Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o uspostavljanju popisa zračnih prijevoznika koji imaju zabranu izvođenja operacija na području Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/08, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
40 7.4.2008 Naredba o uspostavljanju popisa zračnih prijevoznika koji imaju zabranu izvođenja operacija na području Republike Hrvatske

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1351

Na temelju članka 167.L389884 Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 132/98, 178/04 i 46/07), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O USPOSTAVLJANJU POPISA ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA KOJI IMAJU ZABRANU IZVOĐENJA OPERACIJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovom se Naredbom utvrđuje primjena istih pravila u Republici Hrvatskoj:
– za uspostavljanje i objavljivanje popisa onih zračnih prijevoznika na koje se zbog sigurnosnih razloga primjenjuje zabrana letenja, i
– za informiranje putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji izvodi letove na kojima oni putuju,
koja vrijede na području Europske zajednice, a propisana su Uredbom (EZ-a) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o uspostavi popisa zračnih prijevoznika Zajednice na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice, o informiranju putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji izvodi let i kojom se ukida članak 9. Direktive 2004/36/EZ (u daljnjem tekstu Uredba (EZ) br.2111/2005).
(2) Prijevod Uredbe (EZ) br. 2111/2005 nalazi se u Dodatku 1. i čini njezin sastavni dio.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Naredbi imaju ista značenja kao i pojmovi iz članka 2. Uredbe (EZ) br.2111/2005.
(2) Organizator putovanja (Tour operator) je organizator (a nije zračni prijevoznik) definiran u članku 2. stavku 2. Direktive Vijeća 90/314 (EEZ), od 13. lipnja 1990., o turističkim paket-aranžmanima.

Popis zračnih prijevoznika koji imaju zabranu
izvođenja operacija

Članak 3.

(1) Popis zračnih prijevoznika koji imaju zabranu izvođenja svih operacija na području Zajednice (u daljnjem tekstu Zajednice) i Republike Hrvatske nalazi se u Dodatku 2. točka A.
(2) Popis zračnih prijevoznika kojima je ograničeno izvođenje operacija na području Zajednice i Republike Hrvatske nalazi se u Dodatku 2. točka B.
(3) Dodatak 2. tiskan je uz ovu Naredbu, i čini njezin sastavni dio.
(4) Popise iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju putem svojih internetskih stranica objavljivati:
– Agencija za civilno zrakoplovstvo
– ugovaratelji zračnog prijevoza i
– zračne luke.

Prekršajne odredbe

Članak 4.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:
(a) Ugovaratelj zračnog prijevoza za neispunjavanje obveza propisanih odredbama:
– članka 11. stavka 1.
– članka 11. stavka 2
– članka 11. stavka 3.; ili
– članka 12. stavka 2.Uredbe (EZ) br.2111/2005.
(b) Zračni prijevoznik za neispunjavanje obveza propisanih odredbom:
– članka 11. stavka 4. Uredbe (EZ) br.2111/2005.
(c) Organizator putovanja (tour operator) za neispunjavanje obveza propisanih odredbom:
– članka 11. stavka 4. Uredbe (EZ) br.2111/2005.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba ugovaratelja zračnog prijevoza, zračnog prijevoznika i organizatora putovanja, novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/41
Urbroj: 530-09-07-1
Zagreb, 10. ožujka 2008.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

DODATAK 1.

UREDBA (EZ-a) br. 2111/2005 EUROPSKOGA
PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. prosinca 2005.

o uspostavi popisa zračnih prijevoznika Zajednice na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice, o informiranju putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji izvodi let i kojom se ukida članak 9. Direktive 2004/36/EZ
(Tekst značajan za Europski gospodarski prostor)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,
Uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njezin članak 80. stavak 2.,
Uzimajući u obzir prijedlog Komisije,
Uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskoga i socijalnoga odbora
Nakon savjetovanja s Odborom regija,
Djelujući u skladu s postupkom utvrđenim člankom 251. Ugovora,
budući da:
(1) Djelovanje Zajednice u području zračnog prometa mora težiti, kao prioritetnom cilju, osiguravanju visoke razine zaštite putnika od rizika sigurnosti. Štoviše, mora se u potpunosti voditi računa o zahtjevima općenite zaštite potrošača.
(2) Putnike treba obavijestiti o popisu zračnih prijevoznika Zajednice koji ne zadovoljavaju relevantne zahtjeve sigurnosti kako bi se osigurao najviši stupanj transparentnosti. Ovaj se popis Zajednice mora temeljiti na zajedničkim kriterijima donesenim na razini Zajednice.
(3) Zračnim prijevoznicima koji se nalaze na popisu Zajednice treba zabraniti letenje. Zabrane letenja uključene u popis Zajednice moraju se primjenjivati na cjelokupnom području država članica na koje se primjenjuje Ugovor.
(4) Zračni prijevoznici koji nemaju prava prometovanja u jednoj ili više država članica mogu ipak letjeti u i iz Zajednice kada njihove zrakoplove, sa ili bez posade, unajme kompanije koje imaju ta prava. Treba donijeti odredbu da se zabrana letenja uključena u popis Zajednice primjenjuje jednako i na takve zračne prijevoznike, jer bi inače oni mogli prometovati u Zajednici iako ne zadovoljavaju relevantne standarde sigurnosti.
(5) Zračnom prijevozniku na kojeg se primjenjuje zabrana letenja moglo bi se dopustiti korištenje prava prometovanja upotrebom zrakoplova zakupljenog s posadom od zračnog prijevoznika koji nema zabranu letenja uz uvjet da su zadovoljeni relevantni standardi sigurnosti.
(6) Postupak ažuriranja popisa Zajednice mora omogućavati da se odluke donose brzo kako bi se osigurale odgovarajuće i ažurne informacije putnicima zrakoplova i kako bi se jamčilo da se zračni prijevoznici koji su otklonili svoje manjkavosti glede sigurnosti, što je prije moguće, brišu s popisa. Istovremeno, ovi postupci moraju uvažavati prava zračnih prijevoznika da se brane i ne smiju dovoditi u pitanje međunarodne sporazume i konvencije koje su države članice ili Zajednica potpisale, posebno Čikašku konvenciju o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu iz 1944. Provedbene mjere postupka, koje donosi Komisija, moraju posebno voditi računa o ovim zahtjevima.
(7) Kada zračni prijevoznik dobije zabranu letenja, moraju se poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se tom zračnom prijevozniku pomoglo pri otklanjanju manjkavosti zbog kojih je uslijedila zabrana.
(8) U izuzetnim slučajevima, državama članicama treba omogućiti donošenje jednostranih mjera. U hitnim slučajevima i kad su suočene s nepredviđenim problemom sigurnosti, države članice moraju imati mogućnost trenutne zabrane letenja na svom vlastitom području. Osim toga, kada Komisija odluči da nekog zračnog prijevoznika ne stavi na popis Zajednice, države članice također moraju imati mogućnost davanja ili održavanja zabrane letenja radi problema sigurnosti koji ne postoji u drugim državama članicama. Države članice bi morale ove mogućnosti upotrebljavati ograničeno, vodeći računa o interesu Zajednice, kao i radi zauzimanja zajedničkog pristupa u odnosu na sigurnost u zrakoplovstvu. Ovime se ne smije dovoditi u pitanje članak 8. Uredbe (EEZ-a) br. 3922/91 od 16. prosinca 1991. o usklađivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva, te članak 10. Uredbe (EZ-a) br. 1592/2002 Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2002. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i o uspostavljanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa.
(9) Informacije o sigurnosti zračnih prijevoznika trebale bi se objavljivati na djelotvoran način, kao na primjer upotrebom Interneta.
(10) Kako bi konkurentni okvir u zračnom prometu rezultirao najvećim mogućim prednostima za kompanije i putnike, važno je da potrošači dobiju potrebne informacije kako bi na temelju njih mogli izvršiti odabir.
(11) Identitet zračnog prijevoznika ili zračnih prijevoznika koji stvarno obavljaju let bitna je informacija. Međutim, potrošači koji sklapaju ugovor o prijevozu, koji se može sastojati od odlaska i povratka, nisu uvijek informirani o identitetu zračnog prijevoznika ili zračnih prijevoznika koji stvarno obavljaju dotični let ili letove.
(12) Direktivom Vijeća 90/314/EEZ od 13. lipnja 1990. godine o paket putovanjima, paket odmorima i paket turama zahtijeva se da se određene informacije stave na raspolaganje potrošačima, ali te informacije ne uključuju identitet zračnog prijevoznika koji izvodi let.
(13) Uredbom Vijeća (EEZ-a) br. 2299/89 od 24. srpnja 1989. o kodeksu ponašanja za sustav rezervacija putem računala (CRS) daje se potrošačima, koji rezerviraju let putem računala, pravo da budu informirani o identitetu zračnog prijevoznika koji izvodi let. Međutim, čak i u redovitom zračnom prijevozu, postoje poslovne prakse kod rezervacije bez CRS-a, kao što su zakup zrakoplova s posadom ili code-sharing sporazum, kod kojih zračni prijevoznik koji je prodao let pod svojim imenom ne izvodi taj let sam i za koje trenutno ne postoji zakonsko pravo putnika da budu informirani o identitetu zračnog prijevoznika koji uistinu pruža uslugu.
(14) Ove prakse povećavaju fleksibilnost i omogućavaju bolje pružanje usluga korisnicima. Štoviše, stanovit broj promjena u posljednjem trenutku je neizbježan, posebno zbog tehničkih razloga i doprinosi sigurnosti zračnog prijevoza. Ova fleksibilnost, međutim, mora biti u ravnoteži s provjerom da li kompanije koje stvarno izvode letove zadovoljavaju zahtjeve sigurnosti i s transparentnošću za potrošače kako bi im se jamčilo pravo da na temelju njih mogu izvršiti odabir. Treba težiti odgovarajućoj ravnoteži između tržišne održivosti zračnih prijevoznika i pristupa putnika informacijama.
(15) Zračni prijevoznici bi prema putnicima morali voditi politiku transparentnosti o informacijama povezanim sa sigurnošću. Objavljivanje takvih informacija doprinijelo bi znanju putnika o pouzdanosti zračnih prijevoznika u smislu sigurnosti.
(16) Zračni prijevoznici su odgovorni za izvješćivanje nacionalnih tijela za zračnu sigurnost o manjkavostima glede sigurnosti kao i za rješavanje takvih manjkavosti bez odlaganja. Od zračne i zemaljske posade se očekuje poduzimanje odgovarajuće akcije kada zapaze manjkavosti glede sigurnosti. Bilo bi u suprotnosti s interesima sigurnosti zrakoplovstva, kada bi osoblje bilo kažnjeno za takav postupak, kao što slijedi iz članka 8. stavka 4. Direktive 2003/42/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2003. o izvješćivanju o izvanrednim događajima u civilnom zrakoplovstvu.
(17) Osim situacija koje pokriva Uredba (EZ-a) br. 261/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. kojom se uspostavljaju zajednička pravila za nadoknadu i pomoć putnicima u slučaju uskraćenog ukrcavanja i otkazivanja ili dugotrajnog kašnjenja letova, putnicima se mora ponuditi pravo na povrat troškova ili na promjenu rute u nekim drugim specifičnim situacijama koje spadaju u područje primjene ove Uredbe, ako postoji dovoljno bliska povezanost sa Zajednicom.
(18) Osim pravila navedenih u ovoj Uredbi, implikacije promjena identiteta prijevoznika koji izvode let na ispunjavanje ugovora o prijevozu podliježu zakonima država članica koji se primjenjuju na ugovore, te relevantnom pravu Zajednice, posebno Direktivama Vijeća 90/314/EEZ i 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima.
(19) Ova Uredba je dio zakonodavnog procesa koji slijedi djelotvoran i usklađen pristup učvršćivanju zračne sigurnosti u Zajednici, pri čemu Europska agencija za sigurnost zračnog prometa ima važnu ulogu. Proširenjem nadležnosti ove Agencije, kao na primjer na zrakoplove trećih zemalja, njezina se uloga ovom Uredbom može dodatno proširiti. Posebnu pažnju treba posvetiti daljnjem poboljšanju kvalitete i količine kontrola sigurnosti zrakoplova i usklađivanju tih kontrola.
(20) Kada postoji rizik sigurnosti koji države članice kojih se to tiče nisu riješile na odgovarajući način, Komisija mora imati mogućnost usvajanja trenutnih privremenih mjera. U takvim slučajevima, odbor koji pomaže Komisiji u njezinom radu na temelju ove Uredbe, mora djelovati u skladu sa savjetodavnim postupkom predviđenim u članku 3. Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. kojom se propisuje postupak korištenja provedbenih ovlasti koje su prenesene na Komisiju.
(21) U svim drugim slučajevima, odbor koji pomaže Komisiji u njezinom radu na temelju ove Uredbe, mora djelovati u skladu s regulatornim postupkom predviđenim člankom 5. Odluke 1999/468/EZ.
(22) Budući da bi u protivnom odnos između ove Uredbe i članka 9. Direktive 2004/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o sigurnosti zrakoplova trećih zemalja koji koriste zračne luke Zajednice bio nejasan, taj članak treba ukinuti radi postizanja pravne sigurnosti.
(23) Države članice moraju propisati pravila o kaznama koje se primjenjuju za kršenje odredaba Poglavlja III. ove Uredbe te osigurati da se te kazne primjenjuju. Kazne, koje mogu biti civilne ili upravne prirode, moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće.
(24) Komisija mora analizirati primjenu ove Uredbe i nakon dovoljnog vremenskog razdoblja izvijestiti o djelotvornosti njezinih odredaba.
(25) Bilo koje nadležno tijelo civilnog zrakoplovstva u Zajednici može odlučiti da zračni prijevoznici, uključujući one koji ne lete na području država članica na koje se primjenjuje Ugovor, mogu tom nadležnom tijelu uložiti zahtjev da se nad njima provedu sistematske kontrole kako bi se provjerila njihova mogućnost sukladnosti s relevantnim standardima sigurnosti.
(26) Ova Uredba ne bi smjela sprječavati države članice da u skladu s pravom Zajednice uvedu sustav označavanja kvalitete zračnih prijevoznika na nacionalnoj razini, a kriteriji za to mogu uključivati i druge aspekte osim onih koji se odnose na minimalne zahtjeve sigurnosti.
(27) Kraljevina Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo su zajedničkom izjavom ministara vanjskih poslova obiju država 2. prosinca 1987. u Londonu sklopile dogovor o povećanoj suradnji u korištenju zračne luke Gibraltar. Ovaj se dogovor tek mora početi provoditi,

DONIJELI SU OVU UREDBU:
 

POGLAVLJE I
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

1. Ovom se Uredbom utvrđuju pravila:
(a) za uspostavljanje i objavljivanje popisa Zajednice, na temelju zajedničkih kriterija, onih prijevoznika na koje se zbog sigurnosnih razloga primjenjuje zabrana letenja u Zajednici, i
(b) za informiranje putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji izvodi letove na kojima oni putuju.
2. Podrazumijeva se da primjena ove Uredbe na zračnu luku Gibraltar ne dovodi u pitanje odgovarajuće pravne pozicije Kraljevine Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva o sporu oko suvereniteta nad područjem na kojem je smještena zračna luka.
3. Primjena ove Uredbe na zračnu luku Gibraltar se odgađa dok se ne počne provoditi dogovor sadržan u zajedničkoj izjavi ministara vanjskih poslova Kraljevine Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva od 2. prosinca 1987. Vlade Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva će obavijestiti Vijeće o datumu početka provođenja dogovora.

Članak 2.
Definicije

U smislu ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:
(a) »zračni prijevoznik« je poduzeće za zračni prijevoz s valjanom operativnom licencom ili ekvivalentnom;
(b) »ugovor o prijevozu« je ugovor o uslugama zračnog prijevoza, ili ugovor koji takve usluge uključuje, uključujući i takav ugovor kod kojeg se prijevoz sastoji od dva ili više letova koje izvode isti ili različiti zračni prijevoznici;
(c) »ugovaratelj zračnog prijevoza« je prijevoznik koji sklapa ugovor o prijevozu s putnikom, ili kada se radi o paket putovanju, s organizatorom putovanja. Svaki prodavatelj karata se također smatra ugovarateljem zračnog prijevoza;
(d) »prodavatelj karata« je prodavatelj zrakoplovnih karata, koji nije zračni prijevoznik niti organizator putovanja, a koji uređuje ugovor prijevoznika s putnikom, bilo da on leti sam ili u sklopu paket putovanja;
(e) »operativni zračni prijevoznik« je zračni prijevoznik koji izvodi ili namjerava izvesti let u skladu s ugovorom o putovanju sklopljenim s putnikom, ili u ime neke druge osobe, fizičke ili pravne, koja je sklopila ugovor o putovanju s tim putnikom;
(f) »dopuštenje za rad ili tehnička dozvola« je bilo kakav zakonodavni ili upravni akt države članice kojim se određuje da zračni prijevoznik može izvoditi zračne prijevoze na njezinim zračnim lukama i sa njih, ili da zračni prijevoznik može letjeti u njezinom zračnom prostoru ili da zračni prijevoznik može koristiti prava prijevoza;
(g) »zabrana rada« je odbijanje, obustava, opozivanje ili ograničavanje dopuštenja za rad ili tehničke dozvole zračnom prijevozniku iz sigurnosnih razloga, ili su to bilo koje druge jednakovrijedne sigurnosne mjere u odnosu na zračnog prijevoznika koji nema prometna prava u Zajednici, a čiji bi zrakoplov inače mogao letjeti u Zajednici na temelju ugovora o najmu;
(h) »paket« znači usluge definirane u članku 2. stavku 1. Direktive 90/314/EEZ;
(i) »rezervacija« je činjenica da putnik ima kartu ili neki drugi dokaz koji pokazuje da je ugovaratelj zračnog prijevoza prihvatio i registrirao rezervaciju;
(j) »relevantni standardi sigurnosti« su međunarodni standardi sigurnosti sadržani u Čikaškoj konvenciji i njezinim Prilozima, kao i, tamo gdje je to primjenjivo, relevantno pravo Zajednice.

POGLAVLJE II.
POPIS ZAJEDNICE

Članak 3.

Uspostavljanje popisa Zajednice

1. Radi poboljšanja zrakoplovne sigurnosti, uspostavlja se popis zračnih prijevoznika koji imaju zabranu letenja u Zajednici (dalje u tekstu popis Zajednice). Svaka država članica unutar svog područja provodi zabrane letenja iz popisa Zajednice u odnosu na zračne prijevoznike na koje se te zabrane odnose.
2. Zajednički kriteriji za izricanje zabrane letenja zračnom prijevozniku, koji se temelje na relevantnim standardima sigurnosti, izneseni su u Prilogu (i dalje u tekstu nazivaju se zajednički kriteriji). Komisija može, u skladu s postupkom iz članka 15. stavka 3., mijenjati Prilog, posebno kako bi se u obzir uzela znanstvena i tehnička dostignuća.
3. Radi uspostavljanja prvog popisa Zajednice, svaka država članica mora do 16. veljače 2006. dostaviti Komisiji identitet zračnih prijevoznika koji imaju zabranu letenja na njezinom području, zajedno s razlozima koji su doveli do izricanja takvih zabrana i sa svim drugim relevantnim informacijama. Komisija obavještava druge države članice o tim zabranama letenja.
4. U roku od jednog mjeseca od primitka podataka koje su poslale države članice, Komisija će na temelju zajedničkih kriterija, u skladu s postupkom iz članka 15. stavka 3., odlučiti o određivanju zabrane letenja za dotične zračne prijevoznike i sastaviti popis zračnih prijevoznika Zajednice kojima je ona odredila zabranu letenja.

Članak 4.

Ažuriranje popisa Zajednice

1. Popis Zajednice se ažurira:
(a) kako bi se izrekla zabrana rada zračnom prijevozniku i kako bi se taj zračni prijevoznik uključio u popis Zajednice na temelju zajedničkih kriterija;
(b) kako bi se zračni prijevoznik uklonio s popisa Zajednice, ukoliko je otklonjena manjkavost (ili manjkavosti) osigurnosti zbog kojih je zračni prijevoznik stavljen na popis Zajednice, i nema nikakvih drugih razloga utemeljenih na zajedničkim kriterijima da zračni prijevoznik ostane na popisu Zajednice;
(c) kako bi se promijenili uvjeti za zabranu letenja izrečenu zračnom prijevozniku koji je uključen u popis Zajednice.
2. U skladu s postupkom iz članka 15. stavka 3., a na temelju zajedničkih kriterija, Komisija na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice odlučuje o ažuriranju popisa Zajednice čim je to, prema stavku 1., potrebno. Komisija najmanje svaka tri mjeseca provjerava da li je potrebno ažurirati popis Zajednice.
3. Svaka država članica i Europska agencija za sigurnost zračnog prometa dostavljaju Komisiji sve informacije koje mogu biti relevantne u smislu ažuriranja popisa Zajednice. Komisija prosljeđuje sve relevantne informacije drugim državama članicama.

Članak 5.

Privremene mjere za ažuriranje popisa Zajednice

1. Kada je očigledno da će nastavak djelovanja zračnog prijevoznika u Zajednici vjerojatno dovesti do ozbiljnog rizika sigurnosti, i da takav rizik dotična država članica (države članice) nisu hitnim mjerama riješile na zadovoljavajući način u skladu s člankom 6. stavkom 1., Komisija može u skladu s postupkom iz članka 15. stavka 2. privremeno donijeti mjere iz članka 4. stavka 1. točke (a) ili točke (c).
2. Što je prije moguće, a najkasnije u roku od 10 radnih dana, Komisija dostavlja predmet Odboru iz članka 15. stavka 1., i u skladu s postupkom iz članka 15. stavka 3. i odlučuje da potvrdi, izmijeni i dopuni, opozove ili produži mjeru koju je donijela u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 6.

Izvanredne mjere

1. U hitnim slučajevima ova Uredba ne sprječava državu članicu da reagira na nepredviđeni problem sigurnosti izricanjem trenutne zabrane letenja na svom vlastitom području, uzimajući u obzir zajedničke kriterije.
2. Odluka Komisije, da ne uključi nekog zračnog prijevoznika na popis Zajednice u skladu s postupkom iz članka 3. stavka 4. ili članka 4. stavka 2., ne sprječava državu članicu da uvede ili nastavi zabranu letenja za dotičnog zračnog prijevoznika radi problema sigurnosti koji je specifičan za tu državu članicu.
3. U bilo kojoj od situacija navedenih u stavcima 1. i 2. dotična država članica odmah obavještava Komisiju koja o tome obavještava druge države članice. U slučaju iz stavka 1., dotična država članica u skladu s člankom 4. stavkom 2. bez odlaganja dostavlja Komisiji zahtjev za ažuriranje popisa Zajednice.

Članak 7.

Prava na obranu

Kada donese odluke iz članka 3. stavka 4., članka 4. stavka 2. i članka 5., Komisija osigurava da se dotičnom zračnom prijevozniku pruži mogućnost da ga se sasluša, uzimajući u obzir potrebu za hitnim postupkom u nekim slučajevima.

Članak 8.

Provedbene mjere

1. Djelujući u skladu s postupkom iz članka 15. stavka 3., Komisija donosi provedbene mjere, tamo gdje je to prikladno, kako bi propisala detaljna pravila u odnosu na postupke iz ovog Poglavlja.
2. Pri odlučivanju o ovim mjerama, Komisija u potpunosti uvažava potrebu da se odluke o ažuriranju popisa Zajednice donose brzo, i ako je potrebno, predviđa mogućnost hitnog postupka.

Članak 9.

Objava

1. Popis Zajednice i sve njegove promjene objavljuju se odmah u Službenom listu Europske unije.
2. Komisija i države članice poduzimaju potrebne mjere za omogućavanje javne dostupnosti popisa Zajednice s najnovijim izmjenama, posebno putem interneta.
3. Ugovaratelji zračnog prijevoza, nacionalna tijela za civilno zrakoplovstvo, Europska agencija za sigurnost zračnog prometa i zračne luke na području država članica skreću pažnju putnika na popis Zajednice, bilo putem svojih web-stranica, ili kada je to primjereno, u svojim prostorijama.

POGLAVLJE III.
INFORMIRANJE PUTNIKA

Članak 10.

Područje primjene

1. Odredbe ovog Poglavlja se primjenjuju na zračni prijevoz putnika, kada je let dio ugovora o prijevozu i kada taj prijevoz započinje u Zajednici, i ako
(a) se radi o letu iz zračne luke na području države članice na koju se primjenjuje Ugovor, ili
(b) se radi o letu iz zračne luke u trećoj zemlji i dolazi u zračnu luku na području države članice na koju se primjenjuje Ugovor, ili
(c) se radi o letu iz zračne luke u trećoj zemlji i dolazi u drugu takvu zračnu luku.
2. Odredbe ovog Poglavlja se primjenjuju bez obzira na to da li je let redovit ili ne, i da li je let dio paket putovanja ili ne.
3. Odredbe ovog Poglavlja ne utječu na prava putnika iz Direktive 90/314/EEZ i Uredbe (EEZ-a) br. 2299/89.

Članak 11.

Informiranje o identitetu operativnog zračnog prijevoznika

1. Nakon rezervacije, ugovaratelj zračnog prijevoza obavještava putnika o identitetu operativnog zračnog prijevoznika ili operativnih zračnih prijevoznika, bez obzira na način na koji je rezervacija obavljena.
2. Kada u vrijeme rezervacije identitet zračnog prijevoznika ili zračnih prijevoznika još nije poznat, ugovaratelj zračnog prijevoza osigurava da se putnik obavijesti o imenu zračnog prijevoznika ili imenima zračnih prijevoznika, koji će vjerojatno biti operativni zračni prijevoznik ili prijevoznici na dotičnom letu ili letovima. U takvom slučaju, ugovaratelj zračnog prijevoza osigurava da se putnik obavijesti o identitetu operativnog zračnog prijevoznika ili operativnih zračnih prijevoznika odmah čim se taj identitet utvrdi.
3. Kadgod se operativni zračni prijevoznik ili prijevoznici promijene nakon rezervacije, ugovaratelj zračnog prijevoza, bez obzira na razlog promjene, odmah poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da se putnik što je prije moguće obavijesti o toj promjeni. U svim slučajevima, putnici se obavještavaju ili pri prijavi, ili pri ukrcaju kada prijava kod povezujućeg leta nije potreba.
4. Zračni prijevoznik ili organizator putovanja osiguravaju da se relevantni ugovaratelj zračnog prijevoza obavijesti o identitetu operativnog zračnog prijevoznika ili operativnih zračnih prijevoznika čim je on poznat, posebno u slučaju promjene takvog identiteta.
5. Ako prodavatelj karata nije obaviješten o identitetu operativnog zračnog prijevoznika, on ne odgovara za neispunjavanje obveza predviđenih ovim člankom.
6. Obveza ugovaratelja zračnog prijevoza da obavijesti putnike o identitetu operativnog zračnog prijevoznika, ili operativnih zračnih prijevoznika, navodi se u općim uvjetima prodaje koji se primjenjuju na ugovor o prijevozu.

Članak 12.

Pravo na povrat troškova ili na promjenu rute

1. Ova Uredba ne utječe na pravo na povrat troškova ili promjenu rute kako je predviđeno Uredbom (EZ-a) br. 261/2004.
2. U slučajevima na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ-a) br. 261/2004, i
(a) kada je operativni zračni prijevoznik o kojem je putnik obaviješten, stavljen na popis Zajednice i izrečena mu je zabrana letenja koja je dovela do otkazivanja dotičnog leta, ili bi dovela do takvog otkazivanja kada bi se dotični let odvijao u Zajednici, ili
(b) kada je operativni zračni prijevoznik o kojem je putnik obaviješten zamijenjen drugim operativnim zračnim prijevoznikom koji je stavljen na popis Zajednice i izrečena mu je zabrana letenja koja je dovela do otkazivanja dotičnog leta ili bi dovela do takvog otkazivanja kada bi se dotični let odvijao u Zajednici,
ugovaratelj zračnog prijevoza koji je ugovorna strana u ugovoru o prijevozu mora ponuditi putniku pravo na povrat troškova ili na promjenu rute, kako je predviđeno člankom 8. Uredbe (EZ-a) br. 261/2004, ako putnik u slučaju da let nije otkazan odluči da se ne ukrca na taj let.
3. Stavak 2. ovog članka primjenjuje se ne dovodeći u pitanje članak 13. Uredbe (EZ-a) br. 261/2004.

Članak 13.

Kazne

Države članice jamče poštivanje pravila navedenih u ovom Poglavlju i propisuju kazne za kršenje tih pravila. Kazne moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće.

POGLAVLJE IV.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.
Obavješćivanje i izmjene i dopune

Komisija će do 16. siječnja 2009. izvijestiti Europski parlament i Vijeće o primjeni ove Uredbe. Ako je potrebno, izvješću će biti priloženi prijedlozi za izmjene i dopune ove Uredbe.

Članak 15.
Odbor

1. Komisiji pomaže Odbor iz članka 12. Uredbe (EEZ-a) br. 3922/91 (Odbor).
2. Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 3. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.
3. Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.
Razdoblje iz članka 5. stavka 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.
4. Komisija se može savjetovati s Odborom o bilo kojem drugom pitanju koje se odnosi na primjenu ove Uredbe.
5. Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 16.
Ukidanje

Ovime se ukida članak 9. Direktive 2004/36/EZ.

Članak 17.
Stupanja na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadeseti dan od njezine objave u Službenom listu Europske unije.
Članci 10., 11. i 12. se primjenjuju od 16. srpnja 2006., a članak 13. se primjenjuje od 16. siječnja 2007.
Ova Uredba u cijelosti obvezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.
Sastavljeno u Strasbourgu 14. prosinca 2005.
 

Za Europski parlament
                    Za Vijeće


Predsjednik
                    Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES
                    C. CLARKE
 

PRILOG

Zajednički kriteriji za razmatranje zabrane letenja zbog sigurnosnih
razloga na razini Zajednice

Odluke o mjerama na razini Zajednice donose se uzimajući u obzir posebnosti svakog pojedinačnog slučaja. Ovisno o osobitostima svakog pojedinog slučaja, prijevoznik ili svi prijevoznici koji su certificirani u istoj državi, mogu podlijegati mjerama na razini Zajednice.
Pri razmatranju, da li se zračnom prijevozniku treba zabraniti letenje u potpunosti ili djelomično, ocjenjuje se da li zračni prijevoznik zadovoljava relevantne standarde sigurnosti uzimajući u obzir sljedeće:
1. provjereni dokaz o ozbiljnim manjkavostima sigurnosti kod zračnog prijevoznika:
--- izvješća koja pokazuju ozbiljne manjkavosti sigurnosti ili ustrajnost prijevoznika u tome da ne otklanja manjkavosti koje su utvrđene pri kontrolama na uzletištu koja se provode u okviru programa SAFA, a o kojima je prijevoznik prethodno obaviješten.
--- Ozbiljne manjkavosti sigurnosti utvrđene u okviru odredaba o prikupljanju informacija iz članka 3. Direktive 2004/36/EZ o sigurnosti zrakoplova trećih zemalja.
--- Zabrana letenja koju je prijevozniku izrekla treća zemlja radi dokazima potkrijepljenih manjkavosti u odnosu na međunarodne standarde sigurnosti.
--- Dokazima potkrijepljene informacije povezane s nesrećama ili ozbiljnim ugrožavanjem sigurnosti koje pokazuju latentne sustavne manjkavosti sigurnosti.
2. Pomanjkanje mogućnosti i/ili spremnosti zračnog prijevoznika da pristupi rješavanju manjkavosti sigurnosti, koje se pokazuje:
--- pomanjkanjem transparentnosti ili odgovarajućeg ili pravovremenog odgovora prijevoznika na upit nadležnog tijela za zrakoplovstvo države članice, u odnosu na aspekte sigurnosti njegovog rada.
--- Neodgovarajućim ili nedostatnim planom korektivnih mjera kao odgovorom na utvrđenu ozbiljnu manjkavost sigurnosti.
3. Pomanjkanje mogućnosti i/ili spremnosti nadležnih tijela odgovornih za nadzor zračnog prijevoznika u smislu rješavanja manjkavosti sigurnosti, koje se pokazuje:
--- pomanjkanjem suradnje s tijelima civilnog zrakoplovstva države članice od strane nadležnih tijela druge države pri rješavanju problema sigurnosti rada prijevoznika koji je licenciran ili certificiran u toj državi.
--- Nedostatnom mogućnošću nadležnih tijela koja imaju zakonodavni nadzor nad prijevoznikom da provode i učvršćuju relevantne standarde sigurnosti. Posebno treba uvažavati sljedeće:
(a) revizije i planovi odgovarajućih korektivnih mjera utvrđenih u skladu s ICAO-vim Općim programom revizije sigurnosnog nadzora ili u skladu s bilo kojim primjenjivim zakonom Zajednice;
(b) da li je dopuštenje za rad ili tehničku dozvolu bilo kojeg prijevoznika pod nadzorom te države ranije odbila ili opozvala neka druga država;
(c) certifikat zračnom prijevozniku nije izdalo nadležno tijelo države u kojoj prijevoznik ima sjedište.
--- Nedostatnom mogućnošću nadležnih tijela države u kojoj je registriran zrakoplov koji prijevoznik upotrebljava da nadzire taj zrakoplov u skladu s obvezama koje proizlaze iz Čikaške konvencije.

__________
                                                                                                        28.11.2007.
 

DODATAK 2

A – POPIS ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA KOJIMA SU ZABRANJENE SVE OPERACIJE UNUTAR EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE1

 

Naziv pravne osobe zračnog prijevoznika kako je to navedeno na njegovom AOC-u
(i naziv pod kojim posluje, ako je drugačiji)

Broj Svjedodžbe o sposobnosti zračnog prijevoznika
(Air Operator Certificate (AOC)) ili broj Operativne licencije (Operating Licence)

Od ICAO-a dodjeljena oznaka (kod) zračnom prijevozniku

Država zračnog
prijevoznika

AIR KORYO

Nepoznat

KOR

Demokratska Narodna Republika Koreja

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afganistan

MAHAN AIR

FS 105

IRM

Islamska Republika Iran

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Nepoznat

VRB

Ruanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukrajina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukrajina

Svi zračni prijevoznici koji su certficirani od nadležnih vlasti koji su odgovorni za nadzor udovoljavanja propisima u Demokratskoj
Republici Kongo uključujući,

 

-

Demokratska Republika Kongo

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Demokratska Republika Kongo

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Nepoznat

 

Demokratska Republika Kongo

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Nepoznat

 

Demokratska Republika Kongo

AIR BOYOMA

 

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

 

Nepoznat

 

Demokratska Republika Kongo

AIR INFINI

 

409/CAB/MIN/TC/006/2006

 

Nepoznat

 

Demokratska Republika Kongo

AIR KASAI

 

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

 

Nepoznat

 

Demokratska Republika Kongo

AIR NAVETTE

 

409/CAB/MIN/TC/015/2005

 

Nepoznat

 

Demokratska Republika Kongo

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

 

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

 

Nepoznat

 

Demokratska Republika Kongo

BEL GLOB AIRLINES

 

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

 

Nepoznat

 

Demokratska Republika Kongo

BLUE AIRLINES

 

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

 

BUL

 

Demokratska Republika Kongo

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

 

Nepoznat

 

Demokratska Republika Kongo

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

 

Nepoznat

 

Demokratska Republika Kongo

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

 

Nepoznat

 

Demokratska Republika Kongo

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Demokratska Republika Kongo

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

I.T.A.B. – INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

 

Nepoznat

 

Demokratska Republika Kongo

KATANGA AIRWAYS

 

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

 

Nepoznat

 

Demokratska Republika Kongo

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

LIGNES AERIENNES CONGOLAISES

Ministerial signature (ordonnance 78/205)

LCG

Demokratska Republika Kongo

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Demokratska Republika Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

THOM’S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

 

 

 

Demokratska Republika Kongo

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Demokratska Republika Kongo

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Nepoznat

Demokratska Republika Kongo

Svi zračni prijevoznici koji su certficirani od nadležnih vlasti koji su odgovorni za nadzor udovoljavanja propisima u Ekvatorskoj Gvineji, uključujući,

 

 

Ekvatorska Gvineja

CRONOS AIRLINES

Nepoznat

Nepoznat

Ekvatorska Gvineja

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOP S

EUG

Ekvatorska Gvineja

GENERAL WORKAVIACION

002/ANAC

n/a

Ekvatorska Gvineja

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatorska Gvineja

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Ekvatorska Gvineja

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatorska Gvineja

Svi zračni prijevoznici koji su certficirani od nadležnih vlasti koji su odgovorni za nadzor udovoljavanja propisima u Indoneziji, uključujući,

 

 

Indonzija

ADAM SKY CONNECTION AIRLINES

121-036

DHI

Indonzija

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Nepoznat

Indonzija

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonzija

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Nepoznat

Indonzija

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Nepoznat

Indonzija

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Nepoznat

Indonzija

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Nepoznat

Indonzija

CARDIG AIR

121-013

Nepoznat

Indonzija

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Nepoznat

Indonzija

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonzija

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Nepoznat

Indonzija

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonzija

EASTINDO

135-038

Nepoznat

Indonzija

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

121-019

Nepoznat

Indonzija

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Nepoznat

Indonzija

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonzija

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonzija

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonzija

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonzija

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Nepoznat

Indonzija

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonzija

KURA-KURA AVIATION

135-016

Nepoznat

Indonzija

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonzija

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonzija

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Nepoznat

Indonzija

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Nepoznat

Indonzija

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonzija

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonzija

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Nepoznat

Indonzija

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonzija

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonzija

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Nepoznat

Indonzija

PURA WISATA BARUNA

135-025

Nepoznat

Indonzija

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonzija

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonzija

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Nepoznat

Indonzija

SMAC

135-015

SMC

Indonzija

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonzija

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

121-017

Nepoznat

Indonzija

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Nepoznat

Indonzija

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonzija

TRAVIRA UTAMA

135-009

Nepoznat

Indonzija

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonzija

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonzija

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonzija

TRIGANA AIR SERVICE

135-005

TGN

Indonzija

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonzija

Svi zračni prijevoznici koji su certficirani od nadležnih vlasti koji su odgovorni za nadzor udovoljavanja propisima u Kirgistanu, uključujući,

 

-

Kirgistan

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgistan

AIR MANAS

17

MBB

Kirgistan

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgistan

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgistan

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgistan

DAMES

20

DAM

Kirgistan

EASTOK AVIA

15

Nepoznat

Kirgistan

ESEN AIR

2

ESD

Kirgistan

GALAXY AIR

12

GAL

Kirgistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgistan

INTAL AVIA

27

INL

Kirgistan

ITEK AIR

04

IKA

Kirgistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgistan

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgistan

MAX AVIA

33

MAI

Kirgistan

OHS AVIA

09

OSH

Kirgistan

S GROUP AVIATION

6

Nepoznat

Kirgistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgistan

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgistan

Svi zračni prijevoznici koji su certficirani od nadležnih vlasti koji su odgovorni za nadzor udovoljavanja propisima u Liberiji,

 

-

Liberija

Svi zračni prijevoznici koji su certficirani od nadležnih vlasti koji su odgovorni za nadzor udovoljavanja propisima u Sijera Leone, uključujući,

-

-

Sijera Leone

AIR RUM, LTD

Nepoznat

RUM

Sijera Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L)               LTD

Nepoznat

BVU

Sijera Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Nepoznat

DTY

Sijera Leone

HEAVYLIFT CARGO

Nepoznat

Nepoznat

Sijera Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nepoznat

ORJ

Sijera Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Nepoznat

PRR

Sijera Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nepoznat

SVT

Sijera Leone

TEEBAH AIRWAYS

Nepoznat

Nepoznat

Sijera Leone

Svi zračni prijevoznici koji su certficirani od nadležnih vlasti koji su odgovorni za nadzor udovoljavanja propisima u Svaziu, uključujući

-

-

Svazi

AERO AFRICA (PTY)         LTD

Nepoznat

RFC

Svazi

JET AFRICA SWAZILAND

Nepoznat

OSW

Svazi

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Nepoznat

RSN

Svazi

SCAN AIR CHARTER, LTD

Nepoznat

Nepoznat

Svazi

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Nepoznat

SWX

Svazi

SWAZILAND AIRLINK

Nepoznat

SZL

Svazi

___________
1 Zračnim prijevoznicima koji su navedeni na popisu pod točkom A može se dopustiti obavljanje prijevoza korištenjem zrakoplova uzetih u zakup s posadom (wet lease) od zračnih prijevoznika koji nemaju zabranu, pod uvjetom da udovoljavaju odgovarajućim sigurnosnim standardima.
                                                                                                                                        28.11.2007.
 

DODATAK 2

B – POPIS ZRAČNIH PRIJEVOZNIKA KOJIMA JE OGRANIČENO IZVOĐENJE OPERACIJE UNUTAR EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE2

Naziv pravne osobe zračnog prijevoznika kako je to navedeno na njegovom AOC-u (i naziv pod kojim posluje, ako je drugačiji)

Broj Svjedodžbe o sposobnosti zračnog prijevoznika
(Air Operator Certificate (AOC))

Od ICAO-a dodjeljena oznaka (kod) zračnom prijevozniku

Država zračnog prijevoznika

Tip zrakoplova

Registracijska oznaka i kada je dostupan konstrukcijski serijski broj (brojevi)

Država registracije

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladeš

B747269B

S2-ADT

Bangladeš

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGAC M

KMD

Komori

Sva flota uz izuzetak:
LET 410 UVP

Sva flota uz izuzetak:
D6-CAM (851336)

Komori

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)   

409/CAB/ MIN/TC/0 108/2006

ALX

Demokratska Republika Kongo

Sva flota uz izuzetak: B767266 ER

Sva flota uz izuzetak: 9Q-CJD (cons. N° 23 178)

Demokratska Republika Kongo

2Zračnim prijevoznicima koji su navedeni na popisu pod točkom B može se dopustiti obavljanje prijevoza korištenjem zrakoplova uzetih u zakup s posadom (wet lease) od zračnih prijevoznika koji nemaju zabranu, pod uvjetom da udovoljavaju odgovarajućim sigurnosnim standardima.
 

zatvori
Naredba o uspostavljanju popisa zračnih prijevoznika koji imaju zabranu izvođenja operacija na području Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !