Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o agrotehničkim mjerama ("Narodne novine", br. XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 09.04.2010 Pravilnik o agrotehničkim mjerama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1088

Temeljem članka 5.L502522 stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« br. 152/08 i 21/10) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O AGROTEHNIČKIM MJERAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se agrotehničke mjere kojima su vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni poljoprivredno zemljište obrađivati ne umanjujući njegovu vrijednost.

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika definiraju se sljedeći pojmovi:

Poljoprivrednim zemljištem u smislu ovoga Pravilnika smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Tlo je samostalno živo i dinamičko prirodno-povijesno tijelo, nastalo postupnim razvojem iz trošina stijena djelovanjem fizikalnih, kemijskih i bioloških procesa koji ovise o konstelaciji pedogenetskih faktora, temeljem čega tla poprimaju karakteristična svojstva.

Organsku tvar u tlu čine ostaci živih organizama koji su više ili manje razloženi i iznova ugrađeni u organske spojeve tla.

Erozija tla je površinska migracija, uklanjanje materijala sa površine tla klimatskim faktorima (površinska voda, vjetar i pokretanje mase tla).

Konzervacijska obrada tla predstavlja bilo koji sustav obrade tla čija je površina nakon sjetve slijedećeg usjeva, pokrivena s najmanje 30% žetvenih ostataka, odnosno bilo koji sustav obrade tla kojim se djeluje na smanjenje gubitka tla i vode u odnosu na konvencionalnu obradu tla.

Članak 3.

Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:

– minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

– sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem

– suzbijanje biljnih bolesti i štetočina

– korištenje i uništavanje biljnih ostataka

– održavanje organske tvari u tlu

– održavanje povoljne strukture tla

– zaštita od erozije

Članak 4.

Općinsko, odnosno gradsko vijeće, a za grad Zagreb gradska skupština određuju potrebne agrotehničke mjere sukladne ovom Pravilniku u cilju sprječavanja nastanka šteta, onemogućavanja ili smanjivanja poljoprivredne proizvodnje.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb dužne su dostaviti Ministarstvu nadležnom za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvu) podatke o primjeni propisanih agrotehničkih mjera.

Dostavljeni podaci bit će dio informacijskog podsustava o održavanju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta u okviru informacijskog sustava podataka o poljoprivrednom zemljištu Republike Hrvatske.

II. OPIS AGROTEHNIČKIH MJERA

Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

Članak 5.

Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne tehnologije, a posebno:

– redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,

– održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,

– održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,

– održavanje maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom stanju.

Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem

Članak 6.

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i nasada u cilju sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim korovom poljoprivrednog zemljišta.

Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina

Članak 7.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su pravilnom primjenom sredstava za zaštitu bilja suzbijati biljne bolesti i štetočine primjenjujući odgovarajuće agrotehničke mjere te na taj način spriječiti širenje biljnih bolesti i štetočina.

Korištenje i uništavanje biljnih ostataka

Članak 8.

Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetočina u određenom agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.

Članak 9.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih ostataka obuhvaćaju:

1. obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu na kojem se primjenjuje konvencionalna obrada tla.

2. primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima na površinama na kojima se primjenjuje konzervacijska obrada tla.

3. obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima.

4. obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

Uništavanje biljnih ostataka paljenjem, kada je to propisano, poduzima se uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima.

Održavanje razine organske tvari u tlu

Članak 10.

Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke.

Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu: strne žitarice – okopavine – industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese.

Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese, travno-djetelinske smjese su dio plodoreda i mogu na istoj površini ostati duže od tri godine.

Podusjevi i međuusjevi se smatraju kao dio plodoreda.

Članak 11.

Kod planiranja održavanja razine organske tvari u tlu potrebno je unositi žetvene ostatke u tlu primjenom konvencionalne ili konzervacijske obrade tla i uravnoteženo gnojiti organskim gnojem.

Održavanje strukture tla

Članak 12.

Korištenje mehanizacije mora biti primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i njegovim svojstvima.

U uvjetima mokrog i vodom natopljenog zemljišta treba izbjegavati obradu i provoz mehanizacije preko poljoprivrednog zemljišta.

Zaštita od erozije

Članak 13.

Zaštita od erozije provodi se održavanjem minimalne pokrovnosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog područja.

Tijekom vegetacijskog razdoblja, na područjima gdje je to potrebno, poljoprivredne površine moraju imati pokrov koji umanjuje eroziju tla.

Tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla.

Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom obradom na poljoprivrednom zemljištu ovisno o specifičnim karakteristikama tla.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa.: 011-02/09-01/117

Urbroj: 525-09-1-0367/10-10

Zagreb, 29. ožujka 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

zatvori
Pravilnik o agrotehničkim mjerama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !