Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj DLS IV - o pravima i dužnostima promatrača ("Narodne novine", br. XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
117 5.10.2005 Obvezatne upute broj DLS IV – o pravima i dužnostima promatrača

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

2154

Na temelju članka 38.L281005 stavka 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 44/05 – pročišćeni tekst – dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS IV

O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA

I. Pravo promatranja rada tijela za provođenje dopunskih izbora za predstavnike nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za predstavnike hrvatskog naroda u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave tijekom čitavog izbornog postupka imaju:

– registrirane političke stranke u Republici Hrvatskoj, registrirane udruge nacionalnih manjina, vijeća nacionalnih manjina i birači koji su predložili liste kandidata,

– nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj i međunarodne organizacije te

– strani promatrači.

1. Promatrači političkih stranaka registriranih u Republici Hrvatskoj registriranih udruga nacionalnih manjina, vijeća nacionalnih manjina i birača koji su predložili liste kandidata za predstavnike nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za predstavnike hrvatskog naroda u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave.

Političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj, registrirane udruge nacionalnih manjina, vijeća nacionalne manjine i birači koji su predložili liste kandidata za predstavnike nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i za predstavnike hrvatskog naroda u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave mogu odrediti promatrača za izborna tijela (birački odbor, općinsko/gradsko izborno povjerenstvo, županijsko izborno povjerenstvo i Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske).

Promatrač kojeg je odredila politička stranka registrirana u Republici Hrvatskoj, registrirana udruga nacionalne manjine i/ili vijeća nacionalne manjine dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti pisanu potvrdu pravne osobe koja ga je odredila.

Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj, registrirane udruge nacionalne manjine i/ili vijeća nacionalne manjine ili punomoćnik kojem je punomoć izdana sukladno statutu ili statutarnoj odluci.

Promatrač kojeg su odredili birači koji su predložili listu kandidata dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti pisanu potvrdu podnositelja prijave (prva tri potpisnika koji su predložili kandidate).

2. Promatrači nevladinih udruga i međunarodnih organizacija

Nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj i međunarodne organizacije imaju pravo pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka, a napose rad izbornih povjerenstava na svim razinama te rad biračkih odbora.

Promatrač kojeg je odredila nevladina udruga registrirana u Republici Hrvatskoj odnosno međunarodna organizacija dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti pisanu potvrdu osobe koja ga je odredila.

Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj odnosno, međunarodne organizacije ili punomoćnik kojem je punomoć izdana sukladno statutu ili statutarnoj odluci.

3. Strani promatrači

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske stranom promatraču izdaje odobrenje kojim mu se utvrđuje status stranog promatrača koje je dužan predočiti izbornom tijelu čiji će rad promatrati.

II. Izborna tijela dužna su promatračima omogućiti promatranje svog rada.

Promatrač može biti nazočan radu nadležnog izbornog povjerenstva za vrijeme održavanja sjednica.

Izborno tijelo čiji se rad promatra smije ograničiti broj promatrača ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima.

Izborno tijelo čiji se rad promatra ne smije isključiti promatranje, već smije samo ograničiti broj promatrača ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima. Pri tome broj promatrača pojedine političke stranke, odnosno birača koji su predložili listu za izbor članova predstavničkog tijela, udruga nacionalnih manjina, vijeća nacionalnih manjina, nevladinih udruga i međunarodnih organizacija ne smije biti manji od jednog promatrača.

Ovo ograničenje ne odnosi se na strane promatrače.

Promatrač koji se odgovarajućom ispravom iz točke I. ovih puta prijavio predsjedniku ili članu izbornog tijela čiji je rad ovlašten promatrati, ima pravo uvida u cjelokupni izborni materijal i pravo promatranja cjelokupnog izbornog postupka.

Izborna tijela dužna su promatračima omogućiti promatranje svog rada.

Promatrač može biti nazočan radu nadležnog izbornog povjerenstva za vrijeme održavanja sjednica.

Promatrač ima pravo upozoravati na uočene nepravilnosti i zahtijevati njihovo otklanjanje te u zapisnik stavljati svoje primjedbe.

Promatrač ima pravo na presliku ili prijepis zapisnika izbornog tijela čiji je rad promatrao.

Promatrač koji prati rad biračkog odbora ima pravo biti nazočan radu biračkog odbora od pripremanja biračkog mjesta prije njegovog otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja te u zapisnik o radu biračkog odbora stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora ili ih u pisanom obliku priložiti zapisniku o radu biračkog odbora.

Birački odbor dužan je zaprimiti pisanu primjedbu promatrača, priložiti je o zapisniku o radu biračkog odbora i o tome izdati potvrdu.

Promatrač smije dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći postupak glasovanja i rad biračkog odbora.

Promatrač ne smije ometati rad izbornog tijela. Predsjednik izbornog tijela usmeno će opomenuti promatrača koji ometa rad izbornog tijela. Ako promatrač unatoč opomeni nastavi s ometanjem, predsjednik izbornog tijela ovlašten je naložiti njegovo udaljavanje.

Promatraču nije dopušteno:

– odgovarati na eventualne upite birača, a u slučaju da mu se birač obrati, dužan je uputiti ga predsjedniku ili članu biračkog odbora,

– nositi oznake, značke, fotografije ili druge materijale koji bi mogli na bilo koji način utjecati na birače,

– tonsko ili video snimanje rada izbornog tijela,

– na bilo koji drugi način utjecati na birače.

Klasa: 013-03/05-03/11

Urbroj: 599-05-01

Zagreb, 5. listopada 2005.

Predsjednik

Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

 
zatvori
Obvezatne upute broj DLS IV - o pravima i dužnostima promatrača
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !