Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjere - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
147 29.12.2010 Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjere - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3732

Na temelju članka 18.L643568 stavaka 1. i 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 125/2008), u vezi sa člankom 80.L643570 stavkom 4. točkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. studenoga 2010. godine donijela

OBAVIJEST

O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U UVALI LUKE, NA DIJELU k.o. TISNO

I.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno, a u skladu sa Detaljnim planom uređenja luke nautičkog turizma u uvali Luka – Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 12/2007).

II.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno obuhvaća čestice zemljišta zemljišnoknjižnih oznaka: 3914/10, 3915/1, 3915/2, 10047, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052, 10053, 10055, 9968/6, sve k.o. Tisno.

Kopneni i morski dio područja koje se daje u koncesiju obilježen je poligonom točaka izraženih u metrima u Gauss – Kruegerovoj projekciji, kako slijedi:

X

Y

TOČKA 1

5 552 558.94

4 850 878.86

TOČKA 2

5 552 547.47

4 850 883.19

TOČKA 3

5 552 546.47

4 850 889.04

TOČKA 4

5 552 566.20

4 850 939.36

TOČKA 5

5 552 574.17

4 850 969.32

TOČKA 6

5 552 583.13

4 851 013.22

TOČKA 7

5 552 597.90

4 851 044.28

TOČKA 8

5 552 604.68

4 851 050.24

TOČKA 9

5 552 625.40

4 851 050.91

TOČKA 10

5 552 648.55

4 851 035.07

TOČKA 11

5 552 649.53

4 851 036.17

TOČKA 12

5 552 657.52

4 851 028.95

TOČKA 13

5 552 663.95

4 851 020.93

TOČKA 14

5 552 668.28

4 851 011.49

TOČKA 15

5 552 671.00

4 850 997.98

TOČKA 16

5 552 672.57

4 850 988.72

TOČKA 17

5 552 672.96

4 850 983.18

TOČKA 18

5 552 672.59

4 850 978.68

TOČKA 19

5 552 659.49

4 850 891.51

TOČKA 20

5 552 659.15

4 850 880.46

TOČKA 21

5 552 662.30

4 850 800.05

TOČKA 22

5 552 663.56

4 850 793.02

TOČKA 23

5 552 672.58

4 850 748.97

TOČKA 24

5 552 687.05

4 850 708.01

TOČKA 25

5 552 708.43

4 850 666.27

TOČKA 26

5 552 729.38

4 850 634.67

TOČKA 26

5 552 729.38

4 850 634.67

TOČKA 27

5 552 674.44

4 850 624.46

TOČKA 28

5 552 677.18

4 850 609.71

TOČKA 29

5 552 543.60

4 850 584.95

TOČKA 30

5 552 474.11

4 850 585.20

TOČKA 31

5 552 447.87

4 850 622.25

TOČKA 32

5 552 463.38

4 850 632.04

TOČKA 33

5 552 512.66

4 850 686.47

TOČKA 34

5 552 546.86

4 850 825.20

TOČKA 35

5 552 566.92

4 850 875.90

TOČKA 1

5 552 558.94

4 850 878.86

III.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 30 (trideset) godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

IV.

Površina pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 63 345 metara kvadratnih, od čega je 8 835 metara kvadratnih kopneni prostor, a 54 510 metara kvadratnih morski akvatorij, i to sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1. ove Obavijesti, i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

V.

Obvezni prilog ponudi sadrži:

1. dokaz o sposobnosti ponuditelja:

– izvadak iz sudskog registra trgovačkog društva ili obrtnicu s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija;

– račun prihoda i rashoda za prošlu godinu sukladno posebnom propisu o računovodstvu neprofitnih organizacija (osim za novoosnovana društva i obrte);

– podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

– izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imao;

– izjavu da li je ponuditelju do sada oduzimana koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama;

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela godišnje naknade za koncesiju, s tim da početni iznos sukladno članku 16.B.L6435721.L643573 Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/2004, 101/2004, 36/2009 i 63/2008) iznosi:

– stalni dio po metru kvadratnom 2,00 kune;

– promjenjivi dio 2% od ukupnog godišnjeg prihoda;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

– postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

– plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

– iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

– iznos planirane ukupne investicije;

– izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

– procjenu rentabilnosti projekta (prihodi – rashodi);

4. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

5. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) da će izdati jamstvo po dobivanju koncesije, koje jamstvo će biti bezuvjetno, »bez prigovora« i naplativo na prvi poziv o davanju jamstva ponuditelja za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 7% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa;

6. idejno rješenje prema Detaljnom planu uređenja luke nautičkog turizma u uvali Luka – Tisno (Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije, broj 127/2007);

7. jamstvo za ozbiljnost ponude u vrijednosti od 2% od predviđene investicije u realizaciju projekta (bankovna garancija, bjanko mjenica ili zadužnica).

VI.

Odabir najpovoljnije ponude obavit će se prema sljedećim kriterijima i načinu bodovanja

ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade

20%

ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade

20%

ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti

40%

broj planiranih radnih mjesta

15%

iznos investicije u zaštitu okoliša (u okviru ukupnih investicija)

5%

Formule i način izračuna:

a) Koeficijent stalnog dijela koncesijske naknade =
20% X ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade
najviši ponuđeni iznos stalne koncesijske naknade

b) Koeficijent promjenjivog dijela koncesijske naknade =
20% X ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade
najviši ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

c) Koeficijent ukupne investicije =
40% X ponuđeni iznos ukupne investicije
najviši ponuđeni iznos investicije

d) Koeficijent novih radnih mjesta =
15% X ponuđeni broj radnih mjesta
najviši ponuđeni broj radnih mjesta

e) Koeficijent investicije u zaštiti okoliša =
5% X ponuđeni iznos investicije u zaštiti okoliša
najviši ponuđeni iznos investicije u zaštiti okoliša

VII.

Ponuda se dostavlja na adresu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, 10 000 Zagreb, Prisavlje 14.

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom davatelja koncesije, nazivom i adresom ponuditelja i s naznakom »Za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno«, te s napomenom »ne otvarati«.

U obzir će se uzimati samo ponude koje se predaju na pošti ili neposrednom predajom u pisarnicu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, u roku 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Narodnim novinama«.

Ponuda mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (odnosno prema Zakonu o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj).

Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, četvrti dan po isteku roka za predaju ponuda, s početkom u 14 sati (u slučaju da je navedeni dan neradni, otvaranje ponuda bit će prvi sljedeći radni dan).

VIII.

Protiv Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno, može se izjaviti žalba putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, 10 000 Zagreb, Kneza Mutimira 5 (I. kat), u roku od 15 dana, računajući od dana objave iste Odluke u »Narodnim novinama«.

IX.

Postupak na temelju kojeg se donosi Odluka i daje koncesija najpovoljnijem ponuditelju u svrhu korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno, javni je postupak.

X.

Ova Obavijest objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/08-02/10

Urbroj: 5030116-10-5

Zagreb, 25. studenoga 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjere - luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !