Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik kojim se propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja društvu za upravljanje investicijskim fondovima za obavljanje poslova upravljanja imovinom-portfeljom i investicijskog savjetovanja ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
30 09.03.2009 Pravilnik kojim se propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja društvu za upravljanje investicijskim fondovima za obavljanje poslova upravljanja imovinom-portfeljom i investicijskog savjetovanja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

670

Na temelju odredbi članka 23.L438883 stavak 5. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine donijela

PRAVILNIK

KOJIM SE PROPISUJE SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVLJANJA IMOVINOM – PORTFELJOM I INVESTICIJSKOG SAVJETOVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja društvu za upravljanje investicijskim fondovima za obavljanje poslova upravljanja imovinom – portfeljom i investicijskog savjetovanja, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i sadržaj te dokumentacije.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2) Zakon – Zakon o tržištu kapitala;

3) Društvo – društvo za upravljanje investicijskim fondovima.

Članak 3.

(1) Sva dokumentacija koja se sukladno odredbama ovog Pravilnika dostavlja Agenciji mora biti dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici, a strane isprave moraju biti propisno ovjerene i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ne vraća se podnositelju zahtjeva.

II. ZAHTJEV

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova upravljanja imovinom – portfeljom i investicijskog savjetovanja podnosi se isključivo na obrascu »Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova upravljanja imovinom – portfeljom i investicijskog savjetovanja« (Obrazac ZOUS), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Obrazac ZOUS mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(3) Obrazac ZOUS ovjerava pečatom i potpisuje uprava društva na koje se zahtjev odnosi, odnosno osnivači društva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni.

Članak 5.

(1) Društvo je dužno uz zahtjev iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika priložiti:

1. statut, društveni ugovor ili izjavu o osnivanju društva;

2. povijesni izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 7 (sedam) dana od dana podnošenja zahtjeva;

3. detaljan prikaz organizacijske strukture i sistematizacije radnih mjesta u društvu;

4. poslovni plan koji uključuje financijski plan s opisom svih planiranih aktivnosti, plan korporativnog upravljanja, provođenja internih procedura i politika društva, sustav unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima;

5. popis svih relevantnih osoba, sukladno odredbi članka 4. točka 11. Zakona;

6. dokaz da je društvo na neodređeno vrijeme zaposlilo investicijskog savjetnika, te dokaz o tome da je navedena osoba/osobe organizacijski i stvarno odvojena od poslova upravljanja fondom;

7. izjavu o ispunjavanju uvjeta i opis načina ispunjavanja uvjeta za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima;

8. opis programske podrške koju društvo koristi pri pružanju investicijskih usluga i obavljanju investicijskih aktivnosti;

9. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

(2) Društvo može biti pozvano, osim priloga iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti i dodatnu dokumentaciju na traženje Agencije.

Članak 6.

Društvo obavlja poslove upravljanja imovinom – portfeljom i investicijskog savjetovanja u skladu sa Zakonom a temeljem odredbi članka 7. Zakona, te mora zadovoljavati uvjete za poslovanje propisane Zakonom.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje poslova upravljanja imovinom i investicijskog savjetovanjaL438885 (»Narodne novine«, broj 44/08).

Klasa: 011-02/09-04/35

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 26. veljače 2009.

Zamjenik predsjednika Uprave
Ivan Vrljić, v. r.

[Obrazac ZOUS]

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova upravljanja imovinom – portfeljom i investicijskog savjetovanja

• Uputa

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

• Značenje izraza u ovom Zahtjevu:

Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Zakon – Zakon o tržištu kapitala.

Društvo:

– Društvo za upravljanje investicijskim fondovima;

1. Investicijske usluge i aktivnosti iz članka 5. stavak 1. Zakona, na koje se odnosi Zahtjev:

1. Upravljanje portfeljom

2. Investicijsko savjetovanje

2. Zahtjev za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti odnosi se na:

1. Sve financijske instrumente

2. Pojedine financijske instrumente, i to:

a) prenosive vrijednosne papire

b) instrumente tržišta novca

c) jedinice u subjektima za zajednička ulaganja

d) izvedenice

3. Podaci o Društvu:

Tvrtka:

Oblik društva:

Adresa sjedišta:

Poslovna adresa:

Broj telefona:

Broj telefaksa:

Elektronska pošta:

Internet stranice:

Statistički broj Društva dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku:

Matični broj subjekta (MBS)

odnosno OIB:

Datum osnivanja:

Iznos temeljnog kapitala:

Ime i prezime, te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom:

Broj zaposlenih:

4. Fondovi pod upravljanjem u trenutku podnošenja zahtjeva:

5. Popis osnivača Društva:

Ime i prezime fizičke osobe / Adresa prebivališta / sjedišta Datum rođenja /
Tvrtka pravne osobe (država, grad, ulica) MBS

1.

6. Popis svih dioničara / imatelja poslovnih udjela Društva, s brojem dionica / poslovnih udjela koje drže (u apsolutnom i relativnom iznosu)

Ime i prezime fizičke osobe broj %
Tvrtka pravne osobe dionica / udjela glasova / udjela

1.

7. Popis članova uprave, nadzornog odbora i drugih rukovoditelja (osoba koje obavljaju izvršne dužnosti ili su zadužene za određivanje politike Društva):

Ime i prezime Adresa prebivališta Funkcija

1.

8. Popis svih zaposlenika koji će u Društvu obavljati poslove investicijskog savjetnika:

Ime i prezime Adresa prebivališta Datum izdavanja
odobrenja za rad ili
polaganja ispita za
IS

1.

DA/NE pitanja:

Ako je odgovor na bilo koje od sljedećih pitanja »da«, molimo da iznesete detaljno objašnjenje odgovora na posebnom dodatku te ga priložite ovom zahtjevu.

DA

NE

9.

Da li određena osoba, čije ime nije navedeno pod točkama 7. – 9. ovog zahtjeva, izravno ili neizravno kontrolira upravljanje Društvom?

10.

Je li u posljednjih 5 (pet) godina bilo koja od osoba navedenih pod točkama 5. – 8. bila kažnjavana za počinjena kaznena djela koja uključuju:

a.

krivotvorenje novca

b.

krivotvorenje vrijednosnih papira

c.

krivotvorenje znakova za vrijednost

d.

izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje

e.

krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega

f.

prikrivanje protuzakonito dobivenog novca

g.

povreda ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti

h.

pogodovanje vjerovnika

i.

zlouporaba stečaja

j.

zlouporaba u postupku stečaja

k.

zlouporaba u postupku prisilne nagodbe ili stečaja

l.

obmanjivanje kupaca

m.

povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke

n.

utaja poreza i drugih davanja

o.

povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga

p.

stvaranje monopolističkog položaja na tržištu

q.

nelojalna konkurencija u vanjskotrgovinskom poslovanju

r.

nedozvoljena trgovina zlatom

s.

nesavjesno gospodarsko poslovanje

t.

zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju

u.

prijevara u gospodarskom poslovanju

v.

sklapanje štetnog ugovora

w.

primanje mita u gospodarskom poslovanju

x.

davanje mita u gospodarskom poslovanju

y.

izdavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne

z.

nedozvoljena proizvodnja

aa.

nedozvoljena trgovina

bb.

izbjegavanje carinskog nadzora

cc.

krivotvorenje isprave

dd.

krivotvorenje službene isprave

ee.

posebni slučajevi krivotvorenja isprave

ff.

izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje isprava

gg.

ovjerovljavanje neistinitog sadržaja

11.

Je li koja od osoba navedenih pod točkama 5. – 8. pod zabranom obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva?

12.

12. Vodi li se protiv koje od osoba navedenih pod točkama 5. – 8. bilo kakav sudski postupak vezan za financijsko poslovanje?

(ako »da«, navesti kakav, pred kojim sudom, te oznaku predmeta)

13.

13. Ima li bilo koji vlasnik dionica / poslovnih udjela Društva, prema saznanju potpisnika zahtjeva, izravno ili neizravno dionice / poslovne udjele u drugom investicijskom društvu ili drugom trgovačkom društvu?

14.

Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 5. 6., po saznanju potpisnika prijave, zaposlena u drugom investicijskom društvu, ili je član nadzornog odbora ili uprave u drugom investicijskom društvu?

22. Navedite račune koje Društvo ima otvorene:

Račun za redovno poslovanje Račun nalogodavca

Kreditna institucija:

Broj kunskog računa:

Broj deviznog računa:

POTPISNA STRANICA

• Ovaj zahtjev potpisuju članovi uprave Društva, odnosno osnivači Društva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni. Potpisnici i Društvo jamče za istinitost i vjerodostojnost navedenih podataka i izjava, uključujući podatke navedene u prilozima ovom zahtjevu, koji se smatraju sastavnim dijelom ovog zahtjeva. Potpisnici i Društvo nadalje jamče da svi podaci prethodno dostavljeni nisu promijenjeni te da su istiniti i vjerodostojni.

• Potpisnici ovog zahtjeva izjavljuju da su isti pročitali u cijelosti, u potpunosti ga razumjeli, iznijeli gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolažu te u potpunosti jamče pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za istinitost istih.

• Potpisnici ovog zahtjeva izjavljuju da su upoznati sa činjenicom da navođenjem neistinitih podataka, čine kazneno djelo.

Naziv Društva: Datum:

Zahtjev mora biti potpisan od strane članova uprave:

Ime i prezime Vlastoručni potpis

Pečat Društva:

zatvori
Pravilnik kojim se propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja društvu za upravljanje investicijskim fondovima za obavljanje poslova upravljanja imovinom-portfeljom i investicijskog savjetovanja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !