Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o ograničenju broja odobrenja za obavljanje malog ribolova ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
131 31.10.2009 Naredba o ograničenju broja odobrenja za obavljanje malog ribolova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3218

Na temelju članka 29.L479660 Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O OGRANIČENJU BROJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE MALOG RIBOLOVA

I.

Ovom se Naredbom, radi zaštite gospodarski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama, ograničava broj odobrenja za obavljanje malog ribolova.

II.

U svrhu određenu u točki I. ove Naredbe, područne jedinice Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja neće zaprimati zahtjeve za izdavanje novih odobrenja za obavljanje malog ribolova niti izdavati nova odobrenja za obavljanje malog ribolova do 31. prosinca 2014. godine.

III.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje vrijediti Naredba o ograničenju broja odobrenja za obavljanje malog ribolovaL479662 (»Narodne novine« br. 121/08).

IV.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/274

Urbroj: 525-08-1-0323/09-1

Zagreb, 23. listopada 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Naredba o ograničenju broja odobrenja za obavljanje malog ribolova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !