Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o brodarskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
56 6.6.2000 Pravilnik o brodarskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1241

Na temelju članka 205.L68288 i članka 237.L68289 stavka 2. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine«, br. 19/98) ministar pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske, donosi

PRAVILNIK

O BRODARSKIM KNJIŽICAMA I DOZVOLAMA ZA UKRCAJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Brodarsku knjižicu mora imati državljanin Republike Hrvatske ukrcan kao član posade broda upisanog u Upisnik brodova Republike Hrvatske.

(2) Brodarskom knjižicom dokazuje se identitet i hrvatsko državljanstvo, stručna osposobljenost, zdravstvena sposobnost, svojstvo u kojem je osoba ukrcana i trajanje službe na brodu upisanom u Upisnik brodova Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Dozvolu za ukrcaj mora imati strani državljanin ili osoba bez državljanstva ukrcana kao član posade broda upisanog u Upisnik brodova Republike Hrvatske.

(2) Dozvolom za ukrcaj dokazuje se identitet, stručna osposobljenost, zdravstvena sposobnost, svojstvo u kojem je osoba ukrcana i trajanje službe na brodu upisanom u Upisnik brodova Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Brodarska knjižica, odnosno Dozvola za ukrcaj može se izdati osobi koja je:

1. navršila 15 godina života,

2. tjelesno i duševno zdrava i sposobna za obavljanje određenih poslova na brodu.

(2) Prije izdavanja Brodarske knjižice odnosno Dozvole za ukrcaj utvrđuje se identitet osobe.

(3) Brodarska knjižica odnosno Dozvola za ukrcaj je neprenosiva osobna isprava koju je njezin imatelj dužan imati kada je ukrcan kao član posade broda upisanog u Upisnik brodova Republike Hrvatske.

II. BRODARSKA KNJIŽICA

Članak 4.

Brodarska knjižica sadrži:

1. natpis »Republika Hrvatska« s utisnutim grbom Republike Hrvatske i naziv »BRODARSKA KNJIŽICA«,

2. oznaku i broj serije, te broj pod kojim je Brodarska knjižica zavedena u Upisnik izdanih brodarskih knjižica,

3. ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum, mjesto, općina ili grad i država rođenja te državljanstvo imatelja Brodarske knjižice,

4. brojčanu oznaku stranice,

5. nazive mjesta, općine ili grada i države, gdje prebiva imatelj Brodarske knjižice,

6. mjesto za fotografiju (format 3,5 x 4 cm) i potpis imatelja Brodarske knjižice,

7. naziv tijela koje je izdalo Brodarsku knjižicu, te mjesto i datum izdavanja Brodarske knjižice,

8. rok važenja Brodarske knjižice,

9. mjesto za potpis osobe ovlaštene za izdavanje Brodarske knjižice,

10. podatke o osposobljenosti (upisuju se podaci o tome za koje je poslove na brodu imatelj Brodarske knjižice osposobljen i svaka osposobljenost koju stekne ili mu se prizna u plovidbi na unutarnjim vodama nakon izdavanja Brodarske knjižice, s naznakom isprave na temelju koje je osposobljenost utvrđena, naziv tijela koje je ispravu izdalo te broj i datum izdavanja isprave),

11. podatak o liječničkom pregledu (upisuju se podaci o zdravstvenoj ustanovi koja je izdala uvjerenje, o zdravstvenoj sposobnosti imatelja Brodarske knjižice s brojem i datumom izdavanja te o službi na brodu za koju je zdravstveno sposoban),

12. podatke o krvnoj grupi i RH faktoru imatelja Brodarske knjižice,

13. mjesto za unošenje viza,

14. podatke o ranijim ukrcajima na brodove upisane u Upisnik brodova Republike Hrvatske (upisuju se podaci o trajanju ranijih ukrcanja imatelja Brodarske knjižice prije izdavanja nove Brodarske knjižice - prema kategorijama plovidbe, uz naznaku broja prethodne Brodarske knjižice i mjesta izdavanja iste),

15. podatke o ukrcanju i iskrcanju (upisuju se podaci o ukrcanju, odnosno iskrcanju imatelja Brodarske knjižice, s imenom luke i datumom ukrcanja odnosno iskrcanja, svojstvu u kojemu je brodarac ukrcan, imenu i vrsti broda, imenu luke upisa broda, vrsti i snazi pogonskog postrojenja broda, kategoriji plo-vidbe broda i vremenu koje je imatelj Brodarske knjižice proveo na brodu), te ime, prezime i potpis zapovjednika, odnosno ovlaštene osobe koja je upisala i ovjerovila podatke,

16. podatke o oduzimanju ovlaštenja - svjedodžbe (upisuju se podaci o oduzimanju ovlaštenja - svjedodžbe za obavljanje službe na brodu, s naznakom: koje je tijelo, kada, pod kojim brojem i za koje vrijeme, donijelo rješenje o oduzimanju ovlaštenja, serijski broj i datum izdavanja oduzetog ovlaštenja - svje-dodžbe, te naziv tijela koje ga je izdalo),

17. mjesto za napomene.

III. DOZVOLA ZA UKRCAJ

Članak 5.

Dozvola za ukrcaj sadrži:

1. natpis »Republika Hrvatska« s utisnutim grbom Republike Hrvatske i naziv »DOZVOLA ZA UKRCAJ«,

2. oznaku i broj serije, te broj pod kojim je Dozvola za ukrcaj zavedena u Upisnik izdanih dozvola za ukrcaj,

3. ime, prezime, datum, mjesto, općina ili grad i država rođenja, te državljanstvo imatelja Dozvole za ukrcaj,

4. brojčanu oznaku stranice,

5. nazive mjesta, općine ili grada i države gdje prebiva imatelj Dozvole za ukrcaj,

6. mjesto za fotografiju (format 3,5 x 4 cm) i potpis imatelja Dozvole za ukrcaj,

7. naziv tijela koje je izdalo Dozvolu za ukrcaj, te mjesto i datum izdavanja,

8. rok važenja Dozvole za ukrcaj,

9. mjesto za ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za izdavanje Dozvole za ukrcaj,

10. podatke o osposobljenosti (upisuju se podaci o tome za koji je posao na brodu imatelj Dozvole za ukrcaj osposobljen i svaka osposobljenost koju stekne ili mu se prizna u plovidbi na unutarnjim vodama nakon izdavanja Dozvole za ukrcaj, s naznakom isprave na temelju koje je osposobljenost utvrđena, naziv tijela koje je ispravu izdalo, te broj i datum izdavanja isprave),

11. podatke o liječničkom pregledu (upisuje se naziv zdravstvene ustanove koja je izdala liječničko uvjerenje, broj i datum izdavanja liječničkog uvjerenja, te naziv službe na brodu za koju je imatelj Dozvole za ukrcaj sposoban),

12. podatke o krvnoj grupi i RH faktoru imatelja Dozvole za ukrcaj,

13. podatke o ukrcanju i iskrcanju (upisuju se podaci o ukrcanju odnosno iskrcanju imatelja Dozvole za ukrcaj, s imenom luke i datumom ukrcanja odnosno iskrcanja, svojstvu u kojemu je imatelj Dozvole za ukrcaj ukrcan, imenu i vrsti broda, vrsti i snazi pogonskog postrojenja broda, vremenu koje je imatelj Dozvole za ukrcaj proveo na brodu), te ime, prezime i potpis zapovjednika odnosno ovlaštene osobe koja je upisala i ovjerovila podatke,

14. podatke o oduzimanju ovlaštenja - svjedodžbe (upisuju se podaci o oduzimanju ovlaštenja - svjedodžbe za obavljanje poslova na brodu, s naznakom: koje je tijelo, kada, pod kojim brojem i za koje vrijeme donijelo rješenje o oduzimanju ovlaštenja, serijski broj i datum izdavanja oduzetog ovlaštenja - svjedodžbe te naziv tijela koje ga je izdalo),

15. mjesto za napomene.

Članak 6.

Brodarska knjižica i Dozvola za ukrcaj tiskaju se na hrvatskom jeziku i u prijevodu na njemačkom, a podaci se unose na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

IV. ROKOVI VAŽENJA BRODARSKE KNJIŽICE I DOZVOLE ZA UKRCAJ

Članak 7.

(1) Brodarska knjižica izdaje se s rokom važenja od 10 godina za osobe koje su navršile 18 godina života, a za mlađe s rokom važenja od 5 godina.

(2) Brodarska knjižica je valjana ako sadrži podatke o važećem liječničkom pregledu njezina imatelja u skladu s propisima o zdravstvenom nadzoru članova posade.

Članak 8.

(1) Dozvola za ukrcaj izdaje se s rokom važenja od 5 godina.

(2) Dozvola za ukrcaj valjana je ako sadrži podatke o važećem liječničkom pregledu njezina imatelja u skladu s propisima o zdravstvenom nadzoru članova posade.

V. NADLEŽNOST IZDAVANJA BRODARSKE KNJIŽICE I DOZVOLE ZA UKRCAJ

Članak 9.

(1) Brodarsku knjižicu i Dozvolu za ukrcaj izdaje kapetanija nadležna prema prebivalištu podnositelja zahtjeva i to sukladno članku 206. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama.

(2) Za državljane Republike Hrvatske s prebivalištem izvan područja kapetanija iz stavka 1. ovoga članka, i za hrvatske državljane s prebivalištem izvan Republike Hrvatske za izdavanje Brodarskih knjižica nadležna je ona kapetanija kojoj je podnesen zahtjev.

VI. POSTUPAK IZDAVANJA BRODARSKE KNJIŽICE I DOZVOLE ZA UKRCAJ

Članak 10.

(1) Zahtjev za izdavanje Brodarske knjižice podnosi se nadležnoj kapetaniji, a sadrži podatke koji se upisuju u Brodarsku knjižicu.

(2) Uz zahtjev za izdavanje Brodarske knjižice podnositelj zahtjeva prilaže:

1. preslik domovnice - ako zahtjev podnosi poštom, odnosno daje osobnu iskaznicu ili drugu ispravu iz koje se može utvrditi identitet i državljanstvo na uvid - ako zahtjev predaje osobno,

2. liječničko uvjerenje, izdano sukladno propisima o zdravstvenom nadzoru članova posade brodova upisanih u Upisnik brodova Republike Hrvatske. Liječničko uvjerenje može izdati samo ovlaštena zdravstvena ustanova, odnosno liječnička ordinacija koja posjeduje odgovarajuće rješenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske,

3. preslik isprave o stečenoj ili priznatoj osposobljenosti za obavljanje poslova u trgovačkoj mornarici,

4. preslik ovlaštenja - svjedodžbe odnosno diplome o završnom ispitu, ovisno o završenoj školi,

5. potvrdu - izvadak o plovidbenom stažu, o prijašnjim ukrcanjima na brodove upisane u Upisnik brodova Republike Hrvatske, ako je prije bio ukrcan na te brodove,

6. dvije fotografije (format 3,5 x 4 cm).

(3) Preslike priloga iz stavka 2., točke 1., 3. i 4. ovoga članka, prilažu se uz predočenje izvornika isprave na uvid kad se predaju osobno, odnosno ovjerovljene kad se podnosi poštom.

Članak 11.

(1) Zahtjev za izdavanje Dozvole za ukrcaj podnosi se nadležnoj kapetaniji, a sadrži podatke koji se upisuju u Dozvolu za ukrcaj.

(2) Uz zahtjev za izdavanje Dozvole za ukrcaj podnositelj zahtjeva prilaže:

1. presliku isprave o identitetu,

2. liječničko uvjerenje, izdano prema propisima o zdravstvenom nadzoru članova posade brodova upisanih u Upisnik brodova Republike Hrvatske. Liječničku svjedodžbu može izdati samo ovlaštena zdravstvena ustanova, odnosno liječnička ordinacija koja posjeduje odgovarajuće rješenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske,

3. presliku isprave o stečenoj i priznatoj osposobljenosti u trgovačkoj mornarici,

4. presliku ovlaštenja - svjedodžbe odnosno diplome o završnom ispitu, ovisno o završenoj školi,

5. presliku Dozvole za stalno nastanjenje odnosno za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj,

6. presliku Dozvole za zasnivanje radnog odnosa - radna viza,

7. dvije fotografije (format 3,5 x 4 cm).

(3) Preslike priloga iz stavka 2. točke 1., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka, prilažu se ovjerovljene kod nadležne službe, uz predočenje izvornika isprave na uvid.

VII. UNOŠENJE PODATAKA U BRODARSKU KNJIŽICU I DOZVOLA ZA UKRCAJ

Članak 12.

Nakon izdavanja Brodarske knjižice i Dozvole za ukrcaj osobama koje se ukrcavaju na brodove upisane u Upisnik brodova Republike Hrvatske, podatke predviđene ovim Pravilnikom za unošenje u Brodarsku knjižicu odnosno Dozvola za ukrcaj upisuju:

1. brodar odnosno vlasnik broda - podatke o ukrcaju i iskrcaju zapovjednika broda uz predočenje pisanog naloga za ukrcaj odnosno iskrcaj zapovjednika,

2. zapovjednik broda ili časnik koji ga zamjenjuje - podatke o ukrcaju i iskrcaju ostalih članova posade,

3. ovlašteni liječnik - podatke o krvnoj grupi i RH faktoru,

4. policijska uprava odnosno policijska postaja na čijem se području nalazi prebivalište podnositelja zahtjeva - vizu,

5. kapetanija nadležna za izdavanje Brodarske knjižice odnosno Dozvole za ukrcaj, a u inozemstvu - diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske.

Članak 13.

(1) Svako unošenje podataka u Brodarsku knjižicu odnosno Dozvola za ukrcaj mora biti potpisano od ovlaštene osobe i ovjerovljeno pečatom broda, brodara ili vlasnika broda, odnosno nadležnog tijela. Ispod potpisa ispisuje se u zagradi tiskanim slovima ime i prezime potpisnika.

(2) Pri iskrcaju člana posade broda, trajanje službe na brodu upisuje se u isprave iz stavka 1. ovoga članka brojevima i slovima.

Članak 14.

(1) Da podaci o ukrcaju ili iskrcaju uneseni u Brodarsku knjižicu, odnosno u Dozvolu za ukrcaj izdano osobama koje se ukrcavaju na brodove upisane u Upisnik brodova Republike Hrvatske, odgovaraju podacima o ukrcaju ili iskrcaju unesenim u popis posade, ovjerovljuje tijelo određeno propisima, a ako je ukrcaj odnosno iskrcaj obavljen u inozemstvu - diplomatsko odnosno konzularno predstavništvo Republike Hrvatske.

(2) Ako zapovjednik broda upisanog u Upisnik brodova Republike Hrvatske ukrca ili iskrca osobu u luci strane države u kojoj nema diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske, unijet će u Brodarsku knjižicu odnosno Dozvolu za ukrcaj, umjesto ovjere iz stavka 1. ovoga članka, bilješku da je ukrcaj odnosno iskrcaj upisan u Brodski dnevnik, s naznakom knjige i stranice Brodskog dnevnika na kojoj je bilješka upisana. Takvu bilješku zapovjednik broda trgovačke mornarice Republike Hrvatske ovjerovljuje svojim potpisom i pečatom.

(3) Dolaskom u prvu hrvatsku luku ili luku u kojoj postoji diplomatsko odnosno konzularno predstavništvo, kapetanija i diplomatsko odnosno konzularno predstavništvo također će ovjeroviti ukrcaj odnosno iskrcaj.

VIII. ZAMJENA BRODARSKE KNJIŽICE I DOZVOLE ZA UKRCAJ

Članak 15.

Brodarska knjižica odnosno Dozvola za ukrcaj zamijenit će se novom:

1. kada joj istekne važenje propisano u članku 7.#clanak7 i 8.#clanak8 ovoga Pravilnika,

2. kada se rubrike predviđene za upis podataka popune podacima,

3. kada se istroši ili ošteti toliko da postane neupotrebljiva,

4. kada imatelj Brodarske knjižice odnosno Dozvole za ukrcaj promijeni ime ili prezime,

5. kada izgled imatelja Brodarske knjižice odnosno Dozvole za ukrcaj ne odgovara više njegovom izgledu na fotografiji u Brodarskoj knjižici odnosno Dozvoli za ukrcaj ili kad se ošteti fotografija,

6. kada postoji drugi valjani razlog.

Članak 16.

Za zamjenu Brodarske knjižice odnosno Dozvole za ukrcaj na osnovi bilo koje točke prethodnog članka imatelj Brodarske knjižice odnosno Dozvole za ukrcaj podnosi zahtjev s potrebnim prilozima kako je određeno ovim Pravilnikom.

Članak 17.

(1) U novu Brodarsku knjižicu odnosno Dozvolu za ukrcaj unose se svi podaci o ranijim ukrcanjima na brodove upisane u Upisnik brodova Republike Hrvatske.

(2) Ako je ranije izdana isprava iz stavka 1. ovoga članka popunjena ili je postala neupotrebljiva, zbirni podaci o ranijim ukrcanjima što ih ona sadrži prenose se u novu s naznakom broja i datuma izdavanja stare isprave i tijela koje je ispravu izdalo.

IX. NESTANAK BRODARSKE KNJIŽICE I DOZVOLE ZA UKRCAJ

Članak 18.

(1) Nestanak Brodarske knjižice odnosno Dozvole za ukrcaj u Republici Hrvatskoj imatelj je dužan prijaviti tijelu koje je knjižicu odnosno dozvolu izdalo.

(2) Nestanak isprave iz stavka 1. ovoga članka u inozemstvu, imatelj je dužan prijaviti najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, a nakon povratka u Republiku Hrvatsku - tijelu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nadležno tijelo će nestalu putnu ispravu rješenjem proglasiti nevažećom.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije dopuštena.

(5) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka objavit će se u »Narodnim novinama« o trošku stranke.

(6) U slučajevima propisanim u ovom članku primjenjuje se odredba iz članka 16.#clanak16 ovoga Pravilnika.

X. OČEVIDNIK IZDATIH BRODARSKIH KNJIŽICA I DOZVOLA ZA UKRCAJ

Članak 19.

(1) Očevidnik Brodarskih knjižica odnosno Dozvola za ukrcaj vodi tijelo koje ih izdaje, automatskom obradom podataka i odgovarajućim knjigama.

(2) Očevidnik koji se vodi u odgovarajućim knjigama sastoji se od:

1. zbirke isprava (u koju se ulažu svi zahtjevi i prilozi koji se odnose na predmetnu Brodarsku knjižicu odnosno Dozvolu za ukrcaj),

2. Upisnika izdanih Brodarskih knjižica odnosno Dozvola za ukrcaj (u koji se upisuju: redni broj Upisnika, klasa, datum izdavanja, rok valjanosti, oznaka i broj serije, prezime i ime, jedinstveni matični broj građana, datum, mjesto, općina ili grad i država rođenja, državljanstvo, adresa prebivališta, podaci o liječničkom pregledu i podaci o osposobljenosti u trgovačkoj mornarici),

3. abecednog imenika (u koji se pored prezimena i imena osobe upisuju redni broj, oznaka i broj serije).

(3) U Upisnik izdanih Dozvola za ukrcaj pored podataka navedenih u točki 2. ovoga članka upisuje se i podatak o državljanstvu osobe kojoj je isprava izdana.

(4) Nadležna kapetanija dat će podatke iz evidencije Brodarskih knjižica odnosno Dozvole za ukrcaj:

1. osobi o kojoj se podaci vode u evidenciji na njezin osobni zahtjev i uz naznaku u koju svrhu i namjenu traži podatke,

2. državnim tijelima koja zatraže podatke pod uvjetom da su na temelju zakona ili drugog propisa ovlaštena tražiti ili primiti takve podatke, odnosno u slučajevima kad bez zatraženih podataka ne bi bila u stanju obavljati svoje zadatke, odnosno kada te podatke nije moguće pribaviti ili ih je moguće pribaviti samo uz nesrazmjerno visok trošak.

(5) Podaci iz stavka 1. ovoga članka izdaju se na pisani zahtjev.

(6) U ostalim slučajevima i pod uvjetima koji nisu propisani ovim člankom podaci se mogu izdati samo uz dozvolu Ministarstva pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Brodarske knjižice odnosno Dozvole za ukrcaj izdane osobama ukrcanima na brodove upisane u Upisnik brodova Republike Hrvatske prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, važe do isteka roka na koji su izdane.

Članak 21.

Ministar pomorstva, prometa i veza u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika odredit će cijenu Brodarske knjižice i Dozvole za ukrcaj.

Članak 22.

Obrazac Brodarske knjižice, obrazac Dozvole za ukrcaj, obrazac zahtjeva za izdavanje odnosno zamjenu Brodarske knjižice odnosno Dozvole za ukrcaj, te obrazac i način vođenja očevidnika izdanih Brodarskih knjižica i Dozvola za ukrcaj prilog su i čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

1. Pravilnik o pomorskim knjižicama, brodarskim knjižicama i odobrenjima za ukrcajL68291 (»Narodne novine« br. 53/91),

2. Naredba o nadležnosti lučkih kapetanija odnosno kapetanija pristaništa za izdavanje pomorskih knjižica odnosno brodarskih knjižica i dozvola za ukrcajL68292 (»Narodne novine« br. 31/84).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-02/13
Urbroj: 530-01-00-1
Zagreb, 22. svibnja 2000.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.


zatvori
Pravilnik o brodarskim knjižicama i dozvolama za ukrcaj –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !