Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o cijenama usluga – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
85 18.8.1999 Pravilnik o cijenama usluga

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA I IN?ENJERA U GRADITELJSTVU

Na temelju članaka 9. stavak 1. i 22. stavak 1. Zakona o hrvatskoj komori arhitekata i in?enjera u graditeljstvu Skup?tina Hrvatske komore arhitekata i in?enjera u graditeljstvuL65306 ("Narodne novine" br. 47/98) na sjednici odr?anoj 22. srpnja 1999 godine donijela je:

PRAVILNIK O CIJENAMA USLUGA

GLAVA I

OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se obračun naknade za rad arhitekata i in?enjera (izvr?itelja) za poslove izrade dokumenata prostornog uređenja, izrade projekata i tehničkog savjetovanja investitora i nadzora nad gradnjom

Poslovi

Članak 2.

(1) Pri izradi dokumenata prostornog uređenja sadr?aj i standardi izrade prostornih planova propisani su Zakonom o prostornom uređenju i Pravilnikom o sadr?aju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.

Svrha usluge je izrada prostornih planova kojima se određuju svrhovita organizacija, kori?tenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje i za?titu prostora ?upanija, Grada Zagreba, općina i gradova te izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.

(2) Pri izradi projekata poslovi obuhvaćeni opisom poslova podijeljeni su na osnovne i dodatne poslove:

- Osnovni poslovi obuhvaćaju poslove nu?ne za izvr?enje ugovora. Sadr?ajno međuzavisni osnovni poslovi obuhvaćeni su zaokru?enim fazama poslova,

- Dodatni poslovi mogu se obaviti uz osnovne poslove ili umjesto njih ako su za izvr?enje ugovora postavljeni posebni zahtjevi koji su izvan osnovnih poslova ili ih zamjenjuju. Oni su zasebno prikazani u opisu poslova. Dodatni poslovi jednog opisa poslova mogu biti ugovoreni i u okviru drugih opisa poslova ili drugih faza poslova u kojima nisu navedeni, ako tamo ne predstavljaju osnovne poslove.

Definiranje pojmova

Članak 3.

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom Pravilniku imaju značenja:

 1. Unutarnje uređenje je unutarnje oblikovanje ili gradnja unutarnjih prostorija bez znatnih zahvata u konstrukciju ili postojeće stanje.
 2. Vanjsko uređenje jesu projektirane, planski oblikovane slobodne povr?ine i vanjski prostori te odgovarajuće oblikovane vanjske povr?ine u vezi s građevinama.
 3. Naknada je plaćena cijena za obavljenu uslugu.
 4. Usluga je obavljanje poslova koji su predmet ovog Pravilnika, a predstavljaju stručna znanja iz područja prostornih planova, izrade svih vrsta projekata potrebnih za gradnju, projektnog nadzora, tehničkog savjetovanja investitora i usluge nadzora nad izvođenjem radova na gradnji, a koje stručnjak ili skupina stručnjaka pru?a naručitelju.
 5. Projektni nadzor je nadzor u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe.
 6. Idejno rje?enje jest vrsta stručne usluge kao temelj za izradu idejnog projekta. Idejnim rje?enjem se odabiru najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom njihove izrade provjeravaju. Idejno rje?enje u pravilu predstavlja i najpovoljnije od varijantnih rje?enja i sadr?i osnovne principe rje?enja za pojedine in?enjerske discipline.
 7. Tehničko savjetovanje investitora jest vrsta stručne usluge kojom se investitora savjetuje prije i tijekom izvođenja poslova prema ovom Pravilniku ili tijekom izvođenja radova (procesu gradnje) kako bi se osigurala realizacija koncepcije građevine utvrđena građevnom dozvolom te osiguralo izvođenje radova u skladu s va?ećim propisima. Organizacija tehničkog savjetovanja investitora ovisi o vrsti građevine odnosno radova, njenoj slo?enosti i veličini.
 8. Nadzor nad izvođenjem radova jest vrsta stručne usluge kojom se nadzire gradnja, a mo?e se sastojati od stručnog nadzora definiranog Zakonom o gradnji, te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

NAKNADA

Osnove određivanja i izračun naknade za dokumente prostornog uređenja

Članak 4.

(1) Za procjenu naknade poslova izrade prostornih planova odabiru se kao osnovna obilje?ja prostora:

 1. povr?ina prostora,
 2. broj stanovnika,
 3. broj i veličina naselja,
 4. stupanj centraliziranosti naselja,
 5. ocjena dru?tvene vrijednosti prostora,
 6. izgrađenost,
 7. specifične varijable utjecaja.

(2) Svakom obilje?ju pridru?uje se tablica, a broj obračunskih jedinica (OJ) očitava se iz tablice ili se linearno interpolira između susjednih vrijednosti.

(3) Naknada se određuje zbrajanjem obračunskih jedinica dobivenih po pojedinim obilje?jima te prema tablici cijena usluga za pojedinu vrstu prostorno planskog dokumenta u pisanom ugovoru koji ugovorne stranke sklapaju u okviru najni?ih i najvi?ih stopa naknade određenih u tablici.

(4) Dopu?tene najni?e i najvi?e iznose naknade za međuvrijednosti obračunskih jedinica (OJ) navedenih u tablicama cijena usluge, treba odrediti prema formuli:

N = m OJn

pri čemu je:

N  ............	 iznos naknade u kunama 

OJ ............	 broj obračunskih jedinica

m  ............	 vrijednost navedena u glavi tablice

n  ...........		 vrijednost navedena u glavi tablice


(5) Svaki ustvrđeni nedostatak stručnih i znanstvenih podataka dodatno pro?iruje opseg rada planera. Planer na temelju profesionalnog iskustva i analize procesa u prostoru treba i mora zahtijevati od razvojnih subjekata da naruče takva istra?ivanja. Planer je izvr?itelj koji nadopunjuje potrebne podatke i koordinira izradu dopunske dokumentacije vi?e izvr?itelja. Ovi poslovi mogu se ugovoriti slobodno ili se mogu obračunati kao vremenska naknada, prema članku 8.#clanak8 ovog Pravilnika.

(6) U okviru naknade utvrđene primjenom kriterija za određivanje cijene usluga izrade prostornih planova sadr?ano je i sudjelovanje u raspravi tijekom izrade prostornog plana na sjednicma tijela dr?avne uprave, jedinica lokalne samouprave i uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima koje su osigurale podatke i dokumente za potrebe izrade prostornog plana.

(7) Naknada za osnovne poslove čiji je zbroj obračunskih jedinica manji od onih navedenih u pojedinoj tablici, mo?e se prema članku 8.#clanak8 ovog Pravilnika obračunati kao pau?alna ili vremenska naknada, no ne u iznosu većem od najvi?e naknade za najni?i iznos zbroja obračunskih jedinica navedenih u pojedinoj tablici.

(8) Ako je zbroj obračunskih jedinica za prostorne planove veći od onih navedenih u pojedinoj tablici naknada se mo?e ugovoriti slobodno.

Osnove određivanja i izračun naknade po formuli za projekte

Članak 5.

(1) Naknada za projekte se određuje obavezno pisanim ugovorom koji ugovorne strane sklapaju u okviru najni?ih i najvi?ih postotaka od proračunske vrijednosti gradnje utvrđenih ovim Pravilnikom. Naknada se izračunava prema formuli:

Cp = p I,
pri čemu je:


Cp ............		 cijena usluge u kunama

p ............		 postotak proračunskih troškova gradnje, koji se 

			 očitava iz tablica za pojedinu vrstu usluge ili se 
		
			 proračunava po formuli iz stavka 3. ovog članka

I ............		 proračunski troškovi gradnje izraženi u kunama na dan izrade cijene usluge(2) Ako pri sklapanju ugovora nije bilo ugovoreno drugačije, kao ugovoreni vrijede pojedini najniži postoci.

(3) Dopuštene najniže i najviše postotke za međuvrijednosti reduciranih vrijednosti proračunskih troškova gradnje navedenih u tablicama cijena usluge, treba odrediti prema sljedećoj formuli:

pri čemu je:

p ............		postotak proračunskih troškova gradnje (I) 


m ............		vrijednost navedena u glavi tablice


n ............		vrijednost navedena u glavi tablice


V ............		reducirana vrijednost proračunskih troškova gradnje

Reducirana vrijednost proračunskih tro?kova gradnje (V) izračunava se po sljedećoj formuli:

pri čemu je:

I ............ proračunski troškovi gradnje izraženi u kunama na dan izrade cijene usluge


X = 370.000 kuna (redukcijska osnova utvrđena na dan 01.11.1998. godine)

(4) Naknada za osnovne poslove čije su reducirane vrijednosti proračunskih tro?kova gradnje manje od onih navedenih u pojedinoj tablici, mo?e se prema članku 8.#clanak8 ovog Pravilnika obračunati kao pau?alna ili vremenska naknada, ali ne u iznosu većem od najvi?e naknade za najni?i iznos reducirane vrijednosti proračunskih tro?kova gradnje naveden u pojedninoj tablici.

(5) Naknada za osnovne poslove čije su reducirane vrijednosti proračunskih tro?kova gradnje veće od onih navedenih u pojedinoj tablici mogu se ugovoriti slobodno.

Drugačiji način utvrđivanja naknade

Članak 6.

(1) Ugovorne strane mogu ugovoriti način utvrđivanja naknade drugačiji nego ?to je propisano ovim Pravilnikom i to tako da se naknada određuje na temelju provjeriva utvrđivanja predvidivih tro?kova gradnje, prema proračunu tro?kova ili prema predračunu tro?kova. Ako naručitelj zahtijeva od izvr?itelja povećanje posla, mo?e se za te povećane poslove obračunati dodatna naknada. Ako se vrijeme projektiranja i gradnje bitno produ?i zbog okolnosti za koje nije odgovoran izvr?itelj usluge, mo?e se za tako prouzročene povećane tro?kove obračunati dodatna naknada.

Obračunavanje naknade u posebnim slučajevima

Članak 7.

(1) Ako se ne ugovaraju sve faze posla odjednom, mogu se obračunati samo djelomične naknade za ugovorene faze.

(2) Ako se ne ugovaraju svi osnovni poslovi jedne faze posla, za ugovorene poslove mo?e se obračunati samo naknada koja odgovara udjelu ugovorenih poslova u cjelokupnoj fazi posla. Isto vrijedi i ako izvr?itelj nije ugovorio znatne dijelove osnovnih poslova. Pri tom treba uzeti u obzir dodatne tro?kove koordinacije.

(3) U slučaju da osnovne poslove u suglasnosti s naručiteljem u cijelosti ili djelomično izvr?avaju specijalisti u projektiranju i nadzoru, mo?e se obračunati samo naknada koja odgovara smanjenom obujmu poslova.

(4) Za dodatne poslove koji se javljaju uz osnovne poslove mo?e se obračunati naknada u slučaju da ti poslovi u odnosu na osnovne poslove prouzrokuju znatniji utro?ak u radu i vremenu i ako je naknada prethodno dogovorena u pisanom obliku. Naknadu treba obračunati u primjerenu odnosu prema naknadi za osnovne poslove s kojim su dodatni poslovi usporedivi po vrsti i obujmu. U slučaju da dodatne poslove nije moguće usporediti s osnovnim, naknadu treba obračunati kao vremensku naknadu.

(5) Za dodatne poslove koji pri istra?ivanju mogućnosti tehničko-gospodarskih rje?enja vode k stvarnom smanjenju tro?kova, a bez umanjenja standarda gradnje, mo?e se u pisanom obliku obračunati nagradna naknada, koja mo?e iznositi do 20% od ostvarene u?tede.

(6) U slučaju da dodatni poslovi u cijelosti ili djelomično zamijene osnovne poslove, za njih treba obračunati naknadu koja odgovara zamijenjenim osnovnim poslovima.

Vremenska naknada

Članak 8.

(1) Vremenska naknada obračunava se na osnovi cijena sata prema stavku 2. ovog članka i prema prethodnoj procjeni utro?ka vremena kao fiksni ili najvi?i iznos. U slučaju da prethodna procjena utro?ka vremena nije moguća, tada naknadu treba obračunati prema stvarnom utro?ku vremena na osnovi cijena sata prema stavku 2 ovog članka.

(2) Ako se posao izvr?itelja ili njegovih suradnika obračunava prema utro?ku vremena, tada se za svaki sat mo?e obračunati sljedeći iznos :

1.za nositelja ugovora
230,00 do 330,00 kn
2.za suradnika koji izvr?ava tehničke ili ekonomske zadatke
165,00 do 230,00 kn
3.za tehničkog crtača i ostale suradnike

sa sličnom kvalifikacijom koji izvr?ava tehničke i ekonomske zadatke

115,00 do 215,00 kn

Ostali tro?kovi

Članak 9.

(1) Ostali tro?kovi jesu neophodni popratni i materijalni tro?kovi nastali pri izvr?enju ugovora i obračunavaju se posebno.

(2) Ostalim tro?kovima smatraju se naročito:

 1. Po?tanski tro?kovi, osim tro?kova telefonskih razgovora u gradskoj mre?i sjedi?ta izvr?itelja.
 2. Tro?kovi umno?avanja nacrta i pisanog materijala te izrada filmova i fotografija.
 3. Tro?kovi ureda na gradili?tu, uključujući i opremanje, električni priključak i grijanje.
 4. Putni tro?kovi za putovanja du?a od 15 km od sjedi?ta izvr?itelja u pau?alnim iznosima u visini dopu?tenoj propisima ako stvarni tro?kovi nisu vi?i, kao i tro?kovi smje?taja na terenu.
 5. Naknada za odvojeni ?ivot i tro?kovi putovanja k obitelji u pau?alnim iznosima u visini dopu?tenoj propisima ako stvarni tro?kovi nisu vi?i.
 6. Naknada za poslove koji nisu u nadle?nosti izvr?itelja, a koje je uz suglasnost naručitelja povjerio trećim osobama kao i tro?kovi pomoćnih radnika.
 7. U slučaju ugovorene vremenske naknade u skladu s člankom 8.#clanak8 ovog Pravilnika, tro?kovi za mjerna i druga vozila i instrumente za mjerenja i ispitivanja.

(3) Ostali tro?kovi se mogu obračunati pau?alno ili prema stvarnim pojedinačnim tro?kovima. Oni se moraju obračunati prema stvarnom pojedinačnom tro?ku ako pri ugovaranju nije u pisanom obliku ugovoreno pau?alno obračunavanje.

Plaćanje naknade

Članak 10.

(1) Naknada je naplativa ako je posao izvr?en u skladu s ugovorom.

(2) Za obavljene poslove mo?e se tra?iti plaćanje u obrocima u primjerenim vremenskim razmacima.

(3) Ostali tro?kovi plativi su po predočenju dokaza, osim ako nije bilo drugačije ugovoreno.

Porez

Članak 11.

Proračunski tro?kovi na osnovi kojih se obračunava cijena usluge te cijena usluge iz ovog Pravilnika ne sadr?e porez na dodanu vrijednost (PDV).

Vi?e idejnih i glavnih projekata

Članak 12.

Ako se za istu građevinu na zahtjev naručitelja izrađuje vi?e idejnih projekata ili glavnih projekata prema temeljno različitim zahtjevima, u tom slučaju mogu se za najobuhvatniji idejni projekt ili glavni projekt obračunavati potpuni postoci za tu fazu posla, a osim toga za svaku varijantu polovični iznosi tih postotaka.

Idejni projekt

Članak 13.

Idejni projekt obvezatno sadr?i izradu idejnog rje?enja.

Izvedba u vremenskim razmacima

Članak 14.

Ako se narud?ba, koja obuhvaća vi?e građevina, ne izvodi odjednom, već postupno u većim vremenskim razmacima, u tom se slučaju za vezane poslove koji se odnose na cijelu zgradu ili gradnju obračunava naknada koji proizlazi iz cjelokupnih proračunskih tro?kova. Naknada za ostale poslove obračunava se prema proračunskim tro?kovima pojedine faze gradnje.

Narud?ba za vi?e građevina

Članak 15.

Ako narud?ba obuhvaća vi?e građevina, naknade se obračunavaju za svaku građevinu odvojeno u skladu sa sljedećim:

 1. Ako narud?ba obuhvaća vi?e jednakih, sasvim jednakih ili uglavnom jednakih zgrada koje će se graditi istovremeno ili na istom mjestu pod jednakim građevinskim uvjetima ili tipski projektirane ili serijske građevine, za svako ponavljanje obračunat će se 40% od ukupne cijene projekta. Jednakim se smatraju građevine koje se izvode prema istom nacrtu. Serijskima se smatraju građevine koje se izvode prema uglavnom istom nacrtu.
 2. Ako vi?e naručitelja jednom projektantu daju narud?be za građevine koje su jednake, sasvim jednake ili uglavnom jednake i koje će se graditi istovremeno ili na istom mjestu pod jednakim građevinskim uvjetima, primjenjuje se točka 1. ovog stavka s time da izvr?itelj umanjenja naknade jednakomjerno raspodjeljuje na sve naručitelje.
 3. Ako narud?ba obuhvaća poslove koji su već bili predmetom druge narud?be ugovornih stranaka za građevine prema jednakom ili sasvim jednakom nacrtu, primjenjuje se na odgovorajući način točka 2. ovog stavka, u slučaju da se poslovi ne obavljaju istovremeno ili na istom mjestu.

Različiti poslovi na jednoj građevini

Članak 16.

(1) Ako se istovremeno obavljaju poslovi ponovne izgradnje, dogradnje, pregradnje ili unutarnjeg uređenja proračunski tro?kovi utvrđuju se za svaki pojedini posao, a naknada se zatim obračunava odvojeno.

(2) U slučaju da se obujam svakog pojedinog posla zbog istovremenog obavljanja poslova prema stavku 1. ovog članka umanjuje, to pri obračunu naknade treba na odgovarajući način uzeti u obzir.

Poslovi na obiteljskoj kući

Članak 17.

(1) Za obavljanje poslova za obiteljsku kuću razvijene građevinske bruto povr?ine do 150 m2 cijene usluga po ovom Pravilniku umanjuju se za 30%.

(2) U slučaju umanjivanja cijene usluga prema stavku 1. ovog članka ne primjenjuje se popust određen člankom 232.#clanak232ovoga Pravilnika.

GLAVA II

PROSTORNI PLANOVI

A. OPĆENITO

Svrha usluge

Članak 18.

(1) Svrha usluge je izrada prostornih planova kojima se određuju svrhovita organizacija, kori?tenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje i za?titu prostora ?upanija, Grada Zagreba, općina i gradova te izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.

(2) Odredbe ovog dijela odnose se na izradu sljedećih prostornih planova i ostalih stručnih poslova prostornog planiranja:

 1. Prostornog plana ?upanije (PP?) i Grada Zagreba,
 2. Prostornog plana područja posebnih obilje?ja (PPPPO),
 3. Prostornog plana uređenja općine ili grada (PPUO ili PPUG),
 4. Generalnog urbanističkog plana (GUP),
 5. Urbanističkog plana uređenja (UPU),
 6. Detaljnog plana uređenja (DPU).
 7. Stručne podloge za izdavanje lokacijske dozvole
 8. Ostalih stručnih poslova prostornog planiranja

(3) Sadr?aj i standardi izrade prostornih planova propisani su Zakonom o prostornom uređenju i Pravilnikom o sadr?aju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.

Prethodni radovi

Članak 19.

Prethodni radovi nisu obuhvaćeni cijenom izrade prostornih planova.

Djelomično planiranje

Članak 20.

(1) U slučaju ugovaranja zasebnim ugovorima dijelova prostorno planske dokumentacije (faze poslova od 1 do 5) naknada tako ugovorene dokumentacije povećava se za 15%.

(2) U slučaju izrade izmjena i dopuna prostornih planova za obračun naknade uzimaju se one stavke koje se odnose na dio plana koji treba izraditi. Umjesto toga mo?e se ugovoriti vremenska naknada.

Opis poslova prostornog planiranja

Članak 21.

(1) Prostornim planovima određuje se svrhovita organizacija, kori?tenje i namjena prostora, te mjerila i smjernice za uređenje i za?titu prostora.

(2) Poslovi prostornog planiranja sadr?e 5 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade prostornog plana obavljaju se poslovi, opisani kako slijedi:

Opis faza poslova prostornog planiranja

Osnovni posloviDodatni poslovi1. Polazi?ta
 1. Utvrđivanje, analiza i opis stanja sa statističkim i brojčanim podacima u tekstu, grafičkim prikazima i kartogramima: prirodnih i krajobraznih osobitosti područja, načina kori?tenja prostora/povr?ina, izgrađenih struktura, prometnih i infrastrukturnih sustava, stanja ekosustava i strukture krajobraza, za?tićene prirodne i graditeljske ba?tine, demografskih i gospodarskih osobitosti, dru?tvenih djelatnosti, vodnogospodarskog sustava, poljoprivredne i ?umske strukture
 2. Prikupljanje i utvrđivanje obveza i smjernica iz va?ećih dokumenata prostornog uređenja
 3. Utvrđivanje problema, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke, te prostorne pokazatelje
 4. Suradnja s tijelima dr?avne uprave i lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji osiguravaju podatke i dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade prostornog plana, te s drugim fizičkim i pravnim osobama za koje to nositelj izrade ocijeni potrebnim

Izrada sektorskih i drugih studija i ekspertiza, pribavljanje statističkih podataka, podataka o posjedovnom stanju i vlasni?tvu

Priprema podataka o sustavima od utjecaja na prostor2. Ciljevi prostornog uređenja

 1. Priprema prijedloga i sudjelovanje u utvrđivanju ciljeva prostornog razvoja i uređenja prostora kojima se usmjerava razvoj gradova, naselja i infrastrukturnih sustava i demografski razvoj, vr?i odabir prostorne i gospodarske strukture, osigurava očuvanje ekolo?ke stabilnosti i vrijednih dijelova krajobraza, za?tita krajobraznih vrijednosti, prirodne i graditeljske ba?tine i racionalno kori?tenje i za?tita prostora
 2. Suradnja s tijelima dr?avne uprave i lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji osiguravaju podatke i dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade prostornog plana, te s drugim fizičkim i pravnim osobama za koje to nositelj izrade ocijeni potrebnim

Izrada programa posebnih istra?ivanja, praćenje njihove provedbe i rezultata u slučaju da se nakon analize podataka utvrdi potreba za takvim praćenjem

Priprema, organizacija i provedba te obrada anketa3. Plan prostornog uređenja

 1. Izrada mogućih rje?enja s obrazlo?enjem, grafičkim prikazima i kartogramima kojima se utvrđuje organizacija, namjena i način kori?tenja prostora i sustav naselja, te daje iskaz prostornih pokazatelja, program gradnje i uređenja zemlji?ta, daje prikaz gospodarskih i dru?tvenih djelatnosti, prometnog, energetskog i vodnogospodarskog sustava, utvrđuju uvjeti kori?tenja, uređenja i za?tite prostora, definiraju područja primjene posebnih mjera uređenja i za?tite, utvrđuju načini i uvjeti gradnje, mjere za sprečavanje nepovoljnog utjecaja na krajobraz i okoli?, te utvrđuju uvjeti za?tite prirodnih i kulturnopovijesnih cjelina, građevina i ambijentalnih vrijednosti
 2. Suradnja s tijelima dr?avne uprave i lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji osiguravaju podatke i dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade prostornog plana, te s drugim fizičkim i pravnim osobama za koje to nositelj izrade ocjeni potrebnim

4. Odredbe za provođenje plana
 1. Izrada Odredaba za provođenje kojima se utvrđuju uvjeti razgraničenja prostora prema obilje?ju, kori?tenju i namjeni, uvjeti smje?taja u prostoru, namjena, uvjeti gradnje i oblikovanje građevina, uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja, utvrđivanja koridora i povr?ina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, mjere za?tite prirodnih i krajobraznih vrijednosti, kulturnopovijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti, mjere za sprečavanje nepovoljnih utjecaja na krajobraz i okoli? i mjere provedbe plana
 2. Suradnja s tijelima dr?avne uprave i lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji osiguravaju podatke i dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade prostornog plana, te s drugim fizičkim i pravnim osobama za koje to nositelj izrade ocijeni potrebnim, sudjelovanje u prethodnoj raspravi

Sudjelovanje u izradi izvje?ća o prethodnoj raspravi, izrada sa?etaka i informacija5. Dono?enje plana
 1. Izrada prijedloga prostornog plana, sudjelovanje u javnoj raspravi i očitovanje na primjedbe i prijedloge iz javne rasprave i ponovljenog javnog uvida na dopunjeni prijedlog prostornog plana
 2. Izrada konačnog prijedloga plana na temelju zaključaka naručitelja. Usklađivanje s primjedbama iz obveznih suglasnosti, isporuka ugovorenog broja primjeraka prostornog plana u propisanom obliku
 3. Suradnja s tijelima dr?avne uprave i lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koji osiguravaju podatke i dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade prostornog plana, te s drugim fizičkim i pravnim osobama za koje to nositelj izrade ocijeni potrebnim

Priprema izvoda, umno?avanje dijelova plana ili plana u cjelini, sudjelovanje u javnom uvidu, izrada izvoda, sa?etaka i informacija

B. IZRADA PLANOVA

B.1. IZRADA PROSTORNOG PLANA ?UPANIJE (PP?) I GRADA ZAGREBA

Opis poslova izrade Prostornog plana ?upanije i Grada Zagreba

Članak 22.

Poslovi izrade Prostornog plana ?upanije i Grada Zagreba obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 1. vrednovani su u postocima naknade.

Tablica 1. Vrednovanje osnovnih faza poslova u postocima naknade za izradu Prostornog plana ?upanije (PP?) i Grada Zagreba

Faza
Opis posla
%
1.Polazi?ta,

razvojne i resursne značajke, obveze iz Programa prostornog uređenja Dr?ave, ocjena stanja mogućnosti i ograničenja razvoja.

35
2.Ciljevi prostornog uređenja, međunarodnog, dr?avnog, regionalnog i ?upanijskog značaja, ciljevi prostornog uređenja naselja na području ?upanije.
8
3.Plan prostornog uređenja (nacrt)
45
4.Odredbe za provođenje plana
6
5.Dono?enje plana (prijedlog prostornog plana)
6

Cijena usluga za poslove izrade Prostornog plana ?upanije i Grada Zagreba

Članak 23.

(1) Najni?e i najvi?e stope naknade za poslove izrade Prostornog plana ?upanije i Grada Zagreba utvrđene su u tablici 2.

Tablica 2. Cijena usluga za poslove izrade Prostornog plana ?upanije(PP?) i Grada Zagreba

Obračunska jedinica

(OJ)
Naknada (N) u kunama
od
do
m
51,97
62,50
n
0,9230
0,9228
5.000
134.866
161.916
7.500
196.080
235.389
10.000
255.713
306.959
12.000
302.578
363.202
14.000
348.842
418.723
16.000
394.599
473.633
18.000
439.915
528.014
20.000
484.846
581.930
22.000
529.430
635.430
24.000
573.704
688.555
26.000
617.694
741.340
28.000
661.423
793.812
30.000
704.913
845.994
32.000
748.180
897.909
34.000
791.239
949.574
36.000
834.103
1.001.004
38.000
876.785
1.052.215
40.000
919.293
1.103.217
42.500
972.200
1.166.695
45.000
1.024.868
1.229.885
47.500
1.077.311
1.292.805
50.000
1.129.541
1.355.469
55.000
1.233.410
1.480.085
60.000
1.336.553
1.603.829
70.000
1.540.913
1.848.998
80.000
1.743.030
2.091.469
90.000
1.943.205
2.331.605
100.000
2.141.671
2.569.686

Za N, m i n vidi članak 4.

(2) U slučaju izrade Prostornih planova ?upanije i Grada Zagreba, a u smislu članka 7. Zakona o prostornom uređenju cijena izrade ugovara se slobodno.

Osnovna obilje?ja prostora za izradu Prostornog plana ?upanije i Grada Zagreba

Čla nak 24.

Za procjenu naknade poslova izrade Prostornog plana ?upanije i Grada Zagreba odabiru se kao osnovna obilje?ja prostora:

1. Povr?ina obuhvata

Km2
<
250
251-
500
501-
750
751-
1000
1001-
1250
1251-
1500
1501-
1750
1751-
2000
2001-
2250
2251-
2500
2501-
2750
2751-
3000
3001-
3250
3251-
3500
3501-
3750
3751-
4000
>
4000
OJ
850010000100001140012700
13900
15000
16000
16900
17700
18400
19000
19500
19900
20200
20300
20300

2. Broj stanovnika (u tisućama)

Broj stanovnika
<50
51 -100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
>450
OJ
5000
8500
10500
12000
13200
14100
14800
15400
15800
16100

3. Broj naselja

Broj naselja
<10
11-25
26-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
OJ
4500
5300
6100
6800
7500
8100
8600
9000
9300

4. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

VELIKO RAZVOJNO SREDI?TE
Konurbacijsko područje
> 150.000 st.
VEĆE RAZVOJNO SREDI?TE
Urbana područja
> 30000 st.
SREDNJE RAZVOJNO SREDI?TE
15000-30000 st.
MANJE RAZVOJNO SREDI?TE
7000-15000 st.
PODRUČNO SREDI?TE
1000- 7000 st.
6000 OJ
4000 OJ
2500 OJ
1000 OJ
500 OJ

5. Specifične varijable utjecaja

OJ
1.
  POTRESNE ZONE - obračunavaju se
 • ako povr?ina VIII potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana
 • ako povr?ina IX potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana

  300
  500
  2.
   IZRA?EN RELJEF - obračunava se ako povr?ina visinskih razlika > 500 m zauzima vi?e od:

  • 25 - 50% područja obuhvata plana
  • 51 - 75% područja obuhvata plana
  • > 75% područja obuhvata plana
   500
   1000
   2000
   3.
    VRIJEDNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJI?TE - obračunava se ako povr?ine visoko i srednje pogodne za poljoprivredu zauzimaju
   • > 25% povr?ine obuhvata plana
    1000
    4.
     ZA?TITA (stupanj za?tićenosti) - obračunavaju se ako je povr?ina za?tićenih područja > 25% povr?ine obuhvata prostornog plana
    • nacionalni park, park prirode, strogi i posebni rezervati
    • za?tićen krajolik i park ?uma, ostala za?tićena prirodna ba?tina
    • za?tićene urbanističke cjeline i arheolo?ke zone
    • pojedinačni za?tićeni spomenici graditeljske ba?tine
     1000
     500
     1000
     500
     5.
      PODRUČJA OČUVANE BIOSFERE I OSOBITIH VRIJEDNOSTI
     • ekolo?ki očuvana brdsko-planinska područja; ?umska područja
     • kr?ko područje
     • jadransko područje
      500
      1000
      1500
      6.
       PRISUTNOST POSEBNIH TEHNOLOGIJA
      • TE i TO
      • lokacije bazične industrije i industrijske zone povr?ine > 100 ha
      • odlagali?ta radioaktivnog i opasnog otpada
       500
       1000
       1000
       7.
        PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA
       • vojni kompleksi > 100 ha
       • turističkih mjesta C i D razreda
       • > 5 turističkih mjesta C i D razreda
       • jedno ili vi?e turističkih mjesta A i B razreda
        500
        500
        1000
        2000
        8.
         PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA
        • autocesta
        • magistralna ?eljeznička pruga
        • međunarodni plovni put IV - VI klase
        • međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi
        • međunarodna pomorska i primarna zračna luka
        • dalekovodi 400 kV i 220 kV
        • HE,TE
         500
         500
         500
         500
         500
         500
         500

         Napomena : osnove za utvrđivanje kriterija su Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske.

         6. Dokumentacijska osnova i istra?ivanje

         1.NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
         planova vi?eg reda 3500 OJ
         planova ni?eg reda 1000 OJ
         2.ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA (studije, istra?ivanja, itd.)
         posebno se ugovora
         3.STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)
         posebno se ugovora
         4.POTREBA VALORIZACIJE PROSTORNE DOKUMENTACIJE
         posebno se ugovora
         5.NU?NOST KOMPLEKSNIH ISTRA?IVANJA
         posebno se ugovora

         B.2. IZRADA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJE?JA (PPPO)

         Opis poslova za izradu Prostornog plana područja posebnih obilje?ja (PPPPO)

         Članak 25.

         Poslovi izrade prostornog plana područja posebnih obilje?ja obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 3. vrednovani su u postocima naknade.

         Tablica 3. Vrednovanja opisa poslova u postocima naknade za izradu Prostornog plana područja posebnih obilje?ja (PPPPO)

         Faza
         Opis posla
         %
         1.Polazi?ta,

         razvojne i resursne značajke, obveze iz Programa prostornog uređenja Dr?ave, ocjena stanja mogućnosti i ograničenja razvoja.

         35
         2.Ciljevi prostornog uređenja, međunarodnog, dr?avnog, regionalnog i ?upanijskog značaja
         10
         3.Plan prostornog uređenja
         45
         4.Odredbe za provođenje plana
         5
         5.Dono?enje plana (prijedlog prostornog plana)
         5

         Cijena usluge za poslove izrade Prostornog plana područja posebnih obilje?ja (PPPPO)

         Članak 26.

         (1) Najni?e i najvi?e stope naknade za poslove izrade Prostornog plana područja posebnih obilje?ja (PPPPO) utvrđene su u tablici 4.

         Tablica 4. Cijena usluge za poslove izrade Prostornog plana područja posebnih obilje?ja (PPPPO)

         Obračunska jedinica

         (OJ)
         Naknada (N) u kunama
         od
         do
         m
         60,90
         73,30
         n
         0,9486
         0,9483
         5.000
         196.544
         235.959
         7.500
         288.736
         346.597
         10.000
         379.330
         455.307
         12.000
         450.950
         541.242
         14.000
         521.957
         626.437
         16.000
         592.442
         711.002
         18.000
         662.474
         795.022
         20.000
         732.107
         878.559
         22.000
         801.382
         961.664
         24.000
         870.333
         1.044.379
         26.000
         938.990
         1.126.739
         28.000
         1.007.376
         1.208.771
         30.000
         1.075.510
         1.290.500
         32.000
         1.143.412
         1.371.948
         34.000
         1.211.095
         1.453.133
         36.000
         1.278.574
         1.534.072
         38.000
         1.345.860
         1.614.778
         40.000
         1.412.965
         1.695.264
         42.500
         1.496.604
         1.795.582
         45.000
         1.579.991
         1.895.594
         47.500
         1.663.140
         1.995.320
         50.000
         1.746.064
         2.094.774
         55.000
         1.911.285
         2.292.925
         60.000
         2.075.733
         2.490.146
         70.000
         2.402.577
         2.882.109
         80.000
         2.727.021
         3.271.178
         90.000
         3.049.381
         3.657.734
         100.000
         3.369.902
         4.042.071

         Za N, m i n vidi članak 4.

         (2) U slučaju izrade Prostornih planova nacionalnih parkova i parkova prirode, a u smislu članka 6. Zakona o prostornom uređenju cijena izrade ugovara se slobodno.

         Osnovna obilje?ja prostora za izradu Prostornog plana područja posebnih obilje?ja (PPPPO)

         Članak 27.

         Za procjenu naknade poslova izrade Prostornog plana područja posebnih obilje?ja (PPPPO) odabiru se sljedeća osnovna obilje?ja prostora:

         1. Povr?ina obuhvata

         Km 2
         15
         25
         50
         100
         150
         200
         250
         300
         350
         400
         450
         500
         550
         600
         OJ
         4000
         6000
         8500
         9400
         10300
         11000
         11700
         12300
         12800
         13100
         13500
         13900
         14300
         14500

         2. Broj stanovnika (u tisućama)

         Broj stanovnika
         5
         10
         20
         30
         40
         50
         OJ
         1100
         2700
         3800
         4500
         4800
         5000

         3. Broj naselja

         Broj naselja
         5
         10
         20
         30
         40
         50
         60
         70
         80
         OJ
         1200
         2500
         3600
         4500
         5400
         6200
         6900
         7500
         8000

         4. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

         VELIKO RAZVOJNO SREDI?TE
         Konurbacijsko područje
         > 150.000 st.
         VEĆE RAZVOJNO SREDI?TE
         Urbana područja
         > 30.000 st.
         SREDNJE RAZVOJNO SREDI?TE
         15.000-30.000 st.
         MANJE RAZVOJNO SREDI?TE
         7.000-15.000 st.
         PODRUČNO SREDI?TE
         1.000- 7.000 st.
         6000 OJ
         2000 OJ
         2500 OJ
         1000 OJ
         500 OJ

         5. Specifične varijable utjecaja

         OJ
         1
          POTRESNE ZONE - obračunavaju se ako
         • povr?ina VIII potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana
         • povr?ina IX potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana


          500
          1000
          2.
           IZRA?EN RELJEF - obračunava se ako povr?ina visinskih razlika > 500 m zauzima vi?e od:
          • 50% područja obuhvata plana,
          • 75% područja obuhvata plana,
          • > 75% područja obuhvata plana.


           500
           1000
           2000
           3.
            ZA?TITA (stupanj za?tićenosti) - obračunavaju se ako je povr?ina za?tićenih područja > 25% povr?ine obuhvata prostornog plana:
           • nacionalni park, park prirode, strogi i posebni rezervati
           • za?tićen krajolik i park ?uma
           • ostala za?tićena prirodna ba?tina
           • za?tićene urbanističke cjeline i arheolo?ke zona
           • pojedinačni za?tićeni spomenici graditeljske ba?tine


            1000
            500
            500
            1000
            500
            4.
             PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA
            • posebni korisnici
            • turističkih mjesta C i D razreda
            • > 5 turističkih mjesta C i D razreda
            • jedno ili vi?e turističkih mjesta A i B razreda

             500
             500
             1000
             2000
             5.
              PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA
             • autocesta
             • magistralna ?eljeznička pruga
             • međunarodni plovni put IV - VI klase
             • međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi
             • dalekovodi 400 kV i 220 kV

              500
              500
              500
              500
              500

              Napomena : osnove za utvrđivanje kriterija su prostorni planovi ?upanija

              6. Dokumentacijska osnova i istra?ivanje

              1.NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
              planova vi?eg reda 3500 OJ
              planova ni?eg reda 1000 OJ
              2.ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA (studije,istra?ivanja)
              posebno se ugovora
              3.STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)
              posebno se ugovora
              4.VALORIZACIJE PROSTORNE DOKUMENTACIJE
              posebno se ugovora

              B.3. IZRADA PROSTORNOG PLANA UREÐENJA OPĆINE ILI GRADA (PPUO/PPUG)

              Opis poslova izrade Prostornog plana uređenja općine ili grada (PPUO/PPUG)

              Članak 28.

              Poslovi izrade Prostornog plana uređenja općine ili grada obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 5. vrednovani su u postocima naknade

              Tablica 5. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Prostornog plana uređenja općine ili grada (PPUO/PPUG)

              Faza
              Opis posla
              %
              1.Polazi?ta,

              razvojne i resursne značajke, obveze iz Programa prostornog uređenja Dr?ave, ocjena stanja mogućnosti i ograničenja razvoja.

              35
              2.Ciljevi prostornog uređenja, ?upanijskog značaja, ciljevi prostornog uređenja gradskog ili općinskog značaja i ciljevi prostornog uređenja naselja na području grada/općine.
              8
              3.Plan prostornog uređenja
              45
              4.Odredbe za provođenje plana
              6
              5.Dono?enje plana (prijedlog prostornog plana)
              6

              Cijena usluge za poslove izrade Prostornog plana uređenja općine ili grada (PPUO/PPUG)

              Članak 29.

              Najni?e i najvi?e stope naknade za poslove izrade Prostornog plana uređenja općine ili grada utvrđene su u tablici 6.

              Tablica 6. Cijena usluga za izradu Prostornog plana uređenja općine ili grada (PPUO/PPUG)

              Obračunska jedinica

              (OJ)
              Naknada (N) u kunama
              od
              do
              m
              51,97
              62,50
              n
              0,9230
              0,9228
              7.500
              196.080
              235.389
              10.000
              255.713
              306.959
              12.000
              302.578
              363.202
              14.000
              348.842
              418.723
              16.000
              394.599
              473.633
              18.000
              439.915
              528.014
              20.000
              484.846
              581.930
              22.000
              529.430
              635.430
              24.000
              573.704
              688.555
              26.000
              617.694
              741.340
              28.000
              661.423
              793.812
              30.000
              704.913
              845.994
              32.000
              748.180
              897.909
              34.000
              791.239
              949.574
              36.000
              834.103
              1.001.004
              38.000
              876.785
              1.052.215
              40.000
              919.293
              1.103.217
              42.500
              972.200
              1.166.695
              45.000
              1.024.868
              1.229.885
              47.500
              1.077.311
              1.292.805
              50.000
              1.129.541
              1.355.469
              55.000
              1.233.410
              1.480.085
              60.000
              1.336.553
              1.603.829
              70.000
              1.540.913
              1.848.998
              80.000
              1.743.030
              2.091.469
              90.000
              1.943.205
              2.331.605
              100.000
              2.141.671
              2.569.686

              Za N, m i n vidi članak 4.

              Osnovna obilje?ja prostora za izradu Prostornog plana uređenja općine ili grada (PPUO/PPUG)

              Članak 30.

              Za procjenu naknade poslova izrade Prostornog plana uređenja općine ili grada (PPUO/PPUG) odabiru se sljedeća osnovna obilje?ja prostora :

              1. Povr?ina obuhvata

              Km 2
              <15
              16- 25
              26- 50
              51- 75
              76- 100
              101- 150
              151- 200
              201- 250
              251- 300
              301- 350
              351- 400
              401- 450
              OJ
              3500
              5000
              6000
              7000
              8000
              9000
              9900
              10700
              11400
              12000
              12400
              12600

              2. Broj stanovnika (u tisućama)

              Broj stanovnika
              <10
              10,01 - 20
              20,01 - 30
              30,01 -40
              40,01 - 50
              50,01
              - 60
              60,01 - 70
              70,01 - 80
              80,01 - 90
              90,01- 100
              100,01 - 125
              125,01- 150
              >150
              OJ
              5000
              7000
              8900
              10200
              11400
              12100
              12700
              13200
              13600
              13900
              14100
              14200
              14400

              3. Broj naselja

              Broj naselja
              <5
              6-10
              11-25
              26-50
              51-75
              76-100
              101-125
              126-150
              151-175
              176-200
              OJ
              3800
              4500
              5300
              6100
              6800
              7500
              8100
              8600
              9100
              9500

              4. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

              VELIKO RAZVOJNO SREDI?TE
              Konurbacijsko područje >150.000
              VEĆE RAZVOJNO SREDI?TE
              Urbana područja >30.000st
              SREDNJE RAZVOJNO SREDI?TE
              15.000 - 30.000 st
              MANJE RAZVOJNO SREDI?TE
              7.000 -15.000 st
              PODRUČNO SREDI?TE
              1.000 - 7.000 st.
              OPĆINSKA I OSTALA LOKALNA SREDI?TA
              6000 OJ
              4000 OJ
              2500 OJ
              1500 OJ
              1000 OJ
              500 OJ

              5. Specifične varijable utjecaja

              OJ
              1.
               POTRESNE ZONE - obračunavaju se ako
              • povr?ina VIII potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana
              • povr?ina IX potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana


               300
               500
               2.
                IZRA?EN RELJEF - obračunava se ako povr?ina visinskih razlika
               • > 500 m zauzima vi?e od:
                50% područja obuhvata plana,
               • 75% područja obuhvata plana,
               • > od 75% područja obuhvata plana.

                500
                1000
                2000
                3.
                 VRIJEDNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJI?TE - obračunava se ako povr?ine visoko i srednje pogodne za poljoprivredu zauzimaju
                • > 25% povr?ine obuhvata plana

                 1000
                 4.
                  ZA?TITA (stupanj za?tićenosti) - obračunavaju se ako je povr?ina za?tićenih područja > 25% povr?ine obuhvata prostornog plana
                 • nacionalni park, park prirode, strogi i posebni rezervati
                 • za?tićen krajolik i park ?uma, ostala za?tićena prirodna ba?tina
                 • za?tićene urbanističke cjeline i arheolo?ke zona
                 • pojedinačni za?tićeni spomenici graditeljske ba?tine

                  1000
                  500
                  1000
                  500
                  5.
                   PODRUČJA OČUVANE BIOSFERE I OSOBITIH VRIJEDNOSTI
                  • ekolo?ki očuvana brdsko-planinska područja; ?umska područja
                  • kra?ko područje
                  • jadransko područje

                   500
                   1000
                   2000
                   6.
                    PRISUTNOST POSEBNIH TEHNOLOGIJA
                   • TE i TO
                   • lokacije bazične industrije i industrijske zone povr?ine > 100 ha
                   • odlagali?ta radioaktivnog i opasnog otpada

                    500
                    1000
                    1000
                    7.
                     PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA
                    • vojni kompleksi > 100 ha
                    • turističkih mjesta C i D razreda
                    • > 5 turističkih mjesta C i D razreda
                    • jedno ili vi?e turističkih mjesta A i B razreda


                     500
                     500
                     1000
                     2000
                     8.
                      PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA
                     • autocesta
                     • magistralna ?eljeznička pruga
                     • međunarodni plovni put IV - VI klase
                     • međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi
                     • međunarodna pomorska i primarna zračna luka
                     • dalekovodi 400 kV i 220 kV
                     • HE, TE

                      500
                      500
                      500
                      500
                      500
                      500
                      500

                      6. Dokumentacijska osnova i istra?ivanje

                      1.NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
                      planova vi?eg reda 3500 OJ
                      planova ni?eg reda 1000 OJ
                      2.ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA (studije, istra?ivanja, itd.)
                      posebno se ugovora
                      3.STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)
                      posebno se ugovora
                      4.POTREBA VALORIZACIJE PROSTORNE DOKUMENTACIJE
                      posebno se ugovora
                      5.NU?NOST KOMPLEKSNIH ISTRA?IVANJA
                      posebno se ugovora

                      B.4. IZRADA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA (GUP)

                      Opis poslova izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP)

                      Članak 31.

                      Poslovi izrade Generalnog urbanističkog plana obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 7. vrednovani su u postocima naknade.

                      Tablica 7. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Generalnog urbanističkog plana (GUP)

                      Faza
                      Opis posla
                      %
                      1.Polazi?ta,

                      razvojne i resursne značajke, obveze iz prostornog plana ?upanije, ocjena stanja mogućnosti i ograničenja razvoja.

                      30
                      2.Ciljevi prostornog uređenja, naselja ili grada i općinskog/gradskog značaja
                      10
                      3.Plan prostornog uređenja
                      45
                      4.Odredbe za provođenje plana
                      10
                      5.Dono?enje plana (prijedlog prostornog plana)
                      5

                      Cijena usluge za poslove izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP)

                      Članak 32.

                      Najni?e i najvi?e stope naknade za poslove izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP) utvrđene su u tablici 8.

                      Tablica 8. Cijene usluge za poslove izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP)

                      Obračunska jedinica

                      (OJ)
                      Naknada (N) u kunama
                      od
                      do
                      m
                      60,90
                      73,30
                      n
                      0,9486
                      0,9483
                      5.000
                      196.544
                      235.959
                      7.500
                      288.736
                      346.597
                      10.000
                      379.330
                      455.307
                      12.000
                      450.950
                      541.242
                      14.000
                      521.957
                      626.437
                      16.000
                      592.442
                      711.002
                      18.000
                      662.474
                      795.022
                      20.000
                      732.107
                      878.559
                      22.000
                      801.382
                      961.664
                      24.000
                      870.333
                      1.044.379
                      26.000
                      938.990
                      1.126.739
                      28.000
                      1.007.376
                      1.208.771
                      30.000
                      1.075.510
                      1.290.500
                      32.000
                      1.143.412
                      1.371.948
                      34.000
                      1.211.095
                      1.453.133
                      36.000
                      1.278.574
                      1.534.072
                      38.000
                      1.345.860
                      1.614.778
                      40.000
                      1.412.965
                      1.695.264
                      42.500
                      1.496.604
                      1.795.582
                      45.000
                      1.579.991
                      1.895.594
                      47.500
                      1.663.140
                      1.995.320
                      50.000
                      1.746.064
                      2.094.774
                      55.000
                      1.911.285
                      2.292.925
                      60.000
                      2.075.733
                      2.490.146
                      70.000
                      2.402.577
                      2.882.109
                      80.000
                      2.727.021
                      3.271.178
                      90.000
                      3.049.381
                      3.657.734
                      100.000
                      3.369.902
                      4.042.071

                      Za N, m i n vidi članak 4.

                      Osnovna obilje?ja prostoraza izradu Generalnog urbanističkog plana (GUP)

                      Članak 33.

                      Za procjenu naknade poslova izrade Generalnog urbanističkog plana (GUP) odabiru se sljedeća osnovna obilje?ja prostora:

                      1. Povr?ina obuhvata

                      ha
                      <500
                      501-1000
                      1001-2000
                      2001-3000
                      3001-4000
                      4001-5000
                      5001-6000
                      6001-7000
                      OJ
                      6000
                      7000
                      9000
                      11000
                      13000
                      15000
                      17000
                      19000

                      2. Broj stanovnika ( u tisućama)

                      Br.st.
                      <15
                      15,01-25
                      25,01 -50
                      50,01 -75
                      75,01 -100
                      100,01 -125
                      125,01 - 150
                      150,01 - 175
                      175,01 - 200
                      200,01 -225
                      >225
                      OJ
                      5000
                      8500
                      11500
                      13000
                      14000
                      16500
                      19000
                      21400
                      23400
                      25200
                      27000

                      3. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

                      VELIKO RAZVOJNO SREDI?TE
                      >150.000 st.
                      VEĆE RAZVOJNO SREDI?TE
                      >50.000 st.
                      SREDNJE RAZVOJNO SREDI?TE
                      15.000 - 30.000 st.
                      OSTALI GRADOVI
                      <15.000 st.
                      6000 OJ
                      4000 OJ
                      2500 OJ
                      1500 OJ

                      4. Gustoća stanovni?tva (unutar obuhvata plana)

                      VELIKA Gst > 25 st/ha
                      SREDNJA Gst = 11 - 25 st/ha
                      NISKA Gst < 10 st/ha
                      12000 OJ
                      8000 OJ
                      4000 OJ

                      5. Specifične varijable utjecaja

                      OJ
                      1.
                       POTRESNE ZONE - obračunavaju se ako:
                      • povr?ina VIII potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana
                      • povr?ina IX potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana

                       300
                       500
                       2.
                        VRLO IZRA?EN RELJEF - obračunava se ako povr?ina s visinskim razlikama > 300m zauzima vi?e od:
                       • 50% područja obuhvata plana,
                       • 75% područja obuhvata plana,
                       • > 75% područja obuhvata plana

                        500
                        1000
                        2000
                        3.
                         PODZEMNE VODE:
                        • visoke podzemne vode
                        • klizi?ta na vi?e od 25% povr?ine obuhvata plana
                         500
                         500
                         4.
                          ZA?TITA (stupanj za?tićenosti) - obračunavaju se ako je povr?ina za?tićenih područja > 25% povr?ine obuhvata prostornog plana:
                         • za?tićena prirodna ba?tina
                         • za?tićene urbanističke cjeline i pojedinačni spomenici graditeljske ba?tine nulte i prve kategorije
                         • pojedinačni za?tićeni spomenici graditeljske ba?tine


                          1000
                          1000

                          500
                          5.
                           EKOLO?KA OBILJE?JA
                          • izvor ?tetnih utjecaja na okoli? (građevine za koje je obvezna izrada studije NN 37/97)
                          • 5 građevina za koje je obvezna izrada studije ?tetnih utjecaja na okoli? NN 37/97
                          • jadransko područje
                           500

                           1000
                           2000
                           6.
                            PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA
                           • vojni kompleksi > 50 ha
                           • turističko mjesto C i D razreda
                           • turističo mjesto B razreda
                           • turističko mjesto A razreda

                            500
                            500
                            1000
                            2000
                            7.
                             PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA
                            • autocesta
                            • magistralna ?eljeznička pruga
                            • međunarodni morski plovni piut i riječni plovni put IV - VI klase
                            • međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi
                            • međunarodna pomorska i primarna zračna luka
                            • dalekovodi 400 kV i 220 Kv
                            • TE/TO

                             1000
                             1000
                             1000
                             1000
                             1000
                             1000
                             1000

                             6. Dokumentacijska osnova i istra?ivanje

                             1.NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
                             planova vi?eg reda 3500 OJ
                             planova ni?eg reda 1000 OJ
                             2.ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA
                             posebno se ugovora
                             3.STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)
                             posebno se ugovora
                             4.VALORIZACIJA PROSTORNE DOKUMENTACIJE
                             posebno se ugovora
                             5.NU?NOST KOMPLEKSNIH ISTRA?IVANJA
                             posebno se ugovora

                             B.5. IZRADA URBANISTIČKOG PLANA UREÐENJA (UPU)

                             Opis poslova izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU)

                             Članak 34.

                             Poslovi izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU), obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 9. vrednovani su u postocima naknade.

                             Tablica 9.Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU)

                             Faza
                             Opis posla
                             %
                             1.Polazi?ta,

                             obveze iz PPUO ili PPUG, obveze iz GUP-a, ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja, posebnosti područja obuhvata plana.

                             20
                             2.Ocjena mogućnosti i uređenja prostora
                             10
                             3.Plan prostornog uređenja
                             40
                             4.Odredbe za provođenje plana
                             15
                             5.Dono?enje plana (prijedlog prostornog plana)
                             15

                             Cijena usluge za poslove izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU)

                             Članak 35.

                             Najni?e i najvi?e stope naknade za poslove izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) utvrđene su u tablici 10.

                             Tablica 10. Cijena usluge za poslove izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU)

                             Obračunska

                             jedinica

                             (OJ)
                             Naknada (N) u kunama
                             Planovi u mjerilu 1:1000
                             Planovi u mjerilu 1:2000
                             Planovi u mjerilu 1:5000
                             od
                             do
                             od
                             do
                             od
                             do
                             m
                             64,30
                             77,10
                             60,90
                             73,30
                             42,63
                             51,31
                             n
                             0,9675
                             0,9677
                             0,9486
                             0,9483
                             0,9486
                             0,9483
                             500
                             26.270
                             31.539
                             1.000
                             51.370
                             61.681
                             1.500
                             76.047
                             91.318
                             2.000
                             100.452
                             120.632
                             2.500
                             124.657
                             149.707
                             3.000
                             148.705
                             178.593
                             3.500
                             172.622
                             207.324
                             4.000
                             196.428
                             235.922
                             4.500
                             220.138
                             264.404
                             5.000
                             243.761
                             292.784
                             196.544
                             235.959
                             137.581
                             165.172
                             6.000
                             290.785
                             349.278
                             233.653
                             280.495
                             163.557
                             196.346
                             7.000
                             337.554
                             405.467
                             270.444
                             324.646
                             189.311
                             227.252
                             8.000
                             384.106
                             461.397
                             306.965
                             368.472
                             214.875
                             257.930
                             9.000
                             430.468
                             517.100
                             343.251
                             412.014
                             240.276
                             288.410
                             10.000
                             476.662
                             572.604
                             379.330
                             455.307
                             265.531
                             318.715
                             12.000
                             568.616
                             683.090
                             450.950
                             541.242
                             315.665
                             378.869
                             14.000
                             660.070
                             792.980
                             521.957
                             626.437
                             365.370
                             438.506
                             16.000
                             751.099
                             902.363
                             592.442
                             711.002
                             414.709
                             497.702
                             18.000
                             841.758
                             1.011.304
                             662.474
                             795.022
                             463.732
                             556.515
                             20.000
                             932.089
                             1.119.853
                             732.107
                             878.559
                             512.475
                             614.991
                             22.500
                             1.044.594
                             1.255.051
                             818.649
                             982.378
                             573.054
                             687.665
                             25.000
                             1.156.693
                             1.389.764
                             904.697
                             1.085.602
                             633.288
                             759.921
                             27.500
                             1.268.427
                             1.524.041
                             990.303
                             1.188.292
                             693.212
                             831.804
                             30.000
                             1.379.831
                             1.657.924
                             1.075.510
                             1.290.500
                             752.857
                             903.350
                             35.000
                             1.601.758
                             1.924.638
                             1.244.859
                             1.493.632
                             40.000
                             1.822.653
                             2.190.120
                             1.412.965
                             1.695.264
                             50.000
                             2.261.853
                             2.717.989
                             1.746.064
                             2.094.774

                             Za N, m i n vidi članak 4.

                             Osnovna obilje?ja prostora za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU)

                             Članak 36.

                             (1)Za procjenu naknade poslova izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) za planove u mjerilu 1:1000 odabiru se sljedeća osnovna obilje?ja prostora:

                             1. Povr?ina obuhvata

                             ha
                             do 1
                             1-2
                             2-5
                             5-10
                             10-20
                             20-40
                             40-60
                             60-100
                             100-200
                             200-300
                             300-500
                             >500
                             OJ/ha
                             400
                             300
                             250
                             200
                             160
                             150
                             120
                             110
                             90
                             80
                             70
                             50

                             2. Gustoća stanovanja (planirana)

                             < 40 st/ha
                             40 - 100 st/ha
                             < 101 st/ha
                             10 OJ/ha
                             30 OJ/ha
                             60 OJ/ha

                             3. Urbane funkcije i struktura izgradnje

                             (sredi?nji prostor grada i potezi urbaniteta povr?ine > 50% povr?ine obuhvata plana - Kig brutto)

                             SREDI?TE GRADA Kig brutto > 0,4
                             URBANA STRUKTURA U IZGRADNJI Kig brutto > 0,2
                             30 OJ/ha
                             15 OJ/ha

                             4. Centralitet naselja (obračun po naselju)

                             VELIKO RAZVOJNO SREDI?TE
                             >150.000 st.
                             VEĆE RAZVOJNO SREDI?TE
                             >50.000 st.
                             SREDNJE RAZVOJNO SREDI?TE
                             15.000 - 30.000 st.
                             MANJE RAZVOJNO SREDI?TE
                             (manje regionalno sredi?te, jače i slabije razvijenosti)
                             MALO RAZVOJNO SREDI?TE
                             (područno sredi?te)
                             OSTALA NASELJA
                             25 OJ/ha
                             20 OJ/ha
                             15 OJ/ha
                             10 OJ/ha
                             8 OJ/ha
                             5 OJ/ha

                             5. Specifične varijable utjecaja

                             OJ/ha
                             1.
                              POTRESNE ZONE - obračunavaju se ako:
                             • povr?ina VIII potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana
                             • povr?ina IX potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana

                              10
                              15
                              2.
                               VRLO IZRA?EN RELJEF - obračunava se ako povr?ina s visinskim razlikama > 300m zauzima vi?e od:
                              • 50% područja obuhvata plana
                              • 75% područja obuhvata plana
                              • > 75% područja obuhvata plana

                               50
                               10
                               20
                               3.
                                VODE I MORE
                               • visoke podzemne vode
                               • more

                                50
                                50
                                4.
                                 ZA?TITA (stupanj za?tićenosti) - obračunavaju se ako je povr?ina za?tićenih područja > 25% povr?ine obuhvata prostornog plana:
                                • za?tićena prirodna ba?tina
                                • za?tićene urbanističke cjeline i pojedinačni spomenici graditeljske ba?tine
                                • pojedinačni za?tićeni spomenici graditeljske ba?tine

                                 5
                                 20
                                 50
                                 5.
                                  EKOLO?KA OBILJE?JA
                                 • izvor ?tetnih utjecaja na okoli? (građevine za koje je obvezna izrada studije ("Narodne Novine"br. 37/97)
                                 • 5 građevina za koje je obvezna izrada studije ?tetnih utjecaja na okoli? ("Narodne Novine"br. 37/97
                                 • jadransko područje

                                  5

                                  10

                                  15
                                  6.
                                   PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA
                                  • autocesta, brza cesta
                                  • magistralna ?eljeznička pruga
                                  • TE/TO
                                  • prometni terminali
                                  • kolodvori

                                   5
                                   5
                                   50
                                   15
                                   10

                                   6. Dokumentacijska osnova i istra?ivanje

                                   1.NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE - GUP-a
                                   5 OJ/ha
                                   2.ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA
                                   posebno se ugovora
                                   3.STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)
                                   posebno se ugovora
                                   4.VALORIZACIJA PROSTORNE DOKUMENTACIJE
                                   posebno se ugovora
                                   5.NU?NOST KOMPLEKSNIH ISTRA?IVANJA
                                   posebno se ugovora
                                   6.IDEJNA RJE?ENJA ZGRADA
                                   posebno se ugovora

                                   (2) Za procjenu naknade poslova izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU) za planove u mjerilu 1:2000 i 1:5000 odabiru se sljedeća osnovna obilje?ja prostora :

                                   1. Povr?ina obuhvata

                                   ha
                                   <50
                                   51 -100
                                   101 -200
                                   201 -300
                                   301 -500
                                   501 -1000
                                   1001 -1500
                                   1501 -2000
                                   2001 -3000
                                   3001 -4000
                                   4001 -5000
                                   5001 -6000
                                   6001 -7000
                                   OJ
                                   3500
                                   4000
                                   4500
                                   5000
                                   5500
                                   6000
                                   8000
                                   9000
                                   11000
                                   13000
                                   15000
                                   17000
                                   19000

                                   2. Broj stanovnika ( u tisućama)

                                   Br.st.
                                   <1
                                   1,01-2
                                   2,01-4
                                   4,01-6
                                   6,01-8
                                   8,01-10
                                   10,01-12
                                   12,01-15
                                   15,01-20
                                   20,01-25
                                   OJ
                                   2000
                                   2500
                                   3000
                                   3500
                                   4000
                                   4500
                                   5000
                                   5000
                                   6000
                                   7000

                                   Br.st.
                                   25,01- 30
                                   30,01- 50
                                   50,01- 75
                                   75,01- 100
                                   100,01- 125
                                   125,01- 150150,01- 175175,01- 200200,01- 225>225
                                   OJ
                                   8500
                                   10500
                                   13000
                                   14000
                                   16500
                                   1900021400234002520027000

                                   3. Stupanj centraliteta naselja (obračun po naselju)

                                   VELIKO RAZVOJNO SREDI?TE
                                   >150.000 st.
                                   VEĆE RAZVOJNO SREDI?TE
                                   >50.000 st.
                                   SREDNJE RAZVOJNO SREDI?TE
                                   15.000 - 30.000 st.
                                   MANJE RAZVOJNO SREDI?TE
                                   (manje razvojno sredi?te jače i slabije razvijenosti
                                   MALO RAZVOJNO SREDI?TE
                                   (područno sredi?te)
                                   INICIJALNO RAZVOJNO SREDI?TE
                                   (lokalno sredi?te i ostala općinska)
                                   OSTALA NASELJA
                                   6000 OJ
                                   4000 OJ
                                   2500 OJ
                                   1500 OJ
                                   1000 OJ
                                   600 OJ
                                   300 OJ

                                   4. Gustoća stanovni?tva (unutar obuhvata plana)

                                   VELIKA Gst > 25 st/ha
                                   SREDNJA Gst = 11 - 25 st/ha
                                   NISKA Gst < 10 st/ha
                                   12000 OJ
                                   8000 OJ
                                   4000 OJ

                                   5. Specifične varijable utjecaja

                                   OJ/ha
                                   1.
                                    POTRESNE ZONE - obračunavaju se ako:
                                   • povr?ina VIII potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana
                                   • povr?ina IX potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana

                                    300
                                    500
                                    2.
                                     VRLO IZRA?EN RELJEF - obračunava se ako povr?ina s visinskim razlikama > 300 m zauzima vi?e od:
                                    • 50% područja obuhvata plana,
                                    • 75% područja obuhvata plana,
                                    • >75% područja obuhvata plana


                                     500
                                     1000
                                     2000
                                     3.
                                      PODZEMNE VODE:
                                     • visoke podzemne vode
                                     • klizi?ta na vi?e od 25% povr?ine obuhvata plana
                                      500
                                      500
                                      4.
                                       ZA?TITA (stupanj za?tićenosti) - obračunavaju se ako je povr?ina za?tićenih područja > 25% povr?ine obuhvata prostornog plana:
                                      • za?tićena prirodna ba?tina
                                      • za?tićene urbanističke cjeline i pojedinačni spomenici graditeljske ba?tine O-te i 1. Kategorije
                                      • pojedinačni za?tićeni spomenici graditeljske ba?tine


                                       1000
                                       1000

                                       500
                                       5.
                                        EKOLO?KA OBILJE?JA
                                       • izvor ?tetnih utjecaja na okoli? (građevine za koje je obvezna izrada studije NN 37/97)
                                       • 5 građevina za koje je obvezna izrada studije ?tetnih utjecaja na okoli? NN 37/97
                                       • jadransko područje

                                        500

                                        1000
                                        2000
                                        6.
                                         PRISUTNOST POSEBNIH KORISNIKA
                                        • vojni kompleksi > 50 ha
                                        • turističko mjesto C i D razreda
                                        • turističo mjesto B razreda
                                        • turističko mjesto A razreda

                                         500
                                         500
                                         1000
                                         2000
                                         7.
                                          PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA
                                         • autocesta
                                         • magistralna ?eljeznička pruga
                                         • međunarodni morski plovni piut i riječni plovni put IV - VI klase
                                         • međunarodni naftovodi i magistralni plinovodi
                                         • međunarodna pomorska i primarna zračna luka
                                         • dalekovodi 400 kV i 220 Kv
                                         • TE/TO

                                          1000
                                          1000
                                          1000
                                          1000
                                          1000
                                          1000
                                          1000

                                          6. Dokumentacijska osnova i istra?ivanje

                                          1.NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
                                          planova vi?eg reda 3500 OJplanova ni?eg reda 1000 OJ
                                          2.ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA(
                                          posebno se ugovora
                                          3.STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)
                                          posebno se ugovora
                                          4.VALORIZACIJA PROSTORNE DOKUMENTACIJE
                                          posebno se ugovora
                                          5.NU?NOST KOMPLEKSNIH ISTRA?IVANJA
                                          posebno se ugovora

                                          B.6. IZRADA DETALJNOG PLANA UREÐENJA (DPU)

                                          Opis poslova izrade Detaljnog plana uređenja (DPU)

                                          Članak 37.

                                          Poslovi izrade Detaljnog plana uređenja (DPU) obuhvaćeni su fazama poslova od 1 do 5. U tablici 11. vrednovani su u postocima naknade.

                                          Tablica 11. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu Detaljnog plana uređenja (DPU)

                                          FazaOpis posla
                                          %
                                          1.Polazi?ta

                                          Obveze iz PPUO ili PPUG, obveze iz GUP-a, ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja, posebnosti područja obuhvata plana.

                                          20
                                          2.Ocjena mogućnosti i uređenja prostora
                                          10
                                          3.Plan prostornog uređenja
                                          40
                                          4.Odredbe za provođenje plana
                                          15
                                          5.Dono?enje plana

                                          (prijedlog prostornog plana)

                                          15

                                          Cijena usluge za poslove izrade Detaljnog plana uređenja (DPU)

                                          Članak 38.

                                          Najni?e i najvi?e stope naknade za poslove izrade Detaljnog plana uređenja (DPU) utvrđene su u tablici 12.

                                          Tablica 12. Cijena usluge za poslove izrade

                                          Detaljnog plana uređenja (DPU)

                                          Obračunska jedinica

                                          (OJ)
                                          Naknada (N) u kunama
                                          od
                                          do
                                          m
                                          100,60
                                          122,50
                                          n
                                          0,9615
                                          0,9597
                                          500
                                          39.597
                                          47.680
                                          1.000
                                          77.108
                                          92.733
                                          1.500
                                          113.870
                                          136.846
                                          2.000
                                          150.154
                                          180.358
                                          2.500
                                          186.088
                                          223.429
                                          3.000
                                          221.743
                                          266.152
                                          3.500
                                          257.169
                                          308.587
                                          4.000
                                          292.401
                                          350.779
                                          4.500
                                          327.463
                                          392.757
                                          5.000
                                          362.375
                                          434.548
                                          6.000
                                          431.808
                                          517.640
                                          7.000
                                          500.795
                                          600.173
                                          8.000
                                          569.402
                                          682.231
                                          9.000
                                          637.679
                                          763.876
                                          10.000
                                          705.664
                                          845.154
                                          12.000
                                          840.874
                                          1.006.761
                                          14.000
                                          975.214
                                          1.167.280
                                          16.000
                                          1.108.816
                                          1.326.875
                                          18.000
                                          1.241.774
                                          1.485.666
                                          20.000
                                          1.374.163
                                          1.643.745
                                          22.500
                                          1.538.939
                                          1.840.457
                                          25.000
                                          1.703.010
                                          2.036.288
                                          27.500
                                          1.866.450
                                          2.231.329
                                          30.000
                                          2.029.318
                                          2.425.657
                                          35.000
                                          2.353.528
                                          2.812.407

                                          Za N, m i n vidi članak 4.

                                          Osnovna obilje?ja prostora za izradu Detaljnog plana uređenja (DPU)

                                          Članak 39.

                                          Za procjenu naknade poslova izrade Detaljnog plana uređenja (DPU) odabiru se sljedeća osnovna obilje?ja prostora :

                                          1. Povr?ina obuhvata

                                          ha
                                          do 1
                                          1-2
                                          2-5
                                          5-10
                                          10-20
                                          20-40
                                          40-60
                                          60-100
                                          100-200
                                          200-300
                                          300-500
                                          >500
                                          OJ/ha
                                          400
                                          300
                                          250
                                          200
                                          160
                                          150
                                          120
                                          110
                                          90
                                          80
                                          70
                                          50

                                          2. Gustoća stanovanja (planirana)

                                          < 40 st/ha
                                          40 - 100 st/ha
                                          < 101 st/ha
                                          10 OJ/ha
                                          30 OJ/ha
                                          60 OJ/ha

                                          3. Urbane funkcije i struktura gradnje

                                          (sredi?nji prostor grada i potezi urbaniteta povr?ine > 50% povr?ine obuhvata plana - Kig brutto)

                                          SREDI?TE GRADA Kig brutto > 0,4
                                          URBANA STRUKTURA U IZGRADNJI Kig brutto > 0,2
                                          30 OJ/ha
                                          15 OJ/ha

                                          4. Centralitet naselja (obračun po naselju)

                                          VELIKO RAZVOJNO SREDI?TE
                                          >150.000 st.
                                          VEĆE RAZVOJNO SREDI?TE
                                          >50.000 st.
                                          SREDNJE RAZVOJNO SREDI?TE
                                          15.000 - 30.000 st.
                                          MANJE RAZVOJNO SREDI?TE
                                          (manje regionalno sredi?te, jače i slabije razvijenosti)
                                          MALO RAZVOJNO SREDI?TE
                                          (područno sredi?te)
                                          OSTALA NASELJA
                                          25 OJ/ha
                                          20 OJ/ha
                                          15 OJ/ha
                                          10 OJ/ha
                                          8 OJ/ha
                                          5 OJ/ha

                                          5. Specifične varijable utjecaja

                                          OJ/ha
                                          1.
                                           POTRESNE ZONE - obračunavaju se ako:
                                          • povr?ina VIII potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana
                                          • povr?ina IX potresne zone zauzima > 50% područja obuhvata prostornog plana

                                           10
                                           15
                                           2.
                                            VRLO IZRA?EN RELJEF - obračunava se ako povr?ina s visinskim razlikama > 300 m zauzima vi?e od:
                                           • 50% područja obuhvata plana
                                           • 75% područja obuhvata plana
                                           • > 75% područja obuhvata plana

                                            50
                                            10
                                            20
                                            3.
                                             VODE I MORE
                                            • visoke podzemne vode
                                            • more

                                             50
                                             50
                                             4.
                                              ZA?TITA (stupanj za?tićenosti) - obračunavaju se ako je povr?ina za?tićenih područja > 25% povr?ine obuhvata prostornog plana:
                                             • za?tićena prirodna ba?tina
                                             • za?tićene urbanističke cjeline i pojedinačni spomenici graditeljske ba?tine
                                             • pojedinačni za?tićeni spomenici graditeljske ba?tine

                                              5
                                              20
                                              50
                                              5.
                                               EKOLO?KA OBILJE?JA
                                              • izvor ?tetnih utjecaja na okoli? (građevine za koje je obvezna izrada studije ("Narodne Novine"br. 37/97)
                                              • 5 građevina za koje je obvezna izrada studije ?tetnih utjecaja na okoli? ("Narodne Novine"br. 37/97
                                              • jadransko područje

                                               5

                                               10

                                               15
                                               6.
                                                PROMETNA, TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I ENERGETIKA
                                               • autocesta, brza cesta
                                               • magistralna ?eljeznička pruga
                                               • TE/TO
                                               • prometni terminali
                                               • kolodvori

                                                5
                                                5
                                                50
                                                15
                                                10

                                                6. Dokumentacijska osnova i istra?ivanje

                                                1.NEDOSTATAK PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE - GUP-a
                                                5 OJ/ha
                                                2.ZNANSTVENA DOKUMENTACIJA
                                                posebno se ugovora
                                                3.STRUČNE PODLOGE (sektorski planovi, sektorske studije)
                                                posebno se ugovora
                                                4.VALORIZACIJA PROSTORNE DOKUMENTACIJE
                                                posebno se ugovora
                                                5.NU?NOST KOMPLEKSNIH ISTRA?IVANJA
                                                posebno se ugovora
                                                6.IDEJNA RJE?ENJA ZGRADA I INFRASTRUKTURE
                                                posebno se ugovora

                                                B.7. STRUČNA PODLOGA ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE

                                                Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole

                                                Članak 40.

                                                Naknada za izradu stručne podloge za izdavanje lokacijske dozvole ugovara se slobodno

                                                B.8. OSTALI POSLOVI PROSTORNOG PLANIRANJA

                                                Ostali poslovi prostornog planiranja

                                                Članak 41.

                                                (1) U ostale poslove prostornog planiranja ubrajaju se:

                                                • sudjelovanje u izradi izvje?ća i programa mjera,
                                                • sudjelovanje u provedbi prostornih planova,
                                                • pripreme programa za pojedine urbanističke zadatke,
                                                • stručna mi?ljenja o pojedinim prostorno planskim pitanjima, posebne prezentacije prostornih problema,
                                                • urbanistička istra?ivanja i planiranja u svezi s pripremom ili provedbom sanacijskih i razvojnih mjera,
                                                • sudjelovanje u izradi propisa prostornog uređenja,
                                                • konzalting poslovi za pripremu i provedbu prostorno planske dokumentacije.

                                                (2) Naknada za ove poslove ugovara se slobodno. Umjesto toga mo?e se ugovoriti vremenska naknada.

                                                GLAVA III

                                                PROJEKTI

                                                A. ARHITEKTONSKI PROJEKTI

                                                Vrsta usluge

                                                Članak 42.

                                                Arhitektonski projekti izrađuju se u skladu s propisima i pravilima arhitektonske struke. Pravilnik obrađuje ove vrste arhitektonskih projekata:


                                                1. arhitektonske projekte građevina,
                                                2. projekte unutarnjeg uređenja prostora,
                                                3. projekte krajobrazne arhitekture.

                                                A.1. Arhitektonski projekti građevina

                                                Svrha usluge

                                                Članak 43.

                                                Arhitektonski projekti određuju funkcionalne, tehničke, ekonomske i oblikovne sastojke umjetnosti oblikovanja prostora.

                                                Opis poslova arhitektonskog projektiranja građevina

                                                Članak 44.

                                                (1) Opis poslova arhitektonskog projektiranja građevina obuhvaća poslove koji se odnose na gradnju, rekonstrukciju i odr?avanje. Osnovni poslovi sa?eti su u fazama poslova od 1 do 8.

                                                (2) Poslovi arhitektonskog projektiranja građevina sadr?e 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade projekta obavljaju se sljedeći poslovi:

                                                Opis faza poslova arhitektonskog projektiranja građevina

                                                Osnovni posloviDodatni poslovi1. Provjera zadatka

                                                Razja?njavanje postavljenog zadatka

                                                Savjetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslova

                                                Pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka

                                                Sa?etak rezultataSnimak postojećeg stanja

                                                Analiza polo?aja ili lokacije

                                                Tehnolo?ki projekt

                                                Sastavljanje prostornih programa

                                                Sastavljanje funkcionalnog programa

                                                Ispitivanje va?nosti za okoli?

                                                Ispitivanje ekolo?ke podobnosti za okoli?2. Idejno rje?enje

                                                Idejno rje?enje jest prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

                                                Idejno rje?enje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom izrade idejnog rje?enja provjeravaju.

                                                Idejno rje?enje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog programa.

                                                Idejno rje?enje sadr?i sljedeće elemente:

                                                - osnovne podatke o smje?taju građevine u prostoru,

                                                - osnovne podatke o prostornim gabaritima građevine,

                                                - osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu,

                                                - osnovna obilje?ja tlocrtnog rje?enja,

                                                - osnovne elemente oblikovanja,

                                                - osnovne elemente za kvantifikacije (povr?ine, volumeni).3. Idejni projekt

                                                Analiza podloga i uvjeta

                                                Usagla?avanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva)

                                                Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi)

                                                Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rje?enja jednakih zathjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s obja?njenjem

                                                Integriranje rje?enja projektanata drugih struka

                                                Razja?njavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalinh, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, biolo?kih i ekolo?kih odnosa, procesa i uvjeta

                                                Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

                                                Procjena tro?kova prema "Prilogu A"

                                                Sa?etak svih rezultata ove faze projektiranjaIspitivanje mogućih rje?enja temeljno različitih zahtjeva

                                                Pro?irivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima

                                                Sastavljanje plana financiranja

                                                Sastavljanje analize tro?kova izgradnje i upotrebe građevine te analize ekonomičnosti gradnje

                                                Sudjelovanje pri osiguravanju kredita

                                                Provođenje pretponuda za izvođenje

                                                Izrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela

                                                Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana

                                                Nadopuna idejnih podloga u pogledu posebnih mjera za optimalizaciju zgrade i građevnih dijelova koje prelaze uobičajenu količinu projektantskog posla, u svrhu smanjenja energetske potro?nje kao i smanjenja emisije ?tetnih tvari i ugljičnog dioksida i za iskori?tenje obnovljive energije u suradnji sa ostalim projektantima. Uobičajene mjere za u?tedu energije koje se moraju ostvariti zadane su propisima te općeprihvaćenim pravilima tehnike.4. Lokacijska dozvola

                                                Ishođenje lokacijske dozvole5. Glavni projekt

                                                Izrada odabranog projektnog rje?enja (postupna grafička razrada odabranog rje?enja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog kori?tenja energije) biolo?ke i ekolo?ke zahtjeve, primjenjujući rje?enja projektanata drugih struka, sve do konačnog rje?enja

                                                Integriranje projektnih rje?enja ostalih projektanata

                                                Opis građevine sa obja?njenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje

                                                Grafički prikaz cjelokupnog projekta, npr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata

                                                Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola

                                                Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rje?enja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima

                                                Proračun tro?kova prema "Prilogu A"

                                                Kontrola tro?kova usporedbom proračuna tro?kova i procjene tro?kova

                                                Objedinjavanje svih projektnih podloga

                                                Arhitektonski glavni projekt sadr?i tekstualni i grafički dio. U tekstualnom dijelu određeni su i sakupljeni opći podaci o investitoru, projektantu i građevini (naslov, dokument o registraciji projektanta, lokacijska dozvola, projektni zadatak i dr.), te opisni prikazi i ekonomski elementi projekta (tehnički opis, naznaka tehničkih normativa i standarda, i dr.).

                                                Program kontrole i osiguranja kvalitete

                                                Grafički dio projekta obuhvaća potrebne nacrte (polo?ajni nacrt, sve tlocrte, karakteristične presjeke, prikaze pročelja odnosno poglede i dr.). Za značajnije i slo?enije građevine arhitektonski se projekti upotpunjuju posebnim grafičkim prilozima, koji detaljnije obja?njavaju projektno rje?enje.

                                                Svi dijelovi arhitektonskog glavnog projekta moraju biti usklađeni, kako međusobno tako i u odnosu na ostale dijelove projektne dokumentacije.
                                                Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje tro?kova (optimiranje)

                                                Proračun ekonomičnosti

                                                Proračun tro?kova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga građevnih elemenata6. Građevna dozvola

                                                Predaja projekata za dozvole i suglasnosti

                                                Dopunjavanje i prilagođivanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rje?enja projektanata ostalih struka.Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda

                                                Razrada materijala za posebna ispitivanja

                                                Stručna i organizacijska podr?ka naručitelju pri ?albenom, tu?benom ili sl. postupku

                                                Izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvr?itelj nije odgovoran

                                                Ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt7. Izvedbeni projekt

                                                Pobli?e razrađuje dijelove glavnog projekta i dopunjuje ga izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rje?enjima potrebnim za gradnju građevina (izvedbeni nacrti, građevni i obrtnički detalji i dr.). Svi dijelovi ovog arhitektonskog projekta moraju također biti usklađeni međusobno i s ostalim projektima.

                                                Razrada glavnog projekta

                                                (postupna razrada nacrta građevine) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog kori?tenja energije) biolo?ke i ekolo?ke zahtjeve, primjenjujući rje?enja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rje?enja

                                                Grafički prikazi građevine sa svim pojedinim podacima potrebnim za gradnju, npr. konačni, potpuni izvedbeni, detaljni i konstruktivni nacrti u mjerilu 1:50 do 1:1, s potrebnim tekstualnim opisima;

                                                Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rje?enja sve do konačnog izvedbenog rje?enja

                                                Nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine.Sastavljanje detaljnog opisa radova za gradnju građevine i programa radova za gradnju građevine (tzv."knjige građevine") kao podloge za tro?kovničke opise.

                                                Sastavljanje detaljnog opisa prostora građevine u obliku "knjige prostora" kao podloge za tro?kovničke opise radova.

                                                Provjera odgovaraju li projektu za građevnu dozvolu izvedbeni nacrti koje je razradilo građevno poduzeće na osnovu opisa radova s programom radova.

                                                Izrada pregleda količina

                                                Provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički cre?i, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom8. Tro?kovnik

                                                Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje tro?kovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rje?enja ostalih struka u projektiranju

                                                Izrada tro?kovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova

                                                Usugla?avanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranjuSastavljanje opisa radova s obzirom na "knjigu građevine" / " knjigu prostora"

                                                Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova

                                                Sastavljanje usporednih pregleda tro?kova uz ocjenjivanje projektnih rje?enja ostalih struka u projektiranju

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje za poslove arhitektonskog projektiranja građevina

                                                Članak 45.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na arhitektonske projekte određuje se prema proračunskim tro?kovima gradnje građevine, prema stupnju slo?enosti kojoj građevina pripada te prema tablici postotaka cijena usluga.

                                                (2) Proračunski tro?kovi se određuju uzev?i u obzir način utvrđivanja tro?kova prema "Prilogu A" ovog Pravilnika.

                                                1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu tro?kova, a ako ne postoji prema procjeni tro?kova
                                                2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim tro?kovima, a ako ne postoje prema proračunu tro?kova.
                                                3. za nadzor mogu se proračunski tro?kovi utvrditi prema konačnim tro?kovima, a ako ne postoje prema ponudbenim

                                                (3) Proračunski tro?kovi na osnovi kojih se određuju postoci za osnovne poslove dobivaju se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova, unutra?nje instalacije i ugrađene opreme (ugrađeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedi?ta u dvoranama i sl.).

                                                (4) Za osnovne poslove koji se odnose na arhitektonske projekte ne mogu se uračunati tro?kovi za:

                                                1. građevinsko zemlji?te, uključujući i tro?kove kupnje i ra?či?ćavanja,
                                                2. pripremu građevinskog zemlji?ta, ako je izvr?itelj ne projektira i ne nadzire njeno izvođenje,
                                                3. javne priključke i ostale jednokratne izdatke,
                                                4. interne priključke ili uređaje za odvodnju i opskrbu ako ih izvr?itelj ne projektira i ne nadzire njihovo izvođenje,
                                                5. vanjska uređenja ("Prilog A", grupa tro?kova 500) ako nisu obuhvaćena grupom tro?kova 400 prema "Prilogu A",
                                                6. postrojenja i uređaje svake vrste ako izvr?itelj ne sudjeluje pri njihovoj nabavci, ne projektira ih i ne nadzire njihovu gradnju i ugradnju,
                                                7. uređaje i postrojenja koja nisu navedena u grupi tro?kova 400 i 540 prema "Prilogu A", ili koje naručitelj nabavlja bez sudjelovanja izvr?itelja,
                                                8. umjetnička djela ako nisu bitni sastavni dio građevine,
                                                9. umjetnički oblikovane građevne elemente ako ih izvr?itelj ne projektira i ne nadzire njihovu gradnju,
                                                10. tro?kovi mjera za gradnju preko zime i ostalih dodatnih mjera ,
                                                11. od?tete i tro?kovi naknade materijalne ?tete,
                                                12. popratni građevinski tro?kovi prema "Prilogu A", grupa tro?kova 700, npr. naknada za projektiranje, tro?kovi financiranja, takse i sl.

                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove arhitektonskog projektiranja građevina

                                                Članak 46.

                                                (1) Stupanj slo?enosti određuje se za poslove arhitektonskog projektiranja na osnovi sljedećih obilje?ja procjene:

                                                1. Stupanj slo?enosti I:

                                                Građevine s veoma malim projektnim zahtjevima, odnosno:

                                                • s veoma malim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
                                                • jednim funkcionalnim područjem.
                                                • veoma malim oblikovnim zahtjevima.
                                                • najjednostavnijim konstrukcijama,
                                                • jednostavnom tehničkom opremom ili bez nje,
                                                • bez jednostavnih zavr?nih radova ili s njima

                                                Sljedeće građevine pripisuju se obično, prema obujmu obilje?ja, ovom stupnju slo?enosti:

                                                najjednostavnije zgrade za boravak i spavanje, najjednostavnija skladi?ta, sjenici te ostale takve gospodarske i poljoprivredne zgrade, zakloni?ta, spojni hodnici i dr.

                                                2. Stupanj slo?enosti II:

                                                Građevine s manjim projektnim zahtjevima, odnosno:

                                                • s manjim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
                                                • s malo funkcionalnih područja,
                                                • s manjim oblikovnim zahtjevima,
                                                • s jednostavnim konstrukcijama,
                                                • s manjom tehničkom opremom,
                                                • s manjim zavr?nim radovima.

                                                Sljedeće građevine pripisuju se obično, prema obujmu obilje?ja, ovom stupnju slo?enosti:

                                                Jednostavne stambene zgrade sa zajedničkim sanitarnim i kuhinjskim prostorijama, jednostavne jednokatne uredske zgrade, jednostavne radionice bez posebne opreme, staklenici, naplatne kućice, gara?e, prodajna skladi?ta, kućice za de?urne slu?be, čekaonice javnog prometa, otvoreni vrtni paviljoni, muzički paviljoni i dr.

                                                3. Stupanj slo?enosti III:

                                                Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

                                                • s prosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
                                                • s vi?e jednostavnih funkcionalnih područja,
                                                • s prosječnim oblikovnim zahtjevima,
                                                • s normalnim ili uobičajenim konstrukcijama,
                                                • s prosječnom tehničkom opremom,
                                                • s prosječnim normalnim zavr?nim radovima

                                                Sljedeće građevine pripisuju se obično, prema obujmu obilje?ja, ovom stupnju slo?enosti:

                                                obiteljske kuće i vi?estambene zgrade s prosječnom opremom, jaslice, dječji vrtići, hoteli i odmarali?ta, osnovne ?kole, omladinski centri i okupljali?ta, đački i studentski domovi, domovi za stare i nemoćne, monta?ne zgrade metaloprerađivačke industrije s kranovima i manje slo?enom opremom, zgrade industrije ko?e, prehrambene industrije i precizne mehanike, zatvorene hale i poljoprivredne zgrade s prosječnom opremom, tiskare, hladnjače, manje kuhinje, slo?ene radionice, parkirali?ne zgrade, uredske zgrade s prosječnom opremom, skladi?ta, kantine i manji restorani, privredne zgrade, vatrogasne stanice, spasilačke postaje, ambulante, domovi zdravlja bez medicinske i tehničke opreme, manje bolnice, izlo?bene zgrade, kinematografi, gimnastičke i sportske dvorane, otvoreni bazeni, manje prometne postaje i dr.

                                                4. Stupanj slo?enosti IV:

                                                Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

                                                • s natprosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
                                                • s vi?e funkcionalnih područja s mnogostrukim vezama,
                                                • s natprosječnim oblikovnim zahtjevima,
                                                • s natprosječnim konstruktivnim zahtjevima,
                                                • s natprosječnom tehničkom opremom,
                                                • s natprosječnim zavr?nim radovima.

                                                Sljedeće građevine pripisuju se obično, prema obujmu obilje?ja, ovom stupnju slo?enosti:

                                                vi?estambene zgrade s natprosječnom opremom, zgrade na strmim terenima, terasaste zgrade, projektantski zahtjevne obiteljske kuće, nizovi kuća, domovi s dodatnom medicinskom i tehničkom opremom, centralne radionice, pivovare, zgrade u automobilskoj, metalnoj i kemijskoj industriji, zgrade s te?kim kranovima i zahtjevnom opremom, klaonice, rudarske separacije, energetske građevine, srednje ?kole i obrazovni centri, narodna sveučili?ta, stručne ?kole, visoke ?kole, sveučili?ta, akademije, zgrade s predavaonicama, laboratoriji, knji?nice i arhivi, instituti za obuku i neznanstveno istra?ivanje, poljoprivredne zgrade s nadprosječnom opremom, velike kuhinje, velike kavane i restorani, hoteli, banke, robne kuće, vijećnice, zgrade parlamenta i sudova kao i ostale upravne zgrade s natprosječnom opremom, bolnice I. i II. stupnja zbrinjavanja, specijalističke bolnice, bolnice posebne namjene, terapijske i rehabilitacijske zgrade, zgrade za odmor, terapiju i liječenje, crkve, koncertne dvorane, muzeji, studijske pozornice, vi?enamjenske dvorane za vjerske, kulturne ili sportske svrhe, zatvoreni bazeni, vrhunski sportski centri, veliki sportski tereni, velike autobusne i ?eljezničke postaje, riječne, morske i zračne pristani?ne zgrade, javne gara?e, skloni?ta i dr.

                                                5. Stupanj slo?enosti V:

                                                Građevine s veoma velikim projektnim zahtjevima, odnosno:

                                                • s veoma velikim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
                                                • s mno?tvom funkcionalnih područja sa sveobuhvatnim vezama,
                                                • s veoma velikim oblikovnim zahtjevima,
                                                • s veoma velikim konstruktivnim zahtjevima,
                                                • s raznolikom tehničkom opremom s velikim tehničkim zahtjevima
                                                • s opse?nim, kvalitativno besprijekornim zavr?nim radovima.

                                                Sljedeće građevine pripisuju se obično, prema obujmu obilje?ja, ovom stupnju slo?enosti:

                                                bolnice III. stupnja zbrinjavanja, sveučili?ne klinike, čeličane, zgrade za trosku, koksare, centralne energetske građevine, studijske zgrade za radio, televiziju i kazali?te, koncertne zgrade, kazali?ta, scenografije na otvorenom, zgrade i instituti za znanstveno istra?ivanje (eksperimentalne struke), interpolacije i dr.

                                                (2) U slučaju da se na jednu građevinu mogu primijeniti obilje?ja procjene iz vi?e stupnjeva slo?enosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju slo?enosti građevina mo?e pripisati, treba odabrati vi?i stupanj.

                                                Cijena usluga za osnovne poslove arhitektonskog projektiranja građevina

                                                Članak 47.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove arhitektonskog projektiranja utvrđene su u tablici 13.

                                                Tablica 13. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove arhitektonskog projektiranja građevina

                                                Reducirana vrijednost
                                                proračunskih tro?kova
                                                (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                IV
                                                V
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m2,943,553,554,384,385,615,616,426,427,05
                                                n0,12370,14390,14390,16290,16290,18520,18520,19480,19480,2021
                                                0,633,113,803,804,724,726,116,117,037,037,74
                                                1,002,943,553,554,384,385,615,616,426,427,05
                                                1,602,773,323,324,064,065,145,145,865,866,41
                                                2,502,623,113,113,773,774,734,735,375,375,86
                                                4,002,472,912,913,493,494,344,344,904,905,33
                                                6,302,342,732,733,243,243,993,994,494,494,86
                                                102,212,552,553,013,013,663,664,104,104,43
                                                162,082,382,382,792,793,363,363,743,744,03
                                                251,972,242,242,592,593,093,093,433,433,68
                                                401,862,092,092,402,402,832,833,133,133,34
                                                631,761,961,962,232,232,602,602,872,873,05
                                                1001,832,072,072,392,392,622,622,78
                                                1601,922,192,192,392,392,53
                                                2501,782,022,022,192,192,31
                                                4001,651,851,852,002,002,10

                                                Za V,m,n vidi članak 5.

                                                Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

                                                Članak 48.

                                                (1) Cijena usluge izračunata prema tablici 13. iz članka 47. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 14.

                                                Tablica 14. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu

                                                arhitektonskog projekta građevina

                                                Arhitektonski projekti građevina
                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Provjera zadatka
                                                2
                                                2.Idejno rje?enje
                                                6
                                                3.Idejni projekt
                                                14
                                                4.Lokacijska dozvola
                                                3
                                                5.Glavni projekt
                                                30
                                                6.Građevna dozvola
                                                3
                                                7.Izvedbeni projekt
                                                32
                                                8.Tro?kovnik
                                                10

                                                (2) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

                                                (3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i tro?kovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

                                                Ostale usluge vezane na arhitektonsko projektiranje

                                                Članak 49.

                                                U ostale usluge ubraja se:

                                                1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

                                                Opis poslova ove usluge je sljedeći:

                                                Objedinjavanje svih ugovornih podloga za raspis natječaja za izvoditelje za sve vrste radova i za sve struke

                                                Prikupljanje ponuda

                                                Ispitivanje i vrednovanje ponuda uključujući i sastavljanje pregleda usporedbe cijena za pojedine radove uz sudjelovanje projektanata svih struka

                                                Usagla?avnje i objedinjavanje radova pojedinih struka koji sudjeluju u ponudama i ugovaranju radova.

                                                Pregovori s ponuđačima

                                                Pregled tro?kova prema "Prilogu A" s cijenama iz ponuda

                                                Kontrola tro?kova usporedbom predračunskih tro?kova i ponudbenih tro?kova

                                                Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

                                                Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

                                                2. Nadzor gradnje građevine

                                                Nadzor gradnje građevine obavlja ovla?teni arhitekt ili in?enjer.

                                                Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

                                                3. Projektantski nadzor

                                                Ako nadzor gradnje građevine nije ugovoren s izvr?iteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvr?iteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

                                                Odstupanja i primjedbe

                                                Članak 50.

                                                (1) Postoci utvrđeni na temelju odredbe iz članka 47. mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije građevine kada povećanje naknade iznosi od 25% do 50%,

                                                (2) Postoci utvrđeni na temelju odredbe iz članka 47. ne primjenjuju se:

                                                • za izradu dokumentacije serijskih, monta?nih i tipskih građevina,
                                                • za građevine termoelektrana i toplana.

                                                Za navedene slučajeve cijena usluge mo?e se ugovoriti slobodno ili kao vremenska nakanada.

                                                (3) Kada je riječ o kompleksima građevina kao ?to su: stambena naselja, bolnički, industrijski i skladi?ni kompleksi, sveučili?ni kompleksi i sveučili?ni gradovi, poljoprivredna gospodarstva i sl., svaka pojedina građevina proračunava se posebno u dijelu proračunskih tro?kova i postotaka, a posebno se određuje cijena dispozicijskog rje?enja kompleksa.

                                                (4) Građevine za koje se radi dokumentacija za rekonstrukciju i koje su smje?tene u povijesnim ambijentima, svrstavaju se jedan stupanj slo?enosti vi?e.

                                                A.2. Projekti unutarnjeg uređenja prostora

                                                Svrha usluge

                                                Članak 51.

                                                Projektom unutarnjeg uređenja rje?ava se prostorno, funkcionalno, tehničko-tehnolo?ko i oblikovno unutra?njost arhitektonske građevine. Dok arhitektonskoj konstrukciji glavni projekt određuje osnovne tehničke elemente građevine, projekt unutarnjeg uređenja vizualnim obogaćenjem i oblikovnim oplemenjivanjem kultivira njegove unutarnje prostore. Izbor, polikromija, oblikovanje i umjetnička obrada gradiva (podovi, zidovi, stropovi), namje?taja, rasvjetnih tijela i ostalih elemenata tehničke opreme vizualno izra?avaju osnovnu svrhu projekta unutarnjeg uređenja.

                                                Sadr?aj usluge

                                                Članak 52.

                                                Cjelokupan projekt unutarnjeg uređenja osniva se na arhitektonskom idejnom rje?enju prostornih, funkcionalnih i oblikovnih odnosa u unutra?njosti građevine koji su tehnički određeni prethodnim arhitektonskim i konstrukcijskim glavnim projektom.

                                                Opis poslova arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja

                                                Članak 53.

                                                (1) Poslova arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja obuhvaćaju poslove koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i odr?avanje. Osnovni poslovi sa?eti su u fazama poslova od 1 do 8.

                                                (2) Poslovi arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja sadr?e 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade projekta obavljaju se sljedeći poslovi:

                                                Opis faza poslova arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja

                                                Osnovni posloviDodatni poslovi1. Provjera zadatka

                                                Razja?njavanje postavljenog zadatka

                                                Savjetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslova

                                                Pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka

                                                Sa?etak rezultata
                                                Snimak postojećeg stanja

                                                Tehnolo?ki projekt

                                                Sastavljanje prostornih programa

                                                Sastavljanje funkcionalnog programa2. Idejno rje?enje

                                                Idejno rje?enje jest prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

                                                Idejno rje?enje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih koje se tijekom izrade idejnog rje?enja provjeravaju.

                                                Idejno rje?enje predstavlja grafičku provjeru koncepta ili projektnog programa.

                                                Idejno rje?enje sadr?i sljedeće elemente:

                                                - osnovnu funkcionalnu i organizacijsku shemu

                                                - osnovna obilje?ja tlocrtnog rje?enja

                                                - osnovne elemente oblikovanja

                                                - osnovne elemente za kvantifikacije (povr?ine, volumeni).


                                                3. Idejni projekt

                                                Analiza podloga i uvjeta

                                                Usugla?avanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva)

                                                Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi)

                                                Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rje?enja jednakih zahtjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s obja?njenjem

                                                Integriranje rje?enja projektanata drugih struka

                                                Razja?njavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, energetskih, biolo?kih, ekolo?kih odnosa, procesa i uvjeta

                                                Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

                                                Procjena tro?kova prema "Prilogu A"

                                                Sa?etak svih rezultata ove faze projektiranja
                                                Ispitivanje mogućih rje?enja temeljno različitih zahtjeva

                                                Pro?irivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima

                                                Sastavljanje plana financiranja

                                                Sastavljanje analize tro?kova izgradnje i upotrebe građevine te analize ekonomičnosti gradnje

                                                Sudjelovanje pri osiguravanju kredita

                                                Provođenje predponuda za izvođenje

                                                Izrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela

                                                Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana

                                                Nadopuna idejnih podloga u pogledu posebnih mjera za optimalizaciju zgrade i građevnih dijelova koje prelaze uobičajenu količinu projektantskog posla, u svrhu smanjenja energetske potro?nje kao i smanjenja emisije ?te tnih tvari i ugljičnog dioksida i za iskori?te nje obnovljive energije u suradnji sa ostalim projektantima.Uobičajene mjere za u?tedu energije koje se moraju ostvariti zadane su propisima te općeprihvaćenim pravilima tehnike.4. Lokacijska dozvola

                                                Ishođenje lokacijske dozvole5. Glavni projekt

                                                Izrada odabranog projektnog rje?enja (postupna grafička razrada odabranog rje?enja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog kori?tenja energije) biolo?ke i ekolo?ke zahtjeve, primjenjujući rje?enja projektanata drugih struka, sve do konačnog rje?enja

                                                Integriranje projektnih rje?enja ostalih projektanata

                                                Opis građevine sa obja?njenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje

                                                Grafički prikaz cjelokupnog projekta, na pr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata; kod unutarnjeg uređenja u mjerilu 1:50 do 1: 20, s pojedinostima izvedbe zidova, boje, rasvjete i materijala), u konkretnom slučaju i detaljni planovi prostornih grupa koje se vi?e puta ponavljaju

                                                Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola

                                                Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rje?enja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima

                                                Proračun tro?kova prema "Prilogu A"

                                                Kontrola tro?kova usporedbom proračuna tro?kova i procjene tro?kova.

                                                Objedinjavanje svih projektnih podloga
                                                Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje tro?kova (optimiranje).

                                                Proračun ekonomičnosti.

                                                Proračun tro?kova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga građevnih elemenata.6. Građevna dozvola

                                                Predaja projekata za dozvole i suglasnosti

                                                Dopunjavanje i prilagođivanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rje?enja projektanata ostalih struka
                                                Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda.

                                                Razrada materijala za posebna ispitivanja.

                                                Stručna i organizacijska podr?ka naručitelju pri ?albenom, tu?benom ili sl. postupku

                                                Izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvr?itelj nije odgovoran

                                                Ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt7. Izvedbeni projekt

                                                Razrada glavnog projekta

                                                (postupna razrada nacrta građevine) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog kori?tenja energije) biolo?ke i ekolo?ke zahtjeve, primjenjujući rje?enja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rje?enja

                                                Grafički prikazi građevine sa svim pojedinim podacima potrebnim za gradnju, npr. konačni, potpuni izvedbeni, detaljni i konstruktivni nacrti u mjerilu 1:50 do 1:1, s potrebnim tekstualnim opisima

                                                Kod unutarnjeg uređenja: detaljni prikaz prostorija i prostornih cjelina u mjerilu 1: 25 do 1:1 s potrebnim tekstualnim opisima

                                                Određivanje materijala

                                                Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rje?enja sve do konačnog izvedbnog rje?enja

                                                Nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine
                                                Sastavljanje detaljnog opisa radova za gradnju građevine i programa radova za gradnju građevine ("knjige građevine") kao podloge za tro?kovničke opise.

                                                Sastavljanje detaljnog opisa prostora građevine u obliku "knjige prostora" kao podloge za tro?kovničke opise radova.

                                                Provjera odgovaraju li izvedbeni nacrti koje je razradilo građevno poduzeće na osnovi opisa radova s programom radova projektu za građevnu dozvolu

                                                Izrada pregleda količina

                                                Provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički cre?i, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom8. Tro?kovnik

                                                Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje tro?kovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rje?enja ostalih struka u projektiranju

                                                Izrada tro?kovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova

                                                Usugla?avanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju
                                                Sastavljanje opisa radova s obzirom na "knjigu građevine"/

                                                "prostornu knjigu"

                                                Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova

                                                Sastavljanje usporednih pregleda tro?kova uz ocjenjivanje projektnih rje?enja ostalih struka u projektiranju

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 54.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na arhitektonske projekte unutarnjeg uređenja određuje se prema proračunskim tro?kovima gradnje, prema stupnju slo?enosti kojoj građevina pripada kao i prema tablici postotaka cijena usluga

                                                (2) Proračunski tro?kovi se određuju uzev?i u obzir način utvrđivanja tro?kova prema "Prilogu A" ovog Pravilnika.

                                                1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu tro?kova, a ako ne postoji prema procjeni tro?kova

                                                2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim tro?kovima, a ako ne postoje prema proračunu tro?kova.

                                                3. za nadzor mogu se proračunski tro?kovi utvrditi prema konačnim tro?kovima, a ako ne postoje prema ponudbenim

                                                (3) Proračunski tro?kovi na osnovi kojih se određuju postoci za osnovne poslove dobivaju se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova, unutra?nje instalacije i ugrađene opreme (ugrađeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedi?ta u dvoranama i sl.).

                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja

                                                Članak 55.

                                                (1) Stupanj slo?enosti određuje se za poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja na osnovi sljedećih obilje?ja procjene:

                                                1. Stupanj slo?enosti I:

                                                Unutarnje uređenje s veoma malim projektnim zahtjevima, odnosno:.

                                                • s jednim funkcionalnim područjem,
                                                • s veoma malim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu,
                                                • s veoma malim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije,
                                                • s jednostavnom tehničkom opremom ili bez nje,
                                                • s veoma malim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal,
                                                • s veoma malim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja,

                                                Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujumu obilje?ja, u pravilu, ovom stupnju slo?enosti:

                                                unutarnje prometne povr?ine, otvorene dvorane za odmor i igru, najjednostavniji unutarnji prostori za privremnu uporabu

                                                2. Stupanj slo?enosti II:

                                                Unutarnje uređenje s manjim projektnim zahtjevima, odnosno:

                                                • s malo funkcionalnih područja,
                                                • s manjim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu,
                                                • s manjim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije,
                                                • s manjim tehničkom opremom,
                                                • s manjim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal,
                                                • s manjim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja.

                                                Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujmu obilje?ja, u pravilu, ovom stupnju slo?enosti:

                                                jednostavni stambeni, boravi?ni i uredski prostori, radionice, prodajna skladi?ta, popratne prostorije na sportskim terenima, jednostavni prodajni kiosci,

                                                unutarnji prostori koji se opremaju serijski proizvedenim namje?tajem i opremom prosječne kvalitete

                                                3. Stupanj slo?enosti III:

                                                Unutarnje uređenje s prosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

                                                • s vi?e jednostavnih funkcionalnih područja,
                                                • s prosječnim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu,
                                                • s prosječnim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije,
                                                • s prosječnim tehničkom opremom,
                                                • s prosječnim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal,
                                                • s prosječnim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja.

                                                Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujmu obilje?ja, u pravilu, ovom stupnju slo?enosti:

                                                prostori za boravak i slobodno vrijeme, uredi, gostione, prostori za stanovanje, okupljanje i prodaju, zajedničke prostorije, prostorije socijalnog karaktera, kantine, hotelske i bolesničke sobe, učionice, kupaonice s prosječnim zavr?nim radovima, prosječnom opremom ili prosječnim tehničkim uređajima, sajamski ?tandovi s primjenom sistemskih ili modularnih građevnih elemenata, prosječno obilikovani unutarnji prostori uređeni prete?no serijski proizvedenim namje?tajem i opremom

                                                4. Stupanj slo?enosti IV:

                                                Unutarnje uređenje s natprosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

                                                • s vi?e funkcionalnih područja s raznolikim odnosima,
                                                • s natprosječnim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu,
                                                • s natprosječnim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije,
                                                • s natprosječnim zahtjevima s obzirom na tehničku opremu,
                                                • s natprosječnim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal,
                                                • s natprosječnim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja.

                                                Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujmu obilje?ja, u pravilu, ovom stupnju slo?enosti:

                                                prostori za stanovanje, boravak, terapiju, prodaju, radne prostorije, prostori za knji?nice, sastanke, gostionice, dru?tvene prostorije, prostori za predavanja, izlo?be, sajamske ?tandove, specijalizirane trgovine, ako nisu navedeni u stupnjevima slo?enosti II ili III, prijemne i ?alter sale s natprosječnim zavr?nim radovima, zgrade sa vrhunskom opremom ili natprosječnim tehničkim uređajima npr. bolnice, hoteli, banke robne kuće, trgovački centri ili vijećnice, sale parlamenta i sudova, vi?enamjenske dvorane za vjerske, kulturne ili sportske namjene, unutra?nje uređenje bazena i gospodarskih kuhinja, crkve, natprosječno uređeni unutarnji prostori, između ostalog uz primjenu serijski proizvedenog namje?taja i opreme vi?e kvalitete

                                                5. Stupanj slo?enosti V:

                                                Unutarnje uređenje s veoma velikim projektnim zahtjevima, odnosno:

                                                • s mno?tvom funkcionalnih područja sa sveobuhvatnim odnosima,
                                                • s veoma velikim oblikovnim zahtjevima s obzirom na rasvjetu,
                                                • s veoma velikim zahtjevima s obzirom na prostorne odnose i proporcije,
                                                • s raznolikom tehničkom opremom s velikim tehničkom zahtjevima,
                                                • s veoma velikim oblikovnim zahtjevima s obzirom na boju i materijal,
                                                • s veoma velikim zahtjevima s obzirom na konstruktivno oblikovanje detalja.

                                                Unutarnje uređenje pripisuje se prema obujmu obilje?ja, u pravilu, ovom stupnju slo?enosti:

                                                koncertne i kazali?ne dvorane, sudske vijećnice, studijske prostorije za radio, televiziju i kazali?te, poslovni prostori i prostori za okupljanje sa zahtjevnim zavr?nim radovima, skupom opremom ili veoma velikim tehničkim zahtjevima

                                                unutarnji prostori reprezentativnog karaktera sa zahtjevnim zavr?nim radovima, skupocjenom opremom ili posebnim zahtjevima s obzirom na tehničku opremu, scenografije kao i prostori s prete?no projektiranom opremom

                                                (2) U slučaju da se na jedno unutarnje uređenje mogu primjeniti obilje?ja procjene iz vi?e stupnjeva slo?enosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju slo?enosti unutaranje uređenje mo?e pripisati, tada treba odabrati vi?i stupanj.

                                                Cijena usluga za osnovne poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja

                                                Članak 56.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja utvrđene su u tablici 15.

                                                Tablica15. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove arhitektonskog projektiranja unutarnjeg uređenja

                                                Reducirana vrijednost
                                                proračunskih
                                                tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                IV
                                                V
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m4,986,166,166,626,627,207,207,997,998,80
                                                n0,30050,30190,30190,30500,30500,30720,30720,31180,31180,3172
                                                0,635,727,097,097,637,638,308,309,239,2310,19
                                                1,004,986,166,166,626,627,207,207,997,998,80
                                                1,604,325,355,355,745,746,246,246,906,907,58
                                                2,503,784,674,675,015,015,445,446,016,016,58
                                                4,003,284,064,064,344,344,714,715,195,195,67
                                                6,302,863,543,543,783,784,094,094,504,504,91
                                                102,493,083,083,283,283,553,553,903,904,24
                                                162,162,672,672,842,843,073,073,373,373,65
                                                251,892,332,332,482,482,682,682,932,933,17
                                                401,642,022,022,152,152,322,322,532,532,73
                                                631,431,761,761,871,872,022,022,202,202,37
                                                1001,531,631,631,751,751,901,902,04
                                                1601,411,521,521,641,641,76
                                                2501,231,321,321,431,431,53

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

                                                Članak 57.

                                                (1) Cijena usluge izračunata prema tablici 15. iz članka 56. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 16.

                                                Tablica 16. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu

                                                arhitektonskog projekta unutarnjeg uređenja

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Provjera zadatka
                                                2
                                                2.Idejno rje?enje
                                                4
                                                3.Idejni projekt
                                                9
                                                4.Lokacijska dozvola
                                                0
                                                5.Glavni projekt
                                                45
                                                6.Građevna dozvola
                                                2
                                                7.Izvedbeni projekt
                                                35
                                                8.Tro?kovnik
                                                3

                                                (2) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

                                                (3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i tro?kovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

                                                Ostale usluge vezane na arhitektonsko projektiranje unutarnjeg uređenja i gradnju građevine

                                                Članak 58.

                                                U ostale usluge ubrajaju se:

                                                1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova:

                                                Opis poslova ove usluge je sljedeći:

                                                Objedinjavanje svih ugovornih podloga za raspis natječaja za izvoditelje za sve vrste radova i za sve struke

                                                Prikupljanje ponuda

                                                Ispitivanje i vrednovanje ponuda uključujući i sastavljanje pregleda usporedbe cijena za pojedine radove uz sudjelovanje projektanata svih struka

                                                Usagla?avnje i objedinjavanje radova pojedinih struka koji sudjeluju u ponudama i ugovaranju radova.

                                                Pregovori s ponuđačima

                                                Pregled tro?kova prema "Prilogu A" s cijenama iz ponuda

                                                Kontrola tro?kova usporedbom predračunskih tro?kova i ponudbenih tro?kova

                                                Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

                                                Cijena te usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

                                                2. Nadzor gradnje građevine

                                                Nadzor gradnje građevine obavlja ovla?teni arhitekt ili in?enjer.

                                                Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

                                                3. Projektantski nadzor

                                                Ako nadzor gradnje građevine nije ugovoren s izvr?iteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

                                                Odstupanja i primjedbe

                                                Članak 59.

                                                Postoci utvrđeni na osnovi odredbi u članku 56. mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije, a povećanje iznosi od 25% do 50%.

                                                A.3. Projekti krajobrazne arhitekture

                                                Svrha usluge

                                                Članak 60.

                                                Projekt karjobraznog uređenja primjereno mikroklimatskim, ekolo?kim i topografskim specifičnostima ambijenta, uvjetima lokacije i programskim zahtjevima, funkcionalno i oblikovno rje?ava sve elemente uređenja otvorenih (vanjskih) prostora. Svrha projekata krajobrazne arhitekture je uređenje svih krajobraznih struktura unutar i van naseljenih područja u namjeri da doprinese planski uređenoj uupotrebi prostora, djelotvornijoj za?titi i kvalitetnijem uređenju prostora.

                                                Opis osnovnih poslova projekata krajobrazne arhitekture

                                                Članak 61.

                                                (1) Opis poslova arhitektonskog projektiranja krajobraznog uređenja obuhvaća poslove koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i odr?avanje. Osnovni poslovi sa?eti su u fazama poslova od 1 do 8.

                                                (2) Poslovi arhitektonskog projektiranja krajobraznog uređenja sadr?e 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade prostornog plana obavljaju se sljedeći poslovi:

                                                Opis faza poslova projekata krajobrazne arhitekture

                                                Osnovni posloviDodatni poslovi1. Provjera zadatka

                                                Razja?njavanje postavljenog zadatka

                                                Savjetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslova

                                                Pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka

                                                Sa?etak rezultata
                                                Snimak postojećeg stanja i prikupljanje podataka o tlu.

                                                Sastavljanje prostornih programa

                                                Sastavljanje funkcionalnog programa2. Idejno rje?enje

                                                Idejno rje?enje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

                                                Idejno rje?enje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom izrade idejnog rje?enja provjeravaju.3. Idejni projekt

                                                Analiza podloga i uvjeta

                                                Usagla?avanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva)

                                                Sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi)

                                                Razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rje?enja jednakih zathjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s obja?njenjem

                                                Integriranje rje?enja projektanata drugih struka

                                                Razja?njavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalinh, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, biolo?kihi ekolo?kihodnosa, procesa i uvjeta

                                                Pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

                                                a) Pripremna faza

                                                Detaljna inventarizacija postojećeg zelenila po vrstama drveća i grmlja te njihov raspored u prostoru u odgovarajućem mjerilu.

                                                Analiza postojeće vegetacije u smislu mogućnosti daljnjeg kori?tenja.

                                                Analiza i vrednovanje ostalih prirodnih uvjeta relevantnih za uređenje otvorenih (vanjskih) povr?ina (tlo, podzemna voda, vjetar i ostali klimatski faktori i dr.), uključujući razrje?avanje granice zahvata i usklađivanje situacije s okolnim strukturama.

                                                b) Prostorno i oblikovno rje?enje koje sadr?i:

                                                temeljnu razdiobu povr?ina na zelenilo, promet, povr?ine za igru i ?port (ovisno o programu i ciljevima uređenja), zatim temeljnu diferencijaciju i načelnu specifikaciju primjenjenog biljnog materijala, pregled odnosa postojećeg stanja vegetacije s novim rje?enjem, plan sadr?aja opreme i obrade povr?ina te plan nivelacije, odvodnje i dr. kao i usklađenost sa kotnim planom svih komunalnih instalacija. Po potrebi obrada detalja u cilju potpunije ilustracije ideje.

                                                Obja?njenje i obrazlo?enje projekta.

                                                Procjena tro?kova prema "Prilogu A"

                                                Sa?etak svih rezultata ove faze projektiranja
                                                Ispitivanje mogućih rje?enja temeljno različitih zahtjeva

                                                Pro?irivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima

                                                Sastavljanje plana financiranja

                                                Sastavljanje analize tro?kova izgradnje

                                                Provođenje pretponuda za izvođenje

                                                Izrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela

                                                Sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana4. Lokacijska dozvola

                                                Izrada stručnih podloga na osnovi idejnog rje?enja ili idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.

                                                Ishođenje lokacijske dozvole.5. Glavni projekt

                                                Izrada odabranog projektnog rje?enja (postupna grafička razrada odabranog rje?enja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, biolo?ke i ekolo?ke zahtjeve, primjenjujući rje?enja projektanata drugih struka, sve do konačnog rje?enja

                                                Integriranje projektnih rje?enja ostalih projektanata

                                                Opis projektom uređene povr?ine sa obja?njenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje

                                                Grafički prikaz cjelokupnog projekta, na pr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata; u mjerilu 1:500 do 1:100, a naročito s podacima o pobolj?anju funkcija biotopa, mjerama za za?titu, njegu i razvoj ekosustava i detaljni planovi sadnje

                                                Detaljna usklađenost projekta karajobrazne arhitekture sa projektima infrastrukture

                                                Dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola

                                                Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rje?enja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima

                                                Proračun tro?kova prema "Prilogu A"

                                                Kontrola tro?kova usporedbom proračuna tro?kova i procjene tro?kova.

                                                Objedinjavanje svih projektnih podloga
                                                Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje tro?kova (optimiranje)

                                                Proračun ekonomičnosti

                                                Proračun tro?kova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga vrtno-arhitektonskih elemenata6. Građevna dozvola

                                                Predaja projekata za dozvole i suglasnosti

                                                Dopunjavanje i prilagođavanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rje?enja projektanata ostalih struka
                                                Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda

                                                Stručna i organizacijska podr?ka naručitelju pri ?albenom, tu?benom ili sl. postupku

                                                Izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvr?itelj nije odgovoran

                                                Ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt7. Izvedbeni projekt

                                                Razrada glavnog projekta,

                                                (postupna razrada nacrta objekata krajobrazne arhitekture) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, biolo?ke i ekolo?ke zahtjeve, primjenjujući rje?enja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rje?enja

                                                Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja sadr?i:

                                                Izradu podloge s ucrtanim svim objektima i sadr?ajima te kotnim planom instalacija (iskolčenje ceste, građevine, infrastruktura i ostalo) u odgovarajućem mjerilu za gradnju

                                                Plan povr?inske nivelacije terena (obračun zemljanih masa i oblikovanje),

                                                Plan sadnje biljnog materijala s diferencijacijom novoprojektirane i postojeće vegetacije (koja se uklapa u novo rje?enje) u odgovarajućem mjerilu za gradnju

                                                Plan opreme, sadr?aja i vrtno-tehničke obrade u odgovarajućem mjerilu ?to obuhvaća sljedeće: povr?inska obrada spojna (staze, odmori?ta, park-trgovi, dječja igrali?ta i dr.); parkovni i rekreacioni sadr?aji, urbana oprema ( klupe, ko?are, sprave za dječju igru i sl.); sistem funkcioniranja povr?inske odvodnje i opskrbe vodom zelenih povr?ina

                                                (lokacija vrtnih hidranata i vodolovnih grla); vrtno tehnički uređaji - vodeni motivi, pergole i dr.

                                                Plan koordinatne mre?e (u svrhu iskolčenja) u odgovarajućem mjerilu

                                                Detalji plana sadnje u mjerilima za gradnju

                                                Detalji plana vrtno tehničke obrade povr?ina i uredjenja u mjerilu za gradnju

                                                Karakteristični presjeci kroz teren u odgovarajućem mjerilu

                                                Plan usklađenosti projektiranog zelenila s kotnim planom instalacija i rasvjete

                                                Opis i tehničko obrazlo?enje

                                                Grafički prikazi krajobraznog uređenja prema vrsti zahvata u mjerilu 1:200 do 1:1.

                                                Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rje?enja sve do konačnog izvedbnog rje?enja

                                                Nadopunjavanje izvedbenog projekta u tijeku izvedbe
                                                Provjera odgovaraju li izvedbeni nacrti koje je razradilo građevno poduzeće na osnovu opisa radova s pogramom radova projektu za građevnu dozvolu

                                                Izrada pregleda količina

                                                Provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički cre?i, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom8. Tro?kovnik

                                                Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje tro?kovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rje?enja ostalih struka u projektiranju

                                                Izrada tro?kovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova

                                                Usagla?avanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju
                                                Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova

                                                Sastavljanje usporednih pregleda tro?kova uz ocjenjivanje projektnih rje?enja ostalih struka u projektiranju

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 62.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na projekte krajobrazne arhitekture određuje se prema proračunskim tro?kovima gradnje, prema stupnju slo?enosti kojoj uređena povr?ina pripada kao i prema tablici postotaka cijena usluga.

                                                (2) Proračunski tro?kovi se određuju uzev?i u obzir način utvrđivanja tro?kova prema Prilogu A ovog Pravilnika.

                                                1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu tro?kova, a ako ne postoji prema procjeni tro?kova

                                                2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim tro?kovima, a ako ne postoje prema proračunu tro?kova.

                                                3. za nadzor mogu se proračunski tro?kovi utvrditi prema konačnim tro?kovima, a ako ne postoje prema ponudbenim

                                                (3) Proračunski tro?kovi na osnovi kojih se određuju postoci za osnovne poslove dobivaju se zbrajanjem cijena svih radova koji se izvode na krajobraznom uređenju.

                                                Klasificiranje objekata prema stupnju slo?enosti za poslove projektiranja krajobraznog uređenja

                                                Članak 63.

                                                (1) Stupanj slo?enosti određuje se za poslove projektiranja krajobraznog uređenja na osnovi sljedećih obilje?ja procjene:

                                                1. Stupanj slo?enosti I:

                                                Krajobrazno uređenje s veoma malim projektnim zahtjevima, odnosno:

                                                • s veoma malim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
                                                • s veoma malim zahtjevima za za?titom, njegom i unapređenjem krajolika,
                                                • s jednim funkcionalnim područjem,
                                                • s veoma malim oblikovnim zatjevima,
                                                • s najjednostavnijim uređajima za opskrbu i odvodnju ili bez nijh.

                                                Sljedeći objekti karajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilje?ja, ovom stupnju slo?enosti:

                                                Uređenja zemlji?ta s usjevima u slobodnom krajoliku, nasadi za za?titu od vjetra, buke ili pogleda, padine za skijanje i sanjkanje bez tehničkih uređaja,jednostavne zelene povr?ine, livade za igru

                                                2. Stupanj slo?enosti II:

                                                Krajobrazno uređenje s manjim projektnim zahtjevima, odnosno:

                                                • s manjim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
                                                • s manjim zahtjevima za za?titom, njegom i unapređenjem krajolika,
                                                • s malo funkcionalnih područja
                                                • s manjim oblikovnim zahtjevima,
                                                • s manjim zajhtjevima za opskrbu i odvodnju,

                                                Sljedeći objekti karajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilje?ja, ovom stupnju slo?enosti:

                                                uređenje otvorenih prostora s jednostavnom izgradnjom uz manja naselja, uz samostojeće zgrade i uz izdvojena poljoprivredna naselja, jednostavnije prateće zelenilo uz prometne povr?ine, povezujuće zelene povr?ine bez posebne opreme, krajobrazno oblikovanje terena i nasada prostora, kamenoloma, deponija komunalnog otpada, većih iskopa terena i slično, krajobrazno oblikovanje oko energetskih građevina (akumulaciona jezera, dalekovodi i slično ), sportski tereni za igre s loptom, sportski tereni bez trkali?ta i drugih tehničkih uređaja, obronci za skijanje i sanjkanje s tehničkom opremom, jednostavni nasadi u slobodnom krajoliku, zeleni pojasevi.

                                                3. Stupanj slo?enosti III:

                                                Krajobrazno uređenje s prosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

                                                • s prosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu,
                                                • s prosječnim zahtjevima za za?titom, njegom i unapređenjem krajolika,
                                                • s vi?e jednostavnih funkcionalnih područja s jednostavnim vezama,
                                                • s prosječnim oblikovnim zahtjevima,
                                                • s normalnom ili uobičajenom opskrbom i odvodnjom.

                                                Sljedeći objekti karajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilje?ja, ovom stupnju slo?enosti, vanjske povr?ine s prosječnim zahtjevima uz privatne i javne građevine, zelenilo uz prometne povr?ine s povećanim zahtjevima za:

                                                oblikovanjem, za?titom, njegom i unapređenjem krajolika, ulični drvoredi, gradske avenije; povr?ine za za?titu vrsta i stani?ta, spomen obilje?ja, mala (seoska) groblja, gradske obale rijeka, gradske morske obale, pla?e i kupali?ta, povr?ine za kampiranje i postavljanje ?atora, krajobrazno oblikovanje vodotokova, kućni vrtovi s prosječnim zahtjevima, krajobrazno oblikovanje industrijskih i radnih zona, kombinirane povr?ine za igru, sportske povr?ine ako nisu navedene u stupnjevima slo?enosti II ili IV.

                                                4. Stupanj slo?enosti IV:

                                                Krajobrazno uređenje s natprosječnim projektnim zahtjevima, odnosno:

                                                • s natprosječnim zahtjevima za uklapanje u okolinu
                                                • s natprosječnim zahtjevima za za?titom, njegom i unapređenjem krajolika,
                                                • s vi?e funkcionalnih područja svi?estrukim vezama,
                                                • s natprosječnim oblikovnim zahtjevima,
                                                • s natprosječnom opskrbom i odvodnjom.

                                                Sljedeći objekti karajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilje?ja, ovom stupnju slo?enosti:

                                                vanjske povr?ine s posebnim topografskim ili prostornim odnosima uz privatne i javne građevine, zeleni potezi unutar naselja, oblikovanje pje?ačkih zona sa ozelenjavanjem (promenade i ?etali?ta, pje?ačke ulice i zone, jednostavno ozelenjavanje krovova, povr?ine za za?titu vrsta i stani?ta s različitim oblikovnim zahtjevima ili povezivanjem različitih za?titnih funkcija, sportske povr?ine, povr?ine za igru, golf igrali?ta, otvoreni bazeni, sportski stadioni, pozornice na otvorenom, groblja, parkirali?ne povr?ine, ?kolski vrtovi, staze i područja za upoznavanje prirode, parkovi stambenih naselja, vanjske povr?ine stambenih dvori?ta i blokova, dječja igrali?ta.

                                                5. Stupanj slo?enosti V:

                                                Krajobrazno uređenje s veoma velikim projektnim zahtjevima, odnosno:

                                                • s veoma velikim zahtjevima za uklapanje u okolinu
                                                • s veoma velikim zahtjevima za za?titom, njegom i unapređenjem krajolika,
                                                • s mno?tvom funkcionalnih područja sa sveobuhvatnim vezama,
                                                • s veoma velikim oblikovnim zahtjevima,
                                                • s posebnim zahtjevima za snabdijevanje i odvodnju na osnovnu posebnih tehničkih uvjeta.

                                                Sljedeći objekti karajobraznog uređenja pripisuju se obično, prema obujmu obilje?ja ovom stupnju slo?enosti:

                                                kućni vrtovi i vrtna dvori?ta za visoke reprezentativne zahtjeve, kompleksno ozelenjavanje terasnih i krovnih vrtova, vanjskke povr?ine u sklopu povijesnih zona, povijesne parkovne povr?ine, vrtovi i trgovi, botanički, dendrolo?ki i zolo?ki vrtovi, otvorene (vanjske) povr?ine sa posebnom opremom za visoke uporabne zahtjeve, etnoparkovi, arheolo?ki parkovi, parkovi skulptura, izlo?beni parkovi;

                                                Gradski parkovi i skverovi (trgovi-parkovi); groblja i spomen groblja, objekti iz stupanja slo?enosti IV s vrlo velikim zahtjevima;

                                                (2) U slučaju da se za vanjsko uređenje mogu primjeniti obilje?ja procjene iz vi?e stupnjeva slo?enosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju slo?enosti vanjsko uređenje mo?e pripisati, treba odabrati vi?i stupanj.

                                                Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja krajobraznog uređenja

                                                Članak 64.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove projektiranja krajobraznog uređenja utvrđene su u tablici 17.

                                                Tablica 17. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja krajobraznog uređenja

                                                Reducirana vrijednost
                                                proračunskih
                                                tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                IV
                                                V
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m4,145,065,066,336,338,188,189,419,4110,34
                                                n0,07230,11030,11030,14670,14670,18170,18170,20690,21470,2195
                                                0,634,285,325,326,776,778,908,9010,3610,3911,44
                                                1,004,145,065,066,336,338,188,189,419,4110,34
                                                1,604,004,804,805,915,917,517,518,548,519,33
                                                2,503,874,574,575,535,536,926,927,797,738,46
                                                4,003,754,344,345,165,166,366,367,066,997,63
                                                6,303,624,134,134,834,835,855,856,436,346,90
                                                103,513,933,934,524,525,385,385,845,746,24
                                                163,393,733,734,214,214,944,945,305,195,63
                                                253,283,553,553,953,954,564,564,844,725,10
                                                403,173,373,373,683,684,184,184,394,264,60

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

                                                Članak 65.

                                                (1) Cijena usluge izračunata prema tablici 17. iz članka 64. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 18.

                                                Tablica 18. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu

                                                projekta krajobraznog uređenja

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Provjera zadatka
                                                2
                                                2.Idejno rje?enje
                                                6
                                                3.Idejni projekt
                                                14
                                                4.Lokacijska dozvola
                                                3
                                                5.Glavni projekt
                                                33
                                                6.Građevna dozvola
                                                3
                                                7.Izvedbeni projekt
                                                32
                                                8.Tro?kovnik
                                                7

                                                (2) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

                                                (3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i tro?kovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

                                                Ostale usluge vezane na krajobrazno projektiranje i gradnju krajobraznih objekata

                                                Članak 66.

                                                U ostale usluge ubrajaju se:

                                                1.Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

                                                Opis poslova ove usluge je sljedeći:

                                                Objedinjavanje svih ugovornih podloga za raspis natječaja za izvoditelje za sve vrste radova i za sve struke

                                                Prikupljanje ponuda

                                                Ispitivanje i vrednovanje ponuda uključujući i sastavljanje pregleda usporedbe cijena za pojedine radove uz sudjelovanje projektanata svih struka

                                                Usagla?avnje i objedinjavanje radova pojedinih struka koji sudjeluju u ponudama i ugovaranju radova.

                                                Pregovori s ponuđačima

                                                Pregled tro?kova prema "Prilogu A" s cijenama iz ponuda

                                                Kontrola tro?kova usporedbom predračunskih tro?kova i ponudbenih tro?kova

                                                Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

                                                Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

                                                2. Nadzor gradnje objekata krajobrazne arhitekture

                                                Nadzor gradnje objekata krajobrazne arhitekture obavlja ovla?teni arhitekt ili in?enjer.

                                                Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

                                                3. Projektantski nadzor

                                                Ako nadzor gradnje objekta nije ugovoren s izvr?iteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

                                                4. Poslovi karajobraznog planiranja

                                                1. Sudjelovanje u izradi prostornih planova

                                                1. Obrada prirodne, ekolo?ke i kulturne problematike krajobraza u prostornim planovima svih razina ?to uključuje:

                                                • analitičku obradu postojećeg stanja krajobraza, prije svega njegova ekolo?kog stanja - krajobrazna analiza
                                                • ocjena mogućnosti očuvanja i unapređenja stanja prirodnih sustava krajobraza (ekolo?ka kategorija) i procesa njegova oblikovanja (oblikovno-estetska kategorija)
                                                • usklađivanje mogućnosti gospodarskog razvoja s mogućnostima potencijala krajolika - krajobrazna sinteza (plan)

                                                2. Ekolo?ka te prostorno namjenska obrada krajobraza i/ili zelenih povr?ina u planovima i projektima prostornog uređenja svih kategorija ?to uključuje:

                                                • inventarizaciju postojećeg stanja krajobraza i/ili zelenih povr?ina na podlozi odgovarajućeg mjerila
                                                • obradu prirodnih, antopogenih i vizuelnih značajki krajobraza
                                                • analizu i valorizaciju postojećeg stanja na temelju inventarizacije
                                                • prijedlog plana sustava zelenih povr?ina u sklopu izrade provedbenih planova i projekata prostornog uređenja svih kategorija
                                                • utvrđivanje potencijala krajobraza u funkciji za?tite i unapređenja čovjekova okoli?a.

                                                B) Ostali poslovi planiranja krajobraza

                                                1. Izrada studija o utjecaju na okoli?
                                                2. Stručna mi?ljenja o pojedinim pitanjima planiranja, ekolo?kih izvje?taja, građevinskih zahtjeva
                                                3. Savjetovanje u svezi s pitanjima oblikovanja krajobraza
                                                4. Razrada propisa

                                                Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada

                                                Odstupanja i primjedbe

                                                Članak 67.

                                                Postoci utvrđeni na temelju članka 64. mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije i revitalizacije, a povećanje naknade iznosi od 25% do 50%.

                                                B. GRAÐEVNI PROJEKTI

                                                Općenito

                                                Članak 68.

                                                Prema ovom Pravilniku pod građevnim projektima razumijevaju se projekti konstrukcija građevina visokogradnje, projekti in?enjerskih građevina, projekti građevnog dijela građevine niskogradnje i projekti vodovoda i kanalizacije. Stoga se s gledi?ta sadr?aja ovih usluga određuju ove skupine građevnih projekata:


                                                1. projekti konstrukcija visokogradnje,
                                                2. projekti in?enjerskih građevina,
                                                3. projekti vodovoda i kanalizacije u visokogradnji,
                                                4. građevni projekti građevina niskogradnje, gdje se posebno obrađuju pojedine karakteristične vrste građevina i vanjski vodovod i kanalizacija

                                                B.1. Projekti konstrukcija visokogradnje

                                                Svrha usluge

                                                Članak 69.

                                                Projekt konstrukcije visokogradnje prikazuje tehnički ispravna rje?enja određene vrste konstrukcije koju se namjerava izvesti. Rad na izradi projekta konstrukcije obuhvaća i potrebnu suradnju na arhitektonskom projektiranju, osobito oko odabira, postave i dimenzija konstrukcije. Projekt konstrukcije visokogradnje je usklađen s odgovarajućim arhitektonskim projektom visokogradnje, kako u pogledu predviđenih materijala za konstrukciju tako i u pogledu tra?enih oblika, dimenzija i računskih djelovanja potrebnih za normalnu funkciju građevine. Projektirana konstrukcija treba zadovoljavati sve tehničke propise i norme koje vrijede za određenu konstrukciju.

                                                Opis poslova projektiranja konstrukcija visokogradnje

                                                Članak 70.

                                                (1) Opis poslova projektiranja konstrukcija visokogradnje obuhvaća poslove koji se odnose na gradnju, rekonstrukciju i odr?avanje. Osnovni poslovi sa?eti su u fazama poslova od 1 do 8.

                                                (2) Poslovi projektiranja konstrukcija visokogradnje sadr?e 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade projekta obavljaju se sljedeći poslovi:

                                                Opis faza poslova projektiranja konstrukcija visokogradnje

                                                Osnovni poslovi

                                                Dodatni poslovi

                                                1. Provjera zadatka
                                                Razja?njavanje zadatka u suradnji s projektantom arhitekture

                                                2. Idejno rje?enje

                                                Idejno rje?enje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

                                                Idejno rje?enje konstrukcije predstavlja provjeru koncepta, provjeru i odabir najpovoljnijeg konstrukcijskog rje?enja.

                                                Idejno rje?enje sadr?i sljedeće elemente:

                                                - procjene nosivosti tla i drugih uvjeta koji utječu na odabir konstruktivnog sustava

                                                - odabranu konstruktivnu koncepciju

                                                - utjecaj konstrukcijskog sustava na oblikovanje i funkciju

                                                - vrstu konstrukcije i odabrana gradiva za konstrukciju.

                                                3. Idejni projekt
                                                Idejni projekt sadr?i osnovna konstrukcijska rje?enja građevine i elemente za izradu glavnog projekta, utvrđivanje osnovnih opterećenja, pojednostavnjene proračune nosivosti i stabilnosti, utvrđivanje osnovnog tipa konstrukcije, utvrđivanje pribli?nih raspona i dimenzija konstrukcije, utvrđivanje osnovnih građevinskih proizvoda, procjenjivanje tro?kova gradnje

                                                Izrada vi?e rje?enja konstrukcije, provedba vi?e usporednih proračuna

                                                4. Lokacijska dozvola

                                                5. Glavni projekt
                                                Glavni projekt sadr?i tehnički opis konstrukcije, program kontrole i osigiranja kvalitete, točno definiranje opterećenja, računske dokaze nosivosti, uporabljivosti i stabilnosti konstrukcije u cjelini i pojedinih građevinskih elemenata, izradu planova pozicija,
                                                dimenzioniranje svih elemenata nosive konstrukcije,
                                                definiranje gradiva i svih mehaničkih i fizikalnih karakteristika gradiva,
                                                proračun stanja elemenata monta?ne konstrukcije u monta?i
                                                izradu potrebnih skica i nacrta

                                                Dodatni proračuni za posebne načine gradnje ili proračuni posebnih konstrukcija
                                                Izrada posebnih tro?kovnika za objavu natječaja za izbor izvođača, prije izrade izvedbenog projekta
                                                Projekt razgradnje konstrukcije kod ru?enje građevine ili njenog dijela

                                                6. Građevna dozvola
                                                Dopuna i ispravak proračuna i nacrta
                                                Dogovori s revidentom.

                                                Građevinsko-fizikalni dokazi za?tite od po?ara
                                                Nacrti sa statičkim pozicijama, dimenzijama konstrukcije i pojedinostima armiranja za potrebe revizije projekta

                                                7. Izvedbeni projekt
                                                Izvedbeni projekt je razrada glavnog projekta u odnosu na projekte drugih struka.
                                                Izvedbeni projekt sadr?i: nacrte konstrukcija s uputama za ugradnju predgotovljenih dijelova konstrukcije, nacrte armiranja, nacrte metalnih konstrukcija, drvenih konstrukcija, te druge konstruktivne detalje potrebne za građenje,
                                                radioničke nacrte za metalne i drvene konstrukcije, nacrte elemenata za predgotovljene armiranobetonske ili prednapete dijelove konstrukcije,
                                                planove oplata
                                                Sastavljanje detaljnih lista potrebnih gradiva s iskazom količine potrebnih gradiva (npr. čelika ili armature i sl.)

                                                Izrada planova i shema spajanja, izrada komadnih lista, sve za predgotovljene elemente konstrukcija
                                                Poslovi koji proizlaze iz promjena projekta koji nisu ugovoreni
                                                Nacrti armiranobetonskih dijelova koji su dodatak izvedbenog projekta
                                                Projekt monta?e za monta?ne konstrukcije

                                                8. Tro?kovnik
                                                Utvrđivanje svih količina gradiva za nosive dijelove konstrukcije
                                                Utvrđivanje svih potrebnih radova s opisima radova
                                                Izrada tro?kovnika nosive konstrukcije

                                                Usklađivanje opisa radova i količina s projektantom arhitekture i projektantima instalacija

                                                (3) U osnovne poslove prema tablici iz stavka 2. ovog članka, uključeni su i svi poslovi koji su za određenu razinu razrade projekta, sukladno propisima, potrebni za ispunjenje bitnih zahtjeva za građevinu prema Zakonu o gradnji.

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 71.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na projekte konstrukcije visokogradnje određuje se prema proračunskim tro?kovima građevine, prema stupnju slo?enosti kojoj građevina pripada i po tablici postotaka cijene usluga.
                                                (2) Proračunski tro?kovi na osnovi kojih se određuju postoci naknade za izradu projekta dobivaju se zbrajanjem cijena građevnih radova i obrtničkih radova.
                                                (3) U proračunske tro?kove na osnovi kojih se određuju postoci za projekte konstrukcija visokogradnje ne ulaze: vrijednost građevinskog zemlji?ta, vrijednost građevina koje se ru?e radi izgradnje novih građevina, vrijednost građevina za raseljavanje, vrijednost projekta, vrijednost pripremnih radova, nadzora i ostalih investicijskih poslova, vrijednost uređenja okolnog zemlji?ta, vrijednost unutarnjih i vanjskih instalacija.

                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove projektiranja konstrukcija visokogradnji

                                                Članak 72.

                                                (1) Građevine se klasificiraju prema stupnju slo?enosti kako slijedi:
                                                1. Stupanj slo?enosti I

                                                Veoma jednostavne nosive konstrukcije:

                                                - jednostavne, statički određene ravninske nosive konstrukcije od drva, čelika, kamena ili nearmiranog betona sa stalnim opterećenjem, bez dokaza na horizontalna djelovanja

                                                2. Stupanj slo?enosti II

                                                Jednostavne nosive konstrukcije:

                                                - statički određene ravninske nosive konstrukcije uobičajene izvedbe, bez prednapetih i spregnutih konstrukcija, s prete?no stalnim opterećenjem,

                                                - stropne konstrukcije s prete?no stalnim povr?inskim opterećenjem koje se mogu proračunati na osnovu uobičajenih tablica,

                                                - zidane građevine s nosivim zidovima koji se prote?u do temelja, bez dokaza za horizontalna djelovanja

                                                - plitka temeljenja i jednostavni potporni zidovi,

                                                3. Stupanj slo?enosti III

                                                Srednje slo?ene nosive konstrukcije:

                                                - slo?ene, statički određene i neodređene ravninske nosive konstrukcije uobičajene izvedbe bez prednapetih konstrukcija i računske provjere stabilnosti,

                                                - jednostavne spregnute konstrukcije, ne uzimajući u obzir skupljanje i dugotrajna djelovanja (puzanje)

                                                - nosive konstrukcije s nosivim zidovima,

                                                - okvirne konstrukcije s ispunom zidova,

                                                - plitka temeljenja na pilotima,

                                                - jednostavni svodovi,

                                                - jednostavne okvirne nosive konstrukcije bez prednapetih konstrukcija i računske provjere stabilnosti,

                                                - jednostavne nosive skele i ostale jednostavne skele za in?enjerske građevine,

                                                - jednostavni usidreni potporni zidovi,

                                                4. Stupanj slo?enosti IV

                                                Slo?ene nosive konstrukcije:

                                                - konstrukcijski slo?ene nosive konstrukcije u uobičajenoj izvedbi i nosive konstrukcije za koje se provjerava mehanička otpornost i stabilnost za slo?ena djelovanja,

                                                - vi?estruko statički neodređeni sustavi,

                                                - statički određene prostorne re?etke,

                                                - jednostavne naborane konstrukcije koje se računaju primjenom ?tapnej teorije,

                                                - statički određene nosive konstrukcije kod kojih se za određivanje veličina presjeka primjenjuje teorija II. reda,

                                                - jednostavno proračunane konstrukcije s vanjskim prednapinjanjem,

                                                - nosive slo?ene okvirne konstrukcije te građevine u obliku tornja čija se mehanička otpornost i stabilnost i ukrućenje dokazuju posebnim proračunskim metodama,

                                                - spregnute konstrukcije, ako nisu navedene u stupnju slo?enosti III ili V,

                                                - jednostavni gredni ro?tilji i jednostavne ortotropne ploče,

                                                - nosive konstrukcije s jednostavnom računskom provjerom progiba,

                                                - slo?ena statički neodređena plitka temeljenja, slo?ena ravninska i prostorna pilotna temeljenja, posebni postupci temeljenja, naknadna produbljivanja temelja,

                                                - kose ploče s jednim poljem,

                                                - koso polo?eni ili lučni nosači,

                                                - slo?eni svodovi i nizovi svodova,

                                                - okvirni nosači, ako nisu navedeni u stupnju slo?enosti III ili V,

                                                - slo?ene nosive skele i ostale slo?ene skele za in?enjersku gradnju,

                                                - slo?eni, usidreni potproni zidovi,

                                                - zidane konstrukcije specijalne namjene (in?enjerske zidane konstrukcije)

                                                5. Stupanj slo?enosti V

                                                Veoma slo?ene nosive konstrukcije:

                                                - konstruktivno vrlo slo?ene nosive konstrukcije,

                                                - slo?ene nosive konstrukcije novih načina izvedbe,

                                                - slo?eni betonski stupovi i slo?ene ortotropne ploče,

                                                - spregnuti prednapeti nosači,

                                                - povr?inski nosači (ploče, diskovi, elastične konstrukcije, ljuske),

                                                - statički neodređene nosive konstrukcije kod kojih se za određivanje veličina presjeka primjenuje teorija II. reda,

                                                - nosive konstrukcije za koje se mehanička otpornost i stabilnost mo?e dokazati samo s pomoću ispitivanja modela ili s pomoću ispitivanja gotovih elemenata

                                                - nosive konstrukcije s provjerom progiba, ako nisu navedene u stupnju slo?enosti IV,

                                                - napete konstrukcije (vanjski prednapon), ako nisu navedene u stupnju slo?enosti IV,

                                                - kose ploče s vi?e polja ,

                                                - koso polo?eni lučni nosači,

                                                - slo?ene prednapete okvirne konstrukcije prethodno provjerene ispitivanjem,

                                                - veoma slo?eni okviri za in?enjerske građevine.

                                                (2) Izvan navedenih stupnjeva slo?enosti obračunavaju se građevine sa slo?enim proračunom kao npr.:


                                                1. prostorne konstrukcije,
                                                2. dinamički opterećeni temelji i konstrukcije
                                                3. izvanredno slo?ene konstrukcije i rekonstrukcije.

                                                Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja konstrukcija visokogradnji

                                                Članak 73.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove projektiranja konstrukcija visokogradnji utvrđene su u tablici 19.

                                                Tablica19. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja konstrukcija visokogradnje

                                                Reducirana vrijednost
                                                proračunskih
                                                tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                IV
                                                V
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m1,342,112,112,722,723,453,454,314,315,17
                                                n0,18250,22980,22980,24640,24640,26550,26550,26520,26520,2649
                                                0,631,462,352,353,053,053,903,904,884,885,84
                                                1,001,342,112,112,722,723,453,454,314,315,17
                                                1,601,231,901,902,432,433,053,053,813,814,56
                                                2,501,141,711,712,172,172,702,703,393,394,06
                                                4,001,041,541,541,931,932,392,392,992,993,58
                                                6,300,961,381,381,731,732,122,122,652,653,17
                                                100,881,241,241,551,551,871,872,352,352,48
                                                160,811,111,111,371,371,661,662,072,072,48
                                                250,751,001,001,231,231,471,471,841,842,21
                                                400,680,900,901,091,091,301,301,621,621,95
                                                630,630,810,810,980,981,151,151,441,441,73
                                                1000,580,730,730,870,871,011,011,271,271,53
                                                1600,530,650,650,780,780,890,891,121,121,35
                                                2500,490,590,590,700,700,800,800,990,991,20
                                                4000,450,530,530,630,630,700,700,880,881,06

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

                                                Članak 74.

                                                (1) Cijena usluge izračunata prema tablici 19. iz članka 73. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 20.

                                                Tablica 20. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu

                                                projekta konstrukcije visokogradnje

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Provjera zadatka
                                                2
                                                2.Idejno rje?enje
                                                4
                                                3.Idejni projekt
                                                9
                                                4.Lokacijska dozvola
                                                0
                                                5.Glavni projekt
                                                45
                                                6.Građevna dozvola
                                                2
                                                7.Izvedbeni projekt
                                                35
                                                8.Tro?kovnik
                                                3

                                                (2) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

                                                (3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta, za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

                                                Odstupanja i primjedbe
                                                Članak 75.

                                                Postoci utvrđeni na osnovi odredaba iz članka 73. mijenjaju se u ovim slučajevima:

                                                - pri rekonstrukciji građevine povećanje naknade iznosi od 25% do 50%
                                                - kada se radi o čeličnim, monta?nim armiranobetonskim, prednapetim ili drvenim konstrukcijama, povećanje naknade iznosi 100%, od čega 80% za radioničke nacrte,
                                                - kada se radi o građevini koja je spomenik kulturne odnosno graditeljske ba?tine povećanje iznosi od 30% do 50%
                                                - za fazu 7. odstupa se od stavka 1. članka 74.#clanak74 ovog Pravilnika i obračunava se naknada od 27% za slučajeve:
                                                1. za armiranobetonske konstrukcije, ako se ne izrađuju planovi oplate

                                                2. za drvene konstrukcije, ako je nosiva konstrukcija stupnja slo?enosti 1 ili 2.

                                                - u potresnim područjima povećanje iznosi prema tablici 21.
                                                Tablica 21: Promjene postotaka u potresnim područjima u odnosu na duktilnost konstrukcije

                                                Vrsta gradiva konstrukcije
                                                %
                                                Duktilnost konstrukcije
                                                niska
                                                srednja
                                                visoka
                                                armirani beton, čelik
                                                25

                                                25
                                                35
                                                ziđe, drvo
                                                15
                                                15
                                                25

                                                Napomena: Za građevine svrstane izvan stupnja slo?enosti prema članku 4. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju građevina visokogradnje u seizmičkim područjima cijena se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.
                                                (2) Postoci utvrđeni na osnovi odredaba u članku 73.#clanak73 ovog Pravilnika ne primjenjuju se u ovim slučajevima:

                                                1. za izradu projekata serijskih, monta?nih i tipskih građevina,
                                                2. za sve građevine izvan stupnja slo?enosti.

                                                U navedenim slučajevima cijena usluge ugovara se slobodno ili kao vremenska naknada.
                                                (3) Kada je riječ o kompleksima građevina kao ?to su stambena naselja, bolnički, industrijski i skladi?ni kompleksi, sveučili?ni kompleksi i sveučili?ni gradovi, poljoprivredna gospodarstva i sl., svaka pojedina građevina iz kompleksa smatra se posebnom građevinom sa stajali?ta proračunskih tro?kova i normativa. Na isti se način postupa i kada se radi dokumentacija za dilatacijske jedinice koje se izvode kao posebni projekti.
                                                (4) U sadr?aj ove usluge nisu uključeni nadzor nad izvođenjem niti provjera odnosno odobravanje izvođenja pojedinih elemenata konstrukcije (oplata, armatura i dr.)

                                                B.2. Građevni projekti in?enjerskih građevina

                                                Svrha usluge

                                                Članak 76.

                                                (1) Projekt in?enjerske građevine prikazuje tehnički ispravno rje?enje određene vrste građevine koju se namjerava izvesti. Rad na izradi projekta in?enjerske građevine obuhvaća i potrebnu suradnju sa projektantima tehnolo?kog procesa, osobito oko odabira, postave i dimenzija konstrukcije. Projektirana in?enjerska građevina treba zadovoljavati sve tehničke propise i norme koje vrijede za određenu vrstu građevine.
                                                (2) In?enjerske konstrukcije uključuju proizvodne hale, građevine za zbrinjavanje otpada, silose, dimnjake, jarbole, kontrolne tornjeve zračnih luka i sl.

                                                Sadr?aj usluge

                                                Članak 77.

                                                (1) Opis poslova projektiranja in?enjerskih građevina obuhvaća poslove koji se odnose na nove građevine, rekonstrukciju i radove s ciljem odr?avanja građevina. Osnovni poslovi sa?eti su u fazama poslova od 1 do 8.

                                                (2) Opis poslova je sljedeći.

                                                Opisa faza poslova projektiranja in?enjerskih građevina

                                                Osnovni poslovi

                                                Dodatni poslovi

                                                1. Provjera zadatka
                                                Razja?njavanje projektnog zadatka u suradnji s tehnologom proizvodnje i projektantima opreme i svih drugih struka koje sudjeluju na projektiranju
                                                Procjena unaprijed zadanih uvjeta, obilazak terena
                                                Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak
                                                Razja?njavanje projektnih zadataka
                                                Prikupljanje i vrednovanje podloga, proučavanje tehnolo?kog procesa radi pravilnog odabira konstrukcije
                                                Pomoć pri odabiru projektanata drugih struka
                                                Procjena obima poslova i potrebnih predradnji, npr. ispitivanje građevnog zemlji?ta, geodetski poslovi, za?tita od emisija

                                                Posjet sličnim građevinama
                                                Proučavanje zahtjeva drugih norma.

                                                2. Idejno rje?enje
                                                Idejno rje?enje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

                                                3. Idejni projekt
                                                Usklađivanje ciljnih zamisli i postojećih uvjeta koji su zadani npr. prostornim planovima, planovima infrastrukture
                                                Ispitivanje mogućih rje?enja i njihova utjecaja na građevno i konstrukcijsko oblikovanje
                                                Pribavljanje i vrednovanje slu?benih podloga
                                                Razrada projektnog koncepta, uključujući i alternativna rje?enja prema istim zahtjevima
                                                Prerada projektnog koncepta prema mi?ljenjima i prijedlozima
                                                Procjena tro?kova
                                                Utvrđivanje svih opterećenja, mogućih polo?aja, radnih procesa i slično Usklađivanje građevine s ostalim građevinama unutar pogona, ako se radi o dogradnji, prigradnji, ili rekonstrukciji
                                                Razmatranje projekata drugih struka
                                                Osnovna konstrukcijska rje?enja građevine i elemente za izradu glavnog projekta
                                                Utvrđivanje osnovnih opterećenja, pojednostavnjene proračune nosivosti i stabilnosti, utvrđivanje osnovnog tipa konstrukcije, utvrđivanje pribli?nih raspona i dimenzija konstrukcije, utvrđivanje osnovnih građevinskih proizvoda
                                                Procjenjivanje tro?kova gradnje

                                                Izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje. Izrada planova postojećih instalacija
                                                Izrada vi?e rje?enja konstrukcije, provedba vi?e usporednih proračuna
                                                Izrada izvadaka iz idejnog projekta sa ishođenje načelne dozvole za gradnju
                                                Točan proračun posebnih građevnih dijelova
                                                Ishođenje načelne dozvole za gradnju

                                                4. Lokacijska dozvola
                                                Ishođenje lokacijske dozvole.

                                                5. Glavni projekt
                                                Detaljna razrada projektnog koncepta uzimajući u obzir sve struke, specifične uvjete i priloge projekata druge struke
                                                Sadr?i: tehnički opis konstrukcije, program kontrole i osiguranja kvalitete, točno definiranje opterećenja, računske dokaze nosivosti i stabilnosti konstrukcije u cjelini i pojedinih građevinskih elemenata, izradu planova pozicija, dimenzioniranje svih elemeneta nosive konstrukcije, definiranje gradiva i svih mehaničkih i fizikalnih karakteristika gradiva,
                                                izradu potrebnih skica i nacrta.
                                                doradu i prilagodbu projekta, opisa i proračuna na osnovu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju
                                                Proračun tro?kova
                                                Objedinjavanje projekata svih struka i usklađivanje nacrta

                                                Pribavljanje izvadaka iz zemlji?ne knjige, katastra i drugih slu?benih materijala
                                                Izrada konačne studije opravdanosti
                                                Dodatni proračuni za posebne načine gradnje ili proračuni posebnih konstrukcija
                                                Izrada posebnih tro?kovnika za objavu natječaja za izbor izvođača, prije izrade izvedbenog projekta
                                                Izrada konačne studije opravdanosti izgradnje

                                                6. Građevna dozvola
                                                Dopuna i ispravak proračuna i nacrta
                                                Dogovori s revidentom
                                                Ishođenje građevinske dozvole
                                                Pribavljanje zahtjeva za oslobađanje i izuzeća

                                                Građevinsko-fizikalni dokazi za?tite od po?ara i za?tite konstrukcije od drugih agresivnih djelovanja
                                                Nacrti sa statičkim pozicijama, dimenzijama konstrukcije i pojedinim presjecima armiranja za potrebe revizije projekta

                                                7. Izvedbeni projekt
                                                Razrada glavnog projekta u odnosu na projekte drugih struka
                                                Sadr?i: nacrte konstrukcija s uputama za ugradnju predgotovljenih dijelova konstrukcije, nacrte armiranja, nacrte metalnih konstrukcija, drvenih konstrukcija, te druge konstruktivne detalje potrebne za građenje,
                                                radioničke nacrte za metalne i drvene konstrukcije, nacrte elemenata za predgotovljene armiranobetonske ili prednapete dijelove konstrukcije,
                                                planove oplata,
                                                sastavljanje detaljnih lista potrebnih gradiva s iskazom količine potrebnih gradiva (npr. čelika ili armature i sl.),
                                                grafičke i računske priloge za građevinu sa pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju
                                                Razrada podloga za projekte ostalih struka i objedinjavanje projekata i usklađivanja
                                                Dopuna izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine

                                                Izrada planova i shema spajanja, izrada omadnih lista, sve za predgotovljene elemente konstrukcija
                                                Poslovi koji proizlaze iz promjena projekta koji nisu ugovoreni
                                                Nacrti armiranobetonskih dijelova koji nisu na gradili?tu potrebni kao dodatak izvedbenog projekta

                                                8. Tro?kovnik
                                                Utvrđivanje svih količina gradiva za nosivu konstrukciju i ostale dijelove građevine
                                                Utvrđivanje svih potrebnih radova s opisima radova
                                                Račun količina i rasčlanba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju
                                                Izrada tro?kovnika za nosivu konstrukciju i sve ostale dijelove građevine
                                                Usklađivanja opisa radova i količina s projektantima drugih struka
                                                Priprema dokumentacije za realizaciju natječaja, izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 78.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na projektiranje in?enjerskih građevina određuje se prema proračunskim tro?kovima građevine, prema stupnju slo?enosti kojoj građevina pripada i prema tablici postotaka cijene usluga.
                                                (2) Proračunski tro?kovi na osnovi kojih se određuju postoci naknade za izradu projekta dobivaju se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova i cijena instalacija.
                                                (3) U proračunske tro?kove na osnovi kojih se određuje postoci za projekte in?enjerskih građevina ne ulaze: vrijednost građevinskog zemlji?ta, vrijednost građevina koje se ru?e radi izgradnje novih građevina, vrijednost građevina za raseljavanje, vrijednost projekta, vrijednost pripremnih radova, nadzora i ostalih investicijskih poslova, vrijednost uređenja okolnog zemlji?ta, vrijednost vanjskih instalacija.

                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove projektiranja in?enjerskih građevina

                                                Članak 79.

                                                (1) In?enjerske građevine i postrojenja svrstavaju se po obilje?jima procjene navedenim u stavku 2. ovog članka u sljedeće stupnjeve slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Građevine s veoma malim projektnim zahtjevima
                                                2. Stupanj slo?enosti II: Građevine s manjim projektnim zahtjevima
                                                3. Stupanj slo?enosti III: Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima
                                                4. Stupanj slo?enosti IV: Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima
                                                5. Stupanj slo?enosti V: Građevine s veoma velikim projektnim zahtjevima

                                                (2) Obilje?ja procjene su :

                                                1. geolo?ke i geotehničke karakteristike građevnog zemlji?ta
                                                2. stupanj tehničkog opremanja
                                                3. zahtjevi za uklapanje u okolinu
                                                4. opseg funkcionalnih cjelina, konstrukcijski ili tehnički zahtjevi
                                                5. specifični uvjeti za struku

                                                (3) Ako se na in?enjerske građevine mogu primijeniti obilje?ja procjene iz vi?e stupnjeva slo?enosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju slo?enosti građevina mo?e pripisati, tada treba odrediti broj bodova vrednovanja prema stavku 4. ovog članka. Građevina se prema zbroju bodova procjene svrstava u sljedeće stupnjeve slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Građevina do 10 bodova
                                                2. Stupanj slo?enosti II: Građevina s 11 do 17 bodova
                                                3. Stupanj slo?enosti III: Građevina s 18 do 25 bodova
                                                4. Stupanj slo?enosti IV: Građevina s 26 do 33 boda
                                                5. Stupanj slo?enosti V: Građevina s 34 do 40 bodova

                                                (4) Obilje?ja procjene iz stavka 2. ovog članka boduju se prema vrijednostima iz tablice 22.

                                                Tablica 22. Bodovi slo?enosti za projektiranje in?enjerskih građevina

                                                BrObilje?je procjene
                                                Bodovi
                                                1.geolo?ke i geotehničke karakteristike građevnog zemlji?ta
                                                5
                                                2.stupanj tehničkog opremanja
                                                5
                                                3.zahtjevi za uklapanje u okolinu
                                                5
                                                4.opseg funkcionalnih cjelina, konstrukcijski ili tehnički zahtjevi
                                                10
                                                5.za struku specifični uvjeti
                                                15

                                                (5) Pojedinom stupnju slo?enosti, prema obilje?jima procjene, pripadaju ni?e navedene in?enjerske građevine.

                                                1. Stupanj slo?enosti I:

                                                1. međuskladi?ta, sabirali?ta i stanice za obradu smeća i korisnih materijala bez dodatnih postrojenja
                                                2. jednostavni zidani dimnjaci; jednostavni jarboli i tornjevi bez nadogradnje ; vrlo jednostavne građevine za opskrbu uz cjevovode

                                                2. Stupanj slo?enosti II:

                                                1. međuskladi?ta, sabirali?ta i stanice za obradu smeća ili korisnih materijala sa jednostavnim dodatnim postrojenjem; jednostavna jednostupanjska postrojenja za obradu korisnih materijala, jednostavna postrojenja za obradu građevnog otpada; postrojenja za kompostiranje
                                                2. jednostavni dimnjaci, ako nisu navedeni u I. stupnju slo?enosti, jarboli i tornjevi bez dogradnje ako nisu navedeni u I stupnju slo?enosti, opskrbne građevine, jednostavno temeljeni samostojeći silosi bez nadogradnje

                                                3. Stupanj slo?enosti III:

                                                1. međuskladi?ta, sabirali?ta i stanice za obradu smeća ili korisnih materijala ako nisu svrstana u I. ili II. stupanj slo?enosti, jednostavne građevine i postrojenja za obradu građevnog otpada, postrojenja za obradu korisnog materijala, postrojenja za kompostiranje ako nisu svrstana u I. ili II. stupanj slo?enosti, deponije kućnog otpada i deponije za jednu namjenu, ako nisu svrstana u stupanj slo?enosti IV; izolacija starih odlagali?ta i zagađenih područja, ako nisu svrstana u stupanj slo?enosti IV;
                                                2. slo?ene građevine postrojenja za grijanja, srednje slo?eni dimnjaci, jarboli i tornjevi s nadogradnjom, opskrbne građevine ako nisu svrstane u II. stupanj slo?enosti, samostojeći silosi s jednostavnom nadogradnjom ako nisu svrstani u II. stupanj slo?enosti, jednostavne podzemne gara?e, centrale za crpke, jednostavni rashladni tornjevi; opskrbne građevine sa pripadajućim ?ahtovima za opskrbne sustave sa ograničenim uvjetima; građevine za za?titu od buke, ako nisu navedene u stupnjevima slo?enosti II ili IV

                                                4. Stupanj slo?enosti IV:

                                                1. vi?estupanjska postrojenja za obradu korisnih materijala, postrojenja za obradu komposta, postrojenja za obradu posebnog otpada, deponije kućnog otpada i deponije za jednu namjenu sa slo?enim tehničkim zahtjevima, deponije posebnog otpada, podzemne deponije, deponije kontejnera, izolacija starih odlagali?ta i zagađenih područja sa slo?enim tehničkim zahtjevima, postrojenja za obradu zagađenog zemlji?ta
                                                2. slo?eni dimnjaci; jarboli i tornjevi sa nadogradnjom i pogonskim katom; rashladni tornjevi, ako nisu navedeni u stupnju slo?enosti III ili V; opskrbni kanali sa pripadajućim ?ahtovima za različite medije u slo?enim uvjetima; silosi sa spojenim blokovima ćelija i nadogradnjom; samostojeće podzemne gara?e, ako nisu svrstane u stupnju slo?enosti III; slo?ene potporne građevine; građevine za za?titu od buke u slo?enim gradskim uvjetima

                                                5. Stupanj slo?enosti V:

                                                1. postrojenja za spaljivanje, postrojenja za pirolizu
                                                2. osobito slo?eni dimnjaci, jarboli i tornjevi s nadogradnjama, s pogonskim katom i uređenjem za publiku, slo?eni tornjevi za hlađenje

                                                Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja in?enjerskih građevina

                                                Članak 80.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja in?enjerskih građevina utvrđene su u tablici 23.
                                                Tablica 23. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja in?enjerskih građevina

                                                Reducirana vrijednost
                                                proračunskih tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti

                                                I

                                                II

                                                III

                                                IV

                                                V

                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m
                                                3,854,784,785,725,726,656,657,587,588,52
                                                n
                                                0,19360,20930,20930,22110,22110,23000,23000,23700,23700,2429
                                                0,634,215,275,276,346,347,407,408,458,459,53
                                                1,003,854,784,785,725,726,656,657,587,588,52
                                                1,603,524,334,335,165,165,975,976,786,787,60
                                                2,503,233,953,954,674,675,395,396,106,106,82
                                                4,002,953,583,584,214,214,844,845,465,466,08
                                                6,302,703,263,263,813,814,364,364,904,905,45
                                                102,472,952,953,443,443,923,924,394,394,87
                                                162,252,682,683,103,103,513,513,933,934,34
                                                252,072,442,442,812,813,173,173,533,533,90
                                                401,892,212,212,532,532,852,853,163,163,48
                                                631,732,012,012,292,292,572,572,842,843,11
                                                1001,581,821,822,072,072,312,312,552,552,79
                                                1601,441,661,661,871,872,072,072,272,272,48
                                                2501,321,511,511,691,691,871,872,052,052,23
                                                4001,211,361,361,521,521,671,671,831,831,99
                                                6301,101,241,241,381,381,511,511,651,651,78
                                                10001,011,131,131,241,241,361,361,471,471,59

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

                                                Članak 81.

                                                (1) Cijena usluge izračunata prema tablici 23. iz članka 80. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 24.
                                                Tablica 24. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu
                                                projekta in?enjerskih građevina

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Provjera zadatka
                                                2
                                                2.Idejno rje?enje
                                                3
                                                3.Idejni projekt
                                                10
                                                4.Lokacijska dozvola
                                                2
                                                5.Glavni projekt
                                                45
                                                6.Građevna dozvola
                                                2
                                                7.Izvedbeni projekt
                                                30
                                                8.Tro?kovnik
                                                6

                                                (2) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu projektiranja, osnovni postoci, utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

                                                (3) Ako izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta, za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

                                                Ostale dodatne usluge vezane za projektiranje in?enjerskih građevina

                                                Članak 82.

                                                U ostale usluge ubrajaju se:

                                                1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

                                                Opis poslova ove usluge je sljedeći:

                                                Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima

                                                Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje

                                                Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i pau?alnim cijenama ponuda

                                                Sudjelovanje u kontroli tro?kova usporedbom predračunskih tro?kova i ponudbenih tro?kova

                                                Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja

                                                Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

                                                1. Nadzor gradnje građevine

                                                Nadzor gradnje građevine obavlja ovla?teni in?enjer.

                                                Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

                                                3. Projektantski nadzor

                                                Ako nadzor gradnje nije ugovoren s izvr?iteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti s izvr?iteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

                                                Odstupanja i primjedbe

                                                Članak 83.

                                                (1) Postoci utvrđeni prema članku 80. mijenjaju se u ovim slučajevima:


                                                • pri rekonstrukciji postojećih građevina i pri sanaciji građevine povećanje iznosi od 25% do 50%.
                                                • kada se radi o čeličnim, monta?nim armirano-betonskim, prednapetim ili drvenim konstrukcijama, povećanje iznosi 100%, od čega 80% za radioničke nacrte
                                                • u potresnim područjima povećanje prema tablici 25. iznosi.

                                                Tablica 25.Povećanje postotaka u potresnim područjima u odnosu na duktilnost konstrukcije

                                                Vrsta gradiva konstrukcije
                                                Duktilnost konstrukcije
                                                niska
                                                srednja
                                                visoka
                                                armirani beton, čelik
                                                19
                                                19
                                                28
                                                ziđe, drvo
                                                11
                                                11
                                                19

                                                Napomena: Za građevine svrstane izvan stupnja slo?enosti (kategorije va?nosti) prema članku 4. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju in?enjerskih građevina u seizmičkim područjima cijena za konstrukcijski dio projekta utvrđuje se slobodno
                                                (2) Postoci utvrđeni na osnovi odredaba iz članka 80. ne primjenjuju se:
                                                - za izradu projekata serijskih, monta?nih i tipskih građevina,
                                                - za sve građevine izvan stupnja slo?enosti.
                                                U navedenim slučajevima cijena usluge ugovara se slobodno ili kao vremenska naknada.
                                                (3) Kada je riječ o kompleksima građevina kao ?to su industrijski i skladi?ni kompleksi, poljoprivredna gospodarstva i sl., svaka pojedina građevina iz kompleksa smatra se posebnom građevinom sa stajali?ta proračunskih tro?kova i normativa. Na isti se način postupa i kada se radi projekt za dilatacijske jedinice koje se izvode kao posebni projekti.

                                                B.4. Projekti vodovoda i kanalizacije visokogradnje

                                                Svrha usluge

                                                Članak 84.

                                                Projekti vodovoda i kanalizacije moraju rije?iti ispravno funkcioniranje opskrbljivanja vodom i njene odvodnje, zajedno s otpadnim materijalom. Ovi projekti moraju biti, na temelju arhitektonskih projekata, usagla?eni s propisima svoje struke i sa svim elementima nosive konstrukcije. Predviđeni materijali moraju se uklapati u projektirane elemente osnovne konstrukcije zbog pravilnog rada instalacija. Cjelokupan ovaj projekt mora biti usagla?en sa svim projektima drugih struka i mora imati ekonomsko obrazlo?enje. Ovim projektom obuhvaćena je mre?a vodovoda i kanalizacije do spoja s vanjskom mre?om, uključujući i sam spoj.

                                                Sadr?aj usluge

                                                Članak 85.

                                                Projekti ovih instalacija, zajedno sa strojarskim, elektrotehničkim projektima, arhitektonskim projektima i projektima konstrukcija i uz određene elaborate čine cjelinu glavnog projekta. Sadr?aj ovih usluga prezentira se dokumentacijom razrađenom u tekstualnom obliku, proračunski i grafički. Svi njeni opisi, proračuni i nacrti rade se na osnovi propisane stručnosti, a na razini projekata ili dijelova projektne dokumentacije koja se posebno detaljnije obrađuje ako su u pitanju specifični uvjeti (hidraulički, prostorni itd.).

                                                Opis osnovnih poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije visokogradnje

                                                Članak 86.

                                                (1) Opis poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije visokogradnje obuhvaća poslove koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i odr?avanje. Poslovi su sa?eti u fazama poslova od 1 do 8.

                                                (2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:
                                                Opis faza poslova projektiranja vodovoda i kanalizacije visokogradnje

                                                Osnovni posloviDodatni poslovi1. Provjera zadatka

                                                Razja?njenje postavljenog zadatka opremanja građevine instalacijama u suradnji s naručiteljem i projektantom građevine, osobito s obzirom na osnovne tehničke i probleme ekonomičnosti

                                                Sa?etak rezultata
                                                Analiza sustava (razja?nenje mogućih sustava prema korisnosti, tro?kovima, ekonomičnosti i izvedivosit i ekolo?ke podobnosti za okoli?)

                                                Ispitivanje podataka, analiza i optimalizacija, npr. za energetski ?tedljivu ekolo?ki podobnu gradnjui2. Idejno rje?enje

                                                Idejno rje?enje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

                                                Idejno rje?enje instalacija predstavlja postavljanje i provjeru koncepta.

                                                Idejno rje?enje sadr?i sljedeće elemente:

                                                - analizu uvjeta koji utječu na odabir i karakteristike sustava

                                                - postavljanje osnovne koncepcije instalacijskih sustava u funkcionalnom smislu

                                                - utjecaj gabaritnih djelova instalacijskih sustava na oblikovanje i funkciju zgrade

                                                - definiranje projektnog zadatka za instalacijske sustave3. Idejni projekt

                                                Analiza podloga i uvjeta

                                                Razrada projektnog koncepta s privremenim razja?njenjem va?nih sustava i dijelova postrojenja uključujući i ispitivanje alternativnih rje?enja jednakih zathjeva sa skicama, radi uklapanja u plan građevine, uključujući i razmatranje ekonomičnosti

                                                Izrada funkcionalne sheme, tj. prikaza principa uklapanja za svaku instalaciju

                                                Razja?njenje odnosa, procesa i uvjeta specifičnih za struku

                                                Sudjelovanje u pripremnim pregovorima s nadle?nim vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

                                                Sudjelovanje u procjeni tro?kova, za instalacije u građevinama, prema "Prilogu A"

                                                Sa?etak svih rezultata idejne faze projektiranja
                                                Istra?ivanje i optimalizacija zgrade i instalacijskih postrojenje u svrhu smanjenja energetske potro?nje i smanjenja emisije ?tetnih tvari

                                                Razrada optimiranog enegetskog koncepta4. Lokacijska dozvola

                                                Ishođenje lokacijske dozvole5. Glavni projekt

                                                Razrada projektnog koncepta (postupna grafička razrada odabranog rje?enja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog nacrta

                                                Utvrđivanje svih sustava i dijelova postrojenja

                                                Proračuni i dimenzioniranja kao i grafički prikazi i opisi postrojenja

                                                Definiranje i usklađivanje potrebnih podataka o opterećenjima za projektiranje i gradnju nosive konstrukcije (bez izrade planova otvora i propusta)

                                                Sudjelovanje u dogovorima s vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnostima dobivanja dozvola

                                                Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema pravnim propisima kao i potrebni daljnji pregovori s vlastima

                                                Sudjelovanje u proračunu tro?kova, za instalacije u građevinama prema "Prilogu A"

                                                Sudjelovanje u kontroli tro?kova usporedbom proračuna i procjene tro?kova
                                                Razrada podataka za projektiranje trećih, npr. za centralni nadzor

                                                Detaljan dokaz ekonomičnosti

                                                Detaljna usporedba emisije ?te tenih tvari

                                                Proračuni tro?kova pogona

                                                Proračun emisije ?tetnih tvari

                                                Izrada tehničkog dijela prostorne knjige kao priloga opisu radova s programom radova projetanta građevine6. Građevna dozvola

                                                Predaja projekata za dozvole i suglasnosti.

                                                Dopuna i prilagodba projektne dokumentacije, opisa i proračuna7. Izvedbeni projekt

                                                Razrada rezultata faza poslova 3 i 4 (postupna razrada i grafički prikaz rje?enja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahjteve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog izvedbenog rje?enja

                                                Grafički prikaz postrojenja s dimenzijama (bez monta?nih i radioničkih nacrta)

                                                Izrada planova utora i otvora

                                                Dorada izvedbenih nacrta prema rezultatima nuđenja
                                                Provjera i prihvaćanje planova oplate nosivih konstrukcija te monta?nih i radioničkih nacrta glede sukladnosti s projektima

                                                Izrada projekata za priključivanje proizvodnih sredstava i strojeva koje dobavlja naručitelj8. Tro?kovnik

                                                Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje tro?kovničkih opisa radova uz koordinaciju sa rje?enjima ostalih stučnih suradnika u projektiranju

                                                Izrada tro?kovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova
                                                Izrada nacrta kad postoji opis radova i program radova (tender)

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 87.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u visokogradnji određuje se prema proračunskim tro?kovima uređaja jedne vrste instalacija, prema stupnjevima slo?enosti kojima uređaji pripadaju i prema tablici postotaka cijena usluga.

                                                (2) Ako se uređaji jedne vrste instalacija svrstavaju u vi?e stupnjeva slo?enosti tada naknada prema stavku 1. ovog članka iznosi zbroj pojedinačnih naknada. Pojedinačna naknada određuje se uvijek za uređaje koji pripadaju jednom stupnju slo?enosti.

                                                (3) Proračunski tro?kovi određuju se za instalacije vodovoda i kanalizacije u visokogradnji na osnovu procjene prema "Prilogu A "

                                                1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu tro?kova, a ako ne postoji prema procjeni tro?kova
                                                2. za faze poslova od 7 i 8 prema ponudbenim tro?kovima, a ako ne postoje prema proračunu tro?kova.
                                                3. za nadzor prema konačnim tro?kovima, a ako ne postoje prema ponudbenim tro?kovima

                                                (4) Za osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije ne uračunavaju se tro?kovi za:

                                                1. za?titne mjere pri gradnji preko zime i ostale dodatne mjere ("Prilogu A", grupa tro?kova 600)

                                                2. dodatni tro?kovi gradnje ("Prilog A", grupa tro?kova 700).

                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u visokogradnji

                                                Članak 88.

                                                (1) Instalacije se na osnovu obilje?ja procjene svrstavaju u sljedeće stupnjeve slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Instalacije s malim projektnim zahtjevima
                                                2. Stupanj slo?enosti II: Instalacije s prosječnim projektnim zahtjevima
                                                3. Stupanj slo?enosti III: Instalacije s velikim projektnim zahtjevima

                                                (2) Obilje?ja procjene su :

                                                1. broj funkcionslnih područja

                                                2. integracijski zahtjevi

                                                3. tehnička opremljanost

                                                4. zahtjevi s obzirom na tehniku

                                                5. konstruktivni zahtjevi

                                                (3) Instalacije vodovoda i kanalizacije u visokogradnji prema odilje?jima, u pravilu pripadaju sljedećim stupnjevima slo?enosti.:

                                                1. Stupanj slo?enosti I:
                                                 • jednostavne instalacije vodovoda i kanalizacije u obiteljskim i vikend zgradama, septičke jame.
                                                2. Stupanj slo?enosti II:
                                                 • instalacije vodovoda i kanalizacije u stambenim i industrijskim zgradama, hidrantska protupo?arna mre?a i hidroforska postrojenja u stambenim i industrijskim zgradama.
                                                3. Stupanj slo?enosti III:
                                                 • instalacije vodovoda i kanalizacije u reprezntativnim građevinama (bolnice, hoteli, bazeni, zgrade preko 60 metara visine, laboratoriji i dr.) te hidroforska postrojenja u zgradama slo?enije izvedbe, građevni dio mre?a za opskrbljivanje tehnolo?kih potro?ača u industriji, industrijske crpne stanice i sl.

                                                Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije uvisokogradnji

                                                Članak 89.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja instalacija vodovoda i kanalizacije u visokogradnji utvrđene su u tablici 26.

                                                Tablica 26. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja vodovoda i kanalizacije u visokogrdanji

                                                Reducirana vrijednost proračunskih tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m3,504,994,997,017,018,72
                                                n0,2896
                                                0,2642
                                                0,2642
                                                0,1789
                                                0,1789
                                                0,1593
                                                0,063
                                                7,7910,3710,3711,5011,5013,54
                                                0,10
                                                6,819,189,1810,5910,5912,58
                                                0,16
                                                5,948,108,109,739,7311,67
                                                0,25
                                                5,227,207,208,998,9910,87
                                                0,40
                                                4,566,366,368,268,2610,09
                                                0,63
                                                4,005,645,647,627,629,38
                                                1
                                                3,504,994,997,017,018,72
                                                1,60
                                                3,054,414,416,456,458,09
                                                2,50
                                                2,683,923,925,955,957,53
                                                4
                                                2,343,463,465,475,476,99
                                                6,30
                                                2,053,073,075,045,046,50
                                                10
                                                1,792,722,724,644,646,04
                                                16
                                                1,572,402,404,274,275,61
                                                25
                                                1,382,132,133,943,945,22

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

                                                Članak 90.


                                                1. Cijena usluge izračunata prema tablici 26. iz članka 89. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 27.

                                                Tablica 27. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu
                                                projekata instalacija vodovoda i kanalizacije u visokogradnji

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Provjera zadatka
                                                2
                                                2.Idejno rje?enje
                                                5
                                                3.Idejni projekt
                                                10
                                                4.Lokacijska dozvola
                                                3
                                                5.Glavni projekt
                                                40
                                                6.Građevna dozvola
                                                3
                                                7.Izvedbeni projekt
                                                30
                                                8.Tro?kovnik
                                                7

                                                (2) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu projektiranja, osnovni postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.
                                                (3) Ako narud?ba ne sadr?i izradu nacrta proboja i otvora, faza poslova 7 (izvedbeni projekt) umanjuje se za 6% .
                                                (4) Ako izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i tro?kovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

                                                Ostale usluge vezane na projektiranje i gradnju vodovoda i kanalizacije viokogradnje

                                                Članak 91.

                                                (1) U ostale usluge ubrajaju se:

                                                1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

                                                Opis poslova ove usluge je sljedeći:

                                                Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
                                                Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
                                                Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i pau?alnim cijenama ponuda, kod instalacija u građevinama prema "Prilogu A"
                                                Sudjelovanje u kontroli tro?kova usporedbom predračunskih tro?kova i ponudbenih tro?kova

                                                Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja

                                                Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

                                                2. Nadzor gradnje instalacije

                                                Nadzor gradnje instalacije obavlja ovla?teni in?enjer.

                                                Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

                                                3. Projektantski nadzor

                                                Ako nadzor gradnje instalacije nije ugovoren s izvr?iteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti s izvr?iteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

                                                Odstupanja i primjedbe

                                                Članak 92.

                                                Postoci utvrđeni prema članku 89.#clanak89 ovog Pravilnika mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije postojećih instalacija, tj. kada se dio postojećih instalacija zadr?ava, a dodaje dio novih, povećanje naknade iznosi 25% do 50%.

                                                Građevni projekti građevina niskogradnje

                                                B.5. Građevni projekti ?eljezničkih pruga, kolosijeka i čvorova

                                                Svrha usluge

                                                Članak 93.

                                                Građevni projekti ?eljezničkih pruga, kolosijeka i čvorova moraju zadovoljavati sve prometne i druge uvjete te ostvariti funkcionalno i tehnički ispravno rje?enje za nesmetani tehnolo?ki proces, uz ispunjavanje svih normativa i propisa.

                                                Sadr?aj usluge

                                                Članak 94.

                                                (1) Opis poslova projektiranja ?eljezničkih pruga, kolosijeka i čvorova obuhvaća poslove izvr?itelja koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i odr?avanje. Osnovni poslovi projektiranja sa?eti su u fazama poslova od 1 do 8.

                                                (2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

                                                Opis faza poslova projektiranja ?eljezničkih pruga, kolosijeka i čvorova

                                                Osnovni poslovi Dodatni poslovi 1. Provjera zadatka

                                                Razja?njavanje projektnog zadatka

                                                Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

                                                Obilazak terena
                                                Odabir i posjet sličnih građevina2. Idejno rje?enje

                                                Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

                                                Prikupljanje i vrednovanje podloga

                                                Prikupljanje podataka o karakteristikama zemlji?ta,

                                                Prikupljanje podataka o prometu

                                                Izrada situacija na podlogama 1:25.000

                                                Izrada uzdu?nog profila u mjerilu 1:25.000/2.500

                                                Odabir karakterističnog poprečnog profila

                                                Procjena građevinskih tro?kova izgradnje3. Idejni projekt

                                                Analiza osnova

                                                Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima i to Strategijom i Programima prostornog uređenja Dr?ave, prostornim planovima ?upanija, prostornim planovima uređenja općina i gradova, generalnim urbanističkim planovima te urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja

                                                Ispitivanje mogućih rje?enja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekolo?ku podobnost

                                                Pribavljanje i vrednovanje slu?benih podloga

                                                Okvirna prometno-tehnička dimenzioniranja prometne povr?ine; procjena imisije buke s prometne povr?ine na kritičnim mjestima prema tabelarnim vrijednostima; ispitivanje mogućih mjera za?tite od buke, izuzev?i detaljna tehnička isptivanja buke, pogotovu u kompleksnim slučajevima

                                                Situacija prometnice na osnovnoj dr?avnoj karti 1:5000

                                                Tehnički opis

                                                Uzdu?ni profil u mjerilu 1:5000/500

                                                Karakteristični poprečni profil u mjerilu 1:50

                                                Procjena tro?kova

                                                Načelno rje?enje odvodnje

                                                Načelno rje?enje prijelaza čvori?ta i priključaka

                                                Razja?njenje i tumačenje bitnih za struku specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

                                                Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje načelne dozvole

                                                Sudjelovanje pri obrazlaganju projektnog rje?enja vlastima i političkim organima

                                                Prerada projektnog rje?enja prema mi?ljenjima i prijedlozima
                                                Izrada topografskih i hidrolo?kih podloga

                                                Geotehnički istra?ni radovi za potrebe idejnog projekta

                                                Izrada prometno tehnolo?kih studija

                                                Izrada prethodnih studija opravdanosti

                                                Izrada planova postojećih instalacija

                                                Ishođenje načelne dozvole.4. Lokacijska dozvola

                                                Izrada stručnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole

                                                Ishođenje lokacijske dozvole5. Glavni projekt

                                                Daljnja razrada projektnog rje?enja (postupna razrada grafičkog rje?enja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

                                                Izrada situacije u mjerili 1:1000 s ucrtanom osi, tijelom ?eljezničke pruge, tipskim i ostalim građevinama, devijacijama ceste i korekcijama vodotoka sa svim detaljima

                                                Izrada uzdu?nih profila u mjerilu 1:1000/100

                                                Izrada karakterističnih poprečnih profila

                                                Izrada poprečnih profila u mjerilu 1.100, 1:200, 1:500

                                                Projekti propusta do 5 m otvora

                                                Projekti odvodnje

                                                Projekt prometne signalizacije

                                                Tehnički opis

                                                Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine

                                                Program kontrole i osiguranje kvalitete

                                                Prikaz prometnice na osnovnoj dr?avnoj karti odnosno geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila

                                                Posebne tehničke uvjete gradnje

                                                Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mi?ljenjima i prijedlozima

                                                Privremena procjena bitnih faza gradnje , uzimajući u obzir regulaciju prometa za vrijeme gradnje

                                                Objedinjavanje nacrtnih podloga
                                                Izrada elaborata o izvla?tenju

                                                Pribavljanje izvadaka iz zemlji?ne knjige, iz katastarskog plana i drugih slu?benih materijala

                                                Izrada konačne studije opravdanosti6. Građevna dozvola

                                                Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća, sastavljanje popisa gradnje uključivo i priloge drugih stručnih suradnika u projektiranju

                                                Pregovori s vlastima

                                                Sudjelovanje u postupku dobivanja dozvole na projekt te uče?će pri prezentaciji, kao i sudjelovanje pri zauzimanju stava prema mi?ljenjima i prijedlozima7. Izvedbeni projekt

                                                Razrada glavnog projekta uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rje?enja

                                                Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crte?e u potrebnom mjerilu

                                                Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i in?enjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rje?enja
                                                Izrada vremenskih i mre?nih planova8. Tro?kovnik radova

                                                Račun količina i ra?člamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

                                                Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

                                                Izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 95.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na projekte ?eljezničkih prometnih građevina određuje se prema proračunskim tro?kovima gradnje građevine, prema stupnju slo?enosti kojoj građevina pripada te prema tablici cijena usluga.

                                                (2) Proračunski tro?kovi su tro?kovi izgradnje građevine. Određuju se kako slijedi:

                                                1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunskim tro?kovima, a ako ne postoje ili ako su to ugovorni partneri pri ugovaranju pismeno dogovorili, prema procjeni tro?kova
                                                2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim tro?kovima, a ako ne postoje prema proračunu tro?kova.
                                                3. za nadzor mogu se proračunski tro?kovi utvrditi prema konačnim tro?kovima, a ako ne postoje prema ponudbenim

                                                (3) Za osnovne poslove ne obračunavanju se tro?kovi:

                                                1. građevinskog zemlji?ta uključujući i tro?kove kupnje i rači?ćavanja,
                                                2. jednokratnih izdataka za opremanje zemlji?ta
                                                3. geodetska mjerenja i obilje?avanja,
                                                4. umjetničkih djela ako nisu bitni sastavni dio građevine
                                                5. mjera predostro?enosti za gradnju preko zime i ostalih dodatnih mjera glede priključaka građevine ili vanjskih uređaja,
                                                6. od?teta i naknada materijalne ?tete
                                                7. dodatni tro?kovi gradnje

                                                (4) Pored ovih tro?kova ne obračunavaju se ni sljedeći tro?kovi, ako ih izvr?itelj ne projektira i ne nadzire gradnju:

                                                1. uređenja zemlji?ta
                                                2. javnih priključaka
                                                3. internih priključaka i vanjskih uređaja
                                                4. mjera regulacije prometa za vrijeme gradnje
                                                5. premje?tanja i polaganja vodova instalacija
                                                6. opreme i uređaja uz ceste
                                                7. strojarske uređaje koji slu?e svrsi in?enjerske građevine

                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove projektiranja ?eljezničkih prometnih građevina

                                                Članak 96.

                                                (1) Građevine ?eljezničkog prometa svrstavaju se po obilje?jima procjene navedenim sljedećim stupnjevima slo?enosti kako slijedi:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Građevine s veoma malim projektnim zahtjevima
                                                2. Stupanj slo?enosti II: Građevine s manjim projektnim zahtjevima
                                                3. Stupanj slo?enosti III: Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima
                                                4. Stupanj slo?enosti IV: Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima
                                                5. Stupanj slo?enosti V: Građevine s veoma velikim projektnim zahtjevima

                                                (2) Obilje?ja procjene su :

                                                1. geolo?ke i geotehničke karakteristike građevnog zemlji?ta
                                                2. stupanj tehničkog opremanja
                                                3. zahtjevi za uklapanje u okolinu
                                                4. opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
                                                5. za struku specifični uvjeti

                                                (3) Ako se za ?eljezničku građevinu mogu primijeniti obilje?ja procjene iz vi?e stupnjeva slo?enosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju slo?enosti građevina mo?e pripisati, tada treba odrediti broj bodova vrednovanja, a prema zbroju bodova procjene građevina se svrstava u sljedeće stupnjeve slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Građevine do 10 bodova
                                                2. Stupanj slo?enosti II: Građevine s 11 do 17 bodova
                                                3. Stupanj slo?enosti III: Građevine s 18 do 25 bodova
                                                4. Stupanj slo?enosti IV: Građevine s 26 do 33 boda
                                                5. Stupanj slo?enosti V: Građevine s 34 do 40 bodova

                                                (4) Pri pripisivanju prometne građevine stupnju slo?enosti u skladu s te?inom projektnog zahtjeva mogu se bodovati prema tablici 28.

                                                Tablica 28. Bodovi prema stupnju slo?enosti ?eljezničkih prometnih građevina

                                                Br.Obilje?ja procjene
                                                bodovi
                                                1.geolo?ke i geotehničke karakteristike građevnog zemlji?ta
                                                5
                                                2.stupanj tehničkog opremanja
                                                5
                                                3.zahtjevi za uklapanje u okolinu
                                                15
                                                4.opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
                                                10
                                                5.specifični uvjeti za struku
                                                5

                                                (5) ?eljezničke prometne građevine svrstavaju se obično po obujmu obilje?ja procjene u sljedeće stupnjeve slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I:

                                                • pruge i peroni u jednostavnim uvjetima, ako nisu navedeni u stupnju slo?enosti II.

                                                2. Stupanj slo?enosti II:

                                                • pruge izvan naselja bez posebno zadanaih uvijeta, pruge u ravničarskom terenu, jednostavni kolosijeci i peroni na ?eljezničkim postajama.

                                                3. Stupanj slo?enosti III:

                                                • pruge izvan naselja s posebno zadanaim uvijetima, pruge unutar naselja, pruge u br?uljkastom terenu, kolosijeci i peroni na ?eljezničkim postajama sa slo?enim rasporedom.

                                                4. Stupanj slo?enosti IV:

                                                • slo?ene pruge unutar naselja, otvorene pruge s mnogobrojnim posebnim zadanim uvijetima, otvorene pruge u brdovitom terenu, kolosijeci i peroni na ?eljezničkim postajama s veoma slo?enim rasporedom.

                                                5. Stupanj slo?enosti V:

                                                • veoma slo?ene pruge unutar naselja.

                                                Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja ?eljezničkih prometnih građevina

                                                Članak 97.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja ?eljezničkih prometnih građevina utvrđene su u tablici 29.

                                                Tablica 29. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja ?eljezničkih prometnih građevina

                                                Reducirana vrijednost proračunskih tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                IV
                                                V
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m
                                                5,876,276,277,247,248,398,399,429,4210,44
                                                n
                                                0,19050,18350,18350,19820,19820,21850,21850,23070,23070,2412
                                                0,636,416,836,837,937,939,289,2810,4810,4811,67
                                                1,005,876,276,277,247,248,398,399,429,4210,44
                                                1,605,375,765,766,596,597,577,578,458,459,32
                                                2,504,935,305,306,036,036,876,877,627,628,37
                                                4,004,514,864,865,505,506,206,206,846,847,47
                                                6,304,134,484,485,025,025,615,616,166,166,70
                                                103,794,114,114,584,585,075,075,545,545,99
                                                163,463,773,774,184,184,584,584,974,975,35
                                                253,183,483,483,823,824,154,154,484,484,80
                                                402,913,193,193,483,483,753,754,024,024,29
                                                632,672,932,933,183,183,393,393,623,623,84
                                                1002,442,692,692,902,903,073,073,253,253,44
                                                1602,232,472,472,652,652,772,772,922,923,07
                                                2502,052,282,282,422,422,512,512,632,632,76
                                                4001,882,092,092,212,212,272,272,362,362,46
                                                6301,721,921,922,022,022,052,052,132,132,21
                                                10001,571,771,771,841,841,851,851,911,911,97

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

                                                Članak 98.

                                                (1) Cijena usluge izračunata prema tablici 29. iz članka 97. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 30.

                                                Tablica 30. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za

                                                projektiranje ?eljezničkih prometnih građevina

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Provjera zadatka
                                                2
                                                2.Idejno rje?enje
                                                10
                                                3.Idejni projekt
                                                25
                                                4.Lokacijska dozvola
                                                3
                                                5.Glavni projekt
                                                40
                                                6.Građevna dozvola
                                                3
                                                7.Izvedbeni projekt
                                                10
                                                8.Tro?kovnik
                                                7

                                                (2) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu projektiranja, osnovni postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

                                                (3) Ako izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i tro?kovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

                                                Ostale usluge vezane na projektiranje i gradnju ?eljezničkih prometnih građevina

                                                Članak 99.

                                                U ostale usluge ubrajaju se:

                                                1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

                                                Opis poslova ove usluge je sljedeći:

                                                Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima

                                                Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje

                                                Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i pau?alnim cijenama ponuda

                                                Sudjelovanje u kontroli tro?kova usporedbom predračunskih tro?kova i ponudbenih tro?kova

                                                Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

                                                Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

                                                2. Nadzor gradnje

                                                Nadzor gradnje građevine obavlja ovla?teni in?enjer.

                                                Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

                                                3. Projektantski nadzor

                                                Ako nadzor gradnje nije ugovoren s izvr?iteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti s izvr?iteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

                                                Odstupanje i primjedbe

                                                Članak 100.

                                                (1) Pri remontu dvokolosiječnih pruga postoci utvrđeni na osnovi odredbi iz članka 97. povećavaju se za drugi kolosijek za 50%.

                                                (2) Čvorovi nisu predmet zajedničkih postotaka. Njihova se cijena projektiranja ugovara slobodno.

                                                 
                                                
                                                
                                                

                                                B.6. Građevni projekti cesta

                                                Svrha usluge

                                                Članak 101.

                                                Projekt cesta potreban je zbog zadovoljavanja svih prometnih, urbanističkih i drugih uvjeta gradnje te ostvarivanja funkcionalnog i tehnički ispravnog rje?enja koje je usklađeno sa svim normativima i propisima.

                                                Sadr?aj usluge

                                                Članak 102.

                                                (1) Opis poslova projektiranja cesta obuhvaća poslove izvr?itelja koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i odr?avanje. Osnovni poslovi sa?eti su u fazama poslova od 1 do 8.

                                                (2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

                                                Opis faza poslova projektiranja cesta

                                                Osnovni poslovi Dodatni poslovi1. Provjera zadatka

                                                Razja?njavanje projektnog zadatka

                                                Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

                                                Obilazak terena2. Idejno rje?enje

                                                Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

                                                Prikupljanje i vrednovanje podloga

                                                Prikupljanje podataka o karakteristikama zemlji?ta.

                                                Prikupljanje podataka o prometu

                                                Izrada situacija na podlogama 1:25.000

                                                Izrada uzdu?nog profila u mjerilu 1:25.000/2.500

                                                Odabir karakterističnog poprečnog profila

                                                Procjena građevinskih tro?kova izgradnje
                                                Odabir i posjet sličnih građevina3. Idejni projekt

                                                Analiza osnova

                                                Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima i to Strategijom i Programima prostornog uređenja Dr?ave, prostornim planovima ?upanija, prostornim planovima uređenja općina i gradova, generalnim urbanističkim planovima te urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja

                                                Ispitivanje mogućih rje?enja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekolo?ku podobnost

                                                Pribavljanje i vrednovanje slu?benih podloga

                                                Okvirna prometno-tehnička dimenzioniranja prometne povr?ine; procjena imisije buke s prometne povr?ine na kritičnim mjestima prema tabelarnim vrijednostima; ispitivanje mogućih mjera za?titeod buke, izuzev?i detaljna tehnička ispitivanja buke, pogotovu u kompleksnim slučajevima

                                                Situacija prometnice na osnovnoj dr?avnoj karti 1:5.000

                                                Tehnički opis

                                                Uzdu?ni profil u mjerilu 1:5.000/500

                                                Karakteristični poprečni profil u mjerilu 1:50

                                                Procjena tro?kova

                                                Načelno rje?enje odvodnje

                                                Načelno rje?enje prijelaza prolaza čvori?ta i priključaka

                                                Razja?njenje i tumačenje bitnih za struku specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

                                                Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje načelne dozvole

                                                Sudjelovanje pri obrazlaganju projektnog rje?enja vlastima i političkim organima

                                                Prerada projektnog rje?enja prema mi?ljenjima i prijedlozima
                                                Izrada topografskih i hidrolo?kih podloga

                                                Geotehnički istra?ni radovi za potrebe idejnog projekta

                                                Izrada prometnih studija

                                                Izrada prethodnih studija opravdanosti

                                                Izrada planova postojećih instalacija

                                                Ishođenje načelne dozvole za građenje4. Lokacijska dozvola

                                                Izrada stručnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole

                                                Ishođenje lokacijske dozvole5. Glavni projekt

                                                Daljnja razrada projektnog rje?enja (postupna razrada grafičkog rje?enja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

                                                Izrada situacije u mjerili 1:1.000 s ucrtanom osi, cestovnim tijelom, tipskim i ostalim građevinama, devijacijama ceste i korekcijama vodotoka sa svim detaljima

                                                Izrada uzdu?nih profila u mjerilu 1:1.000/100

                                                Izrada karakterističnih poprečnih profila

                                                Izrada poprečnih profila u mjerilu 1.100, 1:200, 1:500

                                                Projekti propusta do 5 m otvora

                                                Projekti odvodnje

                                                Projekt prometne signalizacije

                                                Tehnički opis

                                                Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine

                                                Program kontrole i osiguranje kvalitete

                                                Prikaz prometnice na osnovnoj dr?avnoj karti odnosno geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila

                                                Posebni tehnički uvjeti gradnje

                                                Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mi?ljenjima i prijedlozima

                                                Privremena procjena bitnih faza gradnje , uzimajući u obzir regulaciju prometa za vrijeme gradnje

                                                Objedinjavanje nacrtnih podloga
                                                Izrada elaborata o izvla?tenju

                                                Pribavljanje izvadaka iz zemlji?ne knjige, iz katastarskih planova i drugih slu?benih materijala

                                                Izrada konačne studije opravdanosti

                                                Kotni planovi komunalnih instalacija6. Građevna dozvola

                                                Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća, sastavljanje popisa gradnje uključivo i priloge drugih stručnih suradnika u projektiranju

                                                Pregovori s vlastima

                                                Sudjelovanje u postupku dobivanja dozvole za projekt te uče?će pri prezentaciji, kao i sudjelovanje pri zauzimanju stava prema mi?ljenjima i prijedlozima
                                                7. Izvedbeni projekt

                                                Razrada glavnog projekta uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rje?enja

                                                Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crte?e u potrebnom mjerilu

                                                Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i in?enjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rje?enja
                                                Izrada vremenskih i mre?nih planova8. Tro?kovnik radova

                                                Račun količina i ra?člamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

                                                Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

                                                Izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 103.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na projekte cesta određuje se prema proračunskim tro?kovima gradnje građevine, prema stupnju slo?enosti kojoj građevina pripada te prema tablici cijena usluga.

                                                (2) Proračunski tro?kovi su tro?kovi gradnje građevine. Određuju se:

                                                1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu tro?kova, a ako ne postoji prema procjeni tro?kova

                                                2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim tro?kovima, a ako ne postoje prema proračunu tro?kova.

                                                3. za nadzor mogu se proračunski tro?kovi utvrditi prema konačnim tro?kovima, a ako ne postoje prema ponudbenim.

                                                (3) Za osnovne poslove ne obračunavanju se tro?kovi:

                                                1. građevinskog zemlji?ta uključujući i tro?kove kupnje i rači?ćavanja,
                                                2. jednokratnih izdataka za opremanje zemlji?ta
                                                3. geodetskih mjerenja i obilje?avanja,
                                                4. umjetničkih djela nisu bitni sastavni dio građevine
                                                5. mjera predostro?enosti za gradnju zimi i ostalih dodatnih mjera glede priključaka građevine ili vanjskih uređaja,
                                                6. od?teta i naknada materijalne ?tete
                                                7. dodatni tro?kovi gradnje

                                                (4) Pored ovih tro?kova ne obračunavaju se ni sljedeći tro?kovi, ako ih izvr?itelj ne projektira i ne nadzire gradnju:

                                                1. uređenje zemlji?ta

                                                2. javnih priključaka

                                                3. internih priključaka i vanjskih uređaja

                                                4. mjera regulacije prometa za vrijeme gradnje

                                                5. premje?tanja i polaganja vodova instalacija

                                                6. opreme i uređaja uz ceste

                                                7. strojarske uređaje koji slu?e svrsi in?enjerske građevine

                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove projektiranja cestovnih prometnih građevina

                                                Članak 104.

                                                (1) Cestovne građevine svrstavaju se po obilje?jima procjene u sljedećim stupnjevima slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Građevine s veoma malim projektnim zahtjevima
                                                2. Stupanj slo?enosti II: Građevine s manjim projektnim zahtjevima
                                                3. Stupanj slo?enosti III: Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima
                                                4. Stupanj slo?enosti IV: Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima
                                                5. Stupanj slo?enosti V: Građevine s veoma velikim projektnim zahtjevima

                                                (2) Obilje?ja procjene su :

                                                1. geolo?ke i geotehničke karakteristike građevnog zemlji?ta
                                                2. stupanj tehničkog opremanja
                                                3. zahtjevi za uklapanje u okolinu
                                                4. opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
                                                5. za struku specifični uvjeti

                                                (3) Ako se za cestovnu građevinu mogu primijeniti obilje?ja procjene iz vi?e stupnjeva slo?enosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju slo?enosti građevina mo?e pripisati, tada treba odrediti broj bodova vrednovanja, a prema zbroju bodova procjene građevina se svrstava u sljedeće stupnjeve slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Građevine s do 10 bodova
                                                2. Stupanj slo?enosti II: Građevine s 11 do 17 bodova
                                                3. Stupanj slo?enosti III: Građevine s 18 do 25 bodova
                                                4. Stupanj slo?enosti IV: Građevine s 26 do 33 boda
                                                5. Stupanj slo?enosti V: Građevine s 34 do 40 bodova

                                                (4) Pri pripisivanju prometne građevine stupnju slo?enosti u skladu s te?inom projektnog zahtjeva mogu se bodovati prema tablici 31.

                                                Tablica 31. Bodovi prema stupnju slo?enosti cestovnih prometnih građevina

                                                Br.Obilje?ja procjene
                                                bodovi
                                                1.geolo?ke i geotehničke karakteristike građevnog zemlji?ta
                                                5
                                                2.stupanj tehničkog opremanja
                                                5
                                                3.zahtjevi za uklapanje u okolinu
                                                15
                                                4.opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
                                                10
                                                5.za struku specifični uvjeti
                                                5

                                                (5) Prometne građevine svrstavaju se obično po obujmu obilje?ja procjene navedenih u sljedeće stupnjeve slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I:

                                                • jednostavne prometnice, pje?ački i biciklistički putevi, jednostavne prometne povr?ine, parkirali?ta izvan naselja.

                                                2. Stupanj slo?enosti II:

                                                • slo?ene cestovne prometnice, parkirali?ta unutar naselja, ceste izvan naselja bez posebnih zadanih uvijeta, ceste izvan naselja u ravničarskom terenu, glavne i sporedne ceste u novoizgrađenim naseljima, jednostavna raskri?ja u nivou.

                                                3. Stupanj slo?enosti III:

                                                • cestovne prometnice izvan naselja s posebno zadanim uvijetima, ceste izvan naselja u bre?uljkastim terenu, ceste i trgovi unutar naselja, slo?ena raskri?ja u jednom nivou i jednostavna čvori?ta u dva nivoa.

                                                4. Stupanj slo?enosti IV:

                                                • ceste izvan naselja s mnogobrojnim posebnim zadanim uvijetima; ceste izvan naselja u brdovitom terenu, ceste i trgovi unutar naselja s velikim prometno-tehničkim zahjtevima ili u te?koj urbanističkoj situaciji, veoma slo?ena čvori?ta na istom nivou, slo?en čvori?ta na vi?e nivoa.

                                                5. Stupanj slo?enosti V:

                                                • slo?ene brdske ceste, slo?ene ceste i trgovi unutar naselja s veoma velikim prometno-tehničkim zahjtevima ili u veoma slo?enoj urbanističkoj situaciji,veoma slo?ena čvori?ta na vi?e nivoa.

                                                Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja cestovnih prometnih građevina

                                                Članak 105.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja cestovnih prometnih građevina utvrđene su u tablici 32.

                                                Tablica 32. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja cestovnih prometnih građevina

                                                Reducirana vrijednost proračunskih tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                IV
                                                V
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m
                                                5,876,276,277,247,248,398,399,429,4210,44
                                                n
                                                0,19050,18350,18350,19820,19820,21850,21850,23070,23070,2412
                                                0,636,416,836,837,937,939,289,2810,4810,4811,67
                                                1,005,876,276,277,247,248,398,399,429,4210,44
                                                1,605,375,765,766,596,597,577,578,458,459,32
                                                2,504,935,305,306,036,036,876,877,627,628,37
                                                4,004,514,864,865,505,506,206,206,846,847,47
                                                6,304,134,484,485,025,025,615,616,166,166,70
                                                103,794,114,114,584,585,075,075,545,545,99
                                                163,463,773,774,184,184,584,584,974,975,35
                                                253,183,483,483,823,824,154,154,484,484,80
                                                402,913,193,193,483,483,753,754,024,024,29
                                                632,672,932,933,183,183,393,393,623,623,84
                                                1002,442,692,692,902,903,073,073,253,253,44
                                                1602,232,472,472,652,652,772,772,922,923,07
                                                2502,052,282,282,422,422,512,512,632,632,76
                                                4001,882,092,092,212,212,272,272,362,362,46
                                                6301,721,921,922,022,022,052,052,132,132,21
                                                10001,571,771,771,841,841,851,851,911,911,97

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

                                                Članak 106.

                                                (1) Cijena usluge izračunata prema tablici 32. iz članka 105. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 33.

                                                Tablica 33. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za projektiranje cestovnih prometnih građevina

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Provjera zadatka
                                                2
                                                2.Idejno rje?enje
                                                10
                                                3.Idejni projekt>
                                                25
                                                4.Lokacijska dozvola
                                                3
                                                5.Glavni projekt
                                                40
                                                6.Građevna dozvola
                                                3
                                                7.Izvedbeni projekt
                                                10
                                                8.Tro?kovnik
                                                7

                                                (2) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

                                                (3) Ako izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i tro?kovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

                                                Ostale usluge vezane na projektiranje i gradnju cestovnih prometnih građevina

                                                Članak 107.

                                                U ostale usluge ubrajaju se:

                                                1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

                                                Opis poslova ove usluge je sljedeći:

                                                Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima

                                                Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje

                                                Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i pau?alnim cijenama ponuda

                                                Sudjelovanje u kontroli tro?kova usporedbom predračunskih tro?kova i ponudbenih tro?kova

                                                Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

                                                Izrada ugovora

                                                Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

                                                2. Nadzor gradnje

                                                Nadzor gradnje građevine obavlja ovla?teni in?enjer.

                                                Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

                                                3. Projektantski nadzor

                                                Ako nadzor gradnje nije ugovoren s izvr?iteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti s izvr?iteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

                                                Odstupanja i primjedbe

                                                Članak 108.

                                                Postoci utvrđeni na osnovi odredbi iz članka 105. mijenjaju se u ovim slučajevima:

                                                • kada se radi o rekonstrukciji ceste povećanje iznosi 20%,
                                                • kada se radi o rekonstrukciji ceste kroz naselje, povećanje iznosi 30%,
                                                • kada se radi o rekonstrukciji gradskih ulica, povećanje iznosi 40%,
                                                • kada se radi o prijelazu i kri?anju izvan razine, povećanje iznosi 30%,
                                                • kada se radi o slo?enim projektima koji iziskuju posebne proračune i nacrte kao i kod pojedinačnih projekata izvan projekta trase, povećanje iznosi 15%,
                                                • kada se radi o veoma slo?enim projektima (zidovi s ankerima, klizi?ta, kompjuterski proračuni), koji iziskuju posebne proračune i nacrte,
                                                 
                                                
                                                
                                                

                                                B.7. Građevni projekti mostova i propusta

                                                Svrha usluge

                                                Članak 109.

                                                Projekti mostova i propusta imaju svrhu zadovoljiti sve prometne, urbanističke i druge uvjete gradnje i ostvariti funkcionalno i tehnički ispravno rje?enje prijelaza uz zadovoljavanje svih normativa i propisa.

                                                Opis poslova građevnog projektiranja mostova i propusta

                                                Članak 110.

                                                (1) Opis poslova građevnog projektiranja mostova i propusta obuhvaća poslove koji se odnose na nove građevine, rekonstrukciju i odr?avanje. Osnovni poslovi sa?eti su u fazama poslova od 1 do 8.

                                                (2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

                                                Opis faza poslova građevnog projektiranja mostova i propusta

                                                Osnovni poslovi Dodatni poslovi 1. Provjera zadatka

                                                Razja?njavanje projektnog zadatka

                                                Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

                                                Obilazak terena

                                                Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

                                                Prikupljanje i vrednovanje podloga

                                                Razja?njavanje projektnih podataka

                                                Procjena obujma poslova i potrebnih predranji, npr. ispitivanje građevnog zemlji?ta, geodetski poslovi, za?tita od imisije

                                                Formuliranje pomoći pri izboru projektanata drugih struka

                                                Sa?etak rezultata
                                                Odabir i posjet sličnih građevina

                                                Utvrđivanje posebnih, normama neutvrđenih opterećenja2. Idejno rje?enje

                                                Idejno rje?enje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta

                                                Idejno rje?enje obuhvaća provjeru uvjeta (terenskih i ostalih), postavljanje i analizu mogućih varijanti rje?enja i odabir najpovoljnije varijante3. Idejni projekt

                                                Analiza osnova

                                                Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima, planiranjem okoli?a, detaljnim prostornim planovima, regulacijskim planovima kao i lokalnim i vanmjesnim planovima infrastrukture

                                                Ispitivanje mogućih rje?enja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekolo?ku podobnost

                                                Pribavljanje i vrednovanje slu?benih podloga

                                                Razrada projektnog koncepta, uključujuči i ispitivanje alternativnih rje?enja prema istim zahtjevima, pomoću grafičkih prikaza i vrednovanje projektnih rje?enja drugih struka kroz njihovo uvođenje u projekt

                                                Razja?njenje i tumačenje za struku bitnih specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

                                                Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

                                                Prerada projektnog koncepta prema mi?ljenjima i prijedlozima

                                                Procjena tro?kova

                                                Prikaz svih rezultata idejnog projekta
                                                Izrada topografskih i hidrolo?kih podloga

                                                Točan proračun posebnih građevnih dijelova

                                                Izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje

                                                Izrada planova postojećih instalacija

                                                Izrada izvadaka iz idejnog projekta za ishođenje načelne dozvole

                                                Ishođenje načelne dozvole4. Lokacijska dozvola

                                                Ishođenje lokacijske dozvole5. Glavni projekt

                                                Daljnja razrada projektnog koncepta (postupna razrada grafičkog rje?enja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

                                                Izvje?taj s obrazlo?enjem

                                                Za struku specifični proračuni

                                                Grafički prikaz cjelokupnog glavnog projekta

                                                Plan rokova gradnje i tro?kova, procjena i obrazlo?enje namjenskih tro?kova;

                                                Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mi?ljenjima i prijedlozima

                                                Dogovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

                                                Dorada i prilagodba projektnog materijala, opisa i proračuna na osnovu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

                                                Glavni projekt sadr?i:
                                                tehnički opis radova, posebne tehničke uvjete za izvođenje, program kontrole i osiguranja kavalitete, tehničke nacrte, presjeke, tlocrte i poglede u odgovarajućem mjerilu, statički proračun svih elemenata nosive konstrukcije, sa stupovima, upornjacima, krilima i temeljima
                                                Ako se projekt skele ugovara zajedno s glavnim projektom sadr?i:
                                                dispoziciju skele, sve detalje koji definiraju elemente skele da bi se ona mogla izvesti, tehnički izvje?taj s opisom svih faza radova i navođenjem svih propisa i standarda za upotrebljeni materijal, detaljni statički proračun skele kao cjeline i svih njenih dijelova

                                                Proračun tro?kova

                                                Kontrola tro?kova usporedbom proračuna i procjene tro?kova

                                                Objedinjavanje nacrtnih podloga
                                                Pribavljanje izvadaka iz zemlji?ne knjige, iz katastarskih planova i drugih slu?benih materijala

                                                Izrada konačne studije opravdanosti

                                                Sudjelovanje pri pravnim ugovaranjima6. Građevna dozvola

                                                Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća

                                                Ishođenje građevne dozvole
                                                Sudjelovanje pri dobivanju pristanka od zainteresiranih strana7. Izvedbeni projekt

                                                Razrada rezultata faza poslova 3 i 5 (etapna razrada i grafički prikaz rje?enja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rje?enja

                                                Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crte?e u potrebnom mjerilu

                                                Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i in?enjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rje?enja

                                                Izvedbeni projekt sadr?i:

                                                plan iskolčenja temelja, armaturne nacrte, plan savijanja armature po pozicijama, planove oplate, iskaz armature, izvedbene nacrte čelične konstrukcije, iskaz čelične konstrukcije sa specifikacijom materijala, tehnički opis svih faza radova s navođenjem svih propisa i standarda za upotrebljeni materijal čelične konstrukcije, izvedbene nacrte kabela s glavama za usidrenje i nastavak kabela s proračunom du?ine kabela, protokol za prednaprezanje svakog kabela, tehnički opis svih faza radova kod prednaprezanja, bilo za prednaprezanje adhezijskim kabelima bilo za naknadno prednaprezanje kabela u za?titnim cijevima, s navođenjem propisa i standarda za upotrijebljeni materijal

                                                Dopuna izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine
                                                Izrada vremenskih i mre?nih planova8. Tro?kovnik

                                                Račun količina i ra?člamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

                                                Priprema dokumentacije za realizaciju natječaja, osobito izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

                                                Usklađivanje i koordinacija dokumentacije za realizaciju natječaja stručnih suradnika u projektiranju

                                                Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 111.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove građevnog projektiranja mostova određuje se prema proračunskim tro?kovima građevine, prema stupnju slo?enosti kojem građevina pripada i prema tablici cijena usluga.

                                                (2) Proračunski tro?kovi su tro?kovi izgradnje građevine: tro?kovi građevnih radova i oprema mosta. Određuju se:

                                                1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu tro?kova, a ako ne postoji prema procjeni tro?kova
                                                2. za faze poslova od 7 i 8 prema ponudbenim tro?kovima, a ako ne postoje prema proračunu tro?kova.
                                                3. za nadzor prema konačnim tro?kovima, a ako ne postoje prema ponudbenim tro?kovima

                                                (3) Za osnovne poslove ne obračunavaju se tro?kovi:

                                                1. građevinskog zemlji?ta uključujući i tro?kove kupnje i rači?ćavanja,
                                                2. jednokratnih izdataka za opremanje zemlji?ta ("Prilog A" grupa tro?kova 240)
                                                3. geodetskih mjerenja i obilje?avanja,
                                                4. mjera opreza za gradnju preko zime i ostalih dodatnih mjera glede priključaka, građevine ili vanjskih uređaja,
                                                5. od?teta i naknada materijalne ?tete
                                                6. dodatni tro?kovi gradnje

                                                (4) Pored tro?kova iz stavka 3. ovog članka ne obračunavaju se ni sljedeći tro?kovi, ako ih izvr?itelj ne projektira i ne nadzire gradnju:

                                                1. uređenje zemlji?ta ("Prilog A", grupa tro?kova 210)
                                                2. javnih priključaka ("Prilog A", grupa tro?kova 220)
                                                3. internih priključaka i vanjskih uređaja ("Prilog A", grupe tro?kova 230 i 500)
                                                4. premje?tanja i polaganja vodova instalacija
                                                5. strojarski uređaji koji slu?e svrsi građevine

                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove građevnog projektiranja mostova i propusta

                                                Članak 112.


                                                1. Građevine mostova i propusta svrstavaju se po obilje?jima procjene navedenim u stavku 2. ovog članka sljedećim stupnjevima slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Građevine s veoma malim projektnim zahtjevima

                                                2. Stupanj slo?enosti II: Građevine s manjim projektnim zahtjevima

                                                3. Stupanj slo?enosti III: Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima

                                                4. Stupanj slo?enosti IV: Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima

                                                5. Stupanj slo?enosti V: Građevine s veoma velikim projektnim zahtjevima

                                                (2) Obilje?ja procjene su :

                                                1. geolo?ke i geotehničke karakteristike građevnog zemlji?ta
                                                2. stupanj tehničkog opremanja
                                                3. zahtjevi za uklapanje u okolinu
                                                4. opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
                                                5. specifični uvjeti za struku
                                                6. poseban način izvedbe

                                                (3) Ako se na građevine mostova mogu primijeniti obilje?ja procjene iz vi?e stupnjeva slo?enosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju slo?enosti građevina mo?e pripisati, tada treba odrediti broj bodova vrednovanja prema stavku 4. ovog članka. Građevina se prema zbroju bodova procjene svrstava u sljedeće stupnjeve slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Građevina do 10 bodova
                                                2. Stupanj slo?enosti II: Građevina s 11 do 17 bodova
                                                3. Stupanj slo?enosti III: Građevina s 18 do 25 bodova
                                                4. Stupanj slo?enosti IV: Građevina s 26 do 33 boda
                                                5. Stupanj slo?enosti V: Građevina s 34 do 40 bodova

                                                (4) Pri pripisivanju građevine mosta stupnju slo?enosti u skladu s te?inom projektnog zahtjeva mogu se bodovati prema tablici 34.

                                                Tablica 34. Bodovi prema stupnju slo?enosti kod projektiranja mostova i propusta

                                                Br.Obilje?ja procjene
                                                bodovi
                                                1.geolo?ke i geotehničke karakteristike građevnog zemlji?ta
                                                5
                                                2.stupanj tehničkog opremanja
                                                5
                                                3.zahtjevi za uklapanje u okolinu
                                                5
                                                4.opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
                                                10
                                                5.za struku specifični uvjeti
                                                15
                                                6.poseban način izvedbe
                                                10

                                                (5) Građevine mostova pripisuju se obično, prema obujmu obilje?ja procjene, sljedećim stupnjevima slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I:

                                                • obične skele,
                                                • drveni mostovi sistema proste grede,
                                                • cijevni betonski propusti,
                                                • svođeni betonski propusti,
                                                • armiranobetonski pločasti propusti sistema proste grede.

                                                2. Stupanj slo?enosti II:

                                                • jednostavni mostovi manjeg raspona jednostavnog statičkog sustava,
                                                • armiranobetonski pločasti mostovi s jednim otvorom,
                                                • objekti iz stupnja slo?enosti I. temeljeni na pilotima ili bunarima (slo?eno fundiranje),
                                                • monta?ni mostovi s jednim otvorom,
                                                • masivni svođeni mostovi otvora do 15m,
                                                • jednostavni drveni mostovi,
                                                • jednostavni čelični mostovi s jednim otvorom,
                                                • jednostavne drvene i čelične skele,
                                                • 158;eljeznički provizorij,
                                                • jednostavni mostovi od prednapetog betona (raspona do 15 m).

                                                3. Stupanj slo?enosti III:

                                                • građevine iz stupnja slo?enosti II sa slo?enim temeljenjem,
                                                • građevine srednje veličine statički određene i neodređene,
                                                • drveni mostovi sistema visulje ili razupore,
                                                • pločasti ili gredni nosači preko vi?e raspona,
                                                • monta?ni armiranobetonski mostovi ili prednapregnuti mostovi preko vi?e raspona sustava proste grede ili Gerberovog nosača,
                                                • armiranobetonski okvirni mostovi s jednim otvorom,
                                                • svođeni ili lučni mostovi jednog otvora od 15m do 30 m u armiranobetonskoj izvedbi,
                                                • čelične punostijene ili spregnute konstrukcije statički određene,
                                                • pothodnici s ulaznim i izlaznim stepenicama,
                                                • nathodnici od armiranog ili prednapetog betona sa stubama.

                                                4. Stupanj slo?enosti IV:

                                                • građevine iz stupnja slo?enosti III sa slo?enim temeljenjem,
                                                • posebno slo?ene skele,
                                                • drveni mostovi okvirni i lučni,
                                                • spregnuti mostovi (čelik-beton i beton-beton),
                                                • kontinuirani prednapeti mostovi,
                                                • kontinuirani čelični mostovi s punostijenim nosačima,
                                                • kontinuirani spregnuti nosači,
                                                • čelični lučni mostovi s punostijenim ili sandučastim lukovima raspona 30 m do 50 m,
                                                • čelični re?etkasti nosači statički određeni,
                                                • nathodnici kontinuiranog statičkog sustava sa stepenicama ili rampama, od armiranog betona, prednapetog betona ili čelika.

                                                5. Stupanj slo?enosti V:

                                                • re?etkasti kontinuirani mostovi,
                                                • lučne konstrukcije raspona večeg od 50 m, (bez obzira na materijal),
                                                • razuporne prednapregnute konstrukcije raspona večeg od 50m,
                                                • građevine iz stupnja slo?enosti IV sa slo?enim temeljenjem,
                                                • pokretni mostovi.
                                                • veći mostovi i zavje?eni mostovi,
                                                • mostovi raspona većeg od 100 m od prenapetog betona i čeliku.

                                                Tablica postotaka za izračun cijena usluga za osnovne poslove građevnog projektiranja mostova i propusta

                                                Članak 113.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove građevnog projektiranja mostova i propusta utvrđene su u tablici 35.

                                                Tablica 35. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja mostova i propusta

                                                Reducirana vrijednost proračunskih tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                IV
                                                V
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m
                                                3,854,534,535,815,817,047,047,867,868,61
                                                n
                                                0,37340,34520,34520,32180,32180,25870,25870,24380,24380,2310
                                                0,256,477,307,309,079,0710,0710,0711,0211,0211,86
                                                0,405,436,216,217,807,808,928,929,829,8210,64
                                                0,634,585,315,316,746,747,937,938,798,799,58
                                                1,003,854,534,535,815,817,047,047,867,868,61
                                                1,603,233,853,854,994,996,236,237,017,017,73
                                                2,502,743,303,304,324,325,555,556,286,286,97
                                                42,302,802,803,723,724,924,925,605,606,25
                                                6,31,942,402,403,213,214,374,375,025,025,63
                                                101,632,042,042,772,773,883,884,484,485,06
                                                161,371,741,742,382,383,443,444,004,004,54
                                                251,161,491,492,062,063,063,063,583,584,09
                                                400,971,271,271,771,772,712,713,203,203,67
                                                630,821,081,081,531,532,412,412,862,863,31
                                                1000,690,920,921,321,322,142,142,562,562,97
                                                1600,580,790,791,131,131,891,892,282,282,67
                                                2500,490,670,670,980,981,691,692,042,042,41
                                                4000,410,570,570,840,841,491,491,821,822,16
                                                6300,350,490,490,730,731,331,331,631,631,94
                                                10000,290,420,420,630,631,181,181,461,461,75

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                Postoci cijena usluga za pojedinu fazu projektiranja

                                                Članak 114.

                                                (1) Cijena usluge izračunata prema tablici 35. iz članka 113. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 36.

                                                Tablica 36. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu

                                                građevnih projekata mostova i propusta

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Provjera zadatka
                                                1
                                                2.Idejno rje?enje
                                                5
                                                3.Idejni projekt
                                                13
                                                4.Lokacijska dozvola
                                                2
                                                5.Glavni projekt
                                                40
                                                6.Građevna dozvola
                                                3
                                                7.Izvedbeni projekt
                                                30
                                                8.Tro?kovnik
                                                6

                                                (2) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

                                                (3) Ako izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i tro?kovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

                                                Ostale usluge vezane na građevno projektiranje mostova i propusta

                                                Članak 115.

                                                U ostale usluge ubrajaju se:

                                                1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

                                                Opis poslova ove usluge je sljedeći:

                                                Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
                                                Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
                                                Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i pau?alnim cijenama ponuda
                                                Sudjelovanje u kontroli tro?kova usporedbom predračunskih tro?kova i ponudbenih tro?kova

                                                Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

                                                Cijena usluge iznosi 8% od ukupne cijene projekta.

                                                2. Nadzor gradnje

                                                Nadzor gradnje građevine vr?i ovla?teni in?enjer.

                                                Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

                                                3. Projektantski nadzor

                                                Ako nadzor gradnje nije ugovoren s izvr?iteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti s izvr?iteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

                                                Odstupanja i primjedbe

                                                Članak 116.

                                                Postoci utvrđeni na temelju odredbi u članku 113. mijenjaju se u ovim slučajevima:


                                                • za nesimetrične mostove povećanje iznosi 20%
                                                • za zako?ene mostove do 30 stupnjeva povećanje iznosi 20%
                                                • za zako?ene mostove preko 30 stupnjeva povećanje iznosi 40%
                                                • za kamene mostove povećanje iznosi 10%
                                                • za mostove i nadvo?njake u horizontalnoj krivini, a koji su projektirani kao zakrivljeni, povećanje u ovisnosti o polumjeru krivine, iznosi do 50%
                                                • za mostove čeličnih konstrukcija, za koje se izrađuju detaljni radionički nacrti u mjerilu 1:10 (1:5), povećanje iznosi do 50% u ovisnosti od slo?enosti projekta,
                                                • vrlo slo?ene skele za građevine iz stupnja slo?enosti promatraju se kao posebne građevine
                                                • za građevine tehnički osobito značajne, i specijalno arhitektonski obrađene, koje zahtijevaju veći opseg rada, povećanje iznosi do 50%,
                                                • za monta?ne armirano-betonske mostove povećanje iznosi 30%,
                                                • za prednapete mostove povećanje iznosi 20%,
                                                • za spregnute konstrukcije mostova povećanje iznosi 10%.
                                                • kod rekonstrukcije postojećih građevina povećanje iznosi od 25% do 50%.

                                                B.8. Građevni projekti tunela

                                                Svrha usluge

                                                Članak 117.

                                                Osnovna svrha usluge građevnog projekta tunela je da na optimalan tehničko-ekonomski način rije?i prolaz određene prometnice, hidrotehničke građevine, komunalne instalacije i sl., vodeći računa o svim specifičnim karakteristikama tih građevina, kao npr. o veličini poprečnih otvora, polo?aju prema terenu, te vrsti i načinu izvođenja radova. Kao podloga za ovo projektiranje potrebna su detaljnija istra?ivanja na lokalitetu trase, i to prvenstveno geolo?ka, geomehanička, hidrolo?ka i meteorolo?ka, kako bi se mogli dobiti podaci koji uvjetuje dimenzioniranje obloge i podgrada, odnosno kako bi se mogla odrediti vrijednost radova i ustanoviti opravdanost ulaganja.

                                                Sadr?aj usluge

                                                Članak 118.

                                                (1) Opis poslova projektiranja tunela obuhvaća poslove izvr?itelja koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i odr?avanje. Osnovni poslovi sa?eti su u fazama poslova od 1 do 8.

                                                (2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

                                                Opis faza poslova projektiranja tunela

                                                Osnovni poslovi Dodatni poslovi 1. Provjera zadatka

                                                Razja?njavanje projektnog zadatka

                                                Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

                                                Obilazak terena
                                                Odabir i posjet sličnih građevina2. Idejno rje?enje

                                                Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

                                                Prikupljanje i vrednovanje podloga

                                                Prikupljanje podataka o karakteristikama zemlji?ta.

                                                Prikupljanje podataka o prometu

                                                Izrada situacija na podlogama 1:25.000

                                                Izrada uzdu?nog profila u mjerilu 1:25.000/2.500

                                                Odabir karakterističnog poprečnog profila

                                                Procjena građevinskih tro?kova izgradnje
                                                3. Idejni projekt

                                                Analiza osnova

                                                Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima i to Strategijom i Programima prostornog uređenja Dr?ave, prostornim planovima ?upanija, prostornim planovima uređenja općina i gradova, generalnim urbanističkim planovima te urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja

                                                Ispitivanje mogućih rje?enja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekolo?ku podobnost

                                                Pribavljanje i vrednovanje slu?benih podloga

                                                Okvirna prometno-tehnička dimenzioniranja; ispitivanje mogućih mjera za?titeod buke

                                                Situacija građevine na osnovnoj dr?avnoj karti 1:5.000

                                                Tehnički opis

                                                Uzdu?ni profil u mjerilu 1:5.000/500

                                                Karakteristični poprečni profil u mjerilu 1:50

                                                Procjena tro?kova

                                                Načelno rje?enje odvodnje

                                                Projekt portalne građevine

                                                Projekt osiguranja iskopa

                                                Razja?njenje i tumačenje bitnih za struku specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

                                                Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje načelne dozvole

                                                Sudjelovanje pri obrazlaganju projektnog rje?enja vlastima i političkim organima

                                                Prerada projektnog rje?enja prema mi?ljenjima i prijedlozima
                                                Izrada topografskih i hidrolo?kih podloga

                                                Geotehnički istra?ni radovi za potrebe idejnog projekta

                                                Izrada prometnih studija

                                                Izrada prethodnih studija opravdanosti

                                                Ishođenje načelne dozvole4. Lokacijska dozvola

                                                Izrada stručnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole

                                                Ishođenje lokacijske dozvole5. Glavni projekt

                                                Daljnja razrada projektnog rje?enja (postupna razrada grafičkog rje?enja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

                                                Izrada situacije u mjerili 1:1000 s ucrtanom osi, ?irinom tunela, tipskim i ostalim građevinama,

                                                Izrada uzdu?nih profila u mjerilu 1:1000/100

                                                Izrada karakterističnih poprečnih profila

                                                Izrada poprečnih profila predusjeka u mjerilu 1.100, 1:200, 1:500

                                                Projekti odvodnje

                                                Projekt prometne signalizacije

                                                Projekt portalne građevine

                                                Projekt osiguranja iskopa

                                                Tehnički opis

                                                Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine

                                                Program kontrole i osiguranje kvalitete

                                                Prikaz građevine na osnovnoj dr?avnoj karti odnosno geodetskoj podlozi odgovarajućeg mjerila

                                                Posebni tehnički uvjeti gradnje

                                                Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mi?ljenjima i prijedlozima

                                                Privremena procjena bitnih faza gradnje , uzimajući u obzir regulaciju prometa za vrijeme gradnje

                                                Objedinjavanje nacrtnih podloga
                                                Izrada elaborata o izvla?tenju

                                                Pribavljanje izvadaka iz zemlji?ne knjige, iz katastarskih planova i drugih slu?benih materijala

                                                Izrada konačne studije opravdanosti6. Građevna dozvola

                                                Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća, sastavljanje popisa gradnje uključivo i priloge drugih stručnih suradnika u projektiranju

                                                Pregovori s vlastima

                                                Sudjelovanje u postpku dobivanja dozvole na projekt te uče?će pri prezentaciji, kao i sudjelovanje pri zauzimanju stava prema mi?ljenjima i prijedlozima
                                                7. Izvedbeni projekt

                                                Razrada glavnog projekta uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rje?enja

                                                Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crte?e u potrebnom mjerilu

                                                Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i in?enjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rje?enja
                                                Izrada vremenskih i mre?nih planova8. Tro?kovnik radova

                                                Račun količina i ra?člamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

                                                Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

                                                Izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 119.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove koji se odnose na projekte tunela određuje se prema proračunskim tro?kovima građevine, prema stupnju slo?enosti kojoj građevina pripada te prema tablici cijena usluga.

                                                (2) Proračunski tro?kovi su tro?kovi izgradnje građevine. Određuju se:

                                                1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunskim tro?kovima, a ako ne postoje ili ako su to ugovorni partneri pri ugovaranju pismeno dogovorili, prema procjeni tro?kova
                                                2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim tro?kovima, a ako ne postoje prema proračunu tro?kova,
                                                3. za nadzor mogu se proračunski tro?kovi utvrditi prema konačnim tro?kovima, a ako ne postoje prema ponudbenim.

                                                (3) Za osnovne poslove ne obračunavanju se tro?kovi:

                                                1. građevinskog zemlji?ta uključujući i tro?kove kupnje i rači?ćavanja,
                                                2. jednokratnih izdataka za opremanje zemlji?ta,
                                                3. geodetskih mjerenja i obilje?avanja,
                                                4. umjetničkih djela ako nisu bitni sastavni dio građevine,
                                                5. mjera predostro?enosti za gradnju preko zime i ostalih dodatnih mjera glede priključaka, građevine ili vanjskih uređaja,
                                                6. od?te ta i naknada materijalne ?tete,
                                                7. dodatni tro?kovi gradnje.

                                                (4) Pored ovih tro?kova ne obračunavaju se ni sljedeći tro?kovi, ako ih izvr?itelj ne projektira i ne nadzire gradnju:

                                                1. uređenje zemlji?ta
                                                2. javnih priključaka
                                                3. internih priključaka i vanjskih uređaja
                                                4. mjera regulacije prometa za vrijeme gradnje
                                                5. premje?tanja i polaganja vodova instalacija
                                                6. opreme i uređaja uz ceste
                                                7. strojarske uređaje koji slu?e svrsi in?enjerske građevine.

                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove projektiranja tunela

                                                Članak 120.

                                                (1) Tuneli se svrstavaju po obilje?jima procjene sljedećim stupnjevima slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Tunelske cijevi veličine otvora 6 do 11 m2,
                                                1. Stupanj slo?enosti II: Tunelski potkopi veličine otvora 12 do 15 m2
                                                2. Stupanj slo?enosti III: Tuneli malog otvora veličine 16 do 29 m2
                                                3. Stupanj slo?enosti IV: Tuneli srednjeg otvora veličine 30 do 60 m2
                                                4. Stupanj slo?enosti V: Tuneli srednjeg otvora veličine 30 do 60 m2

                                                (2) Tuneli prema namjeni:

                                                1. Prometni tuneli: cestovni, ?eljeznički, mje?oviti za automobilski i ?eljeznički promet, metroi za podzemni gradski promet sa stajali?tima, tuneli za pje?ački promet i brodarski tuneli
                                                2. Hidrotehnički tuneli: dovodni i odvodni gravitacijski tuneli u sklopu hidrotehničkih postrojenja, kosi tlačni tuneli također uz hidrotehnička postrojenja, vertikalna okna (vodni udari)
                                                3. Komunalni tuneli: kanalski tuneli, tuneli za smje?taj gradskih gospodarstava
                                                4. Tuneli posebne namjene: podzemne galerije (električne centrale, strojarnice, i sl.), hangari za zračni promet, hidroavione, spremi?ta podmornica i sl., podzemna skloni?ta za za?titu od ratnih razaranja (za ljude, materijal i dobra), podzemne gara?e, skladi?ta i slično

                                                (3) Tuneli prema sastavu i stabilnosti terena su:

                                                1. u trajno otpornom terenu,
                                                2. u terenu s naknadnim popu?tanjem,
                                                3. u terenu sa znatnim popu?tanjem,
                                                4. u drobivom terenu,
                                                5. u veoma drobivom terenu,
                                                6. u terenu s podtlakom, i
                                                7. u terenu s velikim podtlakom.

                                                (4) Ovisno o podjeli tunela prema sastavu i stabilnosti terena, obavlja se korekcija proračunskih tro?kova na osnovi kojih se utvrđuju postoci, i to tako da se proračunski tro?ak dobiven prema članku 119. korigira ovim faktorima:

                                                1. za tunele navedene u točki 1. stavka (3) ovoga članka s faktorom 1,00,
                                                2. za tunele navedene u točki 2. s faktorom 1,05,
                                                3. za tunele navedene u točki 3. s faktorom 1,15,
                                                4. za tunele navedene u točki 4. s faktorom 1,25,
                                                5. za tunele navedene u točki 5. s faktorom 1,35,
                                                6. za tunele navedene u točki 6. s faktorom 1,45, i
                                                7. za tunele navedene u točki 7. s faktorom 1,60.

                                                (5) Svrstavanje tunela navedenih u stavku 1. i 2. ovog članka u odgovarajući stupanj slo?enosti prikazano je u tablici 37.

                                                Tablica 37. Stupnjevi slo?enosti tunela

                                                VRSTA TUNELA
                                                Stupanj slo?enosti
                                                6-11 m2
                                                12-15 m2
                                                16-29 m2
                                                30-60 m2
                                                preko 60 m2
                                                I
                                                II
                                                III
                                                IV
                                                V
                                                PROMETNI TUNELIZa cestovni promet
                                                da
                                                da
                                                da
                                                Za ?eljeznički promet
                                                da
                                                da
                                                Za mje?oviti promet
                                                da
                                                da
                                                Za gradski podzemni promet
                                                da
                                                da
                                                da
                                                da
                                                da
                                                Za pje?ački promet
                                                da
                                                da
                                                da
                                                Za brodski promet
                                                da
                                                da
                                                da
                                                HIDROTEHNIČKI TUNELIDovodni, odvodni, gravitacijski
                                                da
                                                da
                                                da
                                                da
                                                da
                                                Kosi-tlačni
                                                da
                                                da
                                                da
                                                da
                                                Vertikalna okna
                                                da
                                                da
                                                KOMUNALNI TUNELIKanalski
                                                da
                                                da
                                                da
                                                Za smje?taj podzemnih gradskih gospodarstava
                                                da
                                                TUNELI POSEBNE NAMJENEPodzemne galerije
                                                da
                                                Hangari(avioni, podmornice)
                                                da
                                                da
                                                da
                                                da
                                                da
                                                Podzemna skolni?ta
                                                da
                                                da
                                                da
                                                da
                                                da
                                                Podzemne gara?e, skladi?ta
                                                da
                                                da
                                                da
                                                da
                                                da

                                                Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja tunela
                                                Članak 121.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja građevina tunela utvrđene su u tablici 38.

                                                Tablica 38. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja tunela

                                                Reducirana vrijednost proračunskih tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                IV
                                                V
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m
                                                4,405,465,466,526,527,587,588,648,649,71
                                                n
                                                0,19360,20930,20930,22110,22110,23000,23000,23700,23700,2429
                                                1,004,405,465,466,526,527,587,588,648,649,71
                                                1,604,014,944,945,885,886,816,817,737,738,66
                                                2,503,684,504,505,335,336,146,146,966,967,77
                                                4,003,364,084,084,804,805,515,516,226,226,94
                                                6,303,083,713,714,344,344,974,975,595,596,21
                                                102,823,373,373,923,924,474,475,015,015,55
                                                162,573,053,053,533,534,014,014,484,484,95
                                                252,362,782,783,203,203,623,624,034,034,44
                                                402,152,522,522,892,893,253,253,613,613,96
                                                631,972,292,292,612,612,922,923,243,243,55
                                                1002,082,362,362,632,632,902,903,17
                                                1602,122,362,362,602,602,83
                                                2501,932,132,132,342,342,54
                                                4001,741,911,912,092,092,27
                                                6301,721,881,882,03
                                                10001,551,681,681,81

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

                                                Članak 122.

                                                (1) Cijena usluge izračunata prema tablici 38. iz članka 121. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 39.

                                                Tablica 39. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za projektiranje građevnih projekata tunela

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Provjera zadatka
                                                2
                                                2.Idejno rje?enje
                                                5
                                                3.Idejni projekt
                                                20
                                                4.Lokacijska dozvola
                                                3
                                                5.Glavni projekt
                                                40
                                                6.Građevna dozvola
                                                3
                                                7.Izvedbeni projekt
                                                20
                                                8.Tro?kovnik
                                                7

                                                (2) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

                                                (3) Ako izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i tro?kovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

                                                Ostale usluge vezane na projektiranje tunela

                                                Članak 123.

                                                U ostale usluge ubrajaju se:

                                                1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

                                                Opis poslova ove usluge je sljedeći:

                                                Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
                                                Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
                                                Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i pau?alnim cijenama ponuda,
                                                Sudjelovanje u kontroli tro?kova usporedbom predračunskih tro?kova i ponudbenih tro?kova

                                                Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

                                                Cijena usluge iznosi 8% od ukupne cijene projekta.

                                                2. Nadzor gradnje

                                                Nadzor gradnje građevine obavlja ovla?teni in?enjer.

                                                Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

                                                3. Projektantski nadzor

                                                Ako nadzor gradnje nije ugovoren s izvr?iteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti s izvr?iteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe.Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

                                                Odstupanja i primjedbe

                                                Članak 124.

                                                (1) Za tunele kraće od 500 m, postoci utvrđeni prema članku 121. povećavaju se za 28%, a za tunele du?e od 1000 m, normativi i postupci utvrđeni na način iz članka 121. povećavaju se za svakih daljnjih 100 m po postotku utvrđenom primjenom formule:

                                                pri čemu je :

                                                x - duljina tunela u metrima iznad 1000 m.

                                                (2) Kada se izrađuje dokumentacija za dva paralelna odvojena tunela s istim elementima, presjekom, niveletom i istom namjenom, za drugi tunel uzima se 50% vrijednosti normativa prvog tunela.

                                                (3) Projektiranje onih tunela koji se ne mogu svrstati u neke od stupnjeva slo?enosti i namjena navedenih u članku 120., ugovara se slobodno.

                                                 
                                                
                                                
                                                

                                                B.5.5. Građevni projekti pomorske i riječne gradnje

                                                Svrha usluge

                                                Članak 125.

                                                Projekti pomorskih i riječnih gradnji moraju zadovoljiti sve prometne, urbanističke i druge uvjete te ostvariti funkcionalno i tehnički ispravno rje?enje za nesmetani tehnolo?ki proces, uz ispunjavanje svih normativa i propisa.

                                                Opis poslova projektiranja pomorske i riječne gradnje

                                                Članak 126.

                                                (1) Opis poslova projektiranja pomorskih i riječnih gradnji obuhvaća poslove koji se odnose na nove građevine, rekonstrukciju i odr?avanje. Osnovni poslovi sa?eti su u fazama poslova od 1 do 8.

                                                (2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

                                                Opis faza poslova projektiranja pomorskih i riječnih gradnji

                                                Osnovni poslovi Dodatni poslovi 1. Provjera zadatka

                                                Razja?njavanje projektnog zadatka

                                                Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

                                                Obilazak terena

                                                Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

                                                Prikupljanje i vrednovanje podloga

                                                Razja?njavanje projektnih podataka

                                                Procjena obujma poslova i potrebnih predranji, npr. ispitivanje građevnog zemlji?ta, geodetski poslovi, za?tita od imisije

                                                Formuliranje pomoći pri izboru projektanata drugih struka

                                                Sa?etak rezultata
                                                Odabir i posjet sličnih građevina

                                                Utvrđivanje posebnih, normama neutvrđenih opterećenja2. Idejno rje?enje

                                                Idejno rje?enje podrazumijeva provjeru uvjeta (terenskih i ostalih), postavljanje i analizu mogućih varijanti rje?enja i odabir najpovoljnije varijante3. Idejni projekt

                                                Analiza osnova

                                                Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima, planiranjem okoli?a, detaljnim prostornim planovima, regulacijskim planovima kao i lokalnim i vanmjesnim planovima infrastrukture

                                                Ispitivanje mogućih rje?enja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekolo?ku podobnost

                                                Pribavljanje i vrednovanje slu?benih podloga

                                                Razrada projektnog koncepta, uključujuči i ispitivanje alternativnih rje?enja prema istim zahtjevima, pomoću grafičkih prikaza i vrednovanje projektnih rje?enja drugih struka kroz njihovo uvođenje u projekt

                                                Razja?njenje i tumačenje za struku bitnih specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

                                                Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

                                                Prerada projektnog koncepta prema mi?ljenjima i prijedlozima

                                                Procjena tro?kova

                                                Prikaz svih rezultata idejnog projekta
                                                Izrada topografskih i hidrolo?kih podloga

                                                Točan proračun posebnih građevnih dijelova

                                                Izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje

                                                Izrada planova postojećih instalacija

                                                Izrada izvadaka iz idejnog projekta za ishođenje načelne dozvole

                                                Ishođenje načelne dozvole4. Lokacijska dozvola

                                                Ishođenje lokacijske dozvole5. Glavni projekt

                                                Daljnja razrada projektnog koncepta (postupna razrada grafičkog rje?enja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

                                                Izvje?taj s obrazlo?enjem

                                                Za struku specifični proračuni

                                                Grafički prikaz cjelokupnog glavnog projekta

                                                Plan rokova gradnje i tro?kova, procjena i obrazlo?enje namjenskih tro?kova;

                                                Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mi?ljenjima i prijedlozima

                                                Dogovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

                                                Dorada i prilagodba projektnog materijala, opisa i proračuna na osnovu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

                                                Glavni projekt sadr?i:
                                                Tehnički opis s naznakom primjenjenih tehničkih normativa i standarda, opis izvođenja radova, program kontrole i osiguranja kvalitete, potrebne nacrte; karakteristične presjeke, tlocrte, poglede, uzdu?ne profile, poprečne profile, sheme instalacija i dr.; maritimno rje?enje, hidraulički proračun, statičke proračune, geostatičke proračune, posebne tehničke uvjete za gradnju pojedinih novih elemenata građevine

                                                Proračun tro?kova

                                                Kontrola tro?kova usporedbom proračuna i procjene tro?kova

                                                Objedinjavanje nacrtnih podloga
                                                Pribavljanje izvadaka iz zemlji?ne knjige, katastra i drugih slu?benih materijala

                                                Izrada konačne studije opravdanosti

                                                Sudjelovanje pri pravnim ugovaranjima6. Građevna dozvola

                                                Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća

                                                Ishođenje građevne dozvole
                                                Sudjelovanje pri dobivanju pristanka od zainteresiranih strana7. Izvedbeni projekt

                                                Razrada rezultata faza poslova 3 i 5 (etapna razrada i grafički prikaz rje?enja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rje?enja

                                                Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crte?e u potrebnom mjerilu

                                                Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i in?enjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rje?enja

                                                Dopuna izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine
                                                Izrada vremenskih i mre?nih planova8. Tro?kovnik

                                                Račun količina i ra?člamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

                                                Priprema dokumentacije za realizaciju natječaja, osobito izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

                                                Usklađivanje i koordinacija dokumentacije za realizaciju natječaja stručnih suradnika u projektiranju

                                                Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 127.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove građevnog projektiranja pomorskih i riječnih gradnji određuje se prema proračunskim tro?kovima građevine, prema stupnju slo?enosti kojem građevina pripada i prema tablicipostotaka cijena usluga.

                                                (2) Proračunski tro?kovi su tro?kovi izgradnje građevine: tro?kovi građevnih i obrtničkih radova. Određuju se:

                                                1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu tro?kova, a ako ne postoji prema procjeni tro?kova
                                                2. za faze poslova od 7 i 8 prema ponudbenim tro?kovima, a ako ne postoje prema proračunu tro?kova.
                                                3. za nadzor prema konačnim tro?kovima, a ako ne postoje prema ponudbenim tro?kovima

                                                (3) Za osnovne poslove ne obračunavaju se tro?kovi:

                                                1. građevinskog zemlji?ta uključujući i tro?kove kupnje i rači?ćavanja,
                                                2. jednokratnih izdataka za opremanje zemlji?ta ("Prilog A", grupa tro?kova 240)
                                                3. geodetska mjerenja i obilje?avanja,
                                                4. mjera opreza za gradnju preko zime i ostalih dodatnih mjera glede priključaka, građevine ili vanjskih uređaja,
                                                5. od?teta i naknada materijalne ?tete
                                                6. dodatni tro?kovi gradnje

                                                (4) Pored tro?kova iz stavka 3. ovog članka ne obračunavaju se ni sljedeći tro?kovi, ako ih izvr?itelj ne projektira i ne nadzire gradnju:

                                                1. uređenje zemlji?ta ("Prilog A", grupa tro?kova 210)
                                                2. javnih priključaka ("Prilog A", grupa tro?kova 220)
                                                3. internih priključaka i vanjskih uređaja ("Prilog A", grupe tro?kova 230 i 500)
                                                4. premje?tanja i polaganja vodova instalacija
                                                5. strojarski uređaji koji slu?e svrsi građevine

                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove projektiranja pomorske i riječne gradnje

                                                Članak 128.

                                                (1) Pomorske i riječne gradnje svrstavaju se po obilje?jima procjene navedenim u stavku 2 ovog članka sljedećim stupnjevima slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Građevine s veoma malim projektnim zahtjevima
                                                2. Stupanj slo?enosti II: Građevine s manjim projektnim zahtjevima
                                                3. Stupanj slo?enosti III: Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima
                                                4. Stupanj slo?enosti IV: Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima

                                                (2) Obilje?ja procjene su :

                                                1. geolo?ke i geotehničke karakteristike građevnog zemlji?ta
                                                2. stupanj tehničkog opremanja
                                                3. zahtjevi za uklapanje u okolinu
                                                4. opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
                                                5. specifični uvjeti za struku

                                                (3) U slučaju da se na pojedinu građevinu mogu primijeniti obilje?ja procjene iz vi?e stupnjeva slo?enosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju slo?enosti građevina mo?e pripisati, tada treba odrediti broj bodova vrednovanja prema stavku 4. ovog članka-

                                                Građevina se prema zbroju bodova procjene svrstava u sljedeće stupnjeve slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Građevina s do 10 bodova
                                                2. Stupanj slo?enosti II: Građevina s 11 do 17 bodova
                                                3. Stupanj slo?enosti III: Građevina 18 do 25 bodova
                                                4. Stupanj slo?enosti IV: Građevina s 26 do 33 boda

                                                (4) Pri pripisivanju pomorske i riječne gradnje stupnju slo?enosti u skladu s te?inom projektnog zahtjeva mogu se bodovati prema tablici 40:

                                                Tablica 40. Bodovi prema stupnju slo?enosti kod projektiranja pomorske i riječne gradnje

                                                Br.Obilje?ja procjene
                                                bodovi
                                                1.geolo?ke i geotehničke karakteristike građevnog zemlji?ta
                                                5
                                                2.stupanj tehničkog opremanja
                                                5
                                                3.zahtjevi za uklapanje u okolinu
                                                5
                                                4.opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
                                                10
                                                5.za struku specifični uvjeti
                                                15

                                                (5) Sljedeće pomorske i riječne gradnje pripisuju se obično, prema obujmu obilje?ja procjene, ovim stupnjevima slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I:

                                                • bagerski iskop morskih putova i luka,
                                                • masivni obalni zidovi do dubine 4 metra temeljeni na komplaktnoj stijenskoj podlozi,
                                                • za?tita pokosa plovnih putova i kanala.

                                                2. Stupanj slo?enosti II:

                                                • osiguranje obala,
                                                • sportske lučice, marine i zimovali?ta,
                                                • masivni obalni zidovi do dubine 8 metara temeljeni na kompaktnoj stijenskoj podlozi,
                                                • ra?članjene obalne konstrukcije do dubine 4 metra temeljene na slabo nosivom tlu,
                                                • jednostavniji popravci i rekonstrukcije.

                                                3. Stupanj slo?enosti III:

                                                • kompleksno rje?avanje manjih luka,
                                                • trajektna pristani?ta,
                                                • masivni obalni zidovi temeljeni na kompaktnoj stijenskoj podlozi na dubini većoj od 8 metara,
                                                • ra?članjene obalne konstrukcije do dubine 8 metara temeljene na slabo nosivom tlu,
                                                • slo?eniji popravci i rekonstrukcije,
                                                • valobrani,
                                                • energetski kanali,
                                                • crpke morskih i riječnih voda,
                                                • cjevovodi i ispusti u more fekalnih, oborinskih i drugih voda.

                                                4. Stupanj slo?enosti IV:

                                                • kompleksno rje?avanje velikih luka,
                                                • ra?članjene obalne konstrukcije temeljene na slabo nosivom tlu na dubini većoj od 8 metara,
                                                • suhi dokovi, prevodnice, navozi, kranske staze,
                                                • lukobrani,
                                                • vrlo slo?eni popravci i rekonstrukcije,
                                                • stojeće platforme za eksploataciju nafte ili plina.

                                                Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja pomorskih i riječnih gradnji

                                                Članak 129.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja pomorskih i riječnih gradnji utvrđene su u tablici 41.

                                                Tablica 41. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja pomorskih i riječnih gradnji

                                                Reducirana vrijednost proračunskih tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                IV
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m
                                                3,584,464,465,555,556,936,937,97
                                                n
                                                0,31520,26720,26720,21030,21030,17360,17360,1562
                                                0,107,398,268,269,009,0010,3310,3311,42
                                                0,166,387,287,288,168,169,529,5210,61
                                                0,255,546,466,467,437,438,818,819,89
                                                0,404,785,705,706,736,738,128,129,19
                                                0,634,145,055,056,116,117,517,518,56
                                                1,003,584,464,465,555,556,936,937,97
                                                1,63,093,943,945,035,036,386,387,40
                                                2,52,683,493,494,584,585,915,916,90
                                                42,313,083,084,144,145,455,456,42
                                                6,32,002,732,733,773,775,035,035,98
                                                101,732,412,413,423,424,644,645,56
                                                161,492,132,133,103,104,284,285,17
                                                251,301,891,892,822,823,963,964,82
                                                401,121,671,672,552,553,653,654,48
                                                630,971,471,472,322,323,373,374,17
                                                1000,841,301,302,112,113,113,113,88
                                                1600,721,151,151,911,912,872,873,61
                                                2500,631,021,021,741,742,662,663,36
                                                4000,540,900,901,571,572,452,453,13
                                                6300,470,800,801,431,432,262,262,91

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

                                                Članak 130.

                                                (1) Cijena usluge izračunata prema tablici 41. iz članka 129. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 42.
                                                Tablica 42. Vrednovanja osnovnih poslova u postocima naknade za izradu
                                                građevnih projekata pomorskih i riječnih gradnji

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Provjera zadatka
                                                2
                                                2.Idejno rje?enje
                                                5
                                                3.Idejni projekt
                                                10
                                                4.Lokacijska dozvola
                                                3
                                                5.Glavni projekt
                                                45
                                                6.Građevna dozvola
                                                3
                                                7.Izvedbeni projekt
                                                25
                                                8.Tro?kovnik
                                                7

                                                (2) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

                                                (3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i tro?kovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

                                                Ostale usluge vezane na građevno projektiranje pomorskih i riječnih gradnji

                                                Članak 131.

                                                U ostale usluge ubrajaju se:

                                                1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

                                                Opis poslova ove usluge je sljedeći:

                                                Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
                                                Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
                                                Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i pau?alnim cijenama ponuda
                                                Sudjelovanje u kontroli tro?kova usporedbom predračunskih tro?kova i ponudbenih tro?kova

                                                Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

                                                Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

                                                2. Nadzor gradnje

                                                Nadzor gradnje građevine obavlja ovla?teni in?enjer.

                                                Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

                                                3. Projektantski nadzor

                                                Ako nadzor gradnje nije ugovoren s izvr?iteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se ugovoriti s izvr?iteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

                                                Odstupanja i primjedbe
                                                Članak 132.

                                                Postoci utvrđeni prema članku 129. mijenjaju se u ovim slučajevima:

                                                • kod rekonstrukcije postojećih građevina povećanje iznosi 25% do 50%.
                                                • za masivne obalne zidove izvedene od monta?nih blokova povećanje iznosi 20%,
                                                • za masivne obalne konstrukcije izvedene od plivajućih ili monta?nih armiranih sanduka povećanje iznosi 40%,
                                                • za ra?članjene obalne konstrukcije izvedene od čelika povećanje iznosi 50%,
                                                • za slučaj takve izrade projekta da se građevina mo?e izraditi u etapama povećanje iznosi 20%.

                                                B.5.6. Građevni projekti hidrotehničkih građevina

                                                Svrha usluge

                                                Članak 133.

                                                Građevni projekti hidrotehničkih građevina izrađuju se zbog zadovoljavanja svih urbanističkih i drugih uvjeta gradnje te ostvarivanja funkcionalnog i tehničkog i tehnički ispravnog rje?enja koje je usklađeno sa svim normativima i propisima.

                                                Opis poslova projektiranja hidrotehničkih građevina

                                                Članak 134.

                                                (1) Opis poslova projektiranja hidrotehničkih građevina obuhvaća poslove koji se odnose na nove građevine, rekonstrukciju i odr?avanje. Osnovni poslovi sa?eti su u fazama poslova od 1 do 8.

                                                (2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg.

                                                Opis faza poslovaprojektiranja hidrotehničkih građevina

                                                Osnovni poslovi Dodatni poslovi 1. Provjera zadatka

                                                Razja?njavanje projektnog zadatka

                                                Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

                                                Obilazak terena

                                                Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

                                                Prikupljanje i vrednovanje podloga

                                                Razja?njavanje projektnih podataka

                                                Procjena obujma poslova i potrebnih predranji, npr. ispitivanje građevnog zemlji?ta, geodetski poslovi, za?tita od imisije

                                                Formuliranje pomoći pri izboru projektanata drugih struka

                                                Sa?etak rezultata
                                                Odabir i posjet sličnih građevina

                                                Utvrđivanje posebnih, normama neutvrđenih opterećenja2. Idejno rje?enje

                                                Idejno rje?enje podrazumijeva provjeru uvjeta (terenskih i ostalih), postavljanje i analizu mogućih varijanti rje?enja i odabir najpovoljnije varijante3. Idejni projekt

                                                Analiza osnova

                                                Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima, planiranjem okoli?a, detaljnim prostornim planovima, regulacijskim planovima kao i lokalnim i vanmjesnim planovima infrastrukture

                                                Ispitivanje mogućih rje?enja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekolo?ku podobnost

                                                Pribavljanje i vrednovanje slu?benih podloga

                                                Razrada projektnog koncepta, uključujuči i ispitivanje alternativnih rje?enja prema istim zahtjevima, pomoću grafičkih prikaza i vrednovanje projektnih rje?enja drugih struka kroz njihovo uvođenje u projekt

                                                Razja?njenje i tumačenje za struku bitnih specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

                                                Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

                                                Prerada projektnog koncepta prema mi?ljenjima i prijedlozima

                                                Procjena tro?kova

                                                Prikaz svih rezultata idejnog projekta
                                                Izrada topografskih i hidrolo?kih podloga

                                                Točan proračun posebnih građevnih dijelova

                                                Izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje

                                                Izrada planova postojećih instalacija

                                                Izrada izvadaka iz idejnog projekta za ishođenje načelne dozvole

                                                Ishođenje načelne dozvole4. Lokacijska dozvola

                                                Ishođenje lokacijske dozvole5. Glavni projekt

                                                Daljnja razrada projektnog koncepta (postupna razrada grafičkog rje?enja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

                                                Izvje?taj s obrazlo?enjem

                                                Za struku specifični proračuni

                                                Grafički prikaz cjelokupnog glavnog projekta

                                                Plan rokova gradnje i tro?kova, procjena i obrazlo?enje namjenskih tro?kova;

                                                Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mi?ljenjima i prijedlozima

                                                Dogovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

                                                Dorada i prilagodba projektnog materijala, opisa i proračuna na osnovu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

                                                Glavni projekt sadr?i:
                                                tehnički opis s naznakom primjenjenih tehničkih normativa i standarda, opis izvođenja radova, program kontrole i osiguranja kvalitete, potrebne nacrte; karakteristične presjeke, tlocrte, poglede, uzdu?ne profile, poprečne profile, sheme instalacija i dr.; maritimno rje?enje, hidraulički proračun, statičke proračune, geostatičke proračune, posebne tehničke uvjete za gradnju pojedinih novih elemenata građevine.
                                                Glavni projekt projekt sadr?i:
                                                tehnički opis i suglasnost nadle?nih ustanova; situaciju u mjerilu 1:100.000 -1:50.000, situaciju u mjerilu 1:5000-1:1000, hidrologiju, hidraulički proračun, statički proračun, uzdu?ni presjek u mjerilu 1:1000, 1:100, poprečne presjeke u mjerilu 1:100

                                                Proračun tro?kova

                                                Kontrola tro?kova usporedbom proračuna i procjene tro?kova

                                                Objedinjavanje nacrtnih podloga
                                                Pribavljanje izvadaka iz zemlji?ne knjige, katastra i drugih slu?benih materijala

                                                Izrada konačne studije opravdanosti

                                                Sudjelovanje pri pravnim ugovaranjima6. Građevna dozvola

                                                Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća.

                                                Ishođenje građevne dozvole
                                                Sudjelovanje pri dobivanju pristanka od zainteresiranih strana7. Izvedbeni projekt

                                                Razrada rezultata faza poslova 3 i 5 (etapna razrada i grafički prikaz rje?enja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rje?enja

                                                Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crte?e u potrebnom mjerilu

                                                Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i in?enjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rje?enja

                                                Dopuna izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine
                                                Izrada vremenskih i mre?nih planova8. Tro?kovnik

                                                Račun količina i ra?člamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

                                                Priprema dokumentacije za realizaciju natječaja, osobito izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

                                                Usklađivanje i koordinacija dokumentacije za realizaciju natječaja stručnih suradnika u projektiranju

                                                Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 135.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove projektiranja hidrotehničkih građevina određuje se prema proračunskim tro?kovima građevine, prema stupnju slo?enosti kojem građevina pripada i prema tablici cijena usluga.

                                                (2) Proračunski tro?kovi su tro?kovi izgradnje građevine: tro?kovi građevnih i obrtničkih radova. Određuju se:

                                                1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu tro?kova, a ako ne postoji prema procjeni tro?kova
                                                2. za faze poslova od 7 i 8 prema ponudbenim tro?kovima, a ako ne postoje prema proračunu tro?kova.
                                                3. za nadzor prema konačnim tro?kovima, a ako ne postoje prema ponudbenim tro?kovima

                                                (3) Za osnovne poslove ne obračunavaju se tro?kovi:

                                                1. građevinskog zemlji?ta uključujući i tro?kove kupnje i rači?ćavanja,
                                                2. jednokratnih izdataka za opremanje zemlji?ta ("Prilog A", grupa tro?kova 240)
                                                3. geodetska mjerenja i obilje?avanja,
                                                4. mjera opreza za gradnju preko zime i ostalih dodatnih mjera glede priključaka, građevine ili vanjskih uređaja,
                                                5. od?teta i naknada materijalne ?tete
                                                6. dodatni tro?kovi gradnje

                                                (4) Pored tro?kova u st. 3 ne obračunavaju se ni sljedeći tro?kovi, ako ih izvr?itelj ne projektira i ne nadzire gradnju:

                                                1. uređenje zemlji?ta ("Prilog A", grupa tro?kova 210)
                                                2. javnih priključaka ("Prilog A", grupa tro?kova 220)
                                                3. internih priključaka i vanjskih uređaja ("Prilog A", grupe tro?kova 230 i 500)
                                                4. premje?tanja i polaganja vodova instalacija
                                                5. strojarski uređaji koji slu?e svrsi građevine

                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove projektiranja hidrotehničkih građevina

                                                Članak 136.

                                                (1)Hidrotehničke građevine svrstavaju se po obilje?jima procjene navedenim u stavku 2. ovog članka sljedećim stupnjevima slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Građevine s veoma malim projektnim zahtjevima

                                                2. Stupanj slo?enosti II: Građevine s manjim projektnim zahtjevima

                                                3. Stupanj slo?enosti III: Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima

                                                4. Stupanj slo?enosti IV: Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima

                                                5. Stupanj slo?enosti V: Građevine s veoma velikim projektnim zahtjevima

                                                (2) Obilje?ja procjene su :

                                                1. geolo?ke i geotehničke karakteristike građevnog zemlji?ta
                                                2. stupanj tehničkog opremanja
                                                3. zahtjevi za uklapanje u okolinu
                                                4. opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
                                                5. specifični uvjeti za struku

                                                (3) U slučaju da se na pojedinu građevinu mogu primijeniti obilje?ja procjene iz vi?e stupnjeva slo?enosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju slo?enosti građevina mo?e pripisati, tada treba odrediti broj bodova vrednovanja prema stavku 4. ovog članka Građevina se prema zbroju bodova procjene svrstava u sljedeće stupnjeve slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Građevina s do 10 bodova
                                                2. Stupanj slo?enosti II: Građevina s 11 do 17 bodova
                                                3. Stupanj slo?enosti III: Građevina s 18 do 25 bodova
                                                4. Stupanj slo?enosti IV: Građevina s 26 do 33 boda
                                                5. Stupanj slo?enosti V: Građevina s 34 do 40 bodova

                                                (4) Pri pripisivanju hidrotehničkih građevina stupnju slo?enosti u skladu s te?inom projektnog zahtjeva mogu se bodovati prema tablici 43.

                                                Tablica 43. Bodovi prema stupnju slo?enosti kod projektiranja hidrotehničkih građevina

                                                Br.Obilje?ja procjene
                                                bodovi
                                                1.geolo?ke i geotehničke karakteristike građevnog zemlji?ta
                                                5
                                                2.stupanj tehničkog opremanja
                                                5
                                                3.zahtjevi za uklapanje u okolinu
                                                5
                                                4.opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
                                                10
                                                5.za struku specifični uvjeti
                                                15

                                                (5) Sljedeći hidrotehnički sustavi pripisuju se obično, prema obujmu obilje?ja procjene, ovim stupnjevima slo?enosti:

                                                Melioracijski sustavi, regulacija rijeka, za?tita od erozije i klizanja, ribnjaci, obrambeni nasipi s tipskim građevinama:

                                                1. Stupanj slo?enosti I:

                                                • povr?insko navodnjavanje - gravitacijski dovod oblo?enim kanalima ili podzemnim cjevovodima,
                                                • regulacija nizinskih i brdskih vodotoka,
                                                • za?tita od erozija,
                                                • sanacija klizi?ta,
                                                • ribnjaci pastrva,
                                                • obrambeni nasipi, ri?na polja s planiranjem zemlj?ta.

                                                2. Stupanj slo?enosti II:

                                                • povr?insko navodnjavanje-gravitacijski dovod neoblo?enim kanalima,
                                                • umjetna ki?a-gravitacijski dovod oblo?enim kanalima i podzemnim cjevovodima,
                                                • gravitacijsko odvodnjavanje s rijetkom kanalskom mre?om,
                                                • ribnjaci ?arana, punosustavski.

                                                3. Stupanj slo?enosti III:

                                                • umjetna ki?a-gravitacijski dovod s otvorenim neoblo?enim kanalima,
                                                • gravitacijsko odvodnjavanje s kanalskom mre?om srednje gustoće,
                                                • drena?e srednje gustoće,
                                                • ribnjaci - polusustavski.

                                                4. Stupanj slo?enosti IV:

                                                • umjetna ki?a s polustacioniranim sustavom,
                                                • umjetna ki?a s pokretnim agregatima iz postojećih recipijenata,
                                                • gravitacijsko odvodnjavanje s gustom kanalskom mre?om,
                                                • gusti drena?ni sustav.

                                                5. Stupanj slo?enosti V:

                                                • umjetna ki?a sa stacionarnim sustavom "kap po kap".

                                                (6) Sljedeće hidrotehničke građevine koje zahtijevaju posebno projektiranje pripisuju se obično, prema obujmu obilje?ja procjene, ovim stupnjevima slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I:

                                                • netipizirane građevine s hidrotehničkim odvodima i dovodima (zapornice),
                                                • crpke s plitkim specijalnim fundiranjem,
                                                • komplicirani vodozahvati,
                                                • sifoni i prijelazi preko velikih vodotoka,
                                                • hidročvorovi i slično

                                                2. Stupanj slo?enosti II:

                                                • crpke sa slo?enim dijelovima fundiranja,
                                                • vodozahvati,
                                                • sifoni i prijelazi preko srednjih vodotoka.

                                                3. Stupanj slo?enosti III:

                                                • crpke s plitkim fundiranjem,
                                                • mali vodozahvati.

                                                Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja hidrotehničkih sustava i građevina
                                                Članak 137.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja hidrotehničkih sustava i građevina utvrđene su u tablicama 44 i 45.

                                                Tablica 44. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja hidrotehničkih sustava

                                                Reducirana vrijednost proračunskih tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                IV
                                                V
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m
                                                1,612,472,473,873,875,305,306,536,537,96
                                                n
                                                0,06630,07800,07800,15660,15660,20530,20530,22340,22340,2396
                                                1
                                                1,612,472,473,873,875,305,306,53
                                                1,6
                                                1,562,382,383,603,604,814,815,88
                                                2,5
                                                1,522,302,303,363,364,394,395,32
                                                4
                                                1,472,212,213,123,123,993,994,79
                                                6,3
                                                1,432,142,142,902,903,633,634,33
                                                10
                                                1,382,062,062,702,703,303,303,913,914,58
                                                16
                                                1,341,991,992,512,513,003,003,523,524,10
                                                25
                                                1,301,921,922,342,342,742,743,183,183,68
                                                40
                                                1,261,851,852,172,172,482,482,872,873,29
                                                63
                                                1,221,781,782,022,022,262,262,592,592,95
                                                100
                                                1,191,721,721,881,882,062,062,332,332,64
                                                160
                                                >
                                                1,151,661,661,751,751,871,872,102,102,36
                                                250
                                                1,121,601,601,631,631,711,711,901,902,12
                                                400
                                                1,081,551,551,521,521,551,551,711,711,89
                                                630
                                                1,051,491,491,411,411,411,411,551,551,70

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                Tablica 45. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja hidrotehničkih građevina

                                                Reducirana vrijednost proračunskih tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m5,846,886,888,108,109,36
                                                n0,49110,45780,45780,42450,42450,3670
                                                0,25
                                                11,5412,9812,9814,5914,5915,56
                                                0,4
                                                9,1610,4710,4711,9511,9513,10
                                                0,63
                                                7,338,508,509,869,8611,09
                                                1
                                                5,846,886,888,108,109,36
                                                1,6
                                                4,645,555,556,636,637,87
                                                2,5
                                                3,724,524,525,495,496,68
                                                4
                                                2,963,653,654,504,505,63
                                                6,3
                                                2,372,962,963,713,714,76
                                                10
                                                1,892,402,403,053,054,02
                                                16
                                                1,501,931,932,502,503,38
                                                25
                                                1,201,581,582,072,072,87
                                                40
                                                0,951,271,271,691,692,42
                                                63
                                                0,761,031,031,401,402,05
                                                100
                                                0,610,840,841,151,151,73
                                                160
                                                0,480,670,670,940,941,45
                                                250
                                                0,550,780,781,23
                                                400
                                                0,440,640,641,04
                                                630
                                                0,53
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                0,88
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                                                Za V,m,n vidi članak 5.

                                                Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

                                                Članak 138.

                                                (1) Cijena usluge izračunata prema tablici 44. i 45. iz članka 137. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 46.
                                                Tablica 46. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu
                                                projekata hidrotehničkih građevina

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Provjera zadatka
                                                2
                                                2.Idejno rje?enje
                                                5
                                                3.Idejni projekt
                                                10
                                                4.Lokacijska dozvola
                                                3
                                                5.Glavni projekt
                                                45
                                                6.Građevna dozvola
                                                3
                                                7.Izvedbeni projekt
                                                25
                                                8.Tro?kovnik
                                                7

                                                (2) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

                                                (3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i tro?kovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

                                                Ostale usluge vezane na građevno projektiranje i gradnju hidrotehničkih građevina

                                                Članak 139.

                                                U ostale usluge ubrajaju se:

                                                1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

                                                Opis poslova ove usluge je sljedeći:

                                                Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
                                                Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
                                                Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i pau?alnim cijenama ponuda
                                                Sudjelovanje u kontroli tro?kova usporedbom predračunskih tro?kova i ponudbenih tro?kova

                                                Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

                                                Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

                                                2. Nadzor gradnje

                                                Nadzor gradnje građevine obavlja ovla?teni in?enjer.

                                                Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

                                                3. Projektantski nadzor

                                                Ako nadzor gradnje nije ugovoren s izvr?iteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvr?iteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

                                                Odstupanja i primjedbe

                                                Članak 140.

                                                Postoci utvrđeni prema članku 137. mijenjaju se u slučajevima rekonstrukcije postojećih građevina, a povećanje iznosi od 25% do 50%.

                                                B.5.7. Građevni projekti vanjskog vodovoda i kanalizacije

                                                Svrha usluge

                                                Članak 141.

                                                Projekti cjevovoda, kanala, građevina i drugih elemenata sustava vanjskog vodovoda i kanalizacije moraju zadovoljiti sve hidrauličke, hidrolo?ke, sanitarne, urbanističke i druge opće uvjete koji se postavljaju prilikom gradnje. Projektno rje?enje mora omogućiti najvi?i stupanj funkcionalnosti uz optimalne dimenzije i tro?kove tijekom gradnje i uporabe. Projekt mora zadovoljavati sve propise i normative iz područja vodnog zakonodavstva kao i općenito iz područja gradnje građevina.

                                                Sadr?aj usluge

                                                Članak 142.

                                                (1) Opis poslova projektiranja tih građevina obuhvaća poslove izvr?itelja koji se odnose na novogradnje, rekonstrukciju i odr?avanje. Osnovni poslovi sa?eti su u fazama poslova od 1 do 8.

                                                (2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

                                                Opis faza poslova projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije

                                                Osnovni poslovi Dodatni poslovi 1. Provjera zadatka

                                                Razja?njavanje projektnog zadatka

                                                Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

                                                Obilazak terena
                                                Odabir i posjet sličnih građevina2. Idejno rje?enje

                                                Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

                                                Prikupljanje i vrednovanje podloga

                                                Prikupljanje podataka o karakteristikama zemlji?ta,

                                                Prikupljanje podataka o prometu

                                                Izrada situacija na podlogama 1:25.000

                                                Izrada uzdu?nog profila u mjerilu 1:25.000/2.500

                                                Odabir karakterističnog poprečnog profila

                                                Procjena građevinskih tro?kova izgradnje3. Idejni projekt

                                                Analiza osnova

                                                Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima i to Strategijom i Programima prostornog uređenja Dr?ave, prostornim planovima ?upanija, prostornim planovima uređenja općina i gradova, generalnim urbanističkim planovima te urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja

                                                Ispitivanje mogućih rje?enja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekolo?ku podobnost

                                                Pribavljanje i vrednovanje slu?benih podloga

                                                Situacija cjevovoda, kanala na osnovnoj dr?avnoj karti 1:5.000

                                                Tehnički opis

                                                Hidraulički proračuni

                                                Uzdu?ni profili u mjerilu 1:5.000/500

                                                Karakteristični presjeci objekata u mjerilu 1:100

                                                Procjena tro?kova

                                                Načelno rje?enje prijelaza vodotoka, prometnica i sl.

                                                Razja?njenje i tumačenje specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta bitnih za struku

                                                Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje načelne dozvole

                                                Sudjelovanje pri obrazlaganju projektnog rje?enja vlastima i političkim organima

                                                Prerada projektnog rje?enja prema mi?ljenjima i prijedlozima
                                                Izrada topografskih i hidrolo?kih podloga

                                                Geotehnički istra?ni radovi za potrebe idejnog projekta

                                                Izrada prometno tehnolo?kih studija

                                                Izrada prethodnih studija opravdanosti

                                                Izrada planova postojećih instalacija

                                                Ishođenje načelne dozvole4. Lokacijska dozvola

                                                Izrada stručnih podloga za ishođenje lokacijske dozvole

                                                Ishođenje lokacijske dozvole5. Glavni projekt

                                                Daljnja razrada projektnog rje?enja (postupna razrada grafičkog rje?enja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka sve do konačnog nacrta

                                                Tehnički opis s opisom izvođenja radova te naznakom primjenjenih tehničkih normativa i standarda

                                                Situacija u mjerilu 1:1.000 (iznimno 1:2880)

                                                Uzdu?ni profili u mjerilu 1:1.000/1:100

                                                Nacrti (tlocrti, karakteristični presjci, poprečni profili, tipski nacrti, pogledi, sheme) u mjerilu 1:100, 1:50 i 1:25

                                                Detaljni podaci o geomehaničkih svojstvima tla i načinu temeljanja

                                                Potrebni proračun statike, hidraulike, energetike, fizikalnih svojstava objekata i dr. s naznakon ispitivanja koja treba izvr?iti tijekom gradnje

                                                Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine

                                                Program kontrole i osiguranja kvalitete

                                                Posebni tehnički uvjeti za gradnju građevine

                                                Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mi?ljenjima i prijedlozima

                                                Privremena procjena bitnih faza gradnje
                                                Izrada elaborata o izvla?tenju

                                                Pribavljanje izvadaka iz zemlji?ne knjige, iz katastarskih planova i drugih slu?benih materijala

                                                Izrada konačne studije opravdanosti6. Građevna dozvola

                                                Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća, sastavljanje popisa gradnje uključivo i priloge drugih stručnih suradnika u projektiranju

                                                Pregovori s vlastima

                                                Sudjelovanje u postupku dobivanja dozvole na projekt te uče?će pri prezentaciji, kao i sudjelovanje pri zauzimanju stava prema mi?ljenjima i prijedlozima7. Izvedbeni projekt

                                                Razrada glavnog projekta uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rje?enja

                                                Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crte?e u potrebnom mjerilu

                                                Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i in?enjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rje?enja
                                                Izrada vremenskih i mre?nih planova8. Tro?kovnik radova

                                                Račun količina i ra?člamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

                                                Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

                                                Izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 143.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove građevnog projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije određuje se prema proračunskim tro?kovima građevine, prema stupnju slo?enosti kojem građevina pripada i prema tablici cijena usluga.

                                                (2) Proračunski tro?kovi su tro?kovi izgradnje građevine. Određuju se:

                                                1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu tro?kova, a ako ne postoji prema procjeni tro?kova
                                                2. za faze poslova od 7 i 8 prema ponudbenim tro?kovima, a ako ne postoje prema proračunu tro?kova.
                                                3. za nadzor prema konačnim tro?kovima, a ako ne postoje prema ponudbenim tro?kovima

                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije

                                                Članak 144.

                                                (1) Građevine vanjskog vodovoda i kanalizacije svrstavaju se po obilje?jima procjene navedenim u stavku 2. ovog članka sljedećim stupnjevima slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Građevine s veoma malim projektnim zahtjevima
                                                2. Stupanj slo?enosti II: Građevine s manjim projektnim zahtjevima
                                                3. Stupanj slo?enosti III: Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima
                                                4. Stupanj slo?enosti IV: Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima
                                                5. Stupanj slo?enosti V: Građevine s veoma velikim projektnim zahtjevima

                                                (2) Obilje?ja procjene su :

                                                1. geolo?ke i geotehničke karakteristike građevnog zemlji?ta
                                                2. stupanj tehničkog opremanja
                                                3. zahtjevi za uklapanje u okolinu
                                                4. opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
                                                5. specifični uvjeti za struku

                                                (3) Sljedeće građevine vanjskog vodovoda i kanalizacije svrstavaju se obično, prema obujmu obilje?ja procjene, ovim stupnjevima slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I:

                                                • jednostavne vodovodne mre?e
                                                • jednostavna kanalizacija

                                                2. Stupanj slo?enosti II.

                                                • slo?ene vodovodne mre?e s manjim građevinama (oknima)
                                                • slo?ene kanalizacije s manjim građevinama

                                                3. Stupanj slo?enosti III.

                                                • manje i jednostavnije građevine na vodovodnoj mre?i (zahvati, prekidne komore, okna posebne namjene itd.)
                                                • najjednostavniji uređaji za či?ćenje kanalizacijskih voda
                                                • manje i jednostavnije građevine na kanalizaciji (okna posebne namjene, spojevi kanala, u?ća u recipijent itd.)
                                                • oteretni kanali, manji retencijski bazeni itd.

                                                4. Stupanj slo?enosti IV.

                                                • slo?enije građevine na vodovodnoj mre?i
                                                • podzemni (ukopani) rezervoari
                                                • manje crpne stanice (vodovodne i kanalizacije) i manja hidroforska postrojenja
                                                • najjednostavniji uređaji za pripremu pitkih voda
                                                • uređaji za proči?ćavanje otpadnih voda s mehaničkim i biolo?kim proči?ćavanjem
                                                • slo?eni oteretni kanali i građevine na njima (preljevne građevine, zaporni organi itd.)
                                                • sifoni
                                                • slo?eniji retencijski bazeni bez većih dimenzija

                                                5. Stupanj slo?enosti V.

                                                • vrlo slo?ene građevine na vodopskrbnim sustavima
                                                • vodotornjevi
                                                • slo?ene crpne stanice (vodoopskrbne i kanalizacijske)
                                                • slo?eni uređaji za pripremu pitkih voda
                                                • slo?eni uređaji za preradu (proči?ćavanje) otpadnih voda (mehaničko i biolo?ko či?ćenje s iskori?tenjem produkata)
                                                • veliki rezervoari i druge građevine na slo?enim temeljima

                                                Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja građevina vanjskog vodovoda i kanalizacije

                                                Članak 145.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije utvrđene su u tablici 47.

                                                Tablica 47. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja vanjskog vodovoda i kanalizacije

                                                Reducirana vrijednost proračunskih tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                IV
                                                V
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m
                                                4,747,147,148,648,6410,7410,7415,5615,5617,12
                                                n
                                                0,18960,22860,22860,23380,23380,27310,27310,32260,32260,3286
                                                0,25
                                                6,179,809,8011,9511,9515,69
                                                0,4
                                                5,648,808,8010,7110,7113,80
                                                0,63
                                                5,177,947,949,639,6312,19
                                                1
                                                4,747,147,148,648,6410,7410,7415,56
                                                1,6
                                                4,346,416,417,747,749,459,4513,37
                                                2,5
                                                3,985,795,796,986,988,368,3611,58
                                                4
                                                3,655,205,206,256,257,367,369,959,9510,86
                                                6,3
                                                3,344,694,695,625,626,506,508,598,599,35
                                                10
                                                3,064,224,225,045,045,735,737,407,408,03
                                                16
                                                2,803,793,794,524,525,045,046,366,366,88
                                                25
                                                2,583,423,424,074,074,464,465,515,515,95
                                                40
                                                2,363,073,073,653,653,923,924,734,735,09
                                                63
                                                2,162,772,773,283,283,473,474,094,094,39
                                                100
                                                1,982,492,492,942,943,053,053,523,523,77
                                                160
                                                2,692,693,033,033,23
                                                250
                                                2,382,382,622,622,79
                                                400
                                                2,092,092,252,252,39

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

                                                Članak 146.

                                                (1) Cijena usluge izračunata prema tablici 47. iz članka 145. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 48.
                                                Tablica 48. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu
                                                projekata vanjskog vodovoda i kanalizacije

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Provjera zadatka
                                                2
                                                2.Idejno rje?enje
                                                10
                                                3.Idejni projekt
                                                15
                                                4.Lokacijska dozvola
                                                3
                                                5.Glavni projekt
                                                40
                                                6.Građevna dozvola
                                                3
                                                7.Izvedbeni projekt
                                                20
                                                8.Tro?kovnik
                                                7

                                                (2) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

                                                (3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i tro?kovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

                                                Ostale usluge vezane na građevno projektiranje i gradnju vanjskog vodovoda i kanalizacije

                                                Članak 147.

                                                U ostale usluge ubrajaju se:

                                                1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

                                                Opis poslova ove usluge je sljedeći:

                                                Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
                                                Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
                                                Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i pau?alnim cijenama ponuda
                                                Sudjelovanje u kontroli tro?kova usporedbom predračunskih tro?kova i ponudbenih tro?kova
                                                Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

                                                Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

                                                2. Nadzor gradnje

                                                Nadzor gradnje građevine obavlja ovla?teni in?enjer.

                                                Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

                                                3. Projektantski nadzor

                                                Ako nadzor gradnje nije ugovoren s izvr?iteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvr?iteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

                                                C. POSLOVI KOJI SE ODNOSE NA MEHANIKU TLA I STIJENA, ZEMLJANE RADOVE I TEMELJENJE

                                                C.1. Građevnine specifičnog temeljenja (fundiranja)

                                                Svrha usluge

                                                Članak 148.

                                                (1) Temeljenje građevina u osjetljivim i specifičnim uvjetima tra?i anga?man stručnjaka specijalista, prvenstveno geomehaničara, koji će za konkretni problem temeljenja u suradnji s drugim specijalistima (geolozima, hidrauličarima, kemičarima i dr.) dati konstruktoru parametre kako bi se ispravno rije?ilo problematično pitanje stabilnosti temeljenja.
                                                Ovi problemi - specifična temeljenja - manjim su dijelom uzrokovani građevinama (osim brana, tornjeva i sl.) a većim su dijelom posljedica kvalitete temeljnog tla, koje se od čvrstog, kamenitog i nepopustljivog mijenja do praktički nenosivog.
                                                (2) Posebno treba rje?avati nepovoljne utjecaje od dinamičkih opterećenja, podlokavanja, temelja, nejednolikog slijeganja, klizanja tla, oscilacija podzemne vode i sl., na tehnički ispravan i ekonomski opravdan način. Svrha je često postignuta od slučaja do slučaja uz primjenu ?ipova, ?murja, bunara, kesona, armirano-betonskih zidova sa sidrima, ojačanja tla injektiranjem, sni?enja razine podzemnih voda, te raznovrsnim proračunima na osnovi geomehaničkih karakteristika tla. ponekad se mora izvr?iti posebno opterećenje temelja, uz praćenje slijeganja, da bi se moglo odlučiti o posebnom načinu temeljenja nakon čega se izrađuje tehnička dokumentacija specifičnog slučaja temeljenja građevine za koji se propisuje program stalnog praćenja i analiziranja slijeganja i pona?anja konstrukcije za određeno razdoblje.

                                                Sadr?aj usluge

                                                Članak 149.

                                                Sadr?aj ovih usluga i izrada projekata specifičnog temeljenja toliko je osobit, da se povjerava samo specijalistima. Sadr?aj glavnog projekata sastoji se od dokazivanja stabilnosti građevine, dopunjenog statičkim proračunima i nacrtima temelja u mjerilu koje omogućava izvođačima radova tehnički ispravnu realizaciju. Posebno se rade tehničke upute za izvođenje radova, kojima se predviđaju sve faze izvođenja, uz vođenje zapisnika o izvođenju u koji se unose bitne pojave, ili tok pona?anja svakog pojedinog osjetljivog elementa. Predviđa se i način pokusnog opterećenja odnosno provjere sposobnosti no?enja temelja, te dozvoljeno slijeganje koje garantira posebnu stabilnost građevine.

                                                Cijena usluge

                                                Članak 150.

                                                Cijena usluge ugovara se slobodno.

                                                C.2. Poslovi koji se odnose na mehaniku tla i stijena, zemljane radove i temeljenje

                                                Svrha usluge

                                                Članak 151.

                                                Poslovi koji se odnose na mehaniku tla, zemljane radove i temeljenje obavlja se kako bi se istra?ilo uzajamno djelovanje građevnog tla i građevine kao i njezine okoline te kako bi se u svrhu proračuna utvrdile vrijednosti parametara tla i stijenske mase.

                                                Sadr?aj usluge

                                                Članak 152.

                                                U poslove koji se odnose na mehaniku tla i stijena, zemljane radove i temeljenje ubraja se procjena temeljnog tla i savjetovanja za plitka i duboka temeljenja kao osnova za dimenzioniranje temelja od strane projektanta nosivih konstrukcija, ako se ti poslovi ne mogu izvr?iti na osnovu tabela ili drugih podataka, npr. građevinskih propisa.

                                                Opis poslova procjene tla i savjetovanja pri temeljenju

                                                Članak 153.

                                                Procjena tla i savjetovanja pri temeljenju obuhvaća sljedeće poslove koji se odnose na zgrade i in?enjerske građevine:

                                                Tablica 49. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za poslova procjene tla i savjetovanja pri temeljenju

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Razja?njenje postavljenog zadatka

                                                Procjena građe građevnog tla na osnovu postojećih podataka

                                                Izrada programa i prikaz potrebnih istra?ivanja tla

                                                15
                                                2.Vrednovanje i prikaz rezultata isptivanja tla te laboratorijskih i terenskih pokusa

                                                Procjena mogućih oscilacija razina podzemnih voda

                                                Utvrđivanje vrijednosti računskih parametara tla i stijena

                                                35
                                                3.Prijedlog temeljenja

                                                Prijedlog temeljenja s podatkom o dozvoljenoj nosivosti tla u ovisnosti od dimenzija temelja, eventualno s podacima za dimenzioniranje dubokog temeljanja; podatak o očekivanom slijeganju kao osnova za izvr?enje osnovnih poslova projektanta nosivih konstrukcija u okviru glavnog projekta; upute o izvedbi građevne jame i građevine i smanjenja razine podzemne vode prilikom gradnje; upute o utjecaju gradnje objekta na susjedne građevine i o potrebnim građevnim mjerama

                                                50

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 154.

                                                (1) Cijena usluge za poslove koji se odnose na poslove procjene tla i savjetovanja pri temeljenju određuje se prema proračunskim tro?kovima građevnih i obrtničkih radova, prema stupnju slo?enosti kojoj temeljenje pripada i prema tablici postotaka cijena usluga.

                                                (2) Cijena usluge za in?enjerske građevine velike duljine (linijske građevine) mo?e se ugovoriti slobodno.

                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove procjene tla i savjetovanja pri temeljenju

                                                Članak 155.

                                                (1) Stupanj slo?enosti se za procjenu tla i savjetovanja pri temeljenju određuje na osnovu sljedećih obilje?ja :

                                                1. Stupanj slo?enosti I:

                                                Veoma jednostavni uvjeti temeljenja, osobito kad se odnose:

                                                • na građevine s malom osjetljivosti na slijeganje s ujednačenim načinom temeljenja kod pribli?no ujednačene građe tla i stijenske mase s ujednačenom nosivo?ću (jednakom čvrstoćom) i ujednačenim slijeganjem unutar građevne povr?ine;

                                                2. Stupanj slo?enosti II:

                                                Jednostavni uvjeti temeljenja, osobito kad se odnose:

                                                • na građevine s malom osjetljivosti na slijeganje i različitim načinom temeljenja ili veoma različitim opterećenjem na tlo unutar područja građevine kod pribli?no ujednačene građe tla s ujednačenom nosivo?ću i ujednačenim slijeganjem unutar građevne povr?ine,
                                                • na građevine s malom osjetljivosti na slijeganje i ujednačenim načinom temeljenja kod neujednačene građe tla s različitom nosivo?ću i različitim slijeganjem unutar građevne povr?ine;

                                                3. Stupanj slo?enosti III:

                                                Slo?eni uvjeti temeljenja, osobito kad se odnose:

                                                • slijeganjem unutar građevne povr?ine,
                                                • na građevine osjetljive na slijeganje i na građevine s malom osjetljivosti na slijeganje i s različitim načinom temeljenja ili s veoma različitim opterećenjem na tlo unutar područja građevine kod neujednačene građe tla s različitom nosivo?ću i različitim slijeganjem unutar građevine povr?ine,
                                                • na građevine s malom osjetljivosti na slijeganje i ujednačenim načinom temeljenja kod neujednačene građe tla s različitom nosivo?ću i različitim slijeganjem unutar građevne povr?ine;

                                                4. Stupanj slo?enosti IV:

                                                Veoma slo?eni uvjeti temeljenja, osobito kad se odnose

                                                • na građevine s vrlo velikom osjetljivosti na slijeganje kod neujednačene građe tla s različitom nosivo?ću i različitim slijeganjem unutar građevne povr?ine.
                                                • na građevine osjetljive i malo osjetljive na slijeganje s različitim načinom temeljenja ili s veoma različitim opterećenjem na tlo unutar područja građevine kod neujednačene građe tla s veoma različitom nosivo?ću i različitim slijeganjem unutar građevne povr?ine;

                                                5. Stupanj slo?enosti V:

                                                Te?ki uvjeti temeljenja, osobito kad se odnose

                                                • na građevine veoma osjetljive na slijeganje kod neujednačene građe tla s veoma različitom nosivo?ću i veoma različitim slijeganjem unutar građevne povr?ine.

                                                Cijena usluga za poslove procjene tla i savjetovanja pri temeljenju

                                                Članak 156.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove procjene tla i savjetovanja pri temeljenju utvrđene su u tablici 50.

                                                Tablica 50. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove procjene tla i savjetovanja pri temeljenju

                                                Reducirana vrijednost proračunskih tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                IV
                                                V
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m
                                                0,551,011,011,441,441,901,902,342,342,79
                                                n
                                                0,48200,51580,51580,53270,53270,54420,54420,55090,55090,5563
                                                0,630,691,281,281,851,852,442,443,013,013,60
                                                1,000,551,011,011,441,441,901,902,342,342,79
                                                1,600,440,790,791,121,121,471,471,801,802,15
                                                2,500,350,630,630,890,891,151,151,411,411,67
                                                4,000,280,500,500,690,690,890,891,091,091,29
                                                6,300,230,390,390,540,540,700,700,850,851,00
                                                100,180,310,310,420,420,540,540,660,660,77
                                                160,150,240,240,330,330,420,420,510,510,60
                                                250,120,190,190,260,260,330,330,400,400,47
                                                400,090,150,150,200,200,250,250,310,310,36
                                                630,070,120,120,160,160,200,200,240,240,28
                                                1000,060,090,090,120,120,150,150,180,180,22
                                                1600,050,070,070,100,100,120,120,140,140,17
                                                2500,040,060,060,080,080,090,090,110,110,13
                                                4000,030,050,050,060,060,070,070,090,090,10
                                                6300,020,040,040,050,050,060,060,070,070,08

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                D. GEODETSKI POSLOVI

                                                Općenito

                                                Članak 157.

                                                (1) Geodetski poslovi obuhvaćaju prikupljanje specifičnih geolociranih podataka o građevinama i postrojenjima, zemlji?nim česticama i topografiji, izradu planova i karata, preno?enje projekta na teren, kao i geodetsko-tehnički nadzor pri izvođenju gradnje .

                                                Iz ovog stavka izuzeti su poslovi koji se obavljaju prema va?ećim zakonskim propisima za potrebe dr?avne izmjere i katastra zemlji?ta.

                                                (2) Geodetsko-tehnički poslovi uključuju:

                                                1. izmjeru za potrebe projektiranja (građevni projekti konstrukcija visokogradnje i građevina niskogradnje),

                                                2. izmjeru za potrebe izvođenja gradnje (geodetski nadzor) i sastavljanja zavr?ne dokumentacije za građevinu,

                                                3. izmjeru koja nije u neposrednoj vezi s projektiranjem i izvođenjem određene građevine, nadalje daljinska istra?ivanja i geografsko-geometrijske baze podataka kao i druge geodetsko-tehničke usluge.

                                                D.1. Geodetski poslovi za potrebe projektiranja

                                                Svrha usluge

                                                Članak 158.

                                                Prema ovom Pravilniku, geodetski poslovi se izvode za potrebe pojedinih faza projektiranja konstrukcija visokogradnje i građevina niskogradnje sukladno svim tehničkim normativima i propisima.

                                                Sadr?aj usluge

                                                Članak 159.

                                                (1)Prikaz geodetskih poslova za potrebe projektiranja obuhvaća terestričke i fotogrametrijske poslove izmjere. Osnovni poslovi obuhvaćeni su fazama poslova:

                                                1.Pribavljanje osnovnih podataka

                                                2.Mre?a stalnih geodetskih točaka

                                                3.Polo?ajni i visinski planovi

                                                4.Podaci za iskolčenja

                                                5.Iskolčenje za potrebe projektiranja

                                                6.Profili terena

                                                (2) Osim ovih osnovnih poslova mogu se ugovoriti i dodatni poslovi, koji se ugovaraju slobodno.

                                                (3) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

                                                Opis geodetskih poslova za potrebe projektiranja

                                                Osnovni posloviDodatni poslovi1. Pribavljanje osnovih podataka

                                                Prikupljanje podataka i obavijesti o terenu i projektiranoj građevini.Preuzimanje katastarskih podataka.Pribavljanje postojećih geodetsko-tehničkih podloga.

                                                Rekognosciranje terena.Pribavljanje odobrenja za kretanje po zemlji?nim česticama, za plovljenje vodama, te za poduzimanje sigurnosnih mjera na prometnim povr?inama.2. Mre?a stalnih geodetskih točaka

                                                Otkrivanje i jednostavno označavanje otkrivenih stalnih polo?ajnih i visinskih točaka.Analiza mre?e stalnih točaka i projekt mjerenja za osnovne mre?e posebnih zahtjeva.Izrada obnovljenih polo?ajnih opisa točaka, sa skicom odmjeranja.Obilje?avanje točaka pri posebnim zahtjevima.Postavljanje i izmjera potrebnog broja novih polo?ajnih i visinkih točaka.Stabilizacija stalnih točaka i izrada signala.Obrada mjerenih podataka s izradom popisa koordinata i visina.3. Polo?ajni i visinski planovi

                                                Topografsko/morfolo?ka izmjera (terestrički/fotogrametrijski), uključujući prisilne (priključne) točke.Otkrivanje i izmjera stanja ispod zemljeObrada mjerenja i/ili zračnih snimaka.Izmjera ispod zemlje, pod vodom ili noćna mjerenjaIzrada planova s prikazom situacije u području projektirane građevine uključujući i uno?enje katastarskih informacija.Opse?ne mjere za sigurnost u prometu, koje zahtjevaju slu?beno odobrenjeIzrada visinske predod?be rasutim točkama, pravilnim rasporedom točaka (rasterom) ili slojnicama.Detaljna izmjera postojećih građevina i tehničkih uređaja i građevina izvan normalnih topografskih snimaka, npr. fasada i unutra?njosti zgrada.Izrada digitalnog modela terena.Uno?enje podataka o vlasni?tvu.Grafičko preuzimanje kanala, vodova, kablova i podzemnih instalacija iz raspolo?ivih podloga.Prikaz u različitim mjerilima.

                                                Izmjere izvan područja projektiranja.Uno?enje postojećih javnopravnih odredbi.Priprema polo?ajnih planova u skladu s pravnim uvjetima za slu?beno odobrene postupke.Isporuka svih mjernih podataka u digitalnom obliku.Mjerenje i bilje?enje podataka o kro?njama drveća.4. Podaci za iskolčenje

                                                Računanje geometrijskih odnosa detalja na temelju projekta i izrada podloge za iskolčenje.Izvedba računa optimiranja u okviru građevinske geometrije (iskoristivost ploha, razmaknute plohe).5. Iskolčenje za potrebe projektiranja

                                                Prijenos geometrijskih odnosa (glavnih i ostalih točaka osi trase) s projekta na teren.6. Profili terena

                                                Izmjera i prikazivanje uzdu?nih i poprečnih profila iz terestričkih ili zračnih snimaka.

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 160.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove pri izmjeri za potrebe projektiranja određuje se prema proračunskim tro?kovima građevine, prema stupnju slo?enosti kojoj pripada izmjera za potrebe projektiranja, kao i prema tablici postotaka za izračun cijena usluga.

                                                (2) Proračunski tro?kovi su tro?kovi izgradnje građevine, koji se izračunavaju shodno načinu izračunavanja tih tro?kova u poglavlju Arhitektonski i Građevni projekti, zavisno od građevine za koju se rade geodetski poslovi, a ako to nije moguće, ili ako ugovorne strane to pismeno dogovore prilikom zaključivanja ugovora, cijena usluga se određuje prema procjeni tro?kova.

                                                (3) Proračunski tro?kovi građevine za određivanje cijena usluga obračunavaju se u punom iznosu za prometne građevine, dok se za ostale građevine obračunavaju samo slijedeći postoci od proračunskih tro?kova koji proizlaze prema uvjetima iz prethodnog stavka 2. i to:

                                                Iznos proračunskih tro?kova u kunama
                                                %
                                                do 3.700.000
                                                40
                                                od 3.700.000 do 7.400.000
                                                35
                                                od 7.400.000 do 18.500.000
                                                30
                                                preko 18.500.000
                                                25

                                                Utvrđivanje stupnja slo?enosti pri izmjeri za potrebe projektiranja

                                                Članak 161.

                                                (1) Stupnjevi slo?enosti pri izmjeri za potrebe projektiranja određuju se na osnovi sljedećih kriterija.

                                                1. Stupanj slo?enosti I

                                                Izmjere s vrlo malim zahtjevima, odnosno

                                                • vrlo visokom kvalitetom postojeće kartografske dokumentacije,
                                                • vrlo malim zahtjevima točnosti,
                                                • visokom kvalitetom postojećih stalnih polo?ajnih i visinskih točaka,
                                                • vrlo malim pote?koćama vezanim uz prirodu terena i mogućnost pristupa,
                                                • vrlo malim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
                                                • vrlo malim preprekama vezanim uz promet,
                                                • vrlom niskom topografskom gustoćom.

                                                2. Stupanj slo?enosti II

                                                Izmjere s malim zahtjevima, odnosno

                                                • dobrom kvalitetom postojoće kartografske dokumentacije,
                                                • malim zahtjevima točnosti,
                                                • dobrom kvalitetom postojećih stalnih polo?ajnih i visinskih točaka,
                                                • malim pote?koćama vezanim uz prirodu terena i mogućnost pristupa,
                                                • malim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
                                                • malim preprekama vezanim uz promet,
                                                • niskom topografskom gustoćom.

                                                3. Stupanj slo?enosti III

                                                Izmjere s prosječnim zahtjevima, odnosno

                                                • zadovoljavajućom kvalitetom postojeće kartografske dokumentacije,
                                                • prosječnim zahtjevima točnosti,
                                                • zadovoljavajućom kvalitetom postojećih stalnih polo?ajnih i visinskih točaka,
                                                • prosječnim pote?koćama vezanim uz osobitost terena i prohodnost,
                                                • prosječnim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
                                                • prosječnim preprekama vezanim uz promet,
                                                • prosječnom topografskom gustoćom.

                                                4. Stupanj slo?enosti IV

                                                Izmjere s nadprosječnim zahtjevima, odnosno

                                                • neadekvatnom kvalitetom postojeće kartografske dokumentacije
                                                • nadprosječnim zahtjevima točnosti,
                                                • neadekvatnom kvalitetom postojećih stalnih polo?ajnih i visinskih točaka,
                                                • nadprosječnim pote?koćama vezanim uz osobitost terena i prohodnost,
                                                • nadprosječnim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
                                                • nadprosječnim preprekama vezanim uz promet,
                                                • nadprosječnom topografskom gustoćom

                                                5. Stupanj slo?enosti V

                                                Izmjere s vrlo visokim zahtjevima, odnosno

                                                • nedostatnom kvalitetom postojeće kartografske dokumentacije
                                                • vrlo visokim zahtjevima točnosti,
                                                • ne dostatom kvalitetom postojećih stalnih polo?ajnih i visinskih točaka,
                                                • vrlo velikim pote?koćama vezanim uz osobitost terena i prohodnost,
                                                • vrlo velikim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
                                                • vrlo velikim preprekama vezanim uz promet,
                                                • vrlo velikom topografskom gustoćom.

                                                (2) Ako se mogu primijeniti kriteriji iz vi?e stupnjeva slo?enosti te zbog toga postoje dvojbe u svezi sa stupnjem kojem poslove treba dodijeliti, tada je potrebno izračunati bodove prema opisu u stavku 3. Izmjera se postavlja u stupanj slo?enosti prema zbroju bodova za ocjenjivanje:

                                                1. za izmjere do 14 bodovastupanj slo?enosti I

                                                2. za izmjere od 15 do 25 bodova
                                                stupanj slo?enosti II

                                                3. za izmjere od 26 do 37 bodova
                                                stupanj slo?enosti III

                                                4. za izmjere od 38 do 48 bodova
                                                stupanj slo?enosti IV

                                                5. za izmjere od 49 do 60 bodova
                                                stupanj slo?enosti V

                                                (3) U svrhu pravilnog uvr?tavanja izmjere za projektiranje u odgovarajuće stupnjeve slo?enosti, potrebno je dodijeliti bodove, tako da odra?avaju stupanj te?ine postavljenih zahtjeva za izvr?enje izmjere, i to:

                                                1. za kvalitetu postojeće kartografske dokumentacijedo 5 bodova

                                                2. za zahtjeve točnosti
                                                do 5 bodova

                                                3. za kvalitetu postojećih stalnih polo?ajnih i visinskih točaka
                                                do 10 bodova

                                                4. za pote?koće vezane uz osobitost terena i mogućnost pristupa
                                                do 10 bodova

                                                5. za prometne prepreke
                                                do 10 bodova

                                                6. za topografsku gustoću
                                                do 15 bodova

                                                Cijena usluga za geodetske poslove

                                                Članak 162.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose geodetske poslove utvrđene su u tablici 51.

                                                Tablica 51. Postoci za izračun cijena usluga za geodetske poslove

                                                Reducirana vrijednost proračunskih tro?kova

                                                (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                IV
                                                V
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                Od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                oddom2,322,722,723,133,133,533,533,943,944,34n 0.30260.31390.31390.32270.32270.32980.32980.33560.33560.34140.632,673,153,153,633,634,114,114,604,605,0812,322,722,723,133,133,533,533,943,944,341.62,012,352,352,692,693,033,033,363,363,702.51,762,042,042,332,332,612,612,902,903,1841,521,761,762,002,002,242,242,472,472,716.31,331,531,531,731,731,931,932,122,122,32101,161,321,321,491,491,651,651,821,821,98161,001,141,141,281,281,421,421,551,551,69250,880,990,991,111,111,221,221,341,341,45400,760,860,860,950,951,051,051,141,141,23630,660,740,740,820,820,900,900,980,981,061000,580,640,640,710,710,770,770,840,840,901600,500,550,550,610,610,660,660,720,720,772500,440,480,480,530,530,570,570,620,620,664000,380,420,420,450,450,490,490,530,530,56

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                Postoci cijena usluga za osnovne poslove izmjere za potrebe projektiranja

                                                Članak 163.

                                                (1) Cijena usluge izračunata prema tablici 51. iz članka 162. dijeli se na osnovne poslove prema tablici 52.

                                                Tablica 52. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za geodetske poslove izmjere za potrebe projektiranja

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Pribavljanje osnovnih podataka
                                                3
                                                2.Mre?a stalnih geodetskih točaka
                                                15
                                                3.Polo?ajni i visinski planovi
                                                52
                                                4.Podaci za iskolčenje
                                                5
                                                5.Iskolčenje za potrebe projektiranja
                                                15
                                                6.Profili terena
                                                10

                                                (2) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu geodetskih poslova, osnovni postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30 %.

                                                Odstupanja i primjedbe

                                                Članak 164.

                                                (1) Prikazani način određivanja cijena usluga ne vrijedi za geodetsko-tehničke poslove vezane uz instalacije iznad ili ispod zemlje, te za unutarnje prometnice s prete?no gradskim prometom. Cijena usluga za te građevine mo?e se dogovoriti slobodno. Ako cijena usluga nije dogovorena u pisanom obliku, tada se mora obračunavati kao cijena usluga po vremenu.

                                                (2) Ako neki ugovor obuhvaća izmjeru vi?e građevina, tada se cijene usluga obračunavaju za izmjeru svake građevine posebno.

                                                D.2. Geodetski poslovi za potrebe izvođenja gradnje

                                                Svrha usluge

                                                Članak 165.

                                                Prema ovom Pravilniku, geodetski poslovi se izvode za potrebe izgradnje građevina visokogradnje i građevina niskogradnje sukladno svim tehničkim normativima i propisima.

                                                Sadr?aj usluge

                                                Članak 166.

                                                (1) Prikaz geodetskih poslova za potrebe izvođenja gradnje obuhvaća terestičke i fotogrametrijske poslove izmjere za gradnju i zavr?nu dokumentaciju građevine. Osnovni poslovi obuhvaćeni su u fazama poslova:

                                                (2) Osim ovih osnovnih poslova mogu se ugovoriti i dodatni poslovi, koji se ugovaraju slobodno.

                                                (3) Opis poslova sastoji se od sljedećeg.

                                                Opis geodetskih poslova za potrebe izvođenja gradnje

                                                1. Savjetovanje u vezi s geometrijom gradnje
                                                2. Iskolčenje za potrebe izvođenja gradnje
                                                3. Izmjera pri izvođenju gradnje
                                                4. Geodetski nadzor pri izvođenju gradnje
                                                Osnovni posloviDodatni poslovi1. Savjetovanje u vezi s geometrijom gradnje

                                                Savjetovanje prilikom planiranja izgradnje posebno u pogledu potrebne točnosti.Izrada mjeriteljsko-tehničkih opisa poslova.Sastavljanje konceptualnog programa mjerenja.Razrada organizacijskih prijedloga u vezi s nadle?no?ću, odgovorno?ću i sučeljem za izmjeru građevine.Utvrđivanje sustava jedinica mjera, referentnih podataka i terminologije obveznih za sve sudionike.Postavljanje programa mjerenja za mjerenje pomaka i deformacija, uključujući specifikaciju građevina na gradili?tu.2. Iskolčenje za potrebe izvođenja gradnje

                                                Prijenos geometrijskih odnosa (glavnih točaka) s projekta na teren.Predaja polo?ajnih i visinskih planova, glavnih točaka i dokumentacije iskolčenja izvođaču građevinskih radova.3. Izmjera pri izvođenju gradnje

                                                Mjerenja u svrhu progu?ćivanja polo?ajnih i visinskih stalnih točaka.Iskolčenje uzimajući u obzir deformacije zbog opterećenja i u vezi s proizvodno-tehničkim uvjetima.Mjerenja u svrhu ispitivanja i osiguranja stalnih točaka i glavnih točaka građevina u građenju.Ispitivanje točnih dimenzija gotovih dijelova za ugradnju.Dodatna iskolčenja polo?ajnih i visinskih točaka u svrhu određivanja geometrije građevine tijekom napredovanja izgradnjePraćenje izgradnje ako su zadane posebne geodetsko-tehničke metode.Mjerenja u svrhu određivanja pomaka i deformacija građevine u gradnji na konstruktivno značajnim točkama.Izrada planova stanja dostignute izgradnje.Vlastita probna nadzorna mjerenja.Izdavanje planove stanja na gradili?tu za vrijeme izvedbe gradnje .Stalna izmjera situacije za vrijeme izvedbe poslova gradnje kao osnova za plan konačnog stanja.Nastavak geodetsko-tehničkih planova stanja nakon zavr?etka osnovnih poslova.4. Geodetski nadzor pri izvođenju gradnje

                                                Nadzor gradnje gradnje mjerenjima nasumce, na oplati i izgrađenim dijelovima.
                                                Ispitivanje količina.Izrada protokola mjerenjaUspostava geometrijskog informacijskog sustava građevine.Mjerenja pomaka i deformacija nasumce na konstruktivno najznačajnijim točkama objekta koji se gradi.Planiranje i izvedba dugoročnog geodetsko-tehničkog nadzora građevine u okviru kontrole izvedbe građevinskih radova.Izmjera u svrhu preuzimanja građevinskih poslova ako su postavljeni posebni geodetsko-tehnički zahtjevi.

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 167.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove pri izmjeri za potrebe izvođenja gradnje određuje se prema proračunskim tro?kovima građevine, prema stupnju slo?enosti kojoj pripada izmjera za potrebe izvođenja gradnje, kao i prema tablici postotaka za izračun cijena usluga.

                                                (2) Proračunski tro?kovi su tro?kovi izgradnje građevine, koji se izračunavaju shodno načinu izračunavanja tih tro?kova u poglavlju Arhitektonski projekti i Građevni projekti, zavisno od građevine za koju se rade geodetski poslovi, a ako to nije moguće, ili ako ugovorne strane to pismeno dogovore prilikom zaključivanja ugovora, cijena usluge se određuje prema procjeni tro?kova.

                                                (3) Proračunski tro?kovi građevine za određivanje cijena usluge obračunavaju se u punom iznosu u slučaju svih građevina osim za prometnice i građevine visokogradnje za koje se obračunavaju u iznosu od 80 % izračunatih tro?kova.

                                                Utvrđivanje stupnja slo?enosti pri izmjeri za potrebe gradnje

                                                Članak 168.

                                                (1) Stupnjevi slo?enosti pri izmjeri za potrebe izvođenja gradnje određuju se na osnovi sljedećih kriterija.

                                                1. Stupanj slo?enosti I

                                                Izmjere s vrlo malim zahtjevima, odnosno

                                                • s vrlo malim pote?koćama vezanim uz prirodu terena i prohodnost,
                                                • vrlo malim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
                                                • vrlo malim preprekama vezanim uz promet,
                                                • vrlo malim zahtjevima točnosti,
                                                • vrlo malim zahtjevima u vezi s geometrijom gradnje ili projekta,
                                                • vrlo malim smetnjama vezanim uz građevinske operacije.

                                                2. Stupanj slo?enosti II

                                                Izmjere s malim zahtjevima, odnosno

                                                • s malim pote?koćama vezanim uz prirodu terena i prohodnost,
                                                • malim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
                                                • malim preprekama vezanim uz promet,
                                                • malim zahtjevima točnosti,
                                                • malim zahtjevima u vezi s geometrijom gradnje ili projekta,
                                                • malim smetnjama vezanim uz građevinske operacije.

                                                3. Stupanj slo?enosti III

                                                Izmjere s prosječnim zahtjevima, odnosno

                                                • s prosječnim pote?koćama vezanim uz prirodu terena i prohodnost,
                                                • prosječnim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
                                                • prosječnim preprekama vezanim uz promet,
                                                • prosječnim zahtjevima točnosti,
                                                • prosječnim zahtjevima u vezi s geometrijom gradnje ili projekta,
                                                • prosječnim smetnjama vezanim uz građevinske operacije.

                                                4. Stupanj slo?enosti IV

                                                Izmjere s iznad prosječnim zahtjevima, odnosno

                                                • s natprosječnim pote?koćama vezanim uz prirodu terena i prohodnost,
                                                • natprosječnim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
                                                • natprosječnim preprekama vezanim uz promet,
                                                • natprosječnim zahtjevima točnosti,
                                                • natprosječnim zahtjevima u vezi s geometrijom gradnje ili projekta,
                                                • natprosječnim smetnjama vezanim uz građevinske operacije.

                                                5. Stupanj slo?enosti V

                                                Izmjere s vrlo visokim zahtjevima, odnosno

                                                • s vrlo velikim pote?koćama vezanim uz prirodu terena i prohodnost,
                                                • vrlo velikim preprekama vezanim uz izgrađenost i vegetaciju,
                                                • vrlo velikim preprekama vezanim uz promet,
                                                • vrlo velikim zahtjevima točnosti,
                                                • vrlo visokim zahtjevima u vezi s geometrijom gradnje ili projekta,
                                                • vrlo velikim smetnjama vezanim uz građevinske operacije.

                                                (2) Ako se mogu primijeniti kriteriji iz vi?e stupnjeva slo?enosti te zbog toga postoje dvojbe u svezi sa stupnjem kojem poslove treba dodijeliti, tada je potrebno izračunati bodove prema opisu u stavku 3. ovog članka. Izmjera se postavlja u stupanj slo?enosti prema zbroju bodova za ocjenjivanje:

                                                1. za izmjere do 14 bodovau stupanj slo?enosti I
                                                2. za izmjere od 15-25 bodovau stupanj slo?enosti II
                                                3. za izmjere od 26-37 bodovau stupanj slo?enosti III
                                                4. za izmjere od 38-48 bodovau stupanj slo?enosti IV
                                                5. za izmjere od 49-60 bodovau stupanj slo?enosti V

                                                (3) U svrhu pravilnog uvr?tavanja izmjere za potrebe gradnje u odgovarajuće stupnjeve slo?enosti potrebno je dodijeliti bodove, tako da odra?avaju stupanj te?ine postavljenih zahtjeva za izvr?enje izmjere, i to:

                                                1. za te?koće vezane uz prirodu terena i prohodnost.do 5 bodova,
                                                2. za prepreke vezane uz izgrađenost i vegetacijudo 10 bodova,
                                                3. za prepreke vezane uz promet.do 10 bodova
                                                4. za zahtjeve točnostido 10 bodova
                                                5. za zahtjeve vezane uz geometriju gradnje ili projektado 10 bodova,
                                                6. za smetnje vezane uz građevinske operacije.do 15 bodova

                                                Tablica postotaka za izračun cijena usluga

                                                Članak 169.

                                                (1) Cijena usluga za geodetske poslove pri izmjeri za potrebe gradnje obračunava se prema tablici postotaka za izračun cijena usluga za geodetske poslove navedenoj u članku 162.

                                                Postoci cijena usluga za osnovne poslove izmjere za potrebe gradnje

                                                Članak 170.

                                                (1) Cijena usluge izračunata prema tablici iz članka 162. dijeli se na osnovne poslove, kako slijedi:

                                                Tablica 53: Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za geodetske poslove izmjere za potrebe izvođenja

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Savjetovanje u vezi s geometrijom gradnje
                                                2
                                                2.Iskolčenje za potrebe izvođenja gradnje
                                                14
                                                3.Izmjera pri izvođenju gradnje
                                                66
                                                4.Geodetski nadzor pri izvođenju gradnje
                                                18

                                                (2) U slučaju izgradnje građevina visokogradnje faza poslova 3 (izmjera pri gradnji ) vrednuje se s 45 do 66%.

                                                (3) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu geodetskih poslova, osnovni postoci utvrđeni za tu fazu, povećavaju se za 30 %.

                                                Odstupanja i primjedbe

                                                Članak 171.

                                                (1) Prikazani način određivanja cijena usluga ne vrijedi za geodetsko-tehničke poslove vezane uz instalacije iznad ili ispod zemlje, te za unutarnje prometnice s prete?no gradskim prometom. Cijena usluge za te građevine mo?e se dogovoriti slobodno. Ako cijena usluge nije dogovorena u pisanom obliku, tada se mora obračunavati kao cijena usluge po vremenu.

                                                (2) Ako ugovor obuhvaća izmjeru vi?e građevina, tada se cijene usluga obračunavaju za izmjeru svake građevine posebno.

                                                D.3. Ostali geodetsko-tehnički poslovi

                                                Ostali geodetsko-tehnički poslovi

                                                Članak 172.

                                                (1) U ostale geodetsko-tehničke poslove spadaju:

                                                1. Izmjera koja nije u neposrednoj vezi s projektiranjem i izvođenjem određene građevine.

                                                2. Izmjere povr?ina koje nisu vezane uz građevinu, a koje imaju za cilj izradu polo?ajnih i visinskih planova i nisu u neposrednoj vezi s realizacijom neke građevine, kao i geodetski poslovi u vezi s urbanističkim i prostornim planiranjem.

                                                3. Daljinska istra?ivanja koja obuhvaćaju snimanje, analiziranje i interpretaciju zračnih snimaka i drugih prostornih podataka, koji se dobivaju na velikoj udaljenosti kao temeljna informacija posebno u svrhu uređenja prostora i za?titeokoli?a.

                                                4. Geodetsko-tehnički poslovi u svrhu ustanovljavanja geografsko-geometrijskih baza podataka za prostorne informacijske sustave.

                                                (2) Za ostale geodetsko-tehničke poslove cijena usluga mo?e se dogovoriti slobodno. Ako se cijena usluga ne utvrdi pismeno, tada se mora obračunavati kao cijena usluga po vremenu.

                                                E. STROJARSKI PROJEKTI
                                                E.1. Projekt strojarskih instalacija i uređaja

                                                Svrha usluge

                                                Članak 173.

                                                (1) Pod instalacijama i uređajima razumijevaju se one energetske instalacije i uređaji koji su ugrađeni u građevinu kao njegov integralni dio u fizičkom smislu i koji zajedno s njm ostvaruje osnovnu namjenu građevine. To su npr. instalacije grijanja, lokalne klimatizacije, ventilacije, plinske instalacije, razvodi lo? ulja i tome sl. uključivo kotlovnice, rezervoare lo? ulja, kompresornice, rashladne uređaje, regulacijske stanice, izmjenjivače topline, generatore zraka i dr., ali kad je integrirano u prostor i konstrukciju građevine.
                                                (2) Kod industrijske građevine ili kod vrlo slo?enih i posebnih građevina opće i javne namjene (npr. bolnice, knji?nice i sl.) pojedina instalacija, kao ?to je na primjer lokalno odsisavanje i sl. mo?e biti zbog svog karaktera i posebnosti tretirana kao energetsko postrojenje. Takva instalacija ili uređaj, odnosno postrojenje, podređena je tehnologiji rada u tom prostoru i za slučaj da se takav konkretan posao prestane obavljati, ovo postrojenje mo?e biti uklonjeno bez ikakvih posljedica za stabilnost ili funkciju građevine.

                                                Opis poslova strojarskog projektiranja instalacija

                                                Članak 174.

                                                (1) Opis poslova strojarskog projektiranja instalacija obuhvaća poslove koji se odnose na nova postrojenja, rekonstrukciju i odr?avanje. Osnovni poslovi sa?eti su u fazama poslova od 1 do 8.

                                                (2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg.

                                                Opisa poslova strojarskog projektiranja instalacija

                                                Osnovni posloviDodatni poslovi1. Provjera zadatka

                                                Razja?njenje postavljenog zadatka opremanja građevine instalacijama u suradnji s naručiteljem i projektantom građevine, osobito s obzirom na osnovne tehničke i probleme ekonomičnosti.

                                                Sa?etak rezultata
                                                Analiza sustava (razja?nenje mogućih sustava prema korisnosti, tro?kovima, ekonomičnosti i izvedivosit i ekolo?ke podobnosti za okoli?)

                                                Ispitivanje podataka, analiza i optimalizacija, npr. za energetski ?tedljivu ekolo?ki podobnu gradnjui2. Idejno rje?enje

                                                Idejno rje?enje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

                                                Idejno rje?enje instalacija predstavlja postavljanje i provjeru koncepta.

                                                Idejno rje?enje sadr?i sljedeće elemente:

                                                - analizu uvjeta koji utječu na odabir i karakteristike sustava

                                                - postavljanje osnovne koncepcije instalacijskih sustava u funkcionalnom smislu

                                                - utjecaj gabaritnih djelova instalacijskih sustava na oblokovanje i funkciju zgrade

                                                - definiranje projektnog zadatka za instalacijske sustave3. Idejni projekt

                                                Analiza podloga i uvjeta

                                                Razrada projektnog koncepta s privremenim razja?njenjem va?nih sustava i dijelova postrojenja uključujući i ispitivanje alternativnih rje?enja jednakih zathjeva sa skicama, radi uklapanja u plan građevine, uključujući i razmatranje ekonomičnosti

                                                Izrada funkcionalne sheme, tj. prikaza principa uklapanja za svaku instalaciju

                                                Razja?njenje odnosa, procesa i uvjeta specifičnih za struku. Sudjelovanje u pripremnim pregovorima s nadle?nim vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

                                                Sudjelovanje u procjeni tro?kova, za instalacije u građevinama, prema "Prilogu A"

                                                Sa?etak svih rezultata idejne faze projektiranja
                                                Istra?ivanje i optimalizacija zgrade i instalacijskih postrojenje u svrhu smanjenja energetske potro?nje i smanjenja emisije ?tetnih tvari (na pr. SO2, NOx)

                                                Razrada optimiranog enegetskog koncepta4. Lokacijska dozvola

                                                Ishođenje lokacijske dozvole5. Glavni projekt

                                                Razrada projektnog koncepta (postupna grafička razrada odabranog rje?enja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahjteve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog nacrta

                                                Utvrđivanje svih sustava i dijelova postrojenja

                                                Program kontrole i osiguranja kvalitete

                                                Proračuni i dimenzioniranja kao i grafički prikazi i opisi postrojenja

                                                Definiranje i usklađivanje potrebnih podataka o opterećenjima za projektiranje i gradnju nosive konstrukcije (bez izrade planova otvora i propusta)

                                                Sudjelovanje u dogovorima s vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnostima dobivanja dozvola

                                                Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema pravnim propisima kao i potrebni daljnji pregovori s vlastima

                                                Objedinjavanje projektne dokumentacije

                                                Sudjelovanje u proračunu tro?kova, za instalacije u građevinama prema "Prilogu A"

                                                Sudjelovanje u kontroli tro?kova usporedbom proračuna i procjene tro?kova
                                                Razrada podataka za projektiranje trećih, npr. za centralni nadzor

                                                Detaljan dokaz ekonomičnosti

                                                Detaljna usporedba emisije ?tetenih tvari

                                                Proračuni tro?kova pogona

                                                Proračun emisije ?tetnih tvari

                                                Izrada tehničkog dijela prostorne knjige kao priloga opisu radova s programom radova projetanta građevine6. Građevna dozvola

                                                Predaja projekata za dozvole i suglasnosti.

                                                Dopuna i prilagodba projektne dokumentacije, opisa i proračuna7. Izvedbeni projekt

                                                Razrada rezultata faze poslova 5 (postupna razrada i grafički prikaz rje?enja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahjteve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog izvedbenog rje?enja.

                                                Grafički prikaz postrojenja s dimenzijama (bez monta?nih i radioničkih nacrta)

                                                Izrada planova utora i otvora

                                                Dorada izvedbenih nacrta prema rezultatima nuđenja
                                                Provjera i prihvaćanje planova oplate nosivih konstrukcija te monta?nih i radioničkih nacrta glede sukladnosti sa projektima

                                                Izrada projekata za priključivanje proizvodnih sredstava i strojeva koje dobavlja naručitelj

                                                Izrada projekta strujnih vodova8. Tro?kovnik

                                                Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje tro?kovničkih opisa radova uz koordinaciju sa rje?enjima ostalih stučnih suradnika u projektiranju

                                                Izrada tro?kovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova
                                                Izrada nacrta kad postoji opis radova i program radova (tender)

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 175.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove projektiranja strojarskih instalacija određuje se prema proračunskim tro?kovima uređaja jedne vrste instalacija, prema stupnjevima slo?enosti kojima uređaji pripadaju i prema tablici cijena usluga.

                                                (2) Ako se uređaji jedne vrste instalacija svrstavaju u vi?e stupnjeva slo?enosti tada naknada prema stavku 1. ovog članka proizlazi iz sume pojedinačnih naknada. Pojedinačna naknada određuje se uvijek za uređaje koji pripadaju jednom stupnju slo?enosti.

                                                (3) Proračunski tro?kovi se za strojarske instalacije u građevinama određuju na osnovu procjene prema "Prilogu A"

                                                1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu tro?kova, a ako ne postoji prema procjeni tro?kova
                                                2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim tro?kovima, a ako ne postoje prema proračunu tro?kova.
                                                3. za nadzor prema konačnim tro?kovima, a ako ne postoje prema ponudbenim tro?kovima

                                                (4) Za osnovne poslove projektiranja strojarskih instalacija ne uračunavanju se tro?kovi za

                                                1. za?titne mjere kod gradnje preko zime i ostale dodatne mjere ("Prilog A", grupa tro?kova 600)
                                                2. dodatni tro?kovi gradnje "Prilog A", grupa tro?kova 700)
                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove strojarskog projektiranja

                                                Članak 176.

                                                (1) Uređaji instalacija pripisuju se na osnovu obilje?ja procjene sljedećim stupnjevima slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Uređaji s malim projektnim zahtjevima
                                                2. Stupanj slo?enosti II: Uređaji s prosječnim projektnim zahtjevima
                                                3. Stupanj slo?enosti III: Uređaji s velikim projektnim zahtjevima

                                                (2) Obilje?ja procjene su :

                                                1. broj funkcionslnih područja
                                                2. integracijski zahtjevi
                                                3. tehnička opremljanost
                                                4. zahtjevi s obzirom na tehniku
                                                5. konstruktivni zahtjevi

                                                (2) Sljedeće strojarske instalacije pripisuju se prema obilje?jima, u pravilu, sljedećim stupnjevima slo?enosti.:

                                                1. Stupanj slo?enosti I:

                                                • plinski uređaji s kratkim, jednostavnim cijevnim mre?ama,
                                                • postrojenja za grijanje s direktno grijanim pojedinačnim uređajima i jednostavna postrojenja za zagrijavanje zgrada, bez posebnih zahtjeva za regulaciju, jednostavna ventilaciona postrojenja,
                                                • uređaji za odlaganje otpada ili rublja, jednostavna pojedinačna dizala, uređaji za odlaganje, ako nisu navedeni u stupnjevima slo?enosti II ili III,
                                                • uređaji za kemisjko či?ćenje,
                                                • medicinski i laboratorijski uređaji elektromedicine, stomatologije, medicinske mehanike i finomehanike/optike za liječničku praksu i opću medicinu,

                                                2. Stupanj slo?enosti II:

                                                • plinska postrojenja s obimnim razgranatim cijevnim mre?ama, bunarska i postrojenja za podizanje pritiska vode, uređaji za navodnjavanje,
                                                • postrojenja za zagrijavanje zgrada s posebnim zahtjevima za regulaciju, toplovodne i rashladne mre?e s predajnim stanicama, ventilacioni uređaji s ograničenjem buke, sa dodatnom obradom zraka (osim reguliranog hlađenja zraka)
                                                • podizne platforme, pokretane stepenice i trake, transportni uređaji sa do dva predajna/prijemna mjeste, slo?ena pojedinačna dizala, jednostavne grupe dizala bez posebnih zahtjeva, tehnički uređaji za sredi?nje pozornice,kuhinje i praonice srednje veličine,
                                                • medicinski i laboratorijski uređaji elektromedicine, stomatologije, medicinske mehanike i finomehanike/optike te redgenski i nuklearni uređaji s malim dozama zračenja za specijalističku ili opću praksu, sanatorije, staračke domove, jednostavne specijalističke odjele bolnica, oprema za laboratorije, npr. za ?kole i fotolaboratorije,

                                                3. Stupanj slo?enosti III

                                                • stanice za proizvodnju i stanice za regulaciju pritiska plina s velikim projektnim zahtjevima, uključujući i pripadajuću mre?u, postrojenja za proči?čavanje pitke i otpadne vode te sanitarno-tehnička postrojenja s velikim projektnim zahtjevima, automatski uređaji za ga?enje po?ara i vatroza?titni uređaji,
                                                • parna postrojenje, postrojenja za toplu vodu, slo?eni sistemi za grijanje s novim tehnologijama, toplinski pumpni uređaji, centrale za daljinsko zagrijavanje i hlađenje, rashladna prostrojenja,ventilacijski uređaji s reguliranim hlađenjem zraka i klima uređaji, uključujući i pripadajuće rashladne uređaje
                                                • grupe dizala s posebnim zahjevima, upravljana transportna potrojenja s vi?e od dva predajna i prijemna mjesta, centralni uređaji za uklanjanje prljavnog rublja, otpada ili pra?ine, tehnički uređaji za velike pozornice, visinski podesive međupodove i uređaji za stvaranje valova u bazenima, automatski uređaji za za?titu od sunca,
                                                • velike kuhinje i praonice rublja,
                                                • medicinski i laboratorijsko-tehnički uređaji za velike bolnice s naglaskom na prostorije za pregled i liječenje te za klinike i institute s obrazovnim i istra?ivačkim zadaćama, klimatske komore i uređaji za njih, prostorije sa zasebnom temperaturom i sterilne prostorije, vakumski uređji, uređaji za dovod i odvod medija, kemijska i fizikalna oprema za velike pogone, istra?ivanje, razvoj, proizvodnju, klinike i obrazovne institutcije

                                                Cijena usluga za osnovne poslove strojarskog projektiranja instalacija

                                                Članak 177.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove strojarskog projektiranja instalacija utvrđene su u tablici 54.

                                                Tablica 54. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove strojarskog projektiranja instalacija

                                                Reducirana vrijednost proračunskih tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m
                                                6,968,928,9210,8610,8612,80
                                                n
                                                0,1850,210,210,2420,2420,261
                                                0,10
                                                10,6614,4614,4618,9618,9623,35
                                                0,16
                                                9,7813,1013,1016,9216,9220,65
                                                0,25
                                                9,0011,9311,9315,1915,1918,38
                                                0,40
                                                8,2510,8110,8113,5613,5616,26
                                                0,637,599,839,8312,1412,1414,44
                                                1,006,968,928,9210,8610,8612,80
                                                1,606,388,088,089,699,6911,32
                                                2,505,887,367,368,708,7010,08
                                                4,005,396,666,667,767,768,92
                                                6,304,956,066,066,966,967,92
                                                104,555,505,506,226,227,02
                                                164,174,984,985,555,556,21
                                                253,844,544,544,984,985,53
                                                403,524,114,114,454,454,89
                                                633,243,743,743,983,984,34
                                                1002,973,393,393,563,563,85
                                                1602,723,073,073,183,183,40
                                                2502,512,802,802,852,853,03

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

                                                Članak 178.

                                                (1) Cijena usluge izračunata prema tablici iz članka 182. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja kako slijedi:
                                                Tablica.55: Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za
                                                strojarsko projektiranje instalacija

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Provjera zadatka
                                                2
                                                2.Idejno rje?enje
                                                5
                                                3.Idejni projekt
                                                10
                                                4.Lokacijska dozvola
                                                3
                                                5.Glavni projekt
                                                40
                                                6.Građevna dozvola
                                                3
                                                7.Izvedbeni projekt
                                                30
                                                8.Tro?kovnik
                                                7

                                                (2) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

                                                (3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i tro?kovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

                                                (4) Ako narud?ba ne sadr?i izradu nacrta proboja i otvora, faza posla 7 (izvedbeni projekt) umanjuje se za 6% .

                                                Ostale usluge vezane na strojarsko projektiranje i gradnju

                                                Članak 179.

                                                U ostale usluge ubrajaju se:

                                                1.Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

                                                Opis poslova ove usluge je sljedeći:

                                                Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
                                                Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
                                                Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i pau?alnim cijenama ponuda, kod instalacija u građevinama prema PriloguA
                                                Sudjelovanje u kontroli tro?kova usporedbom predračunskih tro?kova i ponudbenih tro?kova

                                                Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

                                                Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

                                                2.Nadzor gradnje instalacije

                                                Nadzor gradnje instalacije obavlja ovla?teni in?enjer.

                                                Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

                                                3.Projektantski nadzor

                                                Ako nadzor gradnje instalacije nije ugovoren s izvr?iteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvr?iteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

                                                Odstupanja i primjedbe

                                                Članak 180.

                                                (1) Postoci utvrđeni prema članku 177. mijenjaju se u slučaju kod rekonstrukcije postojećih instalacija, tj. kada se dio postojećih instalacija zadr?ava, a dodaje dio novih, a povećanje iznosi od 25% do 50%.

                                                (2) U sadr?aju ove usluge nisu uključeni:

                                                1. radionička dokumentacija za izradu dijelova instalacija i uređaja (kao npr. razvijeni pla?tevi ventilacijskih komora i sl.).
                                                2. izrada specifikacija za narud?be za izvoditelja instalacija i uređaja, kao i izrada drugih dokumenata slične namjene,
                                                3. izrada elaborata za inspekcijske organe,
                                                4. sudjelovanje u ispitivanju i pu?tanje u rad,
                                                5. izrada uputa za rukovanje i odr?avanje.
                                                 
                                                
                                                
                                                
                                                

                                                E.2. Strojarski projekti in?enjerskih postrojenja

                                                Svrha usluge

                                                Članak 181.

                                                Pod strojarskim projektima in?enjerskih postrojenja podrazumijevaju se projekti sljedećih postrojenja:

                                                • postrojenja za odvodnju otpadnih voda
                                                • postrojenja za dovod i odvod plinova, čvrstih tvari te za vodu ?tetnih tekućina
                                                • postrojenjea za zbrinjavanje otpada

                                                Opis poslova strojarskog projektiranja in?enjerskih postrojenja

                                                Članak 182.

                                                (1) Opis poslova strojarskog projektiranja in?enjerskih postrojenja obuhvaća poslove koji se odnose na nova postrojenja, ponovnu izgradnju, dogradnju, pregradnju, odr?avanje i rekonstrukciju. Osnovni poslovi sa?eti su u fazama poslova od 1 do 8.

                                                (2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg.

                                                Opisa faza poslova strojarskog projektiranja in?enjerskih postrojenja

                                                Osnovni poslovi Dodatni poslovi 1. Provjera zadatka

                                                Razja?njavanje projektnog zadatka

                                                Procjena unaprijed zadanih graničnih uvjeta

                                                Obilazak terena

                                                Objedinjavanje projektnih zahtjeva koji utječu na zadatak

                                                Prikupljanje i vrednovanje podloga

                                                Razja?njavanje projektnih podataka

                                                Procjena obima poslova i potrebnih predranji, npr. ispitivanje građevnog zemlji?ta, geodetski poslovi, za?tita od imisije

                                                Formuliranje pomoći pri izboru projektanata drugih struka

                                                Sa?etak rezultata
                                                Odabir i posjet sličnih postrojenja

                                                Utvrđivanje posebnih, normama neutvrđenih opterećenja2. Idejno rje?enje

                                                Idejno rje?enje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

                                                Idejno rje?enje postrojenja predstavlja postavljanje i provjeru koncepta.

                                                Idejno rje?enje sadr?i sljedeće elemente:

                                                - analizu uvjeta koji utječu na odabir i karakteristike sustava

                                                - postavljanje osnovne koncepcije postrojenja u funkcionalnom smislu

                                                - postavljanje optimalnih tehnolo?kih rje?enja3. Idejni projekt

                                                Analiza osnova

                                                Usklađivanje ciljnih zamisli s graničnim uvjetima, koji su zadani naročito prostornim planovima, planiranjem okoli?a, detaljnim prostornim planovima, regulacijskim planovima kao i lokalnim i vanmjesnim planovima infrastrukture

                                                Ispitivanje mogućih rje?enja i njihova utjecaja na građevno i konstruktivno oblikovanje, svrsishodnost, ekonomičnost i ekolo?ku podobnost

                                                Pribavljanje i vrednovanje slu?benih podloga

                                                Razrada projektnog koncepta, uključujuči i ispitivanje alternativnih rje?enja prema istim zahtjevima, pomoću grafičkih prikaza i vrednovanje projektnih rje?enja drugih struka kroz njihovo uvođenje u projekt

                                                Razja?njenje i tumačenje bitnih za struku specifičnih okolnosti, procesa i uvjeta

                                                Pripremni pregovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

                                                Prerada projektnog koncepta prema mi?ljenjima i prijedlozima

                                                Procjena tro?kova

                                                Prikaz svih rezultata idejnog projekta
                                                Izrada topografskih i hidrolo?kih podloga

                                                Točan proračun posebnih građevnih dijelova

                                                Izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje

                                                Izrada planova postojećih instalacija

                                                Izrada izvadaka iz idejnog projekta za ishođenje načelne dozvole za građenje

                                                Ishođenje načelne dozvole za građenje

                                                Načelno rje?enje prijelaza prolaza čvori?ta i priključaka4. Lokacijska dozvola

                                                Ishođenje lokacijske dozvole5. Glavni projekt

                                                Daljnja razrada projektnog koncepta (postupna razrada grafičkog rje?enja), uzimajući u obzir sve za struku specifične uvjete i priloge projektanata drugih struka, sve do konačnog nacrta

                                                Izvje?taj s obrazlo?enjem

                                                Za struku specifični proračuni, izuzev proračuna nosive konstrukcije

                                                Program kontrole i osiguranja kvalitete

                                                Grafički prikaz cjelokupnog glavnog projekta

                                                Plan rokova gradnje i tro?kova, procjena i obrazlo?enje namjenskih tro?kova;

                                                Sudjelovanje pri obrazlaganju glavnog projekta vlastima i građanstvu, prerada glavnog projekta prema mi?ljenjima i prijedlozima

                                                Dogovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o uvjetima za dobivanje dozvole

                                                Dorada i prilagodba projektnog materijala, opisa i proračuna na osnovu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

                                                Proračun tro?kova

                                                Kontrola tro?kova usporedbom proračuna i procjene tro?kova

                                                Objedinjavanje nacrtnih podloga
                                                Pribavljanje izvadaka iz zemlji?ne knjige, katastra i drugih slu?benih materijala

                                                Izrada konačne studije opravdanosti

                                                Sudjelovanje pri pravnim ugovaranjima6. Građevna dozvola

                                                Razrada materijala za neophodni pravni i javni postupak, uključujući i zahtjeve za oslobođenja i izuzeća

                                                Ishođenje građevne dozvole
                                                Sudjelovanje pri dobivanju pristanka od zainteresiranih strana7. Izvedbeni projekt

                                                Razrada rezultata faze poslova 5 (etapna razrada i grafički prikaz rje?enja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i priloge projektanata drugih struka, sve do izvedbenog rje?enja

                                                Grafički i proračunski prikaz građevine sa svim pojedinačnim podacima neophodnim za gradnju, uključujući i detaljne crte?e u potrebnom mjerilu

                                                Razrada podloga za ostale stručne suradnike pri projektiranju i in?enjere i integracija njihovih projekata sve do izvedbenog rje?enja

                                                Dopuna izvedbenog projekta u tijeku izvedbe građevine
                                                Izrada vremenskih i mre?nih planova8. Tro?kovnik

                                                Račun količina i ra?člamba prema pojedinačnim pozicijama uz primjenu priloga ostalih stručnih suradnika u projektiranju

                                                Priprema dokumentacije za realizaciju natječaja, osobito izrada opisa radova kao i općih i posebnih uvjeta izgradnje

                                                Usklađivanje i koordinacija dokumentacije za realizaciju natječaja stručnih suradnika u projektiranju

                                                Utvrđivanje bitnih faza izvedbe

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 183.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove strojarskog projektiranja in?enjerskih postrojenja određuje se prema proračunskim tro?kovima postrojenja, prema stupnjevima slo?enosti kojima postrojenja pripadaju i prema tablici cijena usluga.

                                                (2) Ako se postrojenja jedne vrste svrstavaju u vi?e stupnjeva slo?enosti tada naknada prema stavku 1. ovog članka proizlazi iz sume pojedinačnih naknada. Pojedinačna naknada određuje se uvijek za postrojenja koja pripadaju jednom stupnju slo?enosti.

                                                (3) Proračunski tro?kovi su tro?kovi izgradnje postrojenja. Određuju se na osnovu procjene prema "Prilogu A"

                                                1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu tro?kova, a ako ne postoji prema procjeni tro?kova
                                                2. za faze poslova 7 i 8 prema ponudbenim tro?kovima, a ako ne postoje prema proračunu tro?kova.
                                                3. za nadzor prema konačnim tro?kovima, a ako ne postoje prema ponudbenim tro?kovima

                                                (4) Za osnovne poslove ne obračunavanju se tro?kovi:

                                                1. građevinskog zemlji?ta uključujući i tro?kove kupnje i rači?ćavanja,
                                                2. jednokratnih izdataka za opremanje zemlji?ta ("Prilog A", grupa tro?kova 240)
                                                3. geodetska mjerenja i obilje?avanja,
                                                4. mjera predostro?enosti za gradnju preko zime i ostalih dodatnih mjera glede priključaka, građevine ili vanjskih uređaja,
                                                5. od?teta i naknada materijalne ?tete
                                                6. dodatni tro?kovi gradnje

                                                (5) Pored tro?kova iz stavka 4. ovog članka ne obračunavaju se ni sljedeći tro?kovi, ako ih izvr?itelj ne projektira niti nadzire gradnju:

                                                1. uređenje zemlji?ta ("Prilog A", grupa tro?kova 210)
                                                2. javnih priključaka ("Prilog A", grupa tro?kova 220)
                                                3. internih priključaka i vanjskih uređaja ("Prilog A", grupe tro?kova 230 i 500)
                                                4. mjera regulacije prometa za vrijeme gradnje
                                                5. premje?tanja i polaganja vodova instalacija

                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove strojarskog projektiranja in?enjerskih postrojenja

                                                Članak 184.

                                                (1) In?enjerske građevine i postrojenja svrstavaju se po obilje?jima procjene navedenim u stavku 2. ovog članka sljedećim stupnjevima slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Postrojenja s veoma malim projektnim zahtjevima

                                                2. Stupanj slo?enosti II: Postrojenja s manjim projektnim zahtjevima

                                                3. Stupanj slo?enosti III: Postrojenja s prosječnim projektnim zahtjevima

                                                4. Stupanj slo?enosti IV: Postrojenja s natprosječnim projektnim zahtjevima

                                                5. Stupanj slo?enosti V: Postrojenja s veoma velikim projektnim zahtjevima

                                                (2) Obilje?ja procjene su :

                                                1. geolo?ke i geotehničke karakteristike građevnog zemlji?ta

                                                2. stupanj tehničkog opremanja

                                                3. zahtjevi za uklapanje u okolinu

                                                4. opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi

                                                5. za struku specifični uvjeti

                                                (3) U slučaju da se na in?enjerska postrojenja mogu primijeniti obilje?ja procjene iz vi?e stupnjeva slo?enosti i ako zbog toga dođe do dvojbe kojem se stupnju slo?enosti postrojenje mo?e pripisati, tada treba odrediti broj bodova vrednovanja prema stavku 4. ovog članka. Građevina se prema zbroju bodova procjene svrstava u sljedeće stupnjeve slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Postrojenja s do 10 bodova

                                                2. Stupanj slo?enosti II: Postrojenja s 11 do 17 bodova

                                                3. Stupanj slo?enosti III: Postrojenja s 18 do 25 bodova

                                                4. Stupanj slo?enosti IV: Postrojenja s 26 do 33 boda

                                                5. Stupanj slo?enosti V: Postrojenja s 34 do 40 bodova

                                                (4) Pri pripisivanju strojarskog in?enjerskog postrojenja stupnju slo?enosti u skladu s te?inom projektnog zahtjeva mogu se bodovati prema tablici 56.

                                                Tablica 56. Bodovi prema stupnju slo?enosti kod projektiranja strojarskih in?enjerskih postrojenja

                                                Br.Obilje?ja procjene
                                                bodovi
                                                1.geolo?ke i geotehničke karakteristike građevnog zemlji?ta
                                                5
                                                2.stupanj tehničkog opremanja
                                                5
                                                3.zahtjevi za uklapanje u okolinu
                                                5
                                                4.opseg funkcionalnih cjelina, konstruktivni ili tehnički zahtjevi
                                                10
                                                5.za struku specifični uvjeti
                                                15

                                                (5) Sljedeća in?enjerska postrojenja pripisuju se obično, prema obujmu obilje?ja procjene, ovim stupnjevima slo?enosti:

                                                1.Stupanj slo?enosti I:

                                                1. transportni cjevovodi za tekućine i plinove opasne za vodu bez posebnih zahtjeva; standardni prefabricirani spremnici za rezervoarska postrojenja
                                                2. međuskladi?ta, sabirali?ta i stanice za obradu smeća i korisnih materijala bez dodatnih postrojenja

                                                2. Stupanj slo?enosti II:

                                                1. industrijski sistematizirana postrojenja za obradu otpadnih voda
                                                2. transportni cjevovodi za tekućine i plinove ?tetnih za vodu sa malo priključaka i malo posebnih zahtjeva; industrijski proizvedeni jednostupanjski odjeljivači lakih tekućina
                                                3. međuskladi?ta, sabirali?ta i stanice za obradu smeća ili korisnih materijala sa jednostavnim dodatnim postrojenjem; jednostavna jednostupanjska postrojenja za obradu korisnih materijala, jednostavna postrojenja za obradu građevnog otpada; postrojenja za kompostiranje

                                                3. Stupanj slo?enosti III:

                                                1. postrojenja za obradu otpadnih voda sa jednostavnom aerobnom stabilizacijom, odlagali?ta mulja sa mehaničkim uređajima
                                                2. transportni cjevovodi za tekućine i plinove ?tetnih za vodu sa malo priključaka i malo posebnih zahtjeva; postrojenja za skladi?tenje tekućina ?tetnih za vodu sa jednostavnim uvjetima; jednostupanjski odjeljivači lakih tekućina ako nisu svrstani u stupanj slo?enosti II;
                                                3. postrojenja za za obradu korisnih materijala, ako nisu svrstana u stupanj slo?enosti II ili IV; postrojenja za obradu građevnog otpada, ako nisu svrstana u stupanj slo?enosti II;

                                                4. Stupanj slo?enosti IV:

                                                1. postrojenja za obradu otpadnih voda, ako nisu navedena u stupnju slo?enosti II, III ili V; postrojenja za obradu mulja;
                                                2. transportni cjevovodi za tekućine i plinove ?tetnih za vodu sa mnogobrojnim priključcima mnogobrojnim posebnim zahtjevima; vi?estupanjski odjeljivači lakih tekućina;
                                                3. vi?estupanjska postrojenja za obradu korisnih materijala, postrojenja za obradu komposta, postrojenja za obradu posebnog otpada

                                                5. Stupanj slo?enosti V:

                                                1. slo?ena postrojenja za obradu otpadnih voda, postrojenja za vi?estupanjske ili slo?ene procese obrade mulja;
                                                2. postrojenja za spaljivanje, postrojenja za pirolizu

                                                Cijena usluga za osnovne poslove strojarskog projektiranja in?enjerskih postrojenja

                                                Članak 185.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove strojarskog projektiranja in?enjerskih postrojenja utvrđene su u tablici 57.

                                                Tablica 57. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove strojarskog projektiranja in?enjerskih postrojenja

                                                Reducirana vrijednost proračunskih tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                IV
                                                V
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m
                                                3,864,794,795,725,726,656,657,587,588,52
                                                n
                                                0,19360,20930,20930,22110,22110,23000,23000,23700,23700,2429
                                                0,634,225,275,276,346,347,407,408,468,469,53
                                                1,003,864,794,795,725,726,656,657,587,588,52
                                                1,603,524,344,345,165,165,975,976,786,787,60
                                                2,503,233,953,954,674,675,395,396,106,106,82
                                                4,002,953,583,584,214,214,844,845,465,466,08
                                                6,302,703,263,263,813,814,364,364,904,905,45
                                                102,472,962,963,443,443,923,924,394,394,87
                                                162,252,682,683,103,103,523,523,933,934,34
                                                252,072,442,442,812,813,173,173,543,543,90
                                                401,892,212,212,532,532,852,853,163,163,48
                                                631,732,012,012,292,292,572,572,842,843,11
                                                1001,581,831,832,072,072,312,312,552,552,78
                                                1601,441,651,651,861,862,072,072,282,282,48
                                                2501,321,511,511,691,691,871,872,052,052,23
                                                4001,211,371,371,521,521,681,681,831,831,99
                                                6301,111,241,241,381,381,511,511,651,651,78
                                                10001,011,131,131,241,241,361,361,471,471,59

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

                                                Članak 186.

                                                (1) Cijena usluge izračunata prema tablici 57. u članku 185. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 58.
                                                Tablica 58: Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za
                                                strojarske projekte in?enjerskih postrojenja

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Provjera zadatka
                                                2
                                                2.Idejno rje?enje
                                                6
                                                3.Idejni projekt
                                                14
                                                4.Lokacijska dozvola
                                                3
                                                5.Glavni projekt
                                                40
                                                6.Građevna dozvola
                                                3
                                                7.Izvedbeni projekt
                                                25
                                                8.Tro?kovnik
                                                7

                                                (2) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

                                                (3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i tro?kovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

                                                (4) Ako narud?ba ne sadr?i izradu nacrta proboja i otvora, faza poslova 7 (izvedbeni projekt) umanjuje se za 6% .

                                                Ostale usluge vezane na strojarsko projektiranje i gradnju

                                                Članak 187.

                                                U ostale usluge ubrajaju se:

                                                1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

                                                Opis poslova ove usluge je sljedeći:

                                                Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
                                                Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
                                                Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i pau?alnim cijenama ponuda, kod instalacija u građevinama prema Prilogu A
                                                Sudjelovanje u kontroli tro?kova usporedbom predračunskih tro?kova i ponudbenih tro?kova
                                                Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

                                                Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

                                                2. Nadzor gradnje instalacije

                                                Nadzor gradnje instalacije obavlja ovla?teni in?enjer.

                                                Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

                                                3. Projektantski nadzor

                                                Ako nadzor gradnje instalacije nije ugovoren s izvr?iteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti s izvr?iteljem dodatna naknada za poslove projektantskog nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

                                                Odstupanja i primjedbe

                                                Članak 188.

                                                (1) Postoci utvrđeni prema članku 185. mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije postojećih postrojenja, tj. kada se dio postojećih instalacija zadr?ava a dodaje dio novih, povećanje iznosi od 25% do 50%.

                                                F. ELEKTROPROJEKTI

                                                Općenito

                                                Članak 189.

                                                Pod elektroprojektima razumijevaju se projekti u svim područjima elektrotehnike kao ?to su npr. elektroenergetika, elektromotorni pogoni, upravljanje, regulacija, automatika, rasvjeta, uzemljenje, telefonija itd. Za svako od ovih područja u pravilu se izrađuje izdvojeni projekt. Samo kod manjih i jednostavnijih objekata grupiraju se ovi projekti u jedan jedinstveni projektni elaborat.

                                                F.1. Projekti elektrotehničkih instalacija u građevinama

                                                Svrha usluge

                                                Članak 190.

                                                Ovim projektima obuhvaćene su sve elektrotehničke instalacije različitih namjena koje su fizički integrirane u građevinu i ostvaruju zajedno s njom osnovnu namjenu građevine. To su npr. rasvjeta i utičnice, gromobranske instalacije, telefonija, ozvučenje, signalizacija i sl.

                                                Sadr?aj usluge

                                                Članak 191.

                                                U okviru elektroprojektiranja:

                                                • analiziraju se zahtjevi za instalacije i u skladu s tim koncipira se rje?enje u skladu s ustaljenim principima, normama, propisima i drugim općim i posebnim uvjetima o kojima ovisi ispravnost rje?enja,
                                                • proračunavaju se sve potrebne veličine u pogledu ispravnog izbora elemenata, dimenzioniranja vodova, elemenata, aparata i drugih uređaja u sastavu instalacija, zadovoljavanja uvjeta sigurnosti, za?titei dr.,
                                                • izradom nacrta odgovarajućeg sadr?aja i vrste definira se sve potrebno za ispravnu gradnju instalacije,
                                                • izradom specifikacije i tro?kovnikom prezentira se sav potreban materijal, elementi, uređaji i drugo potrebno za gradnju, dimenzioniraju se radovi i utvrđuju cijene za gradnju projektirane instalacije,
                                                • preciziraju se veličine i postupci ispitivanja kvalitete ugrađenog materijala, opreme, uređaja i drugog u sastavu instalacije, kvalitete obavljenih radova i funkcije izvedene instalacije.

                                                Opis poslova projektiranja elektrotehničkih instalacija

                                                Članak 192.

                                                (1) Opis poslova projektiranja elektrotehničkih instalacija obuhvaća poslove koji se odnose na nova postrojenja, rekonstrukciju i odr?avanje. Osnovni poslovi sa?eti su u fazama poslova od 1 do 8.

                                                (2) Opis poslova sastoji se od sljedećeg:

                                                Opisa faza poslova projektiranja elektrotehničkih instalacija

                                                Osnovni posloviDodatni poslovi1. Provjera zadatka

                                                Razja?njenje postavljenog zadatka opremanja građevine instalacijama u suradnji s naručiteljem i projektantom građevine, osobito s obzirom na osnovne tehničke i probleme ekonomičnosti.

                                                Sa?etak rezultata
                                                Analiza sustava (razja?nenje mogućih sustava prema korisnosti, tro?kovima, ekonomičnosti i izvedivosit i ekolo?ke podobnosti za okoli?)

                                                Ispitivanje podataka, analiza i optimalizacija, npr. za energetski ?tedljivu ekolo?ki podobnu gradnju2. Idejno rje?enje

                                                Idejno rje?enje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta.

                                                Idejno rje?enje instalacija predstavlja postavljanje i provjeru koncepta.

                                                Idejno rje?enje sadr?i sljedeće elemente:

                                                - analizu uvjeta koji utječu na odabir i karakteristike sustava

                                                - postavljanje osnovne koncepcije instalacijskih sustava u funkcionalnom smislu

                                                - utjecaj gabaritnih djelova instalacijskih sustava na oblokovanje i funkciju zgrade

                                                - definiranje projektnog zadatka za instalacijske sustave3. Idejni projekt

                                                Analiza podloga i uvjeta

                                                Razrada projektnog koncepta s privremenim razja?njenjem va?nih sustava i dijelova postrojenja uključujući i ispitivanje alternativnih rje?enja jednakih zathjeva sa skicama, radi uklapanja u plan građevine, uključujući i razmatranje ekonomičnosti

                                                Izrada funkcionalne sheme, tj. prikaza principa uklapanja za svaku instalaciju

                                                Razja?njenje odnosa, procesa i uvjeta specifičnih za struku Sudjelovanje u pripremnim pregovorima s nadle?nim vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola

                                                Sudjelovanje u procjeni tro?kova, za instalacije u građevinama, prema "Prilogu A"

                                                Sa?etak svih rezultata idejne faze projektiranja
                                                Istra?ivanje i optimalizacija zgrade i instalacijskih posttrojenje u svrhu smanjenja energetske potro?nje

                                                Razrada optimiranog enegetskog koncepta4. Lokacijska dozvola

                                                Ishođenje lokacijske dozvole5. Glavni projekt

                                                Razrada projektnog koncepta (postupna grafička razrada odabranog rje?enja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahjteve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog nacrta

                                                Utvrđivanje svih sustava i dijelova postrojenja

                                                Proračuni i dimenzioniranja kao i grafički prikazi i opisi postrojenja

                                                Program kontrole i osiguranja kvalitete

                                                Definiranje i usklađivanje potrebnih podataka o opterećenjima za projektiranje i gradnju nosive konstrukcije (bez izrade planova otvora i propusta)

                                                Sudjelovanje u dogovorima s vlastima i ostalim stručnim suradnicima u projektiranju o mogućnostima dobivanja dozvola

                                                Razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema pravnim propisima kao i potrebni daljnji pregovori s vlastima

                                                Objedinjavanje projektne dokumentacije

                                                Sudjelovanje u proračunu tro?kova, za instalacije u građevinama prema "Prilogu A" Sudjelovanje u kontroli tro?kova usporedbom proračuna i procjene tro?kova
                                                Razrada podataka za projektiranje trećih, npr. za centralni nadzor

                                                Detaljan dokaz ekonomičnosti

                                                Proračuni tro?kova pogona

                                                Proračun emisije ?tetnih tvari

                                                Izrada tehničkog dijela prostorne knjige kao priloga opisu radova s programom radova projetanta građevine6. Građevna dozvola

                                                Predaja projekata za dozvole i suglasnosti.

                                                Dopuna i prilagodba projektne dokumentacije, opisa i proračuna7. Izvedbeni projekt

                                                Razrada rezultata faze poslova 5 (postupna razrada i grafički prikaz rje?enja) uzimajući u obzir sve za struku specifične zahjteve kao i projekte ostalih struka kao dijela projekta cijele građevine, sve do konačnog izvedbenog rje?enja.

                                                Grafički prikaz postrojenja s dimenzijama (bez monta?nih i radioničkih nacrta)

                                                Izrada planova utora i otvora

                                                Dorada izvedbenih nacrta prema rezultatima nuđenja
                                                Provjera i prihvaćanje planova oplate nosivih konstrukcija te monta?nih i radioničkih nacrta glede sukladnosti sa projektima

                                                Izrada projekata za priključivanje proizvodnih sredstava i strojeva koje dobavlja naručitelj

                                                Izrada projekta strujnih vodova8. Tro?kovnik

                                                Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje tro?kovničkih opisa radova uz koordinaciju sa rje?enjima ostalih stučnih suradnika u projektiranju

                                                Izrada tro?kovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova
                                                Izrada nacrta kad postoji opis radova i program radova (tender)

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 193.

                                                (1) Cijena usluge za osnovne poslove projektiranja elektrotehničkih instalacija određuje se prema proračunskim tro?kovima uređaja jedne vrste instalacija, prema stupnjevima slo?enosti kojima uređaji pripadaju i prema tablici cijena usluga.

                                                (2) Ako se uređaji jedne vrste instalacija svrstavaju u vi?e stupnjeva slo?enosti tada naknada prema stavku 1.ovog članka proizlazi iz sume pojedinačnih naknada. Pojedinačna naknada određuje se uvijek za uređaje koji pripadaju jednom stupnju slo?enosti.

                                                (3) Proračunski tro?kovi se za elektrotehničke instalacije u građevinama određuju na osnovu procjene prema "Prilogu A"

                                                1. za faze poslova od 1 do 6 prema proračunu tro?kova, a ako ne postoji prema procjeni tro?kova

                                                2. za faze poslova od 7 i 8 prema ponudbenim tro?kovima, a ako ne postoje prema proračunu tro?kova.

                                                3. za nadzor prema konačnim tro?kovima, a ako ne postoje prema ponudbenim tro?kovima

                                                (4) Za osnovne poslove projektiranja elektrotehničkih instalacija ne uračunavanju se tro?kovi za

                                                1. za?titne mjere kod gradnje preko zime i ostale dodatne mjere ("Prilog A", grupa tro?kova 600)

                                                2. dodatni tro?kovi gradnje ("Prilog A", grupa tro?kova 700)

                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove projektiranja elektrotehničkih instalacija

                                                Članak 194.

                                                (1) Uređaji instalacija pripisuju se na osnovu obilje?ja procjene sljedećim stupnjevima slo?enosti:

                                                1. Stupanj slo?enosti I: Uređaji s malim projektnim zahtjevima
                                                2. Stupanj slo?enosti II: Uređaji s prosječnim projektnim zahtjevima
                                                3. Stupanj slo?enosti III: Uređaji s velikim projektnim zahtjevima

                                                (2) Obilje?ja procjene su :

                                                1. broj funkcionslnih područja

                                                2. integracijski zahtjevi

                                                3. tehnička opremljanost

                                                4. zahtjevi s obzirom na tehniku

                                                5. konstruktivni zahtjevi

                                                (3) Sljedeće elektrotehničke instalacije pripisuju se prema odilje?jima, u pravilu, sljedećim stupnjevima slo?enosti.:

                                                1. Stupanj slo?enosti I:

                                                • jednostavne niskonaponske i telekomunikacijske instalacije,

                                                2. Stupanj slo?enosti II:

                                                • kompaktne stanice, niskonaponske instalacije i razdjelna postrojenja, ako nisu navedena u stupnjevima slo?enosti I ili III, mala telekomunikacijska postrojenja i mre?e, rasvjeta projektirana prema proračunskim metodama, gromobrani,

                                                3. Stupanj slo?enosti III

                                                • visoko i srednjenaonska postrojenja, niskoknaponska rasklopna postrojenja, postrojenja za proizvodnju vlastite struje i pretvaračka postrojenja, niskonaponski razvodi i rasklopna postrojenja sa potrebnim proračunima, rasvjetni sustavi s velikim projektnim zahtjevima, velika telekomunikacijska postrojenja i mre?e,

                                                Cijena usluga za osnovne poslove projektiranja elektrotehničkih instalacija

                                                Članak 195.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove projektiranja elektrotehničkih instalacija utvrđene su u tablici 59.

                                                Tablica 59. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove projektiranja elektrotehničkih instalacija

                                                Reducirana vrijednost proračunskih tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m
                                                6,968,928,9210,8610,8612,80
                                                n
                                                0,1850,210,210,2420,2420,261
                                                0,10
                                                10,6614,4614,4618,9618,9623,35
                                                0,16
                                                9,7813,1013,1016,9216,9220,65
                                                0,25
                                                9,0011,9311,9315,1915,1918,38
                                                0,40
                                                8,2510,8110,8113,5613,5616,26
                                                0,637,599,839,8312,1412,1414,44
                                                1,006,968,928,9210,8610,8612,80
                                                1,606,388,088,089,699,6911,32
                                                2,505,887,367,368,708,7010,08
                                                4,005,396,666,667,767,768,92
                                                6,304,956,066,066,966,967,92
                                                104,555,505,506,226,227,02
                                                164,174,984,985,555,556,21
                                                253,844,544,544,984,985,53
                                                403,524,114,114,454,454,89
                                                633,243,743,743,983,984,34
                                                1002,973,393,393,563,563,85
                                                1602,723,073,073,183,183,40
                                                2502,512,802,802,852,853,03

                                                Za V, m i n, vidi članak 5.

                                                Postoci cijene usluga za pojedinu fazu projektiranja

                                                Članak 196.

                                                (1) Cijena usluge izračunata prema tablici 59. iz članka 195. dijeli se na pojedinu fazu projektiranja prema tablici 60.
                                                Tablica 60. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za
                                                projekte elektrotehničkih instalacija

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Provjera zadatka
                                                2
                                                2.Idejno rje?enje
                                                5
                                                3.Idejni projekt
                                                10
                                                4.Lokacijska dozvola
                                                3
                                                5.Glavni projekt
                                                45
                                                6.Građevna dozvola
                                                3
                                                7.Izvedbeni projekt
                                                25
                                                8.Tro?kovnik
                                                7

                                                (2) Ako naručitelj ugovara s izvr?iteljem samo jednu fazu projektiranja, postoci utvrđeni za tu fazu povećavaju se za 30%.

                                                (3) U slučaju da izvedbeni projekt izrađuje projektant koji nije izradio glavni projekt, projektantu glavnog projekta pripada naknada od 10% od cijene usluga obračunate za izradu izvedbenog projekta i tro?kovnika za posao potvrđivanja sukladnosti izvedbenog s glavnim projektom.

                                                (4) Ako narud?ba ne sadr?i izradu nacrta proboja i otvora, faza poslova 7 umanjuje se za 5% .

                                                Ostale usluge vezane na projektiranje i gradnju elektrotehničkih instalacija

                                                Članak 197.

                                                U ostale usluge ubrajaju se:

                                                1. Sudjelovanje pri raspisu natječaja i ugovaranju radova

                                                Opis poslova ove usluge je sljedeći:

                                                Ispitivanje i vrednovanje ponuda te izrada usporedbe cijena prema pojedinačnim poslovima
                                                Sudjelovanje u pregovorima s ponuđačima i izrada prijedloga za ugovaranje
                                                Sudjelovanje pri sastavljanju predračuna prema jediničnim i pau?alnim cijenama ponuda, kod instalacija u građevinama prema "Prilogu A"
                                                Sudjelovanje u kontroli tro?kova usporedbom predračunskih tro?kova i ponudbenih tro?kova

                                                Sudjelovanje pri odabiru izvoditelja.

                                                Cijena usluge iznosi 5% od ukupne cijene projekta.

                                                2.Nadzor gradnje instalacije

                                                Nadzor gradnje instalacije obavlja ovla?teni in?enjer.

                                                Opis posla i način izračuna cijene usluge određeni su u Glavi IV ovog Pravilnika u člancima 225. do 229.

                                                3. Projektantski nadzor

                                                Ako nadzor gradnje instalacije nije ugovoren s izvr?iteljem koji je ugovorio faze poslova projektiranja od 1 do 8, mora se pismeno ugovoriti dodatna naknada za poslove nadzora u pogledu pojedinosti izvedbe, tzv.projektantski nadzor. Naknada se ugovara slobodno ili kao vremenska naknada.

                                                Odstupanja i primjedbe

                                                Članak 198.

                                                U slučaju rekonstrukcije postojećih instalacija s respektiranjem postojećeg stanja, postoci utvrđeni prema članku 195. povećavaju se za 30% do 100%, ?to ovisi o slo?enosti pojedinog slučaja.

                                                G. TEHNIČKI ELABORATI

                                                Općenito

                                                Članak 199.

                                                Tehnički elaborati najče?će su sastavni dio glavnog projekta. Njima se prikazuju primjenjene mjere za?tite?ivota i zdravlja ljudi, materijalnih dobara i čovjekove okoline od raznih prirodnih pojava i pojava uzrokovanih ljudskom djelatno?ću. Njima se također dokazuje i mogućnost ispunjavanja određene zadane funkcije koju građevina treba ostvariti. Ovim Pravilnikom obuhvaćeni su ovi elaborati:

                                                1. elaborat toplinskih svojstava građevin
                                                2. elaborat akustičkih svojstava građevine,
                                                3. elaborat hidroizolacijske za?titegrađevine,
                                                4. elaborat za?titeod buke,
                                                5. elaborat za?titena radu,
                                                6. elaborat protupo?arne za?tite,
                                                7. elaborat protiveksplozivne za?tite,

                                                G.1. Elaborat toplinskih stvojstava građevine

                                                Svrha elaborata

                                                Članak 200.

                                                Elaboratom toplinskih svojstava građevine daje se prikaz rje?enja toplinske za?tite građevine, dokazuje tehnička ispravnost odabranih rje?enja i njihova usklađenost s propisanim zahtjevima. Ovim elaboratom treba dokazati da primjenjena tehnička rje?enja toplinske za?tite, odabrani materijali i projektirani vi?eslojni građevni elementi osiguravaju dovoljnu trajnost građevine i racionalnu izgradnju.

                                                Sadr?aj usluge

                                                Članak 201.

                                                (1) Elaborat toplinskih svojstava građevine sadr?i tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio sadr?i opće podatke o građevini i lokaciji gradnje (vrsta grijanja, klimatska zona i dr.), zatim popis primjenjenih va?ećih propisa i normi (za toplinsku za?titu zgrada i dr.), te potrebne tehničke proračune s ocjenom o zadovoljenju va?ećih propisa. Proračunom se za pojedine građevne elemente provjeravaju i određuju tra?ena svojstva i to: koeficijent prolaza topline, difuzija vodene pare, toplinska stabilnost u ljetnom razdoblju, povr?inska kondenzacija, toplinski rad i dr. Opisno se daje i prikaz za?titeostakljenih elemenata protiv sunčeva zračenja. Grafički dio elaborata sadr?i sheme difuzije vodene pare, po potrebi nacrte temeperaturnih krivulja, te eventualno karakteristične građevne detalje bitne za rje?enje toplinske za?titegrađevine. Za slo?enije građevine, elaborat toplinskih svojstava građevine sadr?i i tlocrte građevine s označenim stavkama pojedinih građevnih elemenata koji se proračunavaju u elaboratu, te s označenim polo?ajima prilo?enih građevnih detalja.
                                                (2) Poslovi izrade elaborata toplinskih svojstava obuhvaćaju sljedeće poslove:
                                                Tablica 61. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu elaborata toplinskih svojstava građevine

                                                FazaOsnovni poslovi
                                                %
                                                1.Izrada projektnog koncepta toplinske za?tite
                                                20
                                                2.Izrada nacrta
                                                uključivo preliminarni proračun toplinske za?tite
                                                razrada konstruktivnih detalja u pogledu toplinske za?tite
                                                40
                                                3.Izrada proračuna toplinske za?tite
                                                25
                                                4.Usklađivanje projektirane toplinske za?tite
                                                sa izvedbenim projektom i tro?kovnikom
                                                15

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 202.

                                                (1) Cijena usluge za izradu elaborata toplinskih svojstava građevine određuje se prema proračunskim tro?kovima građevina visokogradnje, stupnjevima slo?enosti kojima građevina pripada i prema tablici cijena usluga.

                                                (2) Proračunski tro?kovi na osnovi kojih se određuju postoci dobiva se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova, unutra?nje instalacije i ugrađene opreme (ugrađeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedi?ta u dvoranama i sl.).

                                                (3) U proračunske tro?kove na osnovi kojih se određuju postoci za elaborat toplinskih stvojstava građevine ne ulaze: vrijednost građevinskog zemlji?ta, vrijednost građevina koje se ru?e zbog izgradnje nove građevine, vrijednost projekta, vrijednost pripremnih radova, nadzora i ostalih investicijskih poslova, vrijednost uređenja okolnog zemlji?ta, vrijednost vanjskih instalacija.

                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove izrade elaborata toplinskih svojstava građevine

                                                Članak 203.

                                                Građevine se klasificiraju kao građevine visokogradnje prema Glavi III, Arhitektonski projekti, članak 46.#clanak46 ovog Pravilnika.

                                                Cijena usluga za osnovne poslove izrade elaborata toplinskih svojstava građevine

                                                Članak 204.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove izrade elaborata toplinskih svojstava građevine utvrđene su u tablici 62.

                                                Tablica 62. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove izrade elaborata toplinskih svojstava građevine

                                                Reducirana vrijednost proračunskih tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                IV
                                                V
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m
                                                0,360,430,430,530,530,620,620,740,740,90
                                                n
                                                0,36700,37940,37940,39150,39150,39220,39220,40510,40510,4252
                                                0,630,430,510,510,630,630,750,750,890,891,09
                                                1,000,360,430,430,530,530,620,620,740,740,90
                                                1,600,300,360,360,440,440,520,520,610,610,73
                                                2,500,260,300,300,370,370,430,430,510,510,61
                                                4,000,220,250,250,310,310,360,360,420,420,50
                                                6,300,180,210,210,260,260,300,300,350,350,41
                                                100,150,180,180,210,210,250,250,290,290,34
                                                160,130,150,150,180,180,210,210,240,240,28
                                                250,110,130,130,150,150,180,180,200,200,23
                                                400,090,110,110,120,120,150,150,170,170,19
                                                630,080,090,090,100,100,120,120,140,140,15
                                                1000,080,090,090,100,100,110,110,13
                                                1600,060,070,070,080,080,090,090,10
                                                2500,060,070,070,080,080,09
                                                4000,050,060,060,070,070,07

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                G.2. Elaborat akustičkih svojstava građevine

                                                Svrha elaborata

                                                Članak 205.

                                                Elaboratom akustičkih svojstava građevine daje se prikaz rje?enja akustičke za?tite građevina, dokazuje tehnička ispravnost odabranih rje?enja i njihova usklađenost s propisanim zahtjevima. Ovim elaboratom, ovisno o namjeni građevine, dokazuje se da pojedini horizontalni i vertikalni građevni elementi imaju propisanu vrijednost zvučne izolacije za zračni i udarni zvuk, te da razina zvuka u pojedinim prostorijama ne prelazi dopu?tene razine. Ovim elaboratom daje se i prikaz predviđenih tehničkih mjera za smanjenje ?irenja zvuka i vibracija iz "bučnih" pogonskih prostorija (kotlovnice, toplinske stanice, strojarnice dizala, trafostanice, klimakomore, hidroforske stanice i dr.).

                                                Sadr?aj usluge

                                                Članak 206.

                                                (1) Elaborat akustičkih svojstava građevine sadr?i tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio sadr?i opće podatke o građevini, popis primjenjenih va?ećih propisa, tehnički opis rje?enja, potrebne proračune i ocjene o zadovoljenju va?ećih propisa. Grafički dio elaborata sadr?i potrebne nacrte i nacrte karakterističnih građevnih detalja bitnih za uspjeh akustičnog rje?enja.
                                                (2) Projekt prostorne akustike nije predmet ovog elaborata.

                                                (3) Poslovi izrade elaborata akustičkih svojstava građevine obuhvaćaju sljedeće poslove:

                                                Tablica 63. Vrednovanje osnovnih poslova u postocima naknade za izradu elaborata akustičkih svojstava građevine

                                                FazaOsnovni posao
                                                %
                                                1.Izrada projektnog koncepta Utvrđivanje zahtjeva za za?titu od buke
                                                15
                                                2.Izrada nacrta i izrada proračuna za?titeod buke
                                                45
                                                3.Sudjelovanja pri izvedbenom projektiranju
                                                35
                                                4.Sudjelovanje pri izradi tro?kovnika
                                                5

                                                Utvrđivanje proračunskih tro?kova gradnje

                                                Članak 207.

                                                (1) Cijena usluge za izradu elaborata akustičkih svojstava građevine određuje se prema proračunskim tro?kovima građevina visokogradnje, stupnjevima slo?enosti kojima građevina pripada i prema tablici cijena usluga.

                                                (2) Proračunski tro?kovi na osnovi koje se određuju postoci dobiva se zbrajanjem cijena građevnih radova, obrtničkih radova, unutrA?nje instalacije i ugrađene opreme (ugrađeni ormari, klupe u amfiteatrima, sjedi?ta u dvoranama i sl.).

                                                (3) U proračunske tro?kove na osnovi kojih se određuju postoci za elaborat akustičkih stvojstava građevine ne ulaze: vrijednost građevinskog zemlji?ta, vrijednost građevina koje se ru?e zbog izgradnje nove građevine, vrijednost projekta, vrijednost pripremnih radova, nadzora i ostalih investicijskih poslova, vrijednost uređenja okolnog zemlji?ta, vrijednost vanjskih instalacija.

                                                Klasificiranje građevina prema stupnju slo?enosti za poslove izrade elaborata akustičkih svojstava građevine

                                                Članak 208.

                                                (1) Stupanj slo?enosti se kod građevne akustike određuje na osnovu sljedećih obilje?ja procjene:

                                                1. Stupanj slo?enosti I:

                                                Građevine s malim projektnim zahtjevima s obzirom na građevnu akustiku, osobito:

                                                • stambene zgrade, domovi, ?kole, upravne zgrade i banke s prosječnim instalacijama i zavr?nim radovima

                                                2. Stupanj slo?enosti II:

                                                Građevine s prosječnim projektnim zahtjevima s obzirom na građevnu akustiku, osobito:

                                                • domovi, ?kole, upravne zgrade s natprosječnim instalacijama i zavr?nim radovima
                                                • stambene zgrade sa slo?enim tlocrtima
                                                • stambene zgrade izlo?ene vanjskoj buci
                                                • hoteli, ako nisu navedeni u stupnju slo?enosti III
                                                • sveučili?ta i visoke ?kole
                                                • bolnice, ako nisu navedene u stupnju slo?enosti III
                                                • zgrade za odmor, terapiju i liječenje
                                                • okupljali?ta, ako nisu navedene u stupnju slo?enosti III
                                                • radionice čije prostore treba za?tititi od buke

                                                3. Stupanj slo?enosti III

                                                Građevine s natprosječnim projektnim zahtjevima s obzirom na građevnu akustiku, osobito:

                                                • hoteli sa velikom gastronomskom opremom
                                                • zgrade poslovne i stambene namjene (mje?ovite namjene)
                                                • bolnice u građevno-akustički veoma nepovoljnom polo?aju ili s nepovoljnim rasporedom instalacija
                                                • kazali?ta, koncertne i kongresne zgrade
                                                • tonski studiji i akustične mjerne prostorije

                                                Cijena usluga za osnovne poslove izrade elaborata akustičkih svojstava građevine

                                                Članak 209.

                                                Najni?i i najvi?i postoci cijene usluga za osnovne poslove koji se odnose na poslove izrade elaborata akustičkih svojstava građevine utvrđene su u tablici 64.

                                                Tablica 64. Postoci za izračun cijena usluga za osnovne poslove izrade elaborata akustičkih svojstava građevine

                                                Reducirana vrijednost Proračunskih tro?kova (V)
                                                Stupanj slo?enosti
                                                I
                                                II
                                                III
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                od
                                                do
                                                m
                                                0,350,390,390,470,470,54
                                                n
                                                0,34780,34240,34240,37130,37130,3480
                                                0,630,420,460,460,560,560,64
                                                1,000,350,390,390,470,470,54
                                                1,600,300,330,330,390,390,46
                                                2,500,260,290,290,330,330,39
                                                4,000,220,240,240,280,280,33
                                                6,300,190,210,210,240,240,29
                                                100,160,180,180,200,200,24
                                                160,140,150,150,170,170,21
                                                250,120,130,130,140,140,18
                                                400,100,110,110,120,120,15
                                                630,080,100,100,100,100,13
                                                1000,070,080,080,090,090,11
                                                1600,060,070,070,070,070,09
                                                2500,050,060,060,060,060,08
                                                4000,040,050,050,050,050,07

                                                Za V, m i n vidi članak 5.

                                                G.3. Elaborat hidroizolacijske za?tite građevine

                                                Svrha elaborata

                                                Članak 210.

                                                Elaboratom hidroizolacijske za?tite građevine daje se prikaz rje?enja za?tite građevine od oborinske vode, te vode i vlage iz tla. Ovim elaboratom treba dokazati da primjenjena tehnička rje?enja hidroizolacijske za?tite i odabrani hidroizolacijski materijali osiguravaju građevne konstrukcije i prostor građevine od prodora vode i vlage.

                                                Sadr?aj elaborata

                                                Članak 211.

                                                Elaborat hidroizolacijske za?tite sadr?i tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio sadr?i opće podatke o građevini i lokaciji gradnje (razina podzemne vode, sastav tla i dr.), zatim popis primjenjenih va?ećih propisa, te tehnički opis primjenjenog rje?enja s obrazlo?enjem. Grafički dio elaborata sadr?i nacrte karakterističnih građevnih detalja bitnih za uspjeh hidroizolacijske za?tite građevine, te eventualno tlocrte i presjeke s označenim polo?ajima tih detalja.

                                                Cijena usluge

                                                Članak 212.

                                                Cijena usluge ugovara se slobodno.

                                                G.4. Elaborat za?tite od buke

                                                Svrha elaborata

                                                Članak 213.

                                                Ovim elaboratom daje se prikaz mjera za?tite od buke i dokazuje da razina buke u određenom prostoru ili na određenom radnom mjestu neće prijeći dopu?tene vrijednosti. Ovaj elaborat izrađuje se najče?će za rje?avanje za?tite od buke "tihih" prostora ili pojedinih radnih mjesta unutar "bučnih" industrijskih i zanatskih pogona ili za rje?avanje za?tite od buke koja se iz "bučnih" industrijskih pogona ?iri u susjedne "tihe" zone ili građevine druge namjene. Elaboratom za?tite od buke obično se rje?ava i problem za?tite od buke prometa.

                                                Sadr?aj elaborata

                                                Članak 214.


                                                Elaborat za?tite od buke sadr?i tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio uz naslov, registraciju projektne organizacije i ovla?tenje projektanta, sadr?i opće podatke o građevini, tehničke podatke o izvorima buke (razina zvučne snage i dr.), tehnički opis primjenjenih rje?enja za?titeod buke, potrebne dokazne proračune s naznakom kori?tene literature. Grafički dio elaborata sadr?i potrebne računske sheme, nacrte relevantnih karakterističnih detalja i po potrebi tlocrte i presjeke građevine.

                                                Cijena usluge

                                                Članak 215.

                                                Cijena usluge ugovara se slobodno.

                                                G.5. Elaborat za?tite na radu

                                                Svrha usluge

                                                Članak 216.

                                                Elaborat za?tite na na radu daje prema propisima prikaz svih tehničkih rje?enja za primjenu pravila za?tite na radu, koja su predviđena u odgovarajućim projektima. U smislu propisa ovaj elaborat za?tite treba izraditi za sve građevine namijenjene radu s njma pripadajućim pomoćnim prostorijama (skladi?ta, sanitarne prostorije, ambulante, prostorije za odmor i dr.), komunikacijskim povr?inama, instalacijama i uređajima.

                                                Sadr?aj usluge

                                                Članak 217.

                                                (1) Uz naslov i registraciju projektne organizacije elaborat za?tite na radu sadr?i popis primjenjenih mjera za?tite na radu. Ovisno o vrsti građevine prikaz mjera za?tite, tematski podijeljen, sadr?i ove uobičajene opisne dijelove:

                                                1. uočene opasnosti i ?tetnosti,
                                                2. lokacije objekta i prometnice,
                                                3. radne prostore i komunikacije,
                                                4. instalacije,
                                                5. protupo?arnu za?titu,
                                                6. konstrukciju i materijale,
                                                7. osvjetljenje i ozračenje,
                                                8. za?titu od buke i dr.

                                                (2) Prema propisima, elaboratu za?tite na radu mora biti prilo?ena isprava kojom se dokazuje da ta dokumentacija sadr?i tehničko rje?enje za primjenu pravila za?tite na radu, koje projektirana građevina mora zadovoljavati kada bude u upotrebi. Ovu ispravu izdaje projektant, nakon izvr?ene provjere te dokumentacije.

                                                Cijena usluge

                                                Članak 218.

                                                Cijena usluge ugovara se slobodno.

                                                G.6. Elaborat protupo?arne za?tite

                                                Svrha usluge

                                                Članak 219.

                                                (1) Elaborat protupo?arne za?tite građevine rje?ava, provjerava i dokazuje ispravnu provedbu propisanih mjera protupo?arne za?tite. Elaborat protupo?arne za?tite građevina u kojima rade, stanuju ili borave ljudi mora osigurati da se oni u slučaju potrebe mogu brzo i nesmetano izbaviti iz ugro?ene građevine. Sprečavanjem ugradbe zapaljivih i brzo sagorljivih materijala, ovim elaboratom se ujedno provjerava izolacija i sigurnost horizontalnih i vertikalnih povr?ina izlaza i putova izbave iz građevine.

                                                Sadr?aj usluge

                                                Članak 220.

                                                (1) Provedene mjere moraju biti prikazane u elaboratu pregledno, tako da se na temelju tekstualnih obja?njenja, proračuna i grafičkih prikaza mo?e pouzdano ocijeniti predviđeni odnosno odabrani sustav protupo?arne za?tite, njegova funkcionalnost i djelotvornost. Tekstualni dio elaborata uz naslov, registraciju projektne organizacije i ovla?tenje projektanata, sadr?i i popis primijenjenih propisa. Osnovu tekstualnog dijela elaborata predstavljaju prikazi situacije građevine i prometnica, tlocrtnog rasporeda prostora, odabranih materijala i konstrukcija, putova evakuacije, po?arnog opterećenja, električne instalacije i hidranata, protupo?arnih aparata i dr. U grafičkom dijelu elaborata arhitektonski se projekti (situacija, tlocrti i presjeci) upotpunjuju prikazom provedenih mjera protupo?arne za?tite. Oznake unesene u projekt obrazla?u se u posebnom prilogu legendi. Grafički prikazi mogu sadr?avati ove podatke:

                                                1. evakuacijske putove s oznakama izlaza,
                                                2. po?arne putove, pristupnu cestu za vatrogasna vozila u slučaju vatrogasne intervencije,
                                                3. raspored aparata za suho ga?enje po?ara,
                                                4. protupo?arnu hidrantsku mre?u s mokrim vodom i dr.

                                                Cijena usluge

                                                Članak 221.

                                                Cijena usluge ugovara se slobodno.

                                                G.7. Elaborat protueksplozivne za?tite

                                                Svrha usluge

                                                Članak 222.

                                                Ovaj elaborat obično je u sastavu elaborata o za?titi na radu, ali se po potrebi mo?e izraditi i zasebno. Elaboratom se daje prikaz predviđenih rje?enja u projektnoj dokumentaciji, koja vode računa o va?ećim propisima iz toga područja. Da bi se to postiglo neophodno je u elaboratu dati klasifikaciju povr?ina po zonama opasnosti, ?to omogućava elektroprojektantu izbor odgovarajućih rje?enja i opreme. Kod toga se, osim o propisima, vodi računa jo? i o sigurnosti zaposlenog osoblja, za?titi građevine kao i o optimalnim investicijskim ulaganjima.

                                                Sadr?aj usluge

                                                Članak 223.

                                                Kod klasifikacije povr?ina neophodno je imati razrađen tehnolo?ki projekt (tehnolo?ka shema, dispozicija građevine, dispozicija opreme u ugro?enim građevinama). Na temelju podataka iz tog projekta daje se pregled i karakteristike opasnih medija i klasificiraju se izvori opasnosti sa stajali?ta eksplozije. Koristeći ovako sistematizirane podatke i va?eće propise konstruiraju se zone opasnosti u tlocrtu i potrebnim vertikalnim projekcijama. Elaborat time nije zavr?en, ali je već tada podloga za nastavak izrade projektne dokumentacije, posebno elektrodijela. Nakon izrade odgovarajućih projekata elaborat se mo?e zavr?iti kratkim osvrtom na primijenjena rje?enja u projektnoj dokumentaciji s aspekta za?tite od eksplozije. Ovo se posebno odnosi na izbor rje?enja i opreme u elektroprojektu, način ventiliranja, lociranje raznih ispusnih mjesta itd. Po potrebi se osvrće i na ateste elektroopreme i eventualne dogovore s mjerodavnim institucijama, posebno za uvoznu opremu.

                                                Cijena usluge

                                                Članak 224.

                                                Cijena usluge ugovara se slobodno.

                                                GLAVA IV

                                                USLUGE TEHNIČKOG SAVJETOVANJA INVESTITORA I NADZOR NAD IZVOÐENJEM RADOVA

                                                Svrha usluge

                                                Članak 225.

                                                Svrha provođenja tehničkog savjetovanja investitora odnosno nadzora za investitora je da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije građevine utvrđena građevnom dozvolom, te osigura izvođenje radova u skladu s va?ećim propisima. Organizacija usluga tehničkog savjetovanja investitora i nadzora ovisi o vrsti građevine (radova), njenoj slo?enosti i veličini. O tome ovisi imenovanje jedne ili vi?e osoba odgovornih za provođenje nadzora i tehničkog savjetovanja investitora (nadzorni in?enjeri). U nadzor se mo?e povremeno uključiti specijalizirane stručnjake odgovarajućih struka ili specijalizirane ustanove za rje?avanje određenih problema, ako se za to uka?e potreba.

                                                Obavljanje usluga tehničkog savjetovanja investitora

                                                Članak 226.

                                                Tijekom obavljanja tehničkog savjetovanja investitora, osobe odgovorne za tehničko savjetovanje investitora obavljat će poslove kako slijedi:

                                                • organizacija geotehničkog ispitivanja terena
                                                • organizacija izrade potrebnih geodetskih radova
                                                • organizacija snimaka terena i infrastrukturnih pozicija instalacija na lokaciji
                                                • organizacija i provedba natječaja, te analiza prispjelih ponuda uključivo prijedlog izvoditelja s kojima bi trebao sklopiti ugovore prema ocjeni najpovoljnijeg
                                                • izrada i predlaganje operativnog sustava izvođenja radova sukladno usvojenom mre?nom planu u dogovoru sa stručnim slu?bama investitora
                                                • izrada prijedloga ugovora o građenju s općim i posebnim uvjetima
                                                • usvajanje operativnog plana kao sastavnog dijela ugovora o građenju
                                                • uvođenje izvoditelja u posao i organizacija svih učesnika gradnje na zadacima realizacije
                                                • organizacija izrade idejnog rje?enja
                                                • ishođenje svih potrebnih suglasnosti te ishođenje lokacijske dozvole
                                                • organizacija izrade idejnog projekta, ishođenje svih potrebnih suglasnosti, te ishođenje načelne građevne dozvole
                                                • organizacija izrade glavnog i izvedbenog projekta
                                                • ishođenje svih potrebnih suglasnosti te ishođenje građevne dozvole
                                                • ishođenje uporabne dozvole
                                                • primopredaja objekta investitoru
                                                • praćenje objekta u garantnom roku

                                                Obaveze stručnog nadzora

                                                Članak 227.

                                                Tijekom obavljanja usluge stručnog nadzora, osoba odgovorna za nadzor je obvezna:

                                                • provjeravati izvode li se radovi u skladu s građevnom dozvolom i va?ećim propisima
                                                • koordinirati rad svih sudionika u gradnji, koji su u neposrednoj ugovornoj obvezi s investitorom
                                                • nadzor provoditi svakodnevno i a?urno u skladu s dinamikom izvođenja radova
                                                • podnositi odgovarajuće izvje?taje investitoru o stanju radova u svezi s tro?enjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova
                                                • davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja te?ih posljedica koji bi nastupili neizvođenjem tih radova
                                                • izrada propisanog izvje?ća za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda

                                                Sadr?aj usluge nadzora

                                                Članak 228.

                                                (1) Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od stručnog nadzora prema Zakonu o gradnji te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.
                                                (2) Sadr?aj usluge nadzora obuhvaća uz zakonske obveze i provjeru:

                                                • tro?enje sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utro?ka sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, re?ijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa),
                                                • odr?avanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradili?te raspola?e s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.),
                                                • kvaliteta radova (vizuelni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona izvođača i podizvođača izvan gradili?ta kao ?to su armiračnice, betonare, asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po spcijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.):
                                                • izgradnje prema građevnoj dozvoli i izvedbenom projektu (kontrola visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, provođenja koncepcije građevine prema projektu, tumačenje nejasnoća iz projekta, rje?avanje pojedinih detalja i sl.),
                                                • ostalo (kontrola uno?enja podataka u građevni dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvje?taji i analize, sređivanje dokumentacije na gradili?tu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to ovla?ten od naručitelja.

                                                Cijena usluge za poslove nadzora i tehničkog savjetovanja investitora

                                                Članak 229.

                                                (1) Cijena usluge za poslove nadzora i tehničkog savjetovanja investitoraa određuje se prema proračunskim tro?kovima gradnje te prema tablici 65.
                                                Tablica 65. Postoci za nadzor i tehničko savjetovanje investitora

                                                Reducirana vrijednost proračunskih tro?kova (V)
                                                Postotak od proračunskih
                                                tro?kova gradnje
                                                %
                                                Nadzor
                                                Tehničko savjetovanje investitora
                                                0,11 - 0,21
                                                3,80
                                                0,60
                                                0,22 - 0,65
                                                3,50
                                                0,60
                                                0,66 - 1,09
                                                2,80
                                                0,60
                                                1,10 - 1,79
                                                2,60
                                                0,50
                                                1,80 - 2,19
                                                2,40
                                                0,50
                                                2,20 - 2,79
                                                2,30
                                                0,50
                                                2,80 - 2,99
                                                2,20
                                                0,50
                                                3,00 - 10,99
                                                2,00
                                                0,50
                                                11,00 - 21,99
                                                1,90
                                                0,50
                                                22,00 - 32,99
                                                1,70
                                                0,50
                                                33,00 - 50,99
                                                1,60
                                                0,50
                                                51,00 - 84,99
                                                1,55
                                                0,50
                                                vi?e od 85,00
                                                1,50
                                                0,40

                                                Za V vidi članak. 5.
                                                (2) Postoci iz stavka 1. ovog članka obračunavaju se na ukupnu realiziranu vrijednost radova (npr. arhitektonsko građevni radovi, instalacije centralnog grijanja, instalacije osvjetljenja i dr.).
                                                (3) Podjela ukupno ugovorene cijene dijeli se među strukama prema postotku udjela od ukupno realizirane investicije.

                                                GLAVA V

                                                PRIJELAZNE I ZAVR?NE ODREDBE ODREDBE

                                                Članak 230.

                                                Za potrebe izračuna tro?kova gradnje koristit će se "Prilog A" koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

                                                Članak 231.

                                                Tumačenje pojedinih odredaba ovog Pravilnika daje Skup?tina Hrvatske komore arhitekata i in?enjera u graditeljstvu.,

                                                Članak 232.

                                                Cijene usluga po ovom Pravilniku umanjuju se za 25% ako se odnose na poslove obnove ratom uni?tenih područja, kojom se obnavljaju stambene i gospodarske zgrade, objekti i uređaji komunalne infrastrukture i objekti javne namjene te kulturna dobra i prirodna ba?tina, kao i za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

                                                Članak 233.

                                                Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim Novinama".

                                                Broj:

                                                Zagreb, 22. srpnja 1999

                                                Predsjednik Hrvatske komore arhitekata i in?enjera u graditeljstvu

                                                Ivan Franić, dipl.in?.arh., v.r.

                                                Prilog A

                                                Dodatak Pravilniku o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i in?enjera u graditeljstvu za izračun proračunskih tro?kova

                                                TRO?KOVI U VISOKOGRADNJI

                                                Sadr?aj:

                                                1 Područje primjene

                                                2 Pojmovi

                                                2.1. Tro?kovi u visokogradnji

                                                2.2. Planiranje tro?kova

                                                2.3. Proračun tro?kova

                                                2.4. Kontrola tro?kova

                                                2.5. Upravljanje tro?kovima

                                                2.6. Pokazivač tro?kova

                                                2.7. Rasčlamba tro?kova

                                                2.8. Grupe tro?kova

                                                2.9. Ukupni tro?kovi

                                                3. Proračun tro?kova

                                                3.1. Načela proračuna tro?kova

                                                3.2. Vrste izračuna tro?kova

                                                4. Rasčlamba tro?kova

                                                4.1. Provedba rasčlanjivanja tro?kova

                                                4.2. Rasčlanjivanje tro?kova prema izvedbi

                                                4.3. Prikazivanj rasčlambe tro?kova

                                                1. Područje primjene

                                                Ova norma vrijedi za proračun i rasčlambu tro?kova u visokogradnji. Ona obuhvaća tro?kove nove izgradnje, pregradnji i tro?kove osuvremenjivanja gradnji kao i izdatke koji su s time u svezi (investicijski tro?kovi).

                                                Norma utvrđuje pojmove i naputke o razlikama i stvara time pretpostavke za usporedivost rezultata proračuna tro?kova. Na tro?kovima koji su utvrđeni prema ovoj normi, mogu se temeljiti i proračuni primjenjivi u druge svrhe (npr. za plaćanje naručenih radova, porezna poticanja).Vrednovanje tro?kova u smislu odgovorajućih propisa ova norma ipak ne predviđa.

                                                Norma vrijedi za proračune tro?kova koji se provode na osnovu rezultata projektiranja građevine. Ona ne vrijedi za izračunavanje tro?kova koji se provode prije projektiranja gradnje samo na osnovi podataka o potrebama, a koji se označuju na primjer kao "okvirni tro?kovi".

                                                2. Pojmovi

                                                2.1. Tro?kovi u visokogradnji

                                                Tro?kovi u visokogradnji su izdaci za materijal, radove i davanja koji su potrebni za projektiranje i izvođenje građevinskih zahvata.

                                                Napomena: Tro?kovi u visokogradnji nadalje se u ovoj normi označuju kao tro?kovi

                                                2.2. Planiranje tro?kova

                                                Planiranje tro?kova je cjelina svih mjera proračuna tro?kova, kontrole tro?kova i upravljanja tro?kovima. Planiranje tro?kova prati neprestano sve faze građevinskog zahvata tijekom projektiranje i izvođenja. Ono se bavi sustavno uzrocima i posljedicama tro?kova.

                                                2.3. Utvrđivanje tro?kova

                                                Utvrđivanje tro?kova je prethodni proračun tro?kova koji će nastati odnosno utvrđivanje tro?kova koji su stvarno nastali. Sukladno napredovanju projektiranja razlikuju se vrste proračuna tro?kova koji su navedeni u odjeljcima 2.3.1 do 2.3.4.

                                                2.3.1. Procjena tro?kova

                                                Procjena tro?kova je pribli?no izračunavanja tro?kova.

                                                2.3.2. Proračun tro?kova

                                                Proračun tro?kova je zadovoljavajuće izračunavanje tro?kova.

                                                2.3.3. Predračun tro?kova

                                                Predračun tro?kova je po mogućnosti točno izračunavanje tro?kova.

                                                2.3.4. Okončani obračun tro?kova

                                                Okončani obračun tro?kova je izračunavanje stvarno nastalih tro?kova.

                                                2.4. Kontrola tro?kova

                                                Kontrola tro?kova je usporedba aktualnog proračuna tro?kova s prija?njim.

                                                2.5. Upravljanje tro?kovima

                                                Upravljanje tro?kovima je usmjereno interveniranje u odvijane tro?kova, posebno kod odstupanja koja su ustanovljena kontrolom tro?kova.

                                                2.6. Pokazatelji tro?kova

                                                Pokazatelj tro?kova je vrijednost, koja pokazuje odnos tro?kova prema odnosnoj jedinici (npr. tlocrtne povr?ine ili volumen prostorija)

                                                2.7. Rasčlamba tro?kova

                                                Rasčlamba tro?kova je sustavni red prema kojem su ukupni tro?kovi nekog građevnog zahvata rasčlanjeni u grupe tro?kova.

                                                2.8. Grupe tro?kova

                                                Grupa tro?kova je objedinjavanje pojedinačnih tro?kova prema kriterijima projektiranja ili izvedbe projekta.

                                                2.9. Ukupni tro?kovi

                                                Ukupni tro?kovi su zbroj svih tro?kovnih grupa.

                                                3. Proračun tro?kova

                                                3.1. Načela proračuna tro?kova

                                                3.1.1. Svrha

                                                Proračun tro?kova slu?i kao osnova za kontrolu tro?kova, za projektne odluke, za odluke o ustupanju i izvedbi radova kao i za dokaz nastalih tro?kova.

                                                3.1.2 Prikazivanje

                                                Proračuni tro?kova moraju se poredati i prikazati u sustavu rasčlambe tro?kova.

                                                3.1.3. Način

                                                Način i detaljiranje proračuna tro?kova su ovisni o stanju projektiranja i izvođenja i o odgovarajućim raspolo?ivim informacijama npr. o crte?ima, proračunima i opisima.

                                                Informacija o građevnom zahvatu utječe na odgovorajući način na napredovanje projektiranja, tako da raste i točnost proračuna tro?kova.

                                                3.1.4. Potpunost

                                                Tro?kove građevnog zahvata treba potpuno obuhvatiti proračunom tro?kova.

                                                3.1.5. Proračun tro?kova za dijelove gradnje

                                                Sastoji li se građevni zahvat iz vi?e vremenskih ili prostorno odvojenih dijelova, treba se sastaviti za svaki dio odvojeni proračun tro?kova.

                                                3.1.6. Stanje tro?kova

                                                Kod proračunavanja tro?kova treba polaziti od stanja tro?kova u trenutku proračuna. Stanje tro?kova treba dokumentirati podatkom o trenutku proračuna. Ako se predskazuje tro?kove na trenutak dovr?enja, onda se oni moraju iskazati posebno.

                                                3.1.7. Podloge i obja?njenja

                                                Podloge za proračun tro?kova treba navesti. Obja?njenja glede građevnog zahvata moraju se unijeti u sistematiku rasčlambe tro?kova.

                                                3.1.8. Posebni tro?kovi

                                                Ako su tro?kovi prouzročeni izvanrednim uvjetima mjesta građenja (npr. teren, zemlji?te, okolina), naročitim okolnostima projekta ili uslijed zahtjeva izvan određene namjene građevine, treba te tro?kove posebno prikazati u odgovarajućim tro?kovnim grupama.

                                                3.1.9. Ponovno upotrebljeni dijelovi, vlasititi radovi

                                                Vrijednost ponovno upotrebljenih dijelova kao i vrijednost vlastitih radova treba posebno prikazati kod odgovorajućih tro?kovnih grupa. Za vlastite radove investitora treba unijeti tro?kove, koji bi nastali za odgovorajuće radove izvođača.

                                                3.1.10. Porez

                                                Porez se mo?e uzeti u obzir u skladu s dotičnim potrebama i to kako slijedi:

                                                - u tro?kovnim podacima je obuhvaćen porez (brutto-podatak )

                                                - u tro?kovnim podacima nije obuhvaćen porez (netto-podatak)

                                                - samo kod pojedinih tro?kovnih podataka (npr. kod nadređenih tro?kovnih grupa) treba prikazati porez

                                                U proračunu tro?kova i kod pokazatelja tro?kova treba navesti uvijek u kojem obliku je uzet u obzir porez.

                                                3.2. Vrste proračuna tro?kova

                                                U odjeljcima 3.2.1 do 3.2.4 određuju se vrste proračuna tro?kova prema njegovoj svrsi, potrebnim podlogama i stupnju razrade.

                                                3.2.1 Procjena tro?kova

                                                Procjena tro?kova slu?i kao osnova za odluku o idejnom projektu

                                                Podloge za procjenu tro?kova su:

                                                - rezultati idejnog projekta, posebno projektne podloge, npr. pokusni grafički prikazi, idejne skice,

                                                - proračun količina odnosnih jedinica grupa tro?kova, npr. povr?ine i volumeni ,

                                                - jasni podaci o projektnim uvjetovanostima, pretpostavkama i uvjetima,

                                                - podaci o zemlji?tu i o priključcima

                                                U procjeni tro?kova potrebno je izračunati ukupne tro?kove prema grupama tro?kova najmanje do 1. razine rasčlanjivanja tro?kova.

                                                3.2.2. Proračun tro?kova

                                                Proračun tro?kova slu?i kao osnova za odlučivanje o glavnom projektu.

                                                Podloge za proračun tro?kova su:

                                                - projektne podloge, npr. izrađeni, potpuni nacrti idejnog projekta i/ili nacrti glavnog projekta (u mjerilu prema vrsti i veličini građevnog zahvata), u datim slučajevima i detaljni projekt prostornih cjelina koje se vi?e puta ponavljaju

                                                - proračun količina odnosnih jedinica grupa tro?kova

                                                - obja?njenja, npr. opis pojedinosti u sistematici rasčlambe tro?kova koji nisu vidljivi iz nacrta te iz proračunskih podloga, ali su va?ni za proračun i prosudbu tro?kova.

                                                U proračunu tro?kova potrebno je izračunati ukupne tro?kove prema grupama tro?kova najmanje do 2. razine rasčlanjivanja tro?kova.

                                                3.2.3. Predračun tro?kova

                                                Predračun tro?kova slu?i kao osnova za odlučivanje o izvedbenom projektu i za pripremu ustupanja radova.

                                                Podloge za predračun tro?kova su:

                                                - projektne podloge, npr. potpuni, konačni izvedbeni, detaljni, i konstruktivni nacrti

                                                - proračuni, npr. statike, toplinske za?tite, instalacija,

                                                - proračun količina odnosnih jedinica grupa tro?kova,

                                                - obja?njenja o izvođenju gradnje, npr. opisi radova - tro?kovnik

                                                - pregled ponuda, ugovora i već nastali tro?kovi

                                                U predračunu tro?kova potrebno je izračunati ukupne tro?kove prema grupama tro?kova najmanje do 3. razine rasčlanjivanja tro?kova.

                                                3.2.4. Okončani obračun tro?kova

                                                Okončani obračun tro?kova slu?i kao dokaz nastalih tro?kova kao i u pojedinim slučajevima za usporedbu i dokumentaciju.

                                                Podloge za okončani obračun su:

                                                - provjereni obračunski dokazi, npr. okončani računi, dokaz vlastitih radova

                                                - projektne podloge, npr. obračunskih nacrti,

                                                - obja?njenja

                                                U okončanom obračunu potrebno je razdijeliti ukupne tro?kove prema grupama tro?kova do 2. razine rasčlanjivanja tro?kova. Kod građevnih zahvata koji se ocjenjuju i dokumentiraju radi usporedbe i za pokazatelje tro?kova, treba ukupne tro?kove rasčlaniti najmanje do 3. razine.

                                                4 Rasčlamba tro?kova

                                                4.1. Izrada rasčlambe tro?kova

                                                Rasčlanjivanje tro?kova prema odjeljku 4.3. predviđa tri razine rasčlanjivanja tro?kova. Razine su označene troznamenkastim rednim brojevima.

                                                U 1. razini rasčlanjivanja tro?kova ukupni se tro?kovi rasčlanjuju na sljedećih sedam grupa tro?kova:

                                                100 zemlji?te

                                                200 priprema i priključci

                                                300 zgrada - građevinske konstrukcije

                                                400 zgrada - instalacije

                                                500 vanjski objekti

                                                600 oprema i umjetnička djela

                                                700 sporedni tro?kovi

                                                Prema potrebi ove se grupe tro?kova dijele na grupe tro?kova 2. i 3. razine rasčlanjivanja tro?kova.

                                                Nadalje se mogu prema ovoj normi tro?kovi jo? vi?e rasčlanjivati prema tehničkim propisima ili prema izvedbenim pravilima ili prema polo?aju u objektu odnosno na zemlji?tu. Nadalje je potrebno tro?kove svrstati u cjeline za ustupanje radova tako da se mogu uspoređivati ponude, ugovori i obračuni s tro?kovnim predračunima.

                                                Primjedba: U cjelinama za ustupanje radova objedinjuju se grupe tro?kova potpuno ili djelomično prema specifičnim uvjetima projekta.

                                                4.2. Rasčlamba tro?kova prema izvedbi

                                                Ako dopu?taju okolnosti u pojedinom slučaju (npr. kod stambene gradnje) ili tra?e (npr. kod modernizacije), mogu se tro?kovi rasčlanjivati prvenstveno prema izvedbi, kod čega se već grupe tro?kova 1. razine rasčlanjivanja dijele prema pravilima izvedbe.

                                                Za to se mo?e primijenjivati račlamba na vrste radova prema standardnim tro?kovnicima za graditeljstvo ili prema standardnim katalozima ili neko drugo rasčlanjivanje prema drugim izvedbenim i tehnolo?kim strukturama ili vrstama radova (npr. posebnim propisima za građevinske radove). Ovo odgovara formalno 2. razini rasčlanjivanja tro?kova.

                                                U slučaju takvog rasčlanjivanja tro?kova prema načinu izvođenja potrebna je i daljnja podpodjela, npr. na dijelove radova tako da se radovi mogu opisati i obuhvatiti glede sadr?aja, svojstava i količina. To odgovora formalno 3. razini rasčlanjivanja tro?kova.

                                                I kod rasčlanjivanja tro?kova prema načinu izvedbe treba svrstati tro?kove u cjeline za ustupanje radova, tako da se mogu upoređivati specifične projektne ponude, ugovori i obračuni s proračunima tro?kova (vidi odjeljak 4.1. napomena).

                                                4.3. Prikazivanje rasčlambe tro?kova

                                                Materijali, radovi ili podaci koji su navedeni u stupcu "napomene" su primjeri za dotične grupe tro?kova, a nabrajanje nije dovr?eno.

                                                Grupa tro?kovaNapomena100Zemlji?te110Vrijednost zemlji?ta120Dodatni tro?kovi zemlji?taTro?kovi koji nastaju u svezi sa stjecanjem zemlji?ta121Geodetski tro?kovi122Sudski tro?kovi123Bilje?nički tro?kovi124Posrednička provizija125Porez na promet nekretnina126Utvrđivanje vrijednosti i istra?ivanjaUtvrđivanje vrijednosti, istra?ivanja ranijih tereta i njihovo uklanjanje, istra?ivanje zemlji?ta i mogućnosti građenja ako ona slu?e za prosubu vrijednosti zemlji?ta127Tro?kovi dozvola128Tro?kovi uređenja zemlji?ta i regulacija međe129Ostali tro?kovi zemlji?ta130Oslobađanje od tereta na zemlji?tuTro?kovi koji nastaju da se neko zemlji?te oslobodi tereta131Od?tete, naknadeNaknade i od?tete za postojeća prava kori?tenja, npr. najamni i zakupni ugovori132Otkup stvarnih pravaOtkup tereta i ograničenja npr. pravo na put139Oslobađanje, ostalo200Priprema i priključivanjeTro?kovi svih pripremnih mjera na građevinskoj parceli kako bi se moglo graditi210PripremaTro?kovi pripremnih mjera na građevinskoj parceli211Mjere osiguranjaZa?tita postojećih objekata, dijelova zgrade, opskrbnih instalacija kao i za?tita raslinja i vegetacije212Ru?enja i uklanjanjaRu?enje i uklanjanje postojećih objekata, opsrbnih i odvodnih vodova kao i prometnih uređaja213Uklanjanje opasnih tvariUklanjanje bojnih sredstava i drugih opasnih materijala, saniranje o?tećenog i zagađenog tla214Uređenje gornje povr?ine terenaSkidanje raslinja, planiranje, odvoz zemlje i osiguranje povr?ine tla219Uređenje, ostalo220Javni priključciUdio tro?kova prema zakonskim propisima (doprinosi za priključak, doprinos za doseljenje) i tro?kovi prema javno-pravnim ugovorima:
                                                • pribavljanje ili stjecanje povr?ina za priključke uz plaćanje nositelju javnog priključivanja
                                                • izvedba ili izmjena instalacija zajedničke potro?nje, npr. odvodnja otpadnih voda kao i opskrba vodom, toplinom, plinom, električnom energijom i telekomunikacijama
                                                • prva izgradnja javnih prometnih povr?ina, zelenih povr?ina i ostalih otvorenih povr?ina za javnu upotrebu

                                                Tro?kove doprinosa i tro?kove priključaka treba prikazati posebno221Odvodnja otpadnih vodaDoprinosi za priključke, tro?kovi priključaka222Opskrba vodomDoprinosi za priključke, tro?kovi priključaka223Opskrba plinomDoprinosi za priključke, tro?kovi priključaka224Opskrba daljinskim grijanjemDoprinosi za priključke, tro?kovi priključaka225Opskrba elekrtičnom energijomDoprinosi za priključke, tro?kovi priključaka226TelekomunikacijeJednokratne naknade za osiguranje i izmjenu priključka na mre?u227Priljučivanje na prometniceDoprinosi za priključke na prometne i vanjske otvorene objekte uključivo njihovu odvodnju i osvjetljenje229Javno priključivanje, ostalo230Priljučivanje koje nije javnoTro?kovi za prometne povr?ine i tehnička postrojenja, koja se izvode bez javno-pravnih obveza ili ugovora s ciljem kasnijeg prijenosa za opću upotrebu. Tro?kovi postrojenja na vlastitom zemlji?tu pripadaju u tro?kovnu skupinu 500

                                                Ako je potrebno, mo?e se grupa tro?kova 230 rasčlaniti na odgovorajući način kao grupa tro?kova 220.240Nagodbeni izdaci Tro?kovi koji nastaju jedanput i dodatno uz doprinose za priključivanje temeljem lokalnih javno-pravnih odredbi a povodom planiranog građevnog zahvata. Tu pripada posebno oslobađanje od obvezi iz javno-pravnih propisa, npr. za parkirali?ta, za zelenilo300Zgrada - građevinska konstrukcijaTro?kovi građevinskih radova i usluga za izvedbu građevine, ali bez instalacija (grupa tro?kova 400). Ovdje pripadaju i elementi koji su čvrsto povezani s objektom, a koji slu?e poseboj svrsi, kao i poduzete mjere u sklopu s građevinskim konstrukcijama.

                                                Kod adaptacije i modernizacije ubrajaju se tu i tro?kovi djelomičnih ru?enja, sigurnosnih i demonta?nih radova.310Građevna jamaSkidanje tla, iskop uključivo radne prostore i nagibe, odlaganja, nasipivanje, dovoz i odvoz311Izvedba građevene jame312Za?tita građevne jameIzrada za?tite npr. "?lic" zidovima, zagatnim zidovima, pilotima, injektiranjem i zidovima ?trcanim betonom zajedno sa sidrima i podupiranjem313Za?tita od podzemne vodeUklanjanje podzemnih i procjednih voda tijekom građenja319Građevna jama. ostalo320TemeljenjeGrupe tro?kova sadr?e pripadajuće zemljane radove .321Pobolj?anje temeljnog tlaZamjena tla, zgu?ćivanje, zbijanje322Plitko temeljenje1Temelji samci, tračni temelji, temeljne ploče323Duboko temeljenje1Temeljenje na pilotima zajedno sa ro?tiljem, temeljenje na bunarima, sidrenja324Podtlo i podne pločePodloge i podne ploče koje ne slu?e temeljenju325Slojevi podova2Slojevi na podnim i temeljnim pločama, npr. estrihi, sloj hidroizolacije, toplinski sloj, za?titni i upotrebni slojevi326Hidroizolacija građevineHidroizolacija građevine uključujući filterski i razdjelni sloj i za?titne slojeve327Drena?eVodovi, okna, zatvaranje329Temeljenje, ostalo330Vanjski zidoviZidovi i stupovi koji su izlo?eni vanjskoj klimi odnosno graniče sa zemljom ili s drugim građevinama331Nosivi vanjski zidovi3Nosivi vanjski zidovi zajedno sa vodoravnom hidroizolacijom332Nenosivi vanjski zidovi3Vanjski zidovi, parapeti, ispune ali bez obloga333Vanjski stupovi3Stupovi i pilastri s odnosom stranica većim ili jednakim 1 : 5334Vanjska vrata i prozoriProzori i izlozi, vrata zajedno s prozorskim klupčicama, op?avom, okovom, pogonom, elementima za zračenje i drugim ugradbenim elementima335Obloge vanjskih zidova, vaniVanjska oblaganja zajedno sa ?bukom, brtvama, toplinskim i za?titnim slojevima na vanjskim zidovima i stupovima.336Obloge vanjskih zidova, unutra4Oblaganja unutarnjih strana uključivo ?buku, brtvljenje, toplinsku izolaciju, za?titne slojeve na vanjskim zidovima i stupovima337Vanjski zidovi kao elementiElementi vanjskih zidova koji se sastoje od vanjskog zida, prozora, vrata, obloga338Za?tita od suncaRoleta, zavjese, rebrenice, uključivo pogon339Vanjski zidovi, ostaloRe?etke, ograde, rukohvati, odbojnici340Unutarnji zidoviUnutarnji zidovi i stupovi341Nosivi unutarnji zidovi3Unutarnji nosivi zidovi uključivo horizontalna hidroizolacija342Nenosivi unutarnji zidovi3Unutarnji zidovi, ispune ali bez obloga343Unutarnji stupovi3Stupovi i pilastri s odnosom stranica manjim od 1 : 5344Unutarnja vrata i prozoriVrata, prozori i izlozi zajedno sa op?avom, okovom, pogonom i drugim ugradbenim elementima345Obloge untarnjih zidova5Oblaganja uključivo ?buku, brtvljenje, toplinsku izolaciju, za?titne slojeve na unutarnjim zidovima i stupovima346Unutarnji zidovi od elemenataElementi unutarnjih zidova koji se sastoje od unutarnjeg zida, prozora, vrata, obloga, npr. harmonika i posmični zidovi, pregradni zidovi u sanitarijama,349Unutarnji zidovi, ostaloRe?etke, ograde, rukohvati, odbojnici, rolete uključivo i pogon350StropoviStropne ploče, stepenice i rampe iznad temelja i ispod krovnih ploha351Stropne konstrukcijeKonstrukcije stropova, stepenica, rampi, balkona, lođa, uključivo podvlake i nadvlake, ispune kao ?uplji elementi, slijepi podovi, nasipi ali ne i podni slojevi i obloge352Stropne obloge na konstrukciju6Slojevi na stropnim konstrukcijama uključivo estrihe, slojeve izolacije, toplinske za?titne slojeve i habajuće slojeve, uzdignute i dvostruke instalacijske podove353Stropne obloge ispod konstrukcije7Obloge ispod stropnih konstrukcija uključivo ?buku, izolacijske, toplinske i za?titne slojeve, rasvjetni i kombinirani stropovi359Stropovi, ostaloPoklopci, pokrivanje okana, re?etke, ograde, odbojnici, rukohvati, ljestve, stepenice na uvlačenje360KrovoviRavni ili kosi krovovi361Krovne konstrukcijeKonstrukcije krovova, drvene konstrukcije krovova, prostorni nosači i kupole, uključivo i podvlake i nadvoje, ispune kao ?uplji elementi, slijepi podovi, nasipi, bez obloga362Krovni prozori, otvoriProzori, izlazi uključivo op?ave, okove, pogon, elemente za zračenje i druge ugradbene elemenete363Krovne obloge na konstrukcijuSlojevi na krovnu konstrukciju uključivo oplate, letve, slojeve za pad, izolacijske, toplinske za?titne i zavr?ne slojeve; odvodnja krovne plohe do priključka na instalaciju odvodnje364Krovne obloge ispod konstrukcije7Krovne obloge ispod krovne konstrukcije uključivo ?buku, izolacione, toplinske i za?titne slojeve; svjetlosni i kombinirani stropovi ispod krovova369Krovovi, ostaloOgrade, za?titne re?etke, snjegobrani, krovne ljestve, za?tita od sunca370Građevinske ugradnjeTro?kovi građevinskih dijelova koji su čvrsto ugrađeni s konstrukcijom, ali ne i posebna korisna postrojenja (vidi grupu tro?kova 470). Zbog razgraničenja prema grupi tro?kova 610 mjerodavno je to da te ugradnje tra?e svojom posebno?ću i pričvr?ćenjem tehničke i građevinske projektne mjere, npr. izradu radioničkih projekata, statičke i druge proračune, priključivanje instalacija.371Opće ugradnjeUgradbeni dijelovi koji slu?e općim svrhama, npr. ugradbeni namje?taj za le?anje i sjedenje, stolovi, ormari, regali, garderobe372Posebne ugradnjeUgradbeni dijelovi koji slu?e posebnim svrhama, npr. radni stolovi u radionicama, laboratorijski stolovi, zastori na pozornicama, oltari u crkvama, ugradbena sportska oprema, operacijski stolovi379Građevinske ugradnje, ostalo 390Ostale mjere uz građevinske konstrukcijeSveobuhvatne mjere u svezi s građevinskim konstrukcijama koje nisu pridru?ene pojedinim grupama tro?kova građevinskih konstrukcija ili se ne mogu obuhvatiti drugim grupama tro?kova391Uređenje gradili?taUređenje, odr?avanje, kori?tenje, uklanjanje uređenja gradili?ta, na pr. prostor za materijal, strojeve, skladi?ta, praonice, WC, boravak, betonare, privremeni priključci, privremene ceste, skladi?ta i radni prostor, natpisi, ograde, osvjetljenje, odvoz smeća392SkelePostava, premje?tanje, odr?avanje, demonta?a skela393Mjere osiguranja pri gradnjiMjere osiguranja na postojećim dijelovima gradnje, npr. poduhvaćanje, podupiranja394Ru?enja Radovi ru?enja i demonta?a uključivo međuodlaganje dijelova za ponovnu uporabu, odvoz materijala od ru?enja395Odr?avanjeMjere za odr?avanje upotrebnog stanja u određene svrhe396Recikliranje, međuodlaganje i odstranjivanjeMjere za recikla?u, privemeno odlaganje ili uklanjanje materijala, koji se pojavljuju kod ru?enja, demonta?a te kod građevinskih radova ili prilikom izvedbe dijelova zgrade.397Gradnja po lo?em vremenuPripremni radovi za zimski rad, privremeno ostakljivanje, zatvaranja ili omotavanja, zagrijavanje objekta, či?ćenje snijega.398Dodatne mjere, za?titaZa?tita osoba, stvari i funkcija, či?ćenje prije primopredaje, mjere glede propisa o za?titi voda, okoli?a, buke tijekom gradnje, za?tita od potresa.399Ostale mjere za građevinske konstrukcijeUređaji za zatvaranje, ?ahtovi, dimnjaci ako nisu obuhvaćaeni drugim grupama tro?kova400Građevina - instalacije8Tro?kovi svih tehničkih postrojenja i dijelova uređaja koji su ugrađeni, zatim priključeni ili time povezani sa zgradom. Pojedina tehnička postrojenja sadr?e pripadajuća postolja, učvr?ćujuće armature, toplinsku za?titu, za?titu od po?ara i zvuka, poklopce, obloge, premaze, oznake kao i uređaje mjerenja i upravljanja410Odvodnja, vodovod, plin411OdvodnjaOdvodi, cjevovodi za odvodnju, skupna postrojenja odvodnje, uređaji za či?ćenje otpadne vode, prepumpni uređaji412VodovodPostrojenja za dobivanje, pripremu i povećanje tlaka vode, cjevovodi, odvojeno zagrijavanje vode, sanitarni objekti413PlinPlinska postrojenja za pogonsku toplinu; prostrojenja za skladi?tenje i proizvodnju plina, predajne stanice, uređaji za regulaciju tlaka, cjevovodi, ako nisu u grupi tro?kova 420 ili 470414Protupo?arne instalacije?prinklerske i CO2 instalacije, cjevovodi za ga?enje, zidni hidranti, aparati za ga?enje419Odvodnja, vodovod, plin- ostaloInstalacijski blokovi, sanitarni blokovi420Grijanje421Instalacije za proizvodnju toplineOpskrba gorivom, toplinske stanice, prizvodnja energije na bazi goriva ili neiscrpnih izvora energije uključujući priključke na dimnjak, sredi?nja postrojenja za toplu vodu422Mre?a za razvod toplinePumpe, razdjeljivači; cijevna mre?a za ogrijevna tijela, postrojenja za ventilaciju i drugi toplinski potro?ači423Grijaća tijelaOgrijevna tijela, povr?inski ogrijevni sustavi429Grijanje, ostaloDimnjaci, ako nisu obuhvaćeni u drugim grupama tro?kova430Instalacije za obradu zrakaPostrojenja sa i bez funkcije ventiliranja431VentilacijaPostrojenja za odvod zraka, dovod zraka, postrojenja za dovod i odvod zraka bez ili sa termodinamičnom obradom zraka, mehanička postrojenja za odvod dima432Djelomična klimatizacijaPostrojenja s dvostrukom ili trostrukom termodinamičkom obradom zraka433Potpuna klimatizacijaPostrojenja s četverostrukom termodinamičkom obradom zraka434Procesna ventilacijaPostrojenja za obradu zraka u lakirnicama, procesna obrada zraka, odvod zraka435Rashladne instalacijeUređaji hlađenja za klima postrojenja: proizvodnja rashladne energije i uređaji za povratno dobivanje energije uključivo pumpe, razdjeljivače i cjevovode439Instalacije za obradu zraka - ostaloVentilacijski stropovi, rashladni stropovi, odzračni prozori; instalacijski dvostruki podovi ako nisu obuhvaćeni u drugim grupama tro?kova440Jaka struja441Uređaji visokog i srednjeg naponaUklopna razvodna postrojenja, transformatori442Vlastiti uređaji za proizvodnju strujeAgregati za poroizvodnju energije uključivo hlađenje, uređaji za odvod dima i opskrbu gorivom, sredi?nji akumulatorski uređaji i uređaji za besprekidno napajanje električnom energijom, fotovolta?ni uređaji443Rasklopni uređaji niskog napona Glavni niskonaponski razdjeljivač, postrojenja za kompenzaciju jalove snage, uređaji za kontrolu maksimalne potro?nje444Instalacije niskog naponaKabeli, vodovi, razvodnici, razdjelni sistemi, instalacijski aparati445RasvjetaČvrste svjetiljke uključivo ?arulje446Gromobran i uzemljenjeUređaji odvoda groma, trake za uzemljenje449Jaka struja, ostaloPretvarači frekvencija450Telekomunikacijske i informacijske instalacijePojedina postrojenja sadr?avaju pripadajuće razdjeljivače, kabele i vodove451Telekomunikacijski uređaji452Uređaji za tra?enje i signalizacijuUređaji za poziv osoba, uređaji za svjetlosne pozive i zvona, portafoni i uređaji za otvaranje vrata453Uređaji za kontrolu vremenaSatovi i uređaji za kontrolu radnog vremena454Elektroakustički uređajiRazglas, konferencijski i uređaji za prevođenje, uređaji za međusobno sporazumijevanje455TV i antenski uređajiTV uređaji, ako nisu obuhvaćeni u uređajima za vezu, signalnim i sigurnosnim uređajima, uključivo antenski primopredajni uređaji, pretvarači.456Uređaji kontrole i nadzora, vatrodojaveProtupo?arni, protuprovalni, kontrolni i uređaji za nazorprostorija457Prijenosne mre?eMre?e za prijenos podataka, govora, teksta i slike, ako nisu obuhvaćeni drugim grupama tro?kova459Telekomunikacijske i informacijske instalacije - ostaloRazvodni sistemi ako nisu obuhvaćeni u grupi tro?kova 444, daljinsko upravljanje i sistem upravljanja parkiranjem460Transportni uređaji461DizalaOsobna dizala, teretna dizala462Pokretne stepenice, pokretne trake463Uređaji za prijevozDizala na pročelju i drugi uređaji za prijevoz464Transportna postrojenjaAutomatski uređaji za prijevoz robe, spisa, pneumatska po?ta465Kranska postrojenjaUključivo i uređaji za dizanje469Transportni uređaji - ostaloPokretne pozornice470Posebna postrojenja za kori?tenjeTro?kovi postrojenja koja su čvrsto ugrađena u zgradu a slu?e u posebne svrhe, ali bez građevinskih konstruktivnih dijelova (grupa tro?kova 370)

                                                Radi razgraničenja prema grupi tro?kovai 610 mjerodavno je to da posebna postrojenja za kori?tenje tra?e tehnička i projektna rje?enja, npr. izradu radioničkih projekata, proračuna, priključak na druge instalacije471Postrojenja za kuhanjeUređaji za pripremu jela i pića, izdavanje i spremanje uključivo odgovorajuća postrojenja za hlađenje472Postrojenja za pranje i či?ćenjeUključivo pripadajuću pripremu vode, uređaje za dezinfekciju i sterilizaciju473Postrojenja za opskrbu različitim medijimaMedicinski i tehnički plinovi, vakuum, tekuće kemikalije, otapala, desalizirana voda; uključivo skladi?tenje, postrojenja za proizvodnju, podstanice, uređaji za regulaciju tlaka, vodovi i armature za kori?tenje474Medicinska tehnička postrojenjaStalna medicinska tehnička postrojenja ako nisu obuhvećena grupom tro?kova 610475Laboratorijska postrojenjaUgrađena laboratorijska oprema ako nije u?la u grupu tro?kova 610476Postrojenja za kupali?taProstrojenja za pripremanje bazenske vode ako nisu u?la u grupu tro?kova 410477Rashladna postrojenjaPostrojenja za hlađenje ako nisu u?la u neku drugu grupu tro?kova, klizali?ta478Postrojenja za zbrinjavanje otpadaUređaji za zbrinjavanje otpada i otpadnih medija, oprema za odsis pra?ine, ako nisu obuhvaćeni u grupi tro?kova 610479Posebna postrojenja za kori?tenje - ostaloOprema pozornica, pumpne stanice i postrojenja za pranje vozila480Automatika zgradeTro?kovi sveobuhvatnog automatskog postrojenja uključivo pripadajuće razdjelnike, kabele i vodiče481Sustavi automatikeStanica automatike, oprema za promatranje, uređaji za programiranje, senzori, komunikacijske razdjelnice, softver za automatiku482Razdjelnici snage483Centralni uređaji489Automatika zgrade, ostalo490Ostale mjere uz instalacijeSveobuhvatne mjere u svezi s instalacijama koje nisu pridru?ene pojedinim grupama tro?kova instalacija ili se ne mogu obuhvatiti drugim grupama tro?kova491Uređenje gradili?taUređenje, odr?avanje, kori?tenje, uklanjanje uređenja gradili?ta, npr. skladi?te materijala i strojeva, skladi?ta, praonice, WC, boravak, betonare, privremeni priključci, privremene ceste, skladi?ta i radni prostor, natpisi, ograde, osvjetljenje, odvoz smeća492SkelePostava, premje?tanje, odr?avanje, demonta?a skela493Mjere osiguranjaMjere osiguranja na postojećim dijelovima gradnje, npr. poduhvaćanja, podupiranja494Ru?enja Radovi ru?enja i demonta?a uključivo međuodlaganje dijelova za ponovnu uporabu, odvoz materijala od ru?enja495Odr?avanjeMjere za odr?avanje upotrebnog stanja u određene svrhe496Recikliranje, međuodlaganje i odstranjivanjeMjere za recikla?u, privemeno odlaganje ili uklanjanje materijala, koji se pojavljuju kod ru?enja, demonta?a te kod građevinskih radova ili prilikom izvedbe dijelova zgrade.497Gradnja po lo?em vremenuPripremni radovi za zimski rad, privremeno ostakljivanje, zatvaranja ili omotavanja, zagrijavanje objekta, či?ćenje snijega.498Dodatne mjere, za?titaZa?tita osoba, stvari i funkcija, či?ćenje prije primopredaje, mjere glede propisa o za?titi voda, okoli?a, buke tijekom gradnje, za?tita od potresa.499Ostale mjere za instalacije - ostalo500Vanjsko uređenjeTro?kovi građevinskih radova i usluga za izvedbu svih prometnih povr?ina i povr?ina terena, građevinskih konstrukcija i instalacija izvan zgrade, ako nisu obuhvaćeni grupom tro?kova 200

                                                U pojedinim grupama tro?kova obuhvaćeni su i pripadajući radovi, npr. zemljani radovi, podgrade i temeljenje510Povr?ina terena511Obrada terenaPovr?insko skidanje tla i nava?anje, radovi na tlu i gornjoj povr?ini tla512Vegetacijsko-tehnička obrada tlaObrada tla, pobolj?anje tla, npr. gnojenje, materijali za obogaćivanje tla513Načini osiguranja gradnjeSadnja vegetacije, geotekstil, ispleteni dijelovi514BiljkeUključivo njegovovanje515TravaUključivo njegovanje, bez sportskih travnatih povr?ina (vidi grupu tro?kova 525)516Ozeljenjavanje povr?inaNa podzemnim gra?ama uključivo za?titu korijena i njegu517Vodene povr?ineVodene povr?ine bliske prirodnima519Povr?ine terena, ostaloNjega u razvoju520Čvrste povr?ine521Putevi9Čvrste povr?ine za pje?ački i biciklistički promet522Ceste9Povr?ine za laki i te?ki promet; pje?ačke zone zajedno sa prometom za dostave523Trgovi, dvori?ta9Oblikovane povr?ine trgova, unutarnja dvori?ta524Parkirali?ta9Povr?ine za promet u mirovanju525Sportske povr?ineTravnate sportske povr?ine, sportske povr?ine od umjetnih materijala526Igrali?ta527Kolosiječni uređaji529Čvrste povr?ine, ostalo530Građevinske konstrukcije uz vanjsko uređenju531OgradeOgrade, zidovi, vrata, dvori?na vrata, brklje532Za?titne konstrukcijeZidovi za za?titu od buke, pogleda, za?titne re?etke533ZidoviPotporni i te?ki zidovi534Rampe, stepenice, tibineRampe za djecu i invalide, stepenice, tribine za gledanje535NatkrivanjaZa?tita od vremena, zakloni, pergole536Mostovi, mostićiDrvene i ?eljezne konstrukcije537Kanali i oknaGrađevinski objekti za priključivanje medija i prometa538Objekti vodogradnjeBunari, bazeni, regulacije potoka539Građevinske konstrukcije na vanjskom uređenju - ostalo540Instalacije na vanjskom uređenjuTro?kovi instalacija na građevinskoj parceli uključivo snabdjevanje i odvodnju građevine541OdvodnjaObjekti proči?ćavanja, objekti za odvodnju vanjskih povr?ina i zgrada, upojni bunari, odjeljivači, prepumpna postrojenja542VodaUređaji za dobivanje vode, opskrbna vodovodna mre?a, hidrantska postrojenja, hidroforska postrojenja, sustavi za zalijevanje543PlinOpskrbna plinska mre?a, instalacije ukapljenog plina544Opskrba toplinomPostrojenja za proizvodnju topline, opskrbna toplinska mre?a, zagrijavanje slobodnih povr?ina i rampi545VentilacijaGrađevinski dijelovi ventilacijskih postrojenja, npr. usisavanje vanjskog zraka, ispuhivanje zraka, osiguravanje hlađenja546Jaka strujaOpskrbne mre?e električne energije, slobodnostojeće trafostanice, postrojenja za proizvodnju vlastite električne energije, uređaji za vanjsko osvjetljenje uključivo stupove i učvr?ćenje547Telekomunikacijske i informacijske instalacijeRazvodne mre?e, uređaji za ukapčanje, uređaji za pokazivanje vremena i prometna signalizacija, elektronske informacijske ploče, uređaji osiguranja objekata, sustav upravljanja parkiranjem548Instalacije za posebne namjeneUređaji za opskrbu medijima, pumpne stanice za gorivo, kupali?na prostrojenja549Instalacije na vanjskom uređenju - ostalo550Oprema u vanjskom uređenju551Opća opremaUporabni predmeti npr. namje?taj, dr?ači bicikla, natpisne ploče, posude za bilje, posude za otpad, jarboli552Posebna opremaOprema za sportske objekte i igrali?ta, kavezi za ?ivotinje559Oprema u vanjskom uređenju - ostalo590Ostale mjere uz vanjsko uređenjeSveobuhvatne mjere u svezi s vanjskim uređenjem koje nisu pridru?ene pojedinim grupama tro?kova vanjskog uređenja591Uređenje gradili?taUređenje, odr?avanje, kori?tenje, uklanjanje uređenja gradili?ta, npr. prostor za materijal, strojeve, skladi?ta, praonice, WC, boravak, betonare, privremeni priključci, privremene ceste, skladi?ta i radni prostor, natpisi, ograde, osvjetljenje gradili?ta, odvoz smeća592SkelePostava, premje?tanje, odr?avanje, demonta?a skela593Mjere osiguranja pri gradnjiMjere osiguranja na postojećim objektima, na pr. poduhvaćanja, podupiranja594Ru?enja Radovi ru?enja i demonta?a uključivo međuodlaganje dijelova za ponovnu uporabu, odvoz materijala od ru?enja595Odr?avanjeMjere za odr?avanje upotrebnog stanja u određene svrhe596Recikliranje, međuodlaganje i odstranjivanjeMjere za recikla?u, privemeno odlaganje ili uklanjanje materijala, koji se pojavljuju kod ru?enja, demonta?a te kod građevinskih radova ili prilikom izvedbe dijelova zgrade.597Gradnja po lo?em vremenuPripremni radovi za zimski rad, privremeno ostakljivanje, zatvaranja ili omotavanja, zagrijavanje objekta, či?ćenje snijega.598Dodatne mjere, za?titaZa?tita osoba, stvari i funkcija, či?ćenje prije primopredaje, mjere glede propisa o za?titi voda, okoli?a, buke tijekom gradnje, za?tita od potresa.599Ostale mjere uz vanjsko uređenje - ostaloUređaji za zatvaranje, ?ahtovi, dimnjaci ako nisu obuhvaćaeni drugim grupama tro?kova600Opremanje i umjetnička djelaTro?kovi za sve pokretne stvari ili za one koje se učvr?ćuju bez posebnih mjera, a koje su potrebne za preuzimanje, za opću upotrebu ili za umjetničko oblikovanje zgrade i vanjskog uređenja(vidi napomenu uz grupe tro?kova 370 i 470)610Opremanje611Opće opremanjeNamje?taj, npr. za sjedenje i le?anje, ormari, regali, stolovi; tekstilije, npr. zavjese, slobodno polo?eni tepisi, posteljina; kućni i gospodarski aparati, strojevi za vrt i či?ćenje612Posebno opremanjePredmeti opremanja koji slu?e nekoj određenoj namjeni kao npr. znanstveni, medicinski, tehnički aparati619Opremanje - ostaloPutokazi, table za orijentaciju, sustavi za vođenje pomoću boja, reklame620Umjetnička djela621Umjetnički objektiUmjetnička djela za umjetničko opremanje zgrade i vanjskih objekata, uključivo nosive konstrukcije, npr. skulpture, objekti, slike, namje?taj, antikviteti, oltari, krstionice622Umjetnički oblikovani građevinski dijelovi zgradeTro?kovi umjetničkog oblikovanja, npr. bojanje, reljefi, mozaici, radovi na staklu, kovački radovi, klesarski radovi623Umjetnički oblikovani građevinski dijelovi vanjskog uređenjaTro?kovi umjetničkog oblikovanja, npr. bojanje, reljefi, mozaici, radovi na staklu, kovački radovi, klesarski radovi629Umjetnička djela, ostalo700Sporedni tro?kovi građenjaTro?kovi koji nastaju temeljem projektiranja i izvedbe sukladno propisu o naknadama za honorare, propisima o pristojbama ili prema drugim ugovornim obvezama710Zadaci investitora711Vođenje projektaTro?kovi koje ima investitor radi nadzora i glede zastupanja svojih interesa712Upravljanje projektomTro?kovi usluga upravljanja projektom kao i za druge usluge koje obuhvaćaju sveobuhvatno upravljanje i kontrolu organizacije cjelokupnog projekta, rokove, tro?kove i osiguranje kvalitete713Pogonsko i organizacijsko savjetovanjeTro?kovi savjetovanja, npr. pogonske organizacije, organizacije radnih mjesta, za izradu prostronih i funkcionalnih programa, za pogonsko odvijanje plana rada i pu?tanje u pogon719Zadaci investitora - ostaloBriga o gradnji720Pripreme za projektiranje objekta721IspitivanjaAnaliza lokacije, ispitivanje tla, provjera povezivanja na promet, analize nalaza, npr. ispitivanja stanja zgrada kod adaptacija i obnavljanja, ispitivanje utjecaja na okoli?722Procjena vrijednostiProcjene vrijednosti zgrade ako nije obuhvaćeno u grupi tro?kova 126723Urbanistički posloviPripremne studije izgrađenosti724Krajobrazni posloviPripremne studije ozeljenjavanja725NatječajiTro?kovi za idejne natječaje i natječaje za izvedbu729Priprema za projektiranje objekta - ostalo730Poslovi arhitekata i in?enjeraTro?kovi rada koji je opisan u Pravilniku o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i in?enjera u graditeljstvu (naknade za osnovne poslove i za dodatne poslove) odnosno prema ugovornim obvezama731Zgrade732Vanjsko uređenje733Unutarnje uređenje734In?enjerske građevine i prometni objekti735Nosive konstrukcije736Instalacije739Poslovi arhitekata i in?enjera - ostalo740Stručna mi?ljenja i savjetovanjaTro?kovi rada koji su opisani u Pravilniku o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i in?enjera u graditeljstvu (naknade za osnovne poslove i za dodatne poslove) odnosno prema ugovornim obvezama741Fizika zgrade - toplinska za?tita742Za?tita od buke i prostorna akustika743Geomehanika, temeljenje744GeodezijaGeodetsko-tehničke ulsuge s izuzetkom usluga, koje se provode prema pravnim propisima u svrhu izmjere zemlje i katastra nekretnina (vidi grupu tro?kova 771)745Svjetlosna tehnika, dnevno osvjetljenje749Stručna mi?ljenja i savjetovanja - ostalo750Umjetnost751Umjetnički natječajiTro?kovi za provedbu natječaja o izradi koncepta umjetničkih rje?enja ili umjetnički oblikovanih građevinskih dijelova752HonorariTro?kovi kreativno-stvaralačkih poslova umjetničkih djela ili umjetnički oblikovanih dijelova zgrade, ako nisu obuhvaćeni grupom tro?kova 620759Umjetnost - ostalo760Financiranje761Tro?kovi financiranjaTro?kovi za pribavljanje trajnih sredstava financiranja, pribavljanje stranog kapitala, nabava međukredita i djelomično kori?tenje trajnih sredstava financiranja762Kamate prije početka kori?tenjaTro?kovi svih kamata koji se odnose na financiranje projekta do početka kori?tenja769Financiranje - ostalo770Opći posredni tro?kovi gradnje771Ispitivanja, dozvole, preuzimanjeTro?kovi u svezi s ispitivanjima, dozvolama i tehničkim pregledima, npr. revizija statičkog proračuna, geodetske pristojbe za katastar772Tro?kovi gospodarenjaČuvanje gradili?ta, o?tećenja zbog kori?tenja tijekom građenja; postava ureda za upravljanje gradnjom kao i njihovo zagrijavanje osvjetljenje i či?ćenje773Tro?kovi uzorakaProbni modeli, uzorci, ispitivanje svojstava na modelima, mjerenja svojstava774Pogonski tro?kovi tijekom gradnjeTro?kovi pokusnog pogona osobito instalacija do preuzimanja radova779Opći posredni tro?kovi gradnje - ostaloTro?kovi umno?avanja i dokumentacije, po?tanske i telefonske pristojbe, tro?kovi gradili?ne proslave npr. polaganje kamena temeljca, stavljanja zgrade pod krov790Ostali posredni tro?kovi gradnje
                                                1. u datom slučaju se mogu obuhvatiti grupe tro?kova 322 i 323, objedinavanje treba označiti jasno
                                                2. u datom slučaju se mogu objediniti tro?kovi podnih slojeva (grupa tro?kova 325) s tro?kovima slojeva stropnih ploča (325) u jednu grupu tro?kova, objedinjavanje treba označiti jasno
                                                3. u datom slučaju se mogu spojiti grupe tro?kova 332, 332 i 333 odnosno 341, 342 i 343; spajanje treba označiti jasno
                                                4. u datom slučaju se mogu grupe tro?kova oblaganja vansjkih zidova iznutra (336) spajati s tro?kovima oblaganja unutarnjih zidova (345) spajanje treba jasno označiti.
                                                5. u datom slučaju se mogu tro?kovi oblaganja vanjskih zidova iznutra (336) spajati s tro?kovima oblaganja unutarnjih zidova (345), spajanje treba jasno označiti
                                                6. u datom slučaju se mogu tro?kovi slojeva stropne ploče (352) spajati s tro?kovima slojeva podova (325); spajanje treba jasno označiti
                                                7. u datom slučaju se mogu spajati tro?kovi oblaganja stropnih ploča (353) s tro?kovima oblaganja krova (364) spajanje treba jasno označiti.
                                                8. po potrebi se mogu tro?kovi tehničkih postrojenja podijeliti na instalacije i sredi?nju pogonsku tehniku
                                                9. u datom slučaju se mogu spajati tro?kovi 521,522,523,524; spajanje treba jasno označiti.
                                                zatvori
                                                Pravilnik o cijenama usluga –
                                                4
                                                Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !