Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Plan numeriranja ("Narodne novine", br. XX/09, XX/12, )
označi tražene riječi printaj stranicu
154 23.12.2009 Plan numeriranja

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

3791

Na temelju članka 12.L489445 stavka 1. točke 9 i članka 69.L489446 stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08), Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi

PLAN NUMERIRANJA

I. STRUKTURA BROJEVA

1. Međunarodni broj

Međunarodni broj sadrži kôd zemlje (eng.: CC – Country Code) iza kojeg slijedi nacionalni broj (eng.: N(S)N – National (Significant) Number), kao što je prikazano na slici 1. U skladu s ITU-T preporukom E.164 duljina međunarodnog broja može iznositi najviše 15 znamenaka. Najveća duljina međunarodnog broja u Republici Hrvatskoj iznosi 12 znamenaka. Međunarodne brojeve dulje od 12 znamenaka moguće je upotrebljavati samo uz prethodno odobrenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: HAKOM). Prigodom biranja međunarodnog broja potrebno je prvo birati međunarodni predbroj »00«, a zatim kôd zemlje u koju se upućuje poziv i nacionalni broj. Međunarodni predbroj nije dio međunarodnog broja. Međunarodni broj Republike Hrvatske je »»385»«

Međunarodni broj

Kôd zemlje

Nacionalni broj

Country code

National (Significant) Number

CC

N(S)N

Slika 1. STRUKTURA MEĐUNARODNOG BROJA

2. Nacionalni broj

U Republici Hrvatskoj u uporabi je otvoreni Plan numeriranja. Nacionalni broj sadrži nacionalni odredišni kôd (eng.: NDC – National Destination Code) iza kojeg slijedi pretplatnički broj (eng.: SN – Subscriber Number), kao što je prikazano na slici 2. Ovisno o području primjene, nacionalni odredišni kôd može određivati:

– zemljopisno područje numeriranja (županiju), – područni kôd (eng.: TC – Trunk Code), ili

– nezemljopisno područje numeriranja (eng.: SDN – Service or Destination Network code) (usluge s dodanom vrijednosti ili pokretne elektroničke komunikacijske mreže), – pristupni kôd (eng.: SDN – Service or Destination Network code).

Duljina nacionalnog broja u Republici Hrvatskoj iznosi najviše 9 znamenaka. Iznimno, duljina nacionalnog broja može iznositi i više od 9 znamenaka, za što je potrebno pribaviti prethodno odobrenje HAKOM-a. Prigodom pozivanja pretplatnika iz drugog zemljopisnog područja numeriranja (županije) ili pokretne elektroničke komunikacijske mreže, ili prigodom uporabe usluga s dodanom vrijednosti, potrebno je prvo birati nacionalni predbroj “”0””, a zatim nacionalni odredišni kôd i pretplatnički broj. Nacionalni predbroj nije dio nacionalnog broja.

Nacionalni broj

Nacionalni
odredišni broj

Pretplatnički broj
(Subscriber Number)

NDC

SN

Slika 2. STRUKTURA NACIONALNOG BROJA

2.1. Nacionalni broj u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

2.1.1. Zemljopisni broj

Nacionalni broj u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži sastoji se od područnog koda (eng.: TC – Trunk Code) i pretplatničkog broja (eng.: SN – Subscriber Number), kao što je prikazano na slici 3. Područni kôd može sadržavati jednu ili dvije znamenke. Duljina pretplatničkog broja iznosi 7 znamenaka u područjima s jednoznamenkastim područnim kodom, ili 6 znamenaka u područjima s dvoznamenkastim područnim kodom, osim u slučaju kada se radi o pružanju univerzalnih usluga. Za prvu znamenku pretplatničkog broja ne mogu se upotrijebiti vrijednosti »0«, »1« i »9«. Prigodom pozivanja pretplatnika iz iste županije (lokalni poziv) bira se njegov pretplatnički broj.

Pretplatnički brojevi koji započinje sa znamenkama »519XXX(X)«, »589XXX(X)«, »598XXX(X)« i »594XXX(X)« rezervirani su za nove usluge.

Nacionalni broj

Područni kôd
(Trunk Code)

Pretplatnički broj
(Subscriber Number)

TC

SN

Slika 3. STRUKTURA NACIONALNOG BROJA U NEPOKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI

2.1.2. Nezemljopisni broj

2.1.2.1. Nacionalni broj za usluge s dodanom vrijednosti

Nacionalni broj za usluge s dodanom vrijednosti sastoji se od pristupnog koda (eng.: SDN – Service or Destination Network code) i pretplatničkog broja (eng.: SN – Subscriber Number), kao što je prikazano na slici 4. Duljina pristupnog koda iznosi dvije ili tri znamenke. Duljina pretplatničkog broja za usluge s dodanom vrijednosti iznosi 4, 6 ili 7 znamenaka.

HAKOM može odobriti korištenje prve znamenke u pretplatničkom broju za oznaku tarife, kao što je prikazano na slici 4a. Oznaka tarife sadržava jednu znamenku.

U slučaju usluga pristupa internetu prva znamenka pretplatničkog broja predstavlja oznaku tarife (eng.: TI – Tariff Identifier), a druga i treća znamenka pretplatničkog broja predstavljaju oznaku operatora, kao što je prikazano na slici 4b.

Pri dodjeli brojeva za usluge s dodanom vrijednosti HAKOM mora voditi računa o tome da se znamenke pretplatničkih brojeva ne preklapaju.

Prigodom uporabe usluga s dodanom vrijednosti vrijedi postupak biranja opisan u točki 2. ovoga Plana.

Sukladno ITU-T preporukama E.168, E.168.1, i F.850 osobni (»nomadski«) broj je broj koji jedinstveno identificira korisnika »nomadskih« usluga, pomoću kojeg pozivajući pretplatnik pristupa korisniku »nomadskih« usluga. Korisnik »nomadskih« usluga može imati više od jednog »nomadskog« broja (poslovni »nomadski« broj za poslovne pozive i privatni »nomadski« broj za privatne pozive). Također, izraz »nomadske« usluge odnosi se za usluge gdje korisnik spaja svoj VoIP (eng.: Voice over Internet Protocol) telefon na bilo koju terminacijsku točku mreže i ostvaruje/zaprima pozive koristeći isti broj. Isto tako, »nomadske« usluge se pružaju neovisno o fizičkoj lokaciji korisnika.

Nacionalni broj

Pristupni kôd
(Service or Destination Network Code)

Pretplatnički broj
(Subscriber Number)

SDN

SN

2 ili 3 znamenke

4, 6 ili 7 znamenaka

Slika 4. STRUKTURA NACIONALNOG BROJA ZA USLUGE S DODANOM VRIJEDNOSTI BEZ OZNAKE TARIFE U PRETPLATNIČKOM BROJU

Nacionalni broj

Pristupni kôd
(Service or Destination Network Code)

Pretplatnički broj

(Subscriber Number)

SDN

SN

2 ili 3 znamenke

TI

Preostali SN

1 znamenka

3 ili 5 znamenaka

Slika 4a. STRUKTURA NACIONALNOG BROJA ZA USLUGE S DODANOM VRIJEDNOSTI S OZNAKOM TARIFE U PRETPLATNIČKOM BROJU

Nacionalni broj

Pristupni kôd (Service or Destination Network Code)

Oznaka tarife

Oznaka operatora

Pretplatnički broj

(Subscriber Number)

SDN

TI

SN

2 ili 3 znamenke

1 znamenka

2 znamenke (2 i 3 znamenka)

3 znamenke

Slika 4b. STRUKTURA NACIONALNOG BROJA ZA USLUGE PRISTUPA INTERNETU

Prigodom uporabe usluga s dodanom vrijednosti vrijedi postupak biranja opisan u točki 2. ovoga Plana.

2.2. Nacionalni broj u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Nacionalni broj u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži sastoji se od pristupnog koda (eng.: SDN – Service or Destination Network code) i pretplatničkog broja (eng.: SN – Subscriber Number), kao što je prikazano na slici 5. Duljina pristupnog koda može iznositi dvije ili tri znamenke. Duljina pretplatničkog broja u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama iznosi 6 ili 7 znamenaka. U slučaju korištenja pristupnog koda od tri znamenke duljina pretplatničkog broja može iznositi najviše šest znamenaka. Pretplatničke brojeve dulje od 7 znamenaka moguće je upotrebljavati samo uz prethodno odobrenje HAKOM-a. Prigodom ostvarivanja poziva iz pokretnih elektroničkoj komunikacijskih mreža, osim za pozive upućene na pozivne brojeve hitnih službi i službe davanja obavijesti (informacija), vrijedi postupak biranja opisan u točki 2. ovoga Plana.

Nacionalni broj

Pristupni kôd
(Service or Destination Network Code)

Pretplatnički broj
(Subscriber Number)

SDN

SN

Slika 5. STRUKTURA NACIONALNOG BROJA U JAVNOJ POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI

3. Kratki kodovi

Kratki kodovi upotrebljavaju se za pristup hitnim službama, uslugama od društvenog značaja, uslugama davanja obavijesti o informacijama pretplatnika, posebnim uslugama od javnog interesa, te za pristup uslugama operatora koje omogućuju tržišno natjecanje. Kratki kôd može se sastojati od jednog dijela (oznaka usluge) ili od dva dijela (oznaka usluge i kôd operatora), kao što je prikazano na slici 6.

Duljina kratkih kodova iznosi od tri do pet znamenaka, a u posebnim okolnostima (nedostatan kapacitet) može iznositi i šest znamenaka.

Kratki kôd za prvu znamenku ima »1« ili »9«, s time da je prva znamenka »9« rezervirana za buduće potrebe (podatkove usluge i sl.) dok se kod ostalih vrsta usluga koristi prva znamenka »1». Kratki kôd se odabire po formuli: 1ABCD, gdje su: A=2,4,6,7,8 i B,C,D=0,…,9.

Kratki kodovi se utvrđuju ovim Planom koje operatori implementiraju izravno u svoju mrežu te se isti ne mogu koristiti za druge namjene osim na način kako je to predviđeno ovim Planom.

Pored gore navedenog, operatori mogu koristiti kratke kodove bez odluke nadležnog regulatornog tijela o dodijeli pod uvjetom da se takvi kodovi koriste isključivo u mreži operatora i to za usluge koje su dostupne isključivo korisnicima tog operatora, te se isti koriste u skladu s Planom numeriranja odnosno kodovima utvrđenim ovim Planom.

Pristup hitnim službama i službi davanja obavijesti (informacija) u sklopu paketa univerzalnih usluga potrebno je osigurati iz svih zemljopisnih područja numeriranja svih javnih telefonskih mreža te iz područja numeriranja pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža postupkom lokalnog biranja.

Pristup službi davanja obavijesti (informacija) potrebno je osigurati iz svih područja numeriranja javnih telefonskih mreža onih operatora kojima je dodijeljen kratki kôd za obavljanje te usluge.

Prigodom korištenja usluge odabira operatora potrebno je birati oznaku usluge, kôd operatora, te željeni nacionalni ili međunarodni broj (npr. 1021 023 XX XX XX). Oznaka usluge i kôd operatora nisu dio međunarodnog broja.

Nacionalni broj

oznaka usluge
(Trunk Code)

Kôd operatera
(Subscriber Number)

Slika 6. Struktura kratkih kodova

II. POPIS NACIONALNIH BROJEVA

Zemljopisno područje (županije)

Nacionalni odredišni kôd

Zagrebačka županija i Grad Zagreb

1

Dubrovačko-neretvanska županija

20

Splitsko-dalmatinska županija

21

Šibensko-kninska županija

22

Zadarska županija

23

Osječko-baranjska županija

31

Vukovarsko-srijemska županija

32

Virovitičko-podravska županija

33

Požeško-slavonska županija

34

Brodsko-posavska županija

35

Međimurska županija

40

Varaždinska županija

42

Bjelovarsko-bilogorska županija

43

Sisačko-moslavačka županija

44

Karlovačka županija

47

Koprivničko-križevačka županija

48

Krapinsko-zagorska županija

49

Primorsko-goranska županija

51

Istarska županija

52

Ličko-senjska županija

53

Usluge s dodanom vrijednosti

Usluga općeg sadržaja

60

Usluga humanitarnog karaktera

609

Usluga glasovanja telefonom

61

Usluga jedinstvenog pristupnog broja

62

Usluga namijenjena djeci

69

Usluga sa sadržajem neprimjerenim za djecu

64

Usluge nagradnih igara

65*

Usluge osobnog broja

74, 75

Usluga pristupa internetu (dial-up)

76, 77

Usluga besplatnog poziva

800, 801

Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

9XX

Kratki kodovi

1ABCD

Hitne službe

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (jedinstveni europski broj za hitne službe)

112

Policija

192**

Vatrogasci

193**

Hitna medicinska pomoć

194**

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru

155**

Pomoć na cestama

1987**

Usluge od društvenog značaja

Usluge s posebnom socijalnom osjetljivosti (Harmonizirani europski kratki broj)

116XXX

Pozivni centar za nestalu djecu (Hotline for missing children)

116000

Pozivni centar za žrtve zločina(Victims of Crime)

116006

Pozivni centar za djecu (Child Helpline)

116111

Pozivni centar za medicinske usluge (Non-Emergency Medical Services)

116117

Pozivni centar za emocionalnu pomoć (Emotional support helpline)

116123

Usluge davanja obavijesti o informacijama pretplatnika

Usluga davanja obavijesti o informacijama pretplatnika

118XX***

Usluge operatora koje omogućuju tržišno natjecanje

Odabir operatora

10XX

Aktiviranje SMS usluge u nepokretnoj mreži

133XX

Napomena:

X, B, C, D = 0,…,9

A = 2, 4, 6, 7 ili 8.

* U uporabi od 1. siječnja 2010. godine, prijelazno razdoblje istodobnog funkcioniranja postojećih i novih brojeva je 60 dana od dana implementacije novih brojeva.

** Do početka aktivacije novih kratkih kodova 192, 193, 194, 155 i 1987 biti će aktivni stari kratki kodovi 92, 93, 94, 9155 i 987. Nakon aktivacije novih kratkih kodova definirati će se prijelazno razdoblje istodobnog funkcioniranja novih i starih kratkih kodova.

*** Prijelazno razdoblje istodobnog funkcioniranja 988 i 118XX broja je 6 mjeseci od 1. srpnja 2010. godine, odnosno implementacije 118XX broja.

Prestanak važenja propisa

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan numeriranjaL489448 (»Narodne novine« br. 154/08).

Stupanje na snagu

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/18

Urbroj: 376-12-09-01

Zagrebu, 9. prosinca 2009.

Predsjednik Vijeća
Miljenko Krvišek, dipl. ing. el., v. r.

zatvori
Plan numeriranja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !