Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica – (“Narodne novine“, br. XX/05, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
41 30.3.2005 Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica

MINISTARSTVO MORA TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

801

Na temelju članka 1021.L261219 st. 5., a u svezi članka 188.L261220 st. 4. i članka 203.L261221 st. 4., Pomorskog zakonikaL261222 (»Narodne novine«, br. 181704) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA UPIS BRODA, JAHTE I BRODICE U UPISNIK BRODOVA, ODNOSNO JAHTI I OČEVIDNIK BRODICA

I.

Ovom naredbom utvrđuju se kriteriji i visina naknade za upis brodova, jahti i brodica u upisnik brodova, upisnik jahti, odnosno očevidnik brodica (u daljnjem tekstu: naknada).

II.

Naknada iz točke I. ove Naredbe plaća se prilikom prvog upisa broda, jahte ili brodice u hrvatski upisnik brodova i jahti, odnosno očevidnik broda, a prema BT (bruto tonaži) broda, duljini trupa jahte, odnosno duljini trupa brodice.
Visina naknade utvrđena je u tablicama 1., 2. i 3. u skladu s kriterijima iz st. 1. ove točke, a ovisno o porijeklu broda, jahte ili brodice:

Tablica 1.

NAKNADA ZA UPIS BRODA, JAHTE I BRODICE
IZGRAĐENIH U DOMAĆIM BRODOGRADILIŠTIMA

(naknada izražena u kunama)

Brod

Brodica

Jahta

do 500 BT

od 500 BT do 10.000 BT

preko 10.000 BT

do 7 m

preko 7 m

od 12 do 15 m

Preko 15 m

1.000,00

10.000,00

100.000,00

50,00

150,00

10.000,00

25.000,00

Tablica 2.

NAKNADA ZA UPIS BRODA, JAHTE I BRODICE IZ STRANIH UPISNIKA U HRVATSKI UPISNIK ILI OČEVIDNIK, ODNOSNO IZGRAĐENIH U STRANIM BRODOGRADILIŠTIMA

(naknada izražena u kunama)

Brod

Brodica

Jahta

do 500 BT

od 500 BT do 10.000 BT

preko 10.000 BT

do 7 m

preko 7 m

od 12 do 15 m

Preko 15 m

2.000,00

20.000,00

200.000,00

2.000,00

10.000,00

30.000,00

50.000,00

Tablica 3.

NAKNADA ZA PREDBILJEŽBU UPISA JAHTE I BRODICE TEMELJEM ČLANKA 1030. POMORSKOG ZAKONIKA
(naknada izražena u kunama)

BRODICA

JAHTA

do 7 m

preko 7 m

od 12 do 15 m

preko 15 m

500,00

1.000,00

2.000,00

15.000,00

Pojmovi uz tablicu 1., 2. i 3.

BT – bruto tonaža

duljina brodice – duljina trupa

duljina jahte – duljina trupa

III.

Naknada se plaća u korist državnog proračuna Republike Hrvatske prilikom podnošenja zahtjeva za upis brodova, jahti ili brodica u upisnik brodova i jahti odnosno očevidnike brodica.

IV.

Na naknadu za upis plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta u upisnik plutajućih objekata i nepomičnih odobalnih objekata primjenjuju se odredbe ove Naredbe o naknadi za upis broda, a sukladno članku 108. Pomorskog zakonika.

V.

Na upis brodica i jahti koje se prvi puta upisuju o očevidnik brodica ili upisnik jahti, a bile su upisane u očevidnik čamaca sukladno Pravilniku o čamcimaL261223 (»Narodne novine«, br. 80/2000) plaća se naknada iz točke II. ove Naredbe.

VI.

Obveze plaćanja naknade iz točke I. ove Naredbe oslobođeni su brodovi, jahte i brodice već upisane u hrvatski upisnik brodova, upisnik jahti, odnosno očevidnik brodica, prilikom prepisa u drugi hrvatski upisnik odnosno očevidnik.
Obveze plaćanja naknade iz točke I. ove Naredbe oslobođene su i brodice koje prije stupanja na snagu Pravilnika o brodicama i jahtamaL261224 (»Narodne novine« br. 27/2005) nisu podlijegale upisu u očevidnik brodica pod uvjetom da vlasnik brodice predoči račun, kupoprodajni ugovor, carinsku deklaraciju ili drugi valjani dokaz stjecanja vlasništva iz kojeg je vidljivo da je brodica nabavljena prije stupanja na snagu pravilnika.

VII.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodicaL261225 (»Narodne novine« br. 2/2005).
Ova naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/04-02/93
Urbroj: 530-04-05-6
Zagreb, 10. ožujka 2005.

Ministar
mora, turizma, prometa i razvitka
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.

zatvori
Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !