Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o smanjenu brojnog stanja pojedine vrste divljači ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 23.4.2007 Naredba o smanjenu brojnog stanja pojedine vrste divljači

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1388

Na temelju članka 81.L333720 Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAREDBU

O SMANJENJU BROJNOG STANJA POJEDINE VRSTE DIVLJAČI

Članak 1.

U skladu sa člankom 13.L333722 stavak 5. Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99., 32/02. i 33/06.) ovom Naredbom određuje se:
– područje za koje se donosi naredba,
– intenzitet, struktura i način odstrjela,
– izvješćivanje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva o izvršenom odstrjelu.

Članak 2.

Ova Naredba odnosi se na lovozakupnike u lovištima ustanovljenim na području otoka Cresa, Krka, Raba, Malog i Velog Lošinja.

Članak 3.

(1) Odstrjel svinje divlje, jelena lopatara i čaglja dopušten je tijekom cijele kalendarske godine, bez obzira na spol i dob, do potpunog uklanjanja iz lovišta.
(2) Lov divljači mora se obavljati u skladu s odredbama članka 41. stavak 1., članka 42. stavak 4., članka 64. stavak 1. točke 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10., članka 66. stavak 3. i 4., članka 67., članka 68. stavka 1. članka 70. i članka 74. Zakona o lovstvu.

Članak 4.

(1) Lovozakupnici iz članka 2.#clanak2 ove Naredbe obvezni su Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva dostaviti podatke o izvršenom odstrjelu divljači po dobnoj i spolnoj strukturi do 5. u mjesecu, za protekli mjesec.
(2) Izvršenje odstrjela potrebno je evidentirati u lovnogospodarskoj osnovi sukladno Pravilniku o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači.

Članak 5.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-323-03/07-01/9
Urbroj: 525-13-07-1
Zagreb, 11. travnja 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Naredba o smanjenu brojnog stanja pojedine vrste divljači
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !