Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute III o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske – ("Narodne novine", br. XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
170 6.12.2004 Obvezatne upute broj III o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

2989

Na temelju članka 24.L111916 stavka 5. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 22/92, ispr. 42/92 i 71/97), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) utvrđuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ III

O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA I O NAČINU PROMATRANJA RADA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

PRAVO PROMATRANJA I DOZVOLA ZA PROMATRANJE

1) Pravo pratiti izborni postupak, a napose promatrati provedbu izbora te rad izbornih povjerenstava na svim razinama i biračkih odbora imaju:

– političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidata za predsjednika Republike Hrvatske (dalje: političke stranke),

– nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj kao udruge koje djeluju na području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava (dalje: nevladine udruge) i

– strani promatrači.

2) Kandidat za predsjednika Republike Hrvatske ne smije biti promatrač.

3) Promatrači političkih stranaka

Politička stranka dužna je, promatraču kojega je odredila, izdati potvrdu o svojstvu promatrača. Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena Statutom ili odlukom donesenom na temelju Statuta za zastupanje političke stranke, odnosno opunomoćenik kojega ta osoba ovlasti.

4) Promatrači nevladinih udruga

Zainteresirane nevladine udruge dužne su najkasnije u roku dvadeset dana od dana raspisivanja izbora zatražiti od Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske dozvolu za promatranje rada izbornih povjerenstava i biračkih odbora. Uz zahtjev za izdavanje dozvole nevladina udruga je dužna dostaviti preslik rješenja o upisu u Registar udruga.

Odluku o zahtjevu zainteresirane nevladine udruge Državno izborno povjerenstvo dostavit će u njeno sjedište.

Nevladina udruga dužna je najkasnije osam dana prije održavanja izbora Državnom izbornom povjerenstvu dostaviti popis imena svojih ovlaštenih promatrača.

5) Strani promatrači

Strani promatrači imaju pravo pratiti izborni postupak, a napose promatrati provedbu izbora te rad izbornih povjerenstava na svim razinama i biračkih odbora.

Državno izborno povjerenstvo izdavanjem iskaznice stranom promatraču utvrđuje svojstvo promatrača.

PRAVA I DUŽNOSTI PROMATRAČA

6) Prije početka praćenja izbornog postupka ovlašteni promatrači dužni su predsjedniku ili članu izbornog tijela čiji rad će promatrati predočiti:

promatrač političke stranke – potvrdu političke stranke koja ga je odredila,

promatrač nevladine udruge – iskaznicu koju mu je izdalo Državno izborno povjerenstvo.

Ako Državno izborno povjerenstvo promatraču na temelju pravovremeno podnesenog zahtjeva nije izdalo iskaznicu, tada će se promatrač legitimirati rješenjem Državnoga izbornog povjerenstva kojim je odobreno nevladinoj udruzi promatranje izbornog postupka i odlukom ovlaštene nevladine udruge o imenovanju promatrača,

strani promatrač – iskaznicu koju mu je izdalo Državno izborno povjerenstvo.

Za cijelo vrijeme promatranja promatrač kojemu je Državno izborno povjerenstvo izdalo iskaznicu, dužan ju je nositi vidljivo istaknutu.

7) Gradska odnosno općinska izborna povjerenstva obavijestit će promatrače, na njihov pisani zahtjev, o biračkim mjestima na kojima glasuju osobe na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Promatrač je dužan prije početka promatranja potpisati izjavu o zaštiti i čuvanju tajnih podataka obrane.

8) Izborno tijelo čiji se rad promatra ne smije isključiti promatranje, već smije samo ograničiti broj promatrača, ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima. Pri tome broj promatrača pojedine političke stranke – predlagatelja kandidata za izbor predsjednika Republike Hrvatske ili nevladine udruge ne smije biti manji od jednog promatrača.

9) Izborna tijela dužna su promatračima omogućiti promatranje i praćenje svog rada.

Promatrač ima pravo promatranja cjelokupnoga izbornog postupka i pravo uvida u izborni materijal.

10) Promatrač ima pravo upozoravati na uočene nepravilnosti. Promatračima političkih stranaka i nevladinih udruga dopušteno je stavljati obrazložene primjedbe na rad izbornog tijela, time da su ih dužni u pisanom obliku priložiti zapisniku o radu toga izbornog tijela.

Promatrač ima pravo zahtijevati preslik ili prijepis zapisnika o radu izbornog tijela čiji rad je promatrao.

11) Promatrač koji prati rad biračkog odbora ima pravo biti nazočan radu biračkog odbora od pripremanja biračkog mjesta prije njegova otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja.

Promatračima političkih stranaka i nevladinih udruga dopušteno je stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora u zapisnik o radu biračkog odbora ili ih u pisanom obliku priložiti tom zapisniku.

Birački odbor dužan je primiti pisanu primjedbu promatrača i priložiti je zapisniku o radu biračkog odbora i o tome izdati potvrdu.

Promatrač smije dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći postupak glasovanja i rad biračkog odbora.

12) Promatrač ima pravo biti nazočan primopredaji izbornog materijala.

13) Promatrač ne smije ometati rad izbornog tijela.

Predsjednik izbornog tijela usmeno će opomenuti promatrača koji ometa rad izbornog tijela. Ako promatrač unatoč opomeni nastavi s ometanjem, predsjednik izbornog tijela ovlašten je naložiti njegovo udaljavanje.

14) Promatrač ne smije odgovarati na eventualne upite birača, a u slučaju da mu se birač obrati, dužan je uputiti ga predsjedniku ili članu biračkog odbora.

Promatrač ne smije tonski ili video snimati rad izbornog tijela. Također, ne smije nositi bilo kakve oznake, značke, fotogafije ili druge materijala koji bi mogli na bilo koji način utjecati na birače.

PRIMJENA UPUTA

15) Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja.

Klasa: 020-03/04-03/03
Urbroj: 599-04-01
Zagreb, 3. prosinca 2004.

Predsjednik
Ivica Crnić, dipl. iur., v. r.

 
zatvori
Obvezatne upute III o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !