Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Banovine (L-BN) ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
2 04.01.2010 Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Banovine (L-BN)

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

53

Na temelju članka 62.L490726 stavka 6. i 7. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 122/03, 79/07, 32/08 i 65/09), Vijeće je na 43-09 sjednici održanoj 21. prosinca 2009., a temeljem provedenog Javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije broj 04/09 (»Narodne novine« broj 124/09) i provedenoga postupka utvrđivanja postojanja uvjeta za davanje koncesije donijelo

ODLUKU

I. Koncesija za obavljanje djelatnosti radija na području Banovine (L-BN) daje se ponuditelju Radio Banovina d.o.o., MB: 0199885.

II. Vrijeme trajanja koncesije je 9 (devet) godina.

III. Godišnja naknada za koncesiju iznosi 5.460,00 (pet tisuće i četiristo šezdeset) kuna i plaća se u korist državnog proračuna.

IV. Ponuditelj je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana objave Odluke u »Narodnim novinama« uputiti Hrvatskoj agenciji za telekomunikacije zahtjev za obavljanjem tehničkog pregleda radi utvrđivanja prostornih i tehničkih uvjeta.

V. Sukladno članku 20. stavku 6. Pravilnika o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizijeL490728 (»Narodne novine« broj 98/07 i 105/07) Hrvatska agencija za telekomunikacije dužna je obaviti tehnički pregled u roku od 30 (trideset) dana, a ukoliko to nije u mogućnosti, dužna je pisano obavijestiti Vijeće.

VI. Rok za sklapanje ugovora o koncesiji je 45 (četrdeset i pet) dana od dana objave Odluke u »Narodnim novinama«. Ako nakladnik u tom roku ne sklopi ugovor o koncesiji Vijeće će poništiti odluku o dodjeli koncesije, a nakladnik nema pravo na naknadu štete.

VII. Ponuditelji kojima je dodijeljena koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije, a koji su istu već konzumirali dužni su do sklapanja ugovora o korištenju koncesije podmiriti sva svoja eventualna dugovanja vezana za koncesijsku naknadu i naknadu za rad Agencije za elektroničke medije.

VIII. Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Vijeće za elektroničke medije na svojoj 35-09 sjednici održanoj 12. listopada 2009. godine donijelo je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja broj 04/09 za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije. Javnom je natječaju prethodio postupak izrade studije opravdanosti davanja koncesija za obavljanje djelatnosti radija za područje Banovine.

Javni natječaj objavljen je uL490729 »Narodnim novinama« broj 124/09 od 16. listopada 2009. godine i u propisanom roku na javni natječaj za davanje koncesija ponudu je dostavio ponuditelj Radio Banovina d.o.o.

Vijeće je provelo postupak razmatranja, usporedbe i ocjene zaprimljene ponude sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i postupku javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije te utvrđivalo ispunjavanje tehničkih, prostornih, financijskih i kadrovskih uvjeta sukladno Pravilniku o posebnim tehničkim, prostornim, financijskim i kadrovskim uvjetima za obavljanje djelatnosti radija i televizije.

Utvrđeno je da ponuda trgovačkog društva Radio Banovina d.o.o. odgovara zakonskim i podzakonskim aktima kako bi se mogla donijeti meritorna odluka.

Utvrđeno je da nema pravnih i stvarnih zapreka za glasovanjem te se pristupilo tajnom glasovanju o ponudama koristeći glasačke listiće na kojima su navedeni ponuditelji abecednim redom.

Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće je potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija za obavljanje djelatnosti radija da trgovačkom društvu Radio Banovina d.o.o.

Utvrđeno je da ponuda trgovačkog društva Radio Banovina d.o.o. u potpunosti zadovoljava kriterije propisane Zakonom i podzakonskim aktima.

Slijedom navedenoga odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, jer je ona konačna, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

Klasa: 612-12/09-02/0063

Urbroj: 567-01/09-01

Zagreb, 21. prosinca 2009.

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE
VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE
Zdenko Ljevak, dipl. ing., v. r.

zatvori
Odluka o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija na području Banovine (L-BN)
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !