Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik Hrvatskog autokluba o stručnom nadzoru nad radom autoškola ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
33 16.03.2009 Pravilnik Hrvatskog autokluba o stručnom nadzoru nad radom autoškola

740

Na temelju članka 206.L439196 stavka 5. i članka 304.L439197 Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08.) Upravni odbor Hrvatskog autokluba na svojoj 10. sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine donio je

PRAVILNIK

HRVATSKOG AUTOKLUBA O STRUČNOM NADZORU NAD RADOM AUTOŠKOLA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se ovlaštenja Hrvatskog autokluba u obavljanju stručnog nadzora nad radom autoškola (u daljnjem tekstu: stručni nadzor), uvjeti i način obavljanja stručnog nadzora, poslovi i djelokrug rada ovlaštenih nadzornika, te evidencija i dokumentacija u vezi s poslovima stručnog nadzora.

II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA STRUČNOG NADZORA

Članak 2.

(1) Cilj stručnog nadzora nad radom autoškole je osiguranje rada autoškole u skladu s propisima, poboljšanje kvalitete rada autoškole, podizanje razine kvalitete osposobljenosti kandidata za vozače, prevencija te poboljšanje razine sigurnosti prometa na cestama.

(2) Stručni nadzor obuhvaća nadzor nad radom autoškole, izvođenjem nastave iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i nastavnog predmeta Upravljanje vozilom u autoškoli, te pružanje stručne pomoći djelatnicima autoškole.

(3) Poslovima stručnog nadzora smatraju se i stručni poslovi koji se prema odredbama ovoga Pravilnika obavljaju u postupku utvrđivanja uvjeta za rad autoškole.

Članak 3.

(1) Stručni nadzor obavlja se na temelju godišnjeg programa rada Hrvatskog autokluba izravnim uvidom u organizaciju rada autoškole, ostvarivanje propisanog programa osposobljavanja kandidata za vozače u autoškoli, u rad instruktora vožnje i ostalih radnika autoškole, te prikupljanjem podataka o radu autoškole uvidom u informatičku bazu podataka, dokumentaciju i evidenciju koju autoškola vodi u skladu s propisima te utvrđivanjem drugih okolnosti od značaja za obavljanje stručnog nadzora.

(2) Pod informatičkom bazom podataka iz stavka 1. ovoga članka razumijeva se informatička baza podataka o autoškolama, koju osniva i obrađuje Hrvatski autoklub na temelju ovlaštenja za rad, podataka o osposobljavanju kandidata za vozače, podataka o obavljenim stručnim nadzorima, stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti te provođenju vozačkih ispita.

Članak 4.

(1) Stručni nadzor nad radom autoškole može biti redovni i izvanredni.

(2) Redovni stručni nadzor nad radom autoškole obavlja se na temelju godišnjeg plana koji donosi Hrvatski autoklub.

(3) Izvanredni stručni nadzor nad radom autoškole podrazumijeva stručni nadzor koji se obavlja prema potrebi.

Članak 5.

(1) Poslove stručnog nadzora obavlja ovlaštena osoba Hrvatskog autokluba (ovlašteni nadzornik) koja je završila najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prometnog smjera (cestovnog) te stekla odgovarajući naziv u skladu s posebnim zakonom, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače i najmanje tri godine radnog iskustva kao ovlašteni ispitivač na poslovima provedbe vozačkih ispita.

(2) Ovlašteni nadzornik mora imati položen stručni ispit.

Članak 6.

Ovlašteni nadzornik ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv imovine, protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, koja se progone po službenoj dužnosti ili se protiv nje vodi kazneni postupak za ta djela odnosno ako je pravomoćno osuđena za prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, za koje je propisana kazna zatvora.

Članak 7.

(1) Ovlaštenog nadzornika imenuje glavni tajnik Hrvatskog autokluba.

(2) Ovlašteni nadzornik ima dopuštenje, koje izdaje Hrvatski autoklub.

(3) Obrazac dopuštenja sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Dopuštenje iz članka 7.#clanak7 stavka 2. ovoga pravilnika oduzet će se ovlaštenom nadzorniku ako:

1. poslove ne obavlja stručno i u skladu s propisima,

2. ne pristupi ili ne položi provjeru stručne osposobljenosti,

3. zlouporabom službenog položaja ili na drugi nezakonit način pribavi imovinsku/materijalnu korist ili učini drugu osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa, utvrđenu općim aktima Hrvatskog autokluba,

4. su nastupili uvjeti iz članka 6.#clanak6 ovoga Pravilnika,

5. su nastupile okolnosti predviđene izričitom odredbom Zakona ili propisa donesenog temeljem Zakona.

Članak 9.

(1) Ovlašteni nadzornik prima nalog za obavljanje stručnog nadzora od voditelja Službe stručnog nadzora ili osobe koju ovlasti glavni tajnik Hrvatskog autokluba.

(2) Ovlašteni nadzornik zadužuje nalog za obavljanje stručnog nadzora u koju se upisuje broj predmeta, naziv i datum kada je predmet zaprimljen te ime i prezime ovlaštenog nadzornika, koji svojim potpisom potvrđuje zaduženje te kratak opis postupanja s predmetom.

(3) Kada je ovlašteni nadzornik obavio stručni nadzor prema zaduženom predmetu, u knjizi zaduženja razdužuje predmet, što potvrđuje svojim potpisom.

Članak 10.

Ako Hrvatski autoklub primi predstavku ili podnesak kojim se ukazuje na nepravilnost rada autoškole, dužan je predstavku razmotriti, a ako se osnovano sumnja da su činjenice u predstavci točne, poduzeti mjere u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, te o tome obavijestiti podnositelja predstavke i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 11.

(1) Ovlašteni nadzornik dužan je unaprijed obavijestiti ovlaštenu osobu autoškole o vremenu i mjestu obavljanja stručnog nadzora.

(2) Ovlašteni nadzornik može obaviti stručni nadzor bez prethodne obavijesti, ako to zahtijeva svrha stručnog nadzora.

(3) Ovlašteni nadzornik obavit će izvanredni stručni nadzor u autoškoli u kojoj je prema evidencijama Hrvatskog autokluba prolaznost kandidata na ispitima iz pojedinog nastavnog predmeta u odnosu na prosječnu prolaznost na razini Republike Hrvatske, manja za 20 ili više posto.

Članak 12.

(1) Autoškola je dužna ovlaštenom nadzorniku omogućiti obavljanje poslova stručnog nadzora te staviti na uvid zatraženu dokumentaciju i evidenciju, dati druge podatke i obavještenja koja su potrebna u svrhu nadzora, te omogućiti nesmetano obavljanje stručnog nadzora.

(2) Ako autoškola ili djelatnik autoškole, postupi protivno odredbi stavka 1. ovog članka, ovlašteni nadzornik navedenu činjenicu zapisnički će konstatirati. Hrvatski autoklub će o tome izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova.

(3) Ovlašteni nadzornik može tražiti da mu se unaprijed dostave podaci potrebni za obavljanje nadzora.

(4) Ovlašteni nadzornik može, ako je to nužno za učinkovito ispunjenje svrhe nadzora, izuzeti evidenciju i dokumentaciju koju vodi autoškola, o čemu izdaje potvrdu.

(5) Obrazac potvrde iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Nitko ne smije korištenjem službenog položaja ili na drugi način sprječavati ili ometati ovlaštenog nadzornika u obavljanju poslova stručnog nadzora za koje je ovlašten.

(2) Ovlašteni nadzornik Hrvatskog autokluba samostalan je u svom radu, a osobno je odgovoran za svoj rad neposrednom voditelju službe stručnog nadzora i glavnom tajniku Hrvatskog autokluba.

III. STRUČNI NADZOR NAD UVJETIMA I ORGANIZACIJOM RADA AUTOŠKOLE

Članak 14.

(1) U obavljanju stručnog nadzora nad uvjetima i organizacijom rada autoškole ovlašteni nadzornik nadzire:

- ispunjenost propisanih kadrovskih uvjeta za uspješno ostvarivanje nastavnog plana i programa osposobljavanja,

- ispunjavaju li stručni kadrovi autoškole propisane uvjete,

- ispunjava li autoškola propisane prostorne i materijalne uvjete, i to:

1. učionicu, uredski prostor za prijem kandidata i rad voditelja autoškole, prometno vježbalište i druge radne i pomoćne prostore koji omogućuju nesmetano osposobljavanje kandidata i obavljanje djelatnosti,

2. broj, stanje i opremljenost vozila za osposobljavanje kandidata za vozače,

3. stanje i funkcionalnost propisanih nastavnih sredstava i pomagala, informatičku opremu i program za realizaciju osposobljavanja nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te računalnu opremu za ostvarivanje informatičke povezanosti s Hrvatskim autoklubom,

4. poštuju li se obveze i prava iz ugovora o osposobljavanju kandidata za vozače,

5. vodi li autoškola propisno utvrđenu evidenciju i dokumentaciju,

6. ostale okolnosti važne za izvođenje procesa osposobljavanja kandidata za vozače.

IV. STRUČNI NADZOR IZVOĐENJA NASTAVE U AUTOŠKOLI

Članak 15.

(1) Autoškola je dužna obavijestiti Hrvatski autoklub o datumu i vremenu početka izvođenja nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, najkasnije na dan početka izvođenja nastave, putem elektroničke pošte.

(2) U obavljanju stručnog nadzora izvođenja nastave u autoškoli, ovlašteni nadzornik nadzire osobito:

1. izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila uvidom u kvalitetu pripreme nastavnog sata, stručnost predavača, kvalitetu i suvremenost izvođenja nastave, kreativnost, aktivnost kandidata u nastavi te korištenje suvremenih nastavnih medija,

2. izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom uvidom u kvalitetu pripreme nastavnog sata, stručnost instruktora vožnje, kvalitetu izvođenja nastavnih sadržaja, kvalitetu uvježbavanja, aktivnost kandidata i korištenje suvremenih metoda rada.

(3) Ovlašteni nadzornik na osnovi obavljenog stručnog nadzora daje stručno mišljenje o kvaliteti izvođenja nastavnog sata. Stručno mišljenje daje se u obliku Zapisnika koji je obvezujući za autoškolu odnosno djelatnika nad čijim radom je obavljen stručni nadzor.

(4) Ako se stručnim nadzorom utvrdi da stručni voditelj, predavač ili instruktor vožnje nastavu izvodi nestručno, obvezan je pristupiti dodatnoj provjeri stručne osposobljenosti.

V. POSTUPAK UTVRĐIVANJA UVJETA ZA POČETAK RADA AUTOŠKOLE

Članak 16.

(1) Stručni poslovi koje Hrvatski autoklub obavlja u postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada autoškole obuhvaćaju utvrđivanje propisanih uvjeta za:

1. početak rada autoškole, podružnice ili izdvojenog pogona,

2. promjenu naziva odnosno statusnog obilježja autoškola,

3. proširenje djelatnosti autoškole,

4. promjenu sjedišta (lokacije) odnosno nekog drugog uvjeta za rad autoškole.

(2) Stručni poslovi iz stavka. 1. ovoga članka obavljaju se stručnim nadzorom, na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova.

(3) Stručni nadzor iz stavka 2. ovoga članka obavljaju ovlašteni nadzornici koje imenuje voditelj službe stručnog nadzora Hrvatskog autokluba.

Članak 17.

(1) Osim poslova iz članka 14.#clanak14, 15.#clanak15 i 16.#clanak16 ovoga Pravilnika ovlašteni nadzornik:

1. pruža stručnu pomoć djelatnicima autoškole za izvođenje nastave iz pojedinog nastavnog predmeta,

2. predlaže mjere za unapređenje izvođenja nastave, poboljšanje kvalitete i primjenu suvremenih metoda izvođenja nastave,

3. ocjenjuje funkcionalnosti nastavnih medija koji se koriste u nastavi i predlaže mjere za osuvremenjivanje,

4. daje upute i pojašnjenja za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka uočenih tijekom stručnog nadzora,

5. obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga rada.

Članak 18.

Ako ovlašteni nadzornik u obavljanju stručnog nadzora utvrdi, u okviru svojih ovlaštenja, da postoji osnova za poduzimanje mjera iz djelokruga rada nekog državnog ili drugog tijela, dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova.

VI. ZAPISNIK O OBAVLJENOM STRUČNOM NADZORU

Članak 19.

(1) O obavljenom stručnom nadzoru obvezno se sastavlja Zapisnik.

(2) Zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru sadrži:

– Naziv, šifru i adresu autoškole u kojoj je obavljen stručni nadzor,

– vrijeme početka i završetka stručnog nadzora,

– opis činjeničnog stanja, utvrđenih nepravilnosti i nedostataka,

– stručno mišljenje o ispunjenosti uvjeta,

– prijedlog mjera koje valja poduzeti radi otklanjanja utvrđenih nepravilnost i nedostataka,

– rokove u kojima bi se nepravilnost i nedostaci morali otkloniti,

– potpis ovlaštenog nadzornika koji je obavio stručni nadzor,

– potpis ovlaštene osobe autoškole i pečat.

(3) Ako ovlašteni nadzornik u okviru djelokruga rada utvrđenog ovim Pravilnikom na temelju činjeničnog stanja utvrdi nepravilnosti i nedostatke u radu autoškole odnosno stručnog voditelja, predavača ili instruktora vožnje može odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka. Rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka, ovisno o ocjeni ovlaštenog nadzornika, može trajati najdulje 15 dana.

(4) Ako autoškola, stručni voditelj, predavač ili instruktor vožnje ne otkloni utvrđene nepravilnosti i nedostatke u roku iz stavka 3. ovoga članka Hrvatski autoklub predložit će Ministarstvu unutarnjih poslova primjenu odgovarajućih odredaba članka 213. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 20.

(1) Zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru uručuje se ovlaštenoj osobi autoškole odnosno djelatniku čiji rad je nadziran.

(2) Ovlaštena osoba autoškole odnosno djelatnik iz stavka 1. ovoga članka ima pravo prigovora na Zapisnik. Prigovor se podnosi ovlaštenom nadzorniku najkasnije u roku tri radna dana od dana preuzimanja Zapisnika.

(3) O prigovoru iz stavka 2. ovoga članka ovlašteni nadzornik dužan je odlučiti najkasnije u roku pet dana od dana podnošenja prigovora.

Članak 21.

Zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru, prigovor i odluka o prigovoru iz članka 20.#clanak20 ovoga Pravilnika s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 22.

(1) Upravni odbor Hrvatskog autokluba jednom godišnje, najkasnije do 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu, razmatra godišnje izvješće o obavljenom stručnom nadzoru nad radom autoškola, za prethodnu godinu.

(2) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovog članka temelji se na provedenoj stručnoj analizi rada svih autoškola u Republici Hrvatskoj, te analizi rada nadziranih djelatnika, odnosno stručnih voditelja, predavača i instruktora vožnje.

(3) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovog članka Hrvatski autoklub dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova.

VII. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Članak 23.

(1) Hrvatski autoklub vodi evidenciju u elektroničkom obliku (baza podataka) o:

– ovlaštenjima za rad autoškola,

– stručnim voditeljima, predavačima i instruktorima vožnje i ostalim djelatnicima,

– učionici i uredskom prostoru,

– vozilima,

– nastavnim sredstvima,

– računalnoj opremi,

– prometnom vježbalištu.

(2) Osim evidencije iz stavka 1. ovoga članka Hrvatski autoklub evidentira i podatke o:

1. pravilniku o organizaciji i radu autoškole,

2. promjenama uvjeta rada autoškole,

3. izdanim matičnim knjigama,

4. izdanim nalozima za osposobljavanje kandidata iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

(3) Evidenciju iz stavka 1. i 2. ovoga članka Hrvatski autoklub čuva trajno.

Članak 24.

(1) Dokumentaciju o obavljenom stručnom nadzoru čini:

1. Nalog za obavljanje stručnog nadzora

2. Zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru,

3. Potvrda o izuzeću dokumentacije autoškole.

(2) Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka Hrvatski autoklub čuva pet godina.

VIII. FINANCIRANJE

Članak 25.

(1) Troškovi obavljanja stručnog nadzora nad radom autoškola podmiruju se iz sredstava naknade za vozački ispit.

(2) Izuzetno od stavka 1. ovoga članka, troškove obavljanja stručnog nadzora iz članka 16.#clanak16 ovoga Pravilnika snosi autoškola u visini koju odredi Hrvatski autoklub.

(3) Troškovi iz stavka 2. ovoga članka uplaćuju se prije obavljanja stručnog nadzora.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Upravni odbor Hrvatskog autokluba donijet će odluku o visini troškova iz članka 25.#clanak25 ovoga Pravilnika najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom autoškola i nad provedbom vozačkih ispitaL439199 («Narodne novine«, broj: 99/98) i Pravilnik Hrvatskog autokluba o stručnom nadzoru nad radom autoškola, broj: 1103/6 od 9. veljače 2005. godine.

Članak 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 2337/9-9.4.

Zagreb, 12. ožujka 2009.

Predsjednik
Ivo Bikić, dipl. iur., v. r.

PRIVITAK

zatvori
Pravilnik Hrvatskog autokluba o stručnom nadzoru nad radom autoškola
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !