Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravila o pravima i dužnostima promatrača nevladinih udruga u promatranju rada tijela za provedbu izbora za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnoga sabora – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
131 4.12.1999 Pravila o pravima i dužnostima promatrača nevladinih udruga u promatranju rada tijela za provedbu izbora za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnoga sabora

DR?AVNO IZBORNO POVJERENSTVO

Temeljem članka 107. stavka 6. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski dr?avni sabor (»Narodne novine«, br. 116/99), Dr?avno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje

PRAVILA

O PRAVIMA I DU?NOSTIMA PROMATRAČA NEVLADINIH UDRUGA U PROMATRANJU RADA TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DR?AVNOGA SABORA

1. Nevladine udruge koje su registrirane u Republici Hrvatskoj kao udruge koje djeluju na području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava imaju pravo pratiti izborni postupak, a napose promatrati provedbu izbora, te rad izbornih povjerenstava na svim razinama i biračkih odbora, a izborna tijela su im du?na omogućiti promatranje.

2. Dr?avno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dostavit će na zahtjev nevladine udruge iz točke 1. ovih Pravila u njeno sjedi?te rje?enje kojim dozvoljava promatranje izbora.

3. Nevladine udruge kojima je Dr?avno izborno povjerenstvo dozvolilo promatranje izbornog postupka, du?ne su, najkasnije osam dana prije odr?avanja izbora, dakle, najkasnije 25. prosinca 1999. godine do 24.00 sati - za izbore na području Republike Hrvatske, a najkasnije 24. prosinca 1999. godine do 24.00 sati - za izbore u inozemstvu, dostaviti Dr?avnom izbornom povjerenstvu popis imena svojih ovla?tenih promatrača.

Najkasnije tri dana prije odr?avanja izbora, Dr?avno izborno povjerenstvo pripremit će slu?bene iskaznice za svakog promatrača i dostaviti ih u sjedi?te udruge.

4. Promatrač je du?an prije promatranja izbornog postupka predočiti nadle?nom izbornom tijelu, kod kojeg promatra izborni postupak (biračkom odboru, odnosno izbornom povjerenstvu) rje?enje Dr?avnog izbornog povjerenstva kojim je dozvoljeno promatranje izbornog postupka određenoj nevladinoj udruzi, te odluku nevladine udruge o imenovanju promatračem.

Time promatrač dobiva pravo uvida u cjelokupni izborni materijal i promatranja cjelokupnog izbornog postupka.

5. Izborno tijelo mo?e ograničiti broj promatrača ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopu?taju istovremeno promatranje svim promatračima. Pri tome će voditi računa da pripreme za provedbu izbora, a naročito glasovanje budu provedeni neometano i u normalnim uvjetima uz puno po?tivanje tajnosti glasovanja i sigurnosti birača. Broj promatrača koji istovremeno promatraju rad pojedinog izbornog tijela ne mo?e se ograničiti na manje od pet promatrača.

Kad izborno tijelo donese odluku o ograničenju broja promatrača, promatrači će dogovorom odrediti koji će od njih prisustvovati radu izbornog tijela. Ako se dogovor ne postigne, izbor između promatrača će obaviti član izbornog tijela čiji se rad promatra, izvlačenjem listića s nazivom pojedine nevladine udruge.

6. Promatraču nije dopu?teno ometati rad izbornog tijela, niti odgovarati na eventualne upite birača.

Promatrač je du?an, u slučaju da mu se birač obrati, uputiti ga predsjedniku ili članu izbornog tijela.

Predsjednik izbornog tijela usmeno će opomenuti promatrača koji ometa rad izbornog tijela. Ako promatrač unatoč opomeni nastavi s ometanjem, predsjednik izbornog tijela ovla?ten je udaljiti promatrača.

7. Promatraču koji prati rad biračkog odbora dopu?teno je:

- prisustvovati radu biračkog odbora od pripremanja biračkog mjesta prije njegovog otvaranja, za vrijeme glasovanja, prebrojavanja glasačkih listića i utvrđivanja rezultata glasovanja;

- dolaziti i odlaziti s biračkog mjesta, ne remeteći postupak glasovanja i rad biračkog odbora;

- stavljati obrazlo?ene primjedbe na rad biračkog odbora, ukoliko ih ima, time da ih je du?an u pisanom obliku prilo?iti zapisniku o radu biračkog odbora;

- od nadle?nog općinskog, gradskog, odnosno izbornog povjerenstva izborne jedinice zahtijevati preslik zapisnika o radu biračkog odbora čiji je rad promatrao.

Promatraču nije dopu?teno:

- zadr?avanje na biračkom mjestu bez vidljivo istaknute slu?bene iskaznice;

- no?enje bilo kakve oznake, značke ili materijala neke političke stranke, udruge nacionalnih manjina ili kandidata;

- tonsko ili video snimanje;

- na bilo koji način utjecati na birače.

8. Birački odbor du?an je primiti pisanu primjedbu promatrača i prilo?iti je zapisniku o radu biračkog odbora.

9. Promatraču je dopu?teno prisustvovati sjednicama izbornog povjerenstva i stavljati pisane primjedbe na njegov rad.

Promatrač ima pravo zahtijevati preslik zapisnika o radu izbornog povjerenstva čiji je rad promatrao.

10. Ova Pravila stupaju na snagu danom dono?enja.

Klasa: 013-01/99-03/09
Urboj: 599-99-65
Zagreb, 3. prosinca 1999.

Predsjednik
Marijan Ramu?ćak,
v. r.
zatvori
Pravila o pravima i dužnostima promatrača nevladinih udruga u promatranju rada tijela za provedbu izbora za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnoga sabora –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !