Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba o vođenju nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom ("Narodne novine", br. XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
145 16.9.2003 Naredba o vođenju nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom

MINISTARSTVO FINANCIJA

2128

Na temelju članka 50.L94390 stavak 4. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03), ministar financija donosi

NAREDBU

o voĐenju nadzorne knjige o tekuĆim i kapitalnim poslovima s inozemstvom

OpĆe odredbe

I.

(1) Ovom Naredbom uređuje se sadržaj nadzorne knjige i način na koji rezidenti vode nadzornu knjigu o tekućim i kapitalnim poslovima s nerezidentima.

(2) Propisani podaci unose se u nadzornu knjigu neovisno o tome upisuju li se ti podaci u posebne knjige i evidencije temeljem drugih propisa.

(3) U nadzornu knjigu unose se podaci o svakom sklopljenom tekućem i kapitalnom poslu s inozemstvom te o plaćanjima i naplati po tim poslovima u stranim sredstvima plaćanja i u kunama.

II.

Nadzorne knjige u smislu ove Naredbe, poslovne su knjige u kojima se, u svakoj zasebno, razvrstavaju i evidentiraju sklopljeni tekući i kapitalni poslovi s nerezidentima nastali s osnove:

1. trgovine robom,

2. prometa usluga,

3. ostalih tekućih poslova koji obuhvaćaju: uobičajene kratkoročne bankarske i kreditne instrumente, plaćanje kamata i neto-dohotka od ostalih ulaganja, plaćanje na ime amortizacije zajmova, smanjenje vrijednosti izravnih ulaganja i raspodjelu dobiti na osnovi udjela u vlasništvu, prijenose s osnove likvidiranih šteta na temelju ugovora o osiguranju, naknade za koncesije, članarine, kazne (penale) i dr.,

4. kreditnih poslova,

5. izravnih ulaganja,

6. ulaganja u nekretnine,

7. poslova s vrijednosnim papirima na tržištu kapitala i tržištu novca te poslova s udjelima u investicijskim fondovima,

8. osiguranja,

9. depozitnih poslova,

10. ostalog kretanja kapitala: autorske naknade (patenti, dizajn, trgovačke marke, izumi), povrati u slučaju otkaza ugovora i pogrešnih uplata, obeštećenja i slično.

III.

Nadzornu knjigu dužni su voditi sljedeći rezidenti:

1. pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim njihovih podružnica u inozemstvu,

2. podružnice stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca upisane u registar koji se vodi kod nadležnog tijela državne vlasti ili uprave u Republici Hrvatskoj,

3. trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirane.

IV.

Banke su dužne voditi nadzornu knjigu o sklopljenim tekućim poslovima s nerezidentima kada te poslove obavljaju u svoje ime i za svoj račun.

VoĐenje i Čuvanje nadzorne knjige

V.

(1) Nadzorna knjiga može se voditi u obliku uvezane knjige, kartica ili elektronskog zapisa, odnosno u onom obliku koji omogućuje uvid i kontrolu deviznog poslovanja rezidenta.

(2) Odgovorna osoba mora ovjeriti nadzornu knjigu koja se vodi u obliku uvezane knjige ili kartica, odnosno ovjeriti ispis nadzorne knjige kada se ona vodi u obliku elektronskog zapisa.

(3) Nadzorna knjiga mora biti dostupna deviznoj kontroli odmah, a najkasnije sljedeći radni dan.

(4) Sve isprave iz kojih se podaci unose u nadzornu knjigu i isprave čije se oznake upisuju u nadzornu knjigu kao povezne reference moraju biti dostupne deviznoj kontroli najkasnije sljedeći radni dan.

(5) Nadzorna knjiga čuva se najmanje šest godina.

Unos podataka u nadzornu knjigu

VI.

(1) Podaci koji se unose u nadzornu knjigu zasnivaju se na ispravama o tekućim i kapitalnim transakcijama s inozemstvom.

(2) Podaci se u nadzornu knjigu unose svaki zasebno redoslijedom kako nastaju i to u roku pet dana od dana primitka isprave.

(3) Odgovorna osoba dužna je ovjeriti naknadne ispravke unesenih podataka u nadzornu knjigu.

Obvezni sadrŽaj nadzorne knjige

VII.

Svaka vrsta nadzorne knjige iz točke II. ove Naredbe mora sadržavati sljedeće podatke:

– redni broj i datum unosa podataka,

– oznaku i datum isprave koja je osnovom za izvršenje plaćanja ili naplate (predugovor, ugovor, pismo namjere, predračun, račun, zaključnica...),

– naziv tvrtke i zemlju sjedišta nerezidenta s kojim je sklopljen posao,

– ugovorenu vrijednost posla,

– naznaku u čije je ime i za čiji je račun sklopljen posao,

– postotak ugovorene zastupničke ili posredničke provizije,

– datum, iznos i način izvršenog plaćanja ili naplate odnosno prijenosa sredstava (instrument platnog prometa, gotovina ili drugi oblik),

– oznaku i datum odobrenja ili rješenja dobivenog od tijela državne uprave ili pravnih osoba s javnim ovlastima, sukladno odredbama Zakona o deviznom poslovanju, za sklapanje i izvršavanje poslova iz područja tekućih i kapitalnih transakcija s inozemstvom (odobrenja Hrvatske narodne banke, potvrda Ministarstva financija - Porezne uprave, odobrenja prospekta Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske…),

– oznaku rednog broja i godine unosa podataka ako je posao već upisan u neku od nadzornih knjiga.

VIII.

Nadzorna knjiga uvoza robe, odnosno nadzorna knjiga izvoza robe, uz podatke iz točke VII. ove Naredbe, treba sadržavati:

– broj i datum jedinstvene carinske deklaracije (JCD),

– podatke o zemlji podrijetla robe, zemlji iz koje se roba uvozi, odnosno zemlji u koju se roba izvozi.

IX.

Nadzorna knjiga investicijskih radova u inozemstvu, uz podatke iz točke VII. ove Naredbe, treba sadržavati i sljedeće podatke:

– naziv i sjedište nositelja posla; ako investicijske radove izvodi više rezidenata, potrebno je navesti nazive i sjedišta svih sudionika (kooperanata) u poslu,

– vrstu ugovorenih investicijskih radova u inozemstvu,

– zemlju u kojoj se radovi izvode,

– vrijednost ugovorenih radova u devizama,

– rok završetka radova,

– izvore osiguranja sredstava (vlastita i tuđa) za financiranje radova koji se izvode na kredit,

– vrijednost ulaganja u radove izvozom domaće opreme i druge robe ili kupnjom opreme i druge robe u inozemstvu, u devizama,

– datum završetka i primopredaje radova te datum izvršenja obračuna sa stranim naručiteljem radova,

– iznos naplate u nacionalnoj netransferabilnoj valuti zemlje u kojoj se izvode radovi,

– iznos deviza u stranoj banci zadržan zbog dobrog izvršenja posla te rok naplate tog iznosa,

– dokaz o prijenosu sredstava s deviznih računa nakon završetka investicijskih radova,

– podatke o stranom osiguravatelju radova i opreme te o iznosu premije osiguranja ako je tako predviđeno ugovorom o izvođenju radova, odnosno propisima zemlje u kojoj se radovi izvode.

X.

Nadzorna knjiga izravnih ulaganja, uz podatke iz točke VII. ove Naredbe, treba sadržavati:

– datum prijave izravnog ulaganja Hrvatskoj narodnoj banci.

XI.

Nadzorna knjiga poslova s vrijednosnim papirima i udjelima u investicijskim fondovima, uz podatke iz točke VII. ove Naredbe, treba sadržavati i sljedeće podatke:

– vrstu vrijednosnog papira,

– izdavatelja i zemlju izdavatelja vrijednosnog papira,

– bonitetnu ocjenu vrijednosnog papira,

– skrbničku banku u Republici Hrvatskoj preko koje je izvršena transakcija,

– datum prijave posla Hrvatskoj narodnoj banci.

Za poslove s udjelima u investicijskim fondovima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Naredbe koje se odnose na nadzornu knjigu poslova s vrijednosnim papirima.

XII.

Nadzorna knjiga poslova osiguranja s nerezidentima vodi se odvojeno:

1. za premije i isplate u svezi s osiguranjem osoba i imovine,

2. za premije i isplate u svezi s osiguranjem kredita odnosno zajma.

XIII.

Nadzorna knjiga depozitnih poslova rezidenta sa stranim financijskim institucijama, uz podatke iz točke VII. ove Naredbe, treba sadržavati i sljedeće podatke:

– vrstu posla odnosno namjenu za koju se otvara račun u inozemstvu,

– broj i datum ugovora o otvaranju računa, te naziv i sjedište strane financijske institucije,

– broj otvorenog računa,

– rok i produženje roka na koji je račun otvoren, odobreni iznos stanja sredstava na računu,

– datum dostave izvješća Hrvatskoj narodnoj banci o stanju sredstava na računu u inozemstvu,

– datum povrata sredstava u zemlju,

– datum zatvaranja računa,

– datum dostave obavijesti Hrvatskoj narodnoj banci o zatvaranju računa u inozemstvu.

XIV.

Nadzorna knjiga kreditnih poslova, uz podatke iz točke VII. ove Naredbe, treba sadržavati i sljedeće podatke:

– datum i broj zaključenog ugovora o kreditu ili o jamstvu ili založnom pravu, odnosno otkupu potraživanja,

– iznos kredita u valuti,

– vrstu i namjenu kredita,

– banku preko koje se koristi kredit,

– datum prijenosa sredstava kredita na račun banke u zemlji ili inozemstvu,

– kamatnu stopu i ukupnu svotu kamata,

– troškove po kreditu,

– instrument osiguranja,

– datum prijave kreditnog posla i transakcija po kreditu Hrvatskoj narodnoj banci.

Prijelazne i zavrŠne odredbe

XV.

Danom primjene ove Naredbe prestaje vrijediti Naredba o vođenju nadzorne knjige svakog sklopljenog vanjskotrgovinskog posla i kreditnog posla s inozemstvomL94392 (»Narodne novine«, br. 112/93).

XVI.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004.

Klasa: 011-01/03-01/66

Urbroj: 513-11/03-4

Zagreb, 12. rujna 2003.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac,
v. r.

zatvori
Naredba o vođenju nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !