Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja Pepino mosaic virusa ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 19.5.2008 Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja Pepino mosaic virusa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1939

Na temelju članka 14.L392777 stavka 2. i 4., članka 16.L392778 stavka 5. i članka 50.L392779 Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA I ŠIRENJA PEPINO MOSAIC VIRUSA1

I.

Ovom se Naredbom propisuju mjere za sprječavanje unošenja i širenja Pepino mosaic virusa.

II.

Zabranjeno je unošenje u Republiku Hrvatsku sjemena rajčice – Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. kontaminiranog Pepino mosaic virusom i njegovo premještanje na teritoriju Republike Hrvatske.

III.

Sjeme rajčice podrijetlom iz trećih zemalja koje se unosi u Republiku Hrvatsku mora pratiti fitosanitarni certifikat izdan u skladu sa Zakonom o biljnom zdravstvu² i Pravilnikom o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama³ (»Narodne novine« br. 74/06). U fitosanitarnom certifikatu mora biti navedeno da je sjeme dobiveno odgovarajućom metodom ekstrakcije kiselinom i:
a) da sjeme potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje Pepino mosaic virus, ili
b) da na bilju na mjestu proizvodnje tijekom cjelokupnog vegetacijskog ciklusa nisu primijećeni simptomi zaraze Pepino mosaic virusom, ili
c) da je reprezentativni uzorak sjemena službeno testiran odgovarajućim metodama, i da je tim testiranjem utvrđeno da sjeme nije zaraženo Pepino mosaic virusom.
Sjeme rajčice podrijetlom iz trećih zemalja prilikom unošenja u Republiku Hrvatsku mora se pregledati i prema potrebi testirati na prisutnost Pepino mosaic virusa u skladu s propisima iz stavka 1. ove točke.

IV.

Sjeme rajčice dopušteno je premještati na teritoriju Republike Hrvatske ako je dobiveno odgovarajućom metodom ekstrakcije kiselinom i:
a) ako potječe iz područja za koja je poznato da se u njima ne pojavljuje Pepino mosaic virus, ili


b) ako na bilju na mjestu proizvodnje tijekom cjelokupnog vegetacijskog ciklusa nisu primijećeni simptomi zaraze Pepino mosaic virusom, ili
c) ako je reprezentativni uzorak sjemena službeno testiran odgovarajućim metodama, i da je tim testiranjem utvrđeno da sjeme nije zaraženo Pepino mosaic virusom.
Odredba stavka 1. ove točke ne primjenjuje se na sjeme namijenjeno prodaji krajnjim korisnicima koji nisu komercijalni proizvođači, pod uvjetom da se prema pakiranju ili drugoj oznaci jasno vidi da je namijenjeno tim korisnicima.

V.

Radi utvrđivanja prisutnosti i sprječavanja širenja Pepino mosaic virusa provodi se poseban nadzor na površinama na kojima se proizvode presadnice i plodovi rajčice u skladu s godišnjim programom donijetim na temelju Zakona o biljnom zdravstvu.

VI.

Ako posjednici bilja uoče simptome koji upućuju na zarazu Pepino mosaic virusom obvezni su o tome odmah izvjestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora.

VII.

U slučaju sumnje na zarazu Pepino mosaic virusom fitosanitarni će inspektor:
1. uzeti službeni uzorak i poslati ga na laboratorijsko testiranje Zavodu za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zavod),
2. do dobivanja rezultata laboratorijskog testiranja:
– zabraniti premještanje presadnica rajčice s mjesta gdje je uzet uzorak i njihovo presađivanje,
– narediti stroge higijenske mjere pri kontaktu s biljkama:
– jednokratno korištenje rukavica, nazuvaka i odijela, koji se nakon upotrebe spaljuju,
– dezinfekciju opreme, pribora i alata.

VIII.

Kada se laboratorijskim testiranjem potvrdi zaraza Pepino mosaic virusom fitosanitarni će inspektor narediti posjedniku bilja sljedeće mjere:
1. na mjestu proizvodnje presadnica rajčice:
– spaljivanje svih presadnica koje su uzgojene iz iste partije sjemena ili koje se nalaze u istom objektu,
– pridržavanje strogih higijenskih mjera pri uništavanju biljka:
– jednokratno korištenje rukavica, nazuvaka i odijela, koji se nakon upotrebe spaljuju,
– dezinfekciju opreme, pribora i alata.
2. na mjestima proizvodnje plodova rajčice: mjere ovisno o fenofazi rajčice, a prema preporukama stručnjaka Zavoda.
3. odrediti druge mjere neophodne za provedbu ove Naredbe.

IX.

Troškove provedbe mjera donesenih na temelju ove Naredbe snosi posjednik bilja.

X.

Nadležna uprava izvješćuje druge države članice Europske unije i Europsku komisiju o rezultatima posebnog nadzora iz točke V. ove Naredbe, te o rezultatima pregleda i testiranja iz točke III. stavka 2. ove Naredbe.

XI.

Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji riječi: »Republika Hrvatska« u točkama II., III. i IV. ove Naredbe zamjenjuju se riječju »Zajednica« u odgovarajućem padežu.

XII.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Iznimno od stavka 1. ove točke odredba točke X. ove Naredbe stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/08-01/5
Urbroj: 525-2-08-1
Zagreb, 14. svibnja 2008.

Ministar
poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja,
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.
 

_________
1 Naredbom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 2004/200/EZ od 27. veljače 2004. o mjerama za sprječavanje unošenja Pepino mosaic virusa u Zajednicu i njegova širenja u Zajednici
2 Zakonom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice
3 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o mjerama zaštite od unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i njihova širenja unutar Zajednice

zatvori
Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja Pepino mosaic virusa
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !