Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Obvezatne upute OVM IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
52 23.5.2007 Obvezatne upute OVM IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

1704

Na temelju članka 30.L335520 i 65.L335521 Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 44/05 – pročišćeni tekst) i članka 27.L335523 stavka 3. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 44/06 i 19/07), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donosi

OBVEZATNE UPUTE OVM IV

O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA PROMATRAČA I O NAČINU PROMATRANJA RADA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I. PRAVO PROMATRANJA

Pravo promatranja tijekom čitavog izbornog postupka pri izbornim tijelima imaju:
– registrirane udruge nacionalnih manjina i pripadnici nacionalne manjine-birači koji su predložili kandidate za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj kao udruge koje djeluju na području nezavisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava i
– strani promatrači.

1. Promatrači registriranih udruga nacionalnih manjina i pripadnika nacionalnih manjina – birača koji su predložili kandidate za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalne manjine u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave

Registrirane udruge nacionalnih manjina i pripadnici nacionalne manjine-birači, koji su predložili kandidate za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalne manjine u općini ili gradu ili županiji, odnosno Gradu Zagrebu imaju pravo odrediti promatrače pri izbornim tijelima (birački odbor, općinsko/gradsko, županijsko izborno povjerenstvo.
odnosno izborno povjerenstvo Grada Zagreba i Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske).
Promatrač kojeg je odredila registrirana udruga nacionalne manjine dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti pisanu potvrdu udruge nacionalne manjine koja ga je odredila.
Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena statutom ili odlukom donesenom na temelju statuta ili punomoćnik kojem je punomoć izdana sukladno statutu ili statutarnoj odluci.
Promatrač, kojeg su odredili pripadnici nacionalne manjine – birači koji su predložili kandidate za izbor članova vijeća ili predstavnika nacionalne manjine u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, obvezan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti pisanu potvrdu potpisanu po prva tri potpisnika koji su predložili kandidate.

2. Promatrači nevladinih udruga

Nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj kao udruge koje djeluju na području nezavisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava imaju pravo pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka, a napose rad izbornih povjerenstava na svim razinama te rad biračkih odbora.
Promatrač kojeg je odredila nevladina udruga dužan je izbornom tijelu čiji će rad promatrati predočiti pisanu potvrdu nevladine udruge koja ga je odredila.
Potvrdu izdaje i potpisuje osoba ovlaštena statutom ili odlukom donesenom na temelju statuta ili punomoćnik kojemu je punomoć izdana sukladno statutu ili statutarnoj odluci.

3. Strani promatrači

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će stranom promatraču izdati pisanu potvrdu kojom će mu utvrditi status promatrača i koju je strani promatrač obvezan predočiti izbornom tijelu čiji će rad promatrati.

II. PRAVA I OBVEZE PROMATRAČA

Izborno tijelo, čiji se rad promatra, može ograničiti broj promatrača ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima.
Broj promatrača pojedine udruge nacionalne manjine ili pripadnika nacionalne manjine – birača koji su predložili kandidate za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalne manjine u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave ili nevladine udruge ne može se ograničiti na manje od po jednog promatrača.
Ovo ograničenje ne odnosi se na strane promatrače.
Izborna tijela dužna su promatračima omogućiti promatranje svog rada.
Promatrač koji se odgovarajućom ispravom iz točke I. ovih Uputa prijavio predsjedniku izbornog tijela čiji je rad ovlašten promatrati, ima i pravo uvida u cjelokupni izborni materijal.
Promatrač može biti nazočan radu nadležnog izbornog povjerenstva za vrijeme održavanja sjednica.
Promatrač ima pravo upozoravati na uočene nepravilnosti i zahtijevati njihovo otklanjanje te u zapisnik stavljati svoje primjedbe.
Promatrač ima pravo na kopiju ili presliku zapisnika o radu izbornog tijela čiji je rad promatrao.
Promatrač koji prati rad biračkog odbora ima pravo biti nazočan radu biračkog odbora od pripremanja biračkog mjesta prije njegovog otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja te u zapisnik o radu biračkog odbora stavljati obrazložene primjedbe na rad biračkog odbora ili ih u pisanom obliku priložiti zapisniku o radu biračkog odbora. Birački odbor dužan je zaprimiti pisanu primjedbu promatrača, priložiti je zapisniku o radu biračkog odbora i o tome izdati potvrdu.
Promatrač smije dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći rad biračkog odbora i postupak glasovanja.
Promatrač ne smije:
– odgovarati na eventualne upite birača, a u slučaju da mu se birač obrati, obvezan je uputiti ga predsjedniku ili članu biračkog odbora,
– nositi oznake ili fotografije kandidata,
– nositi značke, oznake ili druge materijale koji bi mogli na bilo koji način utjecati na birače
– tonski ili video snimati,
– na bilo koji drugi način utjecati na birače.
Promatrač ne smije ometati i utjecati na rad izbornog tijela. Predsjednik izbornog tijela usmeno će opomenuti promatrača koji ometa rad izbornog tijela. Ako promatrač unatoč opomeni nastavi s ometanjem, predsjednik izbornog tijela ovlašten je naložiti promatraču koji ometa red i mir i onemogućava odnosno otežava glasovanje da napusti izborno tijelo.

Klasa: 013-03/07-01/04
Urbroj: 507-07-01
Zagreb, 17. svibnja 2007.

Potpredsjednica
Aleksandra Jozić Ileković, dipl. iur., v. r.

zatvori
Obvezatne upute OVM IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !