Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o detaljnom obliku i najmanjem opsegu te sadržaju revizorskog pregleda i revizorskog izvješća s obzirom na specifičnosti poslova osiguranja i reosiguranja ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
119 01.10.2009 Pravilnik o detaljnom obliku i najmanjem opsegu te sadržaju revizorskog pregleda i revizorskog izvješća s obzirom na specifičnosti poslova osiguranja i reosiguranja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2955

Na temelju članka 154.L471046 stavka 2. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 151/2005, 87/08 i 82/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 17. rujna 2009. godine donijela je

PRAVILNIK

O DETALJNOM OBLIKU I NAJMANJEM OPSEGU TE SADRŽAJU REVIZORSKOG PREGLEDA I REVIZORSKOG IZVJEŠĆA S OBZIROM NA SPECIFIČNOSTI POSLOVA OSIGURANJA I REOSIGURANJA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom podrobnije se propisuje:

– oblik, najmanji opseg i sadržaj revizorskog pregleda, odnosno revizorskog izvješća,

– razlozi i način odbijanja revizorskog pregleda, odnosno revizorskog izvješća,

– plan obavljanja revizije.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju na reviziju financijskih izvještaja društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje te na reviziju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja grupe osiguravatelja, koncerna osiguravatelja, osiguravateljnog holdinga te mješovitog osiguravateljnog holdinga (dalje u tekstu: financijski izvještaji društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje).

II. OBLIK, NAJMANJI OPSEG I SADRŽAJ REVIZORSKOG PREGLEDA, ODNOSNO REVIZORSKOG IZVJEŠĆA

Članak 2.

(1) Revizorski pregled financijskih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje obavlja se u skladu sa Zakonom o reviziji, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o osiguranju, pravilima revizorske struke i drugim pravilima i propisima, poštujući pri tome kodeks profesionalne etike revizora.

(2) Revizorski pregled obuhvaća reviziju financijskih izvještaja i posebnih izvještaja za potrebe Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) o čemu revizorsko društvo sastavlja:

– revizorsko izvješće i

– revizorsko izvješće za potrebe Agencije.

1. Revizorsko izvješće

Članak 3.

(1) Revizija financijskih izvještaja je postupak provjere koji prije svega uključuje ispitivanje, davanje mišljenja, odnosno ocjenu financijskih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje koja su sastavljena na temelju Zakona o računovodstvu i koja su namijenjena vanjskim korisnicima, uključujući i Agenciju.

(2) Godišnji financijski izvještaji moraju se revidirati za svaku poslovnu godinu.

(3) Revizija financijskih izvještaja obavlja se u skladu sa Zakonom o reviziji, Međunarodnim revizijskim standardima i drugim pravilima revizorske struke, Zakonom o računovodstvu te Zakonom o osiguranju i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

(4) U revizorskom izvješću iz ovog članka revizorsko društvo dužno je dati mišljenje o tome jesu li financijski izvještaji društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje sastavljeni u skladu s propisima i standardima struke. Revizorsko društvo dužno je u mišljenju iskazati pružaju li godišnji financijski izvještaji istinit i objektivan prikaz financijskog položaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u skladu sa Zakonom o računovodstvu, odnosno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

2. Revizorsko izvješće za potrebe Agencije

Članak 4.

(1) Revizorsko izvješće za potrebe Agencije sastoji se od sljedećih izvještaja:

1. Godišnji financijski izvještaji koji se dostavljaju Agenciji u skladu s odredbama Zakona o osiguranju te njegovim podzakonskim aktima,

2. Izvještaj o stanju i promjenama tehničkih pričuva osiguranja,

3. Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve,

4. Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve,

5. Izvještaj o poštivanju pravila o ograničavanju rizika,

6. Izvještaj o djelovanju unutarnje revizije,

7. Izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga,

8. Izvještaj o kvaliteti informatičkog sustava,

9. Izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvješća koja se dostavljaju Agenciji,

10. Izvještaj o vrednovanju bilančnih i izvanbilančnih stavki te računovodstvenih politika.

(2) Revizorsko izvješće za potrebe Agencije mora sadržavati i jasno izraženo mišljenje o reviziji izvještaja iz stavka 1. ovoga članka promatranim kao cjelina.

(3) Revizorsko izvješće za potrebe Agencije potpisuju ovlašteni revizor u svoje ime, kao i odgovorna osoba revizorskog društva u ime revizorskog društva.

Godišnji financijski izvještaji koji se dostavljaju Agenciji u skladu s odredbama Zakona o osiguranju te njegovim podzakonskim aktima

Članak 5.

(1) Revizijom godišnjih financijskih izvještaja propisanih Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih izvješća društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje, revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti usklađenost izvještaja sa Zakonom o računovodstvu, odnosno s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o osiguranju i njegovim podzakonskim aktima.

(2) Revizorsko društvo donosi ocjenu o usklađenosti financijskih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka sa Zakonom o računovodstvu odnosno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonom o osiguranju, kao i ocjenu o usklađenosti pojedinih stavaka revidiranog financijskog izvještaja sa stavkama iz izvještaja propisanih Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje.

(3) Ocjenu iz stavka 2. ovoga članka daje revizorsko društvo u pismenom obliku kao mišljenje o financijskim izvještajima promatranim kao cjelina.

Izvještaj o stanju i promjenama tehničkih pričuva osiguranja

Članak 6.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti te ocijeniti stanje i promjene tehničkih pričuva osiguranja o čemu mora izraditi Izvještaj o stanju i promjenama tehničkih pričuva osiguranja.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– stanje tehničkih pričuva osiguranja na početku godine i na kraju godine te promjene stanja tehničkih pričuva osiguranja tijekom godine,

– opis metoda koje društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje primjenjuje za utvrđivanje tehničkih pričuva osiguranja (ako je društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje promijenilo metodu izračunavanja tehničkih pričuva osiguranja, tada revizor mora pojasniti promjenu i učinak na financijski rezultat i položaj društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje),

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika koje proizlaze iz načina oblikovanja tehničkih pričuva,

– mišljenje o postupcima društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– mišljenje o stanju tehničkih pričuva osiguranja od nezavisnog ovlaštenog aktuara koje mora obuhvaćati ocjenu stanja tehničkih pričuva te razloge za pozitivno mišljenje, mišljenje uz ograde, odnosno negativno mišljenje.

(3) Nezavisni ovlašteni aktuar iz stavka 2. ovoga članka je osoba definirana člankom 66. Zakona o osiguranju, uz iznimku da ista nije zaposlena u društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje ili u povezanom društvu društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u skladu sa člankom 10. Zakona o osiguranju, čiji su izvještaji predmet revizije.

Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve

Članak 7.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti stanje strukture ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve o čemu mora izraditi Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– kratak opis stanja i strukture ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve s usporednim tabličnim prikazom tehničkih pričuva osiguranja,

– stanje ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve na početku godine i na kraju godine te promjene stanja ulaganja tijekom godine,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika,

– mišljenje o postupcima društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– mišljenje o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve te usklađenost navedenog ulaganja s odredbama Zakona o osiguranju i njegovim podzakonskim aktima.

Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve

Članak 8.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti stanje strukture ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve o čemu mora izraditi Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– kratak opis stanja i strukture ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve kojom upravlja društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje s usporednim tabličnim prikazom matematičke pričuve,

– stanje ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve na kraju godine i promjene stanja ulaganja tijekom godine,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika,

– mišljenje o postupcima društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– mišljenje o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće matematičke pričuve te usklađenost navedenog ulaganja s odredbama Zakona o osiguranju i njegovim podzakonskim aktima.

Izvještaj o poštivanju pravila o ograničavanju rizika

Članak 9.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti pravila, politike i procedure društva za identificiranje, mjerenje, praćenje i ograničavanje rizika kojima je društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje izloženo u svojem poslovanju, kao i primjenu navedenih akata o čemu mora izraditi Izvještaj o poštivanju pravila o ograničavanju rizika.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– kratak opis vrsta rizika kojima je društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje izloženo u svojem poslovanju,

– procjenu politika i procedura koje se odnose na upravljanje pojedinim rizikom, kao i provedbu istih,

– nedostatke u upravljanju pojedinim rizikom,

– mišljenje revizora o adekvatnosti identificiranja, mjerenja i upravljanja pojedinim rizikom,

– preporuke koje se odnose na eventualne korekcije pri izračunu kapitala i adekvatnosti kapitala, te na upravljanje rizikom likvidnosti i solventnosti, kao i na ostale rizike kojima je društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje izloženo,

– mišljenje revizora o adekvatnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola, vezano uz upravljanje pojedinim rizikom,

– mišljenje o postupanju društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje na temelju preporuka unutarnje revizije,

– mišljenje o postupcima društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– preporuke revizora za poboljšanje politika i procedura upravljanja rizicima.

(3) Revizor je dužan ispuniti i potpisati upitnik koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1).

Izvještaj o djelovanju unutarnje revizije

Članak 10.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti djelotvornost unutarnje revizije te izraditi Izvještaj o djelovanju unutarnje revizije.

(2) Izvještaj iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– kratak opis rada unutarnje revizije s podacima o stručnoj osposobljenosti zaposlenih u unutarnjoj reviziji (navesti ime i prezime osoba koje posjeduju certifikat ovlaštenog revizora ili ovlaštenog unutarnjeg revizora),

– mišljenje revizora o radu unutarnje revizije (revizor procjenjuje djeluje li unutarnja revizija na način propisan zakonom i općim aktima, je li unutarnji revizor neovisan, obavlja li poslove prema pravilima struke, procjenjuje li zakonitost poslovanja društva za osiguranje te primjerenost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola na način da osigura sigurno i razborito upravljanje društvom za osiguranje),

– popis nedostataka u radu unutarnje revizije društva za osiguranje i rizika koji iz njih proizlaze,

– mišljenje o postupcima društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– preporuke revizora za poboljšanje djelotvornosti unutarnje revizije.

(3) Revizor je dužan ispuniti i potpisati upitnik koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 2).

Izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga

Članak 11.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti način vođenja poslovnih knjiga, kao i primjenu članka 141. Zakona o osiguranju o čemu mora izraditi Izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka uključuje mišljenje revizora o načinu vođenja poslovnih knjiga društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje s navođenjem eventualnih nepravilnosti ili slabosti koje su utvrđene tijekom revizije, kao i rizika koji iz tih slabosti proizlaze.

Izvještaj o kvaliteti informatičkog sustava

Članak 12.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti stanje i kvalitete informatičkog sustava o čemu mora izraditi Izvještaj o kvaliteti informatičkog sustava.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka sadrži ocjenu koja se odnosi na stanje i adekvatnost upravljanja informatičkim sustavom sukladno međunarodno priznatim standardima za reviziju informacijskih sustava, korištenjem metoda i postupaka za reviziju informacijskih sustava temeljenima na procjeni rizika.

(3) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– usklađenost djelovanja informatičkog sustava s poslovnim ciljem i propisanim internim procedurama poslovanja,

– učinkovitost djelovanja informatičkog sustava,

– politika i organizacija sigurnosti i zaštite informatičkog sustava i podataka,

– primjerenost vanjskih, sistemskih i ostalih kontrola,

– tehnološka opremljenost,

– uočene slabosti i rizici sustava,

– mišljenje revizora o adekvatnosti upravljanja informatičkim sustavom,

– preporuke koje se odnose na unaprjeđenje sustava i otklanjanje uočenih slabosti,

– mišljenje o postupcima društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina.

Izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvješća koja se dostavljaju Agenciji

Članak 13.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti ispravnost i potpunost obavijesti i izvješća koja se dostavljaju Agenciji na temelju Zakona o osiguranju te njegovim podzakonskim aktima o čemu mora izraditi Izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvješća koja se dostavljaju Agenciji.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka uključuje mišljenje revizora o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvješća koja se na temelju Zakona o osiguraju i njegovim podzakonskim aktima, dostavljaju Agenciji. Kriterij ispravnost i potpunosti je između ostaloga i usuglašenosti s revidiranim financijskim izvještajima.

Izvještaj o vrednovanju bilančnih i izvanbilančnih stavaka te računovodstvenih politika

Članak 14.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti način vrednovanja bilančnih i izvanbilančnih stavaka te izraditi Izvještaj o načinu vrednovanja bilančnih i izvanbilančnih stavaka te računovodstvenih politika.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka uključuje mišljenje revizora o primijenjenim računovodstvenim politikama, vrednovanju bilančnih i izvanbilančnih stavaka, metodama korištenim za vrednovanje pojedine financijske imovine i nekretnina, kao i ostalih bilančnih i izvanbilančnih stavaka te njihovu usklađenost s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonom o osiguranju i na temelju njega donesenim propisima.

III. ODBIJANJE REVIZORSKOG PREGLEDA, ODNOSNO REVIZORSKOG IZVJEŠĆA

Članak 15.

(1) Agencija će odbiti revizorski pregled, odnosno revizorsko izvješće o provedenoj reviziji financijskih izvještaja ako utvrdi da je isto sastavljeno protivno odredbama Zakona o osiguranju te odredbama ovog Pravilnika.

(2) Revizorski pregled, odnosno revizorsko izvješće protivno je odredbama Zakona o osiguranju te odredbama ovog Pravilnika ako korisnika može navesti na pogrešnu poslovnu odluku, ili ako postoje značajna odstupanja između revidiranih financijskih izvještaja i stanja koje je Agencija utvrdila neposrednim i/ili posrednim nadzorom.

(3) U slučaju odbijanja revizorskog pregleda, odnosno revizorskog izvješća, Agencija donosi rješenje o odbijanju revizorskog pregleda, odnosno revizorskog izvješća kojim nalaže društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje da odredi drugo revizorsko društvo koje će obaviti reviziju financijskih izvještaja te kojim određuje rok za dostavu novog revizorskog pregleda, odnosno revizorskog izvješća.

IV. PLAN OBAVLJANJA REVIZIJE

Članak 16.

Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti Agenciji plan obavljanja revizije od strane revizorskog društva kojemu je povjereno obavljanje revizije, uključujući i opis sadržaja planirane revizije po pojedinim područjima, najkasnije do 31. listopada tekuće godine.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o detaljnom obliku i najmanjem opsegu te sadržaju revizorskog pregleda i revizorskog izvješća društava za osiguranjeL471048 (»Narodne novine« br. 76/06).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama« a prvi put se primjenjuje na financijske izvještaje za 2009. godinu.

Klasa: 011-02/09-04/63

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 17. rujna 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.

PRILOG 1.

UPITNIK O UPRAVLJANJU RIZICIMA

1) Je li adekvatnost kapitala izračunata u skladu s propisima Agencije?

2) Je li društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje pravilno i redovito izvještavalo Agenciju o kapitalu i adekvatnosti kapitala?

3) Raspolaže li društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje dostatnim jamstvenim kapitalom s obzirom na opseg i vrstu poslova u osiguranju te pripadajuće rizike?

4) Ima li društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje izrađen plan za formiranje potrebne visine kapitala kako bi udovoljilo propisanoj adekvatnosti?

5) Je li minimalni kapital za obavljanje poslova životnog osiguranja izračunat u skladu s propisima Agencije?

6) Je li minimalni kapital za obavljanje poslova neživotnog osiguranja izračunat u skladu s propisima Agencije?

7) Je li društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje pravilno i redovito izvještavalo Agenciju o minimalnom kapitalu?

8) Je li osoba koja je dobila odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela te otuđila dionice tako da se radi toga njezin udjel smanjio, o tome obavijestila Agenciju?

Upisuje se odgovor DA ili NE

Ukoliko je odgovor negativan, potrebno je navesti odstupanja.

PRILOG 2.

UPITNIK O DJELOVANJU UNUTARNJE REVIZIJE

1) Ima li društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje organiziranu unutarnju reviziju kao samostalni organizacijski dio koji je funkcionalno i organizacijski odvojen od drugih organizacijskih dijelova?

2) Je li unutarnja revizija neposredno podređena upravi društva za osiguranje/društva za reosiguranje?

3) Je li uprava društva za osiguranje/društva za reosiguranje definirala pravila i strategiju djelovanja unutarnje revizije u suglasnosti s nadzornim odborom?

4) Preispituje li uprava društva za osiguranje/društva za reosiguranje i nadzorni odbor strategiju i učinkovitost sustava internih kontrola redovito?

5) Ima li unutarnja revizija stalan i cjelovit nadzor nad poslovanjem društva za osiguranje/društva za reosiguranje?

6) Djeluje li unutarnja revizija u skladu sa strukovnim načelima i standardima unutarnje revizije, etičkim kodeksom unutarnjih revizora te pravilima rada unutarnje revizije?

7) Obavlja li unutarnju reviziju društva za osiguranje/društva za reosiguranje barem jedna osoba koja posjeduje certifikat ovlaštenog revizora ili ovlaštenog unutarnjeg revizora u skladu sa zakonima koji reguliraju ovo područje?

8) Obavljaju li osobe koje obavljaju posao unutarnje revizije i neke druge poslove u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje?

9) Jesu li osobe koje obavljaju poslove unutarnje revizije, članovi uprave društva za osiguranje/društva za reosiguranje?

10) Odobrava li uprava društva za osiguranje/društva za reosiguranje godišnji program unutarnje revizije u suglasnosti s nadzornim odborom?

11) Odobrava li uprava društva za osiguranje/društva za reosiguranje detaljan plan unutarnje revizije?

12) Izdaje li unutarnja revizija najmanje dva puta godišnje izvješće o unutarnjoj reviziji koje obuhvaća:

– popis obavljenih revizija,

– ocjenu primjerenosti i učinkovitosti djelovanja sustava internih kontrola s preporukama za njihovo poboljšanje,

– nezakonitosti i nepravilnosti ako su utvrđene tijekom obavljanja revizije te preporuke i prijedloge mjera za njihovo otklanjanje,

– poduzete aktivnosti u vezi s danim preporukama?

13) Izdaje li unutarnja revizija godišnje izvješće o unutarnjoj reviziji?

14) Dostavlja li unutarnja revizija upravi društva za osiguranje/društva za reosiguranje i nadzornom odboru polugodišnja i godišnja izvješća ?

15) Uvrštava li uprava društva za osiguranje/društva za reosiguranje na dnevni red skupštine godišnje izvješće unutarnje revizije s mišljenjem nadzornog odbora?

16) Ako je pregledom poslovanja utvrđeno kršenje pravila upravljanja rizicima što bi za posljedicu moglo imati nelikvidnost ili nesolventnost, odnosno sigurnost poslovanja, obavješćuje li unutarnja revizija upravu društva za osiguranje/društva za reosiguranje redovito o svojim nalazima?

17) Ako pregledom poslovanja unutarnja revizija utvrdi da je uprava društva za osiguranje/društva za reosiguranje kršila pravila upravljanja rizicima, obavješćuje li nadzorni odbor?

18) Reagira li poslovodstvo društva za osiguranje/društva za reosiguranje na poteškoće koje nastaju u sustavu internih kontrola?

19) Ima li društvo za osiguranje/društvo za reosiguranje s obzirom na svoju veličinu i opseg poslovanja dovoljno učinkovit sustav internih kontrola?

20) Je li unutarnja revizija u potpunosti upoznata s politikama društva za osiguranje/društva za reosiguranje?

Upisuje se odgovor DA ili NE

Ukoliko je odgovor negativan, potrebno je navesti odstupanja.

zatvori
Pravilnik o detaljnom obliku i najmanjem opsegu te sadržaju revizorskog pregleda i revizorskog izvješća s obzirom na specifičnosti poslova osiguranja i reosiguranja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !