Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik kojim se uređuje obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja i obvezni sadržaj prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
22 26.2.2007 Pravilnik kojim se uređuje obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja i obvezni sadržaj prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

856

Na temelju odredbe članka 91.L326289 stavka 2. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05; u daljnjem tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) donijela je na sjednici održanoj 15. veljače 2007. godine

PRAVILNIK

KOJIM SE UREĐUJE OBVEZNI SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA I OBVEZNI SADRŽAJ PROSPEKTA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM

Članak 1.

Ovaj Pravilnik propisuje:
– obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja te prijavu upisa otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond) u registar fondova, a koje Agenciji podnosi ovlašteno društvo za upravljanje Fondom,
– obvezni sadržaj prospekta Fonda koji se podnosi na odobrenje Agenciji i
– dodatne podatke koji se podnose uz zahtjev za odobrenje i prijavu upisa Fonda.

SADRŽAJ ZAHTJEVA

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje odobrenja i prijava upisa Fonda u registar fondova, koje Agenciji u ime fonda podnosi ovlašteno društvo za upravljanje, pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 91. stavak 1. Zakona, mora sadržavati:
1. povijesni izvadak iz sudskog registra ovlaštenog društva za upravljanje, ne stariji od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva u izvorniku,
2. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o povezanim osobama u smislu članka 2. Zakona (prilog 1 – Izjava o povezanim osobama Fonda),
3. vlasničku strukturu ovlaštenog društva za upravljanje,
4. potvrdu o održavanju temeljnog kapitala ovlaštenog društva za upravljanje sukladno Pravilniku o obliku i iznosu temeljnog kapitala koja su društva dužna održavatiL326291 (»Narodne novine« broj 97/06),
5. izjavu ovlaštenog društva za upravljanje da je podnijelo sva financijska izvješća Agenciji u skladu s odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona,
6. izjavu članova uprave ovlaštenog društva za upravljanje da su odgovorni za istinitost, točnost i potpunost podataka iz prospekta (prilog 2 – Izjava o podacima iz Prospekta),
7. dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

SADRŽAJ PROSPEKTA

Članak 3.

(1) Prospekt Fonda mora pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 104. stavku 2. Zakona sadržavati sljedeće podatke:
Podaci o fondu:
1. početnu cijenu udjela u fondu,
2. osnovu temeljem koje se utvrđuje vrijednost imovine fonda,
(2) Agencija može zatražiti i dodatne podatke u odnosu na društvo, strukturu portfelja, odnosa s ulagačima, informiranosti ulagača, promidžbe investicijskih fondova i ostale podatke ako je to od značaja za zaštitu ulagatelja.
(3) Članovi uprave ovlaštenog društva za upravljanje moraju svaku stranicu Prospekta i Statuta Fonda parafirati a posljednju stranicu potpisati.

Članak 4.

Zahtjev i prospekt se podnose u pisanom obliku. Uz prospekt u pisanom obliku, Agenciji se dostavlja i prospekt u elektroničkom obliku na CD/DVD mediju u PDF formatu datoteke.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/12
Urbroj: 326-01-07-1
Zagreb, 15. veljače 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

PRILOG 1

IZJAVA O POVEZANIM OSOBAMA FONDA

U smislu odredbe članka 2.L326292 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05) povezane osobe fonda su:
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________

        POTPIS ČLANOVA UPRAVE OVLAŠTENOG
                    DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

                                                        ______________________
                                                        ______________________
 

PRILOG 2

IZJAVA O ISTINITOSTI, TOČNOSTI I POTPUNOSTI PODATAKA IZ PROSPEKTA

Prema našim uvjerenjima i u skladu s našim spoznajama i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi podaci iz ovog Prospekta čine cjelovit, točan i istinit prikaz informacija na osnovi kojih ulagači mogu stvoriti utemeljeni sud o investicijskom fondu s javnom ponudom te donijeti odluku o ulaganju, a posebice o rizicima povezanim s naravi fonda i njegovog ulaganja.

        POTPIS ČLANOVA UPRAVE OVLAŠTENOG
                    DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
                                                        ______________________
                                                        ______________________

zatvori
Pravilnik kojim se uređuje obvezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja i obvezni sadržaj prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !