Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute broj VII – glasovanje u inozemstvu – ("Narodne novine", br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
175 13.12.2004 Obvezatne upute broj VII - glasovanje u inozemstvu

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE

3038

Na temelju članka 22.L112152 točke 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92, 42/92 – isp.; 71/97) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ VII

GLASOVANJE U INOZEMSTVU

1. U izborima za predsjednika Republike Hrvatske, birači – državljani Republike Hrvatske koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, birači koji se u doba izbora – na dan 2. siječnja 2005. zateknu izvan granica Republike Hrvatske, te birači koji trajnije borave u inozemstvu, a imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, ostvaruju svoje biračko pravo na biračkim mjestima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima Republike Hrvatske.

GLASOVANJE BIRAČA KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

2. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj dužni su prije glasovanja predočiti biračkom odboru:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (putovnica izdana u Republici Hrvatskoj, vojna iskaznica, domovnica) osim u slučaju kada je birač već upisan u izvodu iz popisa birača koji je dostavljen na biračko mjesto u inozemstvu,

– dokaz o identitetu (putovnica, strana osobna iskaznica, vozačka dozvola), bez obzira je li isprava izdana u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu te je li isprava važeća ili joj je istekao rok važenja, dakle bitno je da se radi o javnoj ispravi iz koje se nedvojbeno može utvrditi identitet birača,

– dokaz o prebivalištu u inozemstvu (javna isprava strane države kojom se može utvrditi prebivalište), osim u slučaju kada je birač već upisan u izvodu iz popisa birača koji je dostavljen na biračko mjesto u inozemstvu.

GLASOVANJE BIRAČA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, A NA DAN IZBORA SE ZATEKNU U INOZEMSTVU

3. Biračima koji na dan izbora neće glasovati u Republici Hrvatskoj, nadležno tijelo državne uprave izdat će, na njihov zahtjev, potvrde o upisu u popis za glasovanje u inozemstvu (dalje: potvrda za glasovanje u inozemstvu).

Izdavanje takve potvrde birač može zatražiti odmah nakon raspisivanja izbora, a najkasnije zaključno s 31. prosinca 2004.

Birački odbor upisat će takvog birača u popis za glasovanje prije nego što mu dozvoli glasovanje na biračkom mjestu u inozemstvu.

Birač je dužan i prije glasovanja predočiti biračkom odboru:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu i biračkom pravu (domovnica, putovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica),

– dokaz o identitetu (putovnica, osobna iskaznica izdana u Republici Hrvatskoj, vozačka dozvola, bez obzira je li isprava izdana u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu te da li je isprava važeća ili joj je istekao rok važenja, dakle bitno je da se radi o javnoj ispravi iz koje se nedvojbeno može utvrditi identitet birača,

– potvrdu za glasovanje u inozemstvu.

Potvrdu za glasovanje u inozemstvu birač je dužan predati biračkom odboru kod dolaska na biračko mjesto i ista čini sastavni dio izbornog materijala (popisa za glasovanje) za to biračko mjesto.

4. Tijela državne uprave u Republici Hrvatskoj dostavit će nadležnim gradskim, odnosno općinskim izbornim povjerenstvima popis izdanih potvrda za glasovanje u inozemstvu s oznakom birača kojima su potvrde za glasovanje u inozemstvu izdane i oznakama biračkih mjesta na kojima su birači upisani u izvode iz popisa birača u Republici Hrvatskoj.

Takve popise nadležna gradska, odnosno općinska izborna povjerenstva pravovremeno će dostaviti biračkim odborima na svome području, zajedno s ostalim izbornim materijalom.

Prije početka glasovanja na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj birački odbor će, prema popisu izdanih potvrda za glasovanje u inozemstvu, dobivenom od nadležnoga gradskog, odnosno općinskoga izbornog povjerenstva, u izvodu iz popisa birača označiti birača koji je dobio potvrdu za glasovanje u inozemstvu i to stavljanjem oznake »X« ispred rednog broja tog birača.

Birački odbor tako će postupiti osim u slučaju kada je takav birač već izdvojen iz izvoda iz popisa birača za biračko mjesto i upisan na poseban popis onih birača kojima je izdana potvrda o privremenom ispisu i koji je dostavljen uz izvod iz popisa birača.

Ako birač kojemu je izdana potvrda za glasovanje u inozemstvu i kojeg je, u skladu s ovom Obvezatnom uputom, birački odbor prije početka glasovanja označio u izvodu iz popisa birača ili je već označen na posebnom popisu dostavljenom na biračko mjesto uz izvod iz popisa birača, pristupi na biračko mjesto na kojem je upisan u izvod iz popisa birača, birački odbor dopustit će glasovanje tom biraču, samo ako biračkom odboru preda potvrdu koja mu je izdana za glasovanje u inozemstvu.

Ako je dozvolio glasovanje takvom biraču, birački odbor zadržava navedenu potvrdu koja postaje sastavni dio izbornog materijala za to biračko mjesto.

GLASOVANJE BIRAČA KOJI TRAJNIJE BORAVE U INOZEMSTVU, A IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

5. Biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nastanjeni su ili trajnije borave u inozemstvu birački odbor će na biračkom mjestu u inozemstvu dopustiti glasovanje i bez potvrde za glasovanje u inozemstvu.

Takav birač dužan je predočiti biračkom odboru:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu i biračkom pravu (domovnica, putovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica),

– dokaz o identitetu (putovnica, osobna iskaznica izdana u Republici Hrvatskoj, vozačka dozvola), bez obzira je li isprava izdana u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu te je li isprava važeća ili joj je istekao rok važenja, dakle bitno je da se radi o javnoj ispravi iz koje se nedvojbeno može utvrditi identitet birača,

– dokaz o trajnijem boravku u inozemstvu (dozvola boravka ili neka druga javna isprava kojom se dokazuje trajniji boravak).

Klasa: 020-03/04-03/08
Urbroj: 599-04-01
Zagreb, 8. prosinca 2004.

Predsjednik
Ivica Crnić, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute broj VII – glasovanje u inozemstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !