Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o homologaciji mopeda u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/99)
označi tražene riječi printaj stranicu
95 14.7.1998 Naredba o homologaciji mopeda u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 13L58015, stavak 2., članka 17L58016, stavak 2. i članka 23L58017 stavak 42. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O HOMOLOGACIJI MOPEDA U POGLEDU UGRADBE UREĐAJA ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU

I. OPĆE

1. Vozila kategorija L1 moraju biti homologirana sukladno ovoj naredbi.

II. PODRUČJE PRIMJENE

2. Ova naredba odnosi se na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila s dva kotača najveće projektirane brzine koja nije veća od 50 km/h i/ili s motorom čiji radni obujam cilindara nije veći od 50 cm3.

III. ZAHTJEVI

3. Vozila u smislu ove naredbe moraju udovoljavati zahtjevima Pravilnika broj 74 Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu, s izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu zaključno 9. lipnja 1995., koji je dodatak Ženevskom sporazumu iz 1958. o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila (u daljnjem tekstu - Pravilnik ECE R 74.00).

Zahtjevi prema Pravilniku iz stavka 1. ove točke daju se u Prilogu 1 koji je sastavni dio ove naredbe.

IV. ISPITIVANJE VOZILA

4. Ispitivanje vozila u smislu ove naredbe može provoditi prema odredbama Pravilnika ECE R 74.00 samo ovlašteni laboratorij.

V. HOMOLOGACIJA VOZILA

5. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo vrši homologaciju vozila u smislu ove naredbe, prema odredbama Pravilnika ECE R 74.00.

VI. PROVJERA SUKLADNOSTI

6. Provjera sukladnosti vozila sa zahtjevima ove naredbe provodi se prema postupku koji je propisan Pravilnikom o homologaciji vozilaL58019 ("Narodne novine" broj 82/96, 107/96, 79/97, 132/97 i 58/98).

VII. PRIMJENA

7. Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se:

- od 1. listopada 1998. za homologacije tipa vozila

- od 1. travnja 1999. za nova vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj

- od 1. travnja 2000. za sva vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj.

8. Ugradnja prednjeg netrokutastog katadioptera prema točki 6.4 Pravilnika ECE R 74.00 nije obvezatna.

Klasa: 011-02/98-02/11
Urbroj: 558-04/7-98-1
Zagreb, 15. svibnja 1998.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

                    PRILOG 1

Pravilnik ECE R 74.001

JEDNAKE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA HOMOLOGACIJU MOPEDA S OBZIROM NA UGRADBU UREĐAJA ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU

1 Dodatak 73 Sporazumu o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila, donesen u Ženevi 20.ožujka 1958.

1. PODRUČJE PRIMJENE
Ovaj se pravilnik primjenjuje na homologaciju motornih vozila s dva kotača, najveće projektirane brzine koja nije veća od 50 km/h i obujma cilindara koji nije veći od 50 cm3 ili ekvivalentnih performansi.*,**,
_________
* Ovo se odnosi na druge moguće vrste pogona: npr. električni pogon

** Sukladno definiciji mopeda u Bečkoj konvenciji o cestovnom prometu iz 1968. (E/CONF.56/16/Rev. 1, poglavlje 1, članak 1(m))

2. DEFINICIJE
Za potrebe ovog pravilnika:

2.1. "Homologacija vozila" označuje homologaciju tipa vozila s obzirom na broj i način ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju.

2.2. "Tip vozila" označuje kategoriju motornog vozila koja se ne razlikuje jedna od druge u bitnim značajkama:

2.2.1. dimenzije i vanjski oblik vozila

2.2.2. broj i položaj uređaja

2.2.3. Isto se tako sljedeća vozila ne smatraju "vozilima različita tipa":

2.2.3.1. vozila koja se razlikuju unutar značenja točaka 2.2.1. i 2.2.2., ali ne na način koji bi uključivao promjenu u vrsti, broju, položaju i geometrijskoj vidljivosti svjetala, propisanima za tip vozila o kojem se radi

2.2.3.2. vozila na kojima su postavljena ili nisu postavljena svjetla homologirana prema nekom od pravilnika dodanim Ženevskom sporazumu iz 1958. ili svjetla koja su dopuštena u zemlji u kojoj su vozila registrirana, čije je postavljanje izborno

2.3. "Poprečna ravnina" označuje uspravnu ravninu okomitu na srednju uzdužnu ravninu vozila.

2.4. "Neopterećeno vozilo" označuje vozilo bez vozača ili putnika, neopterećeno, ali s punim spremnikom goriva i uobičajenim kompletom alata.

2.5. "Svjetlo" označuje uređaj namijenjen za osvjetljavanje ceste ili za emitiranje svjetlosnog signala ostalim korisnicima ceste. Svjetlosni uređaji za osvjetljavanje stražnje registarske pločice i katadiopteri također se trebaju smatrati svjetlima.

2.5.1. "Istovrijedna svjetla" označuje svjetla koja imaju istu funkciju i koja su homologirana prema istim pravilnicima pridodanim Ženevskom sporazumu iz 1958. ili prema istim zahtjevima; takva svjetla mogu imati različite značajke od značajki svjetala kojima je vozilo opremljeno u vrijeme homologacije pod uvjetom da udovoljavaju zahtjevima ovoga pravilnika.

2.5.2. "Neovisna svjetla" označuje svjetla koja imaju odvojene osvjetljavajuće površine, odvojene svjetlosne izvore i odvojena svijetleća tijela.

2.5.3. "Udružena svjetla" označuje uređaje koji imaju odvojene osvjetljavajuće površine i odvojene svjetlosne izvore, ali zajedničko svijetleće tijelo.

2.5.4. "Spojena svjetla" označuje uređaje koji imaju odvojene osvjetljavajuće površine, ali zajedničke svjetlosne izvore i zajedničko svijetleće tijelo.

2.5.5. "Uzajamno povezana svjetla" označuje uređaje koji imaju odvojene svjetlosne izvore (ili jedan svjetlosni izvor koji radi pod različitim uvjetima), potpuno ili djelomično zajedničke osvjetljavajuće površine i zajedničko svijetleće tijelo.

2.5.6. "Svjetlo za vožnju" označuje svjetlo koje se upotrebljava za osvjetljavanje ceste na velikoj udaljenosti ispred vozila.

2.5.7. "Kratko (oboreno) svjetlo" označuje svjetlo koje se upotrebljava za osvjetljavanje ceste ispred vozila bez izazivanja nedoličnog zasljepljivanja ili neudobnosti vozačima i ostalim korisnicima ceste koji dolaze iz suprotnog smjera.

2.5.8. "Prednje pozicijsko svjetlo" označuje svjetlo koje se upotrebljava za upozoravanje na prisutnost i širinu vozila gledano sprijeda.

2.5.9. "Katadiopter" označuje uređaj koji se upotrebljava za upozoravanje na prisutnost vozila refleksijom svjetla iz svjetlosnog izvora koji nije povezan s vozilom dok se promatrač nalazi blizu toga izvora; u smislu ovoga pravilnika ne smatraju se katadiopterima:

odsjevne registarske pločice i

druge odsjevne pločice i signali koji se moraju upotrebljavati da bi se zadovoljile specifikacije zemalja članica za uporabu s obzirom na određene kategorije vozila ili određene metode rada.

2.5.10. "Pokazivač smjera" označuje svjetlo koje se upotrebljava kako bi se ostalim korisnicima ceste pokazalo da vozač namjerava promijeniti smjer nadesno ili nalijevo

2.5.11. "Kočno svjetlo" označuje svjetlo koje se upotrebljava kako bi se ostalim korisnicima ceste iza vozila pokazalo da vozač upotrebljava radnu kočnicu

2.5.12. "Stražnje pozicijsko svjetlo" označuje svjetlo koje se upotrebljava kako bi se ostalim korisnicima ceste iza vozila pokazalo na prisutnost vozila gledano odostraga.

2.5.13. "Osvjetljavajući uređaj stražnje registarske pločice" označuje uređaj koji služi za osvjetljavanje prostora namijenjenog za stražnju registarsku pločicu; takav se uređaj može sastojati od nekoliko optičkih elemenata.

2.6. "Osvjetljavajuća površina" (vidi dodatak 3).

2.6.1. "Površina emitiranja svjetla" (točka 2.5.7.) označuje cijelu vanjsku površinu prozirnoga materijala ili njezin dio koji zatvara uređaj za osvjetljavanje i dopušta zadovoljavanje normi za fotometrijske i kolorimetrijske značajke

2.6.2. "Osvjetljavajuća površina svjetlosnog uređaja" (točka 2.5.7.) označuje pravokutnu projekciju u poprečnoj ravnini punog otvora reflektora. Ako staklo (ili stakla) pokriva(ju) samo dio punog otvora reflektora, uzima se u obzir projekcija samo toga dijela. U slučaju kratkog svjetla, osvjetljavajuća površina na strani zasjenjenja ograničena je stvarnom projekcijom crte zasjenjenja na leću. Ako su reflektor i staklo namjestivi, treba se upotrebljavati srednji položaj.

2.6.3. "Osvjetljavajuća površina uređaja za svjetlosnu signalizaciju koja nije katadiopter" (točke 2.5.8., 2.5.10. do 2.5.13.) označuje pravokutnu projekciju svjetla na ravninu okomitu njegovoj referentnoj osi koja dodiruje vanjsku prozirnu površinu svjetla, s tim da je takva projekcija omeđena zaslonom čiji su rubovi smješteni u toj ravnini tako da svaki dopušta samo 98% ukupne jačine svjetla u smjeru referentne osi; u svrhu određivanja donjih, gornjih i bočnih rubova svjetla moraju se upotrebljavati samo zasloni s vodoravnim ili uspravnim rubovima.

2.6.4. "Osvjetljavajuća površina katadioptera" (točka 2.5.9.) označuje svijetleću površinu katadioptera u ravnini okomitoj njezinoj referentnoj osi i ograničenoj ravninama koje dodiruju vanjske rubne dijelove optičkog sustava katadioptera i usporedne su s tom osi; u svrhu određivanja donjih, gornjih i bočnih granica uređaja moraju se upotrebljavati samo uspravne i vodoravne ravnine.

2.7. "Prividna površina" za određeni smjer promatranja označuje pravokutnu projekciju površine emitiranja svjetla na ravninu okomitu smjeru promatranja

2.8. "Referentna os" označuje osobitu os svjetlosnog signala koju je odredio proizvođač svjetla da bi služila kao referentni smjer (H=00, V=00) za kutove vidnog polja kod fotometrijskih mjeranja i za ugradbu svjetla na vozilo.

2.9. "Referentno središte" označuje presjecište referentne osi s vanjskom površinom emitiranja svjetla; utvrđuje ga proizvođač svjetla.

2.10. "Kutovi geometrijske vidljivosti" označuje kutove koji određuju najmanje područje prostornoga kuta u kojem prividna površina svjetla mora biti vidljiva; to područje prostornoga kuta određeno je odsječcima kugle čije se središte podudara s referentnim središtem svjetla i čiji je ekvator usporedan s površinom kolnika; odsječci su određeni u odnosu na referentnu os; vodoravni kutovi " mjere se s obzirom na uzdužne ravnine, a uspravni kutovi a s obzirom na ravnine usporedne s ekvatorom kugle; ne smije biti prepreka unutar kutova geometrijske vidljivosti širenju svjetla s bilo kojega dijela prividne površine svjetla; ne uzimaju se u obzir prepreke koje su postojale u vrijeme homologacije svjetla

2.11. "Krajnji vanjski rub" na bilo kojoj strani vozila označuje ravninu usporednu sa srednjom uzdužnom ravninom vozila koja dodiruje bočni vanjski rub vozila, ne uzimajući u obzir projekciju retrovizora i pokazivača smjera.

2.12. "Sveukupna širina" označuje udaljenost između dvije uspravne ravnine određene u točki 2.11.

2.13. "Pojedinačno svjetlo" označuje sklop od dva ili više svjetala, istovjetna ili ne, koja imaju istu funkciju i istu boju, koji je sastavljen od uređaja čije projekcije prave osvjetljavajuće površine na poprečnoj ravnini koje ne zauzimaju manje od 60% najmanjeg pravokutnika koji opisuju projekcije spomenutih osvjetljavajućih površina, podrazumijevajući da je takav sklop homologiran kao pojedinačno svjetlo, ako se traži homologacija. Ova definicija ne primjenjuje se na svjetlo za vožnju ili kratko svjetlo.

2.14. "Udaljenost između dva svjetla koja su okrenuta u istom smjeru" označuje udaljenost između dvije ortogonalne projekcije u ravnini okomitoj na referentne osi obrisa dviju osvjetljavajućih površina koje su definirane prema odredbama u točki 2.6.

2.15. "Radni signal" označuje signal koji pokazuje da je uređaj uključen te da radi ispravno ili ne.

2.16. "Signal zatvorenoga strujnog kruga" označuje signal koji pokazuje da je uređaj uključen, ali ne pokazuje radi li taj uređaj ispravno ili ne.

3. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU

3.1. Zahtjev za homologaciju tipa vozila s obzirom na ugradbu njegovih uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju mora podnijeti proizvođač ili njegov pravovaljano ovlašteni predstavnik.

3.2. On mora biti popraćen niže navedenim dokumentima i izvještajima u tri primjerka:

3.2.1. opis tipa vozila s obzirom na stavke spomenute u točkama 2.2.1. i 2.2.2.; tip vozila mora biti naveden

3.2.2. popis uređaja koje je proizvođač predvidio za formiranje opreme za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju: popis može sadržavati nekoliko tipova uređaja za svaku funkciju; svaki tip mora biti pravovaljano utvrđen (nacionalna ili međunarodna homologacijska oznaka ako je homologiran, ime proizvođača, itd.); k tome, popis može sadržavati u odnosu na svaku funkciju dodatnu napomenu ili "istovrijedni uređaji"

3.2.3. shemu ugradbe uređaja osvjetljenja i svjetlosne signalizacije u cjelini, koja prikazuje položaj raznih uređaja na vozilu i

3.2.4. crtež ili crteže svakog svjetla koji prikazuju osvjetljavajuću površinu kako je određeno u točki 2.6.

3.2.5. Zahtjev mora sadržavati izvješće o metodi upotrijebljenoj za određivanje prividne površine (vidi točku 2.10.).

3.3. Neopterećeno vozilo opremljeno potpunim skupom opreme za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju, koje je mjerodavni primjerak vozila koje treba homologirati, mora biti dostavljeno tehničkoj ustanovi odgovornoj za provedbu homologacijskih ispitivanja.

3.4. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo mora provjeriti postojanje zadovoljavajućih dogovora radi osiguranja djelotvorna nadzora nad sukladnošću proizvodnje prije izdavanja homologacije tipa.

4. HOMOLOGACIJA

4.1. Ako vozilo za koje je zatražena homologacija po ovom pravilniku udovoljava svim zahtjevima ovoga pravilnika s obzirom na sve uređaje navedene u popisu, mora biti izdana homologacija toga tipa vozila.

4.2. Svaki homologirani tip vozila dobiva svoj homologacijski broj. Prve dvije znamenke (sada 00 za Pravilnik u izvornom obliku) moraju označivati broj niza izmjena ili dopuna koji sadrži najnovije glavne tehničke izmjene ili dopune ovoga pravilnika, objavljene do vremena izdavanja homologacije. Istim brojem ne smije se označiti drugi tip vozila, a ni isti tip vozila ako je ono prijavljeno za homologaciju s opremom koja nije navedena u popisu na koji se odnosi točka 3.2.2., prema odredbama točke 7. ovog pravilnika.

4.3. Izjava o homologaciji ili o proširenju ili odbijanju homologacije ili o definitivno prekinutoj proizvodnji za određeni tip/dio vozila prema ovom pravilniku izdaje se na formularu koji je u skladu s modelom danim u dodatku 1 ovoga pravilnika.

4.4. Na svako vozilo koje odgovara tipu koji je homologiran prema ovom pravilniku mora se postaviti na uočljivo i lako dostupno mjesto, koje je navedeno u homologacijskom formularu, međunarodna homologacijska oznaka koja se sastoji od:

4.4.1. kružnice oko slova "E", iza kojeg se nalazi razlikovni broj države koja je odobrila homologaciju1

4.4.2. broja ovoga pravilnika, iza kojeg se nalazi slovo "R", crtica i homologacijski broj desno od kružnice propisane u točki 4.4.1.

4.5. Ako vozilo odgovara tipu vozila koji je homologiran prema jednom ili više drugih pravilnika priloženih Sporazumu nije potrebno ponavljati oznaku propisanu u točki 4.4.1.; u takvu slučaju ovaj pravilnik, homologacijski brojevi i dodatne oznake za sve pravilnike po kojima je odobrena homologacija u državi koja je odobrila homologaciju po ovom pravilniku moraju biti postavljeni u uspravne stupce s desne strane oznake propisane u točki 4.4.1.

4.6. Homologacijska oznaka mora biti jasno čitljiva i neizbrisiva.

4.7. Homologacijska oznaka mora biti postavljena blizu pločice s podacima o vozilu koju je pričvrstio proizvođač ili na samoj toj pločici.

4.8. U dodatku 2 ovoga pravilnika prikazani su primjeri izgleda homologacijskih oznaka.

5. OPĆE SPECIFIKACIJE

5.1. Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju moraju biti ugrađeni tako da u normalnim uvjetima uporabe, i usprkos vibracijama kojima mogu biti izloženi zadrže značajke propisane ovim pravilnikom i omoguće vozilu da udovolji zahtjevima ovoga pravilnika. Posebice, ne smije se dogoditi da svjetla budu nepažnjom loše usmjerena.

5.2. Svjetla za osvjetljavanje opisana u točkama 2.7.9., 2.7.10. i 2.7.18. moraju biti ugrađena tako da se može lako provesti njihovo ispravno usmjeravanje.

5.3. Za sve uređaje za svjetlosnu signalizaciju, uključujući one postavljene bočno, referentna os svjetla kad je ono postavljeno na vozilo mora biti usporedna s radnom ravninom vozila na cesti; k tome, ona mora biti okomita na srednju uzdužnu ravninu vozila u slučaju bočnih katadioptera i bočnih svjetala za označivanje i usporedna s tom ravninom u slučaju svih ostalih uređaja za svjetlosnu signalizaciju. Odstupanje od ±30 mora biti dopušteno u svakom smjeru. Osim oga, ako je specifikacije za ugradbu dao proizvođač, treba ih se pridržavati.

5.4. U nedostatku posebnih uputa, visina i usmjerenost svjetala mora se provjeriti s neopterećenim vozilom postavljenim na ravnu vodoravnu površinu, čija je srednja uzdužna ravnina uspravna i čiji su rukohvati u položaju koji odgovara pravom kretanju naprijed.

5.5. U nedostatku posebnih uputa, svjetla koja čine par i koja imaju istu funkciju moraju:

5.5.1. biti postavljena simetrično u odnosu na srednju uzdužnu ravninu

5.5.2. biti simetrična jedna prema drugoj u odnosu na srednju uzdužnu ravninu

5.5.3. udovoljavati istim kolorimetrijskim zahtjevima i

5.5.4. imati istovjetne nazivne fotometrijske značajke.

5.6. U nedostatku posebnih uputa, svjetla koja imaju različite funkcije mogu biti neovisna ili udružena, spojena ili ugrađena u jedan uređaj, pod uvjetom da svako takvo svjetlo udovoljava zahtjevima koji se odnose na njega.

5.7. Najveća visina iznad tla mora biti izmjerena od najviše točke, a najmanja visina od najniže točke osvjetljavajuće površine.

5.8. U nedostatku posebnih zahtjeva, ni jedno svjetlo, osim pokazivača smjera, ne smije biti treptavo svjetlo.

5.9. Nijedno crveno svjetlo ne smije biti vidljivo sprijeda niti ijedno bijelo svjetlo smije biti vidljivo straga. Udovoljavanje ovom zahtjevu mora se provjeriti prema niže navedenom (vidi crtež u dodatku 4):

5.9.1. vidljivost crvenog svjetla sprijeda: crveno svjetlo ne smije biti izravno vidljivo promatraču koji se kreće u zoni 1 poprečne ravnine smještene 25 m ispred vozila

5.9.2. vidljivost bijelog svjetla straga: bijelo svjetlo ne smije biti izravno vidljivo promatraču koji se kreće u zoni 2 poprečne ravnine smještene 25 m iza vozila.

5.9.3. Zone 1 i 2, kako ih vidi promatrač, svaka u svojoj ravnini, omeđene su:

5.9.3.1. po visini, dvjema vodoravnim ravninama smještenim 1 m odnosno 2,2 m iznad površine ceste

5.9.3.2. po širini, dvjema uspravnim ravninama koje zatvaraju u smjeru prema naprijed, odnosno prema natrag vanjski kut od 150 sa srednjom uzdužnom ravninom vozila. Te ravnine prolaze kroz točku ili točke dodira uspravnih ravnina koje su usporedne sa srednjom uzdužnom ravninom i omeđuju sveukupnu širinu vozila; ako ima više dodirnih točaka, najistaknutija s prednje strane mora odgovarati ravnini usmjerenoj prema naprijed, a najistaknutija sa stražnje strane ravnini usmjerenoj prema natrag.

5.10. Električne veze moraju biti takve da se prednje pozicijsko svjetlo i/ili dugo svjetlo i stražnje pozicijsko svjetlo mogu uključivati ili isključivati samo istodobno.

5.11. Boje obveznih i neobveznih svjetala koja su navedena u ovom pravilniku moraju biti kako sljedi:

dugo svjetlo: bijela ili selektiv-
no žuta

kratko svjetlo: bijela ili selektiv-
no žuta

prednje pozicijsko svjeto: bijela (selektivno
žuta mora biti
dopuštena
ako je ovo svjetlo
ugrađeno u selek
tivno žuto glavno
svjetlo)

pokazivač smjera: jantarna (amber)

stražnje pozicijsko svjetlo: crvena

pokazivač smjera: jantarna (amber)

kočno svjetlo: crvena

stražnji netrokutasti katadiopter: crvena

bočni netrokutasti katadiopter: jantarna (amber)

prednji netrokutasti katadiopter: bijela*

katadiopter na pedalama jantarna (amber)

5.12. Definicije boja svjetala moraju odgovarati onima koje su dane u dodatku 5 Konvenciji o cestovnom prijevozu (1968).

Svako vozilo koje je dopremljeno na homologaciju prema ovom pravilniku mora biti opremljeno sa sljedećim uređajima za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju:

5.12.1. kratkim svjetlom (točka 6.2)

5.12.2. prednjim bijelim netrokutastim katadiopterom (točka 6.4)

5.12.3. stražnjim pozicijskim svjetlom (točka 6.10)

5.12.4. bočnim jantarnim netrokutastim katadiopterom (točka 6.5)

5.12.5. stražnjim netrokutastim katadiopterom (točka 6.7)

5.12.6. katadiopterom na pedalama (točka 6.6), samo kod mopeda s pedalama

5.13. Može dopunski biti opremljeno sa sljedećim uređajima za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju:

5.13.1. svjetlom za vožnju

5.13.2. prednjim pozicijskim svjetlom

5.13.3. pokazivačima smjera

5.13.4. kočnim svjetlom.

5.14. Ugradba svakog od uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju: navedenih u točkama 5.12 do 5.13 mora se obaviti sukladno odgovarajućim zahtjevima iz točke 6 ovog pravilnika.

5.15. Ugradba bilo kojega uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju: koji nije naveden u točkama 5.12 do 5.13 je zabranjena, s iznimkom odgovarajućeg uređaja za osvjetljavanje stražnje registarske pločice ako postoji i ako se zahtijeva njeno osvjetljavanje.

_____
1 1 za Njemačku, 2 za Francusku, 3 za Italiju, 4 za Nizozemsku, 5 za Švedsku, 6 za Belgiju, 7 za Mađarsku, 8 za Češku Republiku, 9 za Španjolsku, 10 za Jugoslaviju, 11 za Ujedinjeno Kraljevstvo, 12 za Austriju, 13 za Luksemburg, 14 za Švicarsku, 15 za (prazno), 16 za Norvešku, 17 za Finsku, 18 za Dansku, 19 za Rumunjsku, 20 za Poljsku i 21 za Portugal, 22 za Rusku Federaciju, 23 za Grčku, 24 (prazno), 25 za Hrvatsku, 26 za Sloveniju, 27 za Slovačku, 28 za Bjelorusiju i 29 za Estoniju. Sljedeći brojevi po redu dodjeljuju se ostalim državama po kronološkom redu po kojem one ratificiraju Sporazum o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i međusobno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila ili po kojem se one slažu s tim sporazumom. Tako određeni brojevi bit će saopćeni od strane Glavnog tajništva Ujedinjenih naroda ugovornim stranama u tom sporazumu.

* Također poznato kao bijeli ili bezbojni katadiopter.

* Tip A: 25 luxa do 100 km/h

Tip B: 32 luxa preko 100 km/h

Glavna svjetla koja zadovoljavaju odgovarajućim ECE pravilnicima za vozila s četiri kotača dopuštena su za sve motocikle.

6. POJEDINAČNE SPECIFIKACIJE

6.1. SVJETLO ZA VOŽNJU (DUGO SVJETLO)

6.1.1. Broj

Jedno, tipa koji odgovara najvećoj projektiranoj brzini vozila*.

6.1.2. Raspored

Nema posebnih zahtjeva.

6.1.3. Položaj

6.1.3.1. Po širini: jedno nezavisno svjetlo za vožnju smije se ugraditi iznad ili ispod kratkog svjetla, u kojem se slučaju geometrijsko središte mora nalaziti u uzdužnoj središnjoj ravnini vozila. Svjetlo za vožnju koje je uzajamno povezano s kratkim svjetlom mora biti ugrađeno tako da mu se geometrijsko središte nalazi u uzdužnoj središnjoj ravnini vozila.

6.1.3.2. Po duljini: na prednjem dijelu vozila. Smatra se da je udovoljeno tom zahtjevu ako emitirano svjetlo ne prouzročuje neudobnost vozaču ili neposredno ili preko retrovizora i/ili drugih površina vozila koje odbijaju svjetlo.

6.1.3.3. U svim slučajevima rub osvjetljavajuće površine jednog nezavisnog svjetla za vožnju ne smije biti udaljen više od 100 mm od ruba osvjetljavajuće površine kratkog svjetla.

6.1.4. Geometrijska vidljivost

Vidljivost osvjetljavajuće površine, uključujući njezinu vidljivost u područjima koja se ne čine osvijetljenima s obzirom na smjer promatranja, mora biti osigurana unutar divergentnoga prostora određenoga proizvođenjem crta koje polaze s ruba osvjetljavajuće površine pod kutom ne manjim od 50 s obzirom na referentnu os glavnog svjetla.

6.1.5. Usmjerenost

Prema naprijed. Svjetlo se smije pomicati s upravljačem.

6.1.6. Može biti udruženo s kratkim svjetlom i s drugim prednjim svjetlima.

6.1.7. Ne smije biti spojeno s bilo kojim drugim svjetlom.

6.1.8. Može biti uzajamno povezano

6.1.8.1. s kratkim svjetlom

6.1.8.2. s prednjim pozicijskim svjetlom

6.2. KRATKO SVJETLO

6.2.1. Broj

Jedno.

6.2.2. Raspored

Nema posebnih zahtjeva.

6.2.3. Položaj

6.2.3.1. Po širini: referentno središte mora se nalaziti u uzdužnoj središnjoj ravnini vozila.

6.2.3.2. Po visini: ne manje od 500 mm ni više od 1200 mm iznad površine ceste.

6.2.3.3. Po duljini: na prednjem dijelu vozila. Smatra se da je udovoljeno tom zahtjevu ako emitirano svjetlo ne prouzročuje neudobnost vozaču ili neposredno ili preko retrovizora i/ili drugih površina vozila koje odbijaju svjetlo.

6.2.4. Geometrijska vidljivost

Određena je kutovima a i b kako je utvrđeno u točki 2.10.

a = 150 u smjeru prema gore i 100 u smjeru prema dolje

b = 450 u smjeru prema lijevo i prema desno

Prisutnost pregrada ili drugih elemenata opreme blizu glavnog svjetla ne smije dovesti do drugačijih učinaka koji bi prouzročili neudobnost ostalim korisnicima ceste.

6.2.5. Usmjerenost

Prema naprijed. Svjetlo se smije pomjerati s upravljačem.

6.2.6. Električne veze

Nema posebnih zahtjeva.

6.3. PREDNJE POZICIJSKO SVJETLO

6.3.1. Broj

Dva.

6.3.2. Raspored

Nema posebnih zahtjeva.

6.3.3. Položaj

6.3.3.1. Po širini: točka na prividnoj površini gledano u smjeru referentne osi, koja je najviše udaljena od srednje uzdužne ravnine vozila ne smije biti udaljena više od 400 mm od krajnjega vanjskog ruba vozila.

6.3.3.2. Po visini: ne manje od 350 mm niti više od 1200 mm iznad površine ceste.

6.3.3.3. Po duljini: na prednjem dijelu vozila.

6.3.4. Geometrijska vidljivost

Vodoravni kut: 800 u smjeru prema lijevo i prema desno

Uspravni kut: 150 iznad i ispod vodoravnice. Međutim, uspravni kut ispod vodoravnice može biti smanjen na 50 ako je visina svjetla manja od 750 mm.

6.3.5. Usmjerenost

Prema naprijed. Svjetlo se smije pomjerati s upravljačem.

6.3.6. Može biti udruženo

s bilo kojim drugim prednjim svjetlom

6.3.7. Može biti uzajamno povezano

s bilo kojim drugim prednjim svjetlom

6.3.8. Električne veze

Nema posebnih zahtjeva

6.3.9. "Ostali zahtjevi"

Nema ih.

6.4. PREDNJI NETROKUTNI KATADIOPTER, BIJELI

6.4.1. Broj

Jedan, čije izvedbe moraju biti sukladne sa zahtjevima koji se odnose na razred IA katadioptera, kako je dano u posljednjim izmjenama i dopunama pravilnika br. 3."

6.4.2. Raspored

Nema posebnih zahtjeva.

6.4.3. Položaj

6.4.3.1. Po širini: referentno središte mora se nalaziti u središnjoj uzdužnoj ravnini vozila.

6.4.3.2. Po visini: ne manje od 250 mm ni više od 1200 mm iznad površine ceste.

6.4.4. Geometrijska vidljivost

Vodoravni kut: 300 u smjeru prema lijevo i prema desno

Uspravni kut: 150 iznad i ispod vodoravnice. Međutim, uspravni kut ispod vodoravnice može biti smanjen na 50 ako je visina katadioptera manja od 750 mm.

6.4.5. Usmjerenost

Prema naprijed. Katadiopter se smije pomjerati s upravljačem

6.4.6. "Ostali zahtjevi"

Nema ih.

6.5. BOČNI NETROKUTNI KATADIOPTER, JANTARNE BOJE

6.5.1. Broj

Jedan ili dva, čije izvedbe moraju biti sukladne sa zahtjevima koji se odnose na razred IA retroreflektora, kako je dano u posljednjim izmjenama i dopunama pravilnika br. 3."

6.5.2. Raspored

Nema posebnih zahtjeva.

6.5.3. Položaj

6.5.3.1. Po širini: nema posebnih zahtjeva

6.5.3.2. Po visini: ne manje od 300 mm ni više od 900 mm iznad površine ceste

6.5.3.3. Po dužini: mora biti postavljen tako da u uobičajenim uvjetima ne može biti zaklonjen od vozača ili suvozača ili njihove odjeće.

6.5.4. Geometrijska vidljivost

Vodoravni kut: 300 u smjeru prema naprijed i prema natrag.

Uspravni kut: 150iznad i ispod vodoravnice. Međutim, uspravni kut ispod vodoravnice može biti smanjen na 50 ako je visina katadioptera manja od 750 mm.

6.5.5. Usmjerenost

Referentna os katadioptera mora biti okomita na središnju uzdužnu ravninu vozila i usmjerena prema vani.

6.5.6. Može biti udružen

s drugim uređajima za signalizaciju

6.6. KATADIOPTERI NA PEDALAMA

6.6.1. Broj

Četiri katadioptera ili skupine katadioptera, čije izvedbe moraju biti sukladne sa zahtjevima koji se odnose na razred IA retroreflektora, kako je dano u 02 nizu izmjena i dopuna pravilnika br. 3."

6.7. STRAŽNJI CRVENI NETROKUTNI KATADIOPTER

6.7.1. Broj

Jedan ili dva, čije izvedbe moraju biti sukladne sa zahtjevima koji se odnose na razred IA retroreflektora, kako je dano u posljednjim izmjenama i dopunama pravilnika br. 3."

6.7.2. Raspored

Nema posebnih zahtjeva.

6.7.3. Položaj

6.7.3.1. Po širini: referentno središte mora se nalaziti u središnjoj uzdužnoj ravnini vozila

6.7.3.2. Po visini: ne manje od 250 mm ni više od 900 mm iznad površine ceste.

6.7.3.3. Po dužini: na stražnjoj strani vozila

6.7.4. Geometrijska vidljivost

Vodoravni kut: 300 u smjeru prema lijevo i prema desno

Uspravni kut: 150 iznad i ispod vodoravnice. Međutim, uspravni kut ispod vodoravnice može biti smanjen na 50 ako je visina katadioptera manja od 750 mm.

6.7.5. Usmjerenost

Prema naprijed.

6.7.6. Smije se "udružiti"

s drugim svjetlom

6.7.7. "Ostali zahtjevi"

Osvjetljavajuća površina katadioptera može imati zajedničke dijelove s bilo kojim drugim crvenim svjetlom smještenim na stražnjoj strani vozila.

6.8. POKAZIVAČ SMJERA

6.8.1. Broj

U skladu s rasporedom (vidi crtež ispod).

Dva prednja i dva stražnja pokazivača smjera kategorija 11 odnosno 12.

6.8.2. Raspored

dva prednja pokazivača (kategorija 11*)

dva stražnja pokazivača (kategorija 12*)

6.8.3. Položaj

6.8.3.1. Po širini:

6.8.3.1.1. za prednje pokazivače, mora biti udovoljeno ovim zahtjevima:

6.8.3.1.1.1. najmanja udaljenost između osvjetljavajućih površina mora biti 240 mm; izmjerena sukladno točki 2.14 ovoga pravilnika

6.8.3.1.1.2. pokazivači moraju biti smješteni izvan uzdužnih okomitih ravnina tangencijalnih na vanjske rubove osvjetljavajućih površina dugog svjetla

6.8.3.1.1.3. najmanja udaljenost između međusobno najbližih osvjetljavajućih površina pokazivača i glavnih svjetala mora biti 100 mm

6.8.3.1.2. Za stražnje pokazivače, slobodni prostor između unutrašnjih rubova dviju osvjetljavajućih površina mora iznositi najmanje 180 mm.

6.8.3.2. Po visini: ne manje od 350 mm i ne više od 1200 mm iznad površine ceste.

6.8.3.3. Po duljini: udaljenost prema naprijed između referentnog središta stražnjih pokazivača i poprečne ravnine koja određuje najizbočeniju granicu sveukupne duljine vozila sa stražnje strane ne smije biti veća od 300 mm.

6.8.4. Geometrijska vidljivost

Vodoravni kutovi: vidi crtež ispod.

Okomiti kutovi: 150 iznad i ispod vodoravnice.

Međutim, okomiti kut ispod vodoravnice može biti smanjen na 50 ako je visina svjetala manja od 750 mm.

6.8.5. Usmjerenost

Prednji pokazivači smjera mogu se pomicati upravljačem.

6.8.6. Može biti "udruženo" s jednim ili više svjetala.

6.8.7. Ne može biti "spojeno" ni s jednim drugim svjetlom.

6.8.8. Ne može biti "uzajamno povezano" ni s jednim drugim svjetlom.

6.8.9. Električne veze

Pokazivači smjera moraju se uključivati nezavisno od ostalih svjetala. Svi pokazivači svjetla na jednoj strani vozila moraju se uključivati i isključivati s pomoću jedne sklopke (prekidača).

6.8.10. Ostali zahtjevi

Značajke naznačene u nastavku moraju biti izmjerene bez drugog opterećenja električnog sustava osim onog koji se zahtijeva za rad motora i svjetlosnih uređaja.

6.8.10.1. U slučaju svih vozila koja pokazivače smjera opskrbljuju istosmjernom strujom učestalost žmiganja mora biti 90±30 puta u minuti:

6.8.10.2. žmiganje pokazivača smjera na istoj strani vozila mora se odvijati istodobno; od trenutka uključivanja pokazivača smjera, svjetlost pokazivača mora se upaliti najkasnije za jednu sekundu, a prvi se put mora ugasiti najkasnije za jednu i pol sekundu.

6.8.10.3. U slučaju vozila koje pokazivače smjera opskrbljuje izmjeničnom strujom, gdje je brzina motora između 50% i 100% brzine motora koja odgovara najvećoj brzini vozila:

6.8.10.3.1. učestalost žmiganja mora biti 90±30 puta u minuti

6.8.10.3.2. žmiganje pokazivača smjera na istoj strani vozila može se odvijati istodobno ili naizmjenično. Prednja svjetla ne smiju se vidjeti straga ni stražnja svjetla sprijeda u područjima prikazanima u dodatku 4

6.8.10.3.3. od trenutka uključivanja pokazivača smjera, svjetlost pokazivača mora se uključiti najkasnije za jednu sekundu, a prvi se put mora isključiti najkasnije za jednu i pol sekundu.

6.8.11. U slučaju vozila koje pokazivače smjera opskrbljuje izmjeničnom strujom, gdje je brzina motora između brzine praznog hoda koju je naznačio proizvođač i 50% brzine motora koja odgovara najvećoj brzini vozila:

6.8.11.1. učestalost žmiganja mora biti između 90+30 i 90-45 puta u minuti

6.8.11.2. žmiganje pokazivača smjera na istoj strani vozila može se odvijati istodobno ili naizmjenično. Prednja svjetla ne smiju se vidjeti straga ni stražnja svjetla sprijeda u područjima prikazanima u dodatku 4

6.8.11.3. od trenutka uključivanja pokazivača smjera, svjetlost pokazivača mora se uključiti najkasnije za jednu sekundu, a prvi se put mora isključiti najkasnije za jednu i pol sekundu.

6.8.12. U slučaju kvara, osim kratkog spoja, jednog pokazivača smjera ostali moraju nastaviti sa žmiganjem ili ostati uključeni, ali učestalost u tim uvjetima može biti različita od propisane, osim ako je vozilo opremljeno pokaznom svjetiljkom.
_______
* Mogu biti zamijenjeni pokazivačima kategorija 1 ili 2 redom prema Pravilniku broj 6

6.9. KOČNO SVJETLO

6.9.1. Broj

Jedno.

6.9.2. Raspored

Nema posebnih zahtjeva.

6.9.3. Položaj

6.9.3.1. Po širini: referentno središte mora biti u srednjoj uzdužnoj ravnini vozila

6.9.3.2. Po visini: ne manje od 250 mm ni više od 1500 mm iznad površine ceste

6.9.3.3. Po duljini: na stražnjoj strani vozila.

6.9.4. Geometrijska vidljivost

Vodoravni kut: 450 ulijevo i udesno.

Okomiti kutovi: 150 iznad i ispod vodoravnice. Međutim, okomiti kut ispod vodoravnice može biti smanjen na 50 ako je visina svjetala manja od 750 mm.

6.9.5. Usmjerenost

Prema stražnjoj strani vozila.

6.9.6. Može biti "udruženo" s jednim ili više stražnjih svjetala.

6.9.7. Ne može biti "spojeno" ni s jednim drugim svjetlom.

6.9.8. Može biti "uzajamno povezano" sa stražnjim pozicijskim svjetlom.

6.9.9. Električne veze

Moraju se uključiti prilikom svake uporabe radne kočnice.

6.9.10. Ostali zahtjevi

Jačina osvjetljenja kočnog svjetla mora biti izrazito veća u odnosu na stražnje pozicijsko svjetlo.

6.10. STRAŽNJE POZICIJSKO SVJETLO

6.10.1. Broj

Jedno.

6.10.2. Raspored

Nema posebnih zahtjeva.

6.10.3. Položaj

6.10.3.1. Po širini: referentno središte mora biti u srednjoj uzdužnoj ravnini vozila;

6.10.3.2. Po visini: ne manje od 250 mm ni više od 1200 mm iznad površine ceste;

6.10.3.3. Po duljini: na stražnjoj strani vozila.

6.10.4. Geometrijska vidljivost

Vodoravni kut: 800 ulijevo i udesno.

Okomiti kutovi: 150 iznad i ispod vodoravnice. Međutim, okomiti kut ispod vodoravnice može biti smanjen na 50 ako je visina svjetala manja od 750 mm.

6.10.5. Usmjerenost

Prema natrag.

6.10.6. Može biti "udruženo" s bilo kojim stražnjim svjetlom.

6.10.7. Može biti "spojeno" samo s uređajem za osvjetljavanje stražnje registarske pločice ako je ugrađen.

6.10.8. Može biti "uzajamno povezano" sa kočnim svjetlom ili sa stražnjim netrokutastim crvenim katadiopterom ili s oba ta svjetla

6.10.9. Električne veze

Nema posebnih zahtjeva.

6.10.10. Ostali zahtjevi

Nema ih.

7. REGISTRACIJA VOZILA

Posebnim propisom može se zahtijevati ili zabraniti postojanje svjetla za vožnju koje je navedeno u točki 5.13.1.

8. SUKLADNOST PROIZVODNJE

8.1. Svaki moped homologiran prema ovom pravilniku mora biti proizveden u skladu s homologiranim tipom zadovoljavanjem kriterija iz točaka 5. i 6.

8.2. U cilju provjere zadovoljavanja zahtjeva iz točke 8.1. moraju se provesti odgovarajuće provjere proizvodnje.

8.3. Posjednik homologacije - proizvođač mora posebice:

8.3.1. osigurati postojanje postupka za djelotvoran nadzor nad kakvoćom motocikla s obzirom na sve aspekte koji se odnose na zadovoljavanje zahtjeva postavljenih u točkama 5 i 6

8.3.2. imati pristup nadzornoj opremi potrebnoj za provjeru usklađenosti svakoga homologiranog tipa

8.3.3. osigurati da se za svaki tip motocikla provedu barem ispitivanja propisana u dodatku 5 ovoga pravilnika ili fizičke provjere iz kojih se mogu dobiti istovrijedni podaci.

8.3.4. osigurati da će podaci o rezultatima ispitivanja i/ili bitni proizvodni podaci biti zapisani te će pridruženi dokumenti ostati dostupni u razdoblju koje treba biti određeno u dogovoru s Državnim zavodom za normizaciju i mjeriteljstvo

8.3.5. procijeniti podatke u cilju provjere i osiguranja postojanosti značajki uz dopuštene razlike u industrijskoj proizvodnji

8.3.6. osigurati da se, ako rezultati provjera pružaju dokaz o nesukladnosti sa zahtjevima postavljenima u točkama 5 i 6, poduzmu svi potrebni koraci za uspostavljanje sukladnosti odgovarajuće proizvodnje

8.4. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo može u bilo koje vrijeme provjeriti metode nadzora nad sukladnošću koje se primjenjuje na svaku jedinicu proizvodnje.

8.4.1. Prilikom svakoga pregleda, knjige ispitivanja i zapisi s pregleda proizvodnje moraju biti pokazani osobi koja vrši nadzor.

8.4.2. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo može provesti bilo koje ispitivanje propisano ovim pravilnikom. Ta ispitivanja moraju biti odabrana metodom slučajnih uzoraka bez uzrokovanja poremećaja u proizvođačevim obvezama oko isporuka.

8.5. Učestalost pregleda je najmanje jednom godišnje, što ovisi o djelotvornosti nadzora nad sukladnošću proizvodnje. U slučaju kad su zabilježeni negativni rezultati Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo mora osigurati poduzimanje svih potrebnih koraka za ponovno uspostavljanje sukladnosti proizvodnje što je brže moguće.

9. POSTUPAK KOD NESUKLADNOSTI PROIZVODNJE

9.1. Homologacija izdana s obzirom na tip vozila prema ovom pravilniku može biti povučena ako zahtjevi nisu zadovoljeni.

9.2. Ako Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo povuče homologaciju koju je ranije izdao, o tome izdaje izjavu na formularu sukladnog modelu iz dodatka 1 ovoga pravilnika.

10. PREINAKA I PROŠIRENJE HOMOLOGACIJE TIPA VOZILA U POGLEDU UGRADBE UREĐAJA ZA OSVJETLJAVANJE I SVJETLOSNU SIGNALIZACIJU

10.1. Svaka preinaka tipa vozila mora biti prijavljena Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo može tada:

10.1.1. ili smatrati da nije vjerojatno da će učinjene preinake imati znatne nepovoljne učinke te da u svakom slučaju vozilo još uvijek zadovoljava zahtjeve

10.1.2. ili zahtijevati daljnje izvještaje o ispitivanjima od tehničkih ustanova odgovornih za provedbu ispitivanja.

10.2. Izjava o potvrđivanju ili odbijanju homologacije izdaje se prema postupku navedena u točki 4.3.

10.3. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo mora za izdano proširenje dodijeliti serijski broj svakom priopćajnom formularu, sukladnog modelu iz dodatka 1 ovoga pravilnika, sastavljenog za takvo proširenje.

11. POTPUNA OBUSTAVA PROIZVODNJE

Ako posjednik homologacije potpuno prestane proizvoditi tip vozila homologiran u skladu s ovim pravilnikom, on mora o tome obavijestiti Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. Po primitku odgovarajućega priopćenja Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo o tome izdaje izjavu na formularu sukladnog modelu iz dodatka 1 ovoga pravilnika.

Dodatak 1
IZJAVA
(Najveći format: A4 (210x297 mm))
                     izdana od: _____________
                          _____________ 
                          _____________ 
                              

            
koje se odnosi na: 2  IZDANU HOMOLOGACIJU
    PROŠIRENU HOMOLOGACIJU
    ODBIJENU HOMOLOGACIJU
    POVUČENU HOMOLOGACIJU
    POTPUNU OBUSTAVU PROIZVODNJE
tipa vozila (moped) s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje 
i svjetlosnu signalizaciju prema Pravilniku br. 74.
Homologacija br.________         Proširenje br.________
1. Trgovački naziv ili marka (oznaka) vozila: _________________
2. Tip vozila: ________________________________________________
3. Naziv i adresa proizvođača: ________________________________
4. Ako je potrebno, ime i adresa predstavnika proizvođača:
_______________________________________________________________
5. Uređaji za osvjetljavanje na vozilu podvrgnuti homologa-
ciji:3,4______________
5.1. Svjetlo za vožnju: da/ne2
5.2. Kratko svjetlo: da/ne2
5.3. Prednje pozicijsko svjetlo: da/ne2
5.4. Prednji bijeli netrokutasti katadiopter: da/ne2
5.5. Bočni jantarni netrokutasti katadiopteri: da/ne2
5.6. Jantarni katadiopteri na pedalama: da/ne2
5.7. Stražnji crveni netrokutasti katadiopter: da/ne2
5.8. Pokazivač smjera: da/ne2
5.9. Kočno svjetlo: da/ne2
5.10. Stražnje pozicijsko svjetlo: da/ne2
6. Najveća brzina vozila:    km/h
7. Varijante:
8. Vozilo podvrgnuto homologaciji dana:
9. Tehnička ustanova odgovorna za provedbu homologacijskih
 ispitivanja: ___________________________________________________
10. Datum izvještaja o ispitivanju izdanoga od te tehničke ustano-
ve:__________.
11. Broj izvještaja o ispitivanju:_______________________________
12. Homologacija izdana/odbijena/proširena/povučena2 ____________
13. Razlog (razlozi) za proširenje (ako ga ima): ________________
14. Položaj homologacijske oznake: ______________________________
15. Mjesto: _____________________________________________________
16. Datum: ______________________________________________________
17. Potpis:______________________________________________________
_______
1 Razlikovni broj države koja je izdala/proširila/odbila/povukla homologaciju (vidi odredbe o homologaciji u ovom pravilniku).
2 Nepotrebno precrtati ili ponoviti "da" ili "ne".
3 Pokazati za svaki uređaj, na posebnom formularu (popis propisan u točki 3.2.2. ovoga pravilnika) tipove uređaja, jasno identificirane, koji udovo-ljavaju zahtjevima za ugrad-nju prema ovom pravilniku.
4 Priložiti dijagrame vozila, kao što je navedeno u točki 3.2.3. ovoga pravilnika.

Dodatak 2
RASPORED HOMOLOGACIJSKIH OZNAKA
Model A
(Vidi točku 4.4. ovoga pravilnika)Gore navedena homologacijska oznaka postavljena na vozilo pokazuje da je razmatrani tip vozila s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju bio odobren u Nizozemskoj (E 4) prema Pravilniku br. 74 i s homologacijskim brojem 002
Model B
(Vidi točku 4.5. ovoga pravilnika)Gore navedena homologacijska oznaka postavljena na moped pokazuje da je razmatrani tip vozila bio odobren u Nizozemskoj (E 4) prema Pravilniku br. 741. Homologacijski brojevi pokazuju da na datume izdavanja homologacija Pravilnik br. 74 nije bio mijenjan 
_____
1 Broj 33 dan je samo kao primjer. 
Dodatak 3
DEFINICIJE NAZIVA U TOČKAMA 2.6 DO 2.10 OVOGA PRAVILNIKA Dodatak 4
VIDLJIVOST CRVENIH SVJETALA SPRIJEDA I VIDLJIVOST BIJELIH SVJETALA STRAGA
(Vidi točku 5.9. ovoga pravilnika)
Dodatak 5
PROVJERA SUKLADNOSTI PROIZVODNJE
1.   ISPITIVANJA
1.1.  Položaj svjetala
    Položaj svjetala, kako je navedeno u točki 6, mora biti ispitan u skladu s općenitim zahtjevima postavljenima u točki 5 ovoga pravilnika.
    Vrijednosti izmjerene za udaljenosti moraju biti takve da ispunjavaju pojedinačne specifikacije primjenjive na svako svjetlo.
1.2.  Vidljivost svjetala
1.2.1. Kutovi geometrijske vidljivosti moraju biti ispitani u skladu s točkom 2.10. ovoga pravilnika. Vrijednosti izmjerene za kutove moraju biti takve da ispunjavaju pojedinačne specifikacije primjenjive na svako svjetlo, osim što granični kutovi mogu i
1.2.2.  Vidljivost crvenog svjetla sprijeda i bijelog svjetla odostraga mora biti ispitana u skladu s točkom 5.9. ovoga pravilnika.
1.3.  Električni spojevi i pokazne svjetiljke
    Električni spojevi moraju biti ispitani uključivanjem svakog svjetla napajanog električnim sustavom motocikla.
    Svjetla i pokazne svjetiljke moraju funkcionirati u skladu s odredbama postavljenima u točkama 5.10. do 5.12. ovoga pravilnika i s pojedinačnim specifikacijama primjenljivima na svako pojedino svjetlo.
1.4.  Prisutnost, broj, boja, raspored i, gdje je to primjenljivo, kategorija svjetala moraju biti ispitani vizualnom provjerom svjetala i njihovih oznaka.
    Oni moraju biti takvi da ispunjavaju zahtjeve postavljene u točkama 5.11., kao i pojedinačne specifikacije primjenljive na svako svjetlo.


zatvori
Naredba o homologaciji mopeda u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !