Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o detaljnim pravilima u prometu unutar Europske unije za određene životinje i proizvode životinjskog podrijetla namijenjene izvozu u treće zemlje ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
154 29.12.2008 Pravilnik o detaljnim pravilima u prometu unutar Europske unije za određene životinje i proizvode životinjskog podrijetla namijenjene izvozu u treće zemlje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

4187

Na temelju članka 61.L424747 stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DETALJNIM PRAVILIMA U PROMETU UNUTAR EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE ŽIVOTINJE I PROIZVODE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA NAMIJENJENE IZVOZU U TREĆE ZEMLJE[1]

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom propisuju detaljna pravila za životinje i proizvode životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: proizvodi) namijenjene izvozu u treće zemlje, a koji se obavlja preko područja Republike Hrvatske te jedne ili više država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice).

2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na životinje i proizvode iz članka 3. stavka 1. točke (g) podstavka prvog posebnog propisa[2]

3) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se pojmovi koji imaju sljedeće značenje:

(a) Izlazna točka je bilo koje mjesto smješteno u neposrednoj blizini vanjske granice Republike Hrvatske ili jednoga od područja navedenih u Dodatku I. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike HrvatskeL424749 (»Narodne novine«, br. 132/08)[3] na kojem je određeno obavljanje carinskog nadzora;

(b) Odredišna država članica je država članica u kojoj se nalazi izlazna točka.

(c) Nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

d) Treća zemlja – zemlja koja nije država članica Europske unije, osim Republike Hrvatske.

Članak 2.

1) Svaku pošiljku životinja koja se izvozi iz Republike Hrvatske u treće zemlje moraju pratiti certifikati u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (d) posebnog propisa4, koji, kada je potrebno, sadržavaju dodatna jamstva utvrđena propisima Europske unije koji se odnose na životinje namijenjene klanju.

2) U slučaju kada se tijekom prijevoza dogodi nezgoda ili kada treća zemlja odredišta odbije primitak pošiljke, Republika Hrvatska može ukoliko ima pravo zahtijevati, dodatna jamstva u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (e). alinejom (iv) posebnog propisa5, usvojiti sve mjere propisane člankom 8. stavkom 1. točkom (b) posebnog propisa6 ili može zahtijevati otpremu životinja na klanje u najbližu klaonicu.

Članak 3.

1) Svaku pošiljku životinja ili proizvoda koji se izvoze iz Republike Hrvatske u treće zemlje moraju pratiti veterinarski dokumenti i/ili certifikati koji udovoljavaju zahtjevima propisanim u trećoj zemlji odredišta.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju kada nadležno tijelo Republike Hrvatske nema dostupne podatke, a posebno u slučajevima kad između Republike Hrvatske i treće zemlje odredišta ne postoji bilateralni sporazum, nadležno tijelo ispunjava certifikat iz članka 4.#clanak4 ovoga Pravilnika u koji se dodaje: »Životinje ili proizvodi koji se izvoze u (ime treće zemlje)«.

Članak 4.

Certifikati iz članka 3. stavka 1. točke (d) posebnog propisa7 moraju udovoljavati sljedećim zahtjevima:

– biti sastavljeni na najmanje jednom od službenih jezika države članice podrijetla i na najmanje jednom od službenih jezika države članice odredišta,

– imati navedenog kao primatelja fizičku ili pravnu osobu koja obavlja izvozne postupke na izlaznoj točki,

– navesti kao mjesto odredišta izlaznu točku (granična veterinarska postaja ili neka druga izlazna točka).

Članak 5.

1) Kontrola prometa i stručni sustav (engl. Trade Control and Expert System – u daljnjem tekstu: TRACES) poruka utvrđena posebnim propisom8 mora u rubrici »Opažanja« sadržavati naziv treće zemlje odredišta.

2) TRACES poruka mora biti naslovljena na:

– izlaznu graničnu veterinarsku postaju mjesta odredišta ili lokalno tijelo u mjestu gdje se nalazi izlazna točka, i

– nadležno tijelo ili nadležna tijela mjesta odredišta i države članice provoza.

Članak 6.

Na primatelja iz članka 4. alineje druge ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe članka 5. stavka 1. točke (b) alineje (iii) posebnog propisa9.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/08-01/15
Urbroj: 525-11-08-1
Zagreb, 12. prosinca 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

[1]1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije 93/444/EEZ od 2. srpnja 1993. o detaljnim pravilima unutarnjeg prometa određenih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih izvozu u treće zemlje.

[2]2, 4, 5, 6, 7, 9 Posebnim propisom biti će preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice.

[3]3 Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike HrvatskeL424750 (»Narodne novine«, br. 132/08) preuzete su odredbe Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja Direktive.

zatvori
Pravilnik o detaljnim pravilima u prometu unutar Europske unije za određene životinje i proizvode životinjskog podrijetla namijenjene izvozu u treće zemlje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !