Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik kojim se uređuje postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicijskih fondova ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
103 11.10.2007 Pravilnik kojim se uređuje postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicijskih fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3014

Na temelju odredbe članka 185.L357303 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine« br. 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine donijela

PRAVILNIK

KOJIM SE UREĐUJE POSTUPAK, TROŠKOVI I ROKOVI LIKVIDACIJE INVESTICIJSKIH FONDOVA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicijskih fondova.

LIKVIDACIJA ZATVORENOGA INVESTICIJSKOG FONDA

Članak 2.

(1) Na postupak, troškove i rokove likvidacije zatvorenoga investicijskog fonda primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.
(2) Likvidatorom zatvorenoga investicijskog fonda može biti imenovana samo osoba koja ispunjava uvjete za člana uprave društva za upravljanje.
(3) Likvidator zatvorenoga investicijskog fonda je dužan bez odgode izvijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) o donošenju odluke o likvidaciji, odnosno o imenovanju likvidatorom fonda, a najkasnije u roku od sedam dana i sve dioničare zatvorenoga investicijskog fonda.
(4) O svim aktivnostima koje su vezane za postupak likvidacije zatvorenoga investicijskog fonda likvidator je dužan izvještavati Agenciju jednom tjedno ili češće ukoliko to zatraži Agencija.
(5) Likvidator zatvorenoga investicijskog fonda je dužan dostaviti Agenciji početna likvidacijska financijska izvješća, izvješće o stanju fonda, prijedlog o podjeli imovine fonda, te zaključna likvidacijska financijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji.
(6) Nakon završetka postupka likvidacije zatvorenoga investicijskog fonda u registar fondova Republike Hrvatske upisuje se završetak postupka likvidacije zatvorenoga investicijskog fonda.

OSOBE KOJE PROVODE LIKVIDACIJU OTVORENOGA INVESTICIJSKOG FONDA

Članak 3.

Likvidaciju otvorenoga investicijskog fonda provode osobe navedene u članku 181. stavka 2. i 3. Zakona o investicijskim fondovima.

IMENOVANJE LIKVIDATORA OTVORENOGA INVESTICIJSKOG FONDA OD STRANE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 4.

(1) U slučaju kada Agencija imenuje likvidatora otvorenoga investicijskog fonda, imenovat će ga bez odgode, vodeći računa o pravima i interesima imatelja udjela u fondu.
(2) Za likvidatora otvorenoga investicijskog fonda može biti imenovana osoba koja udovoljava uvjetima za članove uprave društva za upravljanje propisane Pravilnikom o uvjetima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicijskim fondovimaL357305 (»Narodne novine« br. 29/06).

Članak 5.

(1) Likvidator otvorenoga investicijskog fonda je dužan u roku od sedam dana od donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatorom fonda o tome izvijestiti Agenciju i sve ulagatelje u fondu.
(2) Nakon donošenja odluke o likvidaciji u nazivu otvorenoga investicijskog fonda mora se navesti naznaka »u likvidaciji«.

POSTUPAK LIKVIDACIJE OTVORENOGA INVESTICIJSKOG FONDA

Članak 6.

(1) Nakon donošenja odluke o likvidaciji otvorenoga investicijskog fonda zabranjuje se svaka daljnja prodaja ili otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu, osim u slučaju zahtjeva zaprimljenih nakon utvrđivanja zadnje cijene, a prije donošenja odluke o likvidaciji, pri čemu se transakcije s imovinom fonda mogu obavljati isključivo za potrebe likvidacije fonda.
(2) U postupku provedbe likvidacije otvorenoga investicijskog fonda okončavaju se poslovi u tijeku, sva imovina fonda se prodaje, a obveze fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji se podmiruju.
(3) Preostala neto vrijednost imovine otvorenoga investicijskog fonda se raspodjeljuje imateljima udjela u fondu, razmjerno njihovom udjelu u fondu. Preostala neto vrijednost imovine otvorenoga investicijskog fonda imateljima udjela u fondu se isplaćuje najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o podjeli preostale neto vrijednosti imovine fonda.
(4) Prilikom isplate preostale neto vrijednosti imovine otvorenoga investicijskog fonda imateljima udjela u fondu moraju biti dostupna financijska izvješća o provedenom postupku likvidacije.

Članak 7.

(1) Nakon što se preostala neto vrijednost imovine otvorenoga investicijskog fonda podjeli imateljima udjela u fondu likvidator je dužan dostaviti Agenciji zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji.
(2) Nakon završetka postupka likvidacije u registar fondova Republike Hrvatske upisuje se završetak postupka likvidacije otvorenoga investicijskog fonda, a likvidator je dužan sve poslovne knjige likvidiranog fonda položiti kod Agencije.
(3) Na izradu početnih i završnih financijskih izvješća odgovarajuće se primjenjuju propisi o izradi godišnjih financijskih izvješća.

ROKOVI ZA PROVEDBU LIKVIDACIJE OTVORENOGA INVESTICIJSKOG FONDA

Članak 8.

(1) Rok za provedbu likvidacije otvorenoga investicijskog fonda je šest mjeseci od dana donošenja odluke o likvidaciji.
(2) Likvidator otvorenoga investicijskog fonda je dužan odmah po stupanju na dužnost, a najkasnije u roku od 15 dana od početka postupka likvidacije izraditi i dostaviti Agenciji početna likvidacijska financijska izvješća i izvješće o stanju fonda, kao i plan likvidacijskog postupka.
(3) Ukoliko likvidator otvorenoga investicijskog fonda ocijeni da je produljenje roka iz stavka 1. ovoga članka u interesu vjerovnika i imatelja udjela u fondu, likvidator je dužan uz izvještaje iz stavka 2. ovoga članka i uz plan likvidacijskog postupka dostaviti Agenciji i obrazloženje produljenja roka likvidacijskog postupka.
(4) Izvještaj o provođenju plana likvidacijskog postupka likvidator podnosi Agenciji jednom tjedno ili češće ukoliko to zatraži Agencija.

TROŠKOVI LIKVIDACIJE OTVORENOGA INVESTICIJSKOG FONDA

Članak 9.

(1) Od dana donošenja odluke o likvidaciji otvorenom investicijskom fondu se ne mogu naplaćivati nikakve naknade osim naknada depozitnoj banci, troškova vezanih uz postupak likvidacije i njene revizije, te troškova sačinjavanja i podnošenja polugodišnjih ili revidiranih godišnjih izvješća ulagateljima u fondu, nastalih tijekom trajanja postupka likvidacije fonda.
(2) Likvidator otvorenoga investicijskog fonda ima pravo na primjerenu naknadu troškova i na nagradu za rad, koju odlukom određuje Agencija. Naknada troškova i nagrada za rad likvidatoru otvorenoga investicijskog fonda se isplaćuje iz imovine fonda, prije nego se imovina fonda podijeli imateljima udjela u fondu.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/37
Urbroj: 326-01-07-1
Zagreb, 27. rujna 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik kojim se uređuje postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicijskih fondova
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !