Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj III – Postupak kandidiranja ("Narodne novine", br. XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
106 17.10.2007 Obvezatne upute broj III – Postupak kandidiranja

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

3104

Na temelju članka 48.L357785 točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 69/03 – pročišćeni tekst i 19/07) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske utvrđuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ III

POSTUPAK KANDIDIRANJA

I. KANDIDIRANJE U I. DO XI. IZBORNOJ JEDINICI

Predlagatelji

1. Pravo predlaganja stranačkih lista za izbor zastupnika u Hrvatski sabor (dalje: Sabor) imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan objave odluke o raspisivanju izbora u »Narodnim novinama«.
Listu za izbor zastupnika u Sabor može samostalno predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka (koalicijska lista).
Političke stranke samostalno utvrđuju svoje stranačke liste i redoslijed na njima istaknutih kandidata, na način predviđen statutom političke stranke odnosno u skladu s posebnim statutarnim odlukama.
Naziv liste jest puni naziv političke stranke odnosno političkih stranaka ili stranačke koalicije, koja je, odnosno koje su, listu predložile. Ako političke stranke koriste skraćeni naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije u nazivu se mogu koristiti skraćenice.
2. Ako kandidacijsku listu predlaže skupina birača njezin naziv je »neovisna lista«. Neovisna lista identificira se prema imenu i prezimenu nositelja liste.
Birači predlažu kandidacijske liste na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa birača.
Za pravovaljanost prijedloga neovisne liste za izbor zastupnika u Sabor potrebno je prikupiti najmanje 500 potpisa birača izborne jedinice za koju se predlaže ta lista.
Potpisi birača u postupku kandidiranja zastupnika prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unose ime i prezime, adresa prijavljenog prebivališta, dan, mjesec i godina rođenja, broj važeće osobne iskaznice ili putovnice i mjesto izdavanja kao i potpis birača – predlagatelja.
Prijedlog neovisne liste potpisuje jedan od birača koji su predložili listu.

Nositelj liste

3. Nositelj liste ne mora biti kandidat na listi.

Kandidati i sadržaj prijedloga

4. Pod pojmom kandidat razumijevaju se svi predloženi kandidati i kandidatkinje.
Kandidatom se smije biti samo na jednoj listi i samo u jednoj izbornoj jedinici.
U prijedlogu liste za izbor zastupnika u Sabor obvezatno se navodi naziv liste, a kandidati na listi moraju biti poredani od rednog broja 1 do zaključno rednog broja 14.
Redoslijed kandidata istaknutih na listi samostalno utvrđuje predlagatelj.
Ako prijedlog liste sadrži manje od 14 kandidata lista nije pravovaljana.
Ako prijedlog liste sadrži više od 14 kandidata smatrat će se da je pravovaljana lista od prvih 14 kandidata.
U prijedlogu liste za svakog se kandidata obvezatno navodi: ime i prezime, adresa prijavljenog prebivališta, dan, mjesec i godina rođenja, spol te broj važeće osobne iskaznice ili putovnice i mjesto izdavanja.
U prijedlogu liste, uz ime i prezime kandidata, mogu se navesti stručni naziv i akademski stupanj kandidata u skladu sa Zakonom o stručnim nazivima i akademskim stupnjevimaL357787 (»Narodne novine«, broj 128/99, 35/00 i 120/03).
Ako nisu navedeni u prijedlogu liste, stručni naziv i akademski stupanj kandidata mogu se navesti najkasnije do isteka roka za podnošenje prigovora u postupku kandidiranja.
Uz prijedlog liste kandidata obvezatno se dostavlja očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature. Potpis kandidata na očitovanju nije potrebno ovjeriti.

Prispijeće lista

5. Prijedlozi lista moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Državno izborno povjerenstvo), Zagreb, Demetrova 15, najkasnije u roku 14 dana od dana raspisivanja izbora.
Prijedlozi lista dostavljaju se na obrascima propisanim Obvezatnom uputom broj II Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.
Uz obvezatni pisani oblik prijedloga, predlagatelji mogu dostaviti i prijedlog kandidature u elektronskom obliku, na magnetnom mediju, jedino uz korištenje programa koji mogu bez naknade preuzeti u Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske.

II. KANDIDIRANJE U XII. IZBORNOJ JEDINICI

Predlagatelji

6. Pravo predlaganja kandidata nacionalnih manjina za zastupnike i njihovih zamjenika imaju političke stranke, birači i udruga/udruge nacionalnih manjina.
Ako kandidata nacionalnih manjina za zastupnika i njegovog zamjenika (kad je to propisano) predlažu birači, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 100 potpisa birača.
Kada pripadnici više nacionalnih manjina zajedno biraju jednog zastupnika u Sabor, tada pripadnici tih nacionalnih manjina mogu predložiti kandidata u istom prijedlogu.
Prijedlog neovisnog kandidata potpisuje jedan od birača koji su ga predložili.

Kandidati i sadržaj prijedloga

7. Kandidatom se smije biti samo u jednoj izbornoj jedinici i samo u jednom prijedlogu.
Potpisi birača u postupku kandidiranja zastupnika i zamjenika pripadnika nacionalnih manjina koji se biraju u XII. izbornoj jedinici prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unose: ime i prezime, adresa prijavljenog prebivališta, dan, mjesec i godina rođenja, nacionalnost, spol, broj važeće osobne iskaznice ili putovnice i mjesto izdavanja za svakog predloženog kandidata i njegovog zamjenika te ime i prezime, adresa prijavljenog prebivališta, dan, mjesec i godina rođenja, nacionalnost, broj važeće osobne iskaznice ili putovnice i mjesto izdavanja, kao i potpis predlagatelja - birača.
U prijedlogu se, uz ime i prezime kandidata, mogu navesti stručni naziv i akademski stupanj kandidata u skladu sa Zakonom o stručnim nazivima i akademskim stupnjevimaL357788 (»Narodne novine«, broj 128/99, 35/00 i 120/03), najkasnije do isteka roka za podnošenje prigovora u postupku kandidiranja.
Ako nisu navedeni u prijedlogu, stručni naziv i akademski stupanj kandidata mogu se navesti najkasnije do isteka roka za podnošenje prigovora u postupku kandidiranja.
8. Uz prijedlog kandidata i njegovog zamjenika obvezatno se dostavljaju očitovanja kandidata i njegovog zamjenika o prihvaćanju kandidature. Potpis kandidata i njegovog zamjenika na očitovanju nije potrebno ovjeriti.

Prispijeće kandidatura

9. Prijedlozi kandidatura moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, najkasnije u roku 14 dana od dana raspisivanja izbora.
10. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/07-01/11
Urbroj: 507-07-01
Zagreb, 17. listopada 2007.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj III – Postupak kandidiranja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !