Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o homologaciji osobnih automobila opremljenih motorom s unutarnjim izgaranjem s obzirom na mjerenje emisije ugljičnoga dioksida i potrošnje goriva te vozila kategorije m1 i n1 s elektropogonom ("Narodne novine", br. XX/00)
označi tražene riječi printaj stranicu
99 6.10.2000 Naredba o homologaciji osobnih automobila opremljenih motorom s unutarnjim izgaranjem s obzirom na mjerenje emisije ugljičnoga dioksida i potrošnje goriva te vozila kategorije m1 i n1 s elektropogonom s obzirom na mjerenje potrošnje električne energije i autonomije kretanja

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

1958

Temeljem članka 13.L69846 stavak 2., članka 17.L69847 stavak 2. i članka 23.L69848 stavak 4. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU O HOMOLOGACIJI

S OBZIROM NA MJERENJE EMISIJE UGLJIČNOGA DIOKSIDA I POTROŠNJE GORIVA TE VOZILA MATEGORIJE M1 i N1
S ELEKTROPOGONOM S OBZIROM NA MJERENJE
POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I AUTONOMIJE KRETANJA

 

I. PODRUČJE PRIMJENE

 

 

1.

Motorna vozila opremljena motorima s unutarnjim izgaranjem s obzirom na mjerenje potrošnje goriva i emisije ugljičnoga dioksida (CO2) te motorna vozila s elektropogonom s obzirom na mjerenje potrošnje električne energije i autonomije kretanja moraju biti homologirana sukladno ovoj naredbi.

2.

Ovaj naredba se odnosi na mjerenje emisije ugljičnoga dioksida i potrošnje goriva za vozila kategorije M1 ili na mjerenje potrošnje elektične energije i autonomije kretanja za vozila kategorija M1 i N1, koje navodi proizvođač.

 

 

ll. ZAHTJEVI

 

 

3.

Vozila u smislu ove naredbe moraju zadovoljavati zahtjeve iz točke 5. Pravilnika broj 101 Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu s izmjenama ili dopunama koje su stupile na snagu 14. svibnja 1998. godine, koji je dodatak Ženevskome sporazumu iz 1958. godine o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjeti za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa (u daljnjem tekstu: Pravilnik ECE R 101.00).

4.

Pročišćeni tekst dijelova Pravilnika ECE R 101.00 (u izvorniku dostupan u normoteci Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo) dan je u prilogu 1. ove naredbe i njen je satavni dio.

 

 

lll. ISPITIVANJE VOZILA

 

 

5.

Ispitivanje vozila u smislu ove naredbe mora biti u sladu s Pravilnikom ECE R 101.00 i može ga provoditi samo ovlašteni laboratorij koji udovoljava zahtjevima toga pravilnika.

 

 

lV. HOMOLOGACIJA VOZILA

 

 

6.

Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo provodi homologaciju vozila u smislu ove naredbe prema Pravilniku ECE R 101.00.

 

 

V. PROVJERA SUKLADNOSTI

 

7.

Provjera sukladnosti vozila sa zahtjevima ove naredbe provodi se prema postupku koji je propisan Pravilnikom o homologaciji vozilaL69850 ("Narodne novine" broj 82/96, 107/96, 79/97, 132/97, 58/98 i 59/99).

 

Vl. PRIMJENA

 

 

8.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama" a primjenjivat će se:

- od 1. travnja 2001. godine za nova vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj

- od 1. listopada 2001. godine za rabljena koja su proizvedena nakon 1. siječnja 2000. godine i koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj.

9.

Za vozila za koja je izdana homologacija prema Pravilniku ECE R 101.00 ne primjenjuju se odredbe Naredbe o homologaciji putničkih vozila opremljenih motorima s unutrašnjim izgaranjem s obzirom na mjerenje potrošnje gorivaL69851 ("Narodne novine" broj 17/99).

10.

Kod provjere sukladnosti vozila prihvaćat će se i homologacije izdane prema Pravilniku ECE R 84.00:

- za rabljena vozila proizvedena prije 1. siječnja 2000. godine

- za rabljena vozila proizvedena nakon 1. siječnja 2000. godine i za nova vozila, do 1. listopada 2001. godine.

Klasa: 011-02/00-02/20
Urbroj: 558-04/7-00-1
Zagreb, 31. kolovoza 2000.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing.

_________________

1] ECE dokumenti u kojima je objavljen tekst Pravilnika:
E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev.2 / Add.100 ( Izvorni Pravilnik, stupio na snagu 1. siječnja 1997.).
E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev.2 /.Add.100 ./Amend.1 (Dopuna 1., stupila na snagu 10. kolovoza 1997.).
 E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev.2 /.Add.100 ./Amend.2 (Dopuna 2., stupila na snagu 14. svibnja 1998.).

[2]             Prijašnji naslov Sporazuma glasi: Sporazum o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno
priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila, donesen u Ženevi 20. ožujka 1958

 

PRILOG 1.

Pročišćeni tekst dijelova ECE pravilnika broj 101

"JEDNAKE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA HOMOLOGACIJU OSOBNIH AUTOMOBILA OPREMLJNIH MOTOROM S UNUTARNJIM IZGARANJEM S OBZIROM NA MJERENJE EMISIJE UGLJIČNOGA DOKSIDA I POTROŠNJE GORIVA TE VOZILA KATEGORIJA M1 I N1 S ELEKTOPOGONOM S OBZIROM NA MJERENJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I AUTONOMIJE KRETANJA 1"

s izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu do 14. svibnja 1998. godine

u prijevodu na hrvatski jezik

Pravilnik ECE R 101.00

 

Prijevod sadrži ove dijelove pravilnika:

Točka 1. Područje primjene

Točka 2. Definicije

Točka 3. Zahtjev za homologaciju

Točka 4. Homologacija

Točka 5. Specifikacije i ispitivanja

Točka 8. Posebne odredbe

Dodaci:

Dodatak 3: Izjava koja se odnosi na izdanu homologaciju ili proširenu, odbijenu ili povučenu homologaciju ili potpunu obustavu proizvodnje tipa vozila s obzirom na mjerenje emisije ugljičnoga dioksida i potrošnju goriva ili s obzirom na mjerenje potrošnje električne energije i autonomije kretanja

Dodatak 4: Izgled homologacijskih oznaka

1. PODRUČJE PRIMJENE

Ovaj pravilnik primjenjuje se na mjerenje emisije ugljičnoga dioksida (CO2) i potrošnje goriva za vozila kategorije M1 ili na mjerenje potrošnje elektične energije i autonomije kretanja za vozila kategorija M1 i N1. 1
__________

(1 ) Naslov izvornika na engleskome jeziku:

UNIFORM PROVISION CONCERNING THE APPROVAL OF PASSENGER CARS EQUIPED WITH AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE WITH REGARD TO THE MEASUREMENT OF THE EMISSION OF CARBON DOXIDE AND FUEL CONSUMPTION AND OF CATEGORIES M1 I N1 VEHICLES EQUIPED WITH AN ELECTRIC POWER TRAIN WITH REGARD TO THE MEASUREMENT OF THE ELECTRIC ENERGY CONSUMPTION AND RANGE

2. 

DEFINICIJE

 

 Za potrebe ovoga pravilnika:

2.1.

  "homologacija vozila" označuje homologaciju tipa vozila s obzirom na mjerenje potrošnje energije (goriva ili električne energije);

2.2.

  "tip vozila" označuje kategoriju motornih vozila koja se međusobno bitno ne razlikuju s obzirom na karoseriju, pogon, prijenos, pogonski akumulator (ako se primjenjuje), gume i masu praznog vozila;

2.3

"masa praznog vozila" označuje masu vozila u voznome stanju bez posade, putnika ili tereta, ali s napunjenim spremnikom goriva (po potrebi), rashladnom tekućinom, pogonskim i pomoćnim akumulatorima, sredstvima za podmazivanje, punjačem akumulatora na vozilu, prenosivim punjačem akumulatora, uobičajenim alatom i zamjenskim kotačem, već prema tomu što se odnosi na određeno vozilo i ako to isporučuje proizvođač vozila;

2.4

"referentna masa praznog vozila" označuje masu praznog vozila uvećanu za 100 kg;

2.5

"najveća masa" označuje najveću tehnički dopuštenu masu prema izjavi proizvođača (ta masa može biti veća od najveće mase koju dopušta nacionalna mjerodavna vlast) ;

2.6

"ispitna masa" označuje samo za vozila s elektropogonom "referentnu masu" za vozila katergorije M1 i masu praznog vozila uvećanu za polovicu ukupnoga tereta za vozila katergorije N1;

2.7

"naprava za hladno pokretanje" označuje napravu koja privremeno obogaćuje smjesu goriva i zraka radi lakšega pokretanja;

2.8

"pomoćna naprava za pokretanje" označuje napravu koja olakšava pokretanja motora bez obogaćivanja smjesu goriva i zraka, kao što je žarna svjećica, prilagodbe vremena ubrizgavanja itd. ;

2.9

"elektromotorni dio" označuje sklop elektromotora i upravljačke jedinice;

2.10

"elektropogon" označuje sklop elektromotornoga dijela i pogonskog akumulatora.

  

3.

ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU

3.1

Zahtjev za homologaciju tipa vozila s obzirom na mjerenje emisije ugljičnoga dioksida i potrošnje goriva ili na mjerenje potrošnje električne energije mora podnijeti proizvođač vozila ili njegov valjano ovlašten predstavnik.

3.2

Zahtjev mora biti popraćen niže navedenim crtežima u tri primjerka i ovim pojedinostima :

3.2.1

opisom tipa motora s unutarnjim izgaranjem ili tipa elektropogona koji sadrži sve podatke navedene u dodatku 1. ili dodatku 2. Na zahtjev tehničke službe koja je odgovorna za ispitivanja ili proizvođača, dodatni tehnički podaci mogu se razmotriti za posebna vozila s posebno ekonomičnom potrošnjom goriva

3.2.2

opisom osnovnih značajka vozila, uključujući značajke navedene u dodatku 3.

3.3

Vozilo koje predstavlja tip vozila za koji je podnesen zahtjev za homologaciju mora se dostaviti tehničkoj službi koja je odgovorna za provođenje homologacijskih ispitivanja. Tijekom ispitivanja tehnička će služba provjeriti zadovoljava li vozilo, ako je opremljeno motorom s unutarnjim izgaranjem, granične vrijednosti primjenjive za taj tip, prema Pravilniku br. 83.

3.4

Mjerodavna ustanova mora provjeriti postojanje zadovoljavajućih dogovora radi osiguranja djelotvorna nadzora nad sukladnošću proizvodnje prije izdavanja homologacije tipa vozila.

  

4.

HOMOLOGACIJA

4.1

Ako su emisija CO2 i potrošnja goriva kod motora s unutarnjim izgaranjem ili potrošnja električne energije za tip vozila za koji je zatražena homologacija prema ovomu pravilniku izmjereni prema uvjetima navedenim u točki 5., mora se izdati homologacija toga tipa vozila.

4.2

Svaki homologirani tip dobiva svoj homologacijski broj. Prve dvije znamenke (sada 00 za taj pravilnik u njegovu izvornome obliku) moraju označivati broj niza izmjena ili dopuna koji sadrži najnovije veće tehničke izmjene ili dopune ovoga pravilnika objavljene do vremena izdavanja homologacije. Ista ugovorna strana ne smije istim brojem označiti drugi tip vozila.

4.3

Obavijest o homologaciji ili proširenju ili odbijanju homologacije tipa vozila prema ovomu pravilniku mora biti dostavljena stranama u Sporazumu iz 1958. godine koje primjenjuju ovaj pravilnik s pomoću formulara koji je u skladu s modelom danim u dodatku 3. ovoga pravilnika.

4.4

Na svako vozilo koje odgovara tipu koji je homologiran prema ovomu pravilniku, mora se postaviti vidljiva i na lako dostupnome mjestu navedenu u formularu o homologaciji međunarodna homologacijska oznaka koja se sastoji od:

4.4.1

kružnice oko slova "E", iza kojeg se nalazi razlikovni broj države koja je odobrila homologaciju 2;

4.4.1.2

broja ovoga pravilnika iza kojeg se nalazi "R", crtica i homologacijski broj desno od kruga propisanog u točki 4.4.1

4.5

Ako je vozilo sukladno tipu vozila homologiranu prema jednomu ili više drugih pravilnika koji su dodaci Sporazuma u istoj zemlji koja je izdala homologaciju prema ovomu pravilniku, nije potrebito ponavljati simbol propisan u točki 4.4.1; u takvome slučaju dodatni brojevi i dodatni simboli za pravilnike za koje je homologaciju izdala zemlja koja je izdala homologaciju prema ovomu pravilniku upisani su jedan ispod drugoga desno od simbola propisanog u točki 4.4.1.

4.6

Homologacijska oznaka mora biti jasno čitljiva i neizbrisiva.

4.7

Homologacijska oznaka mora se postaviti blizu proizvođačeve pločice za identifikaciju vozila ili na njoj.

4.8

U dodatku 4. ovoga pravilnika prikazan je primjer izgleda homologacijske oznake.

  
 

5. 

SPECIFIKACIJE I ISPITIVANJA

5.1 

Općenito

5.1

Sastavnice koje mogu utjecati na emisiju CO2 i potrošnju goriva ili potrošnju električne energije moraju biti tako konstruirane, proizvedene i sastavljene da u uobičajenoj uporabi omoguće vozilu da bez obzira na vibracije kojima može biti izloženo bude sukladno odredbama ovoga pravinika.

5.2

 Opis ispitivanja za vozila s unutarnjim izgaranjem

 

5.2.1 

Emisija CO2 treba se mjeriti tijekom ispitnog ciklusa koji simulira gradsku i izvangradsku vožnju i koji je opisan u dopuni 1. dodatka 4. Pravilnika 83.

5.2.2

 Rezultati ispitivanja moraju se izraziti kao CO2 emisija u gramima po kilometru (g/km) zaokruženo na najbliži cijeli broj.

5.2.3 

Potrošnja goriva izračunava se sukladno točki 1.5 dodatka 4. metodom usklađivanja ugljika upotrebljavajući izmjerenu emisiju CO2 i druge odgovarajuće emisije (CO i HC). Rezultate treba zaokružiti na prvu decimalu.

5.2.4

Kod ispitivanja mora se upotrijebiti odgovarajuće referentno gorivo određeno u dodatku 9. Pravilnika br. 83.

Ta tekući plin (LPG) ili prirodni plin (NG) mora se upotrijebiti referentno gorivo koje je proizvođač izabrao kod mjerenja netosnage prema Praviniku br. 85. Izabrano gorivo mora biti navedeno u obavijesnome formularu koji je prikazan u dodatku 2.

Za izračunavanje navedeno u točki 5.2.3 upotrebljavaju se ove značajke goriva:

 

(a) gustoća: izmjerena na ispitnome gorivu prema normi ISO 3675 ili prema drugomu istovrijednom postupku; za benzin i dizelsko gorivo treba upotrijebiti izmjerenu gustoću; za LPG i NG treba upotrijebiti ove referentne vrijednosti gustoće:

0,538 kg/litru za LPG

0,714 kg/m3 za NG

 
 

(b) odnos vodik-ugljik: upotrebljavaju se stalne vrijednosti:

1,85 za benzin

1,86 za dizelsko gorivo

2,525 za LPG

4,00 za NG.

 

5.3

Opis ispitivanja samo za vozila s električnim pogonom

5.3.1 

Tehnička služba koja je odgovorna za ispitivanja provodi mjerenje potrošnje električne energije prema postupku i ispitnomu ciklusu opisanu u dodatku 6. ovoga pravilnika.

5.3.2 

Tehnička služba koja je odgovorna za ispitivanja provodi mjerenje autonomije kretanja prema postupku opisanu u dodatku 7.

Autonomija kretanja izmjerena tom metodom jedina je koja se može navesti u prodajnim prospektima.

5.3.3 

Rezultat potrošnje električne energije mora se izraziti u vatsatima po kilometru (Wh/km), a autonomija kretanja u km, oboje zaokružena na najbliži cijeli broj.

5.4

Tumačenje rezultata

5.4.1

Vrijednost CO2 ili vrijednost potrošnje električne energije koja je prihvaćena kao vrijednost za homologirani tip vozila mora biti vrijednost koju navodi proizvođač ako vrijednost dobivena mjerenjem u ovlaštenome laboratoriju nije od nje veća više od 4%. Izmjerena vrijednost može biti niža bez ikakva ograničenja.

5.4.2

Ako izmjerena vrijednost CO2 ili potrošnje električne energije prelazi više od 4 % vrijednost CO2 ili vrijednost potrošnje električne energije koju je naveo proizvođač, tada treba ponoviti ispitivanje na istome vozilu.

Ako srednja vrijednost ta dva mjerenja ne prelazi više od 4 % vrijednost koju je naveo proizvođač, tada se vrijednost koju je naveo proizvođač uzima kao vrijednost za homologirani tip vozila.

5.4.3

Ako ta srednja vrijednost i dalje prelazi više od 4 % vrijednost koju je naveo proizvođač, još jedno ispitivanje treba provesti na istome vozilu. Srednja vrijednost od ta tri mjerenja uzima se kao vrijednost za homologirani tip vozila.

  

8.

POSEBNE ODREDBE

U budućnosti moguće je očekivati ponudu vozila s posebno djelotvornom tehnologijom iskorištenja energije, što bi moglo dovesti do dodatnih postupaka ispitivanja. To bi trebalo naknadno specificirati, i to će zahtijevati od proizvođača da dokažu prednosti takvog rješenja.

  
  

   ______________

1 Kako je određeno u Zajedničkoj rezoluciji o konstrukciji vozila (R.E.3) (dokument: TRANS/SC1/WP29/78/Amend. 4.)

2 1 za Njemačku, 2 za Francusku, 3 za Italiju, 4 za Nizozemsku, 5 za Švedsku, 6 za Belgiju, 7 za Mađarsku, 8 za Češku Republiku, 9 za Španjolsku, 10 za Jugoslaviju, 11 za Ujedinjeno Kraljevstvo, 12 za Austriju, 13 za Luksemburg, 14 za Švicarsku, 15 (prazno), 16 za Norvešku, 17, za Finsku, 18 za Dansku, 19 za Rumunjsku, 20 za Poljsku, 21 za Portugal, 22 za Rusku Federaciju, 23 za Grčku, 24 za Irsku, 25 za Hrvatsku, 26 za Sloveniju, 27 za Slovačku, 28 za Bjelorusiju, 29 za Estoniju, 30 (prazno), 31 za Bosnu i Hercegovinu, 32 – 36 (prazno), 37 za Tursku, 38 – 39 (prazno) i 40 za Bivšu Republiku Makedoniju. Iduće brojeve po redu treba dodjeljivati ostalim državama po kronološkome redu po kojemu one potvrđuju Sporazum o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i međusobno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila ili po kojemu se one slažu s tim sporazumom, a o tako određenim brojevima glavni tajnik Ujedinjenih naroda obavijestit će ugovorne strane u tome sporazumu.

 

DODATAK 3.

(Najveći format: A4 (210 x 297 mm)

I Z J A V A

 

izdana od:

(Mjerodavna ustanova)
...........................................................

...........................................................

...........................................................

koja se odnosi na: 2

IZDANU HOMOLOGACIJU

PROŠIRENU HOMOLOGACIJU

ODBIJENU HOMOLOGACIJU

POVUČENU HOMOLOGACIJU

POTPUNU OBUSTAVU PROIZVODNJE

tipa vozla prema Pravilniku br. 101.

Homologacija br ............................................... Proširenje br .............................................................

1.

Trgovački naziv ili zaštitni znak vozila: ..................................................................................

2.

Tip vozila: ..........................................................................................................................

3.

Kategorija vozila: ...............................................................................................................

4.

Naziv i adresa proizvođača: ................................................................................................

5.

Ako je potrebno, ime i adresa predstavnika proizvođača:

6.

Opis vozila: ........................................................................................................................

6.1

Masa vozila u voznome stanje: ............................................................................................

6.2

Najveća dopuštena masa: ...................................................................................................

6.3

Oblik karoserije: limuzina / karavan / kupe 2

6.4

Vrsta pogona: prednji kotači / stražnji kotači / sva četiri kotača 2

6.5.

Motor s unutarnjim izgaranjem 2

6.5.1

Obujam cilindara:. ...............................................................................................................

6.5.2

Vrsta napajanja gorivom: rasplinjačem / ubrizgavanje 2 ........................................................

6.5.3

Gorivo koje preporučuje proizvođač: .................................................................................

6.5.4

Za LPG/NG 2 referentno gorivo koje je upotrijebljeno kod ispitivanja (npr. G20, G25):

6.5.5

Najveća snaga motora:........................................kW ........................................kod:o/min

6.5.6

Prednabijanje: da / ne 2

6.5.7

Zapaljivanje smjese: kompresijsko paljenje / vanjski izvor paljenja (mehanički ili elektronički) 2

6.6

Elektropogon 2

6.6.1

Elektromotorni dio:

6.6.1.1

Najveća neto snaga:.........................kW, kod........................ do .........................min-1

6.6.1.2

Najveća 30-minutna snaga:....................................................................................kW

6.6.1.3

Radni postupak:................................................................................................................

6.6.2

Pogonski akumulator: .......................................................................................................

6.6.2.1

Nazivni napon:.................................................................................................................V

6.6.2.2

Kapacitet (trajanje 2 h):.................................................................................................Ah

6.6.2.3

Najveća 30-minutna snaga akumulatora:.........................................................................kW

6.6.2.4

Punjač: na vozilu / vanjski 2

6.7

Prijenos

6.7.1

Tip mjenjača: ručni / automatski / promjenjivi prijenos 2

6.7.2

Broj brzina:.......................................................................................................................

6.7.3

Ukupni prijenosni odnosi (uključen opseg gaznog sloja gume pod opterećenjem):

cestovne brzine (km / h) kod broja okretaja motora1 000 (o / min):

Prva brzina: ....................................................................................................................

Druga brzina: .................................................................................................................

Treća brzina: .................................................................................................................

Četvrta brzina: ...............................................................................................................

Peta brzina: ...................................................................................................................

Ekonomična brzina: .......................................................................................................

6.7.4

Stalni prijenosni odnos (od mjenjača do kotača):.............................................................

6.7.5

Gume:

Tip: ................................................................................................................................

Veličina (mjere): ............................................................................................................

Opseg pod opterećenjem:. .............................................................................................

7.

Rezultati ispitivanja

7.1

Motor s unutarnjim izgaranjem 2 ......................................................................................

7.1.1

Masa emisije CO2:............................................................................................g / 100 km

7.1.2

Potrošnja goriva 3

7.1.2.1

Potrošnja goriva (u gradskoj vožnji):...................................................................g / 100 km

7.1.2.2

Potrošnja goriva (u izvangradskoj vožnji):............................................................g / 100 km

7.1.2.3

Potrošnja goriva (kombinirana):..........................................................................g / 100 km

7.2

Vozila s električnim pogonom 2

7.2.1

Mjerenje potrošnje električne energije

7.2.1.1

Potrošnja električne energije:Wh/km

7.2.1.2

Ukupno vrijeme izvan dopuštenog odstupanja kod primjene ispitnog ciklusa:...................sek

7.2.2

Mjerenje autonomije kretanja ............................................................................................

7.2.2.1

Autonomija kretanja:.....................................................................................................km

7.2.2.2

Ukupno vrijeme izvan dopuštenog odstupanja kod primjene ispitnog ciklusa:..................sek

8.

Vozilo dostavljeno na homologaciju dana:.......... ...............................................................

9.

Tehnička ustanova odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:..............................

10.

Datum izvještaja o ispitivanju izdanog od te ustanove..........................................................

11.

Broj izvještaja o ispitivanju izdanog od te ustanove:............................................................

12.

Homologacija izdana/odbijena/proširena/povučena 2

13.

Razlozi za proširenje (popotrebi):......................................................................................

14.

Bilješke:. .........................................................................................................................

15.

Položaj homologacijske oznake na vozilu:..........................................................................

16.

Mjesto: ...........................................................................................................................

17.

Datum: ...........................................................................................................................

18.

Potpis: ............................................................................................................................

16.

Sljedeći dokumenti koji nose gore navedeni homologacijski broj dodaci su ovoj izjavi:

...................crteži s mjerama

...................fotografije

   

DODATAK 4.

IZGLED HOMOLOGACIJSKIH OZNAKA

Model A

(vidi točku 4.4 ovoga pravilnika)

 

a ? 8 mm

Gornja homologacijska oznaka postavljena na vozilo pokazuje da je taj tip vozila s obzirom na emisiju CO2 i potrošnju goriva bio homologiran u Nizozemskoj (E 4) prema Pravilniku br. 101 pod homologacijskim brojem 002492. Prve dvije znamenke homologacijskoga broja pokazuju da je homologacije izdana sukladno zahtjevima Pravilnika br. 101 u njegovu izvornome obliku.

Model B

(vidi točku 4.5 ovoga pravilnika)

a ? 8 mm

Gornja homologacijska oznaka postavljena na vozilo pokazuje da je odgovarajući tip vozila bio homologiran u Nizozemskoj (E 4) prema pravilnicima br. 101 i br. 83* Prve dvije znamenke homologacijskoga broja pokazuju da je na dan izdavanja odgovarajućih homologacija Pravilnik br. 101 bio u njegovu izvornome obliku, dok je Pravilnik br. 83 već uključivao 02 niz izmjena ili dopuna.

_____________

 1 Razlikovni broj države koja je izdala/odbila/proširila/povukla homologaciju (vidi odredbe o homologaciji u Pravilniku br.101).
2
Prekrižiti što se ne primjenjuje.
3.
Navesti podatke za benzin i plin u slučaju vozila koje može upotrebljavati kao gorivo benzin ili plin.
* Drugi broj pravilnika dan je samo kao primjer


 

 

 

 

zatvori
Naredba o homologaciji osobnih automobila opremljenih motorom s unutarnjim izgaranjem s obzirom na mjerenje emisije ugljičnoga dioksida i potrošnje goriva te vozila kategorije m1 i n1 s elektropogonom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !