do smještajnog objekta (uključivo autobus i brod/trajekt). U tom slučaju potrebno je dostaviti i kopiju ugovora o transferu i kopije računa iz kojih je vidljiv točan broj prevezenih turista na temelju ugovora.

2. Redovne linije

Za redovne linije u predsezoni i posezoni s najmanje deset (10) putnika u grupi s paket aranžmanom:

• 200,00 kuna po ostvarenom putniku za sve zračne luke.

Za grupe manje od deset (10) putnika subvencija se ne ostvaruje.

Zahtjev za subvenciju za transfere od zračne luke do smještajnih objekata na otocima podnosi se istovremeno sa zahtjevom za subvenciju u zračnom prometu na obrascu SU-3 i odobrava se u iznosu od 25% od ukupne cijene transfera od zračne luke do smještajnog objekta (uključivo autobus i brod/trajekt). U tom slučaju potrebno je dostaviti i kopiju ugovora o transferu i kopije računa iz kojih je vidljiv točan broj prevezenih turista temeljem ugovora.

VI. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

Subvencija se može ostvariti samo za posebno zakupljeni vlak (charter) prema uvjetima navedenim u točkama I. i II. ovog Naputka.

Visina subvencije iznosi:

• 100,00 kn po ostvarenom putniku.

Zahtjevi za subvencije se podnose i označavaju rastućim brojem posebno, za svako odredište i svaku vožnju.

Subvencija se ne može ostvariti za autobusne transfere od željezničkih postaja do smještajnih objekata.

Zahtjev za subvenciju za transfere od željezničke postaje do smještajnih objekata na otocima podnosi se istovremeno sa zahtjevom za subvenciju u željezničkom prometu na obrascu SU-3 i iznosi 25% ukupne cijene transfera od željezničke postaje do smještajnog objekta (uključivo autobus i brod/trajekt). U tom slučaju potrebno je dostaviti i kopiju ugovora o transferu i kopije računa iz kojih je vidljiv točan broj prevezenih turista temeljem ugovora.

VII. KOMBINIRANI PRIJEVOZ

Za kombinirani prijevoz kod kojeg je u dolasku na destinaciju korišten zrakoplov, visina subvencije iznosi

• 100,00 kn po ostvarenom putniku.

Za kombinirani prijevoz kod kojeg je u dolasku na destinaciju korišten autobus, priznaje se subvencija za povratnu vožnju autobusom.

Za kombinirani prijevoz kod kojeg su u dolasku korišteni brod i vlak u kombinaciji, priznaje se:

25% od ugovorene odnosno stvarno plaćene cijene karte po putniku ili ugovorene cijene transfera plovilom, i

50% troškova stvarno plaćene karte II. razreda.

Zahtjev za subvencije podnosi se zasebno za svaki polazak na obrascu SU-7 s kompletnom dokumentacijom za sve vrste prijevoza (tj. u dolasku i povratku s destinacije) prema »Općim uvjetima za osnovnu i dodatnu dokumentaciju po vrstama prijevoza.«

VIII. KRUŽNA PUTOVANJA
(TURE) PO HRVATSKOJ

Organizator putovanja ostvaruje pravo na subvenciju za organizirana grupna kružna putovanja (ture – minimum 10 putnika u grupi) za putnike koji u Hrvatsku dolaze autobusom, brodom ili zrakoplovom, te u Hrvatskoj ostvare najmanje 3 polupansiona na kružnom putovanju s boravkom u različitim mjestima.

Visina subvencije iznosi:

• 200,00 kn po realiziranom putniku.

Za kružne ture Organizator ne može ostvariti subvenciju po drugim osnovama iz ovog Naputka.

Način dostavljanja dokumentacije za kružne ture naveden je u Općim uvjetima.

IX. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za subvenciju podnosi se samo na propisanim obrascima i uz priloženu potpunu dokumentaciju na adresu:

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka (za subvenciju)

Prisavlje 14

10000 ZAGREB

HRVATSKA

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je:

• 8. kolovoza 2005. godine za polaske ostvarene u predsezoni 2005.;

• 12. prosinca 2005. godine za polaske ostvarene u rujnu, listopadu i studenome;

• 16. siječnja 2006. godine za polaske ostvarene u prosincu 2005.;

• za programe u neprekinutom trajanju od 24 tjedna (zračni charter) odnosno 20 tjedana (charter vlak), rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana po odlasku zadnje grupe turista;

• za kružne ture rok za podnošenje je 60 dana po završetku pojedinačne ture odnosno 30 dana nakon završetka kontinuiranog programa kružnih tura.

Po zahtjevima koji stignu s nepotpunom ili nevjerodostojnom dokumentacijom ili nakon navedenih rokova, subvencija se ne može ostvariti.

U slučaju da se utvrdi da je organizator putovanja podnio lažnu dokumentaciju, gubi pravo na ostvarenje subvencije, kao i pravo podnošenja zahtjeva za naredne godine.

Od organizatora ili njegovih domaćih i stranih partnera koji sudjeluju u realizaciji Programa, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka može zatražiti po potrebi bilo koju dodatnu dokumentaciju.

Organizator koji do 1. veljače 2005. godine ne podmiri sve obveze iz prethodnih godina prema hrvatskim partnerima (hoteli i dr. smještajni objekti, putničke agencije i druge pravne osobe koje su pružale usluge za potrebe izvršenja Programa Organizatoru), kao i sve obaveze iz poslovanja u 2005. godini, nema pravo na podnošenje zahtjeva za subvencije za 2005. godinu.

Zahtjevi i kontrola dokumentacije za subvencije, te izvršene ugostiteljske, hotelske, agencijske i druge usluge podliježu nadzoru Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

Organizatori putovanja koji su u sporu s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka ne mogu podnositi zahtjeve za subvencije do okončanja spora.

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Klasa: 421-03/04-01/306
Urbroj: 530-13-04-3
Zagreb, 22. prosinca 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

  

SU – 1

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,

PROMETA I RAZVITKA

 

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME

U STRANOM CESTOVNOM TURISTIČKOM PROMETU

 

No______

1.       Naziv i sjedište Agencije __________________________________

2. Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti

____________________________________________________

 

3. Mjesto polaska grupe______________________________________

4. Datum a) polaska grupe _________________________________

b) povratka grupe ________________________________

5. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu_____________________

6. Naziv i sjedište prijevoznika__________________________________

7. Registarski broj autobusa____________________________________

8. Ukupan broj sjedala u autobusu_______________________________

9. Ukupan broj turista u grupi __________________________________

10. Iznos ukupno plaćene cestarine u RH _________ x 50% =________ kn

11. Iznos tražene subvencije:

a) ostvareni broj km ______ x _______ kn = _________________ kn

b) ukupno: a)__________ + cestarina__________ = ___________ kn

12. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije ______________________

_______________________________________________________

  

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis

 

_______________________________ _________________________

     

SU – 2

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,

PROMETA I RAZVITKA

 

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME

U STRANOM ZRAČNOM TURISTIČKOM PROMETU

No______

 

1.    Naziv i sjedište Agencije_________________________________________

2. Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti

___________________________________________________________

 

3. Polazna zračna luka_____________________________________________

4. Dolazna zračna luka ____________________________________________

5. Broj leta i datum a) polaska grupe _________________________________

b) povratka grupe ________________________________

 

6. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu __________________________

7. Naziv i sjedište zračnog prijevoznika _________________________________

8.       Vrsta zrakoplova i ugovoreni broj sjedala

-          na cijelo _________________________________________________
na redovnoj liniji ___________________________________________

9. Broj putnika u grupi ______________________________________________

10. Iznos tražene subvencije:
broj ostvarenih putnika u zrakoplovu na cijelo ______ x 200,00 kn =______kn

 

b) broj ostvarenih putnika na redovnoj liniji _______ x 200,00 kn = ________ kn

 

11. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije _____________________________

______________________________________________________________

   

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis

 

_________________________________ ________________________

      

SU – 3

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,

PROMETA I RAZVITKA

 

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME

U STRANOM POMORSKOM TURISTIČKOM PROMETU

 

No_______

 

1.       Naziv i sjedište Agencije ________________________________________________

2. Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti

___________________________________________________________________
3. Mjesto polaska grupe ___________________________________________________

4. Polazna luka grupe _____________________________________________________

5. Dolazna luka grupe _____________________________________________________

6. Datum i vrijeme a) polaska grupe __________________________________________

b) povratka grupe_________________________________________

 

7. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu ___________________________________

8. Naziv i sjedište pomorskog prijevoznika ________________________________________

9. Iznos tražene subvencije za pomorski prijevoz:

I. za putnike

a)      ostvareni broj putnika ________________________________________________

b)      cijena karte ili ugovoreni iznos po putniku _________ x 25% = ____________ kn

c)      ukupni iznos (umnožak a x b) _________________________________________ kn

 

II. za autobus

ukupna cijena prijevoza _______________ x 25% = ______________________ kn

10.               Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije___________________________________

___________________________________________________________________

 

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis

 

________________________________ ________________________

    

SU – 4

POPIS GOSTIJU

 

1. ____________________ 31. ____________________

2. ____________________ 32. ____________________

3. ____________________ 33. ____________________

4. ____________________ 34. ____________________

5. ____________________ 35. ____________________

6. ____________________ 36. ____________________

7. ____________________ 37. ____________________

8. ____________________ 38. ____________________

9. ____________________ 39. ____________________

10. ____________________ 40. ____________________

11. ____________________ 41. ____________________

12. ____________________ 42. ____________________

13. ____________________ 43. ____________________

14. ____________________ 44. ____________________

15. ____________________ 45. ____________________

16. ____________________ 46. ____________________

17. ____________________ 47. ____________________

18. ____________________ 48. ____________________

19. ____________________ 49. ____________________

20. ____________________ 50. ____________________

21. ____________________ 51. ____________________

22. ____________________ 52. ____________________

23. ____________________ 53. ____________________

24. ____________________ 54. ____________________

25. ____________________ 55. ____________________

26. ____________________ 56. ____________________

27. ____________________ 57. ____________________

28. ____________________ 58. ____________________

29. ____________________ 59. ____________________

30. ____________________ 60. ____________________

  

POTVRDA

kojom odgovorna osoba smještajnog objekta * potvrđuje

 

da je putnička agencija ___________________________________________ podmirila obvezu za pružene usluge iz programa na temelju __________ polupansiona za broj _______ gostiju prema gore navedenom popisu, koji su boravili u smještajnom objektu _________________________________________ u razdoblju___________________ 2005. godine.

 

Datum Pečat Ime i prezime i potpis odgovorne osobe

u smještajnom objektu

____________________ ________________________________

  

*Pod smještajnim objektom se smatraju svi smještajni objekti registrirani za komercijalno poslovanje (trgovačka društva i obrti). Ako je zakup kapaciteta, s najmanje uslugom polupansiona, izvršen preko druge putničke agencije ista ovjerava obrazac SU-4.

  

SU – 5

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,

PROMETA I RAZVITKA

  

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME

 

U STRANOM ŽELJEZNIČKOM TURISTIČKOM PROMETU

  

No______

  

1. Naziv i sjedište Agencije____________________________________________________

 

2. Naziv i sjedište smještajnog objekta u koji se organizirano upućuju turisti _______________

____________________________________________________________________

3. Mjesto polaska grupe______________________________________________________

4. Datum i vrijeme

 

a) polaska grupe__________________________________________________________

b) povratka grupe ________________________________________________________

 

5. Mjesto dolaska grupe______________________________________________________

 

6. Duljina boravka grupe u turističkom odredištu_____________________________________

 

7. Ukupan broj turista u grupi__________________________________________________

 

8. Iznos tražene subvencije za željeznički prijevoz

 

broj ostvarenih turista___________________ x 100,00 kn = ______________________kn

 

9. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije _____________________________________

_____________________________________________________________________

    

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis

______________________________________ __________________

   

SU – 6

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,

PROMETA I RAZVITKA

  

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA

KRUŽNA PUTOVANJA PO HRVATSKOJ

 

No ____

 

1. Naziv i sjedište Agencije _____________________________________________

2. Vrsta prijevoznog sredstva korištenog za dolazak u Hrvatsku __________________

3. Mjesto početka/završetka kružne ture ___________________________________

4. Datum početka/završetka ture__________________________________________

5. Nazivi i sjedišta smještajnih objekata u kojima su turisti boravili tokom kružnog

putovanja

 

a) ______________________________ d) ______________________________

b) ____________________________ e) _______________________________

c)_____________________________ f)________________________________

 

6. Ukupno trajanje ture (broj polupansiona) _________________________________

7. Naziv i sjedište autobusnog prijevoznika __________________________________

8. Iznos tražene subvencije

 

broj ostvarenih putnika ___________ x 200,00 kn = _____________ kn

 

9. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije ________________________________

__________________________________________________________________

   

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis

 

_____________________________ ____________________

    

SU– 7

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,

PROMETA I RAZVITKA

 

ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA ODMORIŠNE PROGRAME U

STRANOM TURISTIČKOM PROMETU S KOMBINIRANIM PRIJEVOZOM

No______

1.    Naziv i sjedište Agencije_____________________________________________________

2.    ID kod Agencije___________________________________________________________

3. Naziv i sjedište smještajnom objekta u koji se organizirano upućuju turisti

______________________________________________________________________

4. Mjesto polaska /povratka grupe ________________________________________________

5. Dolazna zračna ili brodska luka odnosno željeznička postaja___________________________

6. Datum a) polaska grupe ______________________ b) povratka grupe ________________

7. Dužina boravka grupe u turističkom odredištu ______________________________________

8. Naziv i sjedište prijevoznika za prijevozno sredstvo u dolasku____________________________

_______________________________________________________________________

9.       Vrsta prijevoza korištena u dolasku grupe (za zrakoplove i broj leta):

- na cijelo (zrakoplov, brod, autobus) __________________________________________

- na redovnoj liniji (zrakoplov, brod, vlak) _______________________________________

10. Broj putnika u grupi _________________________________________________________

11. Iznos tražene subvencije za prijevoz u kombinaciji sa zrakoplovom (redovna linija ili na cijelo):

ostvareni broj km_______ x _____kn=_________kn + 50% cestarine_______=______ kn

12. Iznos tražene subvencije za prijevoz u kombinaciji s autobusom:

ostvareni broj km_________________ x _________________=__________________ kn

13. Iznos tražene subvencije u kombinaciji vlak i brod:

a) cijena karte ili ugovoreni iznos za brod ______________ x 25% = _________________ kn

b) plaćena karta II razreda za vlak ___________________x 50% = _________________ kn

c) ukupan iznos (zbroj a i b) ________________________________________________ kn

 

14. Drugo prijevozno sredstvo korišteno u kombinaciji___________________________________

15. Naziv i sjedište prijevoznika za prijevozno sredstvo u povratku __________________________

_______________________________________________________________________

16. Naziv i sjedište banke i broj računa Agencije _______________________________________

_______________________________________________________________________

    

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis

_____________________________ _______________________

   

C – 1

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,

PROMETA I RAZVITKA

    

__________________________________

Naziv i adresa hotelske i dr. tvrtke

  

P O T V R D A

  

kojom potvrđujemo da je u razdoblju od _____________________________ 2005. godine do

(datum dolaska)

 

________________________________________ 2005. godine u hotelu (ili dr. smještajnom objektu)

(datum odlaska)

 

_________________________________________________ u organizaciji putničke agencije

(naziv i mjesto objekta)

 

______________________________________________ boravila grupa od ______________

(naziv, sjedište i ID kod domaće putničke agencije) (navesti broj)

 

gostiju iz __________________________ i to s korištenjem usluge noćenja i prehrane na bazi

(navesti zemlju podrijetla)

 

polupansiona. Također potvrđujemo da su za navedenu grupu plaćene sve naprijed navedene usluge.

  

______________________________

Ime i prezime odgovorne osobe čitljivo

ispisano štampanim slovima i žig tvrtke

  
zatvori
Naputak za subvencioniranje stranoga organiziranoga turističkog prometa u 2005. –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !