Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Poslovnik o radu Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
118 20.10.2010 Poslovnik o radu Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara

NACIONALNI ODBOR ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA

3095

Temeljem članka 20.L617202 Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« br. 106/99., 117/01., 96/03., 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04., 38/09., 80/10.) Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara na sjednici održanoj 30. rujna 2010. godine donosi

POSLOVNIK

O RADU NACIONALNOG ODBORA ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA

Članak 1.

Ovim poslovnikom utvrđuju se način rada Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara (u tekstu koji slijedi: Nacionalni odbor), imenovanje i dužnosti članova i tajnika Nacionalnog odbora, sazivanje sjednica i način odlučivanja, te ostala pitanja od interesa za rad Nacionalnog odbora.

Članak 2.

Nacionalni odbor djeluje u okviru Ureda Hrvatske vatrogasne zajednice sa sjedištem u Zagrebu, Selska cesta 90a.

Članak 3.

Nacionalni odbor ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, promjera 36 mm.

U sredini pečata je hrvatski grb, iznad kojeg piše:

REPUBLIKA HRVATSKA

a ispod kojeg piše:

ZAGREB

NACIONALNI ODBOR ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU I GAŠENJE POŽARA

Članak 4.

Rad Nacionalnog odbora je javan.

Članak 5.

Predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice po dužnosti je predsjednik Nacionalnog odbora.

Jedan od predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske po dužnosti je zamjenik predsjednika Nacionalnog odbora.

Tajnik Operativno-tehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice po dužnosti je tajnik Nacionalnog odbora.

Članak 6.

Članove Nacionalnog odbora imenuje Hrvatska vatrogasna zajednica (4 člana), Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (3 člana) i Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (2 člana).

Članak 7.

Članovi Nacionalnog odbora dužni su prisustvovati sjednicama.

Članovi i tajnik Nacionalnog odbora, članovi povjerenstava Nacionalnog odbora, kao i osobe koje u zemlji i inozemstvu izvode poslove za Nacionalni odbor, imaju pravo na naknadu stvarnih troškova sukladno propisima koji se primjenjuju na korisnike državnog proračuna.

Članak 8.

Sjednice Nacionalnog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik Nacionalnog odbora.

Sjednicu Nacionalnog odbora predsjednik je dužan sazvati na zahtjev najmanje 5 (pet) članova Nacionalnog odbora.

Sjednica Nacionalnog odbora može se održati i njegove su odluke pravovaljane ako je nazočno najmanje 5 (pet) članova Nacionalnog odbora.

Odluke i druge akte Nacionalni odbor donosi većinom nazočnih članova.

Glasovanje na sjednicama Nacionalnog odbora je javno.

Članak 9.

Nacionalni odbor predstavljaju predsjednik Nacionalnog odbora, zamjenik predsjednika Nacionalnog odbora i osobe koje predsjednik Nacionalnog odbora za to ovlasti.

Nacionalni odbor zastupaju članovi i tajnik Nacionalnog odbora.

Članak 10.

Predsjednik Nacionalnog odbora:

– u suradnji sa zamjenikom i tajnikom Nacionalnog odbora priprema sjednice Nacionalnog odbora;

– vodi sjednice Nacionalnog odbora;

– potpisuje poslovnik, zaključke i akte koje donosi Nacionalni odbor;

– obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Nacionalni odbor.

Poslove predsjednika, u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, obavlja zamjenik.

Članak 11.

Tajnik Nacionalnog odbora:

– prima poštu Nacionalnog odbora i informira članove Nacionalnog odbora;

– odgovoran je za vođenje arhive i ostalih dokumenata, zaključaka i akata Nacionalnog odbora;

– koordinira rad povjerenstava Nacionalnog odbora;

– odgovoran je predsjedniku Nacionalnog odbora za financijsko poslovanje Nacionalnog odbora;

– obavlja ostale stručne i administrativne poslove za koje ga ovlasti predsjednik Nacionalnog odbora.

Članak 12.

Stručne poslove za Nacionalni odbor obavljaju članovi Nacionalnog odbora.

Članak 13.

Za obavljanje stručnih poslova Nacionalni odbor može ustrojiti povjerenstva Nacionalnog odbora.

Članovi povjerenstava Nacionalnog odbora su stručnjaci iz djelokruga rada pojedinih povjerenstava. Članovi povjerenstava Nacionalnog odbora ne moraju biti članovi Nacionalnog odbora.

Članak 14.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Narodnim novinama« i časopisu »Vatrogasni vjesnik«.

Klasa: 900-01/10-03/01
Urbroj: 363-01-10-60-1
Zagreb, 30. rujna 2010.

Predsjednik Nacionalnog odbora
za preventivnu zaštitu i
gašenje požara
mr. Ante Sanader, dipl. ing., v. r.

zatvori
Poslovnik o radu Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !