Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
označi tražene riječi printaj stranicu
154 29.12.2008 Plan adresiranja

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

4206

Na temelju članka 12.L424978 stavka 1. točke 9 i članka 69.L424979 stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08), Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije donosi

PLAN ADRESIRANJA

1. Kôdovi zatvorenih korisničkih skupina (CUG – Closed User Group)

Kôdovi zatvorenih korisničkih skupina (CUG – Closed User Group) upotrebljavaju se za uspostavljanje zatvorenih korisničkih skupina i prenose se ITU-T Signalizacijskim sustavom broj 7 (»”SS No. 7”«). Struktura kôdova zatvorenih korisničkih skupina određena je ITU-T preporukom X.180. Kôd zatvorene korisničke skupine sastoji se od dva dijela – dijela A i dijela B. Dio A čine četiri dekadske znamenke i upotrebljava se da bi odredio raspon kôdova. Ako prva znamenka dijela A ima vrijednost 0, tada druga, treća i četvrta znamenka dijela A predstavljaju znamenke kôda zemlje (CC – Country Code), u skladu s ITU-T preporukom E.164.

Ako prva znamenka dijela A ima vrijednost između 1 i 7 uključivo, ostale znamenke dijela A predstavljaju identifikacijski kôd podatkovne mreže (DNIC – Data Network Identification Code). Dio B predstavlja jedinstvenu oznaku zatvorene korisničke skupine i čini ga šestnaesteroznamenkasti binarni kôd. Dio B se prikazuje kao peteroznamenkasti dekadski broj koji može poprimiti vrijednosti od 0 do 65 535.

0

3

8

5

Oznaka zatvorene korisničke skupine (CUG – Closed User Group) (5 znamenaka)

Dio A

Dio B

Struktura kôda zatvorene korisničke skupine (CUG – Closed User Group)

2. Kôdovi međunarodnih signalizacijskih točaka (ISPC – International Signalling Point Code)

Kôdovi signalizacijskih točaka (SPC – Signalling Point Code) upotrebljavaju se za adresiranje signalizacijskih točaka u signalizacijskim mrežama zasnovanim na ITU-T Signalizacijskom sustavu broj 7 (»”SS No. 7”«). Za razlikovanje različitih vrsta adresa signalizacijskih točaka upotrebljava se oznaka mreže (NI – Network Identification).

Kôdovi međunarodnih signalizacijskih točaka (ISPC – International Signalling Point Code) upotrebljavaju se za identifikaciju međunarodnih signalizacijskih točaka u međunarodnim signalizacijskim mrežama zasnovanim na ITU-T Signalizacijskom sustavu broj 7 (»”SS No. 7”«). Međunarodna signalizacijska mreža određena je vrijednošću oznake mreže NI = 00. Struktura kôdova međunarodnih signalizacijskih točaka propisana je ITU-T preporukom Q.708. Kôd međunarodne signalizacijske točke sastoji se od 14 bita, a može se prikazati uz pomoć tri dekadska broja. Kombinacija polja, koja sadrže bitove NML (dekadske vrijednosti od 0 do 7) i bitove K-D (dekadske vrijednosti od 0 do 255), upotrebljava se za identifikaciju područja signalizacijske mreže. Bitovi CBA (dekadske vrijednosti od 0 do 7) označavaju pojedinu signalizacijsku točku unutar određenog područja signalizacijske mreže.

Kôdovi područja signalizacijske mreže (SANC – Signalling Area/Network Codes), dodijeljuju se Republici Hrvatskoj od strane ITU-a. Unutar svakog SANC kôda moguće je dodijeliti 8 kôdova međunarodnih signalizacijskih točaka (ISPC – International Signalling Point Code).

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

3 bita

8 bitova

3 bita

Kôd područja signalizacijske mreže (SANC – Signalling Area/Network Code)

Identifikacija signalizacijske točke

Kod međunarodne signalizacijske točke (ISPC – International Signalling Point Code)

Struktura koda međunarodne signalizacijske točke (ISPC – International Signalling Point Code)

3. Kôdovi pokretnih mreža (MNC – Mobile Network Code)

Kôd pokretne mreže (MNC – Mobile Network Code) dio je međunarodne oznake pokretnog pretplatnika (IMSI – International Mobile Subscriber Identity), čija je struktura određena ITU-T preporukom E.212. International Mobile Subscriber Identity. Namjena međunarodne oznake pokretnog pretplatnika (IMSI – International Mobile Subscriber Identity) jedinstveno je međunarodno označavanje pokretnih korisnika u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama. Vrijednost kôda zemlje za pokretne mreže (MCC – Mobile Country Code) za Republiku Hrvatsku je 219. Kôd pokretne mreže (MNC – Mobile Network Code) u kombinaciji s MCC kôdom jednoznačno određuje pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu. Kôd pokretne mreže sastoji se od dvije znamenke te je stoga moguće dodijeliti 100 MNC kôdova u rasponu od 00 do 99.

MCC – Mobile Country Code

MNC – Mobile Network Code

MSIN – Mobile Station Identification Number

3 znamenke

2 znamenke

Najviše 10
znamenaka

Međunarodna oznaka pokretnog pretplatnika (IMSI – International Mobile Subscriber Identity)

Najviše 15 znamenaka

Struktura međunarodne oznake pokretnog pretplatnika (IMSI – International Mobile Subscriber Identity)

4. Kôdovi nacionalnih signalizacijskih točaka (NSPC – National Signaling Point Code)

Kôdovi signalizacijskih točaka (SPC – Signaling Point Code) upotrebljavaju se za adresiranje signalizacijskih točaka u signalizacijskim mrežama zasnovanim na ITU-T Signalizacijskom sustavu broj 7 (»”SS No. 7”«). Za razlikovanje između različitih vrsta adresa signalizacijskih točaka upotrebljava se oznaka mreže (NI – Network Identification).

Kôdovi nacionalnih signalizacijskih točaka označavaju signalizacijske točke u nacionalnoj signalizacijskoj ravnini. Nacionalna signalizacijska ravnina određena je vrijednošću oznake mreže NI = 11 (binarni zapis) (nat 1), te je predviđena za nacionalnu uporabu u skladu s ITU-T preporukom Q.704.

Planom adresiranja nije obuhvaćen raspon kôdova signalizacijskih točaka označenih vrijednošću oznake mreže NI = 10 (binarni zapis) (nat 0), koji operatori mogu slobodno upotrebljavati u svojim mrežama.

Kôdovi nacionalnih signalizacijskih točaka su duljine 14 bita, a prikazuju se u strukturi 7-6-1. U dekadskom obliku kôdovi nacionalnih signalizacijskih točaka mogu poprimiti vrijednosti od 0 do 16 383.

A (7 bitova)

B (6 bitova)

C (1 bit)

Struktura kôda nacionalne signalizacijske točke (NSPC – National Signaling Point Code)

5. Identifikacijski kôdovi podatkovnih mreža (DNIC – Data Network Identification Code)

Identifikacijski kôd podatkovne mreže (DNIC – Data Network Identification Code) dio je međunarodnog podatkovnog broja čija su struktura, značajke i primjena određeni ITU-T preporukom X.121. Duljina međunarodnog podatkovnog broja iznosi najviše 14 znamenaka. Identifikacijski kôd podatkovne mreže (DNIC – Data Network Identification Code) sastoji se od četiri dekadske znamenke, od kojih prve tri znamenke predstavljaju kôd zemlje za podatkovne mreže (DCC – Data Country Code). Vrijednost kôda zemlje za podatkovne mreže (DCC – Data Country Code), dodijeljena Republici Hrvatskoj je 219. Unutar jednog kôda zemlje za podatkovne mreže (DCC – Data Country Code) moguće je identificirati 10 javnih podatkovnih mreža, ili 9 javnih podatkovnih mreža i jedan identifikacijski kôd podatkovne mreže koji je rezerviran za privatne podatkovne mreže, spojene na javnu podatkovnu mrežu (mrežu za prijenos podataka).

DNIC – Data Network Identification Code

Broj mrežnog terminala

4 znamenke

Najviše 10 znamenaka

Struktura međunarodnog podatkovnog broja (DNIC – Data Network Identification Code)

Klasa: 011-01/08-01/00012

Urbroj: 376-11-08-02

Zagreb, 5. prosinca 2008.

Predsjednik Vijeća Agencije
Gašper Gaćina, dipl. ing. el., v. r.

zatvori
Plan adresiranja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !