Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj OVM III – Postupak kandidiranja ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
49 16.5.2007 Obvezatne upute broj OVM III – Postupak kandidiranja

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

1670

Na temelju članka 30.L335315 i 65.L335316 Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/05, – pročišćeni tekst – dalje: Zakon) i članka 27.L335318 stavak 3. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 44/06 i 19/07), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donosi

OBVEZATNE UPUTE BROJ OVM III

POSTUPAK KANDIDIRANJA

Kandidiranje

1. Kandidate za članove vijeća nacionalne manjine ili za predstavnika nacionalne manjine može predložiti udruga nacionalne manjine čiji pripadnici biraju članove vijeća nacionalne manjine ili predstavnika nacionalne manjine.
Udruga nacionalne manjine mora biti registrirana u Republici Hrvatskoj.
Prijedlog potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge nacionalne manjine.
2. Kandidate za članove vijeća nacionalne manjine ili za predstavnika nacionalne manjine mogu predložiti pripadnici nacionalne manjine – birači i to najmanje 20 pripadnika nacionalne manjine – birača s područja općine, odnosno 30 pripadnika nacionalne manjine – birača s područja grada ili 50 pripadnika nacionalne manjine – birača s područja županije odnosno Grada Zagreba.
Predlagatelji i kandidati moraju imati prijavljeno prebivalište na području općine, grada, županije odnosno Grada Zagreba za koje predlažu kandidate za članove vijeća nacionalne manjine ili predstavnika nacionalne manjine.
Podnositelji prijedloga su prva tri predlagatelja koji u tom svojstvu potpisuju prijedlog.
3. Predlagatelj može predložiti najviše onoliko kandidata koliko se članova bira u to vijeće nacionalne manjine.
U vijeće nacionalne manjine općine bira se 10 članova, u vijeće nacionalne manjine grada bira se 15, a u vijeće nacionalne manjine županije odnosno Grada Zagreba bira se 25 članova pripadnika nacionalne manjine.
Redoslijed kandidata u prijedlogu određuje predlagatelj.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od broja članova koji se bira u određeno vijeće, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati do najvećeg broja članova koji se biraju u to vijeće.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od broja članova koji se bira u određeno vijeće, prijedlog se smatra pravovaljanim.
4. U prijedlogu kandidata (obrasci OVM-1, OVM-2, OVM-3, OVM-4) obvezno se navodi ime i prezime svakog kandidata, nacionalnost, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja te spol kandidata.
Uz ime i prezime kandidata u prijedlogu se može navesti stručni naziv i akademski stupanj kandidata u skladu sa Zakonom o stručnim nazivima i akademskim stupnjevimaL335320 (»Narodne novine«, broj 128/99), najkasnije do isteka roka za podnošenje prigovora u postupku kandidiranja.
5. Uz prijedlog kandidata dostavlja se očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature (obrazac OVM-5). Očitovanje o prihvaćanju kandidature mora biti ovjereno kod javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.
6. Prijedlog kandidata podnosi se izbornom povjerenstvu jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj se biraju članovi vijeća odnosno predstavnik nacionalne manjine. Prijedlog mora biti zaprimljen (prispjeti) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, računajući od prvog slijedećeg dana nakon objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora u »Narodnim novinama«.

Odustanak od kandidature

7. Predlagatelj kandidature može odustati od prijedloga, uz suglasnost kandidata, najkasnije 48 sati nakon što je prihvaćena lista bila objavljena od strane nadležnog izbornog povjerenstva. Pisana obavijest o odustanku mora u tom roku biti zaprimljena (prispjeti) nadležnom izbornom povjerenstvu.
8. Odustanak kandidata nema pravni učinak nakon što nadležno izborno povjerenstvo u javnim glasilima objavi listu s imenima pravovaljano predloženih kandidata.

Klasa: 013-03/07-01/03
Urbroj: 507-07-01
Zagreb, 16. svibnja 2007.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj OVM III – Postupak kandidiranja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !