Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/02, XX/03, XX/07, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
93 7.8.2002 Pravilnik o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima

MINISTARSTVO FINANCIJA

1566

Na temelju članka 4.L81783 stavka 3., članka 7.L81784 stavak 4. i članka 13.L81785 stavak 3. Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (»Narodne novine«, br. 92/01), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DAVANJU ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENIM CARINSKIM OTPREMNICIMA I OVLAŠTENIM CARINSKIM ZASTUPNICIMA

a) Uvodna odredba

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

– način podnošenja zahtjeva i isprave koje se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika, te način vođenja evidencije o izdanim odobrenjima,

– način podnošenja zahtjeva i isprava koje se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika na graničnom prijelazu,

– postupak provedbe javnog natječaja za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika na graničnom prijelazu,

– optimalni i najmanji broj otpremničkih ureda, kao i najmanji broj djelatnika otpremničkih ureda na pojedinim graničnim prijelazima, nužnih za kontinuirano i djelotvorno uredovanje pograničnih službi na njima, te

– način podnošenja zahtjeva i isprave koje se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika u carinskom postupku, sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim odobrenjima, kao i oblik i sadržaj obrasca iskaznice ovlaštenog carinskog zastupnika.

b) Odobrenje za obavljanje poslova ovlaŠtenog carinskog otpremnika

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika podnosi se Središnjem uredu Carinske uprave.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika, podnose se sljedeće isprave:

a) o pravnom statusu podnositelja zahtjeva: rješenje ili izvadak iz registra nadležnog trgovačkog suda, odnosno drugog nadležnog tijela, s naznakom sjedišta društva i djelatnosti za čije je obavljanje podnositelj zahtjeva registriran, te osobama ovlaštenim za zastupanje,

b) o osobi koja će obavljati poslove ovlaštenog carinskog zastupnika, i to:

– dokaz o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog carinskog zastupnika,

– ugovor o radu ili drugi odgovarajući akt, te

– prijava mirovinskom osiguranju,

c) o raspolaganju poslovnim prostorom podobnim za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika, i to:

– ispravu o vlasništvu ili ugovor o zakupu odnosnog poslovnog prostora, te

– ispravu o ispunjavanju tehničkih, sanitarnih i drugih uvjeta za obavljanje otpremničke djelatnosti u odnosnom poslovnom prostoru,

d) o raspolaganju opremom koja omogućuje djelotvorno obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika, i to:

– popis raspoložive računalne i telekomunikacijske opreme, uključujući i prateću programsku podršku s e-mail adresom i Internet priključkom,

– ugovor ili drugi akt o korištenju telekomunikacijskih priključaka, uključivo za Internet i e-mail adresu,

e) zahtjev za upis u evidenciju ovlaštenih carinskih otpremnika u dva primjerka, na obrascu otisnutom u prilogu 1., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Status ovlaštenog carinskog otpremnika dokazuje se odobrenjem i ovjerenim obrascem o upisu u evidenciju ovlaštenih carinskih otpremnika.

Evidenciju o izdanim odobrenjima za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskoga otpremnika vodi Središnji ured Carinske uprave, putem sustava za elektroničnu obradu podataka.

Upis u evidenciju vrši se ovjerom obrazaca iz članka 2. stavka 2. točka e) ovoga Pravilnika, istovremeno s izdavanjem odobrenja iz članka 4. Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (u daljnjem tekstu: Zakona), od kojih se jedan primjerak vraća podnositelju zahtjeva, a drugi zadržava za službene potrebe, te koristi kao podloga za unos podataka u računalni sustav Carinske uprave.

Ovlašteni carinski otpremnici, koji su od Carinske uprave ishodili odobrenje iz članka 4. Zakona prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, zahtjev za upis u evidenciju, podnose na obrascu iz članka 2. stavak 2. točka e) ovoga Pravilnika, u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a upis se provodi na način opisan u stavku 3. ovoga članka.

Carinarnice i njihove ustrojstvene jedinice uvid u podatke iskazane u evidenciji iz stavka 2. ovoga članka obavljaju u pravilu računalno, ili temeljem isprava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

U evidenciju ovlaštenih carinskih otpremnika upisuju se sljedeći podaci:

a) tvrtka ili naziv trgovačkoga društva ili trgovca pojedinca - korisnika odobrenja, sjedište i adresa, matični broj, te osobe ovlaštene za zastupanje,

b) broj i datum odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika,

c) redni broj i datum upisa u evidenciju,

d) poslovne jedinice za obavljanje otpremničke djelatnosti, sjedište i adresa,

e) djelatnici u radnom odnosu s odobrenjem za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika (ime i prezime, JMBG, oznaka akta o položenom stručnom ispitu, oznaka i datum izdavanja odobrenja, te datum sticanja i prestanka statusa ovlaštenog carinskog zastupnika),

f) polaganje jamstva za namirenje carinskoga duga (izdavatelj bankovne garancije, visina jamstvene svote, datum početka i isteka jamstvenog roka), te

g) podaci neophodni za uspostavljanje telekomunikacijskih veza s ovlaštenim carinskim zastupnicima (telefonski i telefaks broj fiksnog telekomunikacijskoga sustava, broj mobilne telefonske veze, te e-mail adresa).

Izmjena ili dopuna podataka upisanih u evidenciju obavlja se na zahtjev korisnika odobrenja, podnošenjem obrasca otisnutog u prilogu 2., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Izmjena ili dopuna podataka provodi se ovjerom podnijetoga obrasca zahtjeva, te unosom odgovarajućih podataka u računalni dio sustava evidencije.

c) Odobrenje za obavljanje poslova ovlaŠtenog carinskog otpremnika na graniČnom prijelazu

Članak 5.

Odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika na određenom graničnom prijelazu izdaje se ovlaštenim carinskim otpremnicima, koji ispunjavaju uvjete za preuzimanje obveza carinskog poslovanja na graničnom prijelazu, te su spremni poslovati na graničnom prijelazu putem svojega otpremničkoga ureda sa statusom podružnice.

Optimalan i minimalni broj otpremničkih ureda na pojedinom graničnome prijelazu, kao i minimalan broj ovlaštenih carinskih zastupnika u otpremničkim uredima, utvrđuje se »Popisom graničnih prijelaza s naznakom optimalnog i minimalnog broja otpremničkih ureda i najmanjim brojem ovlaštenih carinskih zastupnika«.

Popis iz stavka 2. ovoga članka otisnut je u prilogu 3. ovoga Pravilnika i njegovim je sastavnim dijelom.

Članak 6.

Odobrenje za obavljanje otpremničkih poslova na graničnom prijelazu donosi ravnatelj Carinske uprave, po prethodno provedenom natječajnom postupku.

Za obavljanje otpremničkih poslova na određenom graničnom prijelazu odobrenja se mogu izdati do broja otpremničkih ureda na graničnom prijelazu, koji osigurava optimalne uvjete za učinkovitu provedbu carinskih postupaka i djelotvorno uredovanje pograničnih službi na odnosnom graničnom prijelazu (Popis iz članka 5. stavak 3.- kolona »Optimalan broj otpremničkih ureda«).

Ako se nakon provedenog natječajnog postupka za pojedini granični prijelaz ne osigura otvaranje i poslovanje otpremničkih ureda najmanje u broju neophodnom za djelotvorno uredovanje pograničnih službi i kontinuirano obavljanje otpremničke djelatnosti (Popis iz članka 5. stavak 3. – kolona »Minimalan broj otpremničkih ureda«), odobrenje za obavljanje djelatnosti ravnatelj Carinske uprave može izdati i bez ponovne provedbe natječajnog postupka, i to:

a) sudioniku u natječajnom postupku, koji se obvezao ustrojiti i organizirati poslovanje jednog ili više otpremničkih ureda na graničnom prijelazu,

b) drugom ovlaštenom carinskom otpremniku, zainteresiranom za ustrojavanje i poslovanje otpremničkog ureda na odnosnom graničnom prijelazu.

Ukoliko provedeni natječajni postupak za neki granični prijelaz ili grupu prijelaza ne uspije, ili se otvore novi granični prijelazi na kojima se utvrdi potreba osnivanja otpremničkih ureda, ravnatelj Carinske uprave, do provedbe novoga natječaja prema odredbama ovoga Pravilnika, može najduže za razdoblje do 6 mjeseci, neposrednom pogodbom izdati privremeno odobrenje za obavljanje djelatnosti ovlaštenom carinskom otpremniku na takvom graničnom prijelazu, odnosno grupi prijelaza.

Natječajni postupak provodi i prijedloge za izdavanje odobrenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje natječajno povjerenstvo.

Natječajno povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana, te zamjenike predsjednika i članova povjerenstva, koje za odnosni natječaj imenuje ministar financija na prijedlog ravnatelja Carinske uprave.

Članak 7.

Natječaj za izdavanje odobrenja za poslovanje otpremničkih ureda na graničnim prijelazima raspisuje i provodi Carinska uprava putem oglasa.

Rok za podnošenje prijava na natječaj ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 30 dana.

Natječaj iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

a) granične prijelaze za koje će se izdavati odobrenja za obavljanje otpremničkih poslova,

b) broj otpremničkih ureda na pojedinom graničnom prijelazu za koje se natječaj raspisuje,

c) razdoblje za koje se odobrenje izdaje,

d) priloge koji se uz prijavu u natječaju obvezatno dostavljaju,

e) mjesto i adresu za predaju prijava,

f) mjesto, adresu i rok u kojemu se može ostvariti uvid u natječajnu dokumentaciju,

g) rok za predaju prijava, te

h) mjesto, datum i vrijeme otvaranja prijava.

Oglas o raspisivanju natječaja objavljuje se u »Narodnim novinama«, a može se objaviti i u dnevnom tisku.

Članak 8.

Prijava na natječaj dostavlja se u pisanom obliku, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom »Ne otvaraj – natječaj za granične prijelaze«, i to za svaki granični prijelaz posebno, Središnjem uredu Carinske uprave putem pošte – preporučeno.

Prijava se dostavlja u dvostrukom omotu. Na vanjskom omotu naznačuje se samo puni naziv i adresa Središnjega ureda Carinske uprave, s naznakom »Prijava u natječaju za GP ..................... – ne otvaraj«, a na unutarnjem omotu tvrtka i adresa ponuditelja.

Prijave koje nisu podnijete u natječajem utvrđenom roku ne otvaraju se i vraćaju se prijavitelju neotvorene.

Članak 9.

Središnji ured na neotvorenoj omotnici prijave naznačuje datum i vrijeme zaprimanja prijave.

Podaci o zaprimljenim prijavama i broju prijava za pojedini granični prijelaz tajni su do otvaranja prijava.

Neotvorene prijave se u Središnjem uredu Carinske uprave pohranjuju tako da su dostupne samo predsjedniku natječajnog povjerenstva ili njegovom zamjeniku.

Članak 10.

U prijavi na natječaj obvezatno se naznačuje ponuđena svota naknade za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika na graničnom prijelazu (članak 8. stavak 1. točka b) Zakona), te iskazuje spremnost za otvaranjem jednog ili više otpremničkih ureda (navodeći i broj takvih ureda) na graničnim prijelazima koje odredi Carinska uprava (članak 8. stavak 1. točka a) Zakona).

Uz prijavu na natječaj obvezatno se dostavlja:

a) izvadak iz registra ili rješenje registarskog suda o pravnom statusu sudionika,

b) odobrenje Carinske uprave o stjecanju statusa ovlaštenog carinskog otpremnika,

c) popis djelatnika s položenim stručnim ispitom, najmanje u broju potrebnom za uredno poslovanje na odnosnom graničnom prijelazu, s naznakom datuma zasnivanja radnog odnosa, podataka o prebivalištu i uz prilaganje preslika isprave o položenom stručnom ispitu,

d) izvješće mjesno nadležne carinarnice o pravodobnosti podmirenja obveza proizašlih iz carinskopravnih odnosa, počinjenim carinskim prekršajima u prethodnom jednogodišnjem razdoblju, te stanju eventualnih dugovanja prema državnom proračunu,

e) preslik važeće bankovne garancije za namirenje mogućeg carinskoga duga, a ako postojeća visina jamstvene svote ne zadovoljava uvjete za obavljanje otpremničkih poslova na graničnom prijelazu i pisana izjava odnosne poslovne banke o spremnosti da osigura izdavanje bankovne garancije u potrebitoj visini, te

f) pisane podatke o svojoj poslovnoj aktivnosti u dotadašnjem trogodišnjem razdoblju, koji sadrže navode o vremenskom razdoblju obavljanja poslova ovlaštenog carinskog otpremnika, ukupnom broju zaposlenih i zaposlenih na poslovima otpremništva, prosječnom broju domaćih komitenata, broju proizvodnih tvrtki koje redovito zastupa u carinskim postupcima, o ukupnom prihodu, raspolaganju odgovarajućim informacijskim sustavom s eventualnim priključkom na Internet i e-mail adresu, te potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave o visini i urednom podmirivanju poreznih obveza u istom razdoblju.

Podaci o identitetu sudionika na natječaju tajni su do dana otvaranja prijava na natječaju.

Članak 11.

Prijave na natječaj za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika na graničnom prijelazu otvaraju se javno.

Prijave iz stavka 1. ovoga članka otvara službena osoba koju ravnatelj Carinske uprave odredi za obavljanje stručnih poslova za potrebe Povjerenstva, u prisustvu članova Povjerenstva, na mjestu i u vremenu označenom u oglasu o natječaju. Otvaranju prijava mogu nazočiti i ovlašteni predstavnici podnositelja prijava, uz uvjet predočenja isprave s kojom dokazuju svoj status.

U postupku otvaranja prijava utvrđuju se pristigle prijave i razvrstavaju prema graničnim prijelazima i vremenu njihovoga zaprimanja, provjeravaju se ovlasti predstavnika prijavitelja, provjerava se pravodobnost podnošenja prijava, te njihova podobnost i ispravnost u postupku provedbe natječaja.

O nepravodobnim ili nepotpunim prijavama se u daljnjem tijeku natječajnog postupka neće raspravljati.

O provedbi postupka javnog otvaranja prijava u natječaju vodi se zapisnik, koji sadrži podatke neophodne za identifkaciju natječajnog postupka, mjestu i vremenu otvaranja prijava, osobne podatke o nazočnim članovima povjerenstva i osobama određenim da im stručno pomažu u postupku provedbe natječaja, nazočnost predstavnika prijavitelja, broju primljenih prijava, skraćene nazive i adresu prijavitelja, nepravodobno podnijetim prijavama, prijavama uz koje nisu priloženi svi propisani prilozi, podatke o visini ponuđene naknade, te iskazanoj obvezi otvaranja otpremničih ureda i na graničnim prijelazima s manjim brojem otpremničkih ureda od Popisom iz članka 5.#clanak5 stavak 3. ovoga Pravilnika utvrđenog minimalno potrebnog broja otpremničkih ureda na odnosnom graničnom prijelazu.

Zapisnik potpisuju nazočni članovi povjerenstva za provedbu natječaja i ovlašteni predstavnici prijavitelja, te zapisničar.

Preslik zapisnika se u roku pet dana dostavlja putem pošte sudionicima na natječaju.

Članak 12.

Postupak procjene i vrednovanja prijava u natječaju, za obavljanje otpremničkih poslova na graničnom prijelazu obavlja povjerenstvo.

Povjerenstvo sastavlja rang listu prijava u natječajnom postupku, posebno za svaki granični prijelaz.

Pri utvrđivanju rang liste sudionici se razvrstavaju prema preuzetoj obvezi za osnivanjem jednog ili više otpremničkih ureda na graničnim prijelazima s manjim brojem otpremničkih ureda od minimalno potrebnog, što su utvrđeni u koloni »Minimalan broj otpremničkih ureda« Popisa iz članka 5.#clanak5 stavak 3. ovoga Pravilnika, ponuđenoj visini svote naknade za obavljanje djelatnosti otpremničkog ureda na graničnom prijelazu, kao i drugim pokazateljima o dotadašnjem poslovanju, te poslovnoj sposobnosti.

O provedbi postupka procjene i vrednovanja prijava u natječaju sastavlja se zapisnik. Zapisnik i podaci koji se odnose na pregled prijava i utvrđenje rang liste prijavitelja, mogu se predočiti prijaviteljima do isteka roka za prigovor.

Članak 13.

Zapisnik o postupku provedbe procjene i vrednovanja prijava u natječaju, koji sadrži rang listu, dostavlja se svim sudionicima natječaja, s naputkom u ostvarenju mogućnosti uvida u natječajne materijale i podnošenju prigovora u roku osam dana od dana prijama obavijesti.

Prigovor se podnosi ravnatelju Carinske uprave.

Podnijete prigovore ravnatelj Carinske uprave upućuje natječajnom povjerenstvu, koje provodi javnu raspravu o prigovoru. U slučaju većeg broja sudionika, javna rasprava može se održati odvojeno za pojedine granične prijelaze ili grupe prijelaza.

O zakazivanju rasprave iz stavka 3. ovoga članka pisano se obavještavaju svi sudionici u natječajnom postupku.

O raspravi iz stavka 3. ovoga članka vodi se zapisnik.

Temeljem rang liste povjerenstva iz članka 12.#clanak12 stavak 2. ovoga Pravilnika, na koju nije izjavljen prigovor, odnosno sukladno činjenicama ili okolnostima utvrđenim pri provedbi postupka iz stavka 3. ovoga članka, ravnatelj Carinske uprave pisano utvrđuje konačne rang liste ovlaštenih carinskih otpremnika, koji mogu osnovati otpremnički ured za obavljanje otpremničkih poslova na određenom graničnom prijelazu.

Ravnatelj Carinske uprave temeljem utvrđene konačne liste iz stavka 6. ovog članka donosi odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenoga carinskog otpremnika na graničnom prijelazu.

U roku tri dana od dana dostave odobrenja iz stavka 7. ovoga članka, sudionici natječaja mogu iskazati svoj zahtjev u pogledu mikrolokacije prostora određenog za poslovanje na odnosnome graničnom prijelazu.

Pri raspravi i uvažavanju zahtjeva iz stavka 8. ovoga članka, prvenstveno se rješavaju zahtjevi prethodno rangiranih sudionika u natječaju.

Članak 14.

U roku 30 dana od dana dostave odobrenja za obavljanje poslova otpremnika na graničnom prijelazu, ravnatelj Carinske uprave obvezan je korisnicima odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika na graničnom prijelazu dostaviti i prijedlog ugovora, kojime se uređuju pravni odnosi između Carinske uprave i sudionika u natječaju u vezi s osnivanjem i poslovanjem njegovoga otpremničkoga ureda na odnosnome graničnom prijelazu.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka posebno će se urediti način izvršavanja obveze sudionika u natječaju za osnivanje jednoga ili više otpremničkih ureda na graničnim prijelazima s manjim brojem otpremničkih ureda od broja utvrđenog Popisom iz članka 5. stavak 3., kolona »Minimalan broj otpremničkih ureda« ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Istodobno s utvrđenjem konačne rang liste sudionika u natječaju, ravnatelj Carinske uprave utvrdit će listu graničnih prijelaza na kojima, sukladno rezultatima natječaja, neće biti moguće otvoriti niti najmanji broj otpremničkih ureda, neophodan za djelotvorno uredovanje pograničnih službi i kontinuirano obavljanje otpremničke djelatnosti na odnosnome graničnome prijelazu.

Prije donošenja odluke o izvršenju obveze pojedinih ovlaštenih carinskih otpremnika za osnivanjem i poslovanjem otpremničkih ureda na graničnome prijelazu, ravnatelj Carinske uprave pribavit će podatke o eventualnoj zainteresiranosti neuspješnih sudionika u natječaju i drugih otpremničkih tvrtki za osnivanjem i poslovanjem otpremničkih ureda na graničnim prijelazima za koje provedbom natječaja nije osigurano otvaranje i poslovanje niti minimalnog broja otpremničkih ureda, neophodnih za uredno i djelotvorno funkcioniranje pograničnih službi.

Sukladno iskazanom interesu ovlaštenih otpremnika i pisano iskazanoj volji sudionika za otvaranjem i poslovanjem otpremničkih ureda na odnosnim graničnim prijelazima, ravnatelj Carinske uprave ponudit će zaključivanje ugovora o obavljanju poslova ovlaštenog carinskog otpremnika na određenom graničnom prijelazu za naredno petogodišnje razdoblje.

Na graničnim prijelazima za koje i po provedbi postupaka iz stavki 2. i 3. ovoga članka ne bude osiguran dovoljan broja zainteresiranih otpremnika za poslovanje otpremničkoga ureda, ravnatelj Carinske uprave će pisano izvijestiti odnosnoga uspješnoga sudionika u natječaju o načinu izvršenja njegove obveze i potrebi otvaranja otpremničkih ureda na takvom graničnom prijelazu, te priložiti nacrt ugovora kojima se uređuju međusobni odnosi u vezi s otvaranjem i poslovanjem njegovoga otpremničkoga ureda na odnosnome graničnom prijelazu.

Ukoliko odabrani ovlašteni carinski otpremnik iz stavka 4. ovoga članka u roku od 15 dana po primitku obavijesti iz istoga stavka ne prihvati osnivanje otpremničkog ureda na takvom graničnom prijelazu, odnosno u roku od daljnjih 15 dana ne zaključi ugovor iz stavka 4. ovoga članka, te ne započne s radom na odnosnom graničnom prijelazu, ravnatelj Carinske uprave ukinut će odobrenje iz članka 13.#clanak13 stavak 7. ovoga Pravilnika.

d) Odobrenje za obavljanje poslova ovlaŠtenog carinskog zastupnika

Članak 16.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika podnosi se Središnjem uredu Carinske uprave.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi ovlašteni carinski otpremnik, odnosno trgovačko društvo ili trgovac pojedinac koji obavlja carinski dopušteno postupanje ili uporabu robe u svoje ime i za svoj račun, uz pisanu suglasnost osobe na čije ime se odobrenje izdaje, a koja je kod njega u radnom odnosu ili je u toku postupak za zasnivanje radnog odnosa.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se:

a) svjedodžba ili druga odgovarajuća isprava o završenom srednjoškolskom obrazovanju,

b) uvjerenje ili druga odgovarajuća isprava o položenom stručnom ispitu:

– za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika, ili

– o položenom državnom stručnom ispitu za carinske službenike više ili visoke spreme, ili

– uvjerenje o oslobođenju od obveze polaganja stručnog ispita, u smislu članka 24. Zakona, te

c) dvije fotografije u boji, veličine 3 x 4 cm.

Podatke o ispunjavanju uvjeta o nekažnjavanju za kaznena djela iz članka 11. stavak 2. točka c) Zakona, pribavlja Središnji ured Carinske uprave po službenoj dužnosti.

Članak 17.

Uz odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika izdaje se i brojčano označena iskaznica u obliku ovjesnice.

Na licu iskaznice otisnuta je tvrtka osobe koju ovlašteni zastupnik zastupa, napomena »Nema javne ovlasti« na hrvatskom i engleskom jeziku, naziv iskaznice, ime i prezime, te JMBG ovlaštenog zastupnika, naznačeno mjesto za fotografiju imatelja iskaznice, te mjesto za broj iskaznice, koji je identičan registarskom broju odobrenja iz članka 11. Zakona, datum izdavanja i potpis ovlaštene osobe izdavatelja iskaznice.

Na naličju iskaznice uz napomenu »Nema javne ovlasti« na hrvatskom i engleskom jeziku, ispisan je sljedeći tekst:

»Imatelj ove iskaznice ovlašten je kao zastupnik naznačene osobe pred Carinskom upravom sudjelovati u provedbi carinski dopuštenih postupanja i uporabe robe«.

Iskaznica se otiskuje na bijelom papiru, težine 70 g/m2, veličine 8,5 x 5,5 cm, s otisnutim zaštitnim kodovima, te se po unošenju odnosnih podataka i fotografije plastificira.

Ogledni primjerak iskaznice ovlaštenog carinskog zastupnika otisnut je u prilogu 4. ovoga Pravilnika i njegovim je sastavnim dijelom.

Iskaznica se nosi u posebnom etuiu od čvrste plastične mase, golublje plave boje, s prednjom stranicom od providne plastične mase, opremljenom mehanizmom za ovješavanje.

Članak 18.

Evidenciju o izdanim odobrenjima za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika vodi Središnji ured Carinske uprave.

U evidenciju iz stavka 1. ovoga članka upisuje se:

a) registarski broj odobrenja,

b) datum upisa u evidenciju,

c) prezime i ime ovlaštenog carinskog zastupnika,

d) tvrtka i sjedište ovlaštenog carinskog otpremnika, odnosno trgovačkog društva ili trgovca pojedinca koji je podnio zahtjev za upis u evidenciju,

e) identifikacijski podaci o ispravi kojom se dokazuje polaganje stručnog ispita za ovlaštenog carinskog zastupnika ili s njime izjednačenoga stručnog ispita, te

f) datum izdavanja i evidencijski broj iskaznice za ovlaštenog carinskog zastupnika,

g) datum brisanja iz evidencije.

Evidencija iz stavka 1. ovoga člana vodi se računalno, putem sustava za elektroničnu obradu podataka Carinske uprave, uz mogućnost izravne provjere podataka upisanih u evidenciju od strane ovlaštenih carinskih službenika, koji vode odnosne carinske postupke ili postupke carinske provjere i nadzora.

e) Prijelazne i zavrŠne odredbe

Članak 19.

Tvrtke ili trgovci pojedinci, koji poslove ovlaštenog carinskog otpremnika obavljaju na dan stupanja ovoga Pravilnika na snagu, obvezni su zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika, te zahtjev za upis u evidenciju, sukladno odredbama ovoga Pravilnika, podnijeti u roku tri mjeseca od dana stupanja ovoga Pravilnika na snagu.

Članak 20.

Postupak natječaja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika na graničnim prijelazima ravnatelj Carinske uprave obvezan je objaviti u roku 60 dana od dana stupanja ovoga Pravilnika na snagu.

Do okončanja natječajnih postupaka iz stavka 1. ovoga članka, a najdulje šest mjeseci od dana stupanja ovoga Pravilnika na snagu, poslove ovlaštenog carinskog otpremnika na graničnim prijelazima mogu obavljati otpremničke tvrtke, koje tu djelatnost obavljaju na dan stupanja ovoga Pravilnika na snagu.

Članak 21.

Osobe koje na dan stupanja ovoga Pravilnika na snagu obavljaju poslove ovlaštenog carinskog zastupnika, obvezne su, na način propisan člankom 16. Pravilnika, zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika, te izdavanje iskaznice, podnijeti u roku 90 dana od dana stupanja ovoga Pravilnika na snagu.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 313-07/02-01/60
Urbroj: 513-02-1220/2-02-1
Zagreb, 18. srpnja 2002.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.
   

PRILOG 3.

Popis graničnih prijelaza s naznakom optimalnog i minimalnog broja otpremničkih ureda i ovlaštenih carinskih zastupnika

Red. Granični prijelaz Optimalan Minimalan Minimalan broj Nadležna

br. broj broj ovlaštenih carinskih carinarnica

otpremničkih otpremničkih zastupnika u

ureda ureda otprem. uredu

1 2 3 4 5 6

1. Stalni međunarodni cestovni granični 3 2 4 Carinarnica
prijelaz I kategorije KARASOVIĆI Dubrovnik

2. Stalni međunarodni granični cestovni 12 8 5 Carinarnica
prijelaz I kategorije GORIČAN Koprivnica

3. Granični cestovni prijelaz II kategorije 2 1 4 Carinarnica
GOLA Koprivnica

4 Stalni međunarodni granični cestovni 2 2 4 Carinarnica
prijelaz I kategorije TEREZINO POLJE Koprivnica

5. Stalni međunarodni granični cestovni 5 3 5 Carinarnica
prijelaz I kategorije TRNOVEC Koprivnica

6. Stalni međunarodni granični cestovni 2 1 5 Carinarnica
prijelaz I kategorije Koprivnica
MURSKO SREDIŠĆE

7. Stalni međunarodni granični cestovni 6 4 5 Carinarnica
prijelaz I kategorije Koprivnica
DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA

8. Stalni međudržavni granični cestovni 1 1 4 Carinarnica
prijelaz II kategorije OTOK VIRJE Koprivnica

9. Granični prijelaz za međunarodni 6 4 5 Carinarnica
cestovni promet BAJAKOVO Osijek

10. Stalni međunarodni granični cestovni 5 3 5 Carinarnica
prijelaz I kategorije DONJI MIHOLJAC Osijek

11. Stalni međunarodni granični cestovni 4 3 5 Carinarnica
prijelaz I kategorije DUBOŠEVICA Osijek

12. Granični prijelaz za međunarodni 3 3 5 Carinarnica
cestovni promet I kategorije Osijek
ŽUPANJA – MOST

13. Granični prijelaz za međunarodni 2 1 4 Carinarnica
cestovni promet I kategorije GUNJA Osijek

14. Granični prijelaz za međunarodni 3 2 4 Carinarnica
cestovni promet I kategorije Osijek
SLAVONSKI ŠAMAC

15. Granični prijelaz za međunarodni 4 2 4 Carinarnica
cestovni promet II kategorije Osijek
SLAVONSKI BROD – MOST

16. Granični prijelaz za međunarodni 4 2 4 Carinarnica
cestovni promet I kategorije Osijek
STARA GRADIŠKA

17. Granični međunarodni prijelaz za 2 1 4 Carinarnica
cestovni promet BATINA Osijek

18. Granični međunarodni prijelaz za 2 1 4 Carinarnica
cestovni promet ILOK – BAČKA Osijek
PALANKA (ILOK)

19. Granični međunarodni prijelaz za 3 2 4 Carinarnica
cestovni promet TOVARNIK Osijek

20. Granični međunarodni prijelaz za 2 1 4 Carinarnica
cestovni promet ERDUT Osijek

21. Međunarodni granični cestovni prijelaz 4 3 4 Carinarnica
I kategorije METKOVIĆ – DOLJANI Ploče

22. Međunarodni granični cestovni prijelaz 2 1 4 Carinarnica
II kategorije MALI PROLOG Ploče

23. Međunarodni granični cestovni prijelaz 4 2 4 Carinarnica
I kategorije KAŠTEL Pula

24. Međunarodni granični cestovni prijelaz 2 1 4 Carinarnica
I kategorije PLOVANIJA Pula

25. Međunarodni granični cestovni prijelaz 3 2 4 Carinarnica
I kategorije POŽANE Pula

26. Stalni međunarodni granični cestovni 4 3 4 Carinarnica
prijelaz I kategorije PASJAK Rijeka

27. Stalni međunarodni granični cestovni 4 3 4 Carinarnica
prijelaz I kategorije RUPA Rijeka

28. Stalni međunarodni granični cestovni 2 1 2 Carinarnica
prijelaz II kategorije PREZID Rijeka

29. Stalni međunarodni granični cestovni 2 1 3 Carinarnica
prijelaz II kategorije BROD NA KUPI Rijeka

30. Stalni međunarodni granični cestovni 3 2 4 Carinarnica
prijelaz I kategorije VINJANI DONJI Split
– GORICA

31. Stalni međunarodni granični cestovni 3 2 4 Carinarnica
prijelaz I kategorije Split
KAMENSKO – KAMENSKO

32. Međunarodni cestovni prijelaz za robni 2 2 2 Carinarnica
i putnički promet STRMICA – Šibenik
BOSANSKO GRAHOVO

33. Međunarodni granični cestovni prijelaz 4 2 4 Carinarnica
I kategorije LIČKO PETROVO SELO Zadar

34. Međunarodni granični prijelaz 6 4 5 Carinarnica
I kategorije MACELJ Zagreb

35. Međunarodni granični prijelaz 8 7 5 Carinarnica
I kategorije BREGANA Zagreb

36. Međunarodni granični prijelaz 3 2 4 Carinarnica
II kategorije LUPINJAK Zagreb

37. Međunarodni granični prijelaz 2 1 2 Carinarnica
II kategorije RAZVOR Zagreb

38. Međunarodni granični prijelaz 4 2 4 Carinarnica
I kategorije JUROVSKI BROD Zagreb

39. Granični prijelaz II kategorije 2 1 2 Carinarnica
DVOR NA UNI Zagreb

40. Međudržavni granični prijelaz 3 2 4 Carinarnica
II kategorije HARMICA Zagreb

41. Međunarodni granični prijelaz 2 1 4 Carinarnica
I kategorije MALJEVAC Zagreb

42. Međunarodni granični prijelaz 2 1 2 Carinarnica
II kategorije PRIBANJCI Zagreb

43. Granični prijelaz III kategorije 3 2 4 Carinarnica
HRVATSKA KOSTAJNICA Zagreb

  
zatvori
Pravilnik o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !