Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o homologaciji motocikla u pogledu emisije buke – (“Narodne novine”, br. XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu
95 14.7.1998 Naredba o homologaciji motocikla u pogledu emisije buke

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 13.L58060 stavak 2., članka 17L58061 stavak 2. i članka 23L58062 stavak 4. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O HOMOLOGACIJI MOTOCIKLA U POGLEDU EMISIJE BUKE

I. OPĆE

1. Vozila kategorije L3 moraju biti homologirana sukladno ovoj naredbi.

II. PODRUČJE PRIMJENE

2. Ova naredba odnosi se na buku koju emitiraju bicikli s dva kotača osim onih čija najveća projektirana brzina nije veća od 50 km/h.

III. ZAHTJEVI

3. Opći zahtjevi

3.1. Motocikl, njegov motor i njegov sustav za smanjenje buke moraju biti tako projektirani, izrađeni i sastavljeni da omogućavaju motociklu kod uobičajene uporabe, unatoč vibracijama kojima može biti izložen, da udovolji odredbama ove naredbe.

3.2. Sustav za smanjenje buke mora biti tako projektiran, izrađen i sastavljen, da bude otporan na koroziju kojoj može biti izložen.

4. Zahtjevi koji se odnose na razine buke

4.1. Mjerne metode

4.1.1. Buka koju proizvodi tip motocikla koji podliježe homologaciji mora se mjeriti dvjema metodama opisanim u dodatku 3 Pravilniku ECE R 41.01 za motocikle u kretanju i za motocikle u mirovanju1.

4.1.2. Dvije izmjerene vrijednosti u skladu sa zahtjevima točke 4.1.1. moraju se unijeti u izvještaj o ispitivanju i na obrazac prema uzorku iz dodatka 1 Pravilniku ECE R 41.01.

4.1.3. Izmjerena razina buke metodom opisanom u točki 3.1. dodatka 3 Pravilniku ECE R 41.01 za motocikl u kretanju ne smije prelaziti ove granične vrijednosti propisane (za nove motocikle i nove sustave za smanjenje buke) za kategoriju kojoj motocikl pripada:

Kategorija motocikla Obujam cilindra Razina buke dB(A)
motora (cc)
Prva kategorija cc<80 cm3 77
Druga kategorija 80 cm3<cc<175 cm3 80
Treća kategorija cc>175 cm3 82

IV. ISPITIVANJE VOZILA

5. Ispitivanje vozila u smislu ove naredbe može provoditi samo ovlašteni laboratorij, prema zahtjevima Pravilnika broj 41 Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu, s izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu zaključno 24. srpnja 1984.2, koji je dodatak Ženevskom sporazumu iz 1958. o prihvaćenju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila (u daljnjem tekstu: Pravilnik ECE R 41.01).

6. Pravilnik ECE R 41.01 u izvorniku dostupan je u Normoteci Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

V. HOMOLOGACIJA VOZILA

7. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo vrši homologaciju vozila u smislu ove naredbe prema Pravilniku ECE R 41.01.

VI. PROVJERA SUKLADNOSTI

8. Provjera sukladnosti vozila sa zahtjevima ove naredbe provodi se prema postupku koji je propisan Pravilnikom o homologaciji vozilaL58064 ("Narodne novine" broj 82/96, 107/96, 79/97, 132/97 i 58/98).

VII. PRIMJENA

9. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o obveznoj homologaciji motocikala što se tiče bukeL58065 ("Narodne novine" br. 53/91).

10. Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/98-02/8
Urbroj: 558-04/7-98-1
Zagreb, 15. svibnja 1998.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

__________

1 Ispitivanje motocikla u mirovanju provodi se kako bi se dobila referencijska vrijednost za provjeru motocikla u uporabi

2 ECE dokumenti u kojima je objavljen tekst pravilnika:

E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505Rev.1/Ad.40 (Izvorni pravilnik, stupio na snagu 1. lipnja 1980.)

E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505Rev.1/Ad.40/Corr.1 (Ispravak 1, stupio na snagu 15. rujna 1980.)

E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505Rev.1/Ad.40/Amend.1 (Dopuna 1, stupila na snagu 24. srpnja 1984.)

zatvori
Naredba o homologaciji motocikla u pogledu emisije buke –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !