Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o homologaciji zamjenskih sustava za smanjenje buke ("Narodne novine", br. 70A/01, XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
303 29.12.2003 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o homologaciji zamjenskih sustava za smanjenje buke

DrŽavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

3255

Na temelju članka 17.L91737 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine« broj 158/03) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O HOMOLOGACIJI ZAMJENSKIH SUSTAVA ZA SMANJENJE BUKE

1. U Naredbi o homologaciji zamjenskih sustava za smanjenje bukeL91739 (»Narodne novine« broj 70A/01), iza točke 2. dodaje se nova točka 2.1 koja glasi:

»Odredbe ove naredbe ne primjenjuju se na sustave za smanjenje buke namijenjene ugradbi na tipove vozila koji su se prestali proizvoditi prije 1. siječnja 1983. godine i na vozila koja neće biti registrirana i neće se upotrebljavati u javnom cestovnom prometu (npr. natjecateljska vozila).«

2. U točki 3. u prvoj rečenici iza riječi »buke« dodaje se tekst »osim navedenih u točki 3.1«.

3. Iza točke 3. dodaje su nova točka 3.1 koja glasi:

»Zamjenski sustavi za smanjenje buke kategorija A i B, prema definiciji u točki 1. Priloga 2. ove naredbe, moraju zadovoljavati zahtjeve iz točke 2. toga priloga ili točke 3. ove naredbe.«.

4. Točka 5. mijenja se i glasi:

»Ispitivanje zamjenskih sustava za smanjenje buke, osim sustava kategorija A i B, u smislu ove naredbe mora biti u skladu s Pravilnikom ECE R 59.00 i može ga provoditi samo ovlaštena pravna osoba koja udovoljava zahtjevima toga pravilnika.

Ispitivanje zamjenskih sustava za smanjenje buke kategorija A i B mora biti u skladu s odredbama u Prilogu 2. ove naredbe, a može ga provoditi ovlaštena pravna osoba za homologaciju tipa vozila.«

5. U točki 7. mijenja se broj »Narodnih novina« u »(15/02, 88/02, 28/03 i 164/03)« i dodaje novi stavak koji glasi:

»Provjera sukladnosti zamjenskih sustava za smanjenje buke kategorija A i B, provodi se prema postupku koji je propisan u Prilogu 2. ove naredbe.«

6. U Prilogu 1., u točki 3.1 briše se riječ »vozila« i u točki 6.2.1.2 riječ »zamjenski«.

7. Dodaje se novi »Prilog 2.«, koji je sastavni dio ove naredbe.

8. Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodne novinama«.

Klasa: 011-02/03-03/9
Urbroj: 558-04/13-03-1
Zagreb, 16. prosinca 2003.

Ravnatelj Državnog zavoda
za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

PRILOG 2

DEFINICIJE, ZAHTJEVI, ISPITIVANJE
I POTVRĐIVANJE I PROVJERA SUKLADNOSTI ZAMJENSKIH SUSTAVA ZA SMANJENJE BUKE KATEGORIJA A I B

I. DEFINICIJE KATEGORIJA ZAMJENSKIH SUSTAVA

Kategorija A: Zamjenski sustavi za smanjenje buke namijenjeni za tipove vozila koji su se proizvodili od 1. siječnja 1983. do 31. prosinca 1990. godine.

Kategorija B: Zamjenski sustavi za smanjenje buke namijenjeni za tipove vozila koji su se proizvodili od 1. siječnja 19991. do 1. travnja 2000. godine.

II. ZAHTJEVI

Zamjenski sustavi iz točke l, kad su ugrađeni na vozilo, moraju zadovoljavati sljedeće zahtjeve:

Kategorija (A): razina buke u vožnji može biti najviše 80 dB(A)

Kategorija (B): razina buke u vožnji može biti najviše 77 dB(A)

Povratni tlak kod navedenih zamjenskih sustava može iznositi najviše 50 kPa (0,5 bar) ili ne smije prijeći vrijednost izmjerenu s izvornim uobičajenim sustavom za smanjenje buke više od 25%.

III. ISPITIVANJE

Ispitivanje zamjenskih sustava izvodi se sukladno metodama navedenim u točkama 6.2 i 6.3 Priloga 1. Naredbe o homologaciji zamjenskih sustava za smanjenje bukeL91740 (»Narodne novine« br. 70A/01). To se ispitivanje provodi na uzorku. Veličinu uzorka određuje Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod) pojedinačno za svaki tip zamjenskog sustava, ovisno o broju njegovih izvedbi.

Ispitivanje provodi stručno osposobljena pravna osoba na koju podnositelja zahtjeva uputi Zavod.

IV. POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI

Postupak potvrđivanja pokreće se podnošenjem zahtjeva Zavodu. Zahtjev mora sadržavati sljedeće podatke:

– naziv i adresu podnositelja zahtjeva/izvoznika

– datum podnošenja zahtjeva

– popis tipova zamjenskih sustava (ili njegovih dijelova) s izvedbama i podacima o:

– marki, tipu i varijanti vozila za koje je zamjenski sustav namijenjen, uključujući razdoblje proizvodnje tipa vozila

– proizvođačev (kataloški) broj zamjenskog sustava ili dijela sustava.

U prilogu zahtjeva potrebno je dostaviti katalog proizvoda i odgovarajuću tehničku dokumentaciju, pomoću kojih se može izvršiti identifikacija tipa i izvedbe zamjenskog sustava ili dijela sustava.

Na osnovu provedenih ispitivanja pravna osoba izrađuje izvještaj o ispitivanju koji dostavlja Zavodu. U Izvještaju se navode identifikacijske oznake zamjenskih sustava i rezultati ispitivanja.

Na osnovu izvještaja o ispitivanju pravne osobe i pregleda proizvodnih postupaka Zavod izdaje potvrdu o sukladnosti kojom se potvrđuje sukladnost zamjenskog sustava sa zahtjevima ove Naredbe ili rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti. U rješenju o uskraćivanju potrebno je navesti razloge za takovu odluku.

V. OZNAČAVANJE

Sastavni dijelovi zamjenskog sustava za smanjenje buke, osim cijevi i dijelova za pričvršćenje, moraju na sebi nositi neizbrisive oznake proizvođača kao i kataloški ili proizvodni broj, s kojima se mogu jednoznačno identificirati. Oznake moraju biti postavljene na mjesto koje je vidljivo i lako dostupno čak i kad je dio sustava ugrađen na vozilo.

Također, sastavni dijelovi moraju biti označeni potvrdbenom oznakom koja je određena u potvrdi o sukladnosti. Potvrdbena se oznaka sastoji od oznake »HR 59« iza koje se nalazi sedmeroznamenkasti broj. Prve dvije znamenke označavaju proizvođača (izvoznika) zamjenskih sustava, a ostalih pet označavaju tip i izvedbu sastavnoga dijela zamjenskog sustava. Potvrdbena oznaka mora se postaviti neposredno iza kataloškog (proizvodnog) broja. Visina znakova u potvrdbenoj oznaci ne smije biti manja od 8 mm.

VI. PROVJERA SUKLADNOSTI

Posjednik potvrde o sukladnosti je dužan jednom godišnje izvršiti provjeru sukladnosti na uzorku koji je određen kao najmanje 20% od ukupno odobrenih tipova zamjenskih sustava. Uzorak ne može biti manji od 2 tipa. Smatrat će se da je sustav/dio sustava za smanjenje buke usklađen sa zahtjevima ovog priloga ako izmjerena razina buke ne prelazi granice propisane u točki II. za više od 1 dB (A).

U svrhu provjere sukladnosti proizvodnje Zavod mora iz svake godišnje proizvodnje uzeti slučajne uzorke odobrenih tipova zamjenskog sustava za smanjene buke, ispitati ih i provjeriti sukladnost s odredbama ovog priloga. Broj uzoraka za provjeru tipa iznosi najmanje 1 ali ne više od 3. Umjesto ovih ispitivanja mogu se upotrijebiti rezultati ispitivanja koja se navode u stavku 1. ove točke. Na osnovu provedene provjere, potvrda o sukladnosti se potvrđuje ili povlači.

VII. NAKNADE

Sve troškove i naknade u postupku potvrđivanja i provjere sukladnosti zamjenskih sustava za smanjenje buke snosi podnositelj zahtjeva.

Naknada za pokriće troškova provođenja postupka i izdavanja potvrde o sukladnosti iznosi 1.000,00 kn po tipu sustava/dijela sustava obuhvaćenog potvrdom, a za provjeru sukladnosti proizvoda iznosi 500,00 kn. Navedene naknade podnositelj zahtjeva uplaćuje na žiroračun Zavoda.

Troškove ispitivanja podnositelj zahtjeva uplaćuje neposredno pravnoj osobi.

Naknade i troškovi iz ovog članka plaćaju se bez obzira na to hoće li nakon provedenog postupka biti izdana potvrda o sukladnosti ili ne.

zatvori
Naredba o homologaciji zamjenskih sustava za smanjenje buke
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !