Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru ("Narodne novine", br. XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
29 09.03.2011 Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

624

Na temelju članka 17.L653949 stavka 1., a u vezi s člankom 19.L653950 stavkom 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009) i člankom 18.L653952 Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 125/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2011. godine donijela

OBAVIJEST

O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA U MALOSTONSKOM ZALJEVU I MALOM MORU

I.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru, a sukladno lokacijskoj dozvoli, klase: UP/I-350-05/04-01/218, urbroja: 2117-04/2-05-24, od 31. ožujka 2005. godine, izdanoj od strane Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove.

II.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru, prikazano na grafičkim podlogama koje čine Prilog 1. ove Obavijesti i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«, obilježeno je poligonom točaka izraženih u Gauss-Kruegerovoj projekciji kako slijedi:

Broj
polja

Koordinate

Površina (m2)

Zona

Svrha koncesije

7

A – X 4748085 Y 6471351

B – X 4748144 Y 6471386

C – X 4748100 Y 6471437

D – X 4748046 Y 6471398

4.335

3

uzgoj školjaka

13

A – X 4751251 Y 6461766

B – X 4751287 Y 6461787

C – X 4751301 Y 6461764

D – X 4751267 Y 6461737

1310

3

uzgoj školjaka

29 (a,b)

A – X 4746199 Y 6474876

B – X 4746214 Y 6474890

C – X 4746243 Y 6474850

D – X 4746230 Y 6474835

A – X 4746227 Y 6474895

B – X 4746264 Y 6474922

C – X 4746293 Y 6474884

D – X 4746256 Y 6474857

3221

2

uzgoj školjaka

38

A – X 4744999 Y 6477276

B – X 4744985 Y 6477267

C – X 4744956 Y 6477266

D – X 4744961 Y 6477155

E – X 4745012 Y 6477200

4728

1

uzgoj školjaka

45 (a,b)

A – X 4744997 Y 6477149

B – X 4744971 Y 6477126

C – X 4744995 Y 6477058

D – X 4745012 Y 6477072

A – X 4745026 Y 6477171

B – X 4745004 Y 6477171

C – X 4745023 Y 6477088

D – X 4745051 Y 6477079

4134

1

uzgoj školjaka

48

A – X 4752639 Y 6457345

B – X 4752667 Y 6457220

C – X 4752644 Y 6457219

D – X 4752618 Y 6457340

2778

3

uzgoj školjaka

65

A – X 4751322 Y 6461762

B – X 4751297 Y 6461741

C – X 4751324 Y 6461692

D – X 4751351 Y 6461709

1852

3

uzgoj školjaka

84

A – X 4748192 Y 6471220

B – X 4748228 Y 6471239

C – X 4748186 Y 6471294

D – X 4748144 Y 6471280

2959

3

uzgoj školjaka

90

A – X 4746552,84 Y 6475480,00

B – X 4746675,31 Y 6475566,00

C – X 4746733,02 Y 6475490,04

D – X 4746598,42 Y 6475411,48

13565

2

uzgoj školjaka

94

A – X 4747526,22 Y 6471893,59

B – X 4747537,27 Y 6471900,23

C – X 4747521,22 Y 6471933,26

D – X 4747508,99 Y 6471925,78

497

3

uzgoj školjaka

105

A – X 4744691,32 Y 6477316,43

B – X 4744655,33 Y 6477364,44

C – X 4744575,29 Y 6477304,70

D – X 4744611,31 Y 6477256,45

6000

1

uzgoj školjaka

110 (a,b,c,d)

A – X 4744183,32 Y 6477136,33

B – X 4744178,92 Y 6477141,79

C – X 4744173,73 Y 6477137,11

D – X 4744178,12 Y 6477131,65

A – X 4744175,36 Y 6477146,21

B – X 4744170,96 Y 6477151,67

C – X 4744165,76 Y 6477146,99

D – X 4744170,16 Y 6477141,53

A – X 4744167,39 Y 6477156,11

B – X 4744162,99 Y 6477161,57

C – X 4744157,79 Y 6477156,88

D – X 4744162,19 Y 6477151,42

A – X 4744159,24 Y 6477166,22

B – X 4744154,91 Y 6477171,60

C – X 4744149,71 Y 6477166,91

D – X 4744153,95 Y 6477161,47

196

1

uzgoj školjaka

III.

U zoni 1., sukladno Studiji utjecaja na okoliš, dopušteno je uzgajati 0.80 kg (kilograma) školjaka godišnje po metru kvadratnom (m2) koncesijske površine.

U zoni 2., sukladno Studiji utjecaja na okoliš, dopušteno je uzgajati 1 kg (kilogram) školjaka godišnje po metru kvadratnom (m2) koncesijske površine.

U zoni 3., sukladno Studiji utjecaja na okoliš, dopušteno je uzgajati 1.20 kg (kilograma) školjaka godišnje po metru kvadratnom (m2) koncesijske površine.

IV.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje do 31. prosinca 2022. godine.

V.

Obvezni prilog ponudi sadrži:

1. dokaz o sposobnosti ponuditelja:

– izvadak iz sudskog registra trgovačkog društva ili obrtnica s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija,

– račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte),

– podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte),

– izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imao,

– izjavu da li je ponuditelju do sada oduzimana koncesija, sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama;

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela godišnje naknade za koncesiju, s tim da početni iznos sukladno članku 16.L653954 A.3.2.L653955 Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/2004, 101/2004, 39/2006, 63/2008 i 125/2010) iznosi:

– stalni dio po metru kvadratnom (m2) zauzete površine – 0.20 kuna,

– promjenjivi dio u iznosu 0.20% od prihoda;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

– postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija,

– plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije,

– iznos planirane investicije u zaštitu okoliša,

– iznos planirane ukupne investicije,

– izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti),

– procjenu rentabilnosti projekta (prihodi – rashodi);

4. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

5. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) da će izdati jamstvo po dobivanju koncesije, koje će jamstvo biti bezuvjetno, »bez prigovora« i naplativo na prvi poziv, o davanju jamstva ponuditelja za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos od 7% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 (šest) mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa;

6. idejno rješenje prema lokacijskoj dozvoli Ureda državne uprave u Dubrovačko – neretvanskoj županiji, klase: UP/I-350-05/04-01/218, urbroja: 2117-04/2-05/24, od 31. ožujka 2005. godine;

7. jamstvo za ozbiljnost ponude u vrijednosti od 2% od predviđene investicije u realizaciju projekta (bjanko mjenica, bankovna garancija ili zadužnica).

VI.

Odabir najpovoljnije ponude obavit će se prema sljedećim kriterijima i načinu bodovanja:

– ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade 20%

– ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske
naknade 20%

– ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja

prema studiji gospodarske opravdanosti 40%

– broj planiranih radnih mjesta 15%

– iznos investicije u zaštitu okoliša

(u okviru ukupnih investicija) 5%

Formule i način izračuna:

a) Koeficijent stalnog dijela koncesijske naknade

=

20% × ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

b) Koeficijent promjenjivog dijela koncesijske naknade

=

20% × ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

najviši ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

c) Koeficijent ukupne investicije

=

40% × ponuđeni iznos ukupne investicije

najviši ponuđeni iznos investicije

d) Koeficijent novih radnih mjesta

=

15% × ponuđeni broj radnih mjesta

najviši ponuđeni broj radnih mjesta

e) Koeficijent investicije u zaštiti okoliša

=

5% × ponuđeni iznos investicije u zaštitu okoliša

najviši ponuđeni iznos investicije u zaštitu okoliša

VII.

Ponuda se dostavlja na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom davatelja koncesije, nazivom i adresom ponuditelja i s naznakom za »javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru«, te napomenom »ne otvarati«.

U obzir će se uzimati samo ponude koje su u roku 30 dana od dana objave ove Obavijesti u »Narodnim novinama« upućene preporučeno poštom ili ovlaštenim pružateljem poštanskih usluga, ili neposredno predane u pisarnicu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14.

Ponuda mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zagreb, Prisavlje 14, četvrti dan po isteku roka za predaju ponuda, s početkom u 12 sati (u slučaju da je navedeni dan neradni, otvaranje ponuda bit će prvi sljedeći radni dan).

VIII.

Protiv Odluke o davanju koncesije može se izjaviti žalba putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, 10 000 Zagreb, Kneza Mutimira 5 (I. kat), u roku od 15 dana, računajući od dana objave Odluke u »Narodnim novinama«.

IX.

Postupak davanja koncesije započinje danom objave ove Obavijesti u »Narodnim novinama«.

Postupak na temelju kojeg se donosi Odluka i daje koncesija najpovoljnijem ponuditelju u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra, je javni postupak.

X.

Ova Obavijest objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/10/02/12
Urbroj: 5030116-11-1
Zagreb, 13. siječnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !