Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik kojim se uređuju izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 25.4.2007 Pravilnik kojim se uređuju izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1463

Na temelju odredbe članka 109.L334128 stavak 3. Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 18. travnja 2007.

PRAVILNIK

KOJIM SE UREĐUJU IZMJENE PROSPEKATA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S JAVNOM PONUDOM

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju:
– izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom,
– sadržaj zahtjeva za izmjenu,
– postupak prije izmjene i
– obavješćivanje imatelja udjela i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) o izmjenama prospekata.

Članak 2.

Prethodnoj suglasnosti Agencije podliježu sljedeće izmjene:
1. povećanje ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada,
2. promjene ulagačkih ciljeva fonda i rizika navedenih ulaganja fonda,
3. promjene politike isplata udjela u dobiti,
4. pripajanje ili spajanje s drugim fondom ili podjela udjela,
5. promjene članova uprave društva za upravljanje,
6. promjene članova nadzornog odbora,
7. promjena depozitne banke i
8. promjena revizora.

Članak 3.

(1) Zajedno s podnošenjem zahtjeva za izmjene iz članka 2. točke 1. do 4. ovog Pravilnika, društvo za upravljanje mora:
1. preporučenom pošiljkom poslati obavijest o predloženim promjenama svim imateljima udjela u fondu,
2. obavijest o predloženim promjenama objavljivati najmanje jednom u četrnaest dana u razdoblju od dva mjeseca do dana uvođenja promjena, u dnevnim novinama koje se prodaju na teritoriju cijele Republike Hrvatske,
3. upoznati sve imatelje udjela s činjenicom da od fonda mogu tražiti otkup udjela bez odbitka bilo kakve izlazne naknade koja bi inače bila naplativa prije uvođenja promjena, a uz obavijest o danu njihovog uvođenja,
4. zaprimiti zahtjeve za otkup udjela koji se moraju otkupiti nakon stupanja na snagu uvedenih promjena po cijeni na dan kad je zaprimljen zahtjev,
5. odrediti dan od kojeg počinje teći rok iz članka 109. stavak 1. za obavješćivanje imatelja udjela o promjenama.
(2) Dan uvođenja promjena smatrat će se dan kad je objavljen izmijenjeni prospekt po prethodnoj suglasnosti Agencije.
(3) Ukoliko Agencija ne da suglasnost na predložene izmjene prospekta, smatrat će se da zahtjevi za okup udjela nisu niti podneseni.

Članak 4.

Izmijenjena naknada naplaćivat će se od dana objave prospekta.

Članak 5.

(1) Za izmjene prospekta otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom koje se odnose na promjenu članova uprave i nadzornog odbora društva za upravljanje a za koje je potrebna prethodna suglasnost Agencije, nije potrebno provoditi postupak izmjene prospekta propisan člankom 109. stavak 1. Zakona.
(2) Za izmjene prospekta koje se odnose na promjenu depozitne banke ili revizora fonda, potrebno je provesti postupak propisan člankom 109. Zakona i člankom 3. Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/27
Urbroj: 326-01-07-1
Zagreb, 18. travnja 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik kojim se uređuju izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !