Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o čamcima ("Narodne novine", br. XX/06, XX/06, XX/14, )
označi tražene riječi printaj stranicu
38 5.4.2006 Pravilnik o čamcima

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

938

Na temelju članka 72.L296264 i članka 237.L296265 stavak 1. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine« br. 19/98 i 151/2003) ministar mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK O ČAMCIMA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Odredbama ovoga Pravilnika uređuju se uvjeti za plovidbu, područja plovidbe, uvjeti i nadzor nad gradnjom čamaca, upis i brisanje čamaca iz očevidnika čamaca, određivanje oznake i imena čamaca, utvrđivanje sposobnosti za plovidbu čamaca, te isprave čamaca, posada čamaca, način i uvjeti za stjecanje uvjerenja i svjedodžbi o osposobljenosti voditelja čamaca, te nadzor nad provođenjem odredaba ovoga Pravilnika.
(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na čamce unutarnje plovidbe (u nastavku teksta »čamci«) i plutajuća tijela.
(3) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na čamce koji pripadaju brodovima ili drugim plovilima, na veslačke, jedriličarske ili motorne natjecateljske čamce, kajake, sandoline ili slična plovila i čamce kraće od 3 metra bez mehaničkog porivnog uređaja, te daske za jedrenje ukoliko nisu izričito regulirane ovim pravilnikom.

Članak 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom Pravilniku imaju ova značenja:
1. čamac za gospodarske namjene je čamac za obavljanje javnog prijevoza (prijevoz putnika i/ili stvari uz naplatu), za obavljanje registrirane gospodarske djelatnosti (ribolov, vađenje šljunka, kamena i dr.) ili za više navedenih namjena,
2. čamac za osobne potrebe je čamac za razonodu, šport i druge negospodarske namjene,
3. čamac za javne namjene je čamac u vlasništvu države ili javne ustanove i služi isključivo u negospodarske namjene,
4. motorni čamac je svaki čamac koji se kreće pomoću mehaničkog porivnog uređaja (ugrađeni ili izvanbrodski),
5. gliser je svaki čamac koji pomoću mehaničkog porivnog uređaja klizi po površini vode,
6. osobno plovilo na vodomlazni pogon (vodeni skuter, i sl.) jest čamac duljine manje od 4 metra opremljen motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao glavnim pogonskim uređajem, projektiran na način da osoba ili osobe na njoj sjede, stoje ili kleče,
7. čamac na jedra je svaki čamac koji kao porivni uređaj ima jedra dovoljne površine pomoću kojih se može kretati po vodi, a koji istovremeno ne koristi vlastiti mehanički porivni uređaj,
8. sportski čamac je plovni objekt isključivo namijenjen sudjelovanju na športskim natjecanjima, a razvrstan je prema klasama športskih organizacija ili je izvan klase,
9. čamac na vesla je svaki čamac koji kao porivno sredstvo koristi vesla,
10. porivni stroj jest svaki elektromotor ili motor s unutarnjim izgaranjem s paljenjem goriva iskrom ili tlakom, koji se upotrebljava u svrhu poriva plovila, a koji uključuju dvotaktne i četverotaktne ugrađene motore, krmene propulzore sa ili bez integralnog ispuha, te vanbrodske motore,
11. plutajuće tijelo je plovni objekt na vodi, stalno privezan ili usidren na unutarnjim vodama bez pogonskog uređaja i jednostavne konstrukcije, uređaja i ugrađene opreme, čija istisnina ne prelazi 15 t (splavi, kućice na vodi, pristani i sl.),
12. osobe u čamcu su osobe ukrcane u čamac kao i osobe koje se nalaze na nekom drugom sredstvu privezanom na čamac uključujući i posadu čamca, s tim da se dvoje djece do 10 godina starosti računaju kao jedna odrasla osoba,
13. putnik je svaka osoba na čamcu osim djece ispod jedne godine života i osoba zaposlenih na čamcu u bilo kojem svojstvu,
14. prijevoz putnika je prijevoz osoba uz naplatu,
15. »odobreni tip« znači odobren od Hrvatskog registra brodova (u nastavku teksta Registar), a za uređaj ili dio opreme proizveden u stranoj zemlji odobren od nadležne strane državne uprave ili od nje ovlaštene organizacije,
16. ministarstvo je ministarstvo nadležno za plovidbu unutarnjim vodama,
17. ministar je ministar nadležan za plovidbu unutarnjim vodama,
18. uprava je uprava nadležna za unutarnju plovidbu u sastavu ministarstva,
19. kapetanija je kapetanija na unutarnjim vodama,
20. ispostava je ispostava kapetanije,
21. duljina čamca preko svega je udaljenost između krajnjih točaka trupa čamca na pramcu i krmi, u visini palube, odnosno razme za čamce bez palube, ne uračunavši izdanak,
22. duljina čamca jest duljina trupa čamca, odnosno duljina od krajnje krmene do krajnje pramčane točke integralnog dijela trupa plovila mjerena paralelno s vodnom linijom koja odgovara plovilu nakrcanom punim zalihama i s najvećim dopuštenim opterećenjem plovila,
23. baždarska duljina čamca jest duljina na temelju koje se plovilo određuje kao čamac, a predstavlja 96% ukupne duljine na vodnoj liniji, povučenoj na visini od 85% najmanje visine čamca iznad gornjeg ruba kobilice, ili duljina od prednjega ruba pramčane statve do osi osovine kormila na istoj vodnoj liniji, ako je ta vrijednost veća. Na čamcima izvedenim s kosom kobilicom, vodna linija na kojoj se mjeri ta duljina mora biti paralelna s projektiranom vodnom linijom,
24. očevidnik čamaca je javna knjiga u koju se upisuju čamci,
25. očevidnik plutajućih tijela je javna knjiga u koju se upisuju plutajuća tijela,
26. vlasnik čamca jest vlasnik čamca i korisnik leasinga,
27. graditelj čamca je osoba koja sama gradi čamac za osobne potrebe,
28. proizvođač jest fizička ili pravna osoba koja projektira i proizvodi proizvode na koje se odnose odredbe ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila ili koja takav proizvod namjerava staviti na tržište u svoje ime,
29. ovlašteni zastupnik jest fizička ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je temeljem pisanog ovlaštenja od strane proizvođača ovlaštena postupati u njegovo ime u svezi s obvezama proizvođača sukladno odredbama ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila,
30. luka upisa jest luka na čijem je području sjedište kapetanije ili ispostave koja vodi očevidnik u koji je čamac upisan,
31. Direktiva jest Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća broj 94/25 EZ kako je izmijenjena i dopunjena o usklađivanju zakona i drugih propisa zemalja članica koji se odnose na rekreacijska plovila,
32. Tehnička pravila su Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti koja sukladno odredbama Pomorskog zakonika i ovog Pravilnika propisuju tehničke zahtjeve u svrhu utvrđivanja sposobnosti brodice i/ili čamca.

Članak 3.

(1) Čamci hrvatske državne pripadnosti mogu ploviti ako je njihova sposobnost za plovidbu utvrđena sukladno odredbama Zakona o plovidbi unutarnjim vodama i ovoga Pravilnika, te ako posjeduju valjanu dozvolu za plovidbu, odnosno svjedodžbu o sposobnosti za plovidbu i ako imaju najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu utvrđen sukladno odredbama ovoga Pravilnika.
(2) Strani čamac može ploviti unutarnjim vodama Republike Hrvatske, ako udovoljava uvjetima propisanim posebnim propisom i ako je sukladno propisima države čiju zastavu čamac vije sposoban za plovidbu, te ako njime upravlja ili zapovijeda osoba koja je sukladno propisima države čiju zastavu vije osposobljena za upravljanje odnosno zapovijedanje.
(3) Ako sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu čamac vije osposobljenost nije propisana, osoba koja upravlja čamcem mora biti osposobljen sukladno odredbama ovoga Pravilnika.
(4) Pravna ili fizička osoba koja iznajmljuje čamac bez posade, dužna je prije iznajmljivanja čamca provjeriti da li najmoprimac posjeduje odgovarajuće uvjerenje odnosno svjedodžbu o osposobljenosti.
(5) Plovnim objektom duljine jednake ili manje od 3 metara mogu se istovremeno prevoziti najviše dvije osobe.
(6) Na gliseru koji vuče skijaša, padobranca ili osobu na gumenom jastuku ispunjenom zrakom ili slično, pored najmanjeg broja članova posade propisanim ovim Pravilnikom, mora se nalaziti još jedna osoba koja nadzire skijaša, padobranca ili druge osobe i daje im upute.

Članak 4.

(1) Čamac je sposoban za plovidbu u određenom području plovidbe i za određenu namjenu ako udovoljava odredbama Zakona o plovidbi unutarnjim vodama, ovoga Pravilnika i Tehničkim pravilima i ako ima najmanji propisani broj članova posade potrebnih za sigurnu plovidbu s propisnom osposobljenošću.
(2) Sposobnost za plovidbu čamaca utvrđuje se sukladno odredbama Zakona o plovidbi unutarnjim vodama, ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila.
(3) Preglede radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu čamaca obavlja kapetanija ili ispostava kapetanije na zahtjev vlasnika uz naknadu.
(4) Visinu naknade za preglede iz stavka 3. ovog članka propisuje ministar.
(5) Na postupak utvrđivanja sposobnosti za uporabu plutajućeg tijela i utvrđivanje plovnih svojstava plutajućeg tijela primjenjuju se stavci 1. – 4. ovog članka.
(6) Ako se plovila iz članka 1. stavka 3. iznajmljuju, vlasnik je dužan jednom godišnje zatražiti pregled od nadležne kapetanije. Kapetanija će rješenjem utvrditi sposobnost za plovidbu i razinu potrebne opreme, uzimajući u obzir vrstu plovila, namjenu, područje plovidbe i pregledana plovila posebno označiti.

Članak 5.

(1) Čamcu koji je upisan u očevidnik čamaca za koji je pregledom iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika utvrđena sposobnost za plovidbu izdaje se dozvola za plovidbu.
(2) Kapetanija ili ispostava kapetanije može na zahtjev vlasnika čamca, izdati neupisanom čamcu privremeno odobrenje za plovidbu u trajanju do 30 dana zbog obavljanja probnih vožnji ili uplovljavanja u luku na čijem području se nalazi kapetanija odnosno ispostava kapetanije u kojoj će se čamac upisati.

Članak 6.

(1) Ako se prilikom pregleda utvrde nedostaci koji bitno ne ugrožavaju sigurnost plovidbe naložit će se vlasniku čamca da ih otkloni u određenom roku ne duljem od 30 dana.
(2) Ukoliko se u danom roku ne otklone nedostaci zabranit će se daljnja plovidba čamca, te će se vlasniku čamca oduzeti dozvola za plovidbu čamca.
(3) Ako se prilikom pregleda utvrdi da čamac ima nedostataka koji bitno ugrožavaju njegovu sposobnost za plovidbu naložit će se vlasniku čamca da ih otkloni odmah.
(4) Ukoliko se nedostaci iz stavka 3. ovog članka ne otklone, zabranit će se daljnja plovidba čamca, a vlasniku će se oduzeti dozvola za plovidbu čamca.
(5) Ukoliko su nedostaci iz stavka 4. ovog članka takve prirode da čamac može sigurno ploviti uz određena ograničenja, vlasniku čamca može se izdati dozvola za plovidbu čamca s ograničenim rokom trajanja, ograničenim područjem plovidbe ili smanjenom dopuštenom nosivosti tereta i/ili putnika.

Članak 7.

(1) Dozvola za plovidbu čamca sadrži:
1. naziv tijela koje izdaje dozvolu;
2. broj, datum i mjesto izdavanja dozvole;
3. oznaku i ime, ako čamac ima ime, pozivni znak i godinu gradnje;
4. namjenu;
5. tip i materijal gradnje, broj trupa, ako ga ima, duljina čamca, nosivost i visinu teretne vodne linije za čamce za gospodarske namjene;
6. broj i snagu porivnog uređaja;
7. ime, prezime i adresu, odnosno naziv i sjedište vlasnika;
8. najveći dopušteni broj osoba;
9. najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu s osposobljenjima;
10. najveći dozvoljeni broj putnika, za čamce za prijevoz putnika;
11. područje plovidbe;
12. datum pregleda s rokom valjanosti.
(2) Dozvola za plovidbu čamca izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 8.

Na tehnički pregled čamca, plovna svojstva čamca, na opremu čamca i na gradnju čamca pored odredaba ovog pravilnika primjenjuju se i odrebe Tehničkih pravila.

Članak 9.

(1) Osoba koja upravlja čamcem koja je doživjela plovidbenu nesreću dužna je u roku ne duljem od 3 dana od trenutka nesreće prijaviti istu kapetaniji ili ispostavi kapetanije.
(2) Kapetanija ili ispostava kapetanije kojoj je prijavljena plovidbena nesreća dužna je provesti istragu nesreće u slučajevima i na način utvrđen posebnim propisom, te o rezultatima istrage sačiniti zapisnik.
(3) Vlasnik čamca koji je doživio plovidbenu nesreću dužan je prije nastavka plovidbe zatražiti provođenje izvanrednog pregleda čamca radi utvrđivanja njegove sposobnosti za plovidbu.

II. GRADNJA ČAMCA

Članak 10.

(1) Pravna ili fizička osoba koja namjerava započeti gradnju čamca dužna je prije početka gradnje čamca podnijeti prijavu o gradnji čamca tijelu nadležnom za nadzor nad gradnjom, odnosno za ocjenu sukladnosti.
(2) Nadzor nad gradnjom čamaca za osobne potrebe koji se gradi za osobne potrebe graditelja (samogradnja) obavlja kapetanija ili ispostava kapetanije.
(3) Kapetanija ili ispostava kapetanije može nadzor nad gradnjom iz stavka 2. ovog članka, ako ocijeni primjerenim, povjeriti Registru.
(4) Ocjenu sukladnosti čamaca za osobne potrebe obavlja ovlašteno tijelo.
(5) Nadzor nad gradnjom čamaca za gospodarske namjene i javnih čamaca obavlja Registar, osim čamaca unutarnje plovidbe jednostavne konstrukcije do 7 m duljine i snage motora do 15 kW, a koji nisu namijenjeni prijevozu putnika, za koje nadzor nad gradnjom obavlja nadležna kapetanija.
(6) Nadzor nad gradnjom i ocjena sukladnosti iz stavka 2., 4. i 5. ovoga članka obavlja se sukladno Tehničkim pravilima.
(7) Po završetku gradnje, u slučaju iz stavka 2. i 5. ovog članka nadležno tijelo izdaje Svjedodžbu o gradnji.
(8) Po završetku gradnje iz stavka 1. ovog članka, graditelj izdaje Deklaraciju o sukladnosti, izgled i sadržaj koje je identičan Deklaraciji o sukladnosti iz Pravilnika o brodicama i jahtamaL296267 (»Narodne novine« 27/06).

Članak 11.

Vlasnik čamca iz članka 10.#clanak10 stavak 2. ovoga Pravilnika ne smije staviti na tržište čamac u roku od najmanje pet godina od dana izdavanja svjedodžbe o gradnji.

III. PLOVIDBA ČAMCA

Članak 12.

(1) Čamac može ploviti u granicama unutarnjih voda Republike Hrvatske.
(2) Čamcu se može na zahtjev vlasnika odrediti područje plovidbe i u granicama teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda po slijedećim uvjetima:
– a) ako prilikom pregleda i upisa udovoljava odredbama »Pravilnika o brodicama i jahtamaL296268« (»Narodne novine« br. 27/05), koje se odnose na brodice za osobne potrebe posebno u pogledu osposobljenosti brodice za plovidbu i opreme.
– b) ukoliko podnese dokaz o plaćenoj naknadi koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisnik u očevidnik brodica odnosno jahti, kao i dokaz o plaćenoj upisnini za prvi upis u skladu s posebnim propisima donesenim temeljem Pomorskog zakonika. Naknada koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica odnosno jahti, plaća se na području morske županije gdje čamac pretežno boravi.
(3) Izuzetno od odredbe stavka 1. i 2. ovog članka kapetanija može s obzirom na konstrukciju, plovna svojstva, porivne i druge uređaje i opremu čamca ograničiti plovidbu na određenu udaljenost od obale ili na određeno područje u skladu s Pravilnikom o brodicama i jahtama.
(4) Čamac unutarnje plovidbe koji se sukladno članku 5. t. 20. Pomorskog zakonika smatra jahtom može ploviti na moru samo ako se prethodno upiše u Upisnik jahti.

IV. POSADA ČAMCA

Članak 13.

(1) Osoba koja upravlja čamcem mora biti osposobljena kao:
– Voditelj čamca kategorije A
– Voditelj čamca kategorije B.
(2) Osposobljenost se dokazuje Uvjerenjem o osposobljenosti za voditelja čamca.
(3) Isprave iz stavka 1. ovoga članka izdaju se na hrvatskom i engleskom jeziku, i sadrže najmanje sljedeće podatke:
– naziv tijela koje ga izdaje
– broj uvjerenja/svjedodžbe
– naziv osposobljenosti
– mjesto i datum izdavanja
– ime i prezime imatelja
– mjesto i datum rođenja imatelja
– fotografiju
– opis ovlaštenja.
(4) izgled obrasca Uvjerenja o osposobljenosti za voditelja čamca propisat će Ministar.

Članak 14.

(1) Na motornom čamcu namijenjenom za prijevoz putnika koji može ploviti unutarnjim vodama Republike Hrvatske mora biti ukrcan pored mornara motorista i jedan član posade.
(2) Osobe osposobljene za voditelja čamca kategorije B mogu upravljati i čamcem kojom je ovlaštena upravljati osoba osposobljena kao voditelj čamca kategorije A.
(3) Osobe koje imaju zvanja u unutarnjoj plovidbi u službi palube i stroja, te pomorska zvanja u službi palube i stroja, ovlaštene su upravljati čamcima kojim je ovlaštena upravljati osoba osposobljena za voditelja čamca kategorije B.
(4) Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca kategorije A stječe osoba koja:
– ima najmanje 15 godina života
– položi ispit prema programu iz članka 50.#clanak50 stavka 1. ovoga Pravilnika.
(5) Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca kategorije B stječe osoba koja:
– ima najmanje 16 godina života,
– položi ispit prema programu iz članka 50.#clanak50 stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

(1) Čamcem za osobne potrebe dužine do 6 metara i snage porivnog uređaja do 8 kW može upravljati osoba koja je osposobljena za voditelja čamca kategorije A.
(2) Čamcem za osobne potrebe snage porivnog uređaja veće od 8 kW može upravljati osoba koja je osposobljena za voditelja čamca kategorije B.
(3) Osobnim plovilom na vodomlazni pogon (vodeni skuter, jet ski i sl.) i gliserom može upravljati osoba osposobljena za voditelja brodice kategorije B koja mora imati najmanje 18 godina života.
(4) Čamcem na vesla za osobne potrebe može upravljati osoba starija od 12 godina.
(5) Čamcem za gospodarske i javne namjene može upravljati osoba osposobljena za voditelja čamca kategorije B.
(6) Iznimno od stavka 2. i stavka 5. ovog članka čamcem snage porivnog uređaje veće od 15 kW može upravljati osoba osposobljena za voditelja čamca kategorije B koja mora imati najmanje 18 godina starosti.

Članak 16.

(1) Voditelj čamca ne smije svojim ponašanjem ugroziti sigurnost plovidbe čamca, posade, tereta i trećih osoba ili onečistiti vodu i okoliš.
(2) Voditelj čamca ne smije zanemariti svoje dužnosti i time ugrožavati sigurnost plovidbe čamca, posade, tereta i trećih osoba ili okoliša.

V. UPIS ČAMCA I PLUTAJUĆIH TIJELA

Članak 17.

(1) U Očevidnik čamaca mora se upisati čamac preko 3 m dužine ili kraći ako ima vlastiti porivni uređaj, a koji je u vlasništvu domaće ili strane pravne ili fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području nadležnog tijela koje vodi Očevidnik čamaca.
(2) U Očevidnik plutajućih tijela mora se upisati plutajuće tijelo u vlasništvu domaće ili strane fizičke i pravne osobe. Plutajuće tijelo upisuje se u Očevidnik plutajućih tijela kod kapetanije koja je nadležna za mjesto postavljanja plutajućeg tijela.U slučaju promjene mjesta postavljanja plutajućeg tijela vlasnik je u roku od 30 dana o nastanka promjene dužan zatražiti preupis u Očevidnik plutajućih tijela koje vodi kapetanija koja je nadležna za novo mjesto postavljanja.
(3) Tijelo nadležno za vođenje Očevidnika čamaca i Očevidnika plutajućih tijela je kapetanija odnosno ispostava.
(4) Na upis i brisanje plutajućih tijela, ukoliko to ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na upis i brisanje čamaca.

Članak 18.

(1) U Očevidnik čamaca može biti upisan i čamac koji je u cjelini ili dijelom u vlasništvu stranog državljanina ili osobe bez državljanstva koja nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, na njihov zahtjev, ako čamac nije upisan u inozemni Očevidnik čamaca i ako pretežno boravi u vodama Republike Hrvatske.
(2) Vlasnik čamca iz stavka 1. ovog članka dužan je opunomoćiti zastupnika u Republici Hrvatskoj s prebivalištem ili sjedištem na području kapetanije ili ispostave kapetanije gdje je čamac upisan u očevidnik čamaca.
(3) Vlasnik plutajućeg tijela koje je u cjelini ili dijelom u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe ili osobe bez državljanstva koja nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, mora opunomoćiti zastupnika u Republici Hrvatskoj s prebivalištem ili sjedištem na području kapetanije ili ispostave kapetanije gdje je plutajuće tijelo upisano u očevidnik plutajućih tijela.

Članak 19.

Očevidnik čamaca i Očevidnik plutajućih tijela su javne knjige, a izvod iz njih ima dokaznu snagu javne isprave.

Članak 20.

(1) U Republici Hrvatskoj vode se sljedeći očevidnici:
1. Očevidnik čamaca za osobne potrebe
2. Očevidnik čamaca za gospodarske namjene
3. Očevidnik javnih čamaca.
4. Očevidnik plutajućih tijela.
(2) Očevidnik čamaca za osobne potrebe, gospodarske namjene i očevidnike plutajućih tijela vode kapetanije i ispostave kapetanija, a očevidnik javnih čamaca vode kapetanije.

Članak 21.

(1) Očevidnik čamaca i očevidnik plutajućih tijela sastoji se od knjige čamaca i od imenika vlasnika čamaca upisanih u knjigu čamaca, knjige plutajućih tijela i od imenika vlasnika plutajućih tijela upisanih u očevidnik plutajućih tijela.
(2) Knjiga čamaca i knjiga plutajućih tijela sastoji se od uložaka i zbirke isprava koja je sastavni dio svakog uloška.
(3) Knjiga čamaca i knjiga plutajućih tijela može biti vođena u obliku knjige ili na elektroničkom računalu u obliku koji sadrži bazu podataka za cijelo područje Republike Hrvatske.
(4) Svaki čamac i plutajuće tijelo upisuje se u posebni uložak.

Članak 22.

(1) Uložak ima list A, list B i list C.
(2) Iznimno uložak javnih čamaca ima samo list A i list B.
(3) U list A uloška Knjige čamaca upisuju se sljedeći podaci o čamcu: oznaka i ime čamca, luka upisa, tip, proizvođač, model i materijal gradnje, duljina, širina, visina u metrima, BT, vrsta i snaga porivnog uređaja u kilovatima, brodogradilište i godinu gradnje, najveći dopušteni broj osoba, najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu s osposobljenjima, područje plovidbe, te nosivost, najveći dopušteni broj putnika i namjena kod čamaca za gospodarske namjene.
(4) U list B uloška knjige čamaca upisuju se sljedeći podaci o vlasniku čamca: ime, prezime, MBG, odnosno naziv i matični broj vlasnika, prebivalište/sjedište, isprava kojom se dokazuje vlasništvo čamca, podaci o korisniku leasinga, ako ga ima, dokaz o registraciji za obavljanje gospodarske djelatnosti za čamce za gospodarske djelatnosti i osobna ograničenja vlasnika u svezi s raspolaganjem čamcem.
(5) U list C uloška knjige čamaca upisuju se stvarna prava kojima je čamac opterećen, te prava stečena na tim pravima.

Članak 23.

Zbirka isprava sadrži isprave na temelju kojih je obavljen upis čamca u Očevidnik, Svjedodžbu o gradnji čamca, Zapisnik o pregledima, Svjedodžbu o baždarenju i druge isprave u vezi s čamcem.

Članak 24.

Imenik vlasnika čamaca sadrži naziv i sjedište odnosno prezime, ime i prebivalište vlasnika i oznaku čamca i vodi se po abecednom redu.

Članak 25.

(1) Čamac se upisuje u Očevidnik koji vodi kapetanija odnosno ispostava na čijem se području nalazi sjedište odnosno prebivalište vlasnika čamca.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka čamac se može upisati i kod one kapetanije na čijem se području čamac pretežno zadržava i koristi bez obzira na sjedište odnosno prebivalište vlasnika čamca.
(3) Plutajuće tijelo upisuje se kod kapetanije na čijem se području nalazi.

Članak 26.

(1) Zahtjev za upis čamca u očevidnik čamaca, za upis promjena ili za brisanje čamca iz očevidnika podnosi vlasnik čamca nadležnoj kapetaniji odnosno ispostavi kapetanije.
(2) Zahtjev za upis nastalih promjena podnosi se u roku 30 dana od dana nastanka promjene.
(3) U slučaju promjene prava vlasništva čamca novi vlasnik čamca je dužan u roku 30 dana od dana stjecanja prava vlasništva zatražiti promjenu podataka u očevidniku čamaca.
(4) Ukoliko novi vlasnik ne postupi sukladno stavku 3. ovoga članka raniji vlasnik čamca ovlašten je podnijeti zahtjev za brisanje čamca iz očevidnika čamaca.

Članak 27.

(1) Zahtjevu za prvi upis čamca u očevidnik čamaca mora se priložiti:
1. Isprava kojom se dokazuje vlasništvo čamca i porivnog uređaja (kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju, rješenje o nasljeđivanju, račun, izjava o samogradnji i sl.);
2. Isprava kojom se dokazuje bruto tonaža, te nosivost čamca za čamce za gospodarske namjene;
3. Dokaz o registraciji za obavljanje gospodarske djelatnosti za čamce za gospodarske namjene;
4. Presliku Police o osiguranju obvezne odgovornosti za nematerijalne štete vlasnika čamca ukoliko snaga porivnog uređaja čamca prelazi 15 kW;
5. Presliku Police o obveznom osiguranju putnika za čamce za prijevoz putnika.
6. Isprava kojom se dokazuje da je čamac brisan iz stranog upisnika čamaca, ukoliko je čamac bio upisan u strani upisnik čamaca;
7. Dokaz o podmirenim carinskim i poreznim obvezama;
8. Dokaz o uplaćenoj naknadi za upis u hrvatski očevidnik čamaca;
9. Svjedodžba o gradnji izdana od nadležnog tijela ili Deklaracija o sukladnosti izdana sukladno Direktivi EU 94/25 EC.
(2) Ako čamac nema dokument iz točke 9. stavka 1. ovog članka tijelo nadležno za obavljanje osnovnog pregleda utvrdit će da li je čamac tehnički prihvatljiv za upis u hrvatski očevidnik čamaca sukladno Tehničkim pravilima.
(3) Ako vlasnik čamca upisanog u očevidnik čamaca za osobne potrebe namjerava čamac dati u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti, dužan je podnijeti zahtjev za upis čamca u očevidnik čamac za gospodarske namjene, te uz zahtjev za upis, pored dokumenata iz stavka 1. ovog članka priložiti i ovjereni ugovor o zakupu, dokaz o registraciji za obavljanje gospodarske djelatnosti tvrtke s kojom je zaključio ugovor o zakupu, dokaz o prijavi predmetnog ugovora nadležnoj poreznoj upravi.

Članak 28.

(1) Zahtjev za upis promjene podataka u Očevidniku čamaca podnosi se u nekom od sljedećih slučajeva:
1. promjenom podataka o vlasniku ili vlasničkim udjelima,
2. promjenom tehničkih svojstava čamca,
3. promjenom namjene čamca,
4. promjenom konstrukcijskih podataka,
5. istekom roka valjanosti dozvole za plovidbu čamca,
6. promjenom drugih podataka koji se vode u očevidniku čamaca.
(2) Zahtjevu za upis promjena u očevidnik čamaca prilažu se isprave kojima se dokazuju nastale promjene

Članak 29.

(1) Ukoliko vlasnik čamca upisanog u Očevidnik čamaca promijeni sjedište odnosno prebivalište ili promijeni područje na kojem se čamac pretežno zadržava i koristi i time promijeni kapetaniju nadležnu za upis čamaca, dužan je takvu promjenu prijaviti kapetaniji na čijem području ima novo sjedište odnosno prebivalište ili na čijem području se čamac pretežno zadržava i to u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.
(2) Kapetanija odnosno ispostava kojoj je vlasnik čamca prijavio promjene iz stavka 1. ovog članka upisat će čamac i izdati novu dozvolu za plovidbu čamca.
(3) Kapetanija odnosno ispostava koja je upisala čamac u smislu stavka 2. ovog članka obavijestit će o obavljenom upisu kapetaniju kod koje je čamac bio upisan, radi brisanja iz Očevidnika.
(4) Kapetanija odnosno ispostava kod koje je čamac brisan iz Očevidnika, dužna je kapetaniji odnosno ispostavi kod koje je čamac upisan dostaviti zbirku isprava.

Članak 30.

(1) Isprave kojima se dokazuju činjenice iz članka 27.#clanak27 ovog Pravilnika prilažu se zahtjevu u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili ovjerenom presliku.
(2) Ako je isprava napisana na stranom jeziku, zahtjevu se mora priložiti ovjereni prijevod isprave.

Članak 31.

(1) Upis odnosno brisanje iz očevidnika čamaca obavlja se na osnovi rješenja kapetanije odnosno ispostave kapetanije koja vodi očevidnik čamaca.
(2) Upis u list C uloška Knjige čamaca provodi se temeljem rješenja nadležne kapetanije.
Članak 32.
Brisanje čamaca iz očevidnika čamaca obavlja se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti kada su ispunjeni uvjeti predviđeni Zakonom o plovidbi unutarnjim vodama.

Članak 33.

(1) Zahtjev za brisanje čamca podnosi vlasnik čamca u rokovima predviđenim Zakonom o plovidbi unutarnjim vodama
(2) Zahtjevu za brisanje čamca iz očevidnika čamaca prilažu se isprave kojima se dokazuju pretpostavke za brisanje čamca iz očevidnika.

Članak 34.

(1) Prilikom brisanja čamca iz očevidnika čamaca kapetanija odnosno ispostava kapetanije poništit će dozvolu za plovidbu čamca.
(2) Ukoliko dozvola za plovidbu čamca nije priložena uz zahtjev za brisanje čamca jer je ista uništena ili izgubljena podnositelj zahtjeva je dužan oglasiti gubitak ili uništenje iste u službenom glasilu Republike Hrvatske, te dokaz o tome priložiti uz zahtjev za brisanje čamca.
(3) U slučaju brisanja čamca iz očevidnika čamaca po službenoj dužnosti kapetanija odnosno ispostava kapetanije će oglasiti poništenje dozvole za plovidbu čamca u službenom glasilu Republike Hrvatske.

Članak 35.

(1) Nestanak ili znatno oštećenje isprava izdanih sukladno odredbama ovoga Pravilnika osoba na koju isprava glasi dužna je prijaviti tijelu koje je ispravu izdalo.
(2) Nadležno tijelo će nestalu ili oštećenu ispravu proglasiti nevažećom.
(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije moguća.
(4) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka objavit će se u službenom glasilu Republike Hrvatske, o trošku podnositelja prijave.
(5) Nadležno tijelo koje je izdalo nestalu ili oštećenu ispravu izdat će novu ispravu, na zahtjev osobe na koju isprava glasi.
(6) Rok valjanosti isprave iz stavka 5. ovoga članka ne može biti dulji od datuma isteka valjanosti izgubljene ili oštećene isprave.

Članak 36.

(1) Čamcu koji je upisan u očevidnik čamaca za koji je pregledom iz članka 4.#clanak4 ovog Pravilnika utvrđena sposobnost za plovidbu izdaje se dozvola za plovidbu, a plutajućem tijelu svjedodžba plutajućeg tijela.
(2) Obrazac dozvole za plovidbu čamca, svjedodžbe plutajućeg tijela i posebne oznake iz članka 4.#clanak4 stavak 6. ovog Pravilnika propisati će ministar.

Članak 37.

(1) Dozvola za plovidbu čamca mora se uvijek nalaziti na čamcu koji plovi, a osoba koja upravlja čamcem mora imati odgovarajuće uvjerenje ili svjedodžbu.
(2) Ako se na čamcu koji nije obavezan imati radijsku postaju nalazi brodska radijska postaja, osoba koja rukuje radijskom postajom mora imati odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti.

Članak 38.

Svjedodžba plutajućeg tijela sadrži:
1. Naziv tijela koje je izdalo svjedodžbu,
2. Klasu, urudžbeni broj, datum i mjesto izdavanja svjedodžbe,
3. Oznaku i ime, ako plutajuće tijelo ima ime, luku upisa, mjesto i godinu gradnje,
4. Karakteristike plutajućeg tijela, materijal gradnje, dimenzije, istisninu i nosivost, teretan gaz,
5. Ime, prezime, adresu odnosno naziv i sjedište vlasnika,
6. Namjenu,
7. Opremu,
8. Broj osoba koje mogu boraviti na plutajućem tijelu,
9. Datum i ovjeru obavljenog pregleda s rokom trajanja.

Članak 39.

(1) Vlasnik plutajućeg tijela mora imati odobrenje za mjesto priveza, odnosno sidrenja.
(2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka daje kapetanija na temelju suglasnosti Hrvatskih voda.
(3) Uvjete za privez i nadzor nad plutajućim tijelom odredit će nadležna kapetanija u odobrenju iz stavka 1.

VI. ODREĐIVANJE OZNAKE I IMENA ČAMCA

Članak 40.

(1) Čamac upisan u Očevidnik čamaca mora imati oznaku, a može imati i ime.
(2) Ime čamca određuje vlasnik čamca, uz odobrenje kapetanije.
(3) Zabranjena je plovidba čamca upisanog u Očevidnik čamaca ako nema ispisanu oznaku.

Članak 41.

(1) Oznaku čamca čine dva slova koja označavaju ime luke upisa i broj koji označava redni broj pod kojim je čamac upisan u Očevidnik čamaca.
(2) Na čamcima za osobne potrebe oznaka čamca se ispisuje tako da se prvo ispiše slovna oznaka luke upisa u kojoj je sjedište kapetanije ili ispostave kapetanije kod koje je čamac upisan, a nakon toga redni broj iz očevidnika čamaca.
(3) Na čamcima za gospodarske namjene oznaka čamca se ispisuje tako da se prvo ispiše redni broj iz očevidnika čamaca, a nakon toga slovna oznaka imena luke upisa.
(4) Na javnim čamcima oznaka čamca se ispisuje tako da se prvo ispiše slovna oznaka »RH« zatim redni broj iz očevidnika čamaca, te slovna oznaka imena luke upisa.
(5) Slovne oznake luka upisa su:
Osijek OK
Sisak SK
Slavonski Brod SB
Vukovar VK
Varaždin VŽ

Članak 42.

(1) Oznaka čamca mora biti ispisana na obje strane slobodnog boka pramčanog dijela čamca ili, ako je to preglednije, na vidljivom mjestu s obje strane nadgrađa, odnosno za glisere na sredini boka.
(2) Oznaka čamca mora biti uredno ispisana bojom vidno različitom od boje kojom je obojan čamac.
(3) Veličina slova i brojeva iz oznake čamaca mora iznositi najmanje 10 cm odnosno 20 cm za glisere, te mora biti u razmjeru s veličinom čamca.
(4) Ako čamac ima ime, ono mora biti čitljivo ispisano na čamcu na način da ne ometa vidljivost oznake.
(5) Slovne oznake plutajućih tijela su:
Osijek PT-OK - broj iz upisnika
Sisak PT-SK – broj iz upisnika
Slavonski Brod PT-SB – broj iz upisnika
Vukovar PT-VK – broj iz upisnika
Varaždin PT-VŽ – broj iz upisnika.

Članak 43.

Čamac za javne namjene mora na oba boka ili nadgrađa imati ispisan naziv tijela koje je vlasnik čamca odnosno skraćeni ili uobičajeni naziv tog tijela (kapetanija, carina, policija i sl.).

Članak 44.

(1) Čamac za javne namjene mora na krmenom koplju ili drugom pogodnom mjestu u tijeku dana (od izlaska do zalaska sunca) istaknuti zastavu Republike Hrvatske.
(2) I ostali čamci mogu, isticati zastavu, a obvezni su je isticati za vrijeme plovidbe na međunarodnim i međudržavnim unutarnjim vodama.
(3) Zastava Republike Hrvatske na čamcima ima izgled i oblik zastave Republike Hrvatske, uz uvjet da je njezina širina prema dužini u odnosu 1:1.5.
(4) Veličina zastave na čamcima za javne namjene je 0,50 × 0,75 metara.
(5) Veličinu zastave na ostalim čamcima treba prilagoditi veličini čamca.
(6) Zastava mora biti u urednom stanju.

Članak 45.

(1) Čamci tijela nadležnih za sigurnost unutarnje plovidbe moraju imati znak za raspoznavanje na obje strane pramca ili na nadgradnji.
(2) Znak za raspoznavanje iz stavka 1. ovog članka ima oblik romba, bijele je boje i ima plave rubove. U sredini romba nalazi se oznaka čamca ispisana crnom bojom. Vodoravna dijagonala romba iznosi 0,80 metara, a okomita dijagonala – 0,65 metara. Širina rubova romba iznosi 0,10 metara, a visina broja u rombu – 0,20 metara. Dimenzije znaka mogu se, ovisno o veličini čamca, razmjerno povećati ili smanjiti.
(3) Čamci iz stavka 1. ovog članka tijekom dana viju i jedan plamenac bijele boje, oblika istokračnog trokuta, čije su strane duge 1 metar, a osnovica 0,50 metara. S obiju strana u sredini plamenca nalazi se znak za raspoznavanje propisan u stavku 2. ovog članka.
(4) Grafičko rješenje znaka za raspoznavanje i plamenca određeni su Pravilnikom o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske na unutarnjim plovnim putovimaL296269 (»Narodne novine« br. 56/2000).

VII. NAČIN STJECANJA UVJERENJA O OSPOSOBLJAVANJU ZA VODITELJA ČAMCA

Članak 46.

(1) Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca stječe se položenim ispitom. Ispit se održava pred ispitnim povjerenstvom.
(2) Ispitna povjerenstva se osnivaju pri kapetanijama.
(3) Ispitna povjerenstva imenuje ministar na prijedlog kapetana kapetanije.
(4) Ispitno povjerenstvo imenuje se na godinu dana.
(5) Ispitno povjerenstvo za voditelja čamca kategorije A čine predsjednik i tri člana, a za voditelja čamca kategorije B, predsjednik i četiri člana koji su ujedno i ispitivači iz pojedinih predmeta, te tajnik.
(6) Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
– imati zvanje u unutarnjoj plovidbi
– imati najmanje tri godine rada u Ministarstvu u Upravi nadležnoj za unutarnju plovidbu, pomorstvo, ili sigurnost na moru, Kapetaniji odnosno ispostavi kao državni službenici, te najmanje ono ovlaštenje koje je potrebno za stjecanje uvjerenja za koje se ispit održava.
(7) Ako kandidat polaže i dio ispita po programu iz Pravilnika o brodicama i jahtama najmanje dva člana ispitnog povjerenstva moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:
– imati časničko zvanje u pomorstvu
– imati najmanje tri godine radnog iskustva u Ministarstvu u Upravi nadležnoj za poslove pomorstva ili Upravi nadležnoj za sigurnost na moru, lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi kao državni službenici, te najmanje ono ovlaštenje koje je potrebno za stjecanje uvjerenja za koje se ispit održava.
(8) Administrativne poslove u svezi održavanja ispita i izdavanja uvjerenja o osposobljenosti obavlja kapetanija.
(9) Troškove održavanja ispita i cijenu obrazaca snosi pristupnik.
(10) Troškovi održavanja ispita uključuju materijalne troškove za održavanje ispita, naknadu za predsjednika, tajnika i članove ispitnog povjerenstva.
(11) Visinu naknade za predsjednika, tajnika i članove ispitnog povjerenstva, materijalne troškove i cijenu obrazaca utvrđuje ministar.
(12) Troškove održavanja ispita izvan sjedišta kapetanije, a koji uključuju putne troškove i dnevnice predsjednika, tajnika i članova ispitnog povjerenstva, snosi pristupnik.

Članak 47.

(1) Ispit se polaže usmeno i praktično.
(2) Usmeni dio ispita pristupnici polažu pojedinačno po pojedinim predmetima.
(3) Praktični dio ispita održava se na čamcu, a obvezno obuhvaća i plovidbu čamcem.
(4) Ocjena uspjeha pristupnika iz svakog predmeta na ispitu je »ZADOVOLJIO-la« ili »NIJE ZADOVOLJIO-la«, a ocjena sveukupnog ispita je »POLOŽIO-la« ili »NIJE POLOŽIO-la«.
(5) Pristupnik može polagati popravni ispit iz jednog predmeta. Pristupnik može polagati popravni ispit u prvom idućem roku, a najkasnije šest mjeseci od započetog polaganja ispita. Ako pristupnik na popravnom ispitu bude ocijenjen ocjenom »NIJE ZADOVOLJIO-la«, smatra se da predmetni ispit nije položio.
(6) Pristupnik koji neopravdano odustane od započetog polaganja ispita ili popravnog dijela ispita, smatra se da nije položio ispit.
(7) Pristupniku koji je izostanak opravdao, kapetanija će odrediti novi rok za polaganje ispita.
(8) Po završetku ispita, ispitno povjerenstvo ocjenjuje pristupnike većinom glasova. Na osnovi postignutih ocjena ispitno povjerenstvo utvrđuje za svakog pristupnika da li je ispit položio ili ga nije položio.
(9) Predsjednik ispitnog povjerenstva u nazočnosti svih članova ispitnog povjerenstva priopćuje pristupnicima uspjeh na ispitu.
(10) Tijekom polaganja ispita vodi se zapisnik u kojega se unose svi podaci od važnosti za postupak i ishod na ispitu, a poglavito imena članova ispitnog povjerenstva, nazivi predmeta, uspjeh iz svakog predmeta, te konačna ocjena.
(11) Zapisnik vodi tajnik, a potpisuju ga predsjednik i tajnik ispitnog povjerenstva.
(12) Neposredno po priopćenju ishoda ispita, a najkasnije tijekom narednog radnog dana po održanom ispitu, pristupnik ima pravo uložiti pisani i obrazloženi prigovor na odluku povjerenstva. O prigovoru predsjednik povjerenstva odmah izvješćuje Ministarstvo, koje u roku od dva dana mora potvrditi odluku ispitnog povjerenstva ili uvažiti prigovor pristupnika.
(13) Kandidatu koji je položio ispit Uprava odnosno Kapetanija izdaje Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca.

Članak 48.

Gradivo iz pružanja prve pomoći nisu dužni polagati pristupnici koji su položili ispit iz pružanja prve pomoći kod nekog drugog tijela i o tome ispitnom povjerenstvu predoče pisani dokaz.

Članak 49.

(1) Kandidat koji u pismenom zahtjevu za polaganje ispita za voditelja čamca navede da namjerava ploviti samo unutarnjim vodama, nije dužan polagati dio programa po Pravilniku o brodicama i jahtama.
(2) Kandidat koji u pismenom zahtjevu za polaganje ispita za voditelja čamca navede da namjerava ploviti i morem ispit polaže po programu sukladno Pravilniku o brodicama i jahtama.

Članak 50.

Program ispita za voditelja čamca kategorije »A«:
1. Plovidbeni propisi i osnove plovidbe:
Propisi o plovidbi i redu u lukama; isprave na čamcu, upis čamaca u očevidnik čamaca, pregledi, osposobljenost posade; nadležnost kapetanija u odnosu na čamac i posadu čamca; svjetla na čamcima i brodovima; međusobno izbjegavanje brodova i čamaca uz praktičan prikaz s modelima; signal opasnosti; plovidba u lukama i prevodnicama; svjetla i oznake na plovnom putu; izvješće o vremenu; vjetrovi, njihova svojstva i utjecaj na plovidbu; plovidba u magli i nevremenu, po niskom i visokom vodostaju i drugim otežanim prigodama (usmeno i praktično); praktično upravljanje čamcem u plovidbi, pristajanju, sidrenju i vezivanju; pružanje prve pomoći kod raznih vrsta povreda; mehanički, toplotni i električni izvori povreda u čamcu; umjetno disanje; sredstva i način pružanja prve pomoći (usmeno i praktično); održavanje i oprema čamaca; konopi i uzlovi.
2. Motoristika i zaštitne mjere:
Podjela mehaničkih porivnih uređaja; osnovni pojmovi o radu motora; priprema motora za pogon; pokretanje i zaustavljanje motora; način pokretanja motora; podmazivanje i hlađenje motora; kontrola rada motora; dijagnosticiranje kvarova na motoru i njihovo otklanjanje; akumulatori; gorivo; sredstva za gašenje požara; zaštita voda od onečišćenja (usmeno i praktično).
Program za voditelja čamca kategorije »B«
1. Plovidbeni propisi i osnove plovidbe
Propisi o plovidbi i redu u lukama; isprave na čamcu, upis čamaca u očevidnik čamaca, pregledi, osposobljenost posade; nadležnost kapetanija u odnosu na čamac i posadu čamca; svjetla na čamcima i brodovima; dnevni znakovi, zvučni signali; međusobno izbjegavanje brodova i čamaca uz praktičan prikaz s modelima; signal opasnosti; plovidba u lukama i prevodnicama; svjetla i oznake na plovnom putu; izvješće o vremenu; vjetrovi, njihova svojstva i utjecaj na plovidbu; plovidba u magli i nevremenu, po niskom i visokom vodostaju i drugim otežanim prigodama (usmeno i praktično).
2. Motoristika i zaštitne mjere
Podjela mehaničkih porivnih uređaja; osnovni pojmovi o radu motora; priprema motora za pogon; pokretanje i zaustavljanje motora; način pokretanja motora; podmazivanje i hlađenje motora; kontrola rada motora; instrumenti za kontrolu; dijagnosticiranje kvarova na motoru i njihovo otklanjanje; akumulatori; gorivo i mjere predostrožnosti kod krcanja goriva; sredstva za gašenje požara; zaštita voda od onečišćenja (usmeno i praktično).
3. Plovidbene vještine i pružanje prve pomoći
Vrste čamaca po tipu, materijalu, namjeni i načinu izgradnje; dimenzije čamaca; gaz i nadvođe, održavanje i oprema čamaca; konopi i uzlovi; stabilnost čamca obzirom na razmještaj težina; postupak u slučaju nezgode – sudara, nasukanja, prodora vode, požara i pada osobe u vodu; propisi o prijavi nezgode; osobna sredstva za spašavanje (prsluci, pojasi); praktično upravljanje čamcem u plovidbi, pristajanju, sidrenju i vezivanju; pružanje prve pomoći kod raznih vrsta povreda; mehanički, toplotni i električni izvori povreda u čamcu; umjetno disanje; sredstva i način pružanja prve pomoći (usmeno i praktično).
4. Radiotelefonska služba
Isprave brodske radijske telefonske postaje; služba bdijenja; rad u luci; nadzor i inspekcija; smještaj radijske postaje;dijelovi radijske postaje; mjere protiv smetnji; identifikacija i pozivni znakovi; opći postupak za uspostavljanje veze; signali za pogibelj; poziv i poruka o pogibelji; signali i poruke o hitnosti i signali i poruke o sigurnosti; red prvenstva u radio prometu; upotreba međunarodne tablice za sricanje slova i brojeva; provjera radijske postaje prije puštanja u rad; praktično rukovanje radiotelefonskom postajom (usmeno i praktično).

VIII. NADZOR

Članak 51.

Nadzor nad provedbom odredaba ovog Pravilnika obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva i kapetanija i drugi stručni djelatnici Ministarstva i kapetanija u okviru posebnog ovlaštenja.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

(1) Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca kategorije B može steći osoba koja:
a) je do stupanja na snagu ovog Pravilnika stekla Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca,
b) ima stečeno brodarsko ili pomorsko zvanje,
c) koja je kao dočasnik ili časnik završila odgovarajuću školu u učilištu Hrvatske ratne mornarice.
(2) Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca kategorije B koje vrijedi u području plovidbe IIIc prema Pravilniku o brodicama i jahtamaL296270 (»Narodne novine« 27/05) može steći osoba koja je položila propisani ispit prema Pravilniku o čamcimaL296271 (Narodne novine» 80/00) i koja posjeduje Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca u kojem u rubrici pod brojem 10 stoje klauzule ICM i ICMS.
(3) Osoba koja je stekla Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca sukladno Pravilniku o čamcimaL296272 (»Narodne novine« 39/91 i 76/92) može steći Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca kategorije B koje vrijedi samo za unutarnje vode.
(4) Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja čamca kategorije A može steći osoba koja do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika stekla Uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje čamcem.

Članak 53.

(1) Dozvole za plovidbu čamaca sukladno odredbi članka 7.#clanak7 ovog Pravilnika počet će se izdavati najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
(2) Do roka iz stavka 1. ovog članka Dozvole za plovidbu čamaca izdaju se na obrascu sukladno Pravilniku o čamcimaL296273 (»Narodne novine« 80/00).

Članak 54.

(1) Uvjerenja o osposobljenosti za voditelja čamca i Uvjerenja o osposobljenosti za upravljanje čamcem izdana sukladno Pravilniku o čamcimaL296274 (»Narodne novine« 39/91 i 76/92) moraju se zamijeniti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
(2) Uvjerenja o osposobljenosti za voditelja čamca i Uvjerenja o osposobljenosti za upravljanje čamcem izdana sukladno Pravilniku o čamcimaL296275 (»Narodne novine« 80/00) ostaju na snazi, osim ako njihov imatelj ne zatraži izdavanje novih isprava temeljem odredaba ovog Pravilnika.

Članak 55.

Odredbe članka 10.#clanak10 stavka 4. i 8. ovog Pravilnika primjenjuju se od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 56.

(1) Čamci i plutajuća tijela upisana u očevidnike Kapetanije Osijek preupisat će se u očevidnike ispostave Varaždin, nakon početka rada ispostave, isključivo na zahtjev vlasnika.
(2) Svi čamci za javne namjene upisani u Očevidnike čamaca za gospodarske i javne namjene preupisat će se u Očevidnike čamaca za javne namjene u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
(3) Sva plutajuća tijela upisana u Očevidnike čamaca za osobne potrebe preupisat će se u Očevidnike plutajućih tijela u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 57.

Do osnivanja EOP očevidnika čamaca i očevidnika plutajućih tijela upis čamaca i plutajućih tijela obavlja se sukladno odredbama Pravilnika o čamcimaL296276 (»Narodne novine« 80/00).

Članak 58.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o čamcimaL296277 (»Narodne novine«, br. 80/00) osim odredaba navedenih u članku 57.#clanak57 ovog Pravilnika.

Članak 59.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/38
Urbroj: 530-05-06-04
Zagreb, 15. ožujka 2006.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

zatvori
Pravilnik o čamcima
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !