Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/07, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
49 16.5.2007 Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO

1667

Na temelju članka 22.L335308 Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 44/06 i 19/07), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske na sjednici održanoj 7. svibnja 2007. donijelo je

POSLOVNIK

O RADU DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada i odlučivanja Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), a osobito:
– prava i dužnosti predsjednika, potpredsjednika i članova Povjerenstva (u daljnjem tekstu članovi Povjerenstva),
– sazivanje sjednica i utvrdivanje dnevnog reda,
– postupak donošenja akata, rasprava, način odlučivanja i poslovni red na sjednicama,
– javnost u radu,
– posebne odredbe o postupanju,
– stručna služba Povjerenstva.

Članak 2.

Sjedište Povjerenstva je u Zagrebu, Trg sv. Marka 6.

Članak 3.

Povjerenstvo ima pečat okruglog oblika promjera 38 mm i 25 mmkoji se sastoje od grba Republike Hrvatske smještenog u sredini iznad kojeg u luku pišu riječi »REPUBLIKA HRVATSKA«, a ispod u luku riječi »DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE« i stavlja se na sva pismena Povjerenstva koja se iz njega otpremaju.
Oblik, sadržaj i vrste štambilja koji se koriste u poslovanju Povjerenstva propisuju se posebnom odlukom.
Povjerenstvo može imati i posebni znak čiji se oblik, sadržaj i način uporabe odreduje posebnom odlukom ina sjednici Povjerenstva.

Članak 4.

Pored poslova propisanih zakonom, Povjerenstvo utvrđuje i predlaže prijedlog proračuna i prijedlog financijskog plana te razmatra izvršenje financijskog plava.
Povjerenstvo donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu stručne službe i druge akte nužne za njegov rad, odlučuje o načinu provođenja edukacije članova izbornih povjerenstava, suradnji s drugim tijelima državne vlasti te suradnji s nevladinim udrugama i medunarodnim organizacijama.

II. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA POVJERENSTVA

Članak 5.

Članovi Povjerenstva imaju pravo i dužnost:
– sudjelovati na sjednicama Povjerenstva, na njima raspravljati i glasovati,
– podnositi prijedloge i postavljati pitanja,
– na naknadu određenih troškova nastalih prilikom obavljanja svoje dužnosti,
– zahtijevati da im stručna služba Povjerenstva pruži pomoć pri obnašanju njihove dužnosti odnosno da im osigura potrebnu dokumentaciju i stručne obavijesti te pruži tehničku pomoć nužnu za rad.
Članovi Povjerenstva imaju službenu iskaznicu čiji se izgled i tekst, kao i pravo korištenja utvrduje posebnom odlukom.
Povjerenstvu se dostavljaju »Narodne novine« službeni list Republike Hrvatske i druge publikacije nužne za njegov rad.

Prava i dužnosti predsjednika

Članak 6.

Predsjednik Povjerenstva:
– predstavlja Povjerenstvo,
– saziva i predsjeda sjednicama,
– utvrđuje broj nazočnih članova i članova koji su ga obavijestili o svojoj spriječenosti da prisustvuju sjednici,
– predlaže dnevni red i otvara raspravu o dnevnom redu,
– predlaže izmjene dnevnog reda,
– brine o pravilnoj primjeni Poslovnika Povjerenstva,
– odobrava, vodeći računa o raspoloživim sredstvima, službena putovanja članova kad je Povjerenstvu upućen poziv od strane domaće ili inozemne institucije, organizacije ili udruge te određuje sastav izaslanstva,
– brine o zaštiti prava članova,
– brine o očuvanju neovisnog položaja Povjerenstva;
– potpisuje odluke i druge akte koje donosi Povjerenstvo,
– daje potrebne obavijesti medijima,
– obavlja i druge poslove propisane zakonom i Poslovnikom.

Prava i dužnosti potpredsjednika

Članak 7.

Potpredsjednici Povjerenstva pomažu u radu predsjedniku te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga na koje ih on ovlasti.
U slučaju odsutnosti predsjednika Povjerenstva ili spriječenosti u obnašanju predsjedničke dužnosti, njega zamjenjuje potpredsjednik kojeg on ovlasti.
Ako predsjednik ne ovlasti ili ne može ovlastiti potpredsjednika, dužnost predsjednika obavlja potpredsjednik kojeg izaberu članovi Povjerenstva.

III. SAZIVANJE SJEDNICA I UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Članak 8.

Sjednica Povjerenstva saziva se najmanje tri dana prije dana održavanja sjednice. Uz pisani poziv, u kojem se određuje datum i vrijeme održavanja sjednice, dostavlja se i prijedlog dnevnog reda te pisani materijala za provođenje rasprave po predloženim točkama dnevnog reda.
Prema potrebi sjednice se mogu sazivati i u kraćem roku, bez pisanog poziva.

Članak 9.

Dnevni red predlaže predsjednik Povjerenstva.
Ako je dnevni red predložen u pisanom obliku uz poziv za sjednicu, predsjednik može na samoj sjednici, uz obrazloženje predložiti izmjenu dnevnog reda na način da iz njega izostavi određene teme odnosno da ga dopuni novim temama.
Članovi Povjerenstva također mogu predlagati izmjene i dopune dnevnog reda koje su dužni obrazložiti.
O predloženom dnevnom reda, kao i o njegovim izmjenama i dopunama, odlučuju članovi Povjerenstva glasovanjem.

IV. POSTUPAK DONOŠENJA AKATA, RASPRAVA, ODLUČIVANJE I POSLOVNI RED NA SJEDNICI

Članak 10.

Povjerenstvo radi na sjednicama.
Sjednica se može održati ako je prisutno najmanje pet članova Povjerenstva.
Glasovanje je javno.
Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova svih članova Povjerenstva.
Osim sjednica, Povjerenstvo može održavati i konzultativne sastanke na kojima se ne glasuje i za koje nije potrebno dostaviti pisani dnevni red.
U iznimnim situacijama sjednicu je moguće održati i telefonskim putem ili korištenjem elektronskih sredstava komunikacije.
Na prvoj sljedećoj sjednici odluke sa sjednice iz prethodnog stavka ovog članka Poslovnika podnose se na potvrdu.

Članak 11.

Članovi Povjerenstva glasuju tako da se dizanjem roku izjašnjavaju »za« ili »protiv« prijedloga.
Nakon glasovanja predsjednik objavljuje rezultat glasovanja i utvrđuje je li pojedini prijedlog dobio potrebnu većinu glasova.

Članak 12.

Predsjednik Povjerenstva predsjeda sjednici Povjerenstva, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od potpredsjednika određen u skladu s člankom 7. stavkom. 2. i 3. Poslovnika.
Predsjednik se brine o održavanju reda na sjednici.
Sjednici mogu nazočiti i druge osobe koje je pozvalo Povjerenstvo ili predsjednik Povjerenstva.

Članak 13.

Na sjednici nitko ne smije govoriti prije nego li zahtijeva i dobije riječ od predsjednika. Predsjednik daje riječ članovima Povjerenstva prema redoslijedu kojim su se prijavili,
U raspravi mogu, u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, sudjelovati i sve osobe pozvane na sjednicu Povjerenstva na temelju odredbi ovog Poslovnika.
Neovisno o redoslijedu, član Povjerenstva može odmah dobiti riječ ako želi ukazati na povredu Poslovnika ili zakona.

Članak 14.

Tijekom rasprave smije se govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja. U suprotnom predsjednik smije govorniku oduzeti riječ.
Predsjednik može ograničiti vrijeme trajanja pojedinačnih rasprava, ali ne manje od pet minuta.

Članak 15.

O tijeku sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi tajnik Povjerenstva ili osoba koju on ovlasti.
U zapisnik se unose podaci o prisutnim i odsutnim članovima Povjerenstva, dnevnom redu, prigovori i prijedlozi izneseni na dnevni red, donesene odluke i rezultati glasovanja.
U zapisnik se unose i podaci o ostalim prisutnima na sjednici Povjerenstva.
Na zahtjev pojedinog člana Povjerenstva u zapisnik se unosi njegova rasprava odnosno primjedbe.
Svaki član Povjerenstva ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik prije njegovog prihvaćanja. O osnovanosti primjedbe odlučuje se glasovanjem. Ako se primjedba prihvati, ona postaje sastavni dio zapisnika.
Zapisnik s prethodne sjednice na koji nisu iznesene primjedbe smatra se prihvaćenim u predloženom tekstu.
Izvornici zapisnika sa sjednica Povjerenstva potpisani od strane predsjednika čuvaju se u pismohrani Povjerenstva.

V. JAVNOST U RADU

Članak 16.

Sjednice Povjerenstva su javne.
Javnost djelovanja Povjerenstva ostvaruje se:
– nazočnošću predstavnika medija na sjednici Povjerenstva,
– održavanjem tiskovnih konferencija,
– dostavom službenih priopćenja medijima i
– objavom svih važnijih podataka na službenim web-stranicama Povjerenstva.

VI. POSEBNE ODREDBE O POSTUPANJU

Članak 17.

Stranke prima predsjednik Povjerenstva ili drugi član kojeg on ovlasti.

VII. STRUČNA SLUŽBA POVJERENSTVA

Članak 18.

Povjerenstvo osniva stručnu službu za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova.
Zbog racionalnijeg poslovanja i uštede proračunskih sredstava, povjerenstvo može za obavljanje određenih tehničkih poslova koristiti zajedničke stručne službe s drugim državnim tijelima.

Članak 19.

Voditelj stručne službe Povjerenstva je tajnik Povjerenstva.
Tajnik rukovodi stručnom službom, usmjerava i usklađuje rad stručne službe i za njezin rad odgovara Povjerenstvu.
Tajnik u odnosu na stručnu službu ima položaj čelnika tijela državne uprave.
Tajnik Povjerenstva ima zamjenika koji ga mijenja u svim poslovima koje on na njega prenese.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/07-18/01
Urbroj: 507-07-01
Zagreb, 15. svibnja 2007.

Predsjednik
Branko Hrvatin, dipl. iur., v. r.

zatvori
Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !