Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra luke posebne namjene - industrijske luke Podrola - Rakalj ("Narodne novine", br. XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
12 28.01.2011 Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra luke posebne namjene - industrijske luke Podrola - Rakalj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

244

Na temelju članka 18.L652103 stavaka 1. i 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 125/2008), a u vezi s člankom 80.L652105 stavkom 4. točkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2011. godine donijela

OBAVIJEST

O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA LUKE POSEBNE NAMJENE – INDUSTRIJSKE LUKE PODROLA – RAKALJ

I.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene – industrijske luke Podrola – Rakalj, na dijelu k.o. Rakalj, Općina Marčana, a sukladno lokacijskoj dozvoli, klase: UP/I-350-05/06-01/43, urbroja: 531-06-06-5 NK, od 6. travnja 2006. godine.

II.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Podrola – Rakalj, na dijelu k.o. Rakalj, Općina Marčana, obuhvaća u cijelosti čestice zemljišta zemljišnoknjižnih oznaka 2320 i 2069/4, te djelomično česticu zemljišta zemljišnoknjižne oznake 2069/5 i dio mora.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju (kopneni i morski dio) prikazano je na grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1. ove Obavijesti i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«, obilježeno je poligonom točaka izraženih u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji kako slijedi:

Y

X

TOČKA 1

5 427 256.32

4 982 228.04

TOČKA 2

5 427 235.89

4 982 218.97

TOČKA 3

5 427 204.91

4 982 321.65

TOČKA 4

5 427 201.66

4 982 331.66

TOČKA 5

5 427 134.58

4 982 614.98

TOČKA 6

5 427 147.69

4 982 620.94

TOČKA 7

5 427 184.10

4 982 637.49

TOČKA 8

5 427 268.85

4 982 399.73

TOČKA 9

5 427 302.02

4 982 248.33

TOČKA 1

5 427 256.32

4 982 228.04

III.

Površina pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 29.074 m2, od čega je 11.439 m2 kopneni prostor, a 17.635 m2 morski akvatorij.

IV.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje do 4. svibnja 2011. godine.

V.

Obvezni prilog ponudi sadrži:

1. dokaz o sposobnosti ponuditelja:

– izvadak iz sudskog registra trgovačkog društva ili obrtnicu s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija,

– račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte),

– podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte),

– izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imao,

– izjavu da li je ponuditelju do sada oduzimana koncesija, sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama;

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela godišnje naknade za koncesiju, s tim da početni iznos, sukladno članku 16.L652107 B.2.L652108 Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/2004, 101/2004, 39/2006, 63/2008 i 125/2010) iznosi:

– stalni dio po metru kvadratnom (m2) zauzete površine – 4,00 kune;

– promjenjivi dio u iznosu 2% od prihoda;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

– postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija,

– plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije,

– iznos planirane investicije u zaštitu okoliša,

– iznos planirane ukupne investicije,

– izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti),

– procjenu rentabilnosti projekta (prihodi – rashodi);

4. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

5. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) da će izdati jamstvo po dobivanju koncesije, koje jamstvo će biti bezuvjetno, »bez prigovora« i naplativo na prvi poziv, o davanju jamstva ponuditelja za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos od 7% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 (šest) mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa;

6. idejno rješenje prema lokacijskoj dozvoli Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za prostorno uređenje, klase: UP/I-350-05/06-01/43, urbroja: 531-06-06-5 NK, od 6. travnja 2006. godine;

7. jamstvo za ozbiljnost ponude u vrijednosti od 2% od predviđene investicije u realizaciju projekta (bjanko mjenica, bankovna garancija ili zadužnica).

VI.

Odabir najpovoljnije ponude obavit će se prema sljedećim kriterijima i načinu bodovanja:

– ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade 20%

– ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske
naknade 20%

– ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja
prema studiji gospodarske opravdanosti 40%

– broj planiranih radnih mjesta 15%

– iznos investicije u zaštitu okoliša
(u okviru ukupnih investicija) 5%

Formule i način izračuna:

a) Koeficijent stalnog dijela koncesijske naknade = 20% × ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade
najviši ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade


b) Koeficijent promjenjivog dijela koncesijske naknade = 20% × ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade
najviši ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

c) Koeficijent ukupne investicije = 40% × ponuđeni iznos ukupne investicije
najviši ponuđeni iznos investicije

d) Koeficijent novih radnih mjesta = 15% × ponuđeni broj radnih mjesta
najviši ponuđeni broj radnih mjesta

e) Koeficijent investicije u zaštiti okoliša = 5% × ponuđeni iznos investicije u zaštitu okoliša
najviši ponuđeni iznos investicije u zaštitu okoliša

VII.

Ponuda se dostavlja na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom davatelja koncesije, nazivom i adresom ponuditelja i s naznakom za »javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene –industrijske luke Podrola – Rakalj«, te s napomenom »ne otvarati«.

U obzir će se uzimati samo ponude koje su u roku od 15 dana od dana objave ove Obavijesti u »Narodnim novinama« upućene preporučeno poštom ili ovlaštenim pružateljem poštanskih usluga ili neposredno predane u pisarnicu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14.

Ponuda mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, četvrti dan po isteku roka za predaju ponuda, s početkom u 12 sati (u slučaju da je navedeni dan neradni, otvaranje ponuda bit će prvi sljedeći radni dan).

VIII.

Protiv Odluke o davanju koncesije može se izjaviti žalba putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, 10 000 Zagreb, Kneza Mutimira 5 (I. kat), u roku od 15 dana, računajući od dana objave Odluke u »Narodnim novinama«.

IX.

Postupak davanja koncesije započinje danom objave ove Obavijesti u »Narodnim novinama«.

Postupak na temelju kojeg se donosi Odluka i daje koncesija najpovoljnijem ponuditelju u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra lučkog područja, je javni postupak.

X.

Ova Obavijest objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/05-01/03
Urbroj: 5030116-11-1
Zagreb, 13. siječnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra luke posebne namjene - industrijske luke Podrola - Rakalj
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !