Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provedbi stručnog ispita za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 16.03.2009 Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provedbi stručnog ispita za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika

HRVATSKI AUTOKLUB

738

Na temelju članka 206.L439176 stavak 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/08.) i članka 40.L439178 Pravilnika o stručnom ispitu za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika (»Narodne novine«, broj: 155/08.), Upravni odbor Hrvatskog autokluba dana 12. ožujka 2009. godine donio je

PRAVILNIK

HRVATSKOG AUTOKLUBA O ORGANIZIRANJU I PROVEDBI STRUČNOG ISPITA ZA STRUČNOG VODITELJA U AUTOŠKOLI, PREDAVAČA, OVLAŠTENOG ISPITIVAČA I OVLAŠTENOG NADZORNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Hrvatski autoklub pobliže uređuje način organiziranja i postupak polaganja stručnog ispita za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom (u daljnjem tekstu – ovlaštenog ispitivača) i ovlaštenog nadzornika te utvrđuje dokumentaciju i evidenciju o stručnim ispitima.

Članak 2.

Stručni ispit polaže se prema Programu stručnog ispita za stručnog voditelja i predavača, Programu stručnog ispita za ovlaštenog ispitivača i Programu stručnog ispita za ovlaštenog nadzornikaL439180 (»Narodne novine«, broj: 155/08.).

II. NAČIN ORGANIZIRANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 3.

(1) Stručni ispit iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika provode Povjerenstva Hrvatskog autokluba za provedbu stručnog ispita (u daljnjem tekstu: Povjerenstva).

(2) Glavni tajnik Hrvatskog autokluba imenovat će rješenjem na rok od jedne godine:

1) predsjednike i članove Povjerenstva,

2) zamjenike predsjednika Povjerenstva i zamjenike svakog pojedinog člana Povjerenstva,

3) tajnike Povjerenstva.

(3) Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka određuju se dužnosti Povjerenstva, uvjeti njegova rada i druga pitanja od značaja za rad Povjerenstva.

Članak 4.

(1) Povjerenstva planiraju i utvrđuju za svaku kalendarsku godinu rokove za provedbu stručnih ispita.

(2) Dužnosti predsjednika pojedinog Povjerenstva su:

1) s članovima Povjerenstva utvrđuje rokove iz stavka 1. ovoga članka,

2) skrbi o radu Povjerenstva,

3) skrbi o optimalnim stručno-tehničkim uvjetima za uspješno održavanje stručnih ispita,

4) usklađuje rad ispitnih Povjerenstava,

5) u dogovoru s članovima Povjerenstva određuje mentora za osobu koja priprema stručni ispit (stručni voditelji, predavači i ovlašteni nadzornici),

6) određuje mjesto i vrijeme održavanja stručnog ispita prema utvrđenim rokovima te sudjeluje u neposrednoj provedbi stručnog ispita.

Članak 5.

Dužnosti člana Povjerenstva su:

1) s predsjednikom Povjerenstva utvrđuje rokove iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika za provedbu stručnog ispita,

2) obavlja konzultacije i poslove mentora za osobu koja priprema stručni ispit za stručnog voditelja autoškole, predavača i ovlaštenog nadzornika,

3) kontrolira ispunjenost uvjeta osoba koje su prijavljene za polaganje stručnog ispita,

4) sudjeluje u neposrednoj provedbi stručnog ispita.

Članak 6.

Dužnosti tajnika/ce Povjerenstva su:

1) obavlja po nalogu predsjednika Povjerenstva ustrojbene i druge poslove u vezi s radom ispitnog Povjerenstva,

2) preuzima prijave i potrebnu dokumentaciju od osoba prijavljenih za polaganje stručnog ispita,

3) ostvaruje vezu s osobama koje su prijavile stručni ispit te ih pravodobno i cjelovito izvješćuje o svim pojedinostima u vezi sa stručnim ispitom,

4) u dogovoru s predsjednikom Povjerenstva brine o potrebnim uvjetima za rad ispitnog Povjerenstva,

5) vodi zapisnik stručnog ispita,

6) izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

7) vodi knjigu evidencije o provedenim stručnim ispitima,

8) po nalogu predsjednika Povjerenstva obavlja i druge poslove u vezi provedbe stručnog ispita.

Članak 7.

(1) Osoba koja želi polagati stručni ispit, osim priloga propisanih člankom 6.L439181 Pravilnika o stručnom ispitu za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika (»Narodne novine«, broj: 155/08.) prilaže i:

1) potvrdu o plaćenim troškovima za polaganje stručnog ispita,

2) upravnu pristojbu.

(2) Prijava s propisanim dokumentima i prilozima podnosi se Hrvatskom autoklubu, Povjerenstvu za provođenje stručnog ispita.

Članak 8.

(1) O ispunjavanju uvjeta za pristupanje stručnom ispitu Povjerenstvo će izvijestiti prijavljenu osobu putem telefona, faksa ili elektroničkom poštom najkasnije u roku sedam dana od dana uredno zaprimljene prijave za polaganje stručnog ispita.

(2) Osoba koja ispunjava propisane uvjete i koja je o tome obaviještena sukladno stavku 1. ovoga članka, stručnom ispitu može pristupiti najranije po proteku 15 dana od dana obavijesti.

Članak 9.

(1) Ako osoba ne položi stručni ispit, ili od stručnog ispita odustane, mora se ponovno prijaviti Hrvatskom autoklubu, Povjerenstvu za provedbu stručnog ispita koje će joj odrediti drugi rok za pristupanje stručnom ispitu.

(2) Za ponovno polaganje stručnog ispita, ili dijela ispita, Hrvatskom autoklubu se dostavlja nova prijava, upravna pristojba i dokaz (uplatnica) o plaćenim troškovima ponovnog polaganja stručnog ispita ili dijela stručnog ispita.

III. PRIPREMA STRUČNOG ISPITA ZA STRUČNOG VODITELJA, PREDAVAČA I OVLAŠTENOG NADZORNIKA

Članak 10.

(1) Osoba koja je obaviještena o roku polaganja stručnoga ispita može započeti s pripremom za polaganje stručnog ispita.

(2) Povjerenstvo može za svaku osobu koja je prijavila ispit odrediti mentora.

Članak 11.

(1) Dužnosti mentora prema osobi koja se priprema za stručni ispit su:

1) prati napredovanje tijekom priprema,

2) pomaže pri utvrđivanju termina za obavljanje pojedinog dijela priprema za ispit,

3) brine o kvaliteti i pravodobnosti priprema za stručni ispit.

(2) Temu za prezentaciju oglednog nastavnog sata i termin za individualne konzultacije utvrđuju dogovorno mentor i osoba koja se priprema za ispit.

(3) Mentor izvještava Povjerenstvo o kvaliteti obavljenih priprema osobe koju je pratio tijekom priprema.

IV. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG ISPITA

Stručni ispit za stručnog voditelja i predavača

Članak 12.

(1) Stručni ispit se sastoji od tri dijela: pisanog dijela – rješavanje testa, oglednog nastavnog sata i usmenog dijela stručnog ispita.

(2) Poznavanje sadržaja Programa stručnog ispita za stručnog voditelja i predavača Povjerenstvo ispituje testom, kojeg priprema za svaki ispitni rok.

(3) Ogledni nastavni sat provodi se pred Povjerenstvom održavanjem jednog unaprijed pripremljenog nastavnog sata u skladu s metodičko-didaktičkim načelima, na zadanu temu.

(4) Na usmenom dijelu stručnog ispita Povjerenstvo ispituje sadržaje propisane Programom stručnog ispita.

Članak 13.

(1) Povjerenstvo će osigurati potrebne uvjete za rješavanje testa.

(2) Povjerenstvo će poznavanje sadržaja Programa stručnog ispita rješavanjem testa ocijeniti prema sljedećim kriterijima:

1) Svako pitanje u testu vrednovano je jednim bodom,

2) Osoba koja polaže stručni ispit za stručnog voditelja autoškole položila ga je ako je na testu postigla najmanje 85%, a osoba koja polaže za predavača u autoškoli najmanje 80% od ukupnog broja bodova.

(3) Osobama koje ne polože pisani dio stručnog ispita, Povjerenstvo će dati test na uvid.

Članak 14.

(1) Na praktičnom dijelu stručnog ispita Povjerenstvo ocjenjuje znanje, vještinu izlaganja i kreativnost u prezentaciji oglednog nastavnog rada.

(2) Svaki od članova Povjerenstva ocjenjuje pojedini dio praktičnog dijela stručnog ispita ocjenom: »izvrstan«, »vrlo uspješan«, »uspješan«, »zadovoljava« ili »ne zadovoljava«, a opći uspjeh na ispitu ocjenom: »položio« ili »nije položio«. Ocjena o općem uspjehu donosi se jednoglasno, a ako to nije moguće natpolovičnom većinom.

Članak 15.

(1) Na usmenom dijelu ispita Povjerenstvo će ispitati sadržaje predviđene Programom stručnog ispita.

(2) Svaki od članova Povjerenstva ocjenjuje znanje iz pojedinog stručnog područja, a konačna ocjena usmenog dijela stručnog ispita donosi se jednoglasno, a ako to nije moguće natpolovičnom većinom.

Članak 16.

(1) Osoba koja sve dijelove stručnog ispita ima ocijenjene ocjenom »položio«, položila je stručni ispit.

(2) Osobi koja je položila stručni ispit Hrvatski autoklub izdaje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Stručni ispit za ovlaštenog ispitivača

Članak 17.

(1) Stručni ispit se sastoji od tri dijela: pisanog dijela – rješavanje testa, praktičnog dijela i usmenog dijela stručnog ispita.

(2) O stručnom ispitu vodi se zapisnik, a potpisuju ga predsjednik, članovi Povjerenstva te tajnik/ca.

Članak 18.

(1) Poznavanje sadržaja Programa stručnog ispita za ovlaštenog ispitivača Povjerenstvo ispituje testom kojeg priprema za svaki ispitni rok.

(2) Rješavanje testa iz stavka 1. ovoga članka traje najdulje dva nastavna sata, a obuhvaća sadržaje iz točke 1. do 5. i 7. Programa stručnog ispita.

(3) Test za rješavanje sadrži 25 pitanja. Svako pitanje u testu vrednovano je jednim bodom. Osoba koja polaže stručni ispit položila ga je ako na testu iz pojedinog područja (sadržaji iz točke 1. do 5. i 7. Programa stručnog ispita) postigne najmanje 90% od ukupnog broja bodova. Smatra se da osoba nije položila pismeni dio ispita – test ukoliko ima i jedno pitanje s netočnim odgovorom koji se odnose na sadržaje iz točke 2. Programa stručnog ispita.

Članak 19.

(1) Na ispitu iz točke 6. Programa stručnog ispita, negativno se ocjenjuju prema ispitnom listu iz Upravljanja vozilom diskreditirajuće greške i greške koje se kumuliraju.

(2) Diskreditirajuće greške su one greške u vožnji zbog kojih osoba koja polaže stručni ispit na praktičnom dijelu ispita nije položila. Diskreditirajućom greškom se vrednuje:

– neposredna opasnost za sudionike u prometu zbog koje je sudionik u prometu primoran poduzeti neku od radnji vozilom za izbjegavanje opasnosti (naglo skretanje, naglo kočenje ili ubrzavanje vozilom, odustajanje od namjere i slično),

– postupak suprotan prometnim propisima, prometnoj signalizaciji ili drugim načinima upravljanja prometom,

– izlazak vozilom izvan gabarita ceste,

– pogrešna uporaba komandi vozila na mjestu ili u pokretu koja je izazvala neposrednu opasnost.

(3) U greške koje se kumuliraju spadaju sva odstupanja od pravilnih postupaka utvrđenih u Programu vozačkog ispita, a vrednovana su u ispitnom listu negativno. Ako broj grešaka koje se kumuliraju prijeđe utvrđeni broj u ispitnom listu, osoba koja polaže stručni ispit za ovlaštenog ispitivača nije položila praktični dio ispita.

(4) Na ispitu iz točke 8. Programa stručnog ispita osoba koja polaže stručni ispit ocjenjuje se na temelju:

– zadaća koje je kandidatu za vozača davala tijekom provedbe ispita i primjeni kriterija za ocjenu uspjeha na ispitu,

– sadržaja i kvalitete zadaća što ih je davala tijekom vođenja kandidata odabranom trasom,

– sposobnosti stručnog i objektivnog procjenjivanja vožnje kandidata,

– kvalitete procjene razine osposobljenosti kandidata i ocjene vožnje,

– obrazloženja ocjene vožnje kandidata koju je pri stručnom ispitu ocjenjivala,

– kvalitete zaključka o znanju i vještini kandidata za sigurno i samostalno upravljanje vozilom u prometu.

(5) Osoba koja polaže Stručni ispit za ovlaštenog ispitivača o sadržajima iz točki 6. i 8. Programa u pisanoj formi jasno i pregledno obrazlaže sljedeće:

– elemente ispitne trase na kojoj je provela ispit,

– slijed provedbe ispita,

– metode i kriterije prema kojima je vodila, ispitala i ocijenila kandidata za vozača,

– opažanja o stečenoj razini usvojenog znanja, vještina i navika vožnje,

– opažanja o ponašanju kandidata u vožnji,

– ocjenu vožnje kandidata za vozača,

– procjenu o razini pokazanih znanja, vještina i ponašanja kandidata za samostalno i sigurno upravljanje vozilom u prometu.

U tom obrazloženju Povjerenstvo ocjenjuje pismenost i stručnost kandidata za ovlaštenog ispitivača.

(6) Osoba koja polaže Stručni ispit za ovlaštenog ispitivača dužna je za potrebe ispita iz ovoga članka raspolagati s tehnički ispravnim, čistim, propisno opremljenim i urednim vozilom određene kategorije. Vozilo B kategorije mora imati četvora ili petora vrata. U slučaju da osoba koja polaže stručni ispit za ovlaštenog ispitivača ne raspolaže takvim vozilom, praktični dio ispita provest će se na vozilu koje će osigurati Hrvatski autoklub.

Članak 20.

(1) U usmenom dijelu stručnog ispita osoba koja polaže stručni ispit obrazlaže navode iz svoga pisanog rada o provedbi ispita, odgovara na pitanja članova Povjerenstva, objašnjava svoja zapažanja, odluke te obrazlaže ocjenu kojom je ocijenila vožnju kandidata za vozača.

(2) Povjerenstvo osobi koja polaže Stručni ispit za ovlaštenog ispitivača postavlja i druga pitanja koja su u uskoj vezi s provedbom vozačkih ispita, a koja se odnose na poznavanje sadržaja vezanih za propise koji uređuju djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače i provedbu vozačkih ispita, Prometne propise i sigurnosna pravila, Psihologiju poučavanja kandidata za vozače, Dokimologiju na vozačkom ispitu, Prometnu tehniku, Poznavanje vozila i Metodiku nastave upravljanja vozilom.

Stručni ispit za ovlaštenog nadzornika

Članak 21.

(1) Stručni ispit se sastoji od tri dijela: pisanog dijela – rješavanja testa, praktičnog dijela i usmenog dijela stručnog ispita.

(2) O stručnom ispitu vodi se zapisnik, a potpisuju ga predsjednik, članovi Povjerenstva i tajnik/ca.

Članak 22.

(1) Poznavanje sadržaja Programa stručnog ispita za ovlaštenog nadzornika Povjerenstvo ispituje testom kojeg priprema za svaki ispitni rok.

(2) Rješavanje testa iz stavka 1. ovoga članka traje najdulje dva nastavna sata,

(3) Test za rješavanje sadrži 24 pitanja. Svako pitanje u testu vrednovano je jednim bodom. Osoba koja polaže stručni ispit položila ga je ako na testu postigne najmanje 20 bodova.

Članak 23.

(1) Na praktičnom dijelu stručnog ispita kandidat postupa kao ovlašteni nadzornik i u nazočnosti Povjerenstva samostalno provodi stručni nadzor u nekoj od autoškola te sačinjava zapisnik o obavljenom nadzoru kojem prilaže svu potrebnu dokumentaciju i pripadajuća obrazloženja.

(2) Zapisnik o obavljenom nadzoru mora sadržavati najmanje:

– osnovne podatke o autoškoli,

– akte autoškole,

– organizaciju osposobljavanja kandidata za vozače – uvjete,

– dokumentaciju i evidenciju,

– zaključak i obrazloženje o (ne) ispunjavanju propisanih uvjeta.

Članak 24.

(1) Usmeni dio ispita sastoji se od općeg i posebnog dijela.

(2) U općem dijelu ispituje se poznavanje općih propisa kojima je propisano obavljanje poslova stručnog nadzora, a u posebnom dijelu ispituje se poznavanje propisa kojim je propisano osposobljavanje kandidata za vozače i obavljanje poslova stručnog nadzora.

V. PRIGOVORI I ŽALBE

Članak 25.

(1) Osoba iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika ima pravo prigovora na ocjenu koju je donijelo Povjerenstvo o njenom uspjehu na stručnom ispitu. Prigovor se podnosi predsjedniku Povjerenstva pisanim putem, u roku dva sata nakon priopćene ocjene.

(2) Predsjednik Povjerenstva dužan je donijeti odluku o prigovoru na ocjenu u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora i o tome sačiniti zapisnik koji se dostavlja podnositelju prigovora, a jedan primjerak odlaže se u arhivu Hrvatskog autokluba.

Članak 26.

(1) Osoba iz članka 25.#clanak25 ovoga Pravilnika ima pravo žalbe protiv odluke predsjednika Povjerenstva o prigovoru na ocjenu.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se pisanim putem neposredno Hrvatskom autoklubu, posebnom Povjerenstvu za rješavanje žalbi u roku od osam dana od dana primitka odluke predsjednika Povjerenstva.

(3) Rješenje o žalbi posebno Povjerenstvo mora donijeti i dostaviti osobi iz stavka 1. ovoga članka prema općim pravilima upravnog postupka.

(4) Rješenje Povjerenstva o žalbi je konačno.

Članak 27.

(1) Povjerenstvo iz članka 26.#clanak26 stavak 2. ovoga Pravilnika čini predsjednik i dva člana. Predsjednik i članovi imaju zamjenike.

(2) Sastav Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka rješenjem imenuje glavni tajnik Hrvatskog autokluba ili osoba koju on ovlasti na rok od dvije godine.

(3) Za člana Povjerenstva može biti imenovana osoba koja ima najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prometnog, odgojno-obrazovnog ili pravnog smjera te je stekla odgovarajući naziv u skladu s posebnim propisom ili visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja u cestovnom prometu ili na poslovima stručnog nadzora ili na poslovima organiziranja i provedbe vozačkih ispita.

VI. FINANCIRANJE

Članak 28.

(1) Visinu naknade za polaganje stručnog ispita za stručnog voditelja, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika utvrđuje Upravni odbor Hrvatskog autokluba. Odluka o visini naknade objavljuje se u Narodnim novinama. Troškove stručnog ispita snosi osoba koja polaže stručni ispit.

(2) Osoba koja ponovno prijavljuje polaganje dijela stručnog ispita za stručnog voditelja autoškole, predavača ili ovlaštenog nadzornika, uplaćuje samo pripadajući dio naknade za stručni ispit.

(3) Sukladno odredbi iz stavka 1. ovog članka osoba koja polaže stručni ispit dužna je snositi stvarno nastale troškove za korištenje vozila iz članka 19.#clanak19 stavak 6. ovoga Pravilnika.

VII. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Članak 29.

(1) O stručnim ispitima Hrvatski autoklub vodi evidencije o:

1. provedbi stručnog ispita za stručnog voditelja/predavača autoškole,

2. provedbi stručnog ispita za ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika,

3. izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu za stručnog voditelja/predavača autoškole,

4. izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika,

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka Hrvatski autoklub vodi u elektroničkom i pisanom obliku i čuva trajno.

(3) Izgled i sadržaj obrazaca evidencije iz stavka 1. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(4) Izgled i sadržaj obrazaca dokumentacije o stručnom ispitu tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provedbi stručnog ispita za predavača i stručnog voditelja autoškole broj 9848/6. od 16. studenoga 2004., broj 11319/2. od 29. prosinca 2004., broj 1103/5. od 9. veljače 2005. broj 6199/1. od 30. lipnja 2005., broj 9848/5. od 16. studenoga 2004., broj 10845/5. od 16. rujna 2006. te Pravilnik Hrvatskog autokluba o stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača broj 9848/5. od 16. studenoga 2004. i broj 10845/5. od 16. rujna 2006.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 2337/9-9.2.

Zagreb, 12. ožujka 2009.

Predsjednik

Ivo Bikić, dipl. iur., v. r.

zatvori
Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provedbi stručnog ispita za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !