Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2010. godine ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
136 07.12.2010 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2010. godine

HRVATSKI SABOR

3509

Na temelju članka 109.L619867 stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08) Hrvatski sabor na sjednici 23. studenoga 2010., donio je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2010. GODINE

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. godinuL619869 (»Narodne novine«, broj 151/09.) ostvaren je u prvom polugodištu 2010. godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PLAN ZA 2010.

IZVRŠENJE
ZA 1. – 6. 2010.

INDEKS

PRIHODI POSLOVANJA

112.578.912.866

51.854.120.602,76

46,1

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

250.410.000

139.351.707,78

55,6

RASHODI POSLOVANJA

119.077.918.298

59.107.383.249,84

49,6

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.363.889.394

565.596.608,72

23,9

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-8.612.484.826

-7.679.507.548,02

89,2

B. RAČUN FINANCIRANJA

PLAN ZA 2010.

IZVRŠENJE ZA 1. – 6. 2010.

INDEKS

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

28.790.271.304

16.150.540.027,36

56,1

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

20.177.786.478

12.108.404.378,01

60,0

PROMJENA U STANJU DEPOZITA

-3.637.371.898,67

NETO FINANCIRANJE

8.612.484.826

7.679.507.548,02

89,2

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0,00

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2010. godine kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

NAZIV

PLAN 2010.

IZVRŠENJE
1. – 6. 2010.

INDEKS

6

PRIHODI POSLOVANJA

112.578.912.866,00

51.854.120.602,76

46,1

61

Prihodi od poreza

65.458.857.286,00

29.182.545.408,08

44,6

611

Porez i prirez na dohodak

1.538.209.038,00

484.115.296,14

31,5

6111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

931.260.945,51

6112

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

70.879.817,84

6113

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

16.202.673,29

6114

Porez i prirez na dohodak od kapitala

5.211.679,53

6115

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

115.268.529,52

6116

Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

3.266.546,52

6117

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

-657.974.896,07

612

Porez na dobit

8.271.629.244,00

3.651.809.637,80

44,1

6121

Porez na dobit od poduzetnika

3.590.407.730,24

6122

Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge

50.857.606,66

6123

Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti

10.544.300,90

613

Porezi na imovinu

561.431.487,00

220.187.182,63

39,2

6134

Povremeni porezi na imovinu

220.187.182,63

614

Porezi na robu i usluge

51.117.551.058,00

22.811.434.678,46

44,6

6141

Porez na dodanu vrijednost

17.408.468.759,89

6142

Porez na promet

60.258.497,79

6143

Trošarine

4.790.426.687,39

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

288.856.957,57

Poseban porez na naftne derivate

2.654.303.327,16

Poseban porez na alkohol

94.933.284,82

Poseban porez na pivo

258.943.973,08

Poseban porez na bezalkoholna pića

53.182.135,35

Poseban porez na duhanske prerađevine

1.360.819.978,30

Poseban porez na kavu

68.851.890,10

Poseban porez na luksuzne proizvode

10.535.141,01

6144

Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara

287.547.312,83

6146

Ostali porezi na robu i usluge

264.733.420,56

615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

1.750.036.459,00

749.945.459,55

42,9

6151

Carine i carinske pristojbe

749.945.459,55

Carine na uvoz robe i usluga

654.014.975,53

Carinske pristojbe

95.930.484,02

616

Ostali prihodi od poreza

2.220.000.000,00

1.265.053.153,50

57,0

6162

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe

1.265.053.153,50

62

Doprinosi (socijalni)

40.328.591.039,00

18.917.001.271,85

46,9

621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

18.555.970.339,00

8.662.441.207,27

46,7

6211

Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavca

46.101.065,50

6212

Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća poslodavac

7.766.821.241,59

6213

Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

500.149.117,27

6214

Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje

349.369.782,91

622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

19.868.522.232,00

9.368.452.349,31

47,2

6221

Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavaca

8.487.300.432,11

6223

Doprinosi za mirovinsko osiguranje fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost

575.970.567,76

6224

Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje

305.181.349,44

623

Doprinosi za zapošljavanje

1.904.098.468,00

886.107.715,27

46,5

6232

Doprinosi za zapošljavanje koje plaća poslodavac

886.107.715,27

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

1.320.977.369,00

234.106.270,77

17,7

631

Pomoći od inozemnih vlada

29.958.398,00

7.115.334,09

23,8

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

7.091.491,20

6312

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

23.842,89

632

Pomoći od međunarodnih organizacija

1.226.151.973,00

198.956.402,56

16,2

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

140.167.345,95

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

58.789.056,61

633

Pomoći iz proračuna

63.066.998,00

26.334.534,12

41,8

6331

Tekuće pomoći iz proračuna

22.677.128,42

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

3.657.405,70

634

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

1.800.000,00

1.700.000,00

94,4

6341

Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

1.700.000,00

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

0,00

64

Prihodi od imovine

1.540.788.727,00

1.553.061.964,65

100,8

641

Prihodi od financijske imovine

660.301.953,00

500.023.301,62

75,7

6411

Prihodi od kamata na dane zajmove

74.205.447,25

6412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

196.750,90

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

4.109.846,13

6414

Prihodi od zateznih kamata

4.840.116,80

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

0,00

6416

Prihodi od dividendi

97.751.280,47

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

318.374.456,19

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

545.403,88

642

Prihodi od nefinancijske imovine

880.486.774,00

1.053.038.663,03

119,6

6421

Naknade za koncesije

196.847.353,76

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

42.152.370,49

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

81.570.165,01

6424

Naknada za ceste

732.468.773,77

65

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

3.328.124.591,00

1.684.315.849,93

50,6

651

Administrativne (upravne) pristojbe

955.253.196,00

395.413.302,11

41,4

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

152.044.548,55

6513

Ostale upravne pristojbe

67.104.849,10

6514

Ostale pristojbe

176.263.904,46

652

Prihodi po posebnim propisima

2.372.871.395,00

1.288.902.547,82

54,3

6521

Prihodi državne uprave

264.426.696,51

6526

Ostali nespomenuti prihodi

1.024.475.851,31

66

Ostali prihodi

601.573.854,00

283.089.837,48

47,1

661

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

71.468.800,00

23.056.232,48

32,3

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

2.067.060,19

6612

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

20.989.172,29

662

Kazne

514.763.054,00

252.636.955,31

49,1

6621

Carinske kazne

38.888.817,92

6622

Kazne za devizne prekršaje

1.570.149,37

6623

Porezne kazne

16.761.144,48

6624

Kazne za privredne prijestupe

23.173,11

6625

Prometne kazne

118.965.590,44

6626

Krivične kazne

11.594.596,63

6627

Ostale kazne

64.833.483,36

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan javne države

15.342.000,00

7.396.649,69

48,2

6631

Tekuće donacije

5.615.739,19

6632

Kapitalne donacije

1.780.910,50

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV

PLAN 2010.

IZVRŠENJE
1. – 6. 2010.

INDEKS

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

250.410.000,00

139.351.707,78

55,6

71

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

20.000.000,00

15.579.188,84

77,9

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

20.000.000,00

15.579.188,84

77,9

7111

Zemljište

15.579.188,84

72

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

228.900.000,00

122.644.202,88

53,6

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

220.000.000,00

121.983.090,43

55,4

7211

Stambeni objekti

115.365.046,27

7212

Poslovni objekti

6.506.634,66

7213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti

0,00

7214

Ostali građevinski objekti

111.409,50

722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

5.500.000,00

7.323,44

0,1

7221

Uredska oprema i namještaj

5.583,44

7222

Komunikacijska oprema

1.740,00

7223

Oprema za održavanje i zaštitu

0,00

7227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

0,00

723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

3.400.000,00

653.789,01

19,2

7231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

473.788,01

7233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

180.001,00

74

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

1.510.000,00

1.128.316,06

74,7

741

Prihodi od prodaje zaliha

1.510.000,00

1.128.316,06

74,7

7411

Strateške zalihe

1.128.316,06

RASHODI POSLOVANJA

NAZIV

PLAN 2010.

IZVRŠENJE
1. – 6. 2010.

INDEKS

3

RASHODI POSLOVANJA

119.077.918.298,00

59.107.383.249,84

49,64

31

Rashodi za zaposlene

22.512.674.705,00

10.982.522.155,20

48,78

311

Plaće

18.120.456.915,00

8.958.311.859,96

49,44

3111

Plaće za redovan rad

8.833.677.853,75

3112

Plaće u naravi

20.677.309,38

3113

Plaće za prekovremeni rad

44.649.829,16

3114

Plaće za posebne uvjete rada

59.306.867,67

312

Ostali rashodi za zaposlene

822.489.440,00

263.688.414,87

32,06

3121

Ostali rashodi za zaposlene

263.688.414,87

313

Doprinosi na plaće

3.569.728.350,00

1.760.521.880,37

49,32

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

240.824.841,40

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.365.846.385,74

3133

Doprinosi za zapošljavanje

153.850.653,23

32

Materijalni rashodi

8.805.468.080,00

3.929.394.757,75

44,62

321

Naknade troškova zaposlenima

1.359.438.047,00

651.636.535,32

47,93

3211

Službena putovanja

104.593.501,34

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

530.035.777,70

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

17.007.256,28

322

Rashodi za materijal i energiju

1.920.505.327,00

834.447.892,09

43,45

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

154.686.231,42

3222

Materijal i sirovine

105.341.270,57

3223

Energija

313.054.585,56

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.

38.579.270,17

3225

Sitni inventar i autogume

15.463.163,11

3226

Vojna oprema

207.323.371,26

323

Rashodi za usluge

5.058.448.670,00

2.208.375.469,84

43,66

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

304.223.502,29

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

199.922.436,53

3233

Usluge promidžbe i informiranja

42.741.818,40

3234

Komunalne usluge

168.558.537,07

3235

Zakupnine i najamnine

261.866.717,79

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

204.531.031,68

3237

Intelektualne i osobne usluge

461.900.457,00

3238

Računalne usluge

203.882.395,21

3239

Ostale usluge

360.748.573,87

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

467.076.036,00

234.934.860,50

50,30

3291

Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl.

37.158.216,94

3292

Premije osiguranja

40.085.824,26

3293

Reprezentacija

10.545.057,35

3294

Članarine

102.074.328,15

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

45.071.433,80

34

Financijski rashodi

6.335.658.319,00

3.386.010.262,68

53,44

341

Kamate za izdane vrijednosne papire

4.472.459.464,00

2.598.451.520,53

58,10

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

428.641.328,36

3413

Kamate za izdane obveznice

2.169.810.192,17

342

Kamate za primljene zajmove

1.298.792.868,00

555.291.040,69

42,75

3421

Kam. prim. zaj. dr. raz. vl. ino vl. i međ. org.

103.306.579,84

3422

Kam. za primlj. zaj. od banaka i ost. finan. u javnom s.

18.865.673,40

3423

Kam. za primlj. zaj. od banaka i ost. fin. izvan jav. s.

433.116.900,14

3424

Kamate za primljene zajmove od ostalih trg.društava

1.887,31

343

Ostali financijski rashodi

564.405.987,00

232.267.701,46

41,15

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

88.101.898,54

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

25,20

3433

Zatezne kamate

4.344.427,60

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

139.821.350,12

35

Subvencije

5.929.907.143,00

3.470.308.310,64

58,52

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom s.

1.981.098.655,00

1.015.411.529,99

51,25

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom s.

1.015.411.529,99

352

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

3.948.808.488,00

2.454.896.780,65

62,17

3521

Subv. bankama i ostalim fin. instit. izvan javnog s.

152.086.705,07

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

68.052.155,45

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

2.234.757.920,13

36

Pomoći dane u inoz. i unutar opće države

5.252.921.676,00

2.713.793.777,38

51,66

361

Pomoći inozemnim vladama

56.890.000,00

26.784.598,76

47,08

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

24.643.491,83

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

2.141.106,93

362

Pomoći međunarodnim organizacijama

2.405.000,00

0,00

0,00

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

0,00

3622

Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama

0,00

363

Pomoći unutar opće države

5.193.626.676,00

2.687.009.178,62

51,74

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

1.354.832.224,16

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

1.332.176.954,46

37

Naknade građ. i kuć. na tem. osig. i dr. nak.

64.561.867.156,00

31.900.218.314,91

49,41

371

Naknade građ. i kuć. na temelju osiguranja

50.515.439.930,00

24.969.360.761,84

49,43

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

15.962.544.260,02

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

9.006.816.501,82

372

Ostale naknade građ. i kućan. iz proračuna

14.046.427.226,00

6.930.857.553,07

49,34

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

6.677.893.544,57

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

252.964.008,50

38

Ostali rashodi

5.679.421.219,00

2.725.135.671,28

47,98

381

Tekuće donacije

1.506.725.772,00

605.138.394,37

40,16

3811

Tekuće donacije u novcu

605.138.394,37

382

Kapitalne donacije

764.994.728,00

412.279.924,27

53,89

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizac.

149.262.159,07

3822

Kapital.donacije građanima i kućanstvima

263.017.765,20

383

Kazne, penali i naknade štete

203.291.365,00

47.230.471,29

23,23

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

899.835,86

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

46.330.635,43

385

Izvanredni rashodi

281.690.090,00

84.771.583,94

30,09

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

83.890.120,55

3859

Ostali izvanredni rashodi

881.463,39

386

Kapitalne pomoći

2.922.719.264,00

1.575.715.297,41

53,91

3861

Kap. pom. bank., fin. inst., trg. dr. u javn. sek.

1.346.243.108,68

3862

Kap. pom. bank., fin. ins., trg. dr. van javn. sk.

209.478.263,82

3863

Kap.pom. poljop., obrt, malim i sred. poduzet

19.993.924,91

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV

PLAN 2010.

IZVRŠENJE
1. – 6. 2010.

INDEKS

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.363.889.394,00

565.596.608,72

23,93

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

105.361.584,00

34.806.267,34

33,04

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

2.190.000,00

116.112,30

5,30

4111

Zemljište

116.112,30

412

Nematerijalna imovina

103.171.584,00

34.690.155,04

33,62

4123

Licence

17.908.565,31

4124

Ostala prava

15.329.343,77

4126

Ostala nematerijalna imovina

1.452.245,96

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.

2.017.972.644,00

457.607.435,97

22,68

421

Građevinski objekti

1.032.906.159,00

249.537.631,85

24,16

4211

Stambeni objekti

51.182.481,38

4212

Poslovni objekti

191.226.328,39

4214

Ostali građevinski objekti

7.128.822,08

422

Postrojenja i oprema

632.634.243,00

119.158.668,68

18,84

4221

Uredska oprema i namještaj

37.815.176,74

4222

Komunikacijska oprema

7.382.160,96

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

54.434.862,55

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

8.311.904,51

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

6.122.303,65

4226

Sportska i glazbena oprema

0,00

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

5.092.260,27

423

Prijevozna sredstva

193.356.804,00

68.344.321,61

35,35

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

9.238.015,37

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

10.437.271,44

4234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

48.669.034,80

424

Knjige, umj. djela i ost. izložbene vrijed.

3.988.477,00

1.542.397,89

38,67

4241

Knjige u knjižnicama

1.351.806,37

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.)

154.961,52

4244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

35.630,00

425

Višegodišnje nasadi i osnovno stado

320.000,00

0,00

0,00

4251

Višegodišnje nasadi

0,00

4252

Osnovno stado

0,00

426

Nemat. proizvedena imovina

154.766.961,00

19.024.415,94

12,29

4262

Ulag. u račun. programe

19.024.415,94

43

Rashodi za nab. pl. met. i ost. pohr. vrijed.

3.437.000,00

3.408.296,99

99,16

431

Plemen. met. i ost. pohranjene vrijednosti

3.437.000,00

3.408.296,99

99,16

4312

Pohranjene knjiga, umjet. djela i sl. vrijed

3.408.296,99

44

Strateške zalihe

12.500.000,00

14.252.423,53

114,02

441

Strateške zalihe

12.500.000,00

14.252.423,53

114,02

4411

Strateške zalihe

14.252.423,53

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

224.618.166,00

55.522.184,89

24,72

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

214.855.066,00

51.808.401,98

24,11

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

51.808.401,98

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

7.313.500,00

3.535.432,91

48,34

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

3.535.432,91

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.125.000,00

0,00

0,00

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

0,00

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

1.324.600,00

178.350,00

13,46

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

178.350,00

B) RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV

PLAN 2010.

IZVRŠENJE
1. – 6. 2010.

INDEKS

NETO FINANCIRANJE

8.612.484.826

7.679.507.548,02

89,2

Promjena u stanju depozita državnog proračuna

-3.637.371.898,67

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

28.790.271.304

16.150.540.027,36

56,1

81

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

262.739.650

651.657.419,88

248,0

811

Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti

2.200.000

1.211.243,23

55,1

8111

Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti

1.211.243,23

812

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

101.539.650

25.581.284,83

25,2

8121

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

25.581.284,83

816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

159.000.000

624.864.891,82

393,0

8161

Primici (povrati) glavnice zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

624.864.891,82

Od toga: naplata starih potraživanja

82

Primici od prodaje vrijednosnih papira

14.800.000.000

8.223.935.320,09

55,6

821

Trezorski zapisi (neto)

0

2.182.134.170,09

0,0

8211

Trezorski zapisi – tuzemni

2.182.134.170,09

822

Obveznice

14.800.000.000

6.041.801.150,00

40,8

8221

Obveznice – tuzemne

6.041.801.150,00

8222

Obveznice – inozemne

0,00

83

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

0

1.311.297,98

0,0

832

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

0

1.311.297,98

0,0

8321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.311.297,98

0,0

84

Primici od zaduživanja

13.727.531.654

7.273.635.989,41

53,0

841

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija

4.215.031.654

1.799.004.530,77

42,7

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija

1.799.004.530,77

842

8421

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)

0

25.288.208,64

0,0

844

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

9.512.500.000

5.449.343.250,00

57,3

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (neto)

5.449.343.250,00

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

20.177.786.478

12.108.404.378,01

60,0

51

Izdaci za dane zajmove

1.478.545.335

675.658.741,53

45,7

511

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama

222.712.876

26.930.283,75

12,1

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti – kratkoročni

26.930.283,75

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

104.670.119

25.084.302,51

24,0

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

24.273.302,51

5122

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

811.000,00

514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.000.350.000

571.159.444,27

57,1

5141

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

571.159.444,27

516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

150.812.340

52.484.711,00

34,8

5161

Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

52.484.711,00

53

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

354.054.700

95.560.148,30

27,0

531

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

220.000.000

10.000.000,00

4,5

5311

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

10.000.000,00

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

2.000.000

620.679,63

31,0

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

620.679,63

534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

132.054.700

84.939.468,67

64,3

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

84.939.468,67

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

11.324.160.804

4.539.417.435,16

40,1

541

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija

889.358.295

356.386.868,56

40,1

5412

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada

10.052.399,26

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

346.334.469,30

542

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

122.580.048

55.567.076,82

45,3

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

55.567.076,82

544

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

10.311.896.461

4.127.269.025,66

40,0

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

3.785.595.404,54

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

341.673.621,12

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

326.000

194.464,12

59,7

5451

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

194.464,12

55

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

7.021.025.639

6.797.768.053,02

96,8

552

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

7.021.025.639

6.797.768.053,02

96,8

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

3.142.763.053,02

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

3.655.005.000,00
II. POSEBNI DIO


Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su po korisnicima i programima kako slijedi:

POSEBNI DIO


Klasa: 400-06/10-01/07
Zagreb, 23. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR


Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.


zatvori
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2010. godine
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !