Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Naredba za provođenje Uredbe o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993) – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/93-ispr, XX/93-(čl. 26. Zakona o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ (Srbije i Crne Gore).)
označi tražene riječi printaj stranicu
47 21.05.1993 Naredba za provođenje Uredbe o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993.)

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Temeljem članka 4.L21259 Uredbe o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993) ("Narodne novine", broj 41/93), ministar gospodarstva donosi

NAREDBU

za provođenje Uredbe o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993.)

I.

Ovom se Naredbom uređuje način i postupak izvoza roba i usluga iz i uvoza roba i usluga u područje Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA) te tranzit robe kroz ova područja.

II.

Pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u području Republike Hrvatske pod zaštitom Ujedinjenih naroda (UNPA) mogu izvoziti robe i usluge iz tog područja odnosno uvoziti robe i usluge u to područje samo uz odobrenje ministra gospodarstva.

Ministar gospodarstva odobrava osobama iz stavka 1. ove točke izvoz roba i usluga odnosno uvoz roba i usluga po pribavljenom mišljenju Hrvatske gospodarske komore.

- Regionalne komore na čijem području je sjedište odnosno prebivalište podnositelja zahtjeva i Ureda za UNPROFOR i PMEZ.

III.

Zahtjev za izvoz odnosno uvoz podnosi se Ministarstvu gospodarstva u pisanom obliku, i to u tri primjera, od kojih će Ministarstvo gospodarstva po jedan primjerak proslijediti Hrvatskoj gospodarskoj komori - Regionalnoj komori na čijem području je sjedište odnosno prebivalište podnositelja zahtjeva i Uredu za UNPROFOR i PMEZ.

IV.

Zahtjev za izvoz iz, odnosno uvoz u područje Republike Hrvstske pod zaštitom UN (UNPA) podnosi se na propisanim obrascima 1. i 2. koji su sastavni dijelovi ove Naredbe.

Ako zahtjev za izvoz odnosno uvoz nije podnesen na propisanom obrascu Ministarstvo gospodarstva vratit će podnositelju zahtjev te će se smatrati kao da nije ni podnesen. Uredno podnesen i popunjen zahtjev Ministarstvo gospodarstva u roku od 24 sata od primitka proslijeđuje Hrvatskoj gospodarskoj komori - Regionalnoj komori na čijem je području sjedište odnosno prebivalište podnositelja zahtjeva i Uredu za UNPROFOR i PMEZ.

Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 48 sati od primitka zahtjeva Ministarstvu gospodarstva dostaviti pisano mišljenje glede podnesenog zahtjeva.

V.

Nakon pribavljenog mišljenja Hrvatske gospodarske komore - Regionalne komore na čijem je području sjedište odnosno prebivalište podnositelja zahtjeva i Ureda za UNPROFOR i PMEZ ministar gospodarstva najkasnije u roku od 48 sati donijet će odluku o odobrenju za izvoz iz odnosno uvoz u područje Republike Hrvatske pod zaštitokm UN (UNPA).

Odobrenje iz stavka 1. ove točke izdaje se na propisanom obrascu 3. koji je sastavni dio ove Naredbe i to na hrvatskom i engleskom jeziku.

Original odobrenje dostavlja se podnositelju zahtjeva a kopije se dostavljaju HGK - Regionalnoj komori, Uredu za UNPROFOR i PMEZ, Ministarstvu vanjskih poslova i Carinskoj upravi Republike Hrvatske.

VI.

Ako ministar gospodarstva ocijeni da zahtjev za izvoz " iz odnosno uvoz u područje Republike Hrvatske pod zaštitom UN (UNPA) nije osnovan, donosi rješenje kojim se odbija zahtjev.

U žalbi protiv rješenja iz stavktk 1. ove točke rješava Državna komisija za odnose s UNPROFOROM.

VII.

Zahtjev za tranzit robe kroz područja Republike Hrvatske pod zaštitom UN (UNPA) podnosi pravna ili fizička osoba koja će biti prijevoznik na obrascu broj 4. koji je sastavni dio ove Naredbe.

Odredbe ove Naredbe koje se odnose na postupak odobravanja izvoza odnosno uvoza roba i usluga odgovarajuće se primjenjuju na postupak odobravanja tranzita roba kroz područja Republike Hrvatske pod zaštitom UN (UNPA).

Odobrenje za tranzit izdaje se na obrascu 5. koji je sastavni dio ove Naredbe.

VIII.

Kontrolu iznosa robe iz odnosno unosa robe u područja Republike Hrvatske pod zaštitom UN (UNPA) na način propisan Uredbom o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993.) i ovom Naredbom obavljaju organi unutarnjih poslova, a kontrolu izvoza robe iz odnosno uvoza robe u Republiku Hrvatsku carinski organi Republike Hrvatske.

IX.

Popis mjesta i naselja na području Republike Hrvatske pod zaštitom UN (UNPA) na koja se primjenjuje način i postupak izvoza iz, i uvoza u, te tranzita utvrđen ovom Naredbom, objavljuje se u prilogu ove Naredbe i čini njen sastavni dio.

X.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/93-01/17

Urbroj : 528-01 /93-0002

Zagreb, 19. svibnja 1993.

Ministar gospodarstva

Ivan Čermak, v. r.


Obrazac 1.
ZAHTJEV ZA ODOBRENJE IZVOZA ROBE ILI USLUGE

1. Podnositelj zahtjeva i
dan podnošenja
(naziv i sjedište pravne ili prebivalište fizičke osobe)

2. Oblik izvoza

3. Opis robe, tarifni broj

4. Količina robe

5. Vrijednost robe koja se
izvozi

6. Dan i mjesto ukrcaja robe u UNPA

7. Dan i mjesto iznosa robe iz UNPA

8. Dan i mjesto izvoza robe iz Republike Hrvatske
  - gr. prijelaz

9. Proizvođač robe

10. Izvoznik robe

11. Prijevoznik robe

12. Primatelj robe u zemlji-odredišta

13. Prijevozna ruta

14. Prijevozno sredstvo detaljan opis

15. Rok obavljanja izvoza

16. Razlozi zbog kojih se
vrši izvoz

Podnositelj zahtjeva

Obrazac 2.
ZAHTJEV ZA ODOBRENJE UVOZA ROBE ILI USLUGE

1. Podnositelj zahtjeva i
dan podnošenja
(naziv i sjedište)
2 Oblik uvoza

3. Opis robe, tarifni broj

4. Količina robe

5. Vrijednost robe koja se

uvozi

6. Dan i mjesto ukrcaja robe iz zemlje uvoza

7. Dan i mjesto uvoza robe na teritorij Republike Hrvatske - gr. prijelaz

8. Dan i mjesto ulaska robe u UNPA

9. Inozemni pošiljatelj robe

10. Uvoznik robe

11. Prijevoznik robe

12. Korisnik robe u UNPA

13. Prijevozna ruta

14. Prijevozno sredstvo detaljan opis

15. Rok obavljanja uvoza

16. Razlozi zbog kojih se
vrši uvoz

Podnositelj zahtjeva

Obrazac 3.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
41000 Zagreb  Avenija Vukovar 78
Telefon: (041) 615-111, 633-444, 639-444
Telefax : (041 ) 613-993, (041 ) 613-155

Temeljem članka 1. Uredbe o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993.) ("Narodne novine", broj 41/93) ministar gospodarstva izdaje

ODOBRENJE IZVOZA ODNOSNO UVOZA ROBE
Podnositelju zahtjeva_________________________________________
                (naziv i sjedište pravne ili prebivalište
___________________odobrava se izvoz/uvoz robe iz/u______________
fizičke osobe)
___________________________pod slijedećim uvjetima:
1. Opis robe, tarifni broj

2 Količina robe

3. Vrijednost robe koja se
izvozi - uvozi

4 Izvoznik - uvoznik

5. Prijevozno sredstvo

6. Prijevoznik robe

7. Ovo odobrenje izdaje se

a vrijedi do

s tim da je nadležna carinarnica u Republici Hrvatskoj obvezna na poleđini ovog odobrenja izvršiti otpis količina po svakom izvozu - uvozu.
MINISTAR

Obrazac 4.
ZAHTJEV ZA ODOBRENJE TRANZITA ROBE

1. Podnositelj zahtjeva_______________________________
                    (prijevoznik)
2. Dan podnošenja zahtjeva

3. Očekivani dan ulaska robe na teritorij Republike Hrvatske

4. Opis robe, tarifni broj

5. Količina robe

6. Vrijednost robe

7. Pošiljatelj robe i zemlja iz koje se vrši tranzit

8. Primatelj robe (naziv i adresa)

9. Prijevozna ruta

10. Kontrolna točka prije ulaska robe u UNPA

11. Mjesto izlaska robe iz UNPA

12. Detaljan opis prijevoznog sredstva

13. Razlozi zbog kojih se vrši tranzit kroz UNPA

Podnositelj zahtjeva


Obrazac 5
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
41000 Zagreb  Avenija Vukovar 78
Telefon: (041) 615-111, 633-444, 639-444
Telefax: (041) 613-993, (041) 613-155

Temeljem članka 1. Uredbe o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993.) ("Narodne novine", broj 41/93) ministar gospodarstva izdaje

ODOBRENJE TRANZITA ROBE

Podnositelju zahtjeva________________________________
                    (prijevoznik)
odobrava se tranzit robe kroz

pod slijedećim uvjetima:

1. Opis robe, tarifni broj

2. Količina robe

3. Vrijednost robe

4. Pošiljatelj robe i zemlja iz koje se vrši tranzit

5. Primatelj robe (naziv i sjedište)

6. Prijevozna ruta

7. Kontrolna točka prije ulaska robe u UNPA

8. Mjesto izlaska robe iz UNPA

9. Detaljan opis prijevoznog sredstva

MINISTARPOPIS MJESTA I NASELJA NA KOJE SE PRIMJENJUJE TOČKA IX.NAREDBE ZA PROVOĐENJE UREDBE O PROVOĐENJU ODREDBE TOČKE 12. REZOLUCIJE VIJEĆA SIGURNOSTI UN 820 (1993.)
Ada           Bović              Čakovci     Donje Primišlje
Aljmaš         Branešci            Čapljani        Donje Jame
Antin          Branjin Vrh           Čanak          Donje Selište
Antunovac Tenjski    Branjina            Čaprginci        Donje Mokrice
Apševci     Brđani Dapćevaćki        Čavlovica        Donji Selkovac
Babina Rijeka      Brdo Utinjsko          Čemernica        Donji Klasnić
Baćin          Brekinska            Čeminac     Donji Viduševac
Badljevina       Brest Pokupski     Čojluk         Donji Čaglić
Baljnac         Brestane            Čornjak     Donji Žirovac
Banjevci        Brestik             Čovac          Donji Gređani
Bansko Vrpolje Brestovac Daruvarski      Čremušnica       Donji Daruvar
Bapska         Brestovačka Brda        Čujića Krčevina Donji Javoranj
Baranjsko Petrovo Selo Brezine         Čukur          Donji Dobretin
Barica         Brezovac            Donja Brusovača Donji Borki
Barlete         Brezovac Dobr.     Dabar Otočki      Donji Grahovljani
Bastajski Brđani    Brezovo Polje          Dabašnica        Donji Furjan
Batina         Brgud              Dabrina     Donji Varoš
Batinjani        Brnjavac            Dalj          Donj i Bogićevci
Batinova Kosa      Brnjeuška            Darda          Donji Lađevac
Batinska Rijeka Broćanac            Daruvar     Donji Nikšić
Batnoga     Brotnja         Daruvar Vinogr. Donji Poloj
Begluci     Bršadin         Deanovići        Donji Bjelovac
Begovići        Bruvno         Debelo Brdo       Donji Cerovljani
Beli Manastir      Bruška             Dereza         Donji Kukuruzari
Benkovac        Brusnik         Dobrovac        Donji Mekinjar
Benkovac (Nova Gradiška) Bruvno         Deringaj        Donji Vaganac
Benkovačko Selo Brzaja             Desni Štefanki     Donji Srb
Berak          Bučje              Desni Degoj       Donji Lapac
Bijela Stijena     Budak              Desno Sredičko Donji Štrbci
Bijela         Buinja             Dežanovac        Dragalić
Bijele vode                       Dijakovac        Dragotina
Bijelnik        Buinski Riječani        Dioš          Dragotinci
Bijelo Brdo       Bujavica            Divoš          Dragović
Bila Vlaka       Bukovac Perjas     Divuša         Drakulić Rijeka
Bilišane        Bukovac Visučki     Dnopolje        Draškovac
Biljane Gornje     Bukovčani            Dobra Kuća       Draž
Biljane Donje      Bukovic         Dobra Voda       Drezica
Bilje          Bukovica            Dobropoljci       Drenovac
Biovičino Selo     Bukovica Utinjska        Dobroselo        Drenovac Osred
Birovača        Bulić              Dodoši         Drežnikgrad
Biščanovo        Bunić              Doljani (Daruvar)    Drlež
Biskupija        Bušević         Doljani         Dubica
Bjelajci            Buzeta             Dolnjaki        Duboki Dol
Bjelanovac       Cage              Donja Čemernica Duboševica
Bjelina         Cepeliš             Donja Velešnja Dubovac
Bjelpolje        Ceranje Gornje     Donja Stupnica Dugo Selo
Blagorodovac      Cerane Donje          Donja Kovačica Dugopolje
Blatuša         Cerić              Donja Oraovica Duhovi
Blinja         Cerovac         Donja Subocka  Dunjak
Bobare         Cetina             Donja Šumetlica Durin Potok
Bobota         Cetingrad            Donja Obrijež      Dvor
Bogatnik        Cetinska Varoš     Donja Bučica      Dvorište
Bogdanovci       Cikote             Donja Visočka      Đeletovci
Bogovolja        Civljane            Donja Rasenica Đevrske
Bojna          Cremušina            Donja Trstenica Đumače
Bokšić         Crevarska Struga        Donja Budičina Džaperovac
Bolman     Crljenik            Donja Velešnja Erdut
Boriš          Crna Draga           Donja Bačuga      Ernestinovo
Borojevići       Crni Potok           Donja Suvaja      Ervenik
Borova Kosa       Crni Lug Glinski        Donja Pastuša      Filipovac
Borojevci        Crno Vrelo           Donja Mlinoga      Frkašić
Borovita        Cvijanović Brdo     Donje Cjepidlake    G.Cerovljani
Borovo Naselje Cvitović            Donje Selište 1 G.Meminska
Borovo     Ćelije             Donje Novo Selo Gaboš
Boturi         Ćore              Donje Taborište Gaćeša Selo
Gage          Gornji Lapac          Kakma          Košutarica
Gaj           Gornji Karin          Kaldrma     Kotorani
Gajić          Gornji Srb           Kalebovac        Kotuna 
Gajine         Gosić              Kamenac     Koturić
Gakovac     Goveđe Polje          Kanjane     Kovačevac
Gejkovac        Grab              Kapela Korenička    Kovačić
Glavica     Graberje            Karadžićevo       Kozaperovica
Glavičani        Graboštani           Karanac     Kozarac
Glina          Grabovac Drež.     Karin Donji       Kozarac
Glinice         Grabovac            Kartalije        Kozibrod
Glinska Poljana Grabovac Banski     Kašić          Kozjak
Glogovo     Grabovica            Kaštel Dežanovački   Kozjan
Gnojnice        Grabovo         Kaštel Žegarski Kozlovac
Gojkovac        Grabušić            Katinac     Kraguj
Golinja         Gračac             Katinovac        Kraljevčani
Golubić     Gračanica Šišinska       Kepčije     Kravljak Kliski
Golubić     Gradina Koren          Kestenovac       Krbava
Golubinjak       Grbavac         Kestenovac       Krbavica
Golubovac        Grđevica            Kihavsc     Kreštelovac
Gora          Gređani         Kijani         Kričke
Gorička     Gređani         Kijevo         Kričke
Gornja Brusovača    Grmušani            Kik           Krivaja Naseob
Gornja Čemernica    Grubišno Polje         Karin          Krivaja Vojnička
Gornje Taborište    Gubavčevo            Polje Kistanje     Križ Hrastovički
Gornji Kukuruzari    Gvozdansko           Kistanje Selo      Krnjeuve
Gornji Hrastovac    Hađer              Klanac Perjasica    Krstinja
Gornja Šumetlica    Hajtić             Klapavice        Kruge
Gornja Kovačica Homoljac            Klasnjica        Krupa
Gornja Visočka Hrastin             Klisa (Grđevica)    Kruševo
Gornja Rašenica Hrastovica           Klisa          Kruškovača
Gornja Vrijeska Hrtić              Kljaić Brdo       Kukunjevac
Gornja Močila      Hrvatski Blagaj     Ključar         Kula Atlagić
Gornja Bučica      Hrvatski Čuntić     Klokoč         Kuljani
Gornja Oraovica Hrvatsko Selo          Klupica     Kunac
Gornja Obrijež     Ilača              Kneževi Vinogradi    Kunovac Kupirov
Gornja Subocka Ilok              Knežević Kosa      Kupirovo
Gornja Stupnica Ilovačak            Kneževo     Kupljensko
Gornja Bačuga  Imsovac         Knezovljani       Kurjak
Gornja Suvaja      Ivanci             Knin          Kusaja
Gornja Velesnja Ivanovo Selo          Kninsko Polje      Kusonje
Gornja Mlinoga Ivanovo Polje          Kobiljak        Kuzma Perjasica
Gornja Ploča      Ivoševci            Kokirevo        Labevci
Gornje Mokrice Jagma              Kolarić         Lasinja
Gornja Pastuša Jagodnja Gornja     Kolarina        Laslovo
Gornja Selište     Jagodnja Donja     Kolašac     Lepuri
Gornje Primišlje    Jagodnjak            Kom           Letovanci
Gornje Cjepidlake    Jagodnje            Komazeci        Ličko Petrovo Selo
Gornje Jame       Jagrovac            Komesarac        Ličko Cerje
Gornji Klasnić     Jakobovac            Komić          Lipovac
Gornji Čaglić      Jakovci         Komogovina       Lipovac
Gornji Sređani     Japaga             Komora     Lipovac Krstinjski
Gornji Grahovljani   Jasenica            Kompolje Koreničko   Lipovac Majur
Gornji Daruvar Jasenovac            Končanica        Lipovača
Gornji Borki      Jasikovac            Končarev Kraj      Lipovača Drežn.
Gornji Uljanik     Javnica             Kopačevo        Lišane Ostrovičke
Gornji Javoranj Javornik            Koprivna        Lišane Tinjske
Gornji Varoš      Jazavica            Korana         Lisičić
Gornji Dobretin Jezerce             Kordunski Ljesk Lisine
Gornji Bogićevci    Jezero 2            Koreničani       Lisnjak
Gornji Viduševac    Johovo             Korita Rakov      Livadani
Gornji Popovac Jošan              Korita         Ljeskovac
Gornji Kremen      Joševica            Korlat         Lještani
Gornji Žirovac     Josrvica            Korog          Ljubac
Gornji Lađevac Jovac              Kosna          Ljubina
Gornji Selkovac Jubukovac            Kostajnički Majur    Ljubović
Gornji Bjelovac Jukinac         Kostajnica       Ljudevit Selo
Gornji Štrbci      Jurga              Kostreši Bjelov.    Lončarica
Gornji Vaganac Kakanj             Kostrići        Loskunja
Lotine         Mišljenovac           Pakrac         Radljevac
Lovas          Mitrovac            Pakrani     Radmanovac
Lovča          Mlaka              Palača         Radonja
Lovinac     Mlaka Antinska     Palanka     Radučić
Luč           Modrino Selo          Palovac     Rajčići
Ludvina     Mohovo         Panjani         Rajić
Lug           Mokro Polje           Parčići         Rajić Brdo
Lušćani     Momčilovića Kosa        Paukovac        Rakovica
Mala Babina Gora    Morpolača            Paulin Dvor       Ramljane
Mačkovo Selo      Mošćenica            Pecane         Rastević
Madžari     Moštanica            Pecka          Rastičevo
Maja          Mračaj Krstinjski        Pecki          Rastovac
Majdan     Mračaj             Pedalj         Rastovača
Majske Poljane Mracelj         Perna          Rausovac
Majske Međe       Munije             Perušić         Ravno Rašće
Majski Trtnik      Muškovci            Petkovac        Rebić
Mala Dapčevica Mutilić             Petlovac        Removac
Mala Barna       N.Selo Lasinjsko        Petrinja        Rešetar
Mala Maslenjača N.Selo Glinsko     Petrova Slatina Ribnjaci
Mala Klisa       N.Selo Koreničko        Petrova Poljana Ričice
Mala Jasenovača Nadin              Petrovci        Ridane
Mala Vranovina Nadvoda         Pješčanica       Rijeka Korenička
Mala Trepča       Nadvrelo            Plavno         Rodaljice
Mala Pisanica      Nebljusi            Plitvički Ljeskovac   Rogulje
Mala Peratovica Nebojan         Plitvica Selo      Rok
Mala Solina       Negoslavci           Plitvička Jezera    Rosulje
Mala Gorica       Neteka             Ploštine        Roviška
Malešević Selo Nijemci         Podgorje        Roždanik
Mali Miletinac     Nova Krslja           Podkokirna       Rudanovac
Mali Bastaji      Nova Drenčina      Podlapaca        Rudeži
Mali Grđevac      Novi Majur           Podlug         Rudopolje Bruv
Mali Banovac      Novi Jankovci          Podmelnica       Ruišta
Mali Zdenci       Novi Bolman           Podolje     Rujevac
Mali Budići       Novi Bezdan           Podosoje        Ruševica
Mali Gradac       Novi Čeminac          Podrinje        Sadilovac
Mali Obljaj       Novi Varoš           Podsedlo        Salamunić
Malička     Novi Čakovci          Podunavlje       Sarvaš
Maljevac        Novi Farkašić          Polača         Segestin
Maljkovo        Novo Nevesinje     Polača         Selakova Polja
Malo Krčevo       Novo Selo            Poljana         SelišteDrežnieka
Malovan     Novo Selište          Poljanak        Selište Kostajnička
Mandić Selo       Nova Krivaja          Poljani         Sertić Poljana
Marinbrod        Nunić              Poljani         Šibenik (Grubišnopolje)
Marinci     Obrovac         Poljice         Silaš
Marinovo Selo      Oćestovo            Ponikvari        Sirač
Manovac     Okučani         Ponor          Skela
Manovac     Omanovac            Ponor.Korenička Skenderovci
Manušica        Omšica             Ponorac     Slabinja
Martinovići       Ondić              Popovac     Slakovci
Masvina     Opatovac            Popovci     Slana
Matijevići       Oraovac         Popovići        Slatina
Mazin          Oravac             Potkonje        Slatina Pokupska
Mece          Orlić              Potočani        Slavsko Polje
Mečenčani        Orlova             Prekopa     Slunj
Medare     Orolik             Prekopakra       Smilčić
Mededak Utinjski    Osredci         Prevršac        Smokrić
Međurače        Odstojici            Prgomelje        Smoljanac
Medviđa     Ostrovica            Pribudić        Smrdelje
Melinovac        Ostrovo Podgrađe        Prijebroj        Smrtić
Mihaljevac       Ostrozin            Prijeka         Sočanica
Miholjsko        Otkopi             Prisjeka        Sokolovac
Mikuševci        Oton              Pristeg         Sokolovac
Miljanovac       Otrić              Prljevo         Sopot
Miočinovci       Ovčara             Prnjavor Cunt      Sotin
Miokovićevo       Ožegovci            Prović         Srednja Meminska
Miranje     Pačetin             Puklica         Srednja Gora
Mirkovac        Pađene             Radašinovac       Srednje Mokrice
Minovci     Peklenica            Radenovci        Srednji Borki
Srednji Grahovljani   Topolovica
Sremske Laze      Topusko
Srpski Čuntić      Toranj
Stanić Polje      Tordinci
Stankovac        Torjanci
Stankovci        Tovarnik
Stara Gradiška     Treglava
Stara Krivaja      Tremušnjak
Stari Jankovci     Trgovi
Stari Majur       Trnavac
Staro Selo       Trnovac
Stikada     Trojeglava
Stikovo     Trpinja
Stipan         Trstenica
Strašnik        Trtnik Glinski
Stražanac        Tržić Primislan
Stražbenica       Tuk Bjelopoljski
Strižićevac       Turčenica
Strmica     Turčević Polje
Struga         Udbina
Stubalj         Udetin
Subona     Uglješ
Sudaraž     Uljanički Brijeg
Suknovci        Uljanik
Suza          Umetić
Svinica Krstinjska   Unčani
Svinica         Upik
Svinjarevci       Uštica
Svračica        Utinja Vrelo
Svračkovo Selo Utolica
Svrakarica       Uzdolje
Šakanlije        Vanići
Šamarička Draga Vardarac
Šamarički Brđani    Varivode
Šarengrad        Vedašić
Šaševa         Velika Babina Gora
Šatornja        Velika Maslenjača
Šećerana        Velika Peratovica
Šeganovac        Velika Jasenovača
Šeovica     Velika Klisa
Šibić          Velika Barna
Šibine         Velika Vranovina
Šibovac     Velika Dačevica
Šidski Banovci     Velika Solina
Širine         Velika Popina
Široka Rijeka      Veliki Bastaji
Škodinovac       Veliki Budići
Šljivnjak        Veliki Grđevac
Šljivovac        Veliki Zdenci
Šodolovci        Veliki Miletinac
Štakorovica       Veliki Banovac
Šumarina        Veliki Gradac
Šulja Lipa       Veliki Obljaj
Švajcarnica       Veliki Šušnjar
Tabolić     Veliko Krčevo
Taborište        Velim
Tatar Varoš       Veljun
Tenja          Velušić
Tikveš         Vera
Tinj          Vinkova
Tiškovac Lički     Vinkovački Ban
Tisovac     Višuc
Titova Korenica Vlahović
Točak          Voćarica
Tolić          Vojišnica
Tomingaj        Vojnić
Tompojevci       Volinja
Topolje     Vorkapić Selo

Vrace          Zbjeg Močilski
Vranik         Zdrapanj
Vranovača        Zečevo
Vratečko        Zelengrad
Vrbnik Zeleno     Polje
Vrbovac     Zeljava
Vrelo Koreničko Zimić
Vrginmost        Zvjerinac
Vrpolje     Zlatna Greda
Vukovar     Zmajevac
Vukovje     Zrin
Vukšić         Zrinska
Zagrad         Zrmanja Vrelo
Zaile
Zaklopac        Zrmanja
Zaklopača        Žagrović
Zakopa     Žažvić
Zaloj          Živaja
Zamlača     Živković Kosa
Zepužane        Župić
Zaton Obrovački Žut.


 
zatvori
Naredba za provođenje Uredbe o provođenju odredbe točke 12. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 820 (1993) –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !