Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
72 11.7.2007. Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2244

Na temelju članka 50.L345602 točke 3. i 7., a u svezi s člankom 6.L345603 stavkom 1. i 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« br. 75/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAREDBU

O PODUZIMANJU MJERA OBVEZNOG UKLANJANJA AMBROZIJE

– Ambrosia artemisiifolia L.

Članak 1.

Ovom Naredbom propisuju se mjere obveznog uklanjanja korova ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (u daljnjem tekstu: ambrozija) u cilju njenog suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

Članak 2.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenici upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama (u daljnjem tekstu: obveznici) dužni su provoditi mjere uklanjanja ambrozije propisane člankom 3.#clanak3 ove Naredbe.

Članak 3.

Obveznici iz članka 2.#clanak2 ove Naredbe dužni su tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju sljedećim mjerama:

– agrotehničkim: pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine;

– mehaničkim: međurednom kutivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka, redovitom (višekratnom) košnjom, priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka;

– kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo.

Članak 4.

Obveznici snose troškove mjera uklanjanja i uništavanja ambrozije iz članka 3.#clanak3 ove Naredbe.

Članak 5.

Stručnjaci Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu i mjerodavni zaposlenici u uredima državne uprave u županijama, jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) dužni su upoznati obveznike iz članka 2.#clanak2 ove Naredbe o obvezi provođenja mjera propisanih člankom 3.#clanak3 ove Naredbe, te o kaznenim odredbama u slučaju neprovođenja istih.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provode fitosanitarna inspekcija i šumarska inspekcija sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu, te poljoprivredna inspekcija sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištuL345605 (»Narodne novine«, br. 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05).

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Naredbe, prestaje važiti Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L.L345606 (»Narodne novine«, br. 90/06).

Članak 7.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/54

Urbroj: 525-1-07-1

Zagreb, 5. srpnja 2007.

Ministar

poljoprivrede, šumarstva

i vodnoga gospodarstva

Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L.
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !