Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravila o Programu izobrazbe za trenere/učitelje poduzetništva – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
62 18.6.1999 Pravila o Programu izobrazbe za trenere/učitelje poduzetništva

MINISTARSTVO FINANCIJA

Temeljem članka 39.L64626 Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93), a suglasno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 6. svibnja 1999. godine o prihvaćanju Elemenata politike malog gospodarstva, ministar gospodarstva donosi

PRAVILA

O PROGRAMU IZOBRAZBE ZA TRENERE/UČITELJE PODUZETNIŠTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima o Programu izobrazbe za učitelje/trenere poduzetništva za malo gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Pravila) propisuje se sadržaj izobrazbe, uvjeti za sudjelovanje u izobrazbi, uvjeti za pristupanje ispitu i uvjeti za stjecanje Certifikata učitelja/trenera poduzetništva, te oblik i sadržaj Certifikata.

Članak 2.

Izobrazba za učitelje poduzetništva izvodi se prema Programu za izobrazbu učitelja/trenera poduzetništva, koji je usvojilo Ministarstvo gospodarstva (u daljnjem tekstu: Program).

II. SADRŽAJ IZOBRAZBE

Članak 3.

Program je sastavljen od pet nastavnih jedinica koje se izvode u trajanju:

1. Poduzetništvo i poticanje razvoja malog 
gospodarstva ........................................ 52 sata 2. Poduzetnički procesi i obuka za poduzetništvo ....... 38 sati 3. Izrada poslovnog plana .............................. 45 sati 4. Savjetovanje i osposobljavanje poduzetnika -
iskustvo razvijenih zemalja ..........................40 sati 5. Metodologija i instrumenti konzultantskog rada ...... 38 sati

III. UVJETI ZA SUDJELOVANJE U IZOBRAZBI

Članak 4.

U izobrazbi mogu sudjelovati fizičke osobe (u daljnjem tekstu: polaznici), koje udovoljavaju uvjetima utvrđenim ovim Pravilima i koje je odabralo Ministarstvo gospodarstva.

Polaznici mogu biti:

I. Fizičke osobe

- koje imaju visoku stručnu spremu

- s dvije godine iskustva u radu na području izobrazbe, savjetodavnih usluga, ili poduzetničke prakse

- sposobne da svoje znanje i iskustvo kao učitelji/treneri prenesu budućim savjetnicima za poduzetništvo i poduzetnicima

- koje imaju dozvolu poslodavca

- s poznavanjem engleskog jezika

II. Pravne osobe registrirane za obrazovanje i/ili savjetodavne usluge ako:

- ovu djelatnost obavljaju najmanje godinu dana

- i ako zapošljavaju osobu koja ispunjava uvjete iz točke I. ovog članka

IV. UVJETI ZA PRISTUPANJE ISPITU

Članak 5.

Ispitu mogu pristupiti polaznici koji su sudjelovali u realiziranju najmanje 80% Programa.

Članak 6.

Ispit se polaže pred ispitnom komisijom koju čine predstavnici izvoditelja Programa i Ministarstva gospodarstva.

Članak 7.

Tijekom izvođenja Programa, kao uvjet za pristupanje ispitu, polaznici su u obvezi izraditi tri pisana rada, pod nazivom:

- Analiza malog gospodarstva u određenoj regiji RH ili Iskustvo određene organizacije za potporu poduzetništvu u RH ili Prednosti i problemi u različitim oblicima financiranja malog gospodarstva u RH

- Studija - primjer određenog poduzetnika

- Poslovni plan (za određenog poduzetnika)

Po završetku Programa polaznici polažu ispit koji se sastoji od:

- Testa iz teorijskog dijela Programa

- Pisanog dijela ispita 1 - primijenjena teorija

- Pisanog dijela ispita 2 - praktični primjer.

Članak 8.

Uspješnost polaznika ocjenjuje ispitna komisija u skladu sa standardima za ocjenjivanje koje su utvrdili Ministarstvo gospodarstva i izvoditelj Programa.

V. UVJETI ZA STJECANJE, TE OBLIK I SADRŽAJ CERTIFIKATA

Članak 9.

Nakon uspješno položenog ispita polaznik stječe Certifikat učitelja/trenera poduzetništva u malom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Certifikat).

Osobe koje imaju Certifikat mogu se uključiti u izvođenje programa poticanja malog gospodarstva i provođenje mjera i aktivnosti Vlade Republike Hrvatske na razvitku malog i srednjeg poduzetništva.

Članak 10.

Certifikat je tiskan na posebnom papiru veličine "A 4", obrubljen hrvatskim pleterom, na kojem je u pozadini otisnut logo poduzetnika. Na gornjem dijelu u sredini pletera utisnut je grb Republike Hrvatske, čiji oblik je određen člankom 7L64628, 8.L64629 i 9.L64630 Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske, te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 55/90). Ispod grba, u sljedeća dva reda, upisano je: Republika Hrvatska Ministarstvo gospodarstva. U sredini dokumenta upisuje se sljedeći tekst: Temeljem Pravila o programu izobrazbe za trenere/učitelje poduzetništvaL64632 "Narodne novine" br. 62/99, utvrđuje se da je, (ime i prezime osobe) ispunio/la sve uvjete i stekao/la Certifikat učitelja/trenera poduzetništva u malom gospodarstvu, prema Programu izobrazbe Ministarstva gospodarstva. U donjem desnom uglu Certifikat potpisuje ministar, a u lijevom uglu potpisuje ovlaštena osoba izvoditelja Programa. Ispod potpisa ovlaštene osobe izvoditelja Programa otisnute su rubrike za mjesto izdavanja Certifikata i nadnevak izdavanja. U dnu Certifikata, a iznad ruba pletera, piše se sljedeći tekst: "Poduzetništvom do vlastitih vrijednosti".

Članak 11.

Oblik i sadržaj Certifikata propisan člankom 10. ovih Pravila nalazi se u prilogu i njihov je sastavni dio.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova pravila mogu se mijenjati na način i po postupku po kojem su donesena.

Stupaju na snagu danom donošenja, od kada se i primijenjuju.

Članak 13.

Pravila će se objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa: 311-01/99-01/802
Urbroj: 526-01-99-17
Zagreb, 21. svibnja 1999.

Ministar
mr. Nenad Porges,
v. r.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Temeljem Pravila o Programu izobrazbe za učitelje/trenere poduzetništva za malo gospodarstvoL64633 ("Narodne novine", br. 62/99) Utvrđuje se da je
_______________________________________________________ ispunio/la sve uvjete i stekao/la

Certifikat

učitelja/trenera poduzetništva u malom
gospodarstvu, prema Programu izobrazbe
Ministarstva gospodarstva


Ovlaštena osoba Izvoditelja programa Ministar

U Zagrebu, __________________

"Poduzetništvom do vlastitih vrijednosti"

zatvori
Pravila o Programu izobrazbe za trenere/učitelje poduzetništva –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !