Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na emisiju štetnih spojeva u skladu s gorivom koje upotrebljava motor – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/02-ispr., XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
94 9.8.2002 Naredba o homologaciji vozila s obzirom na emisiju štetnih spojeva u skladu s gorivom koje upotrebljava motor

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

1576

Temeljem članka 13.L81815 stavak 2., članka 17.L81816 stavak 2., članka 19.L81817 i članka 23.L81818 stavak 4. Zakona o normizaciji (»Narodne novine« broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O HOMOLOGACIJI VOZILA S OBZIROM NA EMISIJU ŠTETNIH SPOJEVA U SKLADU S GORIVOM KOJE UPOTREBLJAVA MOTOR

I. PODRUČJE PRIMJENE

1. Motorna vozila kategorije M i N1, s obzirom na emisiju štetnih spojeva u skladu s gorivom koje upotrebljava motor, moraju biti homologirana sukladno ovoj naredbi.

2. Ova naredba se odnosi na:

a.) emisiju iz ispušnog sustava pri uobičajenoj i niskoj temperaturi okoline, emisiju isparavanjem, emisiju plinova iz kućišta koljenaste osovine, trajnost uređaja za kontrolu štetnih spojeva iz ispušnog sustava i sustave automatske dijagnostike (OBD) motornih vozila opremljenih motorima s vanjskim izvorom paljenja koja imaju najmanje četiri kotača;

b.) emisiju iz ispušnog sustava, trajnost uređaja za smanjivanje štetnih spojeva i sustave automatske dijagnostike (OBD) za vozila kategorije M1 i N1, opremljena motorima sa samozapaljenjem, koja imaju najmanje četiri kotača i čija najveća masa nije veća od 3 500 kg.

3. Ova naredba ne odnosi se na vozila navedena u točkama 1.1.3, 1.1.5 i 1.2 priloga 1. ove naredbe.

4. Na zahtjev proizvođača, homologacija tipa vozila s motorima sa samozapaljenjem, sukladno ovoj naredbi, može se proširiti od vozila kategorija M1 i N1, za koja je već dobivena homologacija tipa, na vozila kategorije M2 i N2, ako referentna masa tih vozila ne prelazi 2 840 kg te ako ona zadovoljavaju uvjete propisane u točki 7. Pravilnika ECE R 85.05 (proširenje homologacije).

ll. ZAHTJEVI

5. Vozila u smislu ove naredbe moraju zadovoljavati zahtjeve iz točke 5. Pravilnika broj 83 Ekonomskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu s izmjenama ili dopunama koje su stupile na snagu 21. veljače 2002. godine1, koji je dodatak Ženevskome sporazumu iz 1958. godine o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjetima za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa 2 (u daljnjem tekstu: Pravilnik ECE R 83.05).
6. Dio teksta Pravilnika ECE R 83.05 koji je sastavni dio ove naredbe dan je u prilogu 1.

----------
1 ECE dokumenti u kojima je objavljen tekst Pravilnika:

E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev.1 / Add.82/Rev.2 (Preradba 2. , stupilao na snagu 12. rujna 2001.).

E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev.1 / Add.827Rev.2 /Corr. 1 (Ispravak 1., stupio na snagu 8. veljače 2002.).

E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev.1 / Add.82 /Rev.2/Amend.2 (Dopuna 2., stupila na snagu 21. veljače 2002.).

2 Prijašnji naslov Sporazuma glasi: Sporazum o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila, donesen u Ženevi 20. ožujka 1958.

lll. ISPITIVANJE VOZILA

7. Ispitivanje vozila u smislu ove naredbe mora biti u skladu s Pravilnikom ECE R 83.05 i može ga provoditi samo ovlaštena pravna osoba koja udovoljava zahtjevima toga pravilnika.

lV. HOMOLOGACIJA VOZILA

8. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo provodi homologaciju vozila u smislu ove naredbe prema Pravilniku ECE R 83.05.

V. PROVJERA SUKLADNOSTI

9. Provjera sukladnosti vozila sa zahtjevima ove naredbe provodi se prema postupku koji je propisan Pravilnikom o homologaciji vozilaL81820 (»Narodne novine« broj 15/02).

Vl. PRIMJENA

10. Ova naredba primjenjivat će se od 1. listopada 2002. godine za nove homologacije tipa vozila i od 1. travnja 2003. godine za sva nova vozila.

11. Granične vrijednosti za emisiju iz ispušnog sustava dane u redu A(2000) tablice u točki 5.3.1.4 priloga 1. ove naredbe primjenjivat će se od datuma navedenih u točki 10. ove naredbe.

12. Granične vrijednosti za emisiju iz ispušnog sustava dane u redu B(2005) tablice u točki 5.3.1.4 priloga 1. ove naredbe primjenjivat će se za sva nova vozila:

– od 1. listopada 2006. godine, za vozila kategorije M najveće mase koja nije veća od 2 500 kg i vozila kategorije N1 razreda l., i

– od 1. listopada 2007. godine, za vozila kategorije M najveće mase veće od 2 500 kg i vozila kategorije N1 razreda l. ili ll.

13. Odredba o obvezi ispitivanja OBD sustava primjenjivat će se za sva nova vozila opremljena motorima sa samozapaljenjem:

– od 1. travnja 2004. godine, za vozila kategorije M i najveće mase koja nije veća od 2 500 kg,

– od 1. travnja 2006. godine, za vozila kategorije M i najveće mase veće od 2 500 kg i vozila kategorije N1 razreda l.

– od 1. travnja 2007. godine, za vozila kategorije N1 razreda l. ili ll.,

14. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaju važiti:

– Naredba o homologaciji vozila u pogledu emisije štetnih spojeva u skladu s gorivom koje koristi motorL81821 (»Narodne novine« broj 95/98 – 1321, 141/98 – 1743 i 28/99 – 575), i

– Naredba o homologaciji vozila u pogledu emisije štetnih spojeva u skladu s gorivom koje koristi motorL81822 (»Narodne novine« broj 95/98 – 1322, 141/98 – 1741, 28/99 – 576).

15. Za rabljena vozila prihvaćaju se homologacije izdane prema Pravilniku ECE R 83.02.

16. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-02/24

Urbroj: 558-04/7-02-1

Zagreb, 26. srpnja 2002.

Ravnatelj
Državnog zavoda
za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

  

PRILOG 1.

Tekst dijelova ECE pravilnika broj 83

»JEDNAKE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA HOMOLOGACIJU VOZILA S OBZIROM NA EMISIJU ŠTETNIH SPOJEVA U SKLADU S GORIVOM KOJE UPOTREBLJAVA MOTOR1«

s izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu do 21. veljače 2002. godine u prijevodu na hrvatski jezik

Pravilnik ECE R 83.05

Prijevod sadrži ove dijelove pravilnika:

Točka 1.Područje primjene

Točka 2.Definicije

Točka 5.Specifikacije i ispitivanja

Dodaci:

Dodatak 1.: Izjava

Dodatak 2.: Izgled homologacijske oznake


----------
(1) Naslov izvornika na engleskome jeziku:

UNIFORM PROVISION CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THE EMISSION OF
POLLUTANTS ACCORDING TO ENGINE FUEL REQUIREMENTS


1. PODRUČJE PRIMJENE

1.1. Ovaj se pravilnik odnosi na:

1.1.1. emisiju iz ispušnog sustava pri uobičajenoj i niskoj temperaturi okoline, emisiju isparavanjem, emisiju plinova iz kućišta koljenaste osovine, trajnost uređaja za kontrolu štetnih spojeva iz ispušnog sustava i sustave automatske dijagnostike (OBD) motornih vozila opremljenih motorima s vanjskim izvorom paljenja koja imaju najmanje četiri kotača;

1.1.2 emisiju iz ispušnog sustava, trajnost uređaja za smanjivanje štetnih spojeva i sustave automatske dijagnostike (OBD) za vozila kategorija M1 i N1, opremljena motorima sa samozapaljenjem, koja imaju najmanje četiri kotača i čija najveća masa nije veća od 3 500 kg.

1.1.3 Pravilnik se ne primjenjuje na vozila čija je najveća masa manja od 400 kg i kod kojih najveća projektirana brzina vožnje ne prelazi 50 km/h.

1.1.4 Na zahtjev proizvođača, homologacija tipa vozila s motorima sa samozapaljenjem, sukladno ovom pravilniku, može se proširiti od vozila kategorije M1 i N1, za koja je već dobivena homologacija tipa, na vozila kategorije M2 ili N2, ako referentna masa tih vozila ne prelazi 2 840 kg te ako ona zadovoljavaju uvjete propisane u točki 7. (proširenje homologacije).

1.1.5 Zahtjevi ovoga pravilnika ne odnose se na vozila opremljena motorima sa samozapaljenjem, motorima koji kao gorivo upotrebljavaju prirodni plin (PP) ili motorima s vanjskim izvorom paljenja koji kao gorivo upotrebljavaju ukapljeni naftni plin (UNP) kategorije M1, M2 i N1 i najveće mase 3 500 kg, pod uvjetom da budu opremljena s motorima koji zadovoljavaju zahtjeve Pravilnika br. 49, s uključenim najnovijim nizom izmjena i dopuna.

1.2 Ovaj se pravilnik ne primjenjuje na vozila opremljena s motorima s vanjskim izvorom paljenja koji kao gorivo upotrebljavaju ukapljeni naftni plin i upotrebljavaju se za pogon vozila čija najveća masa prelazi 3 500 kg, na koja se primjenjuje Pravilnik br. 49.

2. DEFINICIJE

Za potrebe ovoga pravilnika:

2.1. »Tip vozila« označava kategoriju motornih vozila koja se bitno ne razlikuju:

2.1.1. po ekvivalentnoj inerciji određenoj u ovisnosti o referentnoj masi, kao što je propisano u točki 5.1 dodatka 4.

2.1.2. po značajkama motora i vozila koje su određene u dodatku 1.

2.2 »Referentna masa« označava »masu neopterećenog vozila« uvećanu za 100 kg u svrhu ispitivanja prema dodacima 4. i 8.

2.2.1 »Masa neopterećenog vozila« označava masu vozila u voznom stanju, bez vozača, putnika ili tereta, ali s 90% punim spremnikom za gorivo i uobičajenim alatom i zamjenskim kotačem, ako je predviđen.

2.3 »Najveća masa« označava najveću tehnički dopuštenu masu prema izjavi proizvođača vozila (ta masa može biti veća od najveće mase koju dopušta nacionalni zakonodavac).

2.4 »Plinoviti štetni spojevi« označavaju emisiju u ispušnom plinu ugljikova monoksida, dušikovih oksida izraženo kao ekvivalentni dušikov dioksid (NO2) i ugljikovodika izraženo kao ekvivalent:

- C1H1,85 za benzin

- C1H1,86 za diezelsko gorivo

- C1H2,525 za UNP

- CH4 za PP.

2.5. »Štetne čestice« označavaju sastojke ispušnog plina koji su odvojeni iz razrijeđenog ispušnog plina pri temperaturi od najviše 325 oK (52 oC) pomoću pročišćavača opisanih u dodatku 4.

2.6. »Emisija iz ispušnog sustava« označava:

- za motore s vanjskim izvorom paljenja, emisiju plinovitih štetnih spojeva;

- za motore sa samozapaljenjem, emisiju plinovitih štetnih spojeva i emisiju štetnih čestica.

2.7 »Emisija isparavanjem« označava pare ugljikovodika koje su izašle iz sustava za gorivo vozila, osim onih u emisiji iz ispušnog sustava.

2.7.1 »Gubitci iz spremnika goriva« su ugljikovodici koji su izašli iz spremnika goriva zbog promjena temperature u spremniku (izraženo kao ekvivalent C1H2.33).

2.7.2. »Gubitci iz toplog motora« su ugljikovodici koji su izašli iz uređaja za gorivo, vozila, koje stoji nakon jednog razdoblja vožnje (izraženo kao ekvivalent C1H2.20).

2.8. »Kućište koljenaste osovine« je prostor u motoru ili izvan njega koji je povezan s koritom za ulje s unutarnjim ili vanjskim cijevima, kroz koje mogu izaći pare ili plinovi.

2.9 »Uređaj za pokretanje hladnog motora« je uređaj koji privremeno obogaćuje smjesu goriva i zraka te olakšava pokretanje motora.

2.10 »Uređaj za olakšavanje pokretanja motora« je uređaj koji olakšava pokretanje motora bez obogaćivanja smjese goriva i zraka, npr. odnosi se na grijače, pomicanje početka ubrizgavanja, itd.

2.11. »Obujam motora« označava:

2.11.1. kod motora s pravocrtnim gibanjem klipa, nazivni obujam (razlika između najvećeg i najmanjeg obujma cilindra) svih cilindara;

2.11.2. kod motora s okrećućim klipom (Wankel), dvostruku vrijednost obujma koji se dobije kao razlika najvećeg i najmanjeg obujma između kućišta motora i jedne strane okrećućeg klipa tijekom jednoga radnog ciklusa, računajući za sve klipove.

2.12. »Uređaji za kontrolu štetne emisije« (onečišćenja) su uređaji na vozilu koji kontroliraju i/ili ograničavaju emisiju iz ispušnog sustava i emisiju isparavanjem.

2.13 »OBD« označava sustav automatske dijagnostike za kontrolu emisije ugrađen u vozilo, koji ima sposobnost određivanja vjerojatnog područja neispravnosti pomoću kodova grešaka pohranjenih u memoriji računala.

2.14 »Ispitivanje vozila u uporabi« označava ispitivanje i ocjenu sukladnosti koja se provodi prema točki 8.2.1 ovoga pravilnika.

2.15 »Ispravno održavano i korišteno« za potrebe ispitivanja vozila označava da takvo vozilo zadovoljava kriterije za prihvaćanje vozila koje je odabrano prema postupku koji je određen u točki 2. dopune 3. ovoga pravilnika.

2.16 »Poremećajni uređaj« (defeat device) označava bilo koji dio koji je konstruiran da ustanovljava temperaturu, brzinu vozila, brzinu vrtnje motora, prijenosni omjer u mjenjaču, podtlak u usisnom vodu ili neki drugi parametar za potrebe aktiviranja, modulacije, usporavanja ili deaktiviranja funkcije nekog dijela u sustavu kontrole emisije, pri čemu se smanjuje učinkovitost sustava kontrole emisije, u uvjetima za koje je razumno očekivati da mogu nastupiti kod uobičajenog pogona i uporabe vozila. Takav se dio ne smatra poremećajnim uređajem:

2.16.1 ako je potreba za takvim uređajem opravdana potrebom zaštite motora od oštećenja ili neočekivanih pojava i za siguran pogon vozila, ili

2.16.2 ako uređaj ne djeluje nakon pokretanja motora, ili

2.16.3 ako su spomenuti uvjeti kao bitni uključeni u postupke ispitivanja tipa l. ili tipa Vl.

2.17 »Obitelj vozila« označava skupinu tipova vozila koja su za potrebu dodatka 12. predstavljena vozilom predstavnikom.

2.18 »Gorivo potrebno za rad motora« označava vrstu goriva koje se normalno upotrebljava za pogon motora:

- benzin

- UNP

- PP

- benzin ili UNP

- benzin ili PP

- dizelsko gorivo

2.19 »Homologacija vozila« označava homologaciju tipa vozila s obzirom na: 1

2.19.1 ograničenje emisije iz ispušnog sustava vozila, emisije isparavanjem, emisije iz kućišta koljenaste osovine, trajnosti uređaja za kontrolu štetne emisije, emisije štetnih spojeva kod pokretanja hladnog motora i za automatsku dijagnostiku (OBD) kod vozila koja upotrebljavaju kao gorivo bezin bez olova, ili koja mogu upotrebljavati kao gorivo bezin bez olova i UNP ili PP (Homologacija B);

2.19.2 ograničenje emisije plinovitih štetnih spojeva i čestica, emisije iz kućišta koljenaste osovine, trajnosti uređaja za kontrolu štetne emisije i za automatsku dijagnostiku (OBD) kod vozila koja upotrebljavaju diezelsko gorivo (Homologacija C);

2.19.3 ograničenje emisije plinovitih štetnih spojeva iz motora, emisije iz kućišta koljenaste osovine, trajnosti uređaja za kontrolu štetne emisije, emisije štetnih spojeva kod pokretanja hladnog motora i za automatsku dijagnostiku (OBD) kod vozila koja upotrebljavaju kao gorivo UNP ili PP (Homologacija D).

2.20 »Sustav s periodičnom regeneracijom« označava uređaj za smanjenje štetne emisije (npr. katalizator, filter za čestice) koji zahtijeva periodičnu regeneraciju najmanje svakih 4 000 km uobičajene uporabe vozila. Za vrijeme postupka regeneracije, granice emisije mogu biti prekoračene. Kad se pri ispitivanju tipa l. obavi najmanje jedna regeneracija uređaja za smanjenje štetne emisije i kad se on već jedan put regenerira za vrijeme pripreme vozila, on će se smatrati sustavom koji se stalno regenerira i za koji nije potreban posebni postupak ispitivanja. Dodatak 13. ne primjenjuje se na sustave sa stalnom regeneracijom.

Postupak ispitivanja specifičan za sustave s periodičnom regeneracijom, na zahtjev proizvođača, ne primjenjuje se na uređaj za regeneraciju, ako prozvođač dostavi podatke mjerodavnoj ustanovi za homologaciju da su emisije, za vrijeme kad se odvija postupak regeneracije, ispod granica koje su dane u točki 5.3.1.4, primijenjene na odgovarajuću kategoriju vozila, nakon suglasnosti ovlaštene pravne osobe.

--------
 1 Homologacija A je ukinuta. 05 niz izmjena i dopuna Pravilnika zabranjuje uporabu goriva koje sadrži olovo.

 

5. SPECIFIKACIJE I ISPITIVANJA

Napomena: Proizvođači vozila čija je poznata godišnja proizvodnja manja od 10000 jedinica, kao drugu mogućnost u odnosu na zahtjeve iz ove točke mogu dobiti homologaciju na temelju odgovarajućih tehničkih zahtjeva koji su navedeni u: »California Code of Regulations«, poglavlje 13., točke 1960.1(f) (2) ili (g) (1) i (g) (2), 1960.1(p), primjenjivo na vozila godine modela 1960. i kasnije, 1968.1, 1976 i 1975, primjenjivo na laka teretna vozila godine modela 1995. i kasnije (»California Code of Regulations« objavio je Barclays Publishing«).

5.1. Općenito

5.1.1. Uređaji koji mogu utjecati na emisiju plinovitih štetnih spojeva moraju biti tako konstruirani, izrađeni i sastavljeni da vozilu pri uobičajenoj uporabi omogućuju zadovoljavanje odredaba ovoga pravilnika, bez obzira na vibracije kojima bi mogli biti podvrgnuti.

5.1.2 Tehničke mjere koje poduzima proizvođač moraju biti takve da, sukladno s odredbama ovoga pravilnika, osiguraju da emisija iz ispušnog sustava ili emisija isparavanjem moraju biti učinkovito ograničene za vrijeme uobičajenog vijeka trajanja vozila i pod uobičajenim uvjetima uporabe. To uključuje sigurnost crijeva i njihovih spojeva i spojnica, koji su upotrijebljeni u sustavima za nadzor emisije, koji moraju biti tako proizvedeni da budu sukladni s izvornom konstrukcijskom zamisli. Smatra se da emisija iz ispušnog sustava zadovoljava, ako je u skladu s odredbama iz točaka 5.3.1.4. i 8.2.3.1. Za emisiju isparavanjem smatra se da zadovoljava, ako je u skladu s odredbama iz točaka 5.3.1.4. i 8.2.3.1.

5.1.2.1 Zabranjena je uporaba poremećajnih uređaja.

5.1.3 Ulazni otvori spremnika goriva

5.1.3.1 Glede točke 5.1.3.2., ulazni otvor spremnika goriva treba biti konstruiran tako da onemogući punjenje spremnika s uređajem na pumpi za izdavanje goriva, čiji je kraj cijevi promjera 23,6 mm ili veći.

5.1.3.2. Točku 5.1.3.1. ne treba primijeniti na vozilo koje zadovoljava jedan od ova dva uvjeta, tj.

5.1.3.2.1. da je vozilo konstruirano i proizvedeno tako da niti jedan uređaj koji kontrolira emisiju plinovitih štetnih spojeva ne može biti oštećen djelovanjem goriva s olovom, i

5.1.3.2.2. da je vozilo označeno jasno čitljivim i neizbrisivim znakom za gorivo bez olova, kako je određeno u normi ISO 2575 :1982, koji se mora nalaziti na mjestu koje je odmah vidljivo osobi koja puni spremnik s gorivom. Dodatne su oznake dopuštene.

5.1.4 Trebaju biti poduzete mjere za sprečavanje povećane emisije isparavanjem i prolijevanja goriva kao posljedica nedostatka poklopca otvora za uljevanje goriva. To se može postići primjenom jednog od ova dva načina:

5.1.4.1 uporabom neodvojivog poklopca otvora za ulijevanje goriva s automatskim otvaranjem i zatvaranjem;

5.1.4.2 konstrukcijskim rješenjem kojim se izbjegava povećana emisija isparavanjem u slučaju nedostatka poklopca otvora za ulijevanje goriva;

5.1.4.3 svim drugim mjerama koje imaju isti učinak. Na primjer, ali ne i jedino, to može biti privezani poklopac otvora za ulijevanje goriva, poklopac otvora za ulijevanje goriva na lančiću ili uporaba istog ključa za zaključavanje poklopca otvora za ulijevanje goriva i pokretanje motora. U tom slučaju ključ mora biti moguće izvaditi iz poklopca samo kad je zaključan.

5.1.5 Odredbe za elektronički sigurnosni sustav

5.1.5.1 Svako vozilo s računalom za upravljanje emisijom mora biti izvedeno tako da onemogućuje preinake, osim onih koje je dopustio proizvođač. Proizvođač treba dopustiti preinake samo ako su potrebne za dijagnostiku, održavanje, provjeru, naknadnu ugradbu ili popravak vozila. Kodovi za reprogramiranje računala ili radni parametri moraju biti otporni na neovlaštene promjene i imati stupanj zaštite koji barem zadovoljava odrebe norme ISO DIS 15031-7, iz listopada 1998. godine (SAE J2186, listopad 1996.), tako da se promjena sigurnosnih podataka provodi uporabom protokola i dijagnostičkih spojnika, kao što je određeno u točki 6.5 dopune 1. dodatka ll. Odvojivi čipovi za kalibraciju memorije moraju biti zaliveni, zatvoreni u zabrtvljenom kućištu ili zaštićeni elektroničkim algoritmima, i ne smije ih biti moguće mijenjati bez uporabe posebnih alata i postupaka.

5.1.5.2 Računalom kodirane radne parametre motora ne smije biti moguće mijenjati bez uporabe posebnih alata i postupaka (npr. dijelovi računala moraju biti zaliveni ili zavareni, ili dodaci računala moraju biti zabrtvljeni (ili zavareni)).

5.1.5.3 U slučaju mehaničkih pumpa za ubrizgavanje goriva koje su ugrađene na motorima sa samozapaljenjem, proizvođači moraju poduzeti potrebne korake za zaštitu namještanja najvećeg protoka goriva od temperaturnih promjena kad je vozilo u uporabi.

5.1.5.4 Proizvođači mogu podnijeti zahtjev mjerodavnoj ustanovi za izuzeće od homologacije, za jedan od tih zahtjeva, za ona vozila za koja nije vjerojatno da je potrebna zaštita. Kriteriji koje mjerodavna ustanova ocjenjuje pri razmatranju izuzeća uključuju, ali ne i jedino, postojeću raspoloživost radnih značajka čipova, razinu svojstava radnih značajka vozila i predviđeni obujam prodaje vozila.

5.1.5.5 Proizvođači koji upotrebljavaju kodne sustave za programiranje računala (npr. EEPROM, moguće samo čitanje memoriranih podataka i reprogramiranje električnim putem) moraju onemogućiti svako neovlašteno reprogramiranje. Proizvođači moraju uključiti napredne tehnologije zaštite od neovlaštenih promjena i zaštitu od unošenja upisa, što zahtijeva elektronički pristup na vanjsko računalo koje podržava proizvođač. Mjerodavna ustanova treba odobriti metode koje daju odgovarajuću razinu zaštite od neovlaštenih promjena.

5.2. Postupak ispitivanja

Tablica 1. prikazuje razne mogućnosti za homologacije tipa vozila.

 

Tip homologacijskog ispitivanja

Vozila kategorija M i N opremljena motorom s vanjskim izvorom paljenja

Vozila kategorija M1 i N1 opremljena motorom sa samozapaljenjem

Tip I.

DA (najveća masa < 3.5 t)

DA (najveća masa < 3.5 t)

Tip II.

DA (najveća masa > 3.5 t)

-

Tip III.

DA

-

Tip IV.

DA (najveća masa < 3.5 t)

DA (masa < 3.5 tona)

Tip V.

DA (navjeća masa < 3.5 t)

DA (najveća masa < 3.5 t)

Tip Vl.

DA (vozila kategorija M1 i N1 l. razreda)

-

lspitivanje OBD sustava

DA, sukladno točki 11.1.5

DA, sukladno točki 11.1.5

Uvjeti za proširenje

Točka .7

Točka 7., kategorije vozila M2 i N2 (referentna masa ? 2840 kg

 

5.2.1. Vozila s vanjskim izvorom paljenja trebaju biti podvrgnuta ovim ispitivanjima:

tip I. (provjera prosječne emisije iz ispušnog sustava nakon pokretanja hladnog motora)

tip II. (emisija ugljikova monoksida u praznom hodu)

tip III. (emisija plinova iz kućišta motora)

tip IV. (emisija isparavanjem)

tip V. (trajnost uređaja za kontrolu štetne emisije)

tip Vl. (provjera prosječnih emisija ugljikova monoksida i ugljikovodika iz ispušnog sustava pri niskoj temperaturi okoline, nakon pokretanja hladnog motora) ispitivanje OBD-sustava.

5.2.2 Vozila s vanjskim izvorom paljenja koja kao gorivo upotrebljavaju UNP ili PP trebaju biti podvrgnuta samo ovim ispitivanjima:

tip I. (provjera prosječne emisije iz ispušnog sustava nakon pokretanja hladnog motora)

tip II. (emisija ugljikova monoksida u praznom hodu)

tip III. (emisija plinova iz kućišta motora)

tip V. (trajnost uređaja za kontrolu emisije).

5.2.3. Vozila sa samozapaljenjem gorive smjese trebaju biti podvrgnuta ovim ispitivanjima:

tip I. (provjera prosječne emisije iz ispušnog sustava nakon pokretanja hladnog motora)

tip V. (trajnost uređaja za kontrolu emisije).

i, kad se primjenjuje, ispitivanje OBD-sustava.

5.3 Opis ispitivanja

5.3.1 Ispitivanje tipa I. (provjera prosječne emisije iz ispušnog sustava nakon pokretanja hladnog motora)

5.3.1.1 Na slici 1. shematski su prikazane različite mogućnosti za ispitivanje tipa l. Ovo ispitivanje treba provesti na vozilma navedenima u točki 1., čija najveća masa ne prelazi 3,5 tona.

5.3.1.2 Vozilo treba postaviti na ispitne valjke opremljene napravama za simulaciju opterećenja i inercije.

5.3.1.2.1Ispitivanje koje ukupno traje 19 minuta i 40 sekunda provodi se bez prekida i sastoji se od dva dijela; prvi i drugi dio. Vremenski razmak koji se ne uzima kao uzorak za ispitivanje i koji nije dulji od 20 sekunda, uz suglasnost proizvođača, može se uključiti između završetka prvog i početka drugog dijela ispitivanja, kako bi se olakšalo namještanje ispitne opreme.

5.3.1.2.1.1Vozila koja kao gorivo upotrebljavaju UNP ili PP moraju se ispitati ispitivanjem tipa l., radi promjenjivosti sastava UNP-a ili PP-a, kao što je prikazano u dodatku 12. Vozila koja kao gorivo mogu upotrebljavati benzin, UNP ili PP moraju se ispitati za obje vrste goriva, pri čemu se ispitivanja za UNP i PP provode radi promjenjivosti sastava UNP-a ili PP-a, kao što je prikazano u dodatku 12.

5.3.1.2.1.2Unatoč zahtjevu iz točke 5.3.1.2.1.1., vozila koja kao gorivo upotrebljavaju benzin ili plin, ali čiji je sustav za benzin ugrađen samo za potrebe sigurnosti ili za pokretanje motora i čiji spremnik goriva može imati najviše 15 litara benzina, s obzirom na ispitivanje tipa l. smatrat će se vozilima koja mogu upotrebljavati samo plin.

5.3.1.2.2Prvi dio ispitivanja sastoji se od četiri gradska ciklusa. Svaki osnovni gradski ciklus sastoji se od petnaest faza (prazni hod, ubrzanje, stalna brzina, usporenje, itd.).

5.3.1.2.3Drugi dio ispitivanja sastoji se od jednoga izvangradskog ciklusa. Izvangradski ciklus sastoji se od 13 faza (prazni hod, ubrzanje, stalna brzina, usporenje, itd.).

5.3.1.2.4Za vrijeme ispitivanja ispušni plinovi se razrjeđuju i njihov proporcionalni dio sakuplja u jednu ili više vreća. Ispušni plinovi ispitivanog vozila se razrjeđuju, uzorkuju i analiziraju prema niže opisanom postupku, i nakon toga mjeri ukupna količina razrijeđenog ispušnog plina. U slučaju vozila opremljenih motorima sa samozapaljenjem, ne zapisuju se samo emisija ugljikova monoksida, ugljikovodika i dušikova oksida, već i emisija štetnih čestica.

5.3.1.3 Ovo ispitivanje treba provesti pomoću postupka opisanoga u dodatku 4. Metode upotrijebljene za sakupljanje i analizu plinova te za odvajanje i vaganje čestica moraju odgovarati propisanima.

5.3.1.4Kad se primjenjuju zahtjevi iz točke 5.3.1.5, ispitivanje treba ponoviti tri puta. Rezultate treba pomnožiti odgovarajućim

faktorima istrošenosti određenim u točki 5.3.6 i, u slučaju sustava s periodičnom regeneracijom prema definiciji u točki 20., također treba pomnožiti faktorom Ki dobivenim prema dodatku 13. Proizašle mase emisije plinova i, u slučaju vozila opremljenih motorima sa samozapaljenjem, mase čestica dobivene u svakom ispitivanju moraju biti manje od granica danih u donjoj tablici:


Granične vrijednosti

 

Referentna masa (RW) (kg)

Masa ugljikova monoksida (CO)

Masa ugljikovodika (HC)

Masa dušikovih oksida (NOx)

Skupna masa ugljikovodika i dušikovih oksida (HC + NOx)

Masa čestica (1) (PM)

L1
(g/km)

L2
(g/km)

L3
(g/km)

L1 + L2
(g/km)

L1 (g/km)

Kategorija

Razred

 

Benzinski
motori

Dizelski motori

Benzinski motori

Dizelski motori

Benzinski motori

Dizelski motori

Benzinski motori

Dizelski motori

Dizelski motori

  

A(2000)

M(2)

-

Sve

2,3

0,64

0,20

-

0,15

0,50

-

0,56

0,05

 

N1(3)

I

RW ? 1,305

2,3

0,64

0,20

-

0,15

0,50

-

0,56

0,05

II

1,305 < RW
? 1,760 kg

4,17

0,80

0,25

-

0,18

0,65

-

0,72

0,07

III

1,760 < RW

5,22

0,95

0,29

-

0,21

0,78

-

0,86

0,10

  

B(2005)

M(2)

-

Sve

1,0

0,50

0,10

-

0,08

0,25

-

0,30

0,025

 

N1(3)

I

RW ? 1,305

1,0

0,50

0,10

-

0,08

0,25

-

0,30

0,025

II

1,305 < RW
? 1,760 kg

1,81

0,63

0,13

-

0,10

0,33

-

0,39

0,04

III

1,760 < RW

2,27

0,74

0,16

-

0,11

0,39

-

0,46

0,06

(1) vozila za prijevoz više od šest putnika uključujući i vozača

(2) Osim vozila najveće mase veće od 2500 kg.

(3) Kao i vozila kategorije M, navedena u bilješci (2)

 

5.3.1.4.1Usprkos zahtjeva iz točke 5.3.1.4, za svaki štetni spoj ili kombinaciju štetnih spojeva, jedan od tri dobivena rezultata može prekoračiti propisanu granicu najviše 10 %, pod uvjetom da aritmetička sredina triju rezultata bude ispod propisane granice. Kad su propisane granice prekoračene za više štetnih spojeva, nije bitno je li se to dogodilo u istom ili različitim ispitivanjima.

5.3.1.4.2Kad su ispitivanja provedena s plinovitim gorivima, proizašle mase emisije plinova moraju biti manje od granica u gornjoj tablici za vozila s benzinskim motorom.

5.3.1.5 Broj ispitivanja propisanih u točki 5.3.1.4 smanjuje se pod niže određenim uvjetima, gdje je V1 rezultat prvoga isptivanja i V2 rezultat drugoga ispitivanja, za svaki štetni spoj ili za zajedničku emisiju dva štetna spoja na koja se odnosi ograničenje.

5.3.1.5.1Samo jedno ispitivanje se provodi ako je rezultat dobiven za svaki štetni spoj ili za zajedničku emisiju dva štetna spoja na koja se odnosi ograničenje manji od 0,70 L (tj. V1 ? 0,70 L)

5.3.1.5.2Ako nije zadovoljen zahtjev iz točke 5.3.1.5.1, provode se samo dva ispitivanja ako su za svaki štetni spoj ili za zajedničku emisiju dva štetna spoja koji su predmet ograničenja zadovoljeni ovi zahtjevi:

V1 ? 0,85 L i V1 + V2 ? 1,7 L i V2 ? L.

Slika 1. Dijagram toka za homologaciju
ispitivanjem tipa l.

(vidi točku 5.3.1)

 

5.3.2. Ispitivanje tipa ll. (emisija ugljikova monoksida u praznom hodu)

5.3.2.1. Ovo ispitivanje treba provesti na vozilima s motorima s vanjskim izvorom paljenja čija je najveća masa veća od 3,5 tona.

5.3.2.1.1Vozila koja kao gorivo mogu upotrebljavati benzin ili UNP ili PP moraju se ispitati ispitivanjem tipa ll. za obje vrste goriva.

5.3.2.1.2Unatoč zahtjevu iz točke 5.3.2.1.1., vozila koja kao gorivo mogu upotrebljavati benzin ili plin, ali čiji je sustav za benzin ugrađen samo za potrebe sigurnosti ili za pokretanje motora i čiji spremnik goriva može imati najviše 15 litara benzina, s obzirom na ispitivanje tipa ll. smatrat će se vozilom koje može upotrebljavati samo plin.

5.3.2.2. Ako se ispitivanje provodi pod uvjetima navedenim u dodatku 5, obujamski sadržaj ugljikova monoksida u ispušnom plinu ne smije prijeći 3,5% kada motor radi u praznom hodu, namješten prema specifikaciji proizvođača, i ne smije prijeći 4,5% unutar granica namještenosti navedenih u tom dodatku.

5.3.3. Ispitivanje tipa lll. (provjera emisije iz kućišta motora)

5.3.3.1. Ovo ispitivanje treba provesti na svim vozilima navedenima u točki 1, osim na onima s motorom sa samozapaljenjem goriva.

5.3.3.1.1Vozila koja kao gorivo upotrebljavaju benzin ili UNP ili PP moraju se ispitati ispitivanjem tipa lll. samo za benzin.

5.3.3.1.2Unatoč zahtjevu iz točke 5.3.3.1.1., vozila koja kao gorivo mogu upotrebljavati benzin ili plin, ali čiji je sustav za benzin ugrađen samo za potrebe sigurnosti ili za pokretanje motora i čiji spremnik goriva može imati najviše 15 litara benzina, s obzirom na ispitivanje tipa lll. smatrat će se vozilom koje može upotrebljavati samo plin.

5.3.3.2. Kad se ispitivanje provodi u skladu s uvjetima navedenima u dodatku 6., sustav ventilacije kućišta motora ne smije dopustiti nikakvu emisiju plinova iz kućišta u atmosferu.

5.3.4. Ispitivanje tipa lV. (određivanje emisije isparavanjem)

5.3.4.1. Ovo ispitivanje treba provesti na svim vozilima navedenim u točki 1, osim na vozilima s motorom sa samozapaljenjem goriva, na vozilima koja upotrebljavaju kao gorivo UNP ili PP i onih vozila čija je najveća masa veća od 3,500 kg.

5.3.4.1.1Vozila koja upotrebljavaju kao gorivo benzin, UNP ili PP trebaju se ispitati samo za benzin ispitivanjem tipa lV.

5.3.4.2. Kada se ispitivanje provodi u skladu s uvjetima navedenim u dodatku 7., emisija isparavanjem treba biti manja od 2 g po ispitivanju.

5.3.5. Ispitivanje tipa Vl. (provjera prosječnih emisija iz ispušnog sustava ugljikova monoksida i ugljikovodika pri niskoj temperaturi okoline, nakon pokretanja hladnog motora).

5.3.5.1. Ovo ispitivanje treba provesti na svim vozilima kategorije M1 i razreda l. kategorije N1 opremljenim s motorima s vanjskim izvorom paljenja, osim na vozilima koja su projektirana da nose više od šest putnika i vozilima čija je najveća masa veća od 2 500 kg.

5.3.5.1.1Vozilo treba postaviti na ispitne valjke koji su opremljeni s napravom za simulaciju opterećenja i silama inercije.

5.3.5.1.2Ispitivanje se sastoji od osam osnovnih ciklusa gradske vožnje prvoga dijela ispitivanja tipa l. Taj prvi dio ispitivanja opisan je u dopuni 1. dodatka 4. i grafički prikazan na slikama 1/1, 1/2 i 1/3 te dopune. Ispitivanje pri niskoj temperaturi okoline, koje traje ukupno 780 sekunda, treba provesti bez prekida počevši od pokretanja motora.

5.3.5.1.3Ispitivanje pri niskoj temperaturi okoline treba provesti pri ispitnoj temperaturi okoline od 2660K (– 70C). Prije početka ispitivanja, ispitna vozila treba kondicionirati ujednačenim postupkom, kako bi se osigurala ponovljivost rezultata ispitivanja. Postupci kondicioniranja i drugih ispitivanja provode se kako je opisano u dodatku 8.

5.3.5.1.4Za vrijeme ispitivanja, ispušni plinovi se razrjeđuju i u određenoj proporciji uzima uzorak. Ispušni plinovi ispitivanoga vozila se razrjeđuju, uzorkuju i analiziraju prema postupku koji je opisan u dodatku 8. te zatim mjeri ukupna količina razrijeđenih ispušnih plinova. U razrijeđenim ispušnim plinovima analizom se određuje sadržaj ugljikova monoksida i ugljikovodika.

5.3.5.2 Ispitivanja koja se provode prema zahtjevima iz točaka 5.3.5.2.2 i 5.3.5.3 traba ponoviti tri puta. Masa emisije ugljikova monoksida i ugljikovodika koja se dobije kao rezultat mora biti manja od granica koje su dane u ovoj tablici:

Ispitna temperatura

Ugljikov monoksid
L1 ..(g/km)

Ugljikovodici L2 (g/km)

266 0K (- 7 0C)

15

1,8

 

5.3.5.2.1Bez obzira na zahtjeve iz točke 5.3.5.2, za svaki štetni spoj samo jedan od tri dobivena rezultata smije prekoračiti propisanu granicu najviše 10 %, pod uvjetom da aritmetička sredina ta tri rezultata bude ispod propisane granice. Kad su propisane granice prekoračene za obadva štetna spoja, nije bitno je li to bilo u istom ispitivanju ili u različitim ispitivanjima.

5.3.5.2.2Broj ispitivanja propisan u točki 5.3.5.2 može se na zahtjev proizvođača povećati na 10, ako aritmetička sredina prva tri rezultata bude niža od 110 % od propisane granice. U tom slučaju, jedini zahtjev nakon ispitivanja je da aritmetička sredina svih 10 rezultata bude ispod propisane granice.

5.3.5.3 Broj ispitivanja propisan u točki 5.3.5.2 može se smanjiti sukladno točkama 5.3.5.3.1 i 5.3.5.3.2.

5.3.5.3.1Samo jedno ispitivanje se provodi kad dobiveni rezultat za svaki štetni spoj u prvom ispitivanju bude manji od 0,70 L,

5.3.5.3.2Ako nisu zadovoljeni zahtjevi iz točke 5.3.5.3.1, provode se samo dva ispitivanja, ako za svaki štetni spoj rezultat u prvom ispitivanju bude manji od 0,85 L, ili jednak i rezultat u drugom ispitivanju bude manji od L, ili jednak.

(V1 ? 0,85 L i V1 + V2 ? 1,70 L i V2 ? Li)

5.3.6. Ispitivanje tipa V. (trajnost uređaja za kontrolu emisije)

5.3.6.1. Ovo ispitivanje treba provesti na svim vozilima navedenima u točki 1., na koja se primjenjuje ispitivanje navedeno u točki 5.3.1. Ispitivanje predstavlja provjeru izdržljivosti od 80 000 km, koji se vozi sukladno programu opisanome u dodatku 9. na stazi za ispitivanje, na cesti ili na ispitnim valjcima.

5.3.6.1.1Vozila koja kao gorivo upotrebljavaju benzin ili UNP ili PP moraju se ispitati ispitivanjem tipa V. samo za benzin. U tom slučaju, faktor istrošenosti koji se utvrdi za benzin bez olova također vrijedi i za UNP ili PP.

5.3.6.2 Unatoč zahtjevu iz točke 5.3.6.1., proizvođač može kao drugu mogućnost odabrati uporabu faktora istrošenosti prema sljedećoj tablici, umjesto ispitivanja prema točki 5.3.6.1:

Kategorija motora

Faktori istrošenosti

Štetni spoj

CO

HC

NOX

HC+NOx(1)

Čestice

S vanjskim izvorom paljenja

1,2

1,2

1,2

-

-

Sa samozapaljenjem

1,1

-

1,0

1,0

1,2

(1) Za vozila s motorima sa samozapaljenjem

 

Na zahtjev proizvođača, ovlaštena pravna osoba može provesti ispitivanje tipa I. prije nego je provedeno ispitivanje tipa V., uz uporabu faktora istrošenosti prema gore navedenoj tablici. Kao dopuna ispitivanju tipa V., tehnička služba može dopuniti rezultate tipske homologacije, kao što je navedeno u dodatku 2., zamjenom faktora istrošenosti u gore navedenoj tablici s onim izmjerenim prilikom ispitivanja tipa V.

5.3.6.3. Faktor istrošenosti treba odrediti upotrebljavajući postupak određen u točki 5.3.5.1., ili upotrebljavajući vrijednosti iz tablice u točki 5.3.6.2. Ti se faktori upotrebljavaju kako bi se zadovoljili uvjeti iz točaka 5.3.1.4 i 8.2.3.1.

  

DODATAK 2.

  

(Najveći format: A4 (210 x 297 mm)

I Z J A V A

Izdana od: (naziv mjerodavne ustanove)
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

  

koja se odnosi na: IZDANU HOMOLOGACIJU

PROŠIRENU HOMOLOGACIJU

ODBIJENU HOMOLOGACIJU

POVUČENU HOMOLOGACIJU

POTPUNU OBUSTAVU PROIZVODNJE

tipa vozila s obzirom na emisiju plinovitih štetnih spojeva iz motora prema Pravilniku br. 83.

Homologacija br.: ........................................................... Proširenje: ............................................................................

1. Kategorija tipa vozila (M1, N1, itd.) : ............................................................................. ………………………….

2. Gorivo koje upotrebljava motor: benzin/dizelsko gorivo/ UNP/PP 2

3. Trgovački naziv ili zaštitni znak motornog vozila:.............................................................. …………………………

4. Tip vozila:.................................................................Tip motora: .........................................................................

5. Naziv i adresa proizvođača vozila: ................................................................................. …………………………

6. Ako je potrebno, ime i adresa predstavnika proizvođača: ................................................. …………………………

7. Masa neopterećenog vozila:........................................................................................... …………………………

7.1 Referentna masa vozila:................................................................................................. ………………………….

8. Najveća masa vozila:..................................................................................................... …………………………

9. Broj sjedala (uključujući i vozačevo):............................................................................... …………………………

10. Transmisija

10.1 Ručni ili automatski ili s kontinuiranom promjenom prijenosnog omjera mjenjač 2, 3

10.2 Broj stupnjeva prijenosa: ............................................................................................... …………………………

10.3 Prijenosni omjeri u mjenjaču:

Prvi stupanj prijenosa: ..........................................................................................................................................

Drugi stupanj prijenosa: .......................................................................................................................................

Treći stupanj prijenosa: ........................................................................................................................................

Četvrti stupanj prijenosa: .....................................................................................................................................

Prijenosni omjer u osovinskom reduktoru (»kućište diferencijala«): ...............................................................……..

Raspon veličina guma: …………………………….…………………………………………………………………

Opseg guma (kod dinamičkoga promjera) upotrijebljenih kod ispitivanja tipa l..............................................………..

..........................................................................................................................................................................

Pogonske osovine : prednja, stražnja, 4 x 4 2

11. Vozilo dostavljeno na homologaciju dana:....…………....….............................................................................…..

12. Ovlaštena pravna osoba koja je provela homologacijska ispitivanja:.....…......................................................... …..

.........................................................................................................................................................................

13. Datum izvještaja o ispitivanju koji je izdala ta pravna osoba:..........................................................................…….

14. Broj izvještaja o ispitivanju koji je izdala ta pravna osoba:..............................................................................……

15. Homologacija izdana/odbijena/proširena/povučena:...........................................................................................…

16. Rezultati ispitivanja :

16.1   Ispitivanje tipa l. :

  

Štetni spoj

CO (g/km)

HC (g/km)

NOx (g/km)

HC + NOx (g/km)

Krute čestice (1) (g/km)

Izmjereno

     
     
     

Izračunano s faktorom istrošenosti (DF)

     
     
     
         

(1) Odnosi se vozila s motorom sa samozapaljenjem

 

16.1.1 U slučaju vozila koja kao gorivo upotrebljavaju UNP ili PP:

16.1.1.1Ponoviti tablicu za odgovarajući plin, UNP ili PP, navodeći jesu li rezultati dobiveni mjerenjem ili su računani. U slučaju vozila koja su projektirana za pogon benzinom ili UNP ili PP, treba ponoviti tablicu za benzin i odgovarajuće plinove, UNP ili PP.

16.1.1.2Homologacijski broj vozila uzorka, ako vozilo pripada obitelji vozila:.........................................................………. ................................................................................................................................................................…..

16.1.1.3Omjer rezultata emisije »r« za svaki štetni spoj za obitelj vozila, u slučaju plina kao gorivo:.....................……….. ............................................................................................................……………………………………….

16.2 Ispitivanje tipa ll.: (2)

CO: ……% pri brzini vrtnje u praznom hodu: ……………………………….min. –1

(mjereno u ispuhu)

16.3 Ispitivanje tipa lll.: (2) ……………………………………………………….

16.4 Ispitivanje tipa lV.: (2) ………………………………………………………g po ispitivanju

16.5 Ispitivanje tipa V.: Trajnost

16.5.1 Tip ispitivanja trajnosti: 80 000 km/nije primjenjivo: (2)

16.5.2 Faktor istrošenosti (DF): izračunan / utvrđen (2)

Navesti vrijednosti: ................................………………………………………………………………………

16.6 Ispitivanje tipa Vl.: (2)

16.7 Ispitivanje OBD sustava: (2)

16.7.1 Opis i/ili crtež idikatora grešaka (Ml): ..............................……………………………………………………..

16.7.2 Popis i funkcija svih sastavnica koje nadzire OBD sustav: ................................………………………….……

..............................…………………………………………………………………………………………….

16.7.3 Opis (opće načelo rada) za:

16.7.3.1Otkrivanje neispravnosti: ................................…………………………………………………………………

16.7.3.2Nadzor rada katalizatora: ...............................…………………………………………………………………

16.7.3.3Nadzor rada lambda sonde: ................................………………………………………………………………

16.7.3.4Ostale sastavnice čiji rad nadzire OBD sustav: ..................................…………………………………………

16.7.3.5Nadzor rada filtera za čestice: ................................……………………………………………………………

16.7.3.6Nadzor rada elektroničkog sustava dopreme goriva: ..................................…………………………………….

16.7.3.7Ostale sastavnice čiji rad nadzire OBD sustav: .................................………………………………………….

16.7.4 Kriteriji za aktiviranje MI-a (određeni broj ciklusa vožnje ili statistička metoda)

16.7.5 Popis svih kodova grešaka u OBD sustavu i upotrijebljeni formati (s objašnjenjem svakoga koda): ..........................................................…………………………………………………………………………

17. Podaci za emisiju koji su potrebni za tehničke preglede (ispitivanja vozila u uporabi)

Ispitivanje

Vrijednost CO (obujamski %)

Lambda
vrijednost (1)

Brzina vrtnje
motora (min. -1)

Temperatura ulja u motoru (0 C)

Na praznom hodu

 

Ne primjenjuje se

  

Na povišenoj brzini vrtnje

    

(1) Formula za Lambda vrijednost: vidi točku 5.3.7.3 ovoga pravilnika

 

17. Položaj homologacijske oznake :..................................……………….………………………………………….….

18. Mjesto: .........................................................................................................................................................….

19. Datum: ........................................................................................................................................................…..

20. Potpis: .........................................................................................................................................................…..

   

(1) Razlikovni broj zemlje koja je izdala/proširila/odbila/povukla homologaciju (vidi odredbe o homologaciji u ovome pravilniku).

(2) Prekrižiti što se ne primjenjuje.

(3) U slučaju vozila koja su opremljena s automatskim mjenjačima, treba navesti sve pripadajuće podatke.

  

DODATAK 3.

IZGLED HOMOLOGACIJSKE OZNAKE

Homologacija B (Red A) (1) – Vozila homologirana s obzirom na razinu emisije štetnih plinovitih spojeva, koja se zahtijeva za motor koji kao gorivo upotrebljava benzin (bez olova) ili benzin bez olova i UNP ili PP.

 

a = 8 mm min.

Gornja homologacijska oznaka postavljena na vozilo, sukladno točki 4. ovoga pravilnika pokazuje da je taj tip vozila bio homologiran u Ujedinjenom Kraljevstvu (E 11), prema Pravilniku br. 83 pod homologacijskim brojem 052439. Homologacijski broj pokazuje da je homologacija bila izdana sukladno zahtjevima Pravilnika br. 83 koji je već uključivao 05 niz izmjena ili dopuna, i da su zadovoljene granice za ispitivanje tipa l. dane u redu A(2000) tablice u točki 5.3.1.4 ovoga pravilnika.

Homologacija B (Red B) (1) – Vozila homologirana s obzirom na razinu emisije štetnih plinovitih spojeva, koja se zahtijeva za motor koji kao gorivo upotrebljava benzin (bez olova) ili benzin bez olova i UNP ili PP.

  

a = 8 mm min.

Gornja homologacijska oznaka postavljena na vozilo, sukladno točki 4. ovoga pravilnika, pokazuje da je taj tip vozila bio homologiran u Ujedinjenom Kraljevstvu (E 11), prema Pravilniku br. 83 pod homologacijskim brojem 052439. Homologacijski broj pokazuje da je homologacija bila izdana sukladno zahtjevima Pravilnika br. 83 koji je već uključivao 05 niz izmjena ili dopuna i da su zadovoljene granice za ispitivanje tipa l., dane u redu B(2005) tablice u točki 5.3.1.4 ovoga pravilnika.

Homologacija C (Red C) (1) – Vozila homologirana s obzirom na razinu emisije štetnih plinovitih spojeva, koja se zahtijeva za motor koji upotrebljava dizelsko gorivo.

  

   

Gornja homologacijska oznaka postavljena na vozilo, sukladno točki 4. ovoga pravilnika, pokazuje da je taj tip vozila bio homologiran u Ujedinjenom Kraljevstvu (E 11), prema Pravilniku br. 83 pod homologacijskim brojem 052439. Homologacijski broj pokazuje da je homologacija bila izdana sukladno zahtjevima Pravilnika br. 83 koji je već uključivao 05 niz izmjena ili dopuna i da su zadovoljene granice za ispitivanje tipa l. dane u redu A(2000)) tablice u točki 5.3.1.4 ovoga pravilnika.

Homologacija C (Red B) (1) – Vozila homologirana s obzirom na razinu emisije štetnih plinovitih spojeva, koja se zahtijeva za motor koji upotrebljava dizelsko gorivo.

  

   

Gornja homologacijska oznaka postavljena na vozilo, sukladno točki 4. ovoga pravilnika, pokazuje da je taj tip vozila bio homologiran u Ujedinjenom Kraljevstvu (E 11), prema Pravilniku br. 83 pod homologacijskim brojem 052439. Homologacijski broj pokazuje da je homologacija bila izdana sukladno zahtjevima Pravilnika br. 83 koji je već uključivao 05 niz izmjena ili dopuna i da su zadovoljene granice za ispitivanje tipa l. dane u redu B(2005) tablice u točki 5.3.1.4 ovoga pravilnika.

Homologacija D (Red A) (1) – Vozila homologirana s obzirom na razinu emisije štetnih plinovitih spojeva, koja se zahtijeva za motor koji kao gorivo upotrebljava UNP ili PP.

 

 

Gornja homologacijska oznaka postavljena na vozilo, sukladno točki 4. ovoga pravilnika, pokazuje da je taj tip vozila bio homologiran u Ujedinjenom Kraljevstvu (E 11), prema Pravilniku br. 83 pod homologacijskim brojem 052439. Homologacijski broj pokazuje da je homologacija bila izdana sukladno zahtjevima Pravilnika br. 83 koji je već uključivao 05 niz izmjena ili dopuna i da su zadovoljene granice za ispitivanje tipa l. dane u redu A(2000) tablice u točki 5.3.1.4 ovoga pravilnika.

Homologacija D (Red B) (1) – Vozila homologirana s obzirom na razinu emisije štetnih plinovitih spojeva, koja se zahtijeva za motor koji kao gorivo upotrebljava UNP ili PP.

 

 

Gornja homologacijska oznaka postavljena na vozilo sukladno točki 4. ovoga pravilnika pokazuje da je taj tip vozila bio homologiran u Ujedinjenom Kraljevstvu (E 11), prema Pravilniku br. 83 pod homologacijskim brojem 052439. Homologacijski broj pokazuje da je homologacija bila izdana sukladno zahtjevima Pravilnika br. 83 koji je već uključivao 05 niz izmjena ili dopuna i da su zadovoljene granice za ispitivanje tipa l. dane u redu B(2005) tablice u točki 5.3.1.4 ovoga pravilnika.

 

-----------
(1) Vidi točke 2.19 i 5.3.1.4 ovoga pravilnika.

zatvori
Naredba o homologaciji vozila s obzirom na emisiju štetnih spojeva u skladu s gorivom koje upotrebljava motor –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !