Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz žive ribe, njihovih jaja i gameta namijenjenih uzgoju u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
133 05.11.2009 Naredba o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz žive ribe, njihovih jaja i gameta namijenjenih uzgoju u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3251

Na temelju članka 77.L479837 stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O POPISU TREĆIH ZEMALJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ ŽIVE RIBE, NJIHOVIH JAJA I GAMETA NAMIJENJENIH UZGOJU U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Uvoz u Republiku Hrvatsku:

(a) žive ribe, njihovih jaja i gameta, namijenjenih za uzgoj u Republici Hrvatskoj;

(b) žive ribe podrijetlom iz akvakulture namijenjene za popunjavanje Lovišta u kojem se u svrhu rekreativnog ribolova provodi organizirano poribljavanje (engl. putt and take fisheries);

(c) ukrasnih riba prijemljivih na jednu ili više bolesti navedenih u Dijelu II, Dodatka IV Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinjaL479839 (»Narodne novine« br. 42/08) i namijenjenih zatvorenim objektima;

dozvoljen je samo iz odobrenih uzgajališta iz zemalja koje se nalaze na popisu u Dodatku ove Naredbe u registrirana uzgajališta u Republici Hrvatskoj.

II.

Ova Naredba ne primjenjuje se na uvoz slobodnoživućih tuna (Thunnus thynnus), ulovljenih na otvorenom moru koje se dopremaju brodovima morem u registrirana uzgajališta.

III.

Uvoz slobodnoživućih tuna dozvolit će se pod sljedećim uvjetima:

(a) pošiljku mora pratiti ICCAT Bluefin Tuna Catch Document, ovjeren od strane države pod čijom je zastavom tuna ulovljena (članak 24. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tuna (Thunnus thynnusL479840) (»Narodne novine« br. 123/07); Prilog 6. Pravilnika o Izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tuna (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 69/08), koji pri uvozu pregledava ribarski inspektor;

(b) pošiljku je obvezno po prispijeću prijaviti graničnom veterinarskom inspektoru koji će pošiljku uputiti u odobrenu karantenu;

(c) granični veterinarski inspektor će narediti uzimanje uzoraka u karanteni za mikrobiološku pretragu, utvrđivanje rezidua pesticida ili drugih kontaminanata, te radioaktivnih tvari.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen unos žive ribe, njihovih jaja i gameta namijenjenih uzgoju u Republici HrvatskojL479841 (»Narodne novine«, broj 124/08).

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-06/09-01/59

Urbroj: 525-11-08-1

Zagreb, 2. studenoga 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK

Popis trećih zemalja, područja zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz životinja akvakulture namijenjenih uzgoju, poribljavanju i otvorenim objektima te ukrasnih riba prijemljivih na jednu ili više bolesti navedenih u Dijelu II, Dodatka IV Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinjaL479842 (»Narodne novine« br. 42/08) i namijenjenih zatvorenim objektima

Zemlja/područje

Životinje
akvakulture

Zona/kompartment

ISO-kod

naziv

ribe

mekušci

rakovi

kod

opis

AU

Australija

X(A)

BA

Bosna i
Hercegovina

X(A)

BR

Brazil

X(B)

CA

Kanada

X

CA 0 (D)

Cijelo područje

CA 1 (E)

British Columbia

CA 2 (E)

Alberta

CA 3 (E)

Saskatchewan

CA 4 (E)

Manitoba

CA 5 (E)

New Brunswick

CA 6 (E)

Nova Scotia

CA 7 (E)

Prince Edward Island

CA 8 (E)

Newfoundland i Labrador

CA 9 (E)

Yukon

CA 10 (E)

Northwest
Territories

CA 11 (E)

Nunavut

CL

Čile

X(A)

Cijela država

CN

Kina

X(B)

Cijela država

CO

Kolumbija

X(B)

Cijela država

CG

Kongo

X(B)

Cijela država

CK

Cook Islands

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

HK

Hong Kong

X(B)

Cijela država

IN

Indija

X(C)

Cijela država

ID

Indonezija

X(A)

Cijela država

IL

Izrael

X(A)

Cijela država

JM

Jamajka

X(B)

Cijela država

JP

Japan

X(B)

Cijela država

KI

Kiribati

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

LK

Šri Lanka

X(B)

Cijela država

MH

Marshall Islands

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

MK

Makedonija

X(B)

Cijela država

MY

Malezija

X(B)

Peninsular, Western Malaysia

NR

Nauru

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

NU

Niue

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

NZ

Novi Zeland

X(A)

Cijela država

PF

Francuska Polinezija

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

PG

Papua Nova Gvineja

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

PN

Pitcairn Islands

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

PW

Palau

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

RU

Rusija

X(A)

Cijela država

RS

Srbija

X(A)

SB

Solomon Islands

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

SG

Singapur

X(B)

Cijela država

ZA

Južna Afrika

X(A)

Cijela država

TW

Tajvan

X(B)

Cijela država

TH

Tajland

X(B)

Cijela država

TR

Turska

X(A)

Cijela država

TK

Tokelau

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

TO

Tonga

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

TV

Tuvalu

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

US

Sjedinjene Američke Države(H)

X

X

US 0(D)

Cijela država

X

US 1(E)

Cijela država osim sljedećih država: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota i Pennsylvania

X

US 2

Humboldt Bay (California)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay i Dabob Bay (Washington)

US 5

NELHA (Hawaii)

VN

Vijetnam

X(C)

WF

Wallis i Futuna

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

WS

Samoa

X(G)

X(G)

X(G)

Cijela država

X uvoz dozvoljen

(A) Primjenjuje se na sve vrste riba.

(B) Primjenjuje se samo na vrste riba namijenjene zatvorenim objektima i Cyprinidae prijemljive na epizootski ulcerativni sindrom, u skladu s Dijelom II, Dodatka IV Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinjaL479843 (»Narodne novine« br. 42/08).

(C) Primjenjuje se samo na vrste riba namjenjene zatvorenim objektima prijemljive na epizootski ulcerativni sindrom, u skladu s Dijelom II, Dodatka IV Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinjaL479844 (»Narodne novine« br. 42/08).

(D) Ne primjenjuje se na vrste riba prijemljive ili vektorske vrste virusne hemoragične septikemije u skladu s Dijelom II, Dodatka IV Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinjaL479845 (»Narodne novine« br. 42/08).

(E) Primjenjuje se samo na vrste riba prijemljive ili vektorske vrste virusne hemoragične septikemije u skladu s Dijelom II, Dodatka IV Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinjaL479846 (»Narodne novine« br. 42/08).

(H) Za potrebe ove Naredbe Sjedinjene Američke Države uključuju Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, American Samoa, Guam i Northern Mariana Islands

zatvori
Naredba o popisu trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz žive ribe, njihovih jaja i gameta namijenjenih uzgoju u Republici Hrvatskoj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !