Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. XX/09, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
85 17.07.2009 Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

2087

Na temelju članka 51.L460787 stavka 1. točke 1., 2., 3., 5. i 6. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj: 77/99, 133/02, 48/05 i 74/09) ministar vanjskih poslova i europskih integracija, uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O DIPLOMATSKIM I SLUŽBENIM PUTOVNICAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac diplomatske i službene putovnice, obrazac na kojem se ispisuju osobni podaci podnositelja zahtjeva koji se dostavljaju ovlaštenoj pravnoj osobi radi upisa i elektroničkog unosa u diplomatsku putovnicu ili službenu putovnicu, način izdavanja diplomatskih i službenih putovnica Republike Hrvatske kao i način vođenja upisnika o izdatim diplomatskim i službenim putovnicama, nestalim diplomatskim i službenim putovnicama te način vođenja i sadržaj evidencije o izrađenim diplomatskim i službenim putovnicama koje vodi ovlaštena pravna osoba.

Članak 2.

Obrazac diplomatske putovnice je veličine 88 × 125 mm i sadrži 34 brojem označene stranice (Obrazac 1). Boja korica je tamno plava.

Obrazac službene putovnice je veličine 88 × 125 mm i sadrži 34 brojem označene stranice (Obrazac 2). Boja korica je tamno plava.

Članak 3.

Obrazac na kojem se ispisuju osobni podaci podnositelja zahtjeva koji se dostavljaju ovlaštenoj pravnoj osobu radi upisa i elektroničkog unosa u diplomatsku putovnicu zelene je boje veličine 210 × 297 mm (Obrazac 3).

Obrazac na kojem se ispisuju osobni podaci podnositelja zahtjeva koji se dostavljaju ovlaštenoj pravnoj osobu radi upisa i elektroničkog unosa u službenu putovnicu plave je boje veličine 210 × 297 mm (Obrazac 4).

Članak 4.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje diplomatske i službene putovnice prilaže se fotografija veličine 35 x 45 mm.

Osoba kojoj se diplomatska ili službena putovnica izdaje mora biti fotografirana s lica (en face), i to tako da 70 do 80% visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena.

Fotografija mora biti izrađena na bijelom, sjajnom, tankom fotopapiru.

U obrazac diplomatske i službene putovnice unosi se slika nositelja diplomatske ili službene putovnice.

Članak 5.

Fotografija nositelja diplomatske putovnice lijepi se na Obrazac 3, odnosno na Obrazac 4 za nositelja službene putovnice.

Članak 6.

U obrasce propisane ovim Pravilnikom, podatak o spolu se upisuje oznakom »F« za ženski spol, a oznakom »M« za muški spol.

U obrazac 1 i 2, na drugoj stranici, u vizualnoj zoni, podatak o državljanstvu upisuje se riječju »HRVATSKO«, a podatak o državi oznakom »HRV«.

Članak 7.

U obrascu diplomatske i službene putovnice, u prostor za strojno čitanje upisuju se sljedeći podaci:

1. oznaka vrste putne isprave i to za diplomatsku putovnicu »PD«, a za službenu putovnicu »PS«

2. oznaka države (HRV)

3. prezime

4. ime

5. broj putovnice

6. državljanstvo (HRV)

7. datum rođenja

8. spol (M/F)

9. rok važenja

Uz podatke iz stavka 1. ovog članka u prostor za strojno čitanje upisuju se i kontrolne brojke.

Upis podataka u vizualnu i strojno čitljivu zonu diplomatske ili službene putovnice, obavlja se u skladu s međunarodnim standardima za strojno čitanje putne isprave (»ISO« i »ICAO«).

Članak 8.

Evidencija o diplomatskim i službenim putovnicama vodi se u elektronskim bazama podataka Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, te upisniku predmeta upravnog postupka Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

Članak 9.

Odredbe Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana koje reguliraju slučaj nestanka ili gubitka putne isprave, primjenjuju se i na diplomatske i službene putovnice.

O nestalim diplomatskim i službenim putovnicama Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija vodi poseban registar (Obrazac 10).

Registar se vodi u knjižnom uvezu.

Obrazac 10 je veličine 300 mm x 400 mm, a tiska se na dvije nasuprotne stranice.

Članak 10.

Registar iz članka 9.#clanak9 ovog Pravilnika uvezan je u tvrde korice tamno plave boje i sadrži 200 brojem označenih stranica.

Na koricama registra je grb Republike Hrvatske i natpis »REGISTAR« ispod kojeg se nalijepi samoljepljiva naljepnica na koju se upisuje sadržaj registra.

Na prvu stranicu registra upisuje se naziv tijela koje ga vodi.

Članak 11.

Ovlaštena pravna osoba vodi evidenciju o izrađenim diplomatskim i službenim putovnicama.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeće podatke:

1. datum tehničke izrade diplomatske ili službene putovnice,

2. oznaku nadležnog tijela koje je naručilo tehničku izradu diplomatske ili službene putovnice (Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija),

3. broj diplomatske ili službene putovnice,

4. ukupan broj izrađenih diplomatskih odnosno službenih putovnica za Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija.

Ovlaštena pravna osoba podatke iz evidencije iz stavka 1. ovog članka može rabiti samo radi unutarnje kontrole rada, financijskih potraživanja i naplate, te ih u druge svrhe ne smije rabiti.

Ovlaštena pravna osoba podatke iz stavka 2. točke 1. – 3. ovog članka vodi i u spisima predmeta koji se odnose na narudžbe za tehničku izradu diplomatske ili službene putovnice, u obliku popisa. Popisi sadrže i osobno ime nositelja diplomatske i službene putovnice.

Podaci s popisa su službena tajna.

Članak 12.

Ovlaštena pravna osoba vodi evidenciju o diplomatskim i službenim putovnicama na kojima je nastala greška pri njihovoj tehničkoj izradi (u daljnjem tekstu: putovnica s greškom).

Evidencija iz stavka 1. sadrži broj putovnice s greškom, naziv tijela koje je naručilo tehničku izradu – Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija i datum nastanka greške.

Putovnice s greškom uništava povjerenstvo imenovano od direktora ovlaštene pravne osobe, uz suglasnost ministra vanjskih poslova i europskih integracija.

Uništenje putovnica s greškom obavlja se svake godine u mjesecu lipnju i prosincu.

O uništenju putovnica s greškom povjerenstvo sastavlja zapisnik.

Evidencije iz članka 11. stavka 1. i stavka 1. ovog članka vode se u elektronskim bazama podataka.

Članak 13.

Diplomatsku ili službenu putovnicu koja iz bilo kojeg razloga ne može služiti svojoj svrsi (istek roka važenja, popunjena, zamjena zbog promjene osobnih podataka, oštećena, prestanak prava na diplomatsku i službenu putovnicu s obzirom na osnovu izdavanja i dr.) Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija će poništiti.

Poništenje se obavlja fizičkim oštećenjem (bušenjem) korica diplomatske i službene putovnice, svake stranice putne isprave i perforacijom elektroničkog nosača podataka (RFID čipa).

U diplomatskoj ili službenoj putovnici neće se poništiti one stranice na kojima se nalaze važeće vize drugih država i bilješke. Poništena putovnica vraća se stranci.

Članak 14.

Nositelj diplomatske ili službene putovnice izdane za određeno službeno putovanje u inozemstvo po povratku s putovanja obvezan je u roku od sedam dana od dana povratka u Republiku Hrvatsku putovnicu pohraniti u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija.

Članak 15.

Obrasci 1, 2, 3, 4 i 10 otisnuti su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 16.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama Republike HrvatskeL460789 (»Narodne novine«, broj 116/99, 123/99 i 23/09).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 216-02/09-01/644

Urbroj: 521-VI-01/DB-09-01

Zagreb, 29. lipnja 2009.

Ministar
Gordan Jandroković, v. r.

OBRAZAC 1

korice – prednja strana

unutarnja stranica korica

1. stranica

2. stranica

3. stranica

4. stranica

5. stranica

od 6. do 31. stranice

32. i 33. stranica

34. stranica

unutarnja stranica korica

korice – stražnja vanjska strana

OBRAZAC 2

korice – prednja strana

unutarnja stranica korica

1. stranica

2. stranica

3. stranica

4. stranica

5. stranica

od 6. do 31. stranice

32. i 33. stranica

34. stranica

unutarnja stranica korica

korice – stražnja vanjska strana

OBRAZAC 3

PODACI ZA UPIS U DIPLOMATSKU PUTOVNICU

Ministarstvo vanjskih poslova i
europskih integracija

Naziv tijela koje podnosi zahtjev

Vrsta putne isprave

Oznaka države

Državljanstvo

Prezime

Ime

Datum rođenja

MBG

OIB

Spol

Mjesto rođenja

Država rođenja

(za rođene u inozemstvu)

Datum podnošenja zahtjeva

Mjesto prebivališta

Adresa stanovanja

Država prebivališta

(za građane s prebivalištem u inozemstvu)

U kojem svojstvu putuje

Po čijem nalogu putuje

Broj telefona

Podaci o zakonskom zastupniku koji podnosi zahtjev:

MBG

OIB

PREZIME

IME

SRODSTVO

_________________________

Potpis podnositelja zahtjeva

Popunjava službenik koji je zaprimio zahtjev i izdao putnu ispravu:

Vrsta putne isprave

Važi do

Serijski broj

Datum izdavanja

_________________ _____________ _________________

Ime i prezime službenika Datum uručenja Ime i prezime službenika

koji je uručio putnu koji je zahtjev riješio

ispravu

Potpis primatelja putne isprave MBG

OIB

OBRAZAC 4

PODACI ZA UPIS U SLUŽBENU PUTOVNICU

Ministarstvo vanjskih poslova i
europskih integracija

Naziv tijela koje podnosi zahtjev

Vrsta putne isprave

Oznaka države

Državljanstvo

Prezime

Ime

Datum rođenja

MBG

OIB

Spol

Mjesto rođenja

Država rođenja

(za rođene u inozemstvu)

Datum podnošenja zahtjeva

Mjesto prebivališta

Adresa stanovanja

Država prebivališta

(za građane s prebivalištem u inozemstvu)

U kojem svojstvu putuje

Po čijem nalogu putuje

Broj telefona

Podaci o zakonskom zastupniku koji podnosi zahtjev:

MBG

OIB

PREZIME

IME

SRODSTVO

_________________________

Potpis podnositelja zahtjeva

Popunjava službenik koji je zaprimio zahtjev i izdao putnu ispravu:

Vrsta putne isprave

Važi do

Serijski broj

Datum izdavanja

_________________ _____________ _________________

Ime i prezime službenika Datum uručenja Ime i prezime službenika

koji je uručio putnu koji je zahtjev riješio

ispravu

Potpis primatelja putne isprave MBG

OIB

OBRAZAC 10

Registar nestalih ________________

Redni broj

Datum
zaprimanja
prijave
o nestanku

Prezime i ime

MBG

OIB

Broj putovnice

Datum izdavanja putovnice

Način nestanka

Broj rješenja
kojim je putovnica proglašena
nevažećom

Rješenje objavljeno u NN

Bilješke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

           
           
           
           
           
           
           
           
zatvori
Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !