Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Popis pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata – (“Narodne novine”, br. XX/95, XX/95, XX/96, XX/98)
označi tražene riječi printaj stranicu
52 28.07.1995 Popis pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske sukladno članku 22. stavku 8. Zakona o za?titi od po?ara ("Narodne novine", broj 58/93) objavljuje

POPIS

PRAVNIH OSOBA, RADNJI I STRUČNIH SLU?BI KOJE IMAJU OVLAST ZA KONTROLU I ODR?AVANJE VATROGASNIH APARATA


__________________________________________________________________________________

Red.br.  Naziv pravne osobe,      Adresa             Datum

    radnje ili stručne slu?be                 izdavanja rje?enja

__________________________________________________________________________________1.    "Alfa" s p.o.      Zagreb, A. Starčevića 4      14. 02. 1995

__________________________________________________________________________________

2.   "Iskra - S" s p.o.     Zagreb, Bagrema 8         14. 02. 1995.

__________________________________________________________________________________

3. "ZOP - Tehničke usluge" s p.o. Zagreb, Gračanske du?ice b.b.   17. 02. 1995.

__________________________________________________________________________________

4.  Poduzeće "Sipo" Krapina,   Zagrebačka cesta 28        17. 02. 1995.

__________________________________________________________________________________

5. Vatrogasna ?kola Zagreb,    Ksaverska cesta 107        01. 03. 1995.

__________________________________________________________________________________

6. Radnja "Grga - Servis" Ivanić Grad, Dalmatinska 14        10. 03. 1995.

__________________________________________________________________________________

7. "Montkemija" d.d. Bakar,     Senjska cesta b.b.        15. 03.1995.

__________________________________________________________________________________

8. "Vatrostop" d.o.o. Zagreb,     ?i?ićeva 16          29. 03.1995.

__________________________________________________________________________________

9. Radnja Petra Budin?ćaka Jastrebarsko, Cvjetno naselje 14     10. 04. 1995.

__________________________________________________________________________________

10. "A.S.T. - Prom" d.o.o. Javorje, Savski Marof, Savska 2      10. 04. 1995.

__________________________________________________________________________________

11.  "INA" Trgovina Zagreb,    Radničko naselje b.b.       18. 04. 1995.

   Skladi?te Zabok Zabok,

__________________________________________________________________________________ 

12. Radnja "Sigurnost" Lopatinec,  Knezovac 121           19. 04. 1995.

__________________________________________________________________________________

13. DVD Grada Makarska Makarska,    Potok 1            21. 04.1995.

__________________________________________________________________________________

14. "Izol-termika" d.o.o. Osijek,   Krstova 31           11. 05.1995.

__________________________________________________________________________________

15. "Čazmatrans" d.d. Čazma,    M. Novačića 10          17. 05.1995.

__________________________________________________________________________________

16. DVD Ðakovo Ðakovo,        Splitska b.b.          17. 05.1995.

__________________________________________________________________________________

17. "Antipiros" d.o.o. Split,     Ulica ZNG 2A,          08. 06. 1995.

__________________________________________________________________________________

18. Vatrogasna postaja PU vukovarsko-srijemske Vinkovci        11. 06. 1995.

__________________________________________________________________________________

19. "Dioxa"d.d. Rijeka,        Ru?ićeva 18          11. 06. 1995.

__________________________________________________________________________________

20. DVD Na?ice Na?ice,        Braće Radića 26         14. 06. 1995.

__________________________________________________________________________________

21. "Međimurje zaing"d.o.o. Čakovec, A. Schuiteissa 19        15. 06.1995.

__________________________________________________________________________________

22. "Alarm" s p.o. Samobor,      A. G. Mato?a 6/1        21. 06. 1995.

__________________________________________________________________________________

23. "Sv. Florijan"d.o.o. Zagreb,     Gru?ka 8           29. 06.1995.

__________________________________________________________________________________

24. "Jadran-turist" d.d. Rovinj,    V. Nazora 6          29. 06. 1995.

__________________________________________________________________________________

25. DVD Valpovo Valpovo,        M. Gupca 50          01. 07.1995.

__________________________________________________________________________________

26. "Prom" d.o.o. Metković,       Mlinska 15          01. 07. 1995.

__________________________________________________________________________________

27. "Protection" d.o.o. Umag,     Obala m. Tita 3         04. 07.1995.

__________________________________________________________________________________

28. "Pastor"d.d. Zagreb,        Selska 90 A          07. 07. 1995.

__________________________________________________________________________________

29. DVD Rab Rab,            Palit 49           07. 07. 1995.

__________________________________________________________________________________

30. Brodogradili?te "Punat" d.d. Punat,  Obala 5           07. 07. 1995.

__________________________________________________________________________________

31. "Slavonija" d.d. ?upanja,   J. J. Strossmayera 65       07. 07. 1995.

__________________________________________________________________________________ Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministar Ivan Jarnjak, v.r.

zatvori
Popis pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !