Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik kojim se uređuju ulaganja otvorenih investicijskih fondova s privatnom ponudom ("Narodne novine", br. XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
38 13.4.2007 Pravilnik kojim se uređuju ulaganja otvorenih investicijskih fondova s privatnom ponudom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1273

Na temelju odredbi članka 137.L333002 Zakona o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 29. ožujka 2007.

PRAVILNIK

KOJIM SE UREĐUJU ULAGANJA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA S PRIVATNOM PONUDOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji dozvoljenog ulaganja imovine otvorenih investicijskih fondova s privatnom ponudom (u daljnjem tekstu: fondovi), u smislu kreiranja imovine i obveza fondova.

Članak 2.

1) Imovina fondova kojima upravlja jedno društvo ne može se uložiti tako da fondovi ukupno steknu:
a) više od 25% dionica s pravom glasa kod jednog te istog izdavatelja,
b) više od 20% dionica bez prava glasa jednog te istog izdavatelja,
c) 20% dužničkih vrijednosnih papira izdanih od strane jednog te istog izdavatelja,
d) 25% udjela pojedinog investicijskog fonda,
e) 20% instrumenata tržišta novca jednog te istog izdavatelja.
2) Uložena imovina fondova iz članka 1.#clanak1 ovoga Pravilnika i uložena imovina fondova s javnom ponudom kojima upravlja isto društvo ne smije kumulativno premašiti ograničenja ulaganja navedena u stavku 1. ovoga članka.
3) Na osnovu vrijednosnih papira u portfelju ne smiju se posuđivati sredstva i kreirati obveze fonda osim ako se to ne čini s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u fondu ili zaključenja repo sporazuma.
4) U slučaju da novčana sredstva raspoloživa u portfelju fonda nisu dostatna za otkup udjela, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja čini fond prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ne smije prelaziti 15% neto vrijednosti imovine fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica, na rok ne duži od tri mjeseca.
5) U slučaju pozajmica na temelju repo sporazuma, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja čini fond prema svim repo sporazumima ne smije prelaziti 25% neto vrijednosti imovine fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica, na rok ne duži od tri mjeseca.
6) Ulaganje u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice dozvoljeno je ukoliko je prospektom i statutom fonda predviđeno zaključivanje takvih transakcija sa svrhom zaštite ili sa svrhom postizanja investicijskih ciljeva, odnosno sa svrhom povećanja prinosa smanjivanjem troškova fonda.
7) Ulaganjem imovine fonda u terminske ugovore i druge financijske izvedenice fond se ne smije izložiti dodatnom riziku niti ulaganjima koja su u suprotnosti sa prospektom i statutom fonda i propisanim ograničenjima ulaganja.
8) Društvo za upravljanje može u ime fonda, sklapati terminske i opcijske ugovore na tržištima na kojima je moguće pouzdano utvrditi njihovu vrijednost na svakodnevnoj osnovi te se u svako doba mogu prodati, likvidirati ili zaključiti prijebojnom transakcijom po fer vrijednosti na poticaj fonda.
9) Društvo za upravljanje dužno je izraditi interne procedure za sklapanje terminskih ugovora i financijskih izvedenica za svaki tip posebno te propisati načine mjerenja i upravljanja rizicima investicijskog fonda.
10) Društvo za upravljanje dužno je na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za svaki pojedini fond izvještavati o tipovima terminskih ugovora i financijskih izvedenica u portfelju fonda, pozicijama imovine pod zaštitom, povezanim rizicima, kvantitativnim limitima i implementiranoj metodologiji za mjerenje rizika.
11) Ukupna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama ni u kom sluaju ne smije biti veća od neto imovine fonda.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/23
Urbroj: 326-01-07-1
Zagreb, 29. ožujka 2007.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

zatvori
Pravilnik kojim se uređuju ulaganja otvorenih investicijskih fondova s privatnom ponudom
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !